Φ10042/οικ.13567/329/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣυμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών.(ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢, ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ΢ Α΢ΦΑΙΗ΢Ζ΢ & ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ΢ ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ΢ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ Α΢ΦΑΛΙ΢ΔΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝ΢Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΙ΢Η΢ 1. ΓΗΔΤΘΤΛ΢Ζ: ΘΤΡΗΑ΢ Α΢ΦΑΙΗ΢Ζ΢ & ΔΗ΢ΦΟΡΩΛ (Γ15) Πιεξνθνξίεο: ΢η. Γησηάθνπ 213 1516 783 Π. Θαξηζαθιή 213 1516 748 Δ. Ράπηε 210 33 68 109 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.06.08 14:49:44 EEST Reason: Location: Athens Αζήλα ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 8/06/2018 Αξ. Πξση: Φ10042/νηθ.13567/329 1. ΔΦΘΑ Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αγ. Κσλ/λνπ 8 Αζήλα 102 41 2. ΔΣΔΑΔΠ Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Φηιειιήλσλ 13-15 Σ.Κ.105 57 Αζήλα 2.ΓΗΔΤΘΤΛ΢Ζ ΠΡΟ΢ΘΔΣΖ΢ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ΢ Α΢ΦΑΙΗ΢Ζ΢ (Γ16) Πιεξνθνξίεο: Κ. Βνγηαηδόγινπ (Δπηθνπξηθή Αζθάιηζε) 2131516746 Δ. ΢πύξνπ (Δθάπαμ παξνρή) 210 33 68 159 3.ΓΗΔΤΘΤΛ΢Ζ ΔΗΓΗΘΟΣΔΡΩΛ ΘΔΚΑΣΩΛ Α΢ΦΑΙΗ΢Ζ΢ &ΠΑΡΟΥΩΛ (Γ18) Σκήκα Γ’ Πιεξνθνξίεο: Θσλ/λα Παπαληθνιάνπ 2131516809 Δ. Γεσξγνύληδνπ 2131516785 ΘΔΚΑ: «΢πκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ θαη ζρεηηθώλ θξαηήζεσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγώλ» ΢ρεη 1: Η κε αξηζκ. 2/24112/ΓΔΠ/31.03.2017 (ΑΓΑ: 7ΦΘΦΗ-ΟΒΛ) εγθύθιηνο. ΢ρεη 2: Η κε αξηζκ. Φ80020/45578/Γ.15.780/16.06.2017 (ΑΓΑ: ΧΧΡΙ465Θ1Χ-Ι8Λ) εγθύθιηνο. ΢ε ζπλέρεηα ησλ νδεγηώλ πνπ δόζεθαλ κε ηηο σο άλσ εγθπθιίνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνύλ πεξαηηέξσ νη αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο επί ησλ απνδνρώλ – ακνηβώλ – 1 ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 απνδεκηώζεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγώλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: Α. Οη δεκόζηνη ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί, ιακβάλνπλ κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο, όπσο έρνπλ νξηζηεί από ηελ νηθεία λνκνζεζία. Χο ζπληάμηκεο απνδνρέο λννύληαη απηέο επί ησλ νπνίσλ θαηαβάιινληαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη έρεη πεξαηηέξσ δηεπθξηληζηεί ήδε κε ηηο σο άλσ (ζρεηηθέο 1 θαη 2) εγθπθιίνπο. Δηδηθά, γηα όζνπο ακείβνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4472/2017, σο ζπληάμηκεο απνδνρέο λννύληαη από 1.01.2017 θαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 3 ηνπ λ. 4488/2017, νη κεληαίεο ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπο, επί ησλ νπνίσλ θαηαβάιινληαη εηζθνξέο γηα θύξηα θαη επηθνπξηθή αζθάιηζε, εθάπαμ παξνρή θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Β. Δπηπιένλ νξηζκέλα εθ ησλ αλσηέξσ πξνζώπσλ, ιακβάλνπλ θαη απνδεκηώζεηο/ακνηβέο γηα ηελ παξνρή πξόζζεηνπ έξγνπ/ππεξεζίαο ή γηα ηελ θάιπςε δαπαλώλ κεηαθίλεζεο ή κεηάζεζεο ζε παξακεζόξηεο ή πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο θιπ. νη νπνίεο δελ θαηαβάιινληαη κε πάγην θαη ζπζηεκαηηθό ηξόπν, νύησο ώζηε λα πξνζηδηάδνπλ ζηελ έλλνηα ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ. Οη απνδεκηώζεηο απηέο, από ηνλ επόκελν κήλα θνηλνπνίεζεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ, δελ ππόθεηληαη ζε εηζθνξέο θιάδνπ θύξηαο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο θαη εθάπαμ παξνρήο, θαζώο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ΢εκεηώλεηαη, όηη ε ηζρύο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ, αξρίδεη από ηνλ επόκελν κήλα θνηλνπνίεζήο ηεο, κε ηελ επηθύιαμε ηεο πεξ. α΄ηεο παξ. ΢η., γηα ιόγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ιόγσ εκπινθήο πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζηα πιαίζηα δηακόξθσζεο ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ εηζθνξνδόηεζεο ησλ πξόζζεησλ ακνηβώλ ηνπ Γεκνζίνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε:  Σηο απνδεκηώζεηο ηνπ αξ. 20 ηνπ λ. 4354/2015  Σηο απνδεκηώζεηο ηνπ αξ. 21 ηνπ λ. 4354/2015 πνπ θαηαβάιινληαη θαηά κήλα ή θαηά ζπλεδξίαζε (επηηξνπέο, νκάδεο εξγαζίαο, Δπηηξνπέο ΚΔΠΑ, νινήκεξε ιεηηνπξγία λνζνθνκείσλ, απνδεκηώζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ νξγάλσζε, δηεμαγσγή, ππνζηήξημε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ εμεηάζεσλ ή ηνπ Α΢ΔΠ θιπ. κε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο, σζηόζν, γηα ηηο απνδεκηώζεηο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, όπσο απηέο αλαιύνληαη θαησηέξσ ζηελ πεξίπησζε ΢η). 2 ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46  Σηο απνδεκηώζεηο ηνπ αξ. 32 ηνπ λ. 4354/2015 (εθάπαμ απνδεκίσζε γηα κεηάζεζε ή κεηάηαμε ζε παξακεζόξηεο ή πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο)  Σηο δαπάλεο κεηαθηλνύκελσλ, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ ππνπαξ. Γ.9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 θαη ζηηο θαη’ εμνπζηνδόηεζε απηήο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο ή Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ πξόθεηηαη λα εθδνζνύλ π.ρ. εκεξήζηα απνδεκίσζε, επίδνκα αιινδαπήο.  Σελ πξνζαύμεζε ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ιόγσ εθπαηδεπηηθήο ή επηζηεκνληθήο άδεηαο.  Σελ εηδηθή απνδεκίσζε ηεο παξ. 13 ηνπ αξ. 13 ηνπ λ. 2703/1999, όπσο ηζρύεη.  Σελ ακνηβή απνδνηηθόηεηαο ηνπ αξ. 135 παξ. 2 ηνπ λ. 4472/2017, θαζώο θαη ηελ πξόζζεηε ακνηβή (επηκίζζηα) γηα ηελ εθηέιεζε ρξεκαηνδνηνύκελσλ εξεπλεηηθώλ θαη ινηπώλ πξνγξακκάησλ ηνπ αξ. 135 παξ. 3 ηνπ λ. 4472/2017 θαη ηνπ αξ. 64 παξ. 1 ηνπ λ. 4485/17, είηε θαηαβάιινληαη ζηνπο ππαγόκελνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4472/2017, είηε ζην πξνζσπηθό πνπ ακείβεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4354/2015 (δηνηθεηηθό πξνζσπηθό ηαθηηθό, ΙΓΑΥ θιπ), θαζώο θαη ηηο πξνβιεπόκελεο -από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία- ακνηβέο ησλ κειώλ ΓΔΠ από ρξεκαηνδνηνύκελα εξεπλεηηθά θαη ινηπά πξνγξάκκαηα.  Σηο εθεκεξίεο ηνπ άξζξνπ 140 ηνπ λ. 4472/2017. ΢εκεηώλεηαη, όηη γηα ηνπο έσο 31.12.1992 αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξώελ Σνκέα Πξόλνηαο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήισλ, ε εηζθνξά ππέξ ηνπ θιάδνπ Δθάπαμ Παξνρώλ ηνπ ΔΣΔΑΔΠ, εμαθνινπζεί λα ππνινγίδεηαη ζηελ βάζε ησλ πάζεο θύζεσο αθαζάξηζησλ απνδνρώλ, επηδνκάησλ θαη απνδεκηώζεσλ, από νπνηαδήπνηε αηηία θη αλ πξνέξρνληαη. Δπηπιένλ, δελ ππόθεηληαη ζε αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο νη απνδεκηώζεηο, θαζώο θαη ηα έμνδα θίλεζεο ησλ αηξεηώλ νξγάλσλ α’ θαη β’ βαζκνύ ησλ ΟΣΑ (π.ρ. ηνπ πξνέδξνπ ζπκβνπιίνπ δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη ηνπ εθπξνζώπνπ ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο θιπ), γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο σο κέιε ζε ζπκβνύιηα ησλ ΟΣΑ (Γεκνηηθά ζπκβνύιηα, Πεξηθεξεηαθά ζπκβνύιηα, Κνηλνηηθά ΢πκβνύιηα), γηα ηα νπνία δελ πξνθύπηεη ππνρξέσζε ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε, βάζεη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3852/2010, όπσο ηζρύεη. Παξάδεηγκα: Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη, νη απνδεκηώζεηο ηνπ αξ. 33 παξ. 3 ηνπ λ. 4483/2017, ζε κέιε Γεκνηηθώλ ΢πκβνπιίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο αλά ζπλεδξίαζε ζηα Γεκνηηθά ΢πκβνύιηα, νη απνδεκηώζεηο ηνπ αξ. 184 ηνπ λ. 3852/2010, ζε 3 ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 πεξηθεξεηαθνύο ζπκβνύινπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο αλά ζπλεδξίαζε ζην πεξηθεξεηαθό ζπκβνπιίνπ, ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ηηο ινηπέο δηνηθεηηθέο επηηξνπέο. Γ. Σα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη από ηνλ επόκελν κήλα θνηλνπνίεζεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ θαη ζηνπο ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ (νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ), γηα ηνπο νπνίνπο νη εηζθνξέο θιάδνπ θύξηαο ζύληαμεο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ππνινγίδνληαη ζύκθσλα κε ηα αξ. 38 θαη 97 ηνπ λ. 4387/2016, όπσο ηζρύεη, επί ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ, όπνπ απνδνρέο λννύληαη απηέο πνπ θαηαβάιινληαη θαηά πάγην θαη ζπζηεκαηηθό ηξόπν. ΢πλεπώο, αλεμάξηεηα ηνπ ρξόλνπ ππαγσγήο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηα αλσηέξσ πξόζσπα θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθά θαηαβαιιόκελσλ απνδνρώλ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε γηα ηνπο κνλίκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηελ αζθάιηζε κεηά ηελ 1.01.1993. Χο πξνο ηελ εθάπαμ παξνρή θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 35 ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ, όπσο ηζρύεη, γηα ηνπο παιαηνύο αζθαιηζκέλνπο ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ (νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ), δηελεξγείηαη θξάηεζε επί ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ θαη ηνπ Δπηδόκαηνο Υξόλνπ Τπεξεζίαο, ελώ γηα ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο επί ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ, όπνπ απνδνρέο λννύληαη απηέο πνπ θαηαβάιινληαη θαηά πάγην θαη ζπζηεκαηηθό ηξόπν. Δπνκέλσο, γηα ηηο σο άλσ πξόζζεηεο ακνηβέο κε ηε κνξθή απνδεκίσζεο, όπσο αλαιύζεθαλ αλσηέξσ, δελ δηελεξγνύληαη θξαηήζεηο γηα θαλέλαλ θιάδν αζθάιηζεο ηόζν ζε ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ όζν θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ (νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξόλνπ). Γ. ΢ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη εηδηθά γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζηα πιαίζηα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (αξ. 41 ηνπ λ. 4387/2016), όηη απηέο ππνινγίδνληαη από ηνλ επόκελν κήλα θνηλνπνίεζεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ επί ησλ πάζεο θύζεσο ηαθηηθώλ κεληαίσλ απνδνρώλ, όπσο απηέο νξίδνληαη γηα θάζε θαηεγνξία αζθαιηζκέλνπ από ηελ νηθεία λνκνζεζία, είηε πξόθεηηαη γηα ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ. Δπηζεκαίλνπκε όηη ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ ακεηβόκελσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4472/2017, νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ αξ. 3 ηνπ λ. 4488/2017, εθαξκόδνληαη από 1.01.2017 θαη εθεμήο. 4 ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 Χο εθ ηνύηνπ, ακνηβέο κε ηε κνξθή απνδεκίσζεο, νη νπνίεο όπσο πξναλαθέξζεθε δελ απνηεινύλ ηαθηηθέο απνδνρέο, δελ ππόθεηληαη ζε θξαηήζεηο ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηόζν γηα ηνπο ππαιιήινπο κε ζρέζε εξγαζίαο δεκνζίνπ, όζν θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ. Παξάδεηγκα: 1. Γεκόζηνο ππάιιεινο, παιαηόο αζθαιηζκέλνο έρεη σο ηαθηηθέο κεληαίεο απνδνρέο ην βαζηθό κηζζό, ην επίδνκα ζέζεο επζύλεο θαη ηελ νηθνγελεηαθή παξνρή. Χο ζπληάμηκεο απνδνρέο, είλαη ν βαζηθόο κηζζόο ηνπ θαη ην επίδνκα ζέζεο επζύλεο. Χο πξνο ηελ πγεηνλνκηθή, σζηόζν, πεξίζαιςε θαηαβάιιεη εηζθνξέο επί ησλ πάζεο θύζεσο ηαθηηθώλ απνδνρώλ ηνπ, δειαδή ελ πξνθεηκέλσ θαη γηα ηελ νηθνγελεηαθή παξνρή. Δάλ, ν αλσηέξσ ππάιιεινο ζπκκεηέρεη σο κέινο ζε δηνηθεηηθή επηηξνπή θαη δεδνκέλνπ όηη γηα ηελ απνδεκίσζε πνπ ιακβάλεη δελ ππνρξενύηαη ζε θαηαβνιή εηζθνξώλ, όπσο αλαιύζεθε αλσηέξσ, δελ ζα έρεη θξαηήζεηο από ηελ πξώηε ηνπ επόκελνπ ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ κήλα νύηε ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, θαζόηη ε απνδεκίσζε απηή δελ απνηειεί κέξνο ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ ηνπ. 2. Τπάιιεινο κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, παιαηόο ή λένο αζθαιηζκέλνο, θαηαβάιιεη εηζθνξέο θιάδνπ θύξηαο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, εθάπαμ παξνρήο (κόλν ν λένο αζθαιηζκέλνο) θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, επί ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ ηνπ, δειαδή επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώο θαηαβαιιόκελσλ. ΢ηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ σο άλσ δηνηθεηηθή επηηξνπή, ε απνδεκίσζε πνπ ιακβάλεη δελ ππόθεηηαη από ηελ πξώηε ηνπ επόκελνπ ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ κήλα ζε αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο γηα θαλέλαλ θιάδν αζθάιηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηζθνξάο ππέξ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Δ. Σα αλσηέξσ αλαθεξόκελα εθαξκόδνληαη αλαιόγσο από ηνλ επόκελν κήλα θνηλνπνίεζεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ θαη ζε πξόζσπα πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα. ΢πλεπώο, γηα ηελ απνδεκίσζε πνπ ιακβάλνπλ δεκόζηνη ππάιιεινη θαη ηδηώηεο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ζπιινγηθώλ νξγάλσλ, γηα ηηο νπνίεο δελ πξνθύπηεη ππνρξέσζε αζθάιηζήο ηνπο, δελ ππνρξενύληαη θαη ζηελ θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. Χο εθ ηνύηνπ, ε απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ι.ρ. ζε Γηνηθεηηθέο Δπηηξνπέο, δελ ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο γηα θαλέλα κέινο απηήο, είηε είλαη δεκόζηνο ππάιιεινο, είηε ηδηώηεο. 5 ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 ΢η. Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πξνζώπσλ πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο δηνίθεζεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ή αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ α. Οη ππάιιεινη πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο δηνίθεζεο θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ή αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ (δηνηθεηέο, αλαπιεξσηέο δηνηθεηέο, ππνδηνηθεηέο, πξόεδξνη, αληηπξόεδξνη, θιπ.), νη νπνίνη εκπίπηνπλ ζην αξ. 22 παξ. 1 πεξ. δ’ ηνπ λ. 4488/2017 θαη επηιέγνπλ αληί ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, ηηο απνδνρέο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία δηνξίδνληαη, θαηαβάιινπλ από 1.01.2017 θαη εθεμήο εηζθνξέο επί ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ, απνδεκηώζεσλ θαη ινηπώλ ακνηβώλ, όπσο απηέο νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηηο εθάζηνηε Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. Δπί ησλ σο άλσ απνδνρώλ θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη νη ηδηώηεο πνπ δηνξίδνληαη ζηηο ζέζεηο απηέο. ΢ηελ πεξίπησζε, πνπ ηα αλσηέξσ πξόζσπα επηιέμνπλ ηηο απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ απηήο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (λ. 4354/2015 θαη λ. 4472/2017) θαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ θνηλνπνηνύκελε εγθύθιην. β. ΢ηηο πεξηπηώζεηο ππαιιήισλ πνπ δηνξίδνληαη ζε ζέζεηο δηνίθεζεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην αξ. 22 παξ. 1 πεξ. δ’ ηνπ λ. 4488/2017 (ι.ρ. δηεπζύλνληεο ή εληεηαικέλνη ζύκβνπινη θιπ.) θαη επηιέγνπλ επίζεο αληί ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, ηηο απνδνρέο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία δηνξίδνληαη, αζθαιίδνληαη από ηνλ επόκελν κήλα θνηλνπνίεζεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1759/1988, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηηο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ. 4182/2013 θαη εθαξκόδνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε βάζε ππνινγηζκνύ ησλ αζθαιηζηηθώλ ηνπο εηζθνξώλ. ΢ε πεξίπησζε, δε, πνπ επηιέμνπλ λα ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο ππνινγίδνληαη επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ απηήο, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (λ. 4354/2015 θαη λ. 4472/2017) θαη ηα αλαθεξόκελα ζηελ θνηλνπνηνύκελε εγθύθιην. γ. Δάλ ηα αλσηέξσ πξόζσπα, ιακβάλνπλ θαη απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ Γηνηθεηηθώλ ΢πκβνπιίσλ ησλ σο άλσ θνξέσλ, γηα ηελ απνδεκίσζε πνπ ιακβάλνπλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζπκβνύιηα, ζα πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα ζηε κεληαία ή αλά ζπλεδξίαζε θαηαβνιή ηεο. Δπνκέλσο: 6 ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 i) ε κεληαία απνδεκίσζε πνπ ρνξεγείηαη πάγηα θαη ζπζηεκαηηθά θαη αλεμάξηεηα από ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζώπνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ νξγάλνπ, θέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηαθηηθά θαηαβαιιόκελεο απνδνρήο θαη σο εθ ηνύηνπ ππέρεη ζέζε κηζζνύ θαη ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο γηα ηνπο θιάδνπο θύξηαο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, εθάπαμ παξνρήο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (εθόζνλ βέβαηα πξνθύπηεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο γηα όινπο ηνπο ελ ιόγσ θιάδνπο). ii) ε αλά ζπλεδξίαζε απνδεκίσζε, ε νπνία θαηαβάιιεηαη κόλν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζώπνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ θαη σο εθ ηνύηνπ όρη ζπζηεκαηηθά θαη πάγηα, νύησο ώζηε λα θέξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κίαο ηαθηηθά θαηαβαιιόκελεο απνδνρήο, δελ ππόθεηηαη ζε θξαηήζεηο γηα θαλέλαλ θιάδν αζθάιηζεο (θύξηαο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, εθάπαμ παξνρήο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο). ΢εκεηώλεηαη όηη γηα ηα πξόζσπα πνπ ιακβάλνπλ κόλν απνδεκίσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ δηνίθεζεο, ε νπνία ρνξεγείηαη αλά ζπλεδξίαζε, δελ πθίζηαηαη ππνρξέσζε αζθάιηζεο θαη ζπλεπώο θαηαβνιήο αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. Παξαδείγκαηα: 1. Γηνηθεηήο ΝΠΓΓ, πνπ εκπίπηεη ζην αξ. 22 παξ. 1 πεξ. δ’ ηνπ λ. 4488/2017, ν νπνίνο έρεη επηιέμεη ηηο απνδνρέο ηεο ζέζεο ηνπ Γηνηθεηή αληί απηώλ ηεο νξγαληθήο ηνπ ζέζεο, θαηαβάιιεη εηζθνξέο επί ησλ απνδνρώλ απηώλ, θαηά ηα σο άλσ αλαθεξόκελα. ΢ηελ πεξίπησζε, πνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην ηνπ ΝΠΓΓ σο Πξόεδξνο, ιακβάλεη επηπιένλ θαη κεληαία απνδεκίσζε, ε νπνία ρνξεγείηαη πάγηα θαη ηαθηηθά, θαηαβάιιεη εηζθνξέο θαη γηα ηελ απνδεκίσζε απηή. Δάλ, ε απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη αλά ζπλεδξίαζε θαη όρη πάγηα θαη ηαθηηθά, νύησο ώζηε λα πξνζηδηάδεη ζε ηαθηηθέο απνδνρέο, δελ ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο. 2. Δλεξγό κέινο ΓΔΠ κεξηθήο απαζρόιεζεο θαη Πξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ ΝΠΓΓ, ζέζε γηα ηελ νπνία πξνθύπηεη ππνρξέσζε αζθάιηζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1759/1988, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηηο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ. 4182/2013. Γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ, έρεη θαζνξηζζεί κε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απόθαζε, ζπγθεθξηκέλν πνζό σο απνδεκίσζε, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη κεληαίσο θαη αλεμαξηήησο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ θαη σο εθ ηνύηνπ ε ελ ιόγσ κεληαία απνδεκίσζε, ππόθεηηαη θαη απηή ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. ΢ηελ πεξίπησζε, δε, πνπ ε απνδεκίσζε ηνπ ελ ιόγσ Πξνέδξνπ, ρνξεγείηαη αλά ζπλεδξίαζε θαη σο εθ ηνύηνπ δελ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πάγηαο θαη 7 ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 ζπζηεκαηηθήο θαηαβνιήο, νύησο ώζηε λα ππέρεη ζέζε κηζζνύ, δελ ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 3. Μέινο ηνπ ΢πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Έξγσλ, ν νπνίνο ιακβάλεη κόλν απνδεκίσζε αλά ζπλεδξίαζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην ΢πκβνύιην. Γεδνκέλνπ, όηη ε απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη αλά ζπλεδξίαζε, δελ ππόθεηηαη ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1759/1988, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηηο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ λ. 4182/2013. Ε. Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο άιισλ θαηεγνξηώλ ππαιιήισλ 1. Οη ππάιιεινη νη νπνίνη θαηέρνπλ λόκηκα θαη δεύηεξε έκκηζζε ζέζε ζε άιιν θνξέα από απηόλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαη ιακβάλνπλ ην ζύλνιν ησλ απνδνρώλ ηεο ζέζεο ηνπο θαη ην ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) (ή ην 100% ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιπηέθλσλ) ησλ απνδνρώλ ηεο δεύηεξεο ζέζεο ζηελ νπνία απαζρνινύληαη θαηαβάιινπλ εηζθνξέο επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ θαη ησλ δύν ζέζεσλ. 2. Οη ππάιιεινη πνπ απνζπώληαη ζε ζέζεηο κεηαθιεηώλ ππαιιήισλ ή εηδηθώλ ζπκβνύισλ ή ζπλεξγαηώλ ζηηο Γεληθέο Γξακκαηείεο ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηεο Κπβέξλεζεο, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ΢πληνληζκνύ, ζηα πνιηηηθά γξαθεία ησλ κειώλ ηεο Κπβέξλεζεο ή Τθππνπξγώλ ή Δηδηθώλ ΢πκβνύισλ θαη Δηδηθώλ ΢πλεξγαηώλ ησλ Γεληθώλ, Αλαπιεξσηώλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ, εηδηθώλ ζπκβνύισλ, εηδηθώλ ή επηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ ζηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, θαζώο θαη ζηνπο Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ θαη επηιέγνπλ αληί ησλ απνδνρώλ ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο ηηο απνδνρέο ηεο ζέζεο ζηελ νπνία απνζπώληαη, θαηαβάιινπλ εηζθνξέο επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ απηώλ. ΢ε πεξίπησζε παξάιιειεο αλάζεζεο θαζεθόλησλ πνπ ιακβάλνπλ ηηο απνδνρέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο θαη ην ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%) ηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηεο ζέζεο ηνπ κεηαθιεηνύ, θαηαβάιινπλ εηζθνξέο επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ απηώλ. Ζ. Τπνινγηζκόο δηπιάζηνπ ρξόλνπ ππεξεζίαο ησλ πνιηηηθώλ θαη ζηξαηησηηθώλ ππαιιήισλ Λνκνζεηηθό πιαίζην 8 ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 θαη 3 ηνπ αξ. 59 ηνπ Π.Γ. 169/2007, όπσο ηζρύεη, νξίδεηαη όηη ζηνπο πνιηηηθνύο θαη ζηξαηησηηθνύο ππαιιήινπο, πνπ δηνξίδνληαη σο ηαθηηθνί ππάιιεινη ή θαηαηάζζνληαη σο ζηξαηησηηθνί από 1.10.1990 θαη εθεμήο, επηβάιιεηαη θξάηεζε ππέξ Γεκνζίνπ γηα ζύληαμε ζηηο κεληαίεο ζπληάμηκεο απνδνρέο ηνπο, ίζε κε ην πνζνζηό πνπ ηζρύεη θάζε θνξά γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηελ θνηλή αζθάιηζε ηνπ η. ΙΚΑ – ΔΣΑΜ. Η ελ ιόγσ θξάηεζε θαηαβάιιεηαη θαη γηα ηελ αλαγλώξηζε σο ζπληάμηκεο θάζε ππεξεζίαο ή πξνϋπεξεζίαο πνπ ινγίδεηαη σο ζπληάμηκε από ην Γεκόζην. Δάλ θάπνηα από ηηο ππεξεζίεο απηέο ππνινγίδεηαη απμεκέλε ζην δηπιάζην, νη εηζθνξέο θαηαβάιινληαη επίζεο απμεκέλεο ζην δηπιάζην θαη ν ρξόλνο απηόο ζεσξείηαη σο ρξόλνο πξαγκαηηθήο ζπληάμηκεο ππεξεζίαο. ΢ηηο δηαηάμεηο ησλ αξ. 15 παξ. 9 θαη 12, 40 θαη 41 ηνπ Π.Γ. 169/2007 (παιαηνί αζθαιηζκέλνη), θαζώο θαη ζε εθείλεο ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 2084/1992 (λένη αζθαιηζκέλνη) σο ηζρύνπλ, πξνζδηνξίδνληαη νη ππεξεζίεο ησλ πνιηηηθώλ θαη ζηξαηησηηθώλ ππαιιήισλ, ησλ νπνίσλ ν ρξόλνο ππνινγίδεηαη ζην δηπιάζην. Δπηπιένλ, ζηηο σο άλσ δηαηάμεηο ηνπ αξ. 59 παξ. 3 ηνπ Π.Γ. 169/2007, νξίδεηαη όηη νη απμεκέλεο ζην δηπιάζην εηζθνξέο, δελ θαηαβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πνιηηηθόο ή ζηξαηησηηθόο ππάιιεινο ππνβάιιεη ζρεηηθή δήισζε ζηελ ππεξεζία ηνπ, νπόηε θαη ν ρξόλνο παξνρήο ππεξεζίαο από ηελ εκεξνκελία ηεο ελ ιόγσ δήισζεο θαη εθεμήο, δελ ππνινγίδεηαη ζην δηπιάζην. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 5 ηνπ λ. 4387/2016, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ κε αξηζκ. 111482/0092/30.11.2016 (ΦΔΚ Β’ 4005/2016) Τπνπξγηθή Απόθαζε, από 1.01.2017 ην πνζνζηό εηζθνξάο θιάδνπ ζύληαμεο ζηνλ ΔΦΚΑ νξίδεηαη ζε 20% θαη επηκεξίδεηαη ζε πνζνζηό 6,67% γηα ηνλ αζθαιηζκέλν θαη 13,33% γηα ηνλ εξγνδόηε. Γηα όζνπο ππαιιήινπο ππεξεηνύζαλ ήδε θαηά ηελ 31.12.2016, ην πνζνζηό εηζθνξάο ηνπ εξγνδόηε αλέξρεηαη ζε 3,33% γηα ην έηνο 2017, ζε 6,67% γηα ην έηνο 2018, ζε 10% γηα ην έηνο 2019 θαη 13,33% γηα ην έηνο 2020 θαη εθεμήο, νύησο ώζηε ε ζπλνιηθή εηζθνξά θιάδνπ ζύληαμεο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε λα αλέξρεηαη πιένλ ζε 20%. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί πεξαηηέξσ ν ηξόπνο ηεο αλαγλώξηζεο ζην δηπιάζην ηόζν ησλ ππεξεζηώλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο 31.12.2017, όζν θαη απηώλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από 1.01.2018 θαη εθεμήο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 9 ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 1. Υξόλνη πνπ αλαγλσξίδνληαη ζην δηπιάζην κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ. 15 παξ. 9 θαη 12, 40 θαη 41 ηνπ Π.Γ. 169/2007 θαη ηνπ αξζξ. 8 ηνπ λ. 2084/1992 α) Υξόλνη ππεξεζίαο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από 1.01.2018 θαη εθεμήο  Γηα ππεξεζίεο, ν ρξόλνο ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ζην δηπιάζην θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από 1.01.2018 θαη εθεμήο, εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ε πξόβιεςε ησλ παξ. 3 ηνπ αξζξ. 59 ηνπ Π.Γ. 169/2007 θαη 6 ηνπ αξζξ. 8 ηνπ λ. 2084/1992, σο ηζρύνπλ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο, ε παξαθξάηεζε ησλ δηπιώλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη, εθόζνλ ν πνιηηηθόο ή ζηξαηησηηθόο ππάιιεινο ππνβάιεη ζρεηηθή δήισζε ζηελ ππεξεζία ηνπ, νπόηε θαη ν ρξόλνο απηόο από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο ελ ιόγσ δήισζεο θαη εθεμήο δελ ππνινγίδεηαη ζην δηπιάζην. Δπνκέλσο γηα ηνλ πνιηηηθό ππάιιειν - ζηξαηησηηθό πνπ δελ έρεη ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηνπ ηελ σο άλσ ζρεηηθή δήισζε πεξί κε δηπινύ ππνινγηζκνύ ησλ ππεξεζηώλ, ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί δηπιή εηζθνξά γηα θύξηα ζύληαμε ηόζν από ηνλ αζθαιηζκέλν (2 Υ 6,67%) όζν θαη από ηνλ εξγνδόηε κε βάζε ηα κεηαβαηηθά πνζνζηά πνπ πξνζδηνξίζζεθαλ κε ηελ αξηζκ. 111482/0092/30.11.2016 (ΦΔΚ Β’ 4005/2016) απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. Σα σο άλσ πνζνζηά εηζθνξώλ ππνινγίδνληαη επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ην ρξόλν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε ππεξεζία πνπ ινγίδεηαη απμεκέλε ζην δηπιάζην.  ΢ε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο - ζηξαηησηηθόο αξρηθά έρεη ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ηνπ ηελ πξναλαθεξζείζα δήισζε λα κελ παξαθξαηνύληαη δηπιέο εηζθνξέο γηα θύξηα ζύληαμε θαη ελ ζπλερεία επηζπκεί ηελ αλαγλώξηζε ηνπ δηπιάζηνπ ρξόλνπ, δύλαηαη κε αίηεζή ηνπ, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελεξγνύ ππεξεζίαο ηνπ είηε θαηά ην ρξόλν ηεο ζπληαμηνδόηεζήο ηνπ λα δεηήζεη ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ θαη λα θαηαβάιιεη ηηο εηζθνξέο θιάδνπ ζύληαμεο, νη νπνίεο ζα βαξύλνπλ ηνλ αζθαιηζκέλν ζην πνζνζηό πνπ ηνπ αλαινγεί, ππνινγηδόκελεο επί ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ, όπσο ηζρύνπλ (πνζνζηά εηζθνξώλ θαη ζπληάμηκεο απνδνρέο) θαηά ην ρξόλν ππνβνιή ηεο αίηεζεο. 10 ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 β) Υξόλνη ππεξεζίαο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο 31.12.2017 θαη δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο δηπιάζηνη Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο θαη 31.12.2017, ν ρξόλνο ησλ νπνίσλ δελ έρεη αθόκα αλαγλσξηζζεί ζην δηπιάζην, δύλαηαη λα αλαγλσξηζζνύλ νπνηεδήπνηε αθόκα θαη θαηά ην ρξόλν ηεο ζπληαμηνδόηεζεο, κε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πνιηηηθνύ ή ζηξαηησηηθνύ ππαιιήινπ. Η εηζθνξά γηα ηελ αλαγλώξηζε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα πνζνζηά εηζθνξώλ θιάδνπ ζύληαμεο θαη ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο πνπ ίζρπαλ όηαλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά ππεξεζία. ΢εκεηώλνπκε όηη αλ πξόθεηηαη γηα δηνξηζκέλνπο έσο 30.09.1990, αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ ησλ ππεξεζηώλ ζην δηπιάζην κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, εμαθνινπζεί λα γίλεηαη ρσξίο θαηαβνιή εηζθνξώλ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή, ν ελ ιόγσ αλαγλσξηδόκελνο ρξόλνο ζπλππνινγίδεηαη κε ην ινηπό ρξόλν αζθάιηζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πνζνζηνύ αλαπιήξσζεο, βάζεη ηνπ ζρεηηθνύ πίλαθα ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 4387/2016, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο, όρη όκσο γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ, βάζεη ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο. Δπηπιένλ, ν σο άλσ ρξόλνο, ζα ζπλππνινγηζηεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πνζνύ ηεο εζληθήο ζύληαμεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 7 παξ. 6 ηνπ λ. 4387/2016. γ) ΢εκεηώλνπκε όηη νη αλσηέξσ ρξόλνη, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη ζην δηπιάζην (ρξόλνη ησλ αξζξ. 15 παξ. 9 θαη 12, 40 θαη 41 ηνπ Π.Γ. 169/2007 θαη ηνπ αξζξ. 8 ηνπ λ. 2084/1992), απνηεινύλ -ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία- ρξόλνπο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο θαη αλαηξέρνπλ, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο, ζην έηνο θαηά ην νπνίν παξαζρέζεθε θάζε θνξά ε ελ ιόγσ ππεξεζία. Γειαδή αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ αλαγλώξηζε ρξόλνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004 ζα πξνζαπμήζνπλ ηηο ζπληάμηκεο απνδνρέο ηνπ έηνπο 2004, αθόκε θαη εάλ ε αλαγλώξηζε έρεη γίλεη κεηαγελέζηεξα. Αληίζηνηρα, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ αλαγλώξηζε ρξόλνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1998 δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ, αθόκε θαη εάλ ε αλαγλώξηζε έρεη γίλεη κεηά ην 2002. 2. Υξόλνη ππεξεζίαο πνπ αλαγλσξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 22 παξ. 3 ηνπ λ. 3865/2010 ΢ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 22 παξ. 3 ηνπ λ. 3865/2010, νη νπνίεο εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 4387/2016, πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή βάζε ππνινγηζκνύ ηεο εηζθνξάο θιάδνπ ζύληαμεο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ 11 ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 ππεξεζίαο ησλ 5 εηώλ ησλ ζηειερώλ ησλ ΢σκάησλ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ ΢ώκαηνο, πνπ ινγίδεηαη απμεκέλνο ζην δηπιάζην κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 40 ηνπ Π.Γ. 169/2007. ΢εκεηώλνπκε όηη θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 8 ηνπ λ.4387/2016, ν αλαγλσξηδόκελνο ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ρξόλνο αζθάιηζεο, ζπλππνινγίδεηαη κε ηνλ ινηπό ρξόλν αζθάιηζεο κόλν γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πνζνζηνύ αλαπιήξσζεο, θαη δελ ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ από ην 2002 έσο θαη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηξαηησηηθόο ππάιιεινο έρεη ζπλνιηθά 35 έηε αζθάιηζεο θαη γηα ην δηάζηεκα 2002 – 2017 νη ζπληάμηκεο απνδνρέο ηνπ αλέξρνληαη ζε €384.000 (ν κέζνο κεληαίνο όξνο ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ αλέξρεηαη ζε €2.000). Γηα ηελ εμαγνξά ησλ 5 εηώλ έρεη θαηαβιεζεί εηζθνξά ύςνπο €2.400. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο αζθάιηζεο, κε ζπλππνινγηζκό ηνπ αλαγλσξηδόκελνπ ρξόλνπ, αλέξρεηαη ζε 40 έηε αζθάιηζεο θαη ζπλεπώο ην πνζνζηό αλαπιήξσζεο δηακνξθώλεηαη ζε 42,80%. Η αληαπνδνηηθή ζύληαμε αληηζηνηρεί ζε €856 (42,80% x €2.000, δεδνκέλνπ όηη ην πνζό πνπ έρεη θαηαβιεζεί γηα ηελ εμαγνξά δελ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ). Δζσηεξηθή Γηαλνκή 1.Γξ. θ. Τθππνπξγνύ 2.Γξ. θ. Γελ. Γξακκ. Κ.Α. 3.Γξ. Γελ. Γ/ληξηαο Κ.Α. 4.Όιεο νη Γ/λζεηο Κ.Α. 5.Ίξηδα Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΔΡΓΑ΢ΗΑ΢, ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ΢ Α΢ΦΑΙΗ΢Ζ΢ ΘΑΗ ΘΟΗΛΩΛΗΘΖ΢ ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ΢ ΑΛΑ΢ΣΑ΢ΗΟ΢ ΠΔΣΡΟΠΟΤΙΟ΢ 12

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις