ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ 466/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑπαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

ΦΕΚ: 2046/Β/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.06.06 19:22:35 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 22161 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ 466 Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παραγρ. 3 του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 218 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄5). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 119 του ν.  4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74). 3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α΄ 147). 4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112). 5. Τις διατάξεις των άρθρων 107 έως 109 του ν. 3669/ 2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Α΄ 116), όπως ισχύουν. 6. Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), όπως ισχύουν. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 8. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και αθλητισμού, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ...» (Α΄114). 9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Αρ. Φύλλου 2046 Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208). 10. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210). 11. Την αριθμ. 13811/23.05.2018 γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). 12. Την αριθμ. 2127/15.5.2018 γνώμη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 13. Την αριθμ. οικ. 9478/06-02-2018 (ΑΔΑ: 7ΖΠ1465 ΧΘΞ-ΒΜΖ) απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των απαραίτητων προσόντων των επιμετρητών που θα συγκροτήσουν το Σώμα των Ειδικών Επιμετρητών σύμφωνα με τον ν. 4512/2018 (Α΄ 5)». 14. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες σύστασης Σώματος Ειδικών Επιμετρητών (Σ.Ε.Ε.) δημοσίων και ιδιωτικών έργων για την υποβοήθηση διενέργειας των απαραίτητων κατά τις κείμενες διατάξεις επιμετρήσεων και συναφών προς αυτές υπηρεσιών δημοσίων έργων και ιδίως κατά τα άρθρα 151, 152, 160, 170, 171 και 177 του ν. 4412/2016 καθώς και της προαιρετικής επιμέτρησης ιδιωτικού έργου, εφ’ όσον το επιθυμεί ο αναθέτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 218 του ν. 4512/2018. Άρθρο 2 Κατάρτιση και Τήρηση Καταλόγου Μελών του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών 1. Αναπτύσσεται ηλεκτρονικός κατάλογος του Σώματος των Ειδικών Επιμετρητών, από κοινού στο Τ.Ε.Ε. και στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με σκοπό την αξιόπιστη, αντικειμενική και με όρους εμπιστοσύνης και διαφάνειας διεξαγωγή της επιλογής των μελών του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών. Ο εν λόγω κατάλογος θα λειτουργεί σε κατάλληλες διατάξεις υπολογιστικών συστημάτων προσφέροντας 22162 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ταυτόχρονα προστασία από κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις. 2. Διαχειριστής: Ως διαχειριστές του ηλεκτρονικού καταλόγου ορίζονται το Τ.Ε.Ε. και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανάλογα με την ειδικότητα. Άρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής μελών στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών 1. Δικαίωμα εγγραφής στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών έχουν: α) Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, που είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.). β) Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, που είναι μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και διαθέτουν βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος. γ) Οι πτυχιούχοι υπομηχανικοί, οι πτυχιούχοι τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πρώην ανωτέρων τεχνικών σχολών της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής που ασχολούνται με την παραγωγή έργων που ασχολούνται με την παραγωγή έργων, όπως κατασκευή, επίβλεψη και συντήρηση. 2. Απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής των ανωτέρω στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών είναι: α) να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευών - ΜΕΚ ή στο Μητρώο Μελετητών, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, β) να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα σεμινάρια που διενεργούνται στο Τ.Ε.Ε. Άρθρο 4 Κατάταξη μελών Σώματος Ειδικών Επιμετρητών (Σ.Ε.Ε.) 1. Τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών κατατάσσονται με βάση την εμπειρία τους σε τρείς (3) βαθμίδες: Α΄, Β΄ και Γ΄. 2. Οι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ στις βαθμίδες Α΄ και Β΄ κατατάσσονται στις αντίστοιχες βαθμίδες Α΄ και Β΄. Οι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ στις βαθμίδες Γ΄ και Δ΄, κατατάσσονται στη βαθμίδα Γ΄ του Σ.Ε.Ε. 3. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών στις βαθμίδες Α΄, Β΄, Γ΄, κατατάσσονται αντίστοιχα στις βαθμίδες Α΄, Β΄, Γ΄ του Σ.Ε.Ε.. 4. Οι κατηγορίες στις οποίες δύνανται να εγγραφούν οι Ειδικοί Επιμετρητές είναι αυτές που φαίνονται στο Παράρτημα Ι. Στις κατηγορίες αυτές και στις αντίστοιχες βαθμίδες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εγγράφονται κάτοχοι αντίστοιχης κατηγορίας και βαθμίδας ΜΕΚ και οι κάτοχοι μελετητικών πτυχίων αντίστοιχης κατηγορίας και βαθμίδας, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι. Οι κατηγορίες των μελετών όπως έχουν ορισθεί στην περίπτωση 16, της παραγράφου 3, του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) αντιστοιχούν στις κατηγορίες ΜΕΚ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι. Τεύχος Β’ 2046/06.06.2018 5. Η αναβάθμιση στο ΜΕΚ ή στο Μητρώο Μελετητών, συνεπάγεται αντίστοιχη αναβάθμιση στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στο Τ.Ε.Ε. ή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανάλογα με την ειδικότητα. Άρθρο 5 Εγγραφή στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών (Σ.Ε.Ε.) Για την εγγραφή στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών απαιτούνται: 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Τ.Ε.Ε. ή το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανάλογα με την ειδικότητα του αιτούντος, η οποία περιλαμβάνει προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, επαγγελματική έδρα, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου), στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτύπου, ηλεκτρονική διεύθυνση), με την οποία αιτείται την κατάταξή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων και βαθμίδα του Σ.Ε.Ε. και στην οποία δηλώνει τις περιφέρειες της χώρας στις οποίες ενδιαφέρεται να εγγραφεί. 2. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΚ ή Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών. 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 4. Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ν. 1599/1986, περί του ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του αιτούντος κώλυμα εγγραφής εκ των αναφερομένων στο άρθρο 6 καθώς και περί της υποχρέωσής του, εφόσον αποκτήσει στο μέλλον ασυμβίβαστη ιδιότητα, να καταθέσει αίτηση διαγραφής από το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών. 5. Τέλος ποσού εκατόν είκοσι ευρώ (120 €), υπέρ Τ.Ε.Ε. ή ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανάλογα με την ειδικότητα του αιτούντος, για την εγγραφή στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, την παρακολούθηση και εξέταση των σχετικών σεμιναρίων. Με την εγγραφή και την επιτυχή παρακολούθηση των σχετικών σεμιναρίων, ο αιτών κατατάσσεται, σε μία από τις βαθμίδες που προβλέπονται και για κάθε μια από τις αιτούμενες κατηγορίες του Σ.Ε.Ε. Για την μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων μετά την εγγραφή στο Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, ορίζεται τέλος ποσού είκοσι ευρώ (20 €) ανά αίτηση, υπέρ Τ.Ε.Ε. ή ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Άρθρο 6 Ασυμβίβαστες ιδιότητες με το έργο των μελών του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών 1. Η εξαρτημένη σχέση εργασίας με Αναθέτουσα Αρχή (Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών, δημοτικές, νομαρχιακές και δημόσιες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οργανισμούς δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της παραγράφου 1α του άρθρου 14 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), και σε ενώσεις κάθε νομικής μορφής, που συγκροτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα). 2. Εργασιακή ενεργή σχέση κατά την διαδικασία της κλήρωσης του Επιμετρητή με τον Τεχνικό Σύμβουλο ή τον ανάδοχο του Έργου ή τους υπεργολάβους αυτού, είτε με υπαλληλική σχέση είτε σαν συνεργάτης. 3. Συμμετοχή του Ειδικού Επιμετρητή στη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση του Έργου, του ιδίου ή νομικού προσώπου του οποίου είναι μέλος ή εταίρος. Τεύχος Β’ 2046/06.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4. Συγγενική σχέση εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας του Ειδικού Επιμετρητή με τον Τεχνικό Σύμβουλο, τον ανάδοχο ή τον υπεργολάβο του Έργου έως β΄ βαθμού, στο οποίο πραγματοποιούνται οι επιμετρήσεις. Σε περίπτωση Κ/Ξ με τα μέλη αυτής καθώς και με τα φυσικά πρόσωπα που στελεχώνουν την εταιρεία. 5. Δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής του Ειδικού Επιμετρητή ή της συζύγου αυτού, ή συγγενούς του έως β΄ βαθμού ή νομικού προσώπου του οποίου ο ίδιος είναι μέλος, ή εταίρος ή υπάλληλος, στο Έργο. 6. Οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, του ν. 4412/2016 (Α΄147). Άρθρο 7 Δημιουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για το Σώμα των Ειδικών Επιμετρητών για Δημόσια Έργα. 1. Στη Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων αναπτύσσεται κατ’ επιταγή του άρθρου 218 παρ. 3 του ν. 4512/2018, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεως Σώματος Ειδικών Επιμετρητών (Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε.), με σκοπό την αξιόπιστη, αντικειμενική και με όρους εμπιστοσύνης και διαφάνειας, διεξαγωγή της διαδικασίας κλήρωσης των Ειδικών Επιμετρητών που είναι εγγεγραμμένοι στον ηλεκτρονικό κατάλογο του Σώματος των Ειδικών Επιμετρητών που τηρείται στο Τ.Ε.Ε. και στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανάλογα με την ειδικότητα. Το εν λόγω Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε. θα λειτουργεί σε κατάλληλες διατάξεις υπολογιστικών συστημάτων προς υποστήριξη των λειτουργιών που περιγράφονται στο άρθρο 8, προσφέροντας ταυτόχρονα προστασία από κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις. 2. Ως διαχειριστής του Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε. ορίζεται η Δ/νση Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε. 3. Ως χρήστες του Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε. ορίζονται υποχρεωτικά όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι των Αναθετουσών Αρχών και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εφόσον έχουν εγγραφεί στην εφαρμογή και έχουν αποκτήσει τους αντίστοιχους κωδικούς. Δύναται εναλλακτικά να εγγράφονται και υπάλληλοι διαφορετικής ειδικότητας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει επάρκεια τεχνικών υπαλλήλων. 4. Ως ηλεκτρονικό αντίγραφο του Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε. νοείται σαρωμένο αντίγραφο υπογεγραμμένου εγγράφου ή ψηφιακό αρχείο που έχει αναρτηθεί στο σύστημα Διαύγεια που φέρει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) και σχετική ψηφιακή υπογραφή. 5. Ο διαχειριστής του Συστήματος δημιουργεί τους ρόλους που είναι δυνατόν να αναληφθούν από τους χρήστες του Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε. και αποδίδει ρόλο σε κάθε χρήστη. 6. Κάθε Αναθέτουσα Αρχή αιτείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εγγραφή της στο Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε. Στη συνέχεια ο διαχειριστής χρηστών του συστήματος, καταχωρεί την Αναθέτουσα Αρχή σε κατάλογο του συστήματος. 22163 7. Κάθε χρήστης, υπάλληλος Αναθέτουσας Αρχής αιτείται ηλεκτρονικά την εγγραφή του μέσω του δικτυακού τόπου του Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε. και συμπληρώνει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία, όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και την ειδικότητά του στην ενσωματωμένη στο σύστημα φόρμα εφαρμογής. Επίσης επιλέγει από σχετική λίστα την Αναθέτουσα Αρχή την οποία εκπροσωπεί και επισυνάπτει ηλεκτρονικά αίτηση/δήλωση ορισμού χρηστών εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της και αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής του ταυτότητας. 8. Σε περίπτωση που η αίτηση εγγραφής παρουσιάζει ελλείψεις ή σφάλματα, δεν ολοκληρώνεται η εγγραφή, αποστέλλεται σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προβεί σε νέα αίτηση εγγραφής. Με την ολοκλήρωση της αίτησης εγγραφής, ο Διαχειριστής Χρηστών του Συστήματος εγγράφει τον Χρήστη στο Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε. δημιουργώντας τον απαιτούμενο λογαριασμό (userid, password), γνωστοποιεί στον χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον προσωπικό του κωδικό (password) και αποδίδει σε αυτόν τα κατάλληλα δικαιώματα και δυνατότητες που ο ρόλος του καθορίζει. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν το password. Η τήρηση των κωδικών (userid, password) που αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο είναι ευθύνη του χρήστη. Η απενεργοποίηση του λογαριασμού ενός χρήστη της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται μέσω έγγραφης σχετικής αίτησης, η οποία αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής. 9. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναλαμβάνει: • Τη δημιουργία χρηστών. • Την παραμετροποίηση του συστήματος. • Την οργάνωση των διαδικασιών λήψεως των αντιγράφων ασφαλείας. • Την αναγνώριση σημείων βελτίωσης και την οργάνωση της υλοποίησης αυτών με την ανάπτυξη νέων εκδόσεων της εφαρμογής. • Την προσαρμογή του συστήματος στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. • Την παρακολούθηση της απόδοσης του εξοπλισμού στον οποίο εκτελείται το σύστημα. • Την επικοινωνία με το Τ.Ε.Ε. και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που είναι διαχειριστές του ηλεκτρονικού καταλόγου του Σώματος των Ειδικών Επιμετρητών. • Την οργάνωση για την επίλυση κάθε είδους προβλημάτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία του συστήματος. • Την ενημέρωση των χρηστών με την ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων στην αρχική σελίδα του συστήματος • Την επιμέλεια για την συνολική ομαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος. • Την τήρηση στοιχείων ιχνηλασιμότητας όλων των βημάτων της διαδικασίας με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας. 22164 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10. Οι χρήστες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών έχουν τη δυνατότητα: • Εξέτασης και έγκρισης αιτήσεων εγγραφής των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών. • Ενημέρωσης του κεντρικού καταλόγου Αναθετουσών Αρχών και διορθωτικών ενεργειών στους εν λόγω καταλόγους. 11. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδηλώνει ενδιαφέρον επιλογής Ειδικού Επιμετρητή, με αίτησή της στο Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε. για διενέργεια κλήρωσης, η οποία θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 9. 12. Για τη θέση σε λειτουργία του Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε. εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Άρθρο 8 Επιλογή Ειδικών Επιμετρητών για Ιδιωτικά Έργα 1. Ο ενδιαφερόμενος συντελεστής του έργου, εφόσον το επιθυμεί, δύναται να επιλέξει Επιμετρητή από τον Κατάλογο Ειδικών Επιμετρητών σύμφωνα με τις απαιτούμενες κατηγορίες και βαθμίδες που αντιστοιχούν στο προς επιμέτρηση έργο. 2. Ο ενδιαφερόμενος συντελεστής του έργου, εφόσον το επιθυμεί, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την επιλογή, με κλήρωση, του Ειδικού Επιμετρητή με σχετική αίτησή του στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, για τη διενέργεια κλήρωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10. 3. Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναπτύσσεται κατ’ επιταγή του άρθρου 218 παρ. 3 του ν. 4512/2018, Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεως Σώματος Ειδικών Επιμετρητών για τα ιδιωτικά έργα, με σκοπό την αξιόπιστη, αντικειμενική και με όρους εμπιστοσύνης και διαφάνειας, διεξαγωγή της διαδικασίας κλήρωσης των Ειδικών Επιμετρητών για Ιδιωτικά Έργα που είναι εγγεγραμμένοι το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών. 4. Το εν λόγω Σύστημα θα λειτουργεί σε κατάλληλες διατάξεις υπολογιστικών συστημάτων προς υποστήριξη των λειτουργιών που περιγράφονται στο άρθρο 10, προσφέροντας ταυτόχρονα προστασία από κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις. 5. Ως διαχειριστής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεως Σώματος Ειδικών Επιμετρητών για Ιδιωτικά Έργα ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το οποίο είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του. 6. Ως χρήστες του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεως Σώματος Ειδικών Επιμετρητών για Ιδιωτικά Έργα ορίζονται όλοι οι συντελεστές του έργου που φέρουν έννομο συμφέρον. 7. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναλαμβάνει: • Τη δημιουργία χρηστών. • Την παραμετροποίηση του συστήματος. • Την οργάνωση των διαδικασιών λήψεως των αντιγράφων ασφαλείας. • Την αναγνώριση σημείων βελτίωσης και την οργάνωση της υλοποίησης αυτών με την ανάπτυξη νέων εκδόσεων της εφαρμογής. • Την προσαρμογή του συστήματος στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τεύχος Β’ 2046/06.06.2018 • Την παρακολούθηση της απόδοσης του εξοπλισμού στον οποίο εκτελείται το σύστημα. • Την οργάνωση για την επίλυση κάθε είδους προβλημάτων που προκύπτουν κατά την λειτουργία του συστήματος. • Την ενημέρωση των χρηστών με την ανάρτηση σχετικών ανακοινώσεων στην αρχική σελίδα του συστήματος • Την επιμέλεια για την συνολική ομαλή και αποδοτική λειτουργία του συστήματος. • Την τήρηση στοιχείων ιχνηλασιμότητας όλων των βημάτων της διαδικασίας με σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας. Άρθρο 9 Κανόνες και Αρχές Επιλογής των Ειδικών Επιμετρητών για Δημόσια Έργα 1. Η επιλογή του μέλους του Σώματος των Ειδικών Επιμετρητών διενεργείται με ηλεκτρονική κλήρωση από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή αφού ανακοινώσει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, καταχωρεί στο Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε. την απόφασή της για την εκτέλεση συγκεκριμένων επιμετρητικών εργασιών. Στην απόφαση περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: α) Ο τίτλος της σύμβασης. β) Ο προϋπολογισμός της ομάδας εργασιών προς επιμέτρηση. γ) Ο αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης της δαπάνης. δ) Η αξία της σύμβασης του έργου για το οποίο για το οποίο διενεργείται η ηλεκτρονική κλήρωση. ε) Η βαθμίδα, η κατηγορία και η Περιφέρεια της χώρας, στην οποία απαιτείται να είναι εγγεγραμμένα τα μέλη του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών για να συμμετάσχουν στην κλήρωση. ε) Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος που θα διενεργηθεί η με ηλεκτρονική κλήρωση επιλογή του μέλους του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών. στ) Τα μέλη της Επιτροπής κλήρωσης και χρήστες του συστήματος. ζ) Ηλεκτρονικό αντίγραφο της σχετικής απόφασης ορισμού επιτροπής. η) Ηλεκτρονικό αντίγραφο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. θ) Η διάρκεια της σύμβασης με δυνατότητα τυχόν παράτασης στην περίπτωση εγκεκριμένης παράτασης του έργου. ι) Η διαθεσιμότητα και παρουσία του Ειδικού Επιμετρητή στο έργο. Η οριστικοποίηση των στοιχείων της σύμβασης δίνει τη δυνατότητα διενέργειας κλήρωσης. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι να έχει οριστεί διμελής ή τριμελής επιτροπή υπαλλήλων για τη διεξαγωγή κλήρωσης για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά τη κρίση της να ορίσει μία Επιτροπή κατ’ έτος. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τον χρήστη του συστήματος που είναι ταυτόχρονα και μέλος της Επιτροπής κλήρωσης που έχει ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή στον τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα που καθορί- Τεύχος Β’ 2046/06.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ στηκε στην σχετική ανακοίνωση. Ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής πρέπει να είναι τεχνικός υπάλληλος και εγγεγραμμένος χρήστης του συστήματος. Μέσω του Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε, γίνεται αυτόματα η κλήρωση και η επιλογή έως πέντε (5) Ειδικών Επιμετρητών κατά σειρά προτεραιότητας, από τον ηλεκτρονικό κατάλογο του άρθρου 2, το οποίο παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον πρώτο επιλεχθέντα Ειδικό Επιμετρητή που προκύπτει από την κλήρωση, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στον πρώτο επιλαχόντα. Η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να καταχωρήσει στο σύστημα ηλεκτρονικό έγγραφο της σχετικής πράξης με την αναφέρεται ο λόγος της μη υπογραφής της σύμβασης με τον πρώτο επιλεχθέντα Ειδικό Επιμετρητή και ενημερώνει το ηλεκτρονικό σύστημα (π.χ. μη αποδοχή επιμετρητή κ.λπ.). Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής κλήρωσης και της αναγγελίας του αποτελέσματος, καλείται από την Αναθέτουσα Αρχή ο υποψήφιος Ειδικός Επιμετρητής για την υπογραφή της Σύμβασης. Η προς υπογραφή σύμβαση αποστέλλεται με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής προς δημοσίευση στις ιστοσελίδες του Τ.Ε.Ε. και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την υπογραφή της. Στην περίπτωση κατά την οποία ο πρώτος επιλεχθείς Ειδικός Επιμετρητής, όπως αυτός έχει προκύψει από το αποτέλεσμα της κλήρωσης, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, ή προσέλθει αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης της σύμβασης, όπως έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην πρόσκλησή της, απευθύνεται στον πρώτο επιλαχόντα και εφόσον και αυτός αρνηθεί απευθύνεται στον δεύτερο κ.ο.κ.. Εφόσον οι Ειδικοί Επιμετρητές, όπως προέκυψαν από το πρώτο αποτέλεσμα της κλήρωσης αρνηθούν την υπογραφή της σύμβασης χωρίς αιτιολόγηση, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή τους στις επόμενες κληρώσεις του έτους, στη συγκεκριμένη Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση κατά την οποία η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφασή της προχωρήσει στην οριστική ματαίωση της ανάθεσης, πριν τη συμβασιοποίησή της και κατόπιν της διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, ο επιλεχθείς Ειδικός Επιμετρητής, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις επόμενες κληρώσεις του έτους στην συγκεκριμένη Αναθέτουσα Αρχή. 2. Όργανα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών με το έργο των Ειδικών Επιμετρητών διατάξεων, είναι για τα δημόσια έργα πέραν των θεσμοθετημένων Επιμελητηρίων για τα μέλη τους και τα πειθαρχικά όργανα του ΜΕΚ και του Μητρώου Μελετητών, όπως ο νόμος ορίζει. Άρθρο 10 Κανόνες και Αρχές Επιλογής των Ειδικών Επιμετρητών για Ιδιωτικά Έργα Η επιλογή του μέλους του Σώματος των Ειδικών Επιμετρητών διενεργείται με ηλεκτρονική κλήρωση από το Διαχειριστή του Συστήματος. 22165 2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος ή ο ενδιαφερόμενος συντελεστής του Έργου καταχωρεί μέσω εξουσιοδοτημένου μηχανικού ή αρμόδιου επιστήμονα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεως Σώματος Ειδικών Επιμετρητών για Ιδιωτικά Έργα τα παρακάτω στοιχεία για την εκτέλεση συγκεκριμένων επιμετρητικών εργασιών: α) Ο τίτλος του έργου. β) Ο προϋπολογισμός της ομάδας εργασιών προς επιμέτρηση. γ) Υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου για την ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής του Ειδικού Επιμετρητή. δ) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου για το οποίο διενεργείται η ηλεκτρονική κλήρωση. ε) Η βαθμίδα, η κατηγορία και η Περιφέρεια της χώρας, στην οποία απαιτείται να είναι εγγεγραμμένα τα μέλη του Σώματος Ειδικών Επιμετρητών για να συμμετάσχουν στην κλήρωση. Η οριστικοποίηση των στοιχείων του έργου δίνει τη δυνατότητα διενέργειας κλήρωσης. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από το Διαχειριστή του Συστήματος. Μέσω του Κ.Η.Σ.Κ.Σ.Ε.Ε, γίνεται αυτόματα η κλήρωση και η επιλογή έως πέντε (5) Ειδικών Επιμετρητών κατά σειρά προτεραιότητας, από τον ηλεκτρονικό κατάλογο του άρθρου 2, το οποίο παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η κλήρωση και η επιλογή έως πέντε (5) Ειδικών Επιμετρητών γίνεται αυτόματα μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεως Σώματος Ειδικών Επιμετρητών για Ιδιωτικά Έργα, από τον ηλεκτρονικό κατάλογο του άρθρου 2, το οποίο παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον επιλεχθέντα Ειδικό Επιμετρητή που προκύπτει από την κλήρωση, ο Διαχειριστής του Συστήματος απευθύνεται στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ.. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, θα πρέπει να καταχωρήσει στο σύστημα ηλεκτρονικό έγγραφο της σχετικής πράξης, με την οποία γίνεται αιτιολόγηση της μη υπογραφής της σύμβασης με τον επιλεχθέντα Ειδικό Επιμετρητή και ενημερώνει το ηλεκτρονικό σύστημα. Μετά το πέρας της ηλεκτρονικής κλήρωσης και της αναγγελίας του αποτελέσματος, καλείται από τον αιτούντα ο υποψήφιος Ειδικός Επιμετρητής για την υπογραφή της Σύμβασης. Η υπογεγραμμένη σύμβαση αποστέλλεται με ευθύνη των εμπλεκόμενων μερών προς το Τ.Ε.Ε. και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το αργότερο πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της. Στην περίπτωση κατά την οποία Ειδικός Επιμετρητής, όπως αυτός έχει προκύψει από το αποτέλεσμα της κλήρωσης, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, ή προσέλθει αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις εκτέλεσης της σύμβασης, ο Διαχειριστής του Συστήματος, μετά από αιτιολόγηση, απευθύνεται στον πρώτο επιλαχόντα και εφόσον και αυτός αρνηθεί απευθύνεται στον δεύτερο επιλαχόντα κ.ο.κ. 22166 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Εφόσον Ειδικός Επιμετρητής, όπως προέκυψε από το πρώτο αποτέλεσμα της κλήρωσης αρνηθεί την υπογραφή της σύμβασης χωρίς αιτιολόγηση, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στις επόμενες κληρώσεις του ίδιου έργου. Στην περίπτωση κατά την οποία αιτών με αιτιολογημένη απόφασή του προχωρήσει στην οριστική ματαίωση της ανάθεσης, πριν τη συμβασιοποίησή της και κατόπιν της διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης, ο επιλεχθείς Ειδικός Επιμετρητής, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις επόμενες κληρώσεις του έτους. 3. Όργανα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη εφαρμογής των σχετικών με το έργο των Ειδικών Επιμετρητών διατάξεων, είναι τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα των Επιμελητηρίων (Τ.Ε.Ε. και ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), όπως ο Νόμος ορίζει. Άρθρο 11 Κριτήρια επιλογής Ειδικών Επιμετρητών Για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταξύ του Ειδικού Επιμετρητή και της Αναθέτουσας Αρχής ή του αιτούντα συντελεστή του Ιδιωτικού Έργου, εφαρμογή έχουν τα παρακάτω κριτήρια, με βάση τον προϋπολογισμό των ομάδων εργασιών του έργου για τις οποίες γίνεται η επιλογή του Επιμετρητή. 1. Για προϋπολογισμό ομάδων εργασιών έως 60.000 €, οι συμμετέχοντες Ειδικοί Επιμετρητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στις βαθμίδες Α΄, ή Β΄, ή Γ΄. 2. Για προϋπολογισμό ομάδων εργασιών από 60.001 € έως το όριο της περίπτωσης (α) του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, οι συμμετέχοντες Ειδικοί Επιμετρητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στις βαθμίδες Β΄ή Γ΄. 3. Για προϋπολογισμό ομάδων εργασιών μεγαλύτερου από το όριο της περίπτωσης (α) του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, οι συμμετέχοντες Ειδικοί Επιμετρητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στις βαθμίδα Γ΄. Άρθρο 12 Σύμβαση Ειδικών Επιμετρητών α. Σύμβαση Ειδικών Επιμετρητών για Δημόσια Έργα Το είδος της Σύμβασης μεταξύ των Ειδικών Επιμετρητών και της Αναθέτουσας Αρχής είναι αυτό όπως ορίζεται στην περίπτωση 9 α της παραγράφου 1 και στην περίπτωση 6β της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και εφαρμόζοντας τις αντίστοιχες διατάξεις. β. Σύμβαση Ειδικών Επιμετρητών για Ιδιωτικά Έργα Το είδος της Σύμβασης μεταξύ των Ειδικών Επιμετρητών και του υπόχρεου σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση για την ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής αμοιβής του Ειδικού Επιμετρητή, είναι αυτό όπως ορίζεται στον Αστικό Κώδικα. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να συνάψει σύμβαση με τον Ειδικό Επιμετρητή, ο οποίος επιλέχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσας, εφόσον η αμοιβή του, χωρίς Φ.Π.Α., είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016. Για τα ιδιωτικά έργα η αμοιβή του Ειδικού Επιμετρητή είναι αποτέλεσμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης των δύο μερών. Τεύχος Β’ 2046/06.06.2018 Στη σύμβαση επίσης καθορίζονται οι υποχρεώσεις του Ειδικού Επιμετρητή όπως ιδίως το αντικείμενο της σύμβασης, τα καθήκοντά του, το χρονοδιάγραμμα, η διαθεσιμότητά του, η παρουσία του στο έργο, τα παραδοτέα, η αμοιβή, οι εγγυήσεις, οι υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής για Δημόσια Έργα ή του ενδιαφερόμενου συντελεστή του έργου για Ιδιωτικά Έργα, η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης ή τροποποίησης κ.ά. Άρθρο 13 Περιεχόμενο και διάρκεια σεμιναρίων 1. Τα σεμινάρια θα αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει: • Την εργασία την οποία καλούνται να εκτελέσουν οι Ειδικοί Επιμετρητές. • Τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επιμέτρησης. • Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο Σώμα των Ειδικών Επιμετρητών και • Τη μορφή των παραδοτέων. 2. Η ύλη των σεμιναρίων στις θεματικές ενότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου θα προσδιοριστεί από το Τ.Ε.Ε. και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Το Τ.Ε.Ε. δύναται να επιλέξει συνδυασμό επιτηρούμενης ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και εκπαίδευσης σε χώρους που θα διαθέσει το ίδιο διασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες την επιτυχή τους παρακολούθηση. Άρθρο 14 Προσδιορισμός Αμοιβής Ειδικών Επιμετρητών 1. Η αμοιβή για την παροχή των τεχνικών υπηρεσιών των Ειδικών Επιμετρητών βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 2. Συνολική δαπάνη επιμετρούμενων εργασιών (ΣΔΕ). Η συνολική δαπάνη των επιμετρήσεων για το σύνολο του έργου προκύπτει κλιμακούμενη και αθροιστικά σύμφωνα με τα παρακάτω: α) Για προϋπολογισμό έργου από 1-60.000 €, ποσοστό 3% επί του εν λόγω προϋπολογισμού. β) Για προϋπολογισμό έργου από 60.001-500.000 €, ποσοστό 2% για επί του εν λόγω προϋπολογισμού. γ) Για προϋπολογισμό έργου από 500.001-1.000.000 €, ποσοστό 1,5% επί του εν λόγω προϋπολογισμού. δ) Για προϋπολογισμό έργου από 1.000.001-5.000.000 €, ποσοστό 0,5% επί του εν λόγω προϋπολογισμού. ε) Για προϋπολογισμό έργου μεγαλύτερου από 5.000.000 €, ποσοστό 0,3% επί του εν λόγω προϋπολογισμού. Ως προϋπολογισμός έργου ορίζεται η συνολική δαπάνη εργασιών που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας (παρ. 7 στ., άρθ. 53, ν. 4412/16 προ ΓΕ και ΟΕ και απροβλέπτων). 3. Η Αμοιβή Ειδικού Επιμετρητή καθορίζεται ως ποσοστό αμοιβής της δαπάνης των επιμετρούμενων εργασιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Συγκεκριμένα: Α= ΣΔΕ Χ Πε/ΠΕ όπου Α=Αμοιβή Ειδικού Επιμετρητή ΣΔΕ=Συνολική δαπάνη επιμετρούμενων εργασιών Πε= Προϋπολογισμός επιμετρούμενων εργασιών ΠΕ= Προϋπολογισμός Έργου, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Τεύχος Β’ 2046/06.06.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22167 Με την ως άνω αμοιβή καλύπτονται πλήρως όλες οι δαπάνες του Ειδικού Επιμετρητή που θα προκύψουν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 4. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών προς επιμέτρηση, ο τρόπος πληρωμής του Ειδικού Επιμετρητή και τα παραδοτέα προσδιορίζονται στους όρους της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής ή του ενδιαφερόμενου συντελεστή του έργου για Ιδιωτικά Έργα και του Ειδικού Επιμετρητή. Άρθρο 15 Παράρτημα Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το παράρτημα που ακολουθεί: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κατηγορίες Σώματος Ειδικών Επιμετρητών Οδοποιία Οικοδομικά Υδραυλικά Λιμενικά Ηλεκτρομηχανολογικά Υδραυλικά υπό πίεση Βιομηχανικά Ενεργειακά Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων Σηράγγων Αποκαλύψεως Μεταλλείων και Γεωτρήσεων Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Πρασίνου Αντιστοίχιση με ΜΕΚ Οδοποιία Οικοδομικά Υδραυλικά Λιμενικά Ηλεκτρομηχανολογικά Υδραυλικά υπό πίεση Βιομηχανικά Ενεργειακά Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείων Σηράγγων Αποκαλύψεως Μεταλλείων Γεωτρήσεων Ο Υπουργός ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 14, 15 12 19, 20, 21 Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων 17, 18, 27 Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Πρασίνου 28 22, 24, 25 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Μαΐου 2018 Αντιστοίχιση με κατηγορίες μελετητών 1, 10, 16 6, 7, 8, 2 13, 16 11 9 9 22168 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 2046/06.06.2018 Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr. r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: www.et.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. *02020460606180008*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις