2/55663/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019.(ΑΔΑ:Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.07.17 14:30:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟNOMIΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ Σαχ. Δ/νςθ : Πανεπιςτθμίου 37, 101 65 Ακινα Fax : 210 3338 206 Ηλεκτρ. Δ/νςθ: dpgk@glk.gr Ακινα, 16 Ιουλίου 2018 Αρ. πρωτ.: 2/ 55663 /ΔΠΓΚ ΠΡΟ΢: Ωσ πίνακασ διανομισ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ΢ 2019 ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ...............................................................................................................................................2 1. Γενικζσ Αρχζσ ....................................................................................................................................2 2. Νζα Οικονομικι και Διοικθτικι Σαξινόμθςθ του Προχπολογιςμοφ................................................2 Β. ΟΔΗΓΙΕ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η ΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΩΝ ..................................................................4 1. Γενικά ................................................................................................................................................4 2. Κεντρικι Διοίκθςθ - Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ ..............................................................................5 2.1 Αποδοχζσ προςωπικοφ ......................................................................................................... 5 2.2 Μεταβιβάςεισ (επιχορθγιςεισ – αποδόςεισ) ....................................................................... 6 2.3 Λοιπζσ δαπάνεσ ..................................................................................................................... 7 3. Κεντρικι Διοίκθςθ - Προχπολογιςμόσ Δθμοςίων Επενδφςεων ......................................................7 4. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ και ΑΔΑ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ......................8 4.1 Γενικά .................................................................................................................................... 8 4.1.1 ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ ........................................................................ 9 4.1.2 ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ .................................................................................................................. 9 4.2 Διάκριςθ εςόδων – εξόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ .................................. 10 4.3 Κατάρτιςθ προχπολογιςμϊν Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου ............................. 10 4.3.1 ΢υνοπτικοί προχπολογιςμοί - Προςδιοριςμόσ του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ ...... 10 4.3.2 Αναλυτικοί Προχπολογιςμοί ΝΠΔΔ .................................................................................... 11 4.4 ΢υνοπτικοί προχπολογιςμοί Νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου – Ανωνφμων Εταιριϊν .............................................................................................................................. 12 Γ. ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΕ΢ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ΢ΣΟΛΗ΢ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΩΝ ..........................................15 1. Φορείσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ..........................................................................................................15 2. Λοιποί φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ, ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ) ....................................................................16 3. ΢υγκζντρωςθ και ομαδοποίθςθ προχπολογιςμϊν νομικϊν προςϊπων ......................................17 3.1 ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ .................................................................................................................... 17 3.2 Επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ (εντόσ και εκτόσ του Κεφαλαίου Αϋ του ν.3429/2005) .......... 18 3.3 ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ .................................... 18 4. Κοινωνικόσ προχπολογιςμόσ (ΟΚΑ- νοςοκομεία) .........................................................................18 5. ΟΣΑ .................................................................................................................................................20 Δ. ΢ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΕΠΙ΢ΚΟΠΗ΢Η ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ............................................................................................21 Ε. ΠΙΝΑΚΕ΢ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ΢ Α ..........................................................................................................22 ΢Σ. ΠΙΝΑΚΕ΢ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ΢ Β ΠΡΟ΢ ΢ΤΜΠΛΗΡΩ΢Η .......................................................................23 1 ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Γενικζσ Αρχζσ Η γενικι διαχείριςθ των δθμόςιων οικονομικϊν τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ και θ εποπτεία των οικονομικϊν των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, αςκοφνται από τον Τπουργό Οικονομικϊν. ΢το ςυνολικό αυτό πλαίςιο, εντάςςεται θ εποπτεία ςτθν κατάρτιςθ των ετιςιων προχπολογιςμϊν όλων των φορζων που ανικουν ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ, με τθν υποχρζωςθ υποβολισ ςτθ Βουλι προςχεδίου και ςχεδίου του ετιςιου Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ, κακϊσ και ςφνοψθσ των προχπολογιςμϊν των λοιπϊν υποτομζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Η κατάρτιςθ των προχπολογιςμϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ διζπεται από βαςικζσ αρχζσ (άρκρα 49, 51 και 62 του ν.4270/2014, Α’ 143), ςφμφωνα με τισ οποίεσ τα δθμοςιονομικά γεγονότα του προχπολογιςμοφ κάκε φορζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ αναφζρονται ςε ζνα οικονομικό ζτοσ (αρχι τθσ ετιςιασ διάρκειασ), με τθν εμφάνιςθ όλων των εςόδων και δαπανϊν ςτον προχπολογιςμό του (αρχι τθσ κακολικότθτασ). Επιπρόςκετα, θ αρχι τθσ ενότθτασ επιτάςςει τθν εγγραφι όλων των εςόδων και δαπανϊν ςε ζναν ενιαίο προχπολογιςμό. Η ςυμμόρφωςθ με τθν αρχι τθσ ενότθτασ και κακολικότθτασ κατά τθν κατάρτιςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ προχποκζτει τθν τιρθςθ των κανόνων περί μθ ειδικοφ προοριςμοφ των εςόδων και μθ ςυμψθφιςμοφ των δαπανϊν με ζςοδα. ΢φμφωνα δε με τθν αρχι τθσ ειδίκευςθσ του προχπολογιςμοφ και τθσ ειδικότθτασ των πιςτϊςεων, τα ζςοδα και οι δαπάνεσ των προχπολογιςμϊν προςδιορίηονται με βάςθ τθν προκακοριςμζνθ αναλυτικι κωδικοποιθμζνθ ταξινόμθςθ των εςόδων και των δαπανϊν των προχπολογιςμϊν, ενϊ οι πιςτϊςεισ δεν δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν για να εκπλθρϊςουν άλλθ ανάγκθ από αυτιν που προςδιορίηεται ςτουσ προχπολογιςμοφσ. ΢τόχοσ των αρχϊν αυτϊν είναι θ επίτευξθ τθσ ακριβζςτερθσ και ςαφζςτερθσ απεικόνιςθσ ςυνολικά των εςόδων και των δαπανϊν, θ ευχερισ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθν οικονομικι κατάςταςθ των φορζων, κακϊσ και ο αποτελεςματικότεροσ ζλεγχοσ των ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ χρθςιμοποιοφνται οι πόροι. Η μθ τιρθςθ των αρχϊν αυτϊν κατά τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του Προχπολογιςμοφ ςυνιςτά ουςιϊδθ παραβίαςθ τθσ δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ. 2. Νζα Οικονομικι και Διοικθτικι Σαξινόμθςθ του Προχπολογιςμοφ Για τθν καλφτερθ και ενιαία κωδικοποίθςθ και ταξινόμθςθ των εξόδων και εςόδων όλων των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςχεδιάηεται και πρόκειται να υλοποιθκεί το επόμενο διάςτθμα νζο ενιαίο ςχζδιο λογαριαςμϊν. ΢τόχοσ τθσ μεταρρφκμιςθσ αυτισ είναι θ μετάβαςθ από τθν υφιςτάμενθ πολυμορφία, δθλαδι από τα πζντε υφιςτάμενα επιμζρουσ κλαδικά λογιςτικά ςχζδια που εφαρμόηονται ςιμερα (π.δ. 80/1997, 205/1998, 315/1999, 146/2003 και 15/2011), ςε ζνα ενιαίο λογιςτικό ςχζδιο που κα βελτιϊςει τθν εξαγωγι των δθμοςιονομικϊν ςτοιχείων και αναφορϊν, βαςιςμζνων ςτα πρότυπα του Ευρωπαϊκοφ ΢υςτιματοσ Λογαριαςμϊν (ESA). Με το π.δ. 54/2018 (Αϋ103) κακορίςτθκε το νζο ςχζδιο λογαριαςμϊν που αποτελεί τθ βάςθ για τθ νζα οικονομικι ταξινόμθςθ του προχπολογιςμοφ. Ειδικότερα, κακορίςτθκε ότι το π.δ., εκτόσ ςυγκεκριμζνων διατάξεϊν του, εφαρμόηεται για τθν Κεντρικι Διοίκθςθ από τθν 1.1.2019, ενϊ ςε 2 ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ επόμενο ςτάδιο κα επεκτακεί ςτο ςφνολο τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Σο νζο ςχζδιο λογαριαςμϊν αναπτφςςεται μζχρι τον τζταρτο βακμό, αλλά για ανάγκεσ αναλυτικότερθσ αποτφπωςθσ κα αναπτυχκεί περαιτζρω ςε πζμπτο και ζκτο βακμό (αναλυτικι ταξινόμθςθ προχπολογιςμοφ). Κατά ςυνζπεια, για τθν κατάρτιςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 κα χρθςιμοποιθκεί θ νζα οικονομικι και διοικθτικι ταξινόμθςθ. Η νζα οικονομικι ταξινόμθςθ αντανακλά τθ φφςθ των λογαριαςμϊν και το απαιτοφμενο επίπεδο ανάλυςθσ και ςυγκζντρωςθσ των πλθροφοριϊν. Η ανάλυςθ ακολουκεί τα πρότυπα του Ευρωπαϊκοφ ΢υςτιματοσ Λογαριαςμϊν (ESA) και ςυμπλθρωματικά του ςυςτιματοσ Χρθματοοικονομικισ ΢τατιςτικισ Κυβερνιςεων (GFS). Η οικονομικι ταξινόμθςθ αποτελεί τθ βάςθ ςφνταξθσ των δθμοςιονομικϊν αναφορϊν. Από το ςφνολο των ομάδων λογαριαςμϊν που κακορίηονται ςτο π.δ., για τισ ανάγκεσ του προχπολογιςμοφ κα χρθςιμοποιθκοφν οι παρακάτω: • ομάδα λογαριαςμϊν 1: Ζςοδα, • ομάδα λογαριαςμϊν 2: Δαπάνεσ, • ομάδα λογαριαςμϊν 3: Ενςϊματα Πάγια, Άυλα Πάγια (αγορζσ – πωλιςεισ), • ομάδα λογαριαςμϊν 4: Χρθματοοικονομικά Περιουςιακά ΢τοιχεία (αγορζσ – πωλιςεισ), • ομάδα λογαριαςμϊν 5: Χρθματοοικονομικζσ Τποχρεϊςεισ (ειςροζσ – εκροζσ). H οικονομικι ταξινόμθςθ κα αναπτφςςεται ςε ζξι βακμοφσ ανάλυςθσ, εκ των οποίων ο πρϊτοσ δθλϊνει τθν ομάδα λογαριαςμϊν. Ο δεφτεροσ, τρίτοσ και τζταρτοσ βακμόσ αναλφουν ςε περαιτζρω κατθγορίεσ τον εκάςτοτε προθγοφμενο βακμό, ανάλογα με τθ φφςθ τουσ και το απαιτοφμενο επίπεδο ςυγκζντρωςθσ των πλθροφοριϊν. Ο πζμπτοσ βακμόσ του ςχεδίου λογαριαςμϊν, κα αναλφει περαιτζρω τον τζταρτο βακμό, ενϊ ο ζκτοσ βακμόσ, ο οποίοσ καλφπτει τισ ανάγκεσ προχπολογιςμοφ, κα αναλφει περαιτζρω τον πζμπτο βακμό. Ο πρϊτοσ, δεφτεροσ και τρίτοσ βακμόσ, ζχουν από ζνα (1) ψθφίο. Ο τζταρτοσ και ο πζμπτοσ βακμόσ ζχουν από δφο (2) ψθφία (01 – 89), ενϊ ο ζκτοσ κα αναπτφςςεται ςε τρία (3) ψθφία. ΢θμειϊνεται ότι ο δεφτεροσ βακμόσ ανάλυςθσ αντιςτοιχεί ςτισ μείηονεσ κατθγορίεσ δαπανών του προχπολογιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι δεν προβλζπεται διακριτι μείηονα κατθγορία για τθν εξόφλθςθ απλιρωτων υποχρεϊςεων προθγοφμενων οικονομικϊν ετϊν. Κατά ςυνζπεια, οι πιςτϊςεισ για τθν εξόφλθςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν, κα προβλεφκοφν ςτισ αντίςτοιχεσ μείηονεσ κατθγορίεσ δαπανϊν και οι ςχετικζσ υποχρεϊςεισ κα εξοφλθκοφν κατά προτεραιότθτα ςε βάροσ των πιςτϊςεων αυτϊν. Η διοικθτικι ταξινόμθςθ αντανακλά τθν οργανωτικι και ιεραρχικι δομι των υπόχρεων οντοτιτων και κακορίηει τισ διοικθτικζσ κζςεισ που είναι νομικά υπεφκυνεσ για τθ διαχείριςθ των εξόδων τουσ. Για τουσ ςκοποφσ διοικθτικισ ταξινόμθςθσ, ςτο ςχζδιο λογαριαςμϊν ενςωματϊνονται τρία τουλάχιςτον επίπεδα πλθροφοριϊν. ΢το Παράρτθμα του π.δ/τοσ 54/2018 αναπτφςςονται οι λογαριαςμοί μζχρι και τον τζταρτο βακμό. Οι περαιτζρω βακμοί ανάλυςθσ των λογαριαςμϊν (πζμπτοσ και ζκτοσ βακμόσ), κακϊσ και θ ανάλυςθ τθσ διοικθτικισ ταξινόμθςθσ, κα κακοριςτοφν ςφντομα με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν. 3 ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ Β. ΟΔΗΓΙΕ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η ΣΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΩΝ 1. Γενικά Με τθν παροφςα εγκφκλιο δίνονται οι κατευκφνςεισ και κακορίηονται τα όρια δαπανϊν και οι ςτόχοι, για τθν κατάρτιςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ και των προχπολογιςμϊν των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2019. Η κατάρτιςθ των προχπολογιςμϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ γίνεται ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ και τα ςυνολικά όρια δαπανϊν, όπωσ εμφανίηονται ςτουσ πίνακεσ Ι ωσ VΙI του Παραρτιματοσ Α, ςφμφωνα με τα όρια του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ ΢τρατθγικισ (ΜΠΔ΢) 2019-2022 (ν.4549/2018). Ωσ εκ τοφτου, οι δαπάνεσ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ πρζπει να κατανεμθκοφν εντόσ των ανϊτατων ορίων δαπανϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον πίνακα I του Παραρτιματοσ Α, ενϊ οι λοιποί φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ πρζπει να φροντίςουν για τθν επίτευξθ κατ’ ελάχιςτον του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ που περιγράφεται ςτουσ πίνακεσ II, III, IV, V, VI και VΙI του Παραρτιματοσ Α. Επιςθμαίνεται ότι τα προαναφερόμενα ανϊτατα όρια δαπανϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των μεταβιβάςεων, κακϊσ και οι ςτόχοι δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ, ενδζχεται να αναμορφωκοφν ςε περίπτωςθ που προκφψουν μεταβολζσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ επιςκόπθςθσ δαπανϊν, θ οποία βρίςκεται ςε εξζλιξθ. ΢φμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 14 του ν.4270/2014, θ Γενικι Κυβζρνθςθ περιλαμβάνει τρεισ (3) υποτομείσ: α) τθν Κεντρικι Κυβζρνθςθ που αποτελείται από: - τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ (Προεδρία τθσ Δθμοκρατίασ, Βουλι των Ελλινων, Τπουργεία, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ - ΑΔΑ που δεν ζχουν νομικι προςωπικότθτα και αποτελοφν ειδικοφσ φορείσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ), για τουσ οποίουσ παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ κατάρτιςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ ςτισ ενότθτεσ 2 και 3 του Μζρουσ Βϋ και ςτθν ενότθτα 1 του Μζρουσ Γϋ, - τουσ λοιποφσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ) που εποπτεφονται από τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, κακϊσ και τισ ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του προχπολογιςμοφ, για τουσ οποίουσ παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ κατάρτιςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ ςτθν ενότθτα 4 του Μζρουσ Βϋ και ςτισ ενότθτεσ 2 και 3 του Μζρουσ Γϋ (ΝΠΔΔ, ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ, ΑΔΑ), κακϊσ και ςτθν ενότθτα 4 του Μζρουσ Γϋ (νοςοκομεία, Τγειονομικζσ Περιφζρειεσ / ΤΠΕ - ΠΕΔΤ), β) τουσ Οργανιςμοφσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΟΚΑ), για τουσ οποίουσ παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ κατάρτιςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ ςτθν ενότθτα 4 του Μζρουσ Γϋ, γ) τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ), για τουσ οποίουσ παρζχονται αναλυτικζσ οδθγίεσ κατάρτιςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ ςτθν ενότθτα 5 του Μζρουσ Γϋ. Οι φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προςδιορίηονται αναλυτικά ανά υποτομζα ςε ςχετικό μθτρώο που τθρείται με ευκφνθ τθσ Ελλθνικισ ΢τατιςτικισ Αρχισ και δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ (www.statistics.gr). Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των πινάκων του Παραρτιματοσ Β τθσ παροφςασ εγκυκλίου, τα ποςά των εκτιμιςεων του ζτουσ 2018, κακϊσ και τα ποςά των προβλζψεων για το ζτοσ 2019 καταχωροφνται 4 ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ ςε ευρώ. Για τθν Κεντρικι Διοίκθςθ επιςθμαίνεται ότι θ ςυμπλιρωςθ των πινάκων πραγματοποιείται με βάςθ τθ νζα ταξινόμθςθ του προχπολογιςμοφ, όπωσ προαναφζρκθκε, ςτο πλαίςιο του νζου ςχεδίου λογαριαςμϊν, ςφμφωνα με το π.δ. 54/2018 και όπωσ αυτι κα κακοριςτεί ςφντομα με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν. Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 52 του ν.4270/2014, όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του ν.4337/2015 (Αϋ 129), ζχει καταργθκεί κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ που προβλζπει τθν προςάρτθςθ, κφρωςθ ι με οποιονδιποτε τρόπο ςυνδθμοςίευςθ με τον Κρατικό Προχπολογιςμό, άλλων προχπολογιςμϊν, πζραν των προβλεπόμενων ςτα άρκρα 52 και 53 του ν.4270/2014 (δθλ. πζραν του ενοποιθμζνου ετιςιου Κοινωνικοφ Προχπολογιςμοφ, του ενοποιθμζνου ετιςιου Προχπολογιςμοφ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και του ενοποιθμζνου ετιςιου προχπολογιςμοφ των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ). 2. Κεντρικι Διοίκθςθ - Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ Σα ανϊτατα όρια δαπανϊν των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ΑΔΑ που ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του προχπολογιςμοφ, εμφανίηονται ςτον πίνακα I του Παραρτιματοσ Α. Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να κατανεμθκοφν ορκά οι πιςτϊςεισ των φορζων με βάςθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ και κατά προτεραιότθτα, ϊςτε να προλθφκοφν ενδεχόμενεσ αςτοχίεσ προβλζψεων, ειδικά ςτισ ανελαςτικζσ δαπάνεσ και να ελαχιςτοποιθκοφν οι τροποποιιςεισ του προχπολογιςμοφ κατά τθν εκτζλεςι του. Πιςτϊςεισ για δαπάνεσ για μεταναςτευτικζσ ροζσ ζχουν προβλεφκεί ςτα ανϊτατα όρια δαπανϊν ζτουσ 2019 των φορζων που εκτελοφν δαπάνεσ αυτοφ του ςκοποφ, όπωσ το πρϊθν Τπουργείο Δθμόςιασ Σάξθσ και Προςταςίασ του Πολίτθ. Επιπλζον, πιςτϊςεισ για δαπάνεσ μεταναςτευτικϊν ροϊν ζχουν προβλεφκεί και ςτα ανϊτατα όρια δαπανϊν του Τπουργείου Οικονομικϊν – Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ, με τισ οποίεσ κα ενιςχφονται οι προχπολογιςμοί των Τπουργείων ςε ςυγκεκριμζνουσ ειδικοφσ φορείσ που κα κακοριςτοφν ςφντομα με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν και κα αφοροφν ςτο ςκοπό αυτό. ΢τα ανϊτατα όρια δαπανϊν ζτουσ 2019 των Τπουργείων δεν ζχουν προβλεφκεί επιπρόςκετεσ πιςτϊςεισ για πρόγραμμα εκκακάριςθσ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων. Ειδικότερα, για τισ παρακάτω κατθγορίεσ δαπανϊν, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα εξισ: 2.1 Αποδοχζσ προςωπικοφ Δεδομζνου ότι οι αποδοχζσ αποτελοφν κρίςιμο μζγεκοσ, λόγω του ςθμαντικοφ φψουσ των ςχετικϊν δαπανϊν επί του ςυνόλου του προχπολογιςμοφ και τθσ ανελαςτικότθτασ που τισ χαρακτθρίηει, είναι απαραίτθτθ θ ακριβισ εκτίμθςι τουσ. Με τθν ζγκαιρθ, πλιρθ και ορκι ςυμπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων ςτοιχείων και πινάκων ςχετικά με το προςωπικό, κα επιτευχκεί ορκότερθ κατανομι πόρων μεταξφ των υποτομζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και των φορζων που υπάγονται ςτον κάκε υποτομζα. 5 ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ ΢τα ανϊτατα όρια που ζχουν τεκεί για το οικονομικό ζτοσ 2019 ωσ προσ τισ αμοιβζσ προςωπικοφ (όπωσ περιλαμβάνονται ςτθ μείηονα κατθγορία «Παροχζσ ςε εργαηομζνουσ») και τισ μεταβιβάςεισ για αποδοχζσ προςωπικοφ ςε φορείσ εντόσ και εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ζχουν λθφκεί υπόψθ, μεμονωμζνα ανά Τπουργείο / φορζα, τυχόν εξοικονομιςεισ ι / και δαπάνεσ από τισ μετατάξεισ, τισ αποςπάςεισ και τισ προςλιψεισ ζτουσ 2018, κακϊσ και από τισ προβλεπόμενεσ για το 2019 αποχωριςεισ προςωπικοφ. ΢το πλαίςιο τθσ ςταδιακισ αναπροςαρμογισ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2.γ του άρκρου 5 του ν.4387/2016, οι εργοδοτικζσ ειςφορζσ για τουσ υπαλλιλουσ που μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ (31.12.2016) του Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) υπάγονταν ςτο αςφαλιςτικό - ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Δθμοςίου, ζχουν προβλεφκεί για το 2019 με ποςοςτό 9,99%, προςαυξθμζνεσ δθλαδι κατά 3,33 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ςχζςθ με το 2018. Σα ανϊτατα όρια αποδοχϊν όπωσ προκφπτουν από τον πίνακα Ι του Παραρτιματοσ Α δφναται να επανεκτιμθκοφν και να επικαιροποιθκοφν από τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, εφόςον παραςχεκεί επαρκισ τεκμθρίωςθ. Πιςτϊςεισ για νζεσ προςλιψεισ προςωπικοφ προβλζπονται ςυνολικά για όλουσ τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ςτον προχπολογιςμό του Τπουργείου Οικονομικϊν – Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ. Για τον προςδιοριςμό των δαπανϊν για αποδοχζσ προςωπικοφ, τόςο για τισ εκτιμιςεισ του 2018, όςο και για τισ προβλζψεισ του 2019, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ μιςκολογικισ νομοκεςίασ. 2.2 Μεταβιβάςεισ (επιχορθγιςεισ – αποδόςεισ) ΢τον πίνακα I του Παραρτιματοσ Α περιλαμβάνονται τα ανϊτατα όρια δαπανϊν για τισ μεταβιβάςεισ ςε εποπτευόμενουσ, εντόσ και εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, φορείσ. ΢τον εν λόγω πίνακα, περιλαμβάνεται μια κατανομι των επιχορθγιςεων ςε φορείσ εντόσ και εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ανά φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ. Ο κάκε φορζασ δφναται να τροποποιιςει τθν κατανομι του ςυνολικοφ ορίου επιχορθγιςεων που προςδιορίηεται για αυτόν, μεταξφ φορζων εντόσ και εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, μόνο αν αυτό είναι απολφτωσ επιβεβλθμζνο από τισ προτεραιότθτζσ του και με τθ δζςμευςι του ότι κα αςκιςει τον απαιτοφμενο ζλεγχο, ϊςτε να μθν επθρεάςει δυςμενϊσ το προβλεπόμενο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα των υποτομζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και των φορζων που εποπτεφει, όπωσ αυτό αποτυπϊνεται ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ II, III, V και VI του Παραρτιματοσ Α. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί κατά τθν εκτίμθςθ του φψουσ των επιχορθγιςεων / αποδόςεων Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ που προγραμματίηουν να μεταβιβάςουν τα Τπουργεία ςτουσ εποπτευόμενουσ φορείσ τουσ, αφοφ βάςει αυτϊν οι τελευταίοι ςυντάςςουν τισ προβλζψεισ τουσ για τον προχπολογιςμό. Επιςθμαίνεται ότι ςε περίπτωςθ που οι προβλζψεισ των Τπουργείων διαφζρουν ςθμαντικά από τα τελικά ποςά που διατίκενται ςτουσ εποπτευόμενουσ φορείσ, δθμιουργείται πρόβλθμα ςτθν κατάρτιςθ των προχπολογιςμϊν τουσ. Βαςικό μζλθμα των Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν (ΓΔΟΤ) είναι ο ζλεγχοσ τθσ ταφτιςθσ του ςυνόλου των εςόδων από μεταβιβάςεισ από τον Σακτικό Προχπολογιςμό όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ εποπτείασ τουσ, με τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για μεταβιβάςεισ του Τπουργείου (το ανωτζρω ςφνολο δφναται να είναι μεγαλφτερο από τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για μεταβιβάςεισ του Τπουργείου, μόνο ςε περίπτωςθ φορζων που επιχορθγοφνται από περιςςότερα του ενόσ Τπουργεία). Οι προβλζψεισ 6 ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ πρζπει να ςτθρίηονται ςε πραγματικά ςτοιχεία και να αποφεφγονται υπερεκτιμιςεισ ι υποεκτιμιςεισ των μεγεκϊν. Η κατανομι των πόρων πρζπει να γίνει με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να καλφπτονται κατά ςειρά προτεραιότθτασ οι ανάγκεσ λειτουργίασ των φορζων, όπωσ αποδοχζσ, τοκοχρεολυτικζσ δόςεισ δανείων, πάγιεσ δαπάνεσ και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ, δεδομζνου ότι οι μεταβιβάςεισ αυτζσ για τουσ περιςςότερουσ εποπτευόμενουσ φορείσ αποτελοφν βαςικι πθγι των εςόδων τουσ. 2.3 Λοιπζσ δαπάνεσ ΢τον πίνακα I του Παραρτιματοσ Α αναφζρονται μεταξφ άλλων και τα δεςμευτικά ανϊτατα όρια δαπανϊν για τισ λοιπζσ δαπάνεσ, ανά φορζα. Από το ςφνολο των αναγκϊν του κάκε φορζα, εντάςςονται κατά προτεραιότθτα όςεσ δαπάνεσ μποροφν να καλυφκοφν από το ανϊτατο όριο, όπωσ αυτό ζχει προςδιοριςκεί. Ιδιαίτερθ πρόβλεψθ πρζπει να γίνει για όςουσ φορείσ πραγματοποιοφν προμικειεσ μζςω τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι, οι οποίοι οφείλουν να γνωρίηουν και να προβλζπουν τόςο τισ νζεσ υποχρεϊςεισ για προμικειεσ, όςο και τισ υποχρεϊςεισ που προζρχονται από προθγοφμενα ζτθ και που ζχουν νόμιμα αναλθφκεί, αλλά δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ προμθκειϊν. ΢υνεπϊσ, οι φορείσ οφείλουν να γνωρίηουν ότι οι πιςτϊςεισ που κα κατανείμουν πρζπει να καλφπτουν τόςο τισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ, όςο και τισ μεταφερόμενεσ από προθγοφμενα οικονομικά ζτθ υποχρεϊςεισ. Σζλοσ, ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ϊςτε να περιλθφκοφν ςτισ προβλζψεισ τα ςυνεχιηόμενα προγράμματα, όπωσ ενδεικτικά ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ, μιςκϊματα (ενταγμζνα ι μθ ςε διαδικαςία «sale & lease back») κ.λπ. 3. Κεντρικι Διοίκθςθ - Προχπολογιςμόσ Δθμοςίων Επενδφςεων Σο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων υλοποιεί τθν αναπτυξιακι πολιτικι τθσ χϊρασ και χρθματοδοτείται από τον Προχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ). Για τον προγραμματιςμό των δαπανϊν τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, οι οποίεσ κα βαρφνουν το ΠΔΕ του οικονομικοφ ζτουσ 2019, οι φορείσ πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ τα ανϊτατα όρια που τζκθκαν ςτο ΜΠΔ΢ 2019-2022, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτον πίνακα Ι του Παραρτιματοσ Α, διακριτά για το εκνικό και το ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του ΠΔΕ. Σα όρια αυτά είναι δεςμευτικά ανά φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και περιλαμβάνουν τόςο άμεςεσ δαπάνεσ του φορζα, όςο και μεταβιβάςεισ ςε φορείσ εντόσ ι εκτόσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Σα όρια αυτά πρζπει να κατανεμθκοφν κατά ειδικό φορζα ςτουσ παρακάτω δφο διακριτοφσ αναλυτικοφσ λογαριαςμοφσ του προχπολογιςμοφ τθσ μείηονοσ κατθγορίασ 29 «Πιςτϊςεισ υπό κατανομι»: α) λογαριαςμόσ 2.9.1.06.01.001 «Πιςτϊςεισ για δαπάνεσ εφαρμογισ δράςεων προγραμμάτων» β) λογαριαςμόσ 2.9.1.04.01.899 «Λοιπζσ πιςτϊςεισ για μεταβιβάςεισ ςε εκτζλεςθ προγραμμάτων», ςφμφωνα με τθν νζα διοικθτικι και οικονομικι ταξινόμθςθ του προχπολογιςμοφ, όπωσ αυτι κα κακοριςτεί ςφντομα με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν. 7 ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί κατά τθν εκτίμθςθ του φψουσ των επιχορθγιςεων του ΠΔΕ που προγραμματίηουν να μεταβιβάςουν τα εποπτεφοντα Τπουργεία ςτουσ φορείσ εντόσ και εκτόσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (λογαριαςμόσ 2.9.1.04.01.899), αφοφ βάςει αυτϊν οι εποπτευόμενοι φορείσ ςυντάςςουν τισ προβλζψεισ τουσ για τον προχπολογιςμό. Βαςικό μζλθμα των ΓΔΟΤ των Τπουργείων είναι ο ζλεγχοσ τθσ ταφτιςθσ του ςυνόλου των εςόδων από μεταβιβάςεισ από το ΠΔΕ όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ εποπτείασ τουσ, με τθν αντίςτοιχθ πρόβλεψθ για μεταβιβάςεισ του Τπουργείου. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων ςτον πίνακα 2 του Παραρτιματοσ Β τθσ παροφςασ εγκυκλίου, πρζπει να καταγραφοφν ςε χωριςτι γραμμι οι επιχορθγιςεισ ανά φορζα. ΢τθν πρϊτθ ςτιλθ του πίνακα ζχουν αναφερκεί ενδεικτικά οριςμζνοι φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που λαμβάνουν ςθμαντικά ποςά επιχοριγθςθσ από φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, κακϊσ επίςθσ και φορείσ και υποτομείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι κάκε φορζασ πρζπει να προςαρμόηει τον πίνακα ανάλογα με τουσ επιχορθγοφμενουσ φορείσ του. ΢ε περιπτϊςεισ που λόγω μεγάλου αρικμοφ επιχορθγοφμενων φορζων δεν κακίςταται δυνατό να ςυμπλθρωκοφν οι επιχορθγιςεισ ανά φορζα ςε διακριτζσ γραμμζσ ςτον πίνακα, μπορεί να γίνεται ομαδοποίθςι τουσ ςε κατθγορίεσ (π.χ. επιχορθγιςεισ ςε ερευνθτικά κζντρα, βιβλιοκικεσ, πολιτιςτικά ιδρφματα, ςωματεία, μθ κερδοςκοπικζσ εταιρίεσ, ενδιάμεςουσ φορείσ Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων, κ.λπ.). ΢ε κάκε περίπτωςθ, λόγω του ςθμαντικοφ φψουσ τουσ οι επιχορθγιςεισ προσ τουσ φορείσ που ανικουν ςτο Κεφάλαιο Α' του ν.3429/2005 (Αϋ 314), πρζπει να καταγραφοφν διακριτά ανά φορζα. 4. ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ και ΑΔΑ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 4.1 Γενικά Κατά τθν κατάρτιςθ των ςυνοπτικϊν προχπολογιςμϊν των φορζων ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτισ προβλζψεισ των εςόδων και δαπανϊν (όπωσ για μιςκϊματα και λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ), ϊςτε να βαςίηονται ςε ρεαλιςτικζσ εκτιμιςεισ με ταυτόχρονθ προςπάκεια ςυγκράτθςθσ των δαπανϊν και εξζταςθ των δυνατοτιτων αφξθςθσ των ιδίων εςόδων. Ειδικότερα, ςτο ςκζλοσ των εςόδων πρζπει να περιλαμβάνονται ρεαλιςτικζσ εκτιμιςεισ, κακϊσ τυχόν υπερεκτίμθςθ μπορεί να οδθγιςει ςε ανάλθψθ επιπλζον υποχρεϊςεων, με επίπτωςθ ςτο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Επίςθσ, ςτο ςκζλοσ των εςόδων πρζπει μεταξφ άλλων να περιλαμβάνονται και τα ποςά των επιχορθγιςεων και των αποδόςεων από τον Σακτικό Προχπολογιςμό. ΢το ςκζλοσ των δαπανϊν πρζπει να περιλαμβάνεται το ςφνολο των εξόδων του φορζα. Εφόςον από το ςυνοπτικό ςχζδιο του προχπολογιςμοφ των φορζων προκφπτει ςυνολικι απόκλιςθ των μεγεκϊν του (ζςοδα ι δαπάνεσ) άνω του 5% από τα πραγματοποιθκζντα ετιςια οικονομικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ ζτουσ 2017, τα ςυνοπτικά ςχζδια προχπολογιςμϊν πρζπει να ςυνοδεφονται από ζκκεςθ του οικείου Προϊςταμζνου Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν, ςτθν οποία κα αιτιολογοφνται οι λόγοι τθσ απόκλιςθσ. Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των πινάκων του Παραρτιματοσ Β πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι διατάξεισ του άρκρου 43 του ν.4484/2017 περί μθ μιςκολογικϊν παροχϊν, τθσ υποπαρ. Δ9 τθσ παρ. Δ του άρκρου 8 ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ 2 του Μζρουσ Βϋ του ν.4336/2015, όπωσ ιςχφει, περί δαπανϊν μετακινοφμενων εντόσ και εκτόσ επικράτειασ, κακϊσ και οι διατάξεισ του Μζρουσ ΢Σϋ του ν.4472/2017 περί μιςκολογικϊν ρυκμίςεων ειδικϊν κατθγοριϊν λειτουργϊν και υπαλλιλων του Δθμοςίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., κακϊσ και των ςτελεχϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιςτοίχων τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Πυροςβεςτικοφ και Λιμενικοφ ΢ϊματοσ- Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και οι ςχετικζσ αρ. 2/92306/ΔΕΠ/18.12.2017 (ΑΔΑ ΩΜΛ΢Η-07Ν), 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) και 2/52259/ΔΕΠ/19-7-2017 (ΑΔΑ ΨΜΦ2Η-Β2Φ) εγκφκλιοι τθσ Διεφκυνςθσ Ειςοδθματικισ Πολιτικισ, αντίςτοιχα. Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι ςτο πλαίςιο τθσ ςταδιακισ αναπροςαρμογισ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2.γ του άρκρου 5 του ν.4387/2016, οι προβλζψεισ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τουσ υπαλλιλουσ που μζχρι τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ (31.12.2016) του Ενιαίου Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΕΦΚΑ) υπάγονταν ςτο αςφαλιςτικό ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Δθμοςίου, για το 2019 πρζπει να υπολογιςτοφν με ποςοςτό 9,99%, προςαυξθμζνεσ δθλαδι κατά 3,33% ςε ςχζςθ με το 2018. 4.1.1 ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επαναταξινομθμζνεσ ΔΕΚΟ ΢τον πίνακα II του Παραρτιματοσ Α παρατίκεται το κατ’ ελάχιςτο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και Ειδικϊν Λογαριαςμϊν, πλθν επαναταξινομθμζνων ΔΕΚΟ και ΑΔΑ) και ςτον πίνακα III παρατίκεται το κατ’ ελάχιςτο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα των επαναταξινομθμζνων ΔΕΚΟ που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα του κάκε Τπουργείου. Οι ςυνοπτικοί προχπολογιςμοί των εποπτευόμενων φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επαναταξινομθμζνων ΔΕΚΟ), όπωσ κα διαμορφωκοφν ωσ προσ το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα, ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτιματοσ Α, είναι δεςμευτικοί για το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ των φορζων και για το εποπτεφον Τπουργείο, κακϊσ κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τθν κατάρτιςθ των αναλυτικϊν προχπολογιςμϊν των φορζων. Επιςθμαίνεται ότι, για τουσ φορείσ για τουσ οποίουσ δεν προςδιορίηεται ςτθν παροφςα εγκφκλιο ςυγκεκριμζνο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα αναλυτικά ανά φορζα, το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα του ςυνοπτικοφ προχπολογιςμοφ τουσ, όπωσ αυτό κα διαμορφωκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 4.1, 4.3 και 4.4, πρζπει να είναι διάφορο του μθδενόσ (0), προκειμζνου κατά τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τουσ να είναι εφικτόσ ο ποςοςτιαίοσ υπολογιςμόσ τυχόν αποκλίςεων ζναντι των δθμοςιονομικϊν ςτόχων. 4.1.2 ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ ΢τον πίνακα IV του Παραρτιματοσ Α παρατίκεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα ανά ΑΔΑ για εκείνεσ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ. Για τισ ανωτζρω ΑΔΑ, ακολουκοφνται τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του άρκρου 54 του ν.4270/2014 και ιδιαίτερα των παραγράφων 5 και 9. Ειδικότερα: Τποβάλλουν το ςχζδιο ςυνοπτικοφ προχπολογιςμοφ τουσ απευκείασ ςτο ΓΛΚ και εάν αυτό δεν είναι ςυμβατό με το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα του ΜΠΔ΢, όπωσ διαμορφϊκθκε κατά τθ διαδικαςία του άρκρου 45 του ν.4270/2014 και τθσ παροφςασ εγκυκλίου, κατ’ αρχιν επιδιϊκεται ςυμφωνία με το 9 ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ ΓΛΚ. ΢ε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ ςυμφωνίασ μζχρι τθν 31.8.2018, ο ςυνοπτικόσ προχπολογιςμόσ διαμορφϊνεται από το ΓΛΚ. Οι αναλυτικοί προχπολογιςμοί των ΑΔΑ που είναι φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ αλλά δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ, υιοκετοφνται και εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ του φορζα ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου, μετά από ειςιγθςθ του οικείου προϊςταμζνου οικονομικϊν υπθρεςιϊν και είναι ςυνεπείσ με το ςυνοπτικό προχπολογιςμό, όπωσ αυτόσ ζχει υποβλθκεί κατά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν του άρκρου 54 του ν.4270/2014. Σο αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ αυτϊν δεν υιοκετεί και δεν εγκρίνει τουσ προχπολογιςμοφσ, παρά μόνον αν είναι ςυνεπείσ με τουσ ςυνοπτικοφσ προχπολογιςμοφσ που διαμορφϊκθκαν ςφμφωνα με το άρκρο 54 και ςυμμορφϊνονται με τουσ δεςμευτικοφσ ςτόχουσ και τα επιδιωκόμενα δθμοςιονομικά αποτελζςματα. Για τθν κατάρτιςθ των προχπολογιςμϊν τουσ οι ανωτζρω ΑΔΑ, εφόςον εφαρμόηουν τθν κωδικι κατάταξθ εςόδων - εξόδων ΝΠΔΔ ι / και το π.δ. 205/1998 (προχπολογιςμόσ ςε ταμειακι βάςθ), ακολουκοφν τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 4.3 τθσ παροφςασ εγκυκλίου, ενϊ εφόςον τθροφν λογιςτικά βιβλία ςε δεδουλευμζνθ βάςθ ακολουκοφν τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 4.4. 4.2 Διάκριςθ εςόδων – εξόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ Για τον προςδιοριςμό του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτουσ πίνακεσ II, III, IV, V, VI και VII του Παραρτιματοσ Α δεν λαμβάνονται υπόψθ τα ζςοδα και τα ζξοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ακολουκοφν. Ωσ ζςοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ νοοφνται τα ζςοδα που προζρχονται από δανειςμό, από πϊλθςθ μετοχϊν ι ομολόγων, από εξόφλθςθ ομολόγων ςτθ λιξθ τουσ, από πράξεισ repos κ.λπ. Σα ζςοδα από τόκουσ ι μερίςματα από τισ ανωτζρω πράξεισ δεν αποτελοφν ζςοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ, αλλά καταχωροφνται ςτισ ειδικζσ για αυτά κατθγορίεσ εςόδων. Ωσ ζξοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ νοοφνται οι πλθρωμζσ για χρεολφςια, οι αγορζσ μετοχϊν ι ομολόγων, οι πράξεισ «reverse repos» κ.λπ. Οι πλθρωμζσ για τόκουσ δεν αποτελοφν ζξοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ, αλλά καταχωροφνται ςε ειδικι κατθγορία εξόδων. 4.3 Κατάρτιςθ προχπολογιςμών Νομικών Προςώπων Δθμοςίου Δικαίου 4.3.1 ΢υνοπτικοί προχπολογιςμοί - Προςδιοριςμόσ του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ Από το ςφνολο των ςυνοπτικϊν προχπολογιςμϊν των ΝΠΔΔ που είναι φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, πρζπει να προκφπτει τουλάχιςτον το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα του πίνακα ΙΙ του Παραρτιματοσ Α τθσ παροφςασ εγκυκλίου. Σο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα προκφπτει ωσ διαφορά των εςόδων-εξόδων (ταμειακό ιςοηφγιο), χωρίσ τα ζςοδα και τισ δαπάνεσ από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ, πλζον / μείον (+/-) τθ μεταβολι του φψουσ των απλιρωτων υποχρεϊςεων προσ φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (τρίτουσ), εντόσ του οικονομικοφ ζτουσ ςτο οποίο αναφζρεται ο προχπολογιςμόσ. ΢το ςκζλοσ των εςόδων που προςδιορίηουν το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα δεν περιλαμβάνεται θ χριςθ ταμειακϊν διακεςίμων. 10 ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ Σα ΝΠΔΔ και οι ειδικοί λογαριαςμοί που εφαρμόηουν τθν κωδικι κατάταξθ εςόδων - εξόδων ΝΠΔΔ ι / και το π.δ. 205/1998 (Προχπολογιςμόσ ταμειακισ βάςθσ) ςυμπλθρϊνουν τον πίνακα 6 του Παραρτιματοσ Β. Επιςθμαίνεται ότι ςτο ςκζλοσ των εςόδων, πρζπει να προβλζπονται όλεσ οι απαιτιςεισ οι οποίεσ πρόκειται να ειςπραχκοφν κατά το ζτοσ 2019, ανεξαρτιτωσ από το ζτοσ κατά το οποίο δθμιουργικθκαν. ΢το ςκζλοσ των εξόδων, πρζπει να προβλζπονται όλεσ οι υποχρεϊςεισ του ζτουσ 2019, κακϊσ και όλεσ οι απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ προθγουμζνων ετϊν. Επίςθσ, ςτισ προβλζψεισ του προχπολογιςμοφ ενςωματϊνονται και τα ςυνεχιηόμενα ζργα. Σα ταμειακά διακζςιμα κεωροφνται περιουςιακό ςτοιχείο των νομικών προςώπων και όχι ςτοιχείο εςόδων του προχπολογιςμοφ τουσ και δφναται να χρθςιμοποιθκοφν εφόςον εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτθν αρικ. 2/52342/ΔΠΓΚ/04.07.2018 (Βϋ2677) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν. Αναφορικά με τθν αποτφπωςθ των επιχορθγιςεων του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ, ιςχφουν οι βαςικζσ αρχζσ που αναφζρονται ςτθν ενότθτα 4.4 του Μζρουσ Βϋ για τα ΝΠΙΔ. 4.3.2 Αναλυτικοί Προχπολογιςμοί ΝΠΔΔ Αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ είναι θ αναλυτικι πρόβλεψθ κατά κωδικό αρικμό (ΚΑΕ) των εςόδων και δαπανϊν για το επόμενο οικονομικό ζτοσ, θ οποία πρζπει να είναι εντόσ των ςτόχων που ζχουν προςδιοριςτεί. ΢τον αναλυτικό προχπολογιςμό περιλαμβάνονται τα ζςοδα λειτουργικισ, επενδυτικισ και χρθματοοικονομικισ φφςεωσ και τα λειτουργικά, επενδυτικά και χρθματοοικονομικά ζξοδα. ΢φμφωνα με το άρκρο 63 του ν.4270/2014, οι αναλυτικοί προχπολογιςμοί των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ υιοκετοφνται από το αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ του φορζα και εγκρίνονται από τον εποπτεφοντα Τπουργό ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου του τρζχοντοσ ζτουσ, μετά από ειςιγθςθ του οικείου ΓΔΟΤ και είναι ςυνεπείσ με τα ςχζδια των ςυνοπτικϊν προχπολογιςμϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί. Σο αρμόδιο όργανο διοίκθςθσ δεν υιοκετεί και το εποπτεφον Τπουργείο δεν εγκρίνει τουσ αναλυτικοφσ προχπολογιςμοφσ παρά μόνον αν είναι ςυνεπείσ με τα ςχζδια των ςυνοπτικών προχπολογιςμών που διαμορφϊκθκαν και είναι ςφμφωνοι με τουσ δεςμευτικοφσ ςτόχουσ και το επιδιωκόμενο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα. Ειδικότερα, επιςθμαίνονται τα εξισ: Ο αναλυτικόσ προχπολογιςμόσ κάκε φορζα περιλαμβάνει το ςφνολο των εςόδων του και το ςφνολο των εξόδων του. Η διαφορά «ςυνολικά ζςοδα μείον ςυνολικά ζξοδα» προςδιορίηει το ταμειακό ιςοηφγιο. Παράλλθλα, από τα ςτοιχεία του αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ προκφπτει και το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα, το οποίο προςδιορίηεται ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα 4.3.1 του Μζρουσ Βϋ. Για λόγουσ επαλικευςθσ, κατά τθν υποβολι του αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ του φορζα για ζγκριςθ, πρζπει να αποτυπϊνεται το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα ςε ιδιαίτερο πίνακα, κακϊσ και ο τρόποσ υπολογιςμοφ του. 11 ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ Οι φορείσ πρζπει να φροντίςουν να ςυμπίπτει το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα (ςφμφωνα με το κάτωκι παράδειγμα), όπωσ προκφπτει κατά τθν υποβολι των ςυνοπτικϊν προχπολογιςμϊν, με το δθμοςιονομικό αποτζλεςμα κατά τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ του αναλυτικοφ τουσ προχπολογιςμοφ. Για τθν κατανόθςθ τθσ διαφοράσ μεταξφ ταμειακοφ και δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ παρατίκεται το κάτωκι παράδειγμα. Ζςτω ότι ζνα ΝΠΔΔ υποβάλλει τον ςυνοπτικό προχπολογιςμό με τα εξισ οικονομικά ςτοιχεία: Οικονομικά ςτοιχεία ΢φνολο εςόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εςόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) εκ των οποίων ζςοδα από χρηματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ ΢φνολο εξόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εξόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) εκ των οποίων ζξοδα από χρηματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ 1.500 200 1.400 300 Απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ ςε φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ: ςτην αρχή του ζτουσ (31.12 προηγοφμενου ζτουσ) προβλεπόμενεσ ςτο τζλουσ του ζτουσ (31.12 τρζχοντοσ ζτουσ) 250 150 Ο υπολογιςμόσ του ταμειακοφ και του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ προκφπτει ωσ εξισ: Προςδιοριςμόσ του ταμειακοφ ιςοηυγίου ΢φνολο εςόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εςόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) Μείον ΢φνολο εξόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εξόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) Σαμειακό ιςοηφγιο χριςθσ (πλεόναςμα) 1.500 1.400 100 Προςδιοριςμόσ του δθμοςιονομικοφ αποτελζςματοσ ΢φνολο εςόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εςόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) μείον Ζςοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ ΢φνολο εςόδων χωρίσ ζςοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ ΢φνολο εξόδων (ςυμπεριλαμβανομζνων και των εξόδων από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ) Μείον Ζξοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ ΢φνολο εξόδων χωρίσ τα ζξοδα από χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ Αποτζλεςμα χριςθσ χωρίσ τισ χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ (΢φνολο εςόδων μείον ςφνολο εξόδων χωρίσ χρθματοοικονομικά) προβλεπόμενεσ απλήρωτεσ υποχρεώςεισ τζλουσ του ζτουσ (31.12 τρζχοντοσ ζτουσ) Μείον απλήρωτεσ υποχρεώςεισ αρχήσ του ζτουσ (31.12 προηγοφμενου ζτουσ) Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώςεων ςε φορείσ εκτόσ Γενικήσ Κυβζρνηςησ +/- Μεταβολι απλιρωτων υποχρεϊςεων ςε φορείσ εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ * Δθμοςιονομικό αποτζλεςμα χριςθσ *(+) εφόςον ζχει ςημειωθεί μείωςη / (–) εφόςον ζχει ςημειωθεί αφξηςη απλήρωτων υποχρεώςεων 1.500 -200 1.300 1.400 -300 1.100 200 150 250 -100 100 300 ΢θμειϊνεται ότι το ανωτζρω παράδειγμα ιςχφει και για τουσ ΟΣΑ. 4.4 ΢υνοπτικοί προχπολογιςμοί Νομικών Προςώπων Ιδιωτικοφ Δικαίου – Ανωνφμων Εταιριών Σο δθμοςιονομικό αποτζλεςμα ενόσ νομικοφ προςϊπου που τθρεί τα λογιςτικά του βιβλία ςε δεδουλευμζνθ βάςθ είναι το αποτζλεςμα, όπωσ αυτό προκφπτει ςτον πίνακα 7 του Παραρ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις