2/43295/0026/2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:1301/2018 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ
a Ηµ/νία: Εισερχ. 16/10/2018 Α. Π.: Εισερχ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΟΥ/∆ΠΟ∆ΤΠ/512315/33336/20087 Α. Π. Αποστολέα: 2/43295/0026 1 _ 10 _ Ηµ/νία 2018 Έκδοσης 16/10/2018 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ AHMOKPATTA YnoYPrElo olKoNoMlKoN EA^HNTKH Ao(vo Apro. Ilpr.or: 2t432gstoo26 rENlKH TPAMMATEIA AHMOEIONOMIKHE NOAITIKHE TENIKO NOTIETHPIO TOY KPATOYE TENIKH AIEYOYNEH OHEAYPOOYAAKIOY KAI AHMOEIONOMIKON KANONON : KATAPTIEHE&EYNTONIEMOY EOAPMOTHE AHM'KON KANONON A/NEH TMHMA:A, A/vo4 To1. : K4gtoio6 124 xst lorpidou Tu1. Ktildrrog : 115 26 AOHNA 2 [POE: Og Ilivorog qnoderr6v !-lAqpogoples : E. Mnpruoo0Arl T4A69urvo FAX =2106987749 :210 6987730 (Oox. ApXeiou: fU5-l) OEMA : AropiBaon Eyypdeou. IXET: To oprO. 1301130-5-2018 tyypogo rqg ApXrlg E(6rooqg flpoDrroortrtlv flpooguytitv (AEI-Ifl). Iog rorvonoroOpr, npog rvnp6pt,rron Ksr tgoppoyn, To ovtr.tr6ptrl oxtrK6, qvqgoprKd pr rnv KpdTnon 0,06% urr6p A.E.n.n. TTou, o0pqtrlvq pr rrg drord(erE Tou opOpou 350, nop. 3, rou v. 441212016 (A. 147), eri'pdAAerqr or 6AeS TrS ouppdoaE TTOU UTTOYOVTOT OTOV V6JjO qUTOV. Euvnuu6vq: - ro opt0. 1301130-5-2018 eyypogo rrlg AEI-ll-l (Q1) Ma evroArl Avqrr. Yrroupyo0 H flpoi'orqUCvn rqg Are00uvonE Mapio Nrg6pou a NINAKAE ANOAEKTON: 1. Ilpoedpio rqg Arlporporiog 2. 'OAq ro Ynoupyeio K.K. TI Ynnoeorci-rv / Orxov. (pr Tnv nqpoK^non rrg A A.A. Kot TouS rpopsiq rqg l-evrr(g - KuB6pvr;o4g oppodr6rqrdg roug). 3 A.A.A. - ATEN - Iuv{yopo rou l-loAir4 - Iuvr]yopo rou KorovoAtorrl - ApXn AroogdAro4g rrlg flor6rqTog oTnv Avdrrorq Ernoideuoq - ApXn [1 poorooioE Ae6op 6vr.rrv ['l poor..:nr ro 0 Xo porrq po - ApXn AroogdAroqg fou Anopp(rou rurv Enrrorvr.r.rvrcilv - Ave(dprqr4 ApX{ Arlpooirr:v Eoo6uv 4 Ynoupyelo Eor.rlreprrcbv l-ev. A/vo4 Orrov. Ynqpeord.rv rorArorr. Ynoor4pr(r1g A/voq Orxovoprrdrv Tonrrqg Auro6roi14o4g Irodlou 27, 101 83 A0rlvo (pe rqv nopdrlrloq vo ev4pepcOoer TouS o.r.q. o' & B' Bo0po0) 5 Anorevrpu.rl.rtve g Aror xIoer g - l-ev. A,/voerE Eoulreprr4g Aerroupyioq - A/voerg OrrovoprroU xor Arorrrlrrxori Ynoupyeio Yyeiog ror Epyoolog, KA & KA (pe rqv nopdrArloq vo ev4pepdroouv TouS 6 7. OKA nou snonre0ouv) Nopr16 IupBoUAro rou Kpdroug A/voq Orrovoprrtilv Ynq peorci.lv 8. EAeyrrrx6 Iuv66pro 9. A.Y.E.E. oroug vopo0g Kor oTrg vopopXieg 10n Ynqpeolo Enrrponou EEOTEPIKH AIANOMH 1. l-pog. K. l-ev. A/vrq Oqooup. & Aqp/rd;v Kov6vrrrv 2. Nvotl Kordprroqg & Iuvrovropo0 Egoplroyflg A4 poorovol.rt rcbv Kovovtrrv avrlypogo rou AurorgAo0g l-pogeiou 2 l4:as Fram:AR EXET pRCrD pR0gFYG +sE e13 ?14 t? ?g iDir:tclEro;c,r ro-. slF-r'^!, yrF*nli APXH EAAHNIKH AHI'IOKPATIA NPOAIKATNKOI'I NP OEOYTAN EETAIHI TENIKH AIEY 'KAI , Ap. flpa:t.: I301 OTNTlftI]IITHMONIKHT Hpcpopqvjo: AIOIKHTIKHI YNOTTHPI=HI IMHMA YnOfIHPI=H[ KnlMAKloN l(Al 30 /05 I 20 1 8 I ENIIIHMON IKQN YNHPETION Tox. Io1. a/von.: KrbSrroE: A, OnFcbv iPs-tYg, 18233, Ay. l. Ptvrr'1q 213-2141219 InA. Entxotvovioq: I'lAnpoeopiqs: {).i(DVT0LlQouptl e.,ino[: fkontrofouritiq)oeBBCII9S!rcO]eILS( I'IPOI: flvnoverEto otKoNoMrKoN TENIKO AOTITTHPIO KPATOYI A/NIH KAIAPTIIHI& TYNTONIIMOY EOAPMOTHI AHMOII O NOMI Kf]N KANONON Fox:210 6987730 ', ' @)vnovrrEro nontTlrMoY AOAHTIIMOY TENIKH AIEYOYNTH OIKONOMIKON YnHPEItON A/NIH n/rMOY & OTKONoMIKHt A]AXEIPIIHI TMHMA EKTEAEIHI N/tMOY e - moil: cpjBpulis@c ulf ure. qr KOIN. 1 OEMA lXcr.: : ) EOA KYK^ AAON t-,-'. - -, i---IIAPOXH AIEYKPINHIENN IXETIKA ME KPATHIH 0,06% YNEP AENN I lTo' rcordprronq.,&. zlta 1tt op. 'npcor. YnnOA/rA OY lAfiOryT iyypogo rou Tpri11-loroq Ioq yvccpi(oupi ol q I 250617 470/2771 12014-05,1 erreAeoqq n/oprou rou Ynoupy€iou noAtloUou rpdrr'1o4 unip AEnn rrlq nop.3 rou op.350 rou Nl. 4412/2016 rou volloQ cnrBoAAeror oe oAeq rtg oupBooErq TTou txouv ouvogOei 6uvo;rer rcov 6toro(Eo)v cruTcru (4412/2Q16) pero rrlv ixSoorl rqq yA l19l /.22-03-2017 t _ Ie nepinrcoon no.u 6ev unoplrr ou;rpoon Kqr 11 ovoOeorl yiveror' Uc 6totKnlKrl avroz\r1 (onocpoorl ovqOeoqq), AopBovtror urTorl./n ro Tlooo nou ovoypoerror ornv orroeoon ovoOegrlq Ylo vo unoloyrotei.4 rporqoq unip AEnn. Edv ro nooo Sev ovorpe prrot 'oTnv oTToqoon ovoOzorlg ,0 orq .ouprpoorl, rori Aougoverot uroqn. n oxclKn oTroQocrr) ' .l',' . +:,. ri , .-. ,J.i.. ,i.i; ri ': ' ' , ' . B ! .tLE L|z?4fr oru: BR El€T FRtrD PECSFYG +34 E1.3 ?L4 Lzd. f d?F'r to:sel@5B??3B - : lt,vllll-vJ-Ltttt) O NPOTITAMENOE THE ' ' ier.ttxH: alEYoYNrHr ENIIT;MOIKHI & AIOII(HTIKHT . YNOITHPI=HI ^/o ANTONIOI ' nlANOI I ' l=talTNY;-\s$$)ul 1I ol, -b :i );i,;i,...-.,. . -'i:.ir. '.:.. ' ' ...,.;1".':.". .;." "i.'.' " ......i,1:;,,,i.;iiri.."rJ!,!

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις