ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2422/οικ.24334/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡ. 121 Ν. 4549/2018- ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.(ΑΔΑ:72ΛΓ465ΧΘΨ-ΚΡΚ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.07.09 09:44:47 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 72ΛΓ465ΧΘΨ-ΚΡΚ Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018 Αριθ.Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2422/οικ.24334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα : 213-131-3373, -3212, -3215, 3394 Fax : 213-131-3389 Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία: Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού 2. Όλες τις Γενικής και Ειδικές Γραμματείες Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού 3. Όλες τις αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού Θέμα: Διατάξεις άρθρου 121 του ν. 4549/2018 σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων - κινητικότητα Σχετ.: Η αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2403/οικ.19403/31-05-2018 (Ορθή Επανάληψη 14-06-2018) (ΑΔΑ: 7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας, με θέμα: «Έκδοση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.)» Σε συνέχεια της ως άνω εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των υπαλλήλων για το έτος 2017 σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2: «1. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο έτους 2017, οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016 θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο έτους 2017 και πάντως έως τη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου επιλογής, κατά την οποία εξετάζεται το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων». Λαμβάνοντας υπόψη: α) τις διατάξεις της αρ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22.5.2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1882), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/40/οικ.21465/14.6.2018 (Β΄ 2271) όμοια απόφαση, σύμφωνα με την οποία: i) Από 20/6/2018 έως 4/7/2018 ο α΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως, ii) Από 6/7/2018 έως 20/7/2018 ο β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως, β) το γεγονός ότι ήδη έχουν εκδοθεί ή επίκειται να εκδοθούν προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης κατόπιν επιλογής με τις διατάξεις των αρ.84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007) ή άλλων διατάξεων γενικών (ν. 3584/2007) ή ειδικών, με τις προαναφερόμενες διατάξεις του αρ. 121 του ν. 4549/2018 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην κρίση επί του παραδεκτού της αίτησης υποψηφιότητας υπαλλήλων για επιλογή τους ως προϊσταμένων, οι οποίοι κατά την αξιολογική περίοδο έτους 2017 ήταν υπόχρεοι για αξιολόγηση των υφισταμένων τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί, για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητά τους σύμφωνα με τις προκαθορισθείσες προθεσμίες προς ενέργεια της αξιολόγησης των υφιστάμενων τους, ότι δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, εφόσον εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για αξιολόγηση των υφισταμένων τους εντός των προβλεπομένων προθεσμιών και πάντως έως τη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου επιλογής, κατά την οποία εξετάζεται το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. Για την ως 1 ΑΔΑ: 72ΛΓ465ΧΘΨ-ΚΡΚ άνω τήρηση της υποχρέωσης αξιολόγησης οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού αποστέλλουν σχετική βεβαίωση στα αρμόδια συμβούλια επιλογής. Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι, για λόγους ισότιμης μεταχείρισης, τα προαναφερθέντα εφαρμόζονται και στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης, για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων. Β. Η παρ. 2α του άρθρου 86 του Υ.Κ. ορίζει ότι ένα από τα πέντε μέλη κάθε συνιστώμενου Σ.Ε.Π. είναι ο: «Γενικός Γραμματέας ή Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του οικείου Υπουργείου ή ο προϊστάμενος της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ένας Γενικός Γραμματέας του εποπτεύοντος το Ν.Π.Δ.Δ. Υπουργείου», με αναπληρωτή του πρόσωπο με την ίδια ιδιότητα με το τακτικό μέλος (παρ. 3α του άρθρου 86 του Υ.Κ.). Με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 121 του ν. 4549/2018 ρυθμίζεται το θέμα του αναπληρωτή του εν λόγω τακτικού μέλους, δεδομένου ότι σε ορισμένους φορείς δεν υπάρχει αναπληρωτής με την ίδια ιδιότητα, όπως απαιτούν οι διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 86 του Υ.Κ., αλλά δύναται εφεξής να αναπληρώνει πρόσωπο με την ίδια ιδιότητα, αλλά από διαφορετικό φορέα. Κατά τη σύσταση επομένως των ΣΕΠ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι προαναφερόμενες διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 121 του ν. 4549/2018. Γ. Κατόπιν διάφορων ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας, διευκρινίζεται και υπενθυμίζονται εκ νέου ότι για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως ισχύουν, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης επίπεδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες (παρ. 5 άρθρο 85 του Υ.Κ., όπως ισχύει). Δ. Τέλος, με τις διατάξεις του αρ. 120 του ν. 4549/2018 τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των αρ. 15 και 19 του ν. 4440/2016, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς πιστώσεων για την καταβολή των αποδοχών υπαλλήλων που μετατάσσονται ή αποσπώνται στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας. Αρμόδιο για περαιτέρω διευκρινίσεις επί των ρυθμίσεων αυτών είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, στη διαδρομή: «Διοικητική Ανασυγκρότηση/ Ανθρώπινο Δυναμικό/Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων». Η Υπουργός Όλγα Γεροβασίλη Κοινοποίηση: 1. Όλα τα Υπουργεία: α) Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, β) Διευθύνσεις Διοικητικού Προσωπικού 2. Υπουργείο Οικονομικών, ΔΕΠ, d22@glk.gr 3. Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), gd_prosl@asep.gr 4. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Ακαδημίας 68, 106 78 Αθήνα, tdprosopikou@nsk.gr 5. Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, 105 57 Αθήνα, adedy@adedy.gr Εσωτερική Διανομή: - Γραφείο Υπουργού - Γραφείο Γενικού Γραμματέα - Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, για ενημέρωση των υπαλλήλων του Υπουργείου - webupload@ydmed.gov.gr, για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή «Διοικητική Ανασυγκρότηση / Ανθρώπινο Δυναμικό / Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων». 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις