ΝΣΚ/99/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔεσμευτικότητα αποφάσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου στην περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση δεν παρίσταται ως διάδικος – Φορολογική αντιμετώπιση παροχών που προβλέπονται σε σύμβαση για σκοπούς Φ.Π.Α., όταν η σύμβαση έχει χαρακτηρισθεί ως προγραμματική.(...)Η Διοίκηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις πράξεις όλων των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τη νομιμότητα ή μη της εντελλόμενης δαπάνης. Αν η φορολογική αρχή διαπιστώσει αιτιολογημένα, κατόπιν διενέργειας ελέγχου ότι υπάρχουν επιμέρους πράξεις που υπόκεινται σε ΦΠΑ, μπορεί να ασκήσει την αρμοδιότητά της και να επιβάλει το σχετικό φόρο (ομόφ.). Ο νομικός χαρακτηρισμός μιας σύμβασης ως «προγραμματικής» συνιστά στοιχείο το οποίο από μόνο του ασκεί επιρροή στη φορολογική αντιμετώπιση όσον αφορά την υπαγωγή της ή μη στον ΦΠΑ, χωρίς, πάντως, να δεσμεύει τη φορολογική αρχή, αν αιτιολογημένα και κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι το καταβαλλόμενο σε εκτέλεση της σύμβασης χρηματικό ποσό συνιστά αντιπαροχή για παρεχόμενες υπηρεσίες και όχι καταβολή δαπανών για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου (ομόφ.)
DOCMAN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΚΥΜΗΣ ΑΦΜ 800905976 ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ ΤΗΛ. 6981825733,6981825732 -E-MAIL: mydocmangr@gmail.com www.docman.gr WWW.DOCMAN.GR Βιβλιοθήκη Νομοθεσίας Δημοσίων δαπανών ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ WWW.DOCMAN.GR ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΚΥΝΘOΣ 7/06/2018 ΠΡΟΣ: A.E.Ι.ΠΕΙΡΑΙΑ Το περιεχόμενο της δημοσιονομικής βιβλιοθήκης docman.gr. Η βιβλιοθήκη Νομοθεσίας Δημοσίων Δαπανών είναι μία εξειδικευμένη βάση δεδομένων με προσανατολισμό το κανονιστικό πλαίσιο, εγκύκλιοι και νομολογία Δημοσίων Δαπανών και το κανονιστικό πλαίσιο, εγκύκλιοι και νομολογία φορολογικής νομοθεσίας και Δημοσίων Εσόδων. Πέρα από την εξειδίκευση στα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών (Δημόσιο Λογιστικό, ενιαίο μισθολόγιο ,τα ειδικά μισθολόγια, ΚΦΕ , ΚΕΔΕ κλπ) περιέχει θέματα όπως οι δημόσιες συμβάσεις, ο κώδικας Διοικητικής διαδικασίας, ο Υπαλληλικός κώδικας, θέματα ΟΤΑ Α και Β βαθμού κλπ. Οι Χρήστες στους οποίους απευθύνεται κατά κύριο λόγο είναι οι υπάλληλοι ελεγκτικών υπηρεσιών, των Δ/νσεων Διοικητικού, Οικονομικού, τεχνικών υπηρεσιών και δευτερευόντως οι υπάλληλοι όλων των υπολοίπων υπηρεσιών. Περαιτέρω στην ανωτέρω βιβλιοθήκη αναρτάται και κωδικοποιείται σχεδόν το σύνολο του κανονιστικού νομοθετικού πλαισίου (νόμοι, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις) έπειτα από συστηματική παρακολούθηση των ΦΕΚ για τις μεταβολές που επέρχονται. H ταξινόμηση και αναζήτηση πληροφοριών Οι πληροφορίες-έγγραφα οργανώνονται σε θεματικούς φακέλους και υποφακέλους .Η ταξινόμηση είναι διοικητική και λειτουργική και περιέχει θέματα οικεία για υπαλλήλους ελεγκτικών υπηρεσιών και οικονομικούς υπαλλήλους. Εκτός από το ιεραρχικό σύστημα ταξινόμησης χρησιμοποιείται σύστημα συσχέτισης διατάξεων και ταξινόμησης των πληροφοριών. Η αναζήτηση στο docman.gr είναι εύχρηστη και φιλική για το μέσο χρήστη. Για την αναζήτηση εγγράφων χρησιμοποιούνται είτε τα στοιχεία της ταυτότητας των εγγράφων (πχ αρ.πρωτ.,ΦΕΚ),είτε η αναζήτηση μέσω της θεματικής βιβλιοθήκης είτε τέλος μέθοδοι αναζήτησης στο περιεχόμενο των εγγράφων μέσω λέξεων κλειδιών, σχετικού νόμου κλπ. Επιπλέον 1 DOCMAN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΚΥΜΗΣ ΑΦΜ 800905976 ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ ΤΗΛ. 6981825733,6981825732 -E-MAIL: mydocmangr@gmail.com www.docman.gr Εκτός από την καταχώριση, ταξινόμηση και ανάρτηση των εγγράφων δε βάση δεδομένων : 1)Aναδεικνύονται θέματα ,όπως για παράδειγμα Δημόσιο Λογιστικό (Ν 4270/2014 ), Οδοιπορικά έξοδα (Ν.4336/2015/Δ9 ), Μισθολόγιο (Ν.4354/2015- ΦΕΚ: 176/Α/2015), Λογιστικό ΝΠΔΔ (ν.δ.496/1974), ΕΣΠΑ (Ν.4314/2014) , Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (N.4412/2016), Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – (Ν.4387/2016- ΦΕΚ: 85/Α2016), Φορολογία εισοδήματος (Ν.4172/2013- ΦΕΚ: 167/Α/2013) κλπ και παρουσιάζονται σε μορφή ηλεκτρονικών βιβλίων. στα οποία περιέχεται όλο το κανονιστικό πλαίσιο και οι εγκύκλιοι -νομολογία σε υποσημειώσεις επί των άρθρων που αναφέρονται, δίνοντας με αυτό τον τρόπο δυνατότητα στο χρήστη, μέσω ενεργού link, να ανοίξει και να δει το πλήρες κείμενο του εγγράφου. Με τον ανωτέρω τρόπο σημαντικά θέματα όπως τα προμνημονευόμενα, παρουσιάζονται σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στο οποίο έχουν ενσωματωθεί εκατοντάδες άλλες «αόρατες» σελίδες διευκολύνοντας τον χρήστη στην ανάγνωση και κατανόηση του θέματος. 2)Συντάσσονται και επικαιροποιούνται διαρκώς οδηγοί εκκαθάρισης δαπανών, στους οποίους συνοπτικά περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις ισχύουσες διατάξεις, τα δικαιολογητικά δαπανών ,τις κρατήσεις καθώς και λοιπές χρήσιμες πληροφορίες απαραίτητες για την σωστή εκκαθάριση των σχετικών δαπανών. Ολες οι πληροφορίες που ενσωματώνονται στους οδηγούς εκκαθάρισης παραπέμπουν σε νομοθεσία, νομολογία, εγκυκλίους μέσω ενεργών links.Για την εύκολη αναζήτηση των οδηγών εκκαθάρισης, εκτός της λειτουργικής ταξινόμησης κατά χιλιάδα σύμφωνα με τους κώδικες κατάταξης εσόδων και εξόδων έχει ενσωματωθεί αναζήτηση με βάση τον ΚΑΕ εξόδου. 3)Αναρτώνται αναλύσεις (αρθρογραφία) επί σημαντικών δημοσιονομικών ζητημάτων, απαντήσεις σε ερωτήματα που τίθενται καθώς και περιλήψεις του νέου νομοθετικού πλαισίου. Ειδικά για τα ΝΠΔΔ αναρτάται : -το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο -επίκαιρη αρθρογραφία1 -νομολογία Ελ Συνεδρίου ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΤΡΙΤΟΥ ,ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1 ,ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 2 DOCMAN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΚΥΜΗΣ ΑΦΜ 800905976 ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ ΤΗΛ. 6981825733,6981825732 -E-MAIL: mydocmangr@gmail.com www.docman.gr Οι άνθρωποι Για την ενημέρωση της ιστοσελίδας, τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων και των οδηγών εκκαθάρισης δαπανών, έχουμε δημιουργήσει ομάδα έμπειρων συνεργατών, στους οποίους μπορείτε να προσφύγετε για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που σας απασχολούν. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ Ενδεικτικά παρακάτω σας αναφέρουμε μερικούς από τους φορείς που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) Υπουργείο Τουρισμού Υπουργείο Μεταφορών Υπουργείο Δικαιοσύνης Υπουργείο Πολιτισμού Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης Υπουργείο Εργασίας Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείο Οικονομικών Γ.Λ.Κ Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Α.Α.Δ.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 3 DOCMAN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΚΥΜΗΣ ΑΦΜ 800905976 ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ ΤΗΛ. 6981825733,6981825732 -E-MAIL: mydocmangr@gmail.com www.docman.gr Π.Ε Ευρυτανίας Π.Ε. Φθιώτιδας Π.Ε Φωκίδας Π.Ε Λακωνίας Π.Ε Καβάλας Π.Ε Ροδόπης Π.Ε Άρτας Π.Ε Λάρισας Π.Ε. Κυκλάδων Π.Ε Δωδεκανήσου Π.Ε Ζακύνθου Π.Ε. Λευκάδας κ.α Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες και σε Δήμους, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία και σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΑΣ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ: Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Πανεπιστήμια Μακεδονίας ΤΕΙ Θεσσαλίας Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Άγιος Γεώργιος Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Α.Α.Δ.Ε.) 4 DOCMAN ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ-ΚΥΜΗΣ ΑΦΜ 800905976 ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ ΤΗΛ. 6981825733,6981825732 -E-MAIL: mydocmangr@gmail.com www.docman.gr Αποκεντωμένη Διοίκηση Αττικής ΟΑΕΔ Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα Εκτιμώντας τις ανάγκες σας, σας προτείνουμε την ετήσια απεριόριστη πρόσβαση 2 χρηστών έναντι 350,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ευρώ ήτοι συνολικά 434,00 ευρώ ανά έτος. Αν αποδεχτείτε την προσφορά μας εντός ευλογου χρονικού διαστήματος η τιμή πρόσβασης θα ανέρχεται στα 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι συνολικά 372,00 ευρώ ανά έτος και επιπλέον σας παρέχουμε ακόμη έναν χρήστη Εφόσον η ανωτέρω προσφορά μας γίνει αποδεκτή: Α) Μας στέλνετε τα στοιχεία του φορέα σας (Επωνυμία ,Δ/νση, ΑΦΜ , ΔΟΥ, Υπεύθυνος επικοινωνίας-Mail ) και τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ και σας στέλνουμε κωδικό πρόσβασης με σχετικές οδηγίες ενεργοποίησης. Β)Μετά την αποστολή κωδικών πρόσβασης εκδίδουμε το σχετικό παραστατικό ,εκτός εάν επιθυμείτε την έκδοσή του σε διαφορετικό χρόνο ,ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Γ)Η πρόσβαση διακόπτεται με τη λήξη της σύμβασης. Με την ανανέωση της σύμβασης και την αποστολή των δικαιολογητικών ανάθεσης θα ανανεώνεται και η πρόσβαση . Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία. Με εκτίμηση Διονύσιος Λαγούδης Μηχανικός Υπολογιστών και Δικτύων 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις