Ν.4553/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόμενα Πυρομαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόμενης 1ης τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 119/Α/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.07.06 21:06:49 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4553 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόμενα Πυρομαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους, καθώς και της επιγενόμενης 1ης τροποποίησης αυτού και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, του Υπουργείου Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Δανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας που αφορά στην Πολυεθνική Συνεργασία για Κατευθυνόμενα Πυρομαχικά Ακριβείας Αέρος Εδάφους και υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 11 Φεβρουαρίου 2016, καθώς και η επιγενόμενη 1η τροποποίηση αυτού, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Οκτωβρίου 2016, τα κείμενα των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής: Αρ. Φύλλου 119 8811 8812 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8813 8814 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8815 8816 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8817 8818 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8819 8820 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8821 8822 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8823 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8824 Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (MOU) ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣ - ΕΔΑΦΟΥΣ Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Υπουργός Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, το Υπουργείο Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Δανίας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Υπουργείο Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας και το Υπουργείο Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας (εφεξής θα αναφέρονται ως “οι Συμμετέχοντες“). Λαμβάνοντας υπόψη την Συμφωνία των Μερών του Βορειοατλαντικού Συμφώνου όσον αφορά στην κατάσταση (status) των δυνάμεων τους, η οποία υπεγράφη στο Λονδίνο στις 19 Ιουνίου 1951 [εφεξής θα αναφέρεται ως “ΝΑΤΟ – SOFA”], Αναγνωρίζοντας την Επιστολή Προθέσεων μεταξύ των Υπουργών Άμυνας της Τσέχικης Δημοκρατίας, της Δανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας όσον αφορά στις Πολυεθνικές Προσεγγίσεις για τα Κατευθυνόμενα Πυρομαχικά Ακριβείας Αέρος - Εδάφους (PGMs), που υπεγράφη στις 4 Σεπτεμβρίου 2014, Αναγνωρίζοντας την υπογραφή της Επιστολής Προθέσεων από τους Υπουργούς Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και του Βασιλείου του Βελγίου στις 8 Οκτωβρίου 2015, Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να αυξηθεί η εθνική διαθεσιμότητα και η αποκατάσταση της ισορροπίας των συνολικών επιπέδων των αποθεμάτων των Κατευθυνόμενων Πυρομαχικών Ακριβείας Αέρος - Εδάφους (PGMs) της Συμμαχίας και να μειωθεί η εξάρτηση από τα εθνικά αποθέματα ενός συμμάχου, Επιθυμώντας να αυξήσει την συνολική δυνατότητα και την αποτελεσματική και αποδοτική παροχή των Κατευθυνόμενων Πυρομαχικών Ακριβείας Αέρος - Εδάφους (PGMs), Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα των Κατευθυνόμενων Πυρομαχικών Ακριβείας Αέρος - Εδάφους (PGMs) θα αυξήσει την ικανότητα διατήρησης μαχητικής ισχύος των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα των μεμονωμένων προσπαθειών ανάπτυξης δυνατοτήτων. Αναγνωρίζοντας ότι μια τέτοια δυνατότητα θα είναι προς όφελος του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ). Συμφώνησαν τα ακόλουθα: 2. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ Για τους σκοπούς του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης (MOU), θα χρησιμοποιηθούν οι κάτωθι ορισμοί : “Προϋπάρχουσες Πληροφορίες” είναι οι πληροφορίες που δεν δημιουργούνται κατά την εφαρμογή του παρόντος MOU. “Σύμβαση” νοείται κάθε αμοιβαία δεσμευτική νομική σχέση που υποχρεώνει έναν Ανάδοχο να παράσχει προμήθειες ή υπηρεσίες και υποχρεώνει έναν ή περισσότερους Συμμετέχοντες να πληρώσουν για αυτές. “Ανάδοχος” νοείται κάθε βιομηχανική ή κυβερνητική οργάνωση που αναλαμβάνει έργο δυνάμει μιας Σύμβασης ή αντίστοιχης συμφωνίας για την εφαρμογή του παρόντος MOU. 8825 “Νέες Πληροφορίες” είναι οι Πληροφορίες που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή του παρόντος MOU. “Πληροφορίες” νοούνται οι καταγεγραμμένες ή τεκμηριωμένες πληροφορίες επιστημονικής, τεχνικής, επιχειρηματικής ή οικονομικής φύσεως, ανεξάρτητα της μορφής, των αποδεικτικών χαρακτηριστικών ή άλλου μέσου παρουσίασης. Οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, οτιδήποτε από τα κάτωθι: πειραματικά και δεδομένα δοκιμών, προδιαγραφές, σχέδια και διαδικασίες σχεδιασμού, εφευρέσεις και ανακαλύψεις ανεξαρτήτως εάν δύνανται να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή όχι, τεχνικές περιγραφές και άλλες εργασίες, τεχνικά και κατασκευαστικά πακέτα δεδομένων, τεχνογνωσία και εμπορικά μυστικά και πληροφορίες σχετικές με τις βιομηχανικές τεχνικές. Δύναται να παρουσιάζονται με τη μορφή εγγράφων, αναπαραγωγή εικόνων, σχεδίων και άλλων γραφικών αναπαραστάσεων, εγγραφών δίσκων και ταινιών (μαγνητικά, οπτικά και laser), λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή τόσο προγραμματισμού όσο και βάσης δεδομένων, και εκτυπώσεις από την μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή στοιχείων που διατηρούνται στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή. “Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας” σημαίνει, σύμφωνα με την Συμφωνία του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου της 15ης Απριλίου 1994, όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θεμάτων που άπτονται του Εμπορίου, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφή δικαιώματα, όλα τα δικαιώματα σχετικά με τις εφευρέσεις (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας), όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένων και μη κατοχυρωμένων εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων σημάτων υπηρεσιών), κατοχυρωμένων και μη κατοχυρωμένων σχεδίων, μη κοινοποιημένων Πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών μυστικών και τεχνογνωσίας), σχέδια διάταξης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, γεωγραφικών ενδείξεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα που απορρέουν από τη δημιουργική δραστηριότητα στο βιομηχανικό, επιστημονικό, λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό τομέα. “Επικεφαλής Υπηρεσία” νοείται κάθε υπηρεσία ΝΑΤΟ ή Οργανισμός στον οποίο οι Συμμετέχοντες αποφασίζουν να παραχωρήσουν τη διαχείριση των προμηθειών στο πλαίσιο του παρόντος MOU. “Επικεφαλής Έθνος” νοείται κάθε Συμμετέχων σε αυτό το MOU που θα διαχειρίζεται τις προμήθειες υπό το παρόν MOU εκ μέρους των Συμμετεχόντων στις υπόψη προμήθειες. “Συμμετέχοντες” νοείται κάθε υπογράφων το παρόν MOU. “Τρίτο Μέρος” νοείται κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα εκτός από τον Συμμετέχοντα στο παρόν MOU ή την Επικεφαλής Υπηρεσία. “Κατευθυνόμενα Πυρομαχικά Ακριβείας” (ΚΠΑ) σημαίνει πυρομαχικά αέρος - εδάφους για επανδρωμένα ή μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη που παρέχουν την δυνατότητα Κοινής Επίθεσης Ακριβείας σύμφωνα 8826 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ με την Νατοϊκή Δυνατότητα Κοινής Επίθεσης Ακριβείας Στόχου Ε 3201. “Συμβούλιο Συντονισμού (ΣΣ)” σημαίνει Συμβούλιο από εκπροσώπους των Συμμετεχόντων που έχει συσταθεί για την διαχείριση της συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος MOU. “Ομάδα Χρηστών” σημαίνει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων (π.χ. τεχνικοί, νομικοί και οικονομικοί) από τους Συμμετέχοντες, οι οποίοι θα διερευνήσουν τις επιλογές και θα θεσπίσουν πολυεθνική συμφωνία (συμφωνίες) για να αυξήσουν την αποτελεσματική και αποδοτική παροχή των Κατευθυνόμενων Πυρομαχικών Ακριβείας (ΚΠΑ). 3. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3.1 Το παρόν MOU καθορίζει το πλαίσιο για συνεργασία μεταξύ των Συμμετεχόντων όσον αφορά στα ΚΠΑ. 3.2 Οι στόχοι του παρόντος MOU είναι: - Να βελτιώσει την συνολική ικανότητα και την αποτελεσματική και αποδοτική προμήθεια των ΚΠΑ, - Να επιτύχει καλύτερους όρους τιμολόγησης ή/και χρονοδιαγράμματα παράδοσης των ΚΠΑ, - Να βελτιώσει την διαθεσιμότητα και την ασφάλεια της προμήθειας των ΚΠΑ, - Να διευκολύνει την μεταφορά των ΚΠΑ μεταξύ των Συμμετεχόντων. 3.3 Το πεδίο εφαρμογής των εργασιών του παρόντος MOU είναι μεταξύ άλλων : - Να πραγματοποιεί έρευνες αγοράς και να εντοπίζει τις ευκαιρίες στην αγορά, - Να διεξάγει κοινές προμήθειες των ΚΠΑ, - Να μεταφέρει, όταν χρειάζεται, τα ΚΠΑ μεταξύ των Συμμετεχόντων, - Να αξιολογήσει τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν επίδραση στη μελλοντική δυνατότητα των ΚΠΑ, - Να παρέχει υλικοτεχνική υποστήριξη για να διασφαλίσει την διαλειτουργικότητα μεταξύ των Συμμετεχόντων. - Να διερευνήσει περαιτέρω δυνατότητες για πολυεθνική αποθήκευση, η καθιέρωση μιας πολυεθνικής αποθήκης θα υπόκειται ωστόσο σε ξεχωριστές συμφωνίες μεταξύ των Συμμετεχόντων. - Ανταλλαγή Πληροφοριών. 3.4 Για περαιτέρω λεπτομερή προσδιορισμό της συνεργασίας υπό το παρόν MOU οι Συμμετέχοντες μπορούν, εφόσον είναι αναγκαίο, να συνάπτουν εφαρμοστικές συμφωνίες. Αυτές οι εφαρμοστικές συμφωνίες δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος MOU. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι διατάξεις του παρόντος MOU θα υπερισχύουν. 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 4.1 Οι Συμμετέχοντες θα θεσπίσουν ένα Συμβούλιο Συντονισμού (ΣΣ) για την σφαιρική διαχείριση της συνεργασίας υπό το παρόν MOU. Το ΣΣ θα απαρτίζεται από ένα μόνιμο μέλος που θα εκπροσωπεί κάθε Συμμετέχοντα. Ο μόνιμος εκπρόσωπος μπορεί να υποστηρίζεται από επιπλέον προσωπικό του Συμμετέχοντος κατά την συνεδρίαση ΣΣ. Το ΣΣ θα συνεδριάζει μια φορά ετησίως με πρόσθετες συσκέψεις κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε Συμμετέχοντα. Κατά βάση, οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται στη χώρα του κάθε Συμμετέχοντα με τη σειρά. Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 Στις συνεδριάσεις του ΣΣ θα προεδρεύει ο μόνιμος εκπρόσωπος του Συμμετέχοντα που φιλοξενεί τη συνεδρίαση. Το ΣΣ θα λαμβάνει όλες τις αποφάσεις με συναίνεση των μονίμων μελών του. Το ΣΣ δύναται να προσκαλέσει την Επικεφαλής Υπηρεσία να παρίσταται σε συνεδριάσεις του ειδικά για τις προμήθειες υπό του παρόντος MOU για τις οποίες θα ενεργήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτή η Επικεφαλής Υπηρεσία δεν θα συμμετέχει στις αποφάσεις του ΣΣ. Εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών ΝΑΤΟ και άλλων Νατοϊκών φορέων δύναται, κατά περίπτωση, να προσκληθούν να συμμετέχουν. 4.1.1. Το ΣΣ θα είναι αρμόδιο για: - Την λήψη αποφάσεων σχετικά με την προσφυγή είτε στην Επικεφαλής Υπηρεσία είτε στο Επικεφαλής Έθνος για προμήθειες υπό το παρόν MOU. - Την άσκηση, σε εκτελεστικό επίπεδο, της εποπτείας της συνεργασίας υπό το παρόν MOU. - Την ανασκόπηση της προόδου όσον αφορά στην εκπλήρωση του πεδίου εφαρμογής των εργασιών αυτού του MOU. - Την επανεξέταση των προσχεδίων των Αιτημάτων για Προτάσεις και κάθε προσχέδιο Σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί για να εξασφαλισθεί ότι είναι σε συμφωνία με το παρόν MOU. - Την έγκριση των Αιτημάτων για Προτάσεις και κάθε προσχεδίου Σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί. - Την επανεξέταση του οικονομικού καθεστώτος της συνεργασίας υπό του παρόντος MOU, συμπεριλαμβανομένων των όρων τιμολόγησης και των ελεγκτικών υπηρεσιών. - Την επίλυση θεμάτων που προτάθηκαν από την Ομάδα Χρηστών των ΚΠΑ, όπως περιγράφονται στην 4.2.1, ή από το Επικεφαλής Έθνος ή την Επικεφαλής Υπηρεσία, όπως απαιτείται. - Την επανεξέταση και προώθηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων του παρόντος MOU για έγκριση στους Συμμετέχοντες. - Την παροχή συστάσεων στους Συμμετέχοντες για την αποδοχή επιπλέον εθνών στο παρόν MOU. 4.2 Οι Συμμετέχοντες θα θεσπίσουν μια Ομάδα Χρηστών των ΚΠΑ για την διαχείριση της συνεργασίας των ΚΠΑ. Η σύνθεση και η διεξαγωγή των συνεδριάσεων θα είναι όπως για το ΣΣ που περιγράφεται ανωτέρω στην παρ. 4.1, εκτός του ότι η Ομάδα Χρηστών των ΚΠΑ θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο. 4.2.1 Η Ομάδα Χρηστών των ΚΠΑ θα είναι αρμόδια για: - Να προτείνει στο ΣΣ την προσφυγή είτε στην Επικεφαλής Υπηρεσία είτε στο Επικεφαλής Έθνος για προμήθειες υπό το παρόν MOU. - Τη διαχείριση των εργασιών που πρόκειται να διεξαχθούν σε συνεργασία υπό του παρόντος MOU, κατωτέρω τεχνικά θέματα, κόστος, χρονοδιάγραμμα παράδοσης και απαιτήσεις επιδόσεων, ως προσδιορίζονται από τους συμμετέχοντες. - Τη διαχείριση και παρακολούθηση των θεμάτων εξαγωγικού ελέγχου που σχετίζονται με τη συνεργασία στο πλαίσιο του παρόντος MOU. - Την παρακολούθηση των συμβατικών δραστηριοτήτων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΣΣ. Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ - Την παρακολούθηση των υπηρεσιών τιμολόγησης και λογιστικού ελέγχου των συμβάσεων. - Την παραπομπή ζητημάτων στο ΣΣ, τα οποία δεν μπορούν επιλυθούν από την Ομάδα Χρηστών των KΠA. - Την ανάπτυξη και την εισήγηση τροποποιήσεων του παρόντος MOU στο ΣΣ. - Την υποστήριξη του ΣΣ κατά τις συζητήσεις εισδοχής νέων Συμμετεχόντων. - Ο Πρόεδρος της Ομάδας Χρηστών των KΠΑ θα υποβάλει σχετικές εκθέσεις στο ΣΣ. 5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 5.1. Όλες οι συμβάσεις στο πλαίσιο του παρόντος MOU θα ανατίθενται είτε από το Επικεφαλής Έθνος είτε από την Επικεφαλής Υπηρεσία οι οποίοι θα υποστηρίζουν τους Συμμετέχοντες με την προμήθεια, την παρακολούθηση των μεταφορών των ΚΠΑ μεταξύ των Συμμετεχόντων και θα αναλαμβάνουν τις απαιτήσεις όσον αφορά στα θέματα ελέγχου εξαγωγών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από το Επικεφαλής Έθνος θα ανατίθενται σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς του Επικεφαλής Έθνους, υπό του δικαίου της Ε.Ε., εάν είναι εφαρμοστέο, σχετικά με τις διαδικασίες και πρακτικές των προμηθειών. Οι συμβάσεις που ανατίθενται από την Επικεφαλής Υπηρεσία θα ανατίθενται σύμφωνα με τους κανόνες προμήθειας και τους κανονισμούς της Επικεφαλής Υπηρεσίας. Οι Συμμετέχοντες θα συμφωνήσουν σχετικά με τις κοινές απαιτήσεις της Σύμβασης. 5.2 Το ΣΣ θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι οι Συμβάσεις που ανατίθενται μέσω ενός Επικεφαλής Έθνους ή μίας Επικεφαλής Υπηρεσίας εξασφαλίζουν όλα τα σχετικά δικαιώματα, όπως ορίζονται στο παρόν MOU, εκ μέρους και για λογαριασμό κάθε Συμμετέχοντα. 5.3 Σε περίπτωση που το Επικεφαλής Έθνος, ένας Συμμετέχων ή η Επικεφαλής Υπηρεσία καθορίσουν ότι απαιτούνται υπηρεσίες τιμολόγησης της σύμβασης ή λογιστικού ελέγχου, τέτοιες υπηρεσίες θα λαμβάνονται μέσω των αρμοδίων εθνικών αρχών της χώρας στης οποίας την επικράτεια βρίσκεται ο Ανάδοχος ή ο υπεργολάβος που εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τις οποιεσδήποτε σχετικές υφιστάμενες ρυθμίσεις με τη χώρα. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος ή ο υπεργολάβος βρίσκεται σε Έθνος εκτός MOU, η τιμολόγηση της σύμβασης και ο λογιστικός έλεγχος θα εκτελεσθεί από το Επικεφαλής Έθνος. Οι πρακτικές τιμολόγησης θα πρέπει να είναι της χώρας στην οποία αναλαμβάνονται οι συμβάσεις ή οι υπεργολαβίες. 6. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 6.1 Στην περίπτωση που απαιτείται βιομηχανική συνεργασία από ένα ή περισσότερους Συμμετέχοντες, οι Συμμετέχοντες θα ενημερώσουν το Επικεφαλής Έθνος ή την Επικεφαλής Υπηρεσία για τις απαιτήσεις τους. Το Επικεφαλής Έθνος ή η Επικεφαλής Υπηρεσία θα εκδώσει ένα Αίτημα Εκτίμησης Τελικής Τιμής ή ανάλογο, ζητώντας από τον Ανάδοχο να συγκεκριμενοποιήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κόστη προκύπτουν από την βιομηχανική συνεργασία και την κατανομή αυτών μεταξύ των Συμμετεχόντων που αιτούνται τη βιομηχανική συνεργασία. Κατόπιν, ο Συμμετέχων - οι Συμμετέχοντες που αιτούνται τη βιομηχανική συνεργασία θα διαπραγματευθούν απευθείας με τον Ανάδοχο για τον καθορισμό ξεχωρι- 8827 στών συμφωνιών για τις απαιτήσεις της βιομηχανικής συνεργασίας, δίνοντας προσοχή να μην υπάρξει αναιτιολόγητη καθυστέρηση στην διαδικασία παραγγελίας. Όλα τα επιπρόσθετα κόστη που προκλήθηκαν από μια εθνική απαίτηση για βιομηχανική συνεργασία θα βαρύνουν τον Συμμετέχοντα - τους Συμμετέχοντες που αιτήθηκαν την βιομηχανική συνεργασία. 6.2 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εφαρμόσει την βιομηχανική συνεργασία όπως συμφωνήθηκε στις ξεχωριστές συμφωνίες, όλες οι επακόλουθες ενέργειες ενάντια του Αναδόχου θα ληφθούν και θα παρακολουθούνται από τον αρμόδιο Συμμετέχοντα (Συμμετέχοντες), χωρίς να εμπλέκεται το Επικεφαλής Έθνος, η Επικεφαλής Υπηρεσία ή οι άλλοι Συμμετέχοντες. 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 7.1. Το παρόν MOU δεν επιφέρει καμία οικονομική δέσμευση για τους Συμμετέχοντες. Συνεπώς, οι Συμμετέχοντες δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε προμήθεια υπό του παρόντος MOU. Οι Συμμετέχοντες σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνονται για τις αγορές ή συναφή έξοδα άλλων Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του παρόντος MOU. 7.1.1 Τυχόν μελλοντικές οικονομικές δεσμεύσεις θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς στις εξαρτώμενες εφαρμοστικές συμφωνίες. Στις περιπτώσεις που μία Επικεφαλής Υπηρεσία συνάπτει μία Σύμβαση, οιοδήποτε κόστος προκύπτει, ως αποτέλεσμα της υπαναχώρησης ενός Συμμετέχοντα από μία οικονομική δέσμευση που έχει αναλάβει, θα πρέπει να διέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς της Επικεφαλής Υπηρεσίας. Στις περιπτώσεις που το Επικεφαλής Έθνος συνάπτει μία Σύμβαση, ο Συμμετέχων που υπαναχωρεί θα ευθύνεται για όλα τα άμεσα κόστη ως αποτέλεσμα της υπαναχώρησης, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων κάθε καταγγελίας της σύμβασης ή τροποποίησης που προκαλείται από την υπαναχώρηση. Το Επικεφαλής Έθνος θα επιδιώξει να κρατήσει όλα τα έξοδα της υπαναχώρησης όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Η συνολική ευθύνη του Συμμετέχοντος που υπαναχωρεί, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων υπαναχώρησης, σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την οικονομική δέσμευση που είχε αναλάβει ο Συμμετέχων που αποχωρεί. 7.2. Όταν οι εθνικοί ελεγκτές απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένα δεδομένα ή να επιθεωρήσουν τα αρχεία για να μπορούν να εκπληρώσουν τις εθνικές τους υποχρεώσεις, το Επικεφαλής Έθνος ή η Επικεφαλής Υπηρεσία θα διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με τους δικούς τους κανόνες και κανονισμούς και οι εθνικοί ελεγκτές, με δικά τους έξοδα, θα πρέπει να λάβουν τις πληροφορίες και τα έγγραφα που σχετίζονται με την συμμετοχή του Συμμετέχοντος στο παρόν MOU, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα των άλλων Συμμετεχόντων. 8. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 8.1. Γενικά: Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι η επιτυχής συνεργασία εξαρτάται από την πλήρη και άμεση ανταλλαγή Πληροφοριών μεταξύ τους και με την Επικεφαλής Υπηρεσία, απαραίτητα για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του παρόντος MOU. 8828 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8.2. Προϋπάρχουσες Πληροφορίες 8.2.1. Κοινοποίηση: Οι Συμμετέχοντες και η Επικεφαλής Υπηρεσία, κατόπιν αιτήσεως, θα κοινοποιήσουν μεταξύ τους κάθε συναφή Προϋπάρχουσα Πληροφορία, υπό την προϋπόθεση: I. τέτοιες Προϋπάρχουσες Πληροφορίες είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για την υλοποίηση της συνεργασίας υπό του παρόντος MOU, με τον Συμμετέχοντα που γνωστοποιεί να καθορίζει εάν είναι “απαραίτητο” ή “χρήσιμο” για την υλοποίηση της συνεργασίας. II. τέτοιες Προϋπάρχουσες Πληροφορίες μπορούν να τεθούν στη διάθεση των άλλων Συμμετεχόντων χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματα των “ Τρίτων Μερών ”. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ο Συμμετέχων που κοινοποιεί θα ενημερώσει τους άλλους Συμμετέχοντες για οποιοδήποτε εφαρμόσιμο περιορισμό, και III. η κοινοποίηση συνάδει με τους νόμους και τους κανόνες γνωστοποίησης του Συμμετέχοντα που κοινοποιεί. 8.2.2 Χρήση : Οι Προϋπάρχουσες Πληροφορίες που κοινοποιούνται από τους Συμμετέχοντες ή την Επικεφαλής Υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιηθούν από τους Συμμετέχοντες ή την Επικεφαλής Υπηρεσία για τον σκοπό της υλοποίηση της συνεργασίας υπό του παρόντος MOU. Οι Προϋπάρχουσες Πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική χρήση των Νέων Πληροφοριών δύναται να χρησιμοποιηθούν χωρίς χρέωση από τους Συμμετέχοντες που έχουν δημιουργήσει τις Νέες Πληροφορίες ή από την Επικεφαλής Υπηρεσία για Νατοϊκούς και/ή εθνικούς Αμυντικούς Σκοπούς. Ο Συμμετέχων που κοινοποιεί θα διατηρήσει την κυριότητα αναφορικά με τις Προϋπάρχουσες Πληροφορίες. 8.3 Νέες Πληροφορίες 8.3.1. Κοινοποίηση και χρήση: Οι Νέες Πληροφορίες που δημιουργούνται από τους Συμμετέχοντες ή την Επικεφαλής Υπηρεσία στο πλαίσιο της συνεργασίας υπό το παρόν MOU θα ανήκουν και θα κοινοποιούνται μόνο στους Συμμετέχοντες που έχουν δημιουργήσει αυτές τις Νέες Πληροφορίες. Οι Νέες Πληροφορίες δύναται να χρησιμοποιούνται από τους Συμμετέχοντες που έχουν δημιουργήσει τις Πληροφορίες αυτές ή από την Επικεφαλής Υπηρεσία για Νατοϊκούς και/ή εθνικούς Αμυντικούς Σκοπούς. Οι Νέες Πληροφορίες δεν θα κοινοποιούνται σε άλλους Συμμετέχοντες και Τρίτα Μέρη χωρίς προηγούμενη ομόφωνη συναίνεση όλων των Συμμετεχόντων που δημιούργησαν τις σχετικές Νέες Πληροφορίες. 8.4. Νέες Πληροφορίες Αναδόχου 8.4.1 Στην περίπτωση που απαιτείται ανάθεση βάσει του παρόντος MOU, το Επικεφαλής Έθνος ή η Επικεφαλής Υπηρεσία θα εισαγάγει στις Συμβάσεις της και θα απαιτήσει από τους Αναδόχους της να θέσουν στις συμβάσεις υπεργολαβίας, τις αναγκαίες διατάξεις ώστε να εξασφαλιστεί: I. εκχώρηση ή άδεια για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων Πνευματικής ιδιοκτησίας των Νέων Πληροφοριών Αναδόχου στους Συμμετέχοντες που συμμετέχουν στην εν λόγω Σύμβαση ή/και στην Επικεφαλής Υπηρεσία, και II. μια διαρκή άδεια χρήσης κάθε Προϋπάρχουσας Πληροφορίας Αναδόχου για τον σκοπό χρήσης των Νέων Πληροφοριών Αναδόχου. Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 8.5 Πνευματική Ιδιοκτησία Τρίτου Μέρους: Στην περίπτωση που απαιτείται Πνευματική Ιδιοκτησία Τρίτου Μέρους για τον σκοπό της υλοποίησης της συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος MOU, το ΣΣ θα ζητήσει από την Επικεφαλής Υπηρεσία ή το Επικεφαλής Έθνος να συνάψει σύμβαση με το ενδιαφερόμενο Τρίτο Μέρος για να αποκτήσει όλα τα δικαιώματα να χρησιμοποιήσει την Πνευματική Ιδιοκτησία Τρίτου Μέρους, κατά περίπτωση. 8.6 Στην περίπτωση που το Επικεφαλής Έθνος ή η Επικεφαλής Υπηρεσία αδυνατεί να διασφαλίσει επαρκή δικαιώματα χρήσης και κοινοποίησης Πληροφοριών του προγράμματος, όπως απαιτείται από αυτό το Τμήμα 8, Ανταλλαγή Πληροφοριών, ή ενημερώνεται από τους Αναδόχους ή από τους πιθανούς Αναδόχους για κάθε περιορισμό στην γνωστοποίηση και χρήση των Πληροφοριών, το θέμα θα παραπέμπεται στο ΣΣ για επίλυση. 9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 9.1 Οι Συμμετέχοντες θα διασφαλίσουν τη δική τους συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί ελέγχου εξαγωγών ή/και κανονισμών σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο παρόν MOU. 9.2 Κάθε Συμμετέχων θα επιδιώξει να παρέχει υποστήριξη με διατυπώσεις κ.λπ. για τους άλλους Συμμετέχοντες και για την Επικεφαλής Υπηρεσία όταν η εφαρμογή της νομοθεσίας του ελέγχου των εξαγωγών αυτού του Συμμετέχοντος ή/και οι κανονισμοί παρακωλύουν την εκτέλεση του έργου απαιτείται για το σκοπό του παρόντος MOU. 9.3 Κάθε Συμμετέχων θα επιδιώξει να παρέχει υποστήριξη με διατυπώσεις κ.λπ. για τους άλλους Συμμετέχοντες και για την Επικεφαλής Υπηρεσία προκειμένου να συμμορφωθούν με την νομοθεσία ελέγχου εξαγωγών Τρίτων Μερών. 10. ΦΟΡΟΙ, ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.1 Στο βαθμό που επιτρέπει η υπάρχουσα νομοθεσία, οι κανονισμοί και οι διεθνείς συμφωνίες, οι Συμμετέχοντες θα επιδιώξουν να διασφαλίσουν ότι οι εμφανώς αναγνωρίσιμοι φόροι, οι δασμοί και οι συναφείς χρεώσεις ή οι ποσοτικοί/ποιοτικοί περιορισμοί επί των εισαγωγών και των εξαγωγών δεν θα επιβληθούν σε σχέση με το παρόν MOU. 10.2 Οι Συμμετέχοντες θα επιδιώξουν να διαχειρίζονται όλους τους εμφανώς αναγνωρίσιμους φόρους, τους δασμούς και τις συναφείς χρεώσεις με τον πιο ευνοϊκό τρόπο για την ικανοποιητική εφαρμογή των διαδικασιών που περιγράφονται στο παρόν MOU. 10.3 Εάν επιβάλλονται φόροι, δασμοί ή συναφείς χρεώσεις, θα βαρύνουν τον Συμμετέχοντα στη χώρα του οποίου επιβάλλονται και δεν θα συμπεριληφθούν ως μέρος της συνεισφοράς του Συμμετέχοντος στη συνεργασία υπό το παρόν MOU. 10.4 Εάν, προκειμένου να εφαρμόσει τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΕ/ΕΟΚ), είναι απαραίτητο να επιβάλλει δασμούς, τότε αυτοί οι δασμοί θα καλυφθούν από τον τελικό αποδέκτη μέλος της ΕΕ / ΕΟΚ. Για το σκοπό αυτό, τα μέρη ή τα εξαρτήματα του εξοπλισμού που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ / ΕΟΚ θα προχωρούν προς τον τελικό προορισμό συνοδευόμενα από τα σχε- Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ τικά τελωνειακά παραστατικά καθιστώντας δυνατό το διακανονισμό των δασμών. Η μέθοδος κατανομής των εν λόγω δασμών μεταξύ των Συμμετεχόντων μελών της ΕΕ / ΕΟΚ θα αποφασίζεται κατόπιν διαβούλευσης. Θα επιβάλλονται ως κόστος επιπλέον των συνεισφορών του αρμόδιου Συμμετέχοντα στη συνεργασία υπό το παρόν MOU. 10.5 Όσον αφορά στον εξοπλισμό ή στις υπηρεσίες που παρέχονται από το Επικεφαλής Έθνος ή την Επικεφαλής Υπηρεσία στο πλαίσιο του παρόντος MOU, το Επικεφαλής Έθνος ή η Επικεφαλής Υπηρεσία θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι δεν θα επιβληθούν αναγνωρίσιμοι δασμοί ή φόροι για τους οποίους παρέχεται απαλλαγή δυνάμει του εθνικού ή του διεθνούς δικαίου. 11. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Κάθε γνωστοποίηση, μεταφορά, χρησιδάνειο ή άλλου τύπου πρόσβαση των Τρίτων Μερών σε αποκτηθέντα κοινό εξοπλισμό ή υπηρεσίες, ή σε πληροφορίες που παρέχονται ή που παράγονται δυνάμει του παρόντος MOU απαιτεί την εκ των προτέρων έγκριση των Συμμετεχόντων. Όπου ισχύουν τα παραστατικά του τελικού χρήστη, απαιτείται επιπλέον έγκριση από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ελέγχου εξαγωγών. 12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 12.1 Όλες οι διαβαθμισμένες Πληροφορίες ή ο εξοπλισμός που παρέχεται ή παράγεται στο πλαίσιο του παρόντος MOU, θα αποθηκευτεί, διαχειρισθεί και διασφαλισθεί από τους Συμμετέχοντες με έναν τρόπο όχι λιγότερο σχολαστικό του απαιτούμενου από το Νατοϊκό έγγραφο CM (2002)49 “Ασφάλεια εντός του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου”, ή οποιεσδήποτε επακόλουθες αναθεωρήσεις του μέχρι τώρα. 12.2 Κάθε Συμμετέχων θα ενημερώνει τους άλλους Συμμετέχοντες μέσω του ΣΣ, και εάν είναι αναγκαίο, την Επικεφαλής Υπηρεσία, για την διαβάθμιση ασφαλείας των Πληροφοριών ή του εξοπλισμού που παράγεται, διατίθεται ή ανταλλάσσεται στο πλαίσιο του παρόντος MOU και τυχόν επακόλουθης αλλαγής στην διαβάθμιση. 12.3 Οι διατάξεις της Συμφωνίας του ΝΑΤΟ περί Ανακοινώσεως των Τεχνικών Πληροφοριών για Αμυντικούς Σκοπούς, που έγινε στις Βρυξέλλες στις 19 Οκτωβρίου 1970, και οι Όροι Εφαρμογής της Συμφωνίας του ΝΑΤΟ περί Ανακοινώσεως των Τεχνικών Πληροφοριών για Αμυντικούς Σκοπούς, που εγκρίθηκε από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο την 1η Ιανουαρίου 1971, θα εφαρμόζονται σε κατοχυρωμένες Πληροφορίες οι οποίες γνωστοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος MOU. 12.4 Ανταλλαγή Πληροφοριών με Τρίτα Μέρη, εφόσον επιτρέπεται δυνάμει του Τμήματος 8, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υφιστάμενες πολυμερείς ή διμερείς συμφωνίες με τα ενδιαφερόμενα Τρίτα Μέρη, ή εάν δεν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες ή τις συμφωνίες ασφαλείας του ΝΑΤΟ. 12.5 Οι Συμμετέχοντες και η Επικεφαλής Υπηρεσία θα επιτρέπουν επισκέψεις στις εγκαταστάσεις τους, υπό την προϋπόθεση ότι η επίσκεψη είναι εγκεκριμένη από τον οικείο Συμμετέχοντα (Συμμετέχοντες) ή την Επικεφαλής Υπηρεσία, κατά περίπτωση και το αρμόδιο προσωπικό έχει την απαραίτητη διαβάθμιση ασφαλείας και “την 8829 απαίτηση να γνωρίζει”. Το προσωπικό που επισκέπτεται θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας του οικείου Συμμετέχοντα (Συμμετέχοντες) ή της Επικεφαλής Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε Πληροφορίες γνωστοποιούνται ή καθίστανται διαθέσιμες κατά την διάρκεια ή σε συνάρτηση με αυτές τις επισκέψεις θα αντιμετωπίζονται σαν να παρέχονται από τον Συμμετέχοντα που υποστηρίζει την επίσκεψη σύμφωνα με το Τμήμα 8. 13. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 13.1 Για την ευθύνη που προκύπτει από ή σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται κατά την εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος υπό το παρόν MOU, θα ισχύουν οι κάτωθι διατάξεις. 13.1.1 Απαιτήσεις μεταξύ των Συμμετεχόντων, που προκύπτουν από ή σε συνάρτηση με το παρόν MOU θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με το Άρθρο VIII της NATO SOFA, όταν ισχύει. Απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από τη NATO SOFA θα αντιμετωπίζονται από τους Συμμετέχοντες ανά περίπτωση σύμφωνα με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο και τους κανονισμούς. 13.1.2 Οι Συμμετέχοντες που λαμβάνουν μέρος σε συγκεκριμένη δραστηριότητα που έχει αναληφθεί υπό το παρόν MOU θα διαβουλεύονται στο πλαίσιο του διακανονισμού ή άλλης ενέργειας διευθετήσεως των απαιτήσεων από Τρίτα Μέρη εναντίον τους, οι οποίες προκύπτουν από αυτή την δραστηριότητα. Αυτοί οι Συμμετέχοντες θα καθορίσουν το μερίδιο των δαπανών για την επίλυση αυτών των απαιτήσεων και θα αναθέσουν στον πιο κατάλληλο Συμμετέχοντα την διεκπεραίωση των αξιώσεων αυτών. Εάν, ωστόσο, η εν λόγω ευθύνη είναι αποτέλεσμα απερίσκεπτων πράξεων ή απερίσκεπτων παραλείψεων, δόλου ή βαριάς αμέλειας του προσωπικού ενός Συμμετέχοντα ή αντιπροσώπων, τα έξοδα οποιασδήποτε ευθύνης θα αναληφθούν αποκλειστικά από αυτόν τον Συμμετέχοντα, κατά περίπτωση. 13.1.3. Απαιτήσεις που προκύπτουν από ή σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες της Επικεφαλής Υπηρεσίας υπό το παρόν MOU θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα τους κανόνες και τους κανονισμούς της Επικεφαλής Υπηρεσίας ή με ειδική συμφωνία που συνήφθη με την Επικεφαλής Υπηρεσία, όπως απαιτείται. 13.2 Απαιτήσεις που απορρέουν ή συσχετίζονται με οποιαδήποτε Σύμβαση υπό το παρόν MOU θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης. Οι Συμμετέχοντες δεν θα αποζημιώνουν Αναδόχους για αξίωση ευθύνης έναντι Τρίτων Μερών. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. συγκεκριμένη πυρηνική ή αδικαιολόγητη επικίνδυνη δραστηριότητα όπου το κόστος ασφάλισης είναι υπερβολικά υψηλό), οι Συμμετέχοντες μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποζημιώσουν Αναδόχους για αξίωση ευθύνης έναντι Τρίτων Μερών. 14. ΕΙΣΔΟΧΗ ΝΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 14.1 Αναγνωρίζεται ότι άλλα κράτη του ΝΑΤΟ ενδεχομένως επιθυμούν να συμμετάσχουν στο παρόν MOU. Οποιοδήποτε Κράτος του ΝΑΤΟ επιθυμεί να συμμετάσχει σ’ αυτό το MOU θα υποβάλει επίσημο αίτημα στο ΣΣ. 8830 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14.2 Το αιτούν κράτος του ΝΑΤΟ θα γίνει Συμμετέχων μόλις υπογραφεί μια τροποποίηση στο παρόν MOU από το υπόψη κράτος και όλους τους Συμμετέχοντες. 15. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά που απορρέει από ή σε συνδυασμό με το παρόν MOU θα επιλύεται μόνο με διαβούλευση στo ΣΣ και δεν θα παραπέμπεται σε κανένα εθνικό ή διεθνές δικαστήριο ή σε οποιοδήποτε άλλο Τρίτο Μέρος για διευθέτηση. Οι Συμμετέχοντες θα προσεγγίσουν την οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με το παρόν MOU ως ένα κοινό πρόβλημα το οποίο απαιτεί προσπάθειες απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να επιλύσουν οποιαδήποτε τέτοια διαφορά. 16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν MOU δύναται να τροποποιηθεί μόνο με γραπτή τροποποίηση υπογεγραμμένη από όλους τους Συμμετέχοντες. 17. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το παρόν MOU δεν αποσκοπεί στο να δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, ούτε να αντίκεινται με την εθνική νομοθεσία του κάθε Συμμετέχοντος. Στην περίπτωση που μια τέτοια αντιπαράθεση προκύψει, το ισχύον εθνικό ή / και διεθνές δίκαιο θα υπερισχύσει. Οι Συμμετέχοντες θα ενημερώσουν ο ένας τον άλλο άμεσα στην περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας αντιπαράθεσης. Το παρόν MOU δεν αποσκοπεί στο να είναι η αποκλειστική πηγή για τους Συμμετέχοντες όσον αφορά στην προμήθεια των ΚΠΑ, συνεπώς οι Συμμετέχοντες δεν είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε προμήθειες στο πλαίσιο του παρόντος MOU. 18. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ, ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 18.1. Το παρόν MOU θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής των Συμμετεχόντων και θα παραμείνει σε ισχύ για δέκα (10) χρόνια, εκτός εάν τερματιστεί νωρίτερα σύμφωνα με το παρόν Τμήμα. 18.2 Στην περίπτωση που ένας Συμμετέχοντας κρίνει απαραίτητο να αποχωρήσει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από το παρόν MOU, η ακόλουθη διαδικασία θα εφαρμόζεται: 18.2.1. Πριν δώσει την επίσημη ανακοίνωση αποχώρησης, θα λαμβάνει χώρα διαβούλευση μεταξύ των Συμμετεχόντων ως προς τις συνέπειες της υπαναχώρησης. 18.2.2. Εάν ο Συμμετέχων εξακολουθεί να επιθυμεί να αποχωρήσει, o ανακαλών Συμμετέχων θα δώσει γραπτή ειδοποίηση έξι (6) μηνών στους άλλους Συμμετέχοντες μέσω του ΣΣ. Ο αναχωρών Συμμετέχων θα εκπληρώσει όλες τις τρέχουσες δεσμεύσεις που προκύπτουν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της αποχώρησης, ή αναλαμβάνει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από αυτήν την αποχώρηση όπως το κόστος καταγγελίας της σύμβασης. Οι εναπομείναντες Συμμετέχοντες θα καθορίσουν μέσω διαβούλευσης με τον Συμμετέχοντα που αποχωρεί, εν προκειμένω, την πλέον επωφελή οικονομικά διευθέτηση. Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 18.2.3. Ο αποχωρών Συμμετέχων θα επωφεληθεί από όλες τις πληροφορίες και άλλες παροχές και δικαιώματα υπό το παρόν MOU, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της αποχώρησης. 18.3. Οι Συμμετέχοντες δύνανται να καταγγείλουν το παρόν MOU οποτεδήποτε με ομόφωνη γραπτή συγκατάθεση. Στην περίπτωση αυτή, κάθε Συμμετέχων θα επιβαρυνθεί με το δικό του ποσοστό στα έξοδα καταγγελίας, όπως από κοινού καθορίζεται από τους Συμμετέχοντες. 18.4. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Συμμετεχόντων όσον αφορά στην κοινοποίηση και στη χρήση των Πληροφοριών (Τμήμα 8), στην ασφάλεια (Τμήμα 12), στις πωλήσεις και στις μεταφορές σε Τρίτα Μέρη (Τμήμα 11), στη διευθέτηση διαφορών (Τμήμα 15), στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις (Τμήμα 13) και στην υπαναχώρηση και στην καταγγελία (Τμήμα 18) θα συνεχίσουν ανεξάρτητα από την αποχώρηση οποιουδήποτε Συμμετέχοντα ή την καταγγελία ή την λήξη του παρόντος MOU. 19. ΓΛΩΣΣΑ 19.1 Η γλώσσα, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς, που θα χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή του παρόντος MOU θα είναι η αγγλική. 20. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Το παρόν MOU υπογράφεται εις την αγγλική γλώσσα σε ένα πρωτότυπο. Το πρωτότυπο του παρόντος MOU θα κατατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας της Δανίας, το οποίο θα διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε έναν από τους Συμμετέχοντες. Για τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου ΥΠΟΓΡΑΦΗ Mr Steven Vandeput Για το Υπουργείο Άμυνας της Τσέχικης Δημοκρατίας ΥΠΟΓΡΑΦΗ Mr Jiri Sediry Για το Υπουργείο Άμυνας της Δανίας ΥΠΟΓΡΑΦΗ Mr Peter Christensen Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας ΥΠΟΓΡΑΦΗ Mr Panagiotis Kammenos Για τον Υπουργό Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ms Jeanine Hennis - Plasschaert Για το Υπουργείο Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ms Ine Eriksen Soreide Για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας ΥΠΟΓΡΑΦΗ Mr Jose Alberto Azeredo Lopes Για το Υπουργείο Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας ΥΠΟΓΡΑΦΗ Mr Miguel Aguirre de Carcer Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8831 8832 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8833 8834 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8835 8836 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΜΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΕΡΟΣ - ΕΔΑΦΟΥΣ Τεύχος Α’ 119/06.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Υπουργός Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου, το Υπουργείο Άμυνας της Τσεχικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Δανίας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Υπουργός Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, το Υπουργείο Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας και το Υπουργείο Άμυνας του Βασιλείου

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις