Οικ.902/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Παροχή οδηγιών για την πιστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων»(ΑΔΑ:7Μ7Ψ465ΧΘΞ-ΔΞΤ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.07.20 13:28:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Μ7Ψ465ΧΘΞ-ΔΞΤ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  : Αναστάσεως 2  : 101 91 Παπάγου  : Ν. Λιακατσίδας ΠΡΟΣ:  : 213-130.83.77  : 213-130.83.46 @ : n.liakatsidas@yme.gov.gr Παπάγου, 20 Ιουλίου 2018 Αριθ. Πρωτ.: Οικ. 902 Ως Πίνακα αποδεκτών ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την πιστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων» Όπως γνωρίζετε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, είναι υπεύθυνη για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία των οικονομικών υποθέσεων του Υπουργείου, την τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων, την κατάρτιση και εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, την εκκαθάριση, ενταλματοποίηση και πληρωμή των δαπανών, σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια των ελέγχων των προς εκκαθάριση δαπανών, παρατηρήθηκε πλημμελής εφαρμογή βασικών κανόνων που αφορούν στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, καίτοι πλέον πλησιάζουμε στα δύο (2) χρόνια εφαρμογής του ν. 4412/2016. Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη βελτίωση της διαφάνειας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας του Κράτους απέναντι στους πολίτες, ιδιαίτερα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, επισημαίνουμε τα κάτωθι: 1) Ορθή επιλογή διαδικασίας προμήθειας (απευθείας ανάθεση, συνοπτικός διαγωνισμός, ανοιχτός διαγωνισμός κάτω των ορίων και ανοιχτός – διεθνής διαγωνισμός άνω των ορίων), σύμφωνα με τα χρηματικά όρια και τη διαδικασία που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6, 117 και 118 του ν. 4412/2016, προκειμένου να αποφευχθεί κατάτμηση δαπάνης. 2) Πιστή τήρηση των προθεσμιών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τηρουμένων ειδικά των άρθρων 27 του ν. 4412/2016 (ανοιχτή διεθνής διαδικασία) και άρθρων 120 κι 121 (προθεσμίες συνοπτικών και ανοιχτών διαγωνισμών κάτω των ορίων). 3) Σε κάθε απόφαση απευθείας ανάθεσης ή κατακύρωσης να υπάρχει i) στο προοίμιο αριθμητική παράθεση των διατάξεων και των στοιχείων στα οποία στηρίζεται η απόφαση ΑΔΑ: 7Μ7Ψ465ΧΘΞ-ΔΞΤ και ii) στο διατακτικό το κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο μίας απόφασης ανάθεσης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016. 4) Υποχρέωση για αμμελητί ανάρτηση σε ΚΗΜΔΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλων των προβλεπόμενων κατά το νόμο πράξεων. Παράλληλα, επισημαίνεται, ότι κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών πληρωμής όλες οι εν λόγω προσκομιζόμενες πράξεις πρέπει να είναι εκτυπωμένες απευθείας από το ΚΗΜΔΗΣ και το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, προκειμένου να είναι εντυπωμένοι οι ΑΔΑΜ και ΑΔΑ αντίστοιχα και να εμφαίνεται η ακριβής ημερομηνία ανάρτησης αυτών. 5) Αποστολή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελεγκτικού Συνεδρίου, όσες δαπάνες, λόγω ποσού, υπάγονται σε προσυμβατικό έλεγχο. 6) Μέριμνα για την απόλυτη πληρότητα του φακέλου αποστολής των δικαιολογητικών προς εκκαθάριση για την αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων. Παρακαλούμε για την απόλυτη και απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω, προκειμένου να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις στην πληρωμή των δαπανών ή ακόμη και η μη ενταλματοποίηση δαπανών, λόγω μη κανονικότητας αυτών. Πίνακας αποδεκτών 1) Γενική Γραμματεία Υποδομών Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τμήματα 2) Δ/νση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας ιδίου Υπουργείου 3) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 4) Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων 5) Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων 6) Εποπτευόμενοι Φορείς Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κοινοποίηση 1) Γραφείο Υπουργού 2) Γραφείο Υφυπουργού 3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδομών Εσωτερική Διανομή 1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 2) Δ/νση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών αναφορών 3) Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΑΓΙΑ ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις