34574/2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ОТА και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ОТА - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ОТА.

ΦΕΚ: 2942/Β/201834574/2018 ΦΕΚ 2942 Β/20-7-2018 www.docman.gr 34574/2018 ΦΕΚ 2942 Β/20-7-20181 2 Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ОТА και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ОТА - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ОТА. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Των παραγράφων 1,2,3,7 και 8 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (ΑΊ 8) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,τροποποιήσειςτου ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Τα άρθρα 76, 77 και 78 του ν. 4172/2013 (A' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 καιτουν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Το άρθρο 149, την παρ. 3 του άρθρου 77 και την περ. β της παρ.1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (A' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 4. Το π.δ. 125/2016 (A' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Τις οικ. 25595/28.07.2017 (B' 2658) και 25596/ 28.07.2017 (ΦΕΚ Β' 2657) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2018. 6. Την 2816/30.01.2018 (Β'350) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τον καθορισμό του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ОТА που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών των ОТА. 8. Την Υ29/08.10.2015 (B'2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη». 1ΥΠ.ΕΣ.44485/2018:Οδηγίες συστήματος στοχοθεσίας για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ 2ΥΠ.ΕΣ/65270/2018:Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. 1 34574/2018 ΦΕΚ 2942 Β/20-7-2018 www.docman.gr 9. Την έκθεση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών ΤΑ. και Αναπτυξιακής πολιτικής σύμφωνα με την περ. ε', παρ. 5 άρθρου 24του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 A') όπως ισχύει, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Περιεχόμενο και διαδικασία κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) - Υπόχρεοι κατάρτισης. 1.Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ОТА ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών των ОТА και των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτομέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (ΟΠΔ).Το ΟΠΔ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των υπόχρεων φορέων σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους οικονομικών αποτελεσμάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων, εξόδων, ταμειακού αποτελέσματος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονομικού αποτελέσματος, όπως αυτά τα μεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠΔ του ОТА περιλαμβάνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου ή της Περιφέρειας και των νομικών του προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Αντίστοιχα, το ΟΠΔ των συνδέσμων, των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν περισσότεροι του ενός φορείς και των περιφερειακών ταμείων ανάπτυξης περιλαμβάνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων των εν λόγω φορέων. 2.0 Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων περιλαμβάνει σε συνοπτική μορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη μηνιαία και τριμηνιαία πραγματοποίηση των εσόδων και των εξόδων τους σε ταμειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του μήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν ομαδοποιήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών (ΚΑ) του προϋπολογισμού. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού. 3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο μήνα και β) σωρευτικά ανά τρίμηνο από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιουνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονομικής στοχοθεσίας λαμβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα που μπορούν να επηρεάζουν την μηνιαία κατανομή αυτών, καθώς και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηματικού υπολοίπου. 5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ της εξεταζόμενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταμειακών διαθέσιμων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ προκύπτει από τη διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος του οικονομικού αποτελέσματος διαμορφώνεται σε μηδέν (0), τιμή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του ОТА μέσω της υλοποίησης του προϋπολογισμού του. Αντίστοιχα, εάν ο ОТА έχει καταρτίσει πλεονασματικό προϋπολογισμό (ή έχει εγγράψει αποθεματικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, ο στόχος οικονομικού αποτελέσματος θα πρέπει να εκτιμηθεί σε ποσό ίσο με αυτό του πλεονάσματος (ή του αποθεματικού). 2 34574/2018 ΦΕΚ 2942 Β/20-7-2018 www.docman.gr 6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιμήσεις για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις απλή ρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιμήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταμειακών διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται μετά το κλείσιμο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, ενσωματώνονται στον πίνακα μέσω υποχρεωτικής αναμόρφωσης στη στοχοθεσία με τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψουςτων απλήρωτων υποχρεώσεων πραγματοποιείται με βάση τις εξής αρχές: α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωματώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισμού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισμός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραμμένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθμών που αφορούν σε πληρωμές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών μεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιμήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούμενο έτος. β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισμού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταμειακού προϋπολογισμού συνεπάγεται την εκτίμηση πραγματοποίησης και εξό-φλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίμηση για δημιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, το εκτιμώμενο ύψοςτων απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονομικού έτους ισούται με μηδέν (0). 7. Οι πρότυποι πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας ανά κατηγορία υπόχρεου φορέα (ΣΙ ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ, Σ.2 - ΠΕ-ΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ, Σ.3 - ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ) επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Στα σκιασμένα κελιά των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων με την ένδειξη «0», περιέχονται μαθηματικοίτύποιγιατοναυτόματο υπολογισμό και τον έλεγχο των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι εκτελούνται κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής μορφής του ΟΠΔ. Οποιαδήποτε παρέμβαση στη δομή των πινάκων ή στους τύπους που περιέχονται στα σκιασμένα κελιά αυτών καθιστά το ΟΠΔ αυτοδίκαια άκυρο. Οι πίνακες στοχοθεσίας αναρτώνται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ του ΤΠΕΣ, στην ιστοσελί-δατου υπουργείου. Στην περίπτωση τροποποίησηςτης αντιστοίχισηςτων κατηγοριών (γραμμών) των πινάκων με τους κωδικούς αριθμούςτου προϋπολογισμού, η ίδια ως άνω υπηρεσία μεριμνά για την έγκαιρη ανάρτηση των τροποποιημένων πινάκων και για την ενημέρωση των υπόχρεων φορέων και των αρμόδιων για τον έλεγχο τους αρχών. 8. Τα ΝΠΙΔ που οφείλουν να τηρούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση, υποβάλλουν τον πρότυπο πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Σ.4 - ΝΠΙΔ_ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ, για τον οποίο ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 7. Άρθρο 2 Έλεγχος επίτευξης των οικονομικών στόχων 1. Για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι: 3 34574/2018 ΦΕΚ 2942 Β/20-7-2018 www.docman.gr α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων κατά τη διάρκεια του έτους. β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του προϋπολογισμού σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους. γ) Η εξέλιξη του ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους. 2. Η συνολική εξέταση των παραπάνω παραμέτρων, κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε αδυναμία ισοσκέλισης προϋπολογισμού, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της διαδικασίας υπαγωγής του φορέα στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174του ν. 4270/2014 (ΑΊ43) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους οικονομικού αποτελέσματος που έχουν τεθεί στον πίνακα στοχοθεσίας, ισχύουν τα παρακάτω: α) ΕΣΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών εισπραχθέντων εσόδων σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους εσόδων. Στα ανωτέρω ποσά αθροίζονται και τα διαθέσιμα έναρξης (Εκτέλεση μείον Στόχος). β) ΕΞΟΔΑ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους πληρωμών (Εκτέλεση μείον Στόχος). γ)ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ (Απόκλιση Εσόδων - Απόκλιση Εξόδων = Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ). δ) ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Υπολογίζεται σωρευτικά η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι των αντίστοιχων στόχων απλήρωτων υποχρεώσεων (Εκτέλεση μείον Στόχος). ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΔ: Η ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ [Απόκλιση Ταμειακού Αποτελέσματος ΟΠΔ - Απόκλιση Απλήρωτων Υποχρεώσεων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος]. Η αναγωγή της απόκλισης σε ποσοστό πραγματοποιείται με τον τύπο [Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ/ Στόχο Συνολικών Εσόδων = Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ (%)]. 4. Οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού που πραγματοποιούνται μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση των στόχων του άρθρου 3 της παρούσας και μεταβάλλουν το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού λαμβάνονται υπόψη, κατά τον υπολογισμό της απόκλισης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και του αναμορφωμένου προϋπολογισμού εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση. 4 34574/2018 ΦΕΚ 2942 Β/20-7-2018 www.docman.gr 5. Οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική αυτοτέλεια του ОТА παρέχοντας του τη δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο λειτουργικών όσο και επενδυτικών δαπανών. Εφαρμόζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Απόκλισης Εσόδων. 6. Όταν διαπιστώνεται αρνητική Απόκλιση Οικονομικού Αποτελέσματος ΟΠΔ άνω του 10%, το Παρατηρητήριο ενημερώνει, εντός ενός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον φορέα, την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Παρατηρητήριο για τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν για τη διόρθωση της απόκλισης. Τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και για τη διαπίστωση αρνητικής απόκλισης στους στόχους των υποομάδων του ОТА «Ίδια Έσοδα» και «Έσοδα ΠΟΕ» συνολικά. Για τα νομικά πρόσωπα που οι πίνακες στοχοθεσίας τους έχουν ενταχθεί σε Ο.Π.Δ. δήμου ή περιφέρειας, η εκατέρωθεν ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω του οικείου ОТА, о οποίος φέρει και την ευθύνη της ενημέρωση του Παρατηρητηρίου. 7. Για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που, σε εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 1, εκτελούν προϋπολογισμό σε δεδουλευμένη βάση και υποβάλλουν τον πρότυπο πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας Σ.4 - ΝΠΙΔ_ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ.ΒΑΣΗ, ισχύουν τα παρακάτω: α) Στόχος Εσόδων: Αναφέρεται στα έσοδα τα οποία λογιστικοποιούνται στη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. β) Στόχος Εξόδων: Αναφέρεται στα έξοδα τα οποία λογιστικοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Οι απλήρωτες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους έχουν λογιστικοποιηθεί στο οικονομικό έτος που αναφέρονται, ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου του επόμενου έτους. γ) Στόχος Ισοζυγίου ΟΠΔ: Η διαφορά στόχου εσόδων και στόχου εξόδων, σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς. 8. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση από το Στόχο Ισοζυγίου ΟΠΔ άνω του 10% εφαρμόζεται η παράγραφος 6. Άρθρο 3 Αναμόρφωση των οικονομικών στόχων του ΟΠΔ 1. Οι στόχοι εσόδων, εξόδων και απλήρωτων υποχρεώσεων των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του ΟΠΔ αναμορφώνονται υποχρεωτικά κατά το χρόνο υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Για την αναμόρφωση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12 του έτους που προηγείται της στοχοθεσίας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων διαθεσίμων και απλήρωτων υποχρεώσεων). Κατά την υποχρεωτική αναμόρφωση, δύναται να τροποποιηθεί η χρονική κατανομή των στόχων τηρώντας τις αρχές και τις οδηγίες κατάρτισης της στοχοθεσίας που περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. 5 34574/2018 ΦΕΚ 2942 Β/20-7-2018 www.docman.gr 2. Μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση του ΟΠΔ, οι στόχοι δύνανται να αναμορφωθούν μία φορά, έως το τέλος Ιουνίου, του έτους που αφορά η στοχοθεσία. Περαιτέρω, οι στόχοι δεν τροποποιούνται, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους. 3. Η επικαιροποίηση του υποτομέα SI 313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγμένους σε αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναμόρφωσης του ΟΠΔ του ОТА, εφόσον εντάσσεται στη Γενική Κυβέρνηση νομικό πρόσωπο του ОТА. Η αναμόρφωση πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από το μήνα δημοσίευσης της τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου που έπεται της προθεσμίας αυτής. Άρθρο 4 Διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δημοσίευσης ΟΠΔ 1. Το ΟΠΔ καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια για έλεγχο αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του φορέα και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠΔ, στις προθεσμίες που ισχύουν για την κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισμού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νομικών προσώπων του ОТА, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους ОТА προς ενσωμάτωση στο ΟΠΔ από τα ίδια τα νομικά πρόσωπα. 2. Κατά την υποβολή του ΟΠΔ στην αρμόδια για έλεγχο αρχή, οι στατιστικοί ανταποκριτές αναρτούν τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας του ΟΠΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ ΕΣ μέσω του οποίου παρακολουθείται η εκτέλεση των προϋπολογισμών των ОТА και των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και υπολογίζονται οι αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους. 3. Η ανωτέρω αρχή ελέγχει α) την πληρότητα των νομικών προσώπων των ОТА που πρέπει να περιέχονται στα ΟΠΔ αυτών σύμφωνα με το ΜΦΓΚ, β) την πληρότητα του ΟΠΔ ως προς τα μέρη που οφείλει να περιέχει, γ) τη συμφωνία των στοιχείων που περιέχουν οι Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων με τον ετήσιο προϋπολογισμό των ОТА και των νομικών προσώπων, δ) την πληρότητα του περιεχομένου των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ε) τη συμφωνία των υποβαλλόμενων πινάκων στοχοθεσίας με τους πίνακες που έχουν αναρτηθεί στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στ) την εν γένει κατάρτιση του ΟΠΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας κοινής Υπουργικής απόφασης, και εγκρίνει το ΟΠΔ έωςτις 31 Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αυτό αναφέρεται. 4.Το ΟΠΔ αποστέλλεται στο Παρατηρητήριο αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τον τρόπο που υποδεικνύεται από αυτό. 5. Τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους ισχύουν και για την αναμόρφωση του ΟΠΔ. 6. Τα εγκεκριμένα ΟΠΔ των ОТА αναρτώνται σε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ. Επίσης, το ΟΠΔ αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ОТА. Άρθρο 5 6 34574/2018 ΦΕΚ 2942 Β/20-7-2018 Διαδικασία παρακολούθησης Παρατηρητήριο της εκτέλεσης του www.docman.gr προϋπολογισμού από το Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή των ΟΠΔ και την εκτέλεση των προϋπολογισμών των ОТА και των νομικών προσώπων, μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας που τηρείται με ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠ ΕΣ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί του τύπου, του περιεχομένου, του χρόνου και του τρόπου υποβολής των οικονομικών στοιχείων των ОТА. Σε περίπτωση που ο ОТА ή το νομικό πρόσωπο δεν μεριμνά για τη διάθεση των προβλεπόμενων στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, εφόσον απαιτείται, στις λοιπές βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, με τρόπο που καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 6 Κυρώσεις μη υποβολής ΟΠΔ Αν ο ОТА δεν αποστέλλειτο ΟΠΔ εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο άρθρο 4της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ОТА, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του ОТА από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)> για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του ΟΠΔ. Άρθρο 7 Διαδικασία υπαγωγής στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης και τρόπος υλοποίησης του 1. Η διαδικασία υπαγωγής σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης και ο τρόπος υλοποίησης του εφαρμόζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (A' 143) όπως αυτό ισχύει. 2. Για την αξιολόγηση της απόδοσης των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Εξυγίανσης από τον ОТА, το Παρατηρητήριο μπορεί να παραγγέλλει την πραγματοποίηση ανάλογων ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς καινά καθορίζει μικτά κλιμάκια ελέγχου, απαρτιζόμενα από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Άρθρο 8 Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ОТА Το Παρατηρητήριο στο πλαίσιο επίτευξης του σκοπού του, με αιτιολογημένη απόφαση του, μπορεί να υποβάλλει πρόταση στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικά με το 7 34574/2018 ΦΕΚ 2942 Β/20-7-2018 www.docman.gr περιεχόμενο των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που εκδίδονται για την παροχή οδηγιών κατάρτισης των Προϋπολογισμών των ОТА, σύμφωνα με τα άρθρα 77 και 78 του ν.4172/2013, και τον καθορισμό του τύπου αυτών καινά εισηγείται μεθόδους για τον καθορισμό και τη διασφάλιση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση από το ΜΠΔΣ. Με όμοια απόφαση μπορεί να εισηγείται στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών τη θέσπιση ή τροποποίηση διατάξεων που άπτονται του σκοπού και της λειτουργίας του, εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη των στόχων του». Άρθρο 9 Μεταβατική διάταξη Ειδικά για τη στοχοθεσία του οικονομικού έτους 2018, η υποχρεωτική αναμόρφωση των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα κοινή Υπουργική απόφαση, έως την 31 ή Ιουλίου 2018. Για το εν λόγω έτος, η υποβολή των ηλεκτρονικών πινάκων του ΟΠΔ στο Παρατηρητήριο θα πραγματοποιείται μέσω του ΥΠ ΕΣ με την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για όσα θέματα δε ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει η με αριθ. 7261/22.02.2013(Β'450) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών.3 3Στην 34574/05-07-2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2942/Β΄/20-07-2018 και στη σελίδα 37247, πριν τη φράση «Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», τίθενται οι κάτωθι πίνακες: 8 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ φορά ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) 0 Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ Η.2 "Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85) "Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Απρίλιος 0 Απρίλιος 6 0 0 0 Μάιος 0 Μάιος 7 0 0 0 Ιούνιος 0 Ιούνιος 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6μηνο 0 0 0 0 0 0 0 6μηνο 9 0 0 0 Ιούλιος 0 Ιούλιος 10 0 0 0 Αύγουστος 0 Αύγουστος 11 0 0 0 Σεπτέμβριος 0 Σεπτέμβριος 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9μηνο 0 0 0 0 0 0 0 9μηνο 13 0 0 0 Οκτώβριος 0 Οκτώβριος 14 0 0 0 Νοέμβριος 0 Νοέμβριος 15 0 0 0 Δεκέμβριος 0 Δεκέμβριος 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12μηνο 0 0 0 0 0 0 0 12μηνο 17 19 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ Στοχοθεσίας 0 0 0 0 0 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 0 0 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Π/Υ και (Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Έλεγχος 0 ταύτισης 0 0 0 0 0 0 0 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ και Π/Υ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ταύτιση Στοχοθεσίας Τιμή = 0 => ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 18 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ Η.1 (85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 0 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Διαφορά για συμφωνία Π/Υ Ε Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Δ Ζ 0 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας Γ.2 0 Γ.1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6) λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων Β.2 Γραμμή 6 Αποθεματικό B.1 Γραμμή 5 Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) 0 Γραμμή 4 Πληρωμές ΠΟΕ 0 3μηνο 0 0 Μάρτιος (+) (7) _Επενδύσεις 0 Φεβρουάριος 0 0 0 0 0 0 0 3μηνο 5 (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0 Ιανουάριος 0 Μάρτιος 4 (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 0 Φεβρουάριος 3 Γραμμή 1 Κόστος προσωπικού ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 0 Ιανουάριος 2 Γραμμή 3 Δαπάνες για επενδύσεις ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΤΡΕΧΟΥΣΑ 0 0 ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΤΡΕΧΟΥΣΑ 1 ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Γραμμή 2 Λοιπά έξοδα χρήσης Β ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) 5_Χρηματικό υπόλοιπο A.2 Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους Γραμμή 7 Χρηματικό Υπόλοιπο ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 _Εισπράξεις από δάνεια (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Γραμμή 6 Διαθέσιμα Α.1 Γραμμή 5 Λοιπά Έσοδα _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά επενδύσεις και έργα συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές- δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Στήλης : Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη Γραμμή 4 Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ Γραμμή 3.β Γραμμή 3.α Ίδια Έσοδα Γραμμή 2 Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. Γραμμή 1 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. Τεύχος Β’ 3635/27.08.2018 45679 Ταμειακό Υπόλοιπο Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.(+) (0600) αποδόσεις Γραμμή 4 0 0 0 Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος) Ε 0 0 Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ 0 6.000 0 0 0 Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος) 0 0 Δ 0 0 0 0 0 3μηνο 0 0 0 0 0 0 3μηνο 5 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 0 0 Μάρτιος 0 Μάρτιος 4 Γ.1 Γ.2 (Α 100)_Αποθεματικό 0 Φεβρουάριος 0 Φεβρουάριος 3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5) Αποθεματικο _Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.). (3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ν.π.δ.δ.). (9000) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα _ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ,ΑΓΟΡΕΣ,ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λ.π.(+) Ιανουάριος 0 Ιανουάριος 2 Β.2 Γραμμή 5 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4) Δαπάνες για επενδύσεις Γραμμή 3 (1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (7000) κώδικα ν.π.δ.δ.). ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ .(+) (6000) _ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από _ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΤΡΕΧΟΥΣΑ 0 0 ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΤΡΕΧΟΥΣΑ 1 ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : 0 0 0 Απρίλιος 0 Απρίλιος 6 0 0 0 Μάιος 0 Μάιος 7 0 0 0 Ιούνιος 0 Ιούνιος 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6μηνο 0 0 0 0 0 0 6μηνο 9 0 0 0 Ιούλιος 0 Ιούλιος 10 0 0 0 Αύγουστος 0 Αύγουστος 11 0 0 0 Σεπτέμβριος 0 Σεπτέμβριος 12 0 0 0 0 0 0 0 0 9μηνο 0 0 0 0 0 0 9μηνο 13 0 0 0 Οκτώβριος 0 Οκτώβριος 14 0 0 0 Νοέμβριος 0 Νοέμβριος 15 0 0 0 Δεκέμβριος 0 Δεκέμβριος 16 0 0 0 0 0 0 0 0 12μηνο 0 0 0 0 0 0 12μηνο 17 18 19 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 0 0 0 0 0 ΜΕ "0") ΙΣΟΥΤΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ (Η ΤΙΜΗ Στοχοθεσίας Π/Υ και ταύτισης Έλεγχος 0 0 0 0 0 0 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ και Π/Υ 0 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 0 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ταύτιση ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Στοχοθεσίας Τιμή = 0 => ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ B.1 Λοιπές δαπάνες Γραμμή 2 (+) (2000) _Πληρωμές μεταβιβαστικές(+) (5000) παροχές κατηγοριών(+) (0500) _Πρόσθετες και παρεπόμενες εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών Ι.Δ.Α.Χ.)(+) (0300) _Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση (0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ Κόστος προσωπικού ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Γραμμή 1 Β (Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις ΔΑΝΕΙΑ.(+) (8700) _Έσοδα από δάνεια(+) (9700) _Έσοδα _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (7000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ και Τρίτων(+) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (8300) Δημοσίου και Τρίτων(+) (8620) _Εσοδα υπέρ Δημοσίου υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6620) _Εσοδα υπέρ (2000)_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.(+) (5200) _Έσοδα _Ασφαλιστικές εισφορές _Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-) (8300) Προϋπολογισμό.(-) (8700) _Έσοδα από δάνεια(-) (8620) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό (8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.(-) (8110) έσοδα για επενδύσεις. Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.(-) (9900) _Λοιπά (9300+9400) _Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.(-) κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.(-) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις εισφορές(+) (9000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Δημοσίου και Τρίτων(-) (6300) _Ασφαλιστικές Κρατικό Προϋπολογισμό.(-) (6620) _Εσοδα υπέρ ΕΣΟΔΑ.(-) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό _Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6000) _ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.(+) (5000) _Λοιπά έσοδα(-) (5200) _ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(+) (4000) (3000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.(-) (1250) _Έσοδα από Λογαριασμούς Εσωτερικού(+) (1000) _ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς (0200)_Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., (8130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (6130) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6) Γραμμή 7 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5 Λοιπά Έσοδα Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) Ιδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Ιδια Έσοδα Ε.Ε. Διαθέσιμα A.2 Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις(+) (9900) _Λοιπά (9300+9400)_Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό επενδύσεις. _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (9100+9200) Προϋπολογισμό.(+) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (6110) Προϋπολογισμό.(+) (1250) _Έσοδα από Κεντρικούς (0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Στήλης : Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της έσοδα για επενδύσεις(+) (0300) _Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Γραμμή 6 Α.1 Γραμμή 5 Γραμμή 4 Γραμμή 3 Γραμμή 2 Γραμμή 1 Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 45680 Τεύχος Β’ 3635/27.08.2018 Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Ε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Απρίλιος 0 Απρίλιος 6 0 0 0 Μάιος 0 Μάιος 7 0 0 0 Ιούνιος 0 Ιούνιος 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6μηνο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6μηνο 9 0 0 0 Ιούλιος 0 Ιούλιος 10 0 0 0 Αύγουστος 0 Αύγουστος 11 0 0 0 Σεπτέμβριος 0 Σεπτέμβριος 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9μηνο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9μηνο 13 0 0 0 Οκτώβριος 0 Οκτώβριος 14 0 0 0 Νοέμβριος 0 Νοέμβριος 15 0 0 0 Δεκέμβριος 0 Δεκέμβριος 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12μηνο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12μηνο 17 19 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "0") 0 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η 0 Έλεγχος ταύτισης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ταύτιση ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Τιμή = 0 => ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ Στοχοθεσίας και 18 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σ.3-ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος) Δ Γ.2 Γ.1 Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΚΡΟΩΝ (Γραμμές 1 - 6) 0 Πληρωμές για χρηματοοικονομικες συναλλαγές Γραμμή 6 0 Δαπάνες για επενδύσεις Γραμμή 5 B.1 0 Λοιπά έξοδα Γραμμή 4 0 0 Τόκοι 0 3μηνο Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες) 0 Μάρτιος Γραμμή 3 0 Φεβρουάριος Γραμμή 2 ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Αμοιβές προσωπικού ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Β ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 0 0 Γραμμή 1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9) προηγούμενη χρήση A.2 Γραμμή 9 Ιανουάριος ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-8 0 0 Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές Γραμμή 8 Ταμειακό υπόλοιπο (του προυπολογισμού) που μεταφέρεται από την Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Γραμμή 7 Α.1 0 Λοιπά έσοδα 0 0 0 0 0 3μηνο 5 Γραμμή 6 0 Μάρτιος 4 Τόκοι 0 Φεβρουάριος 3 Επιχορηγήσεις 0 Ιανουάριος 2 Γραμμή 5 0 ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΤΡΕΧΟΥΣΑ 1 ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Γραμμή 4 Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αναθέσεις από ΟΤΑ κλπ) παροχή υπηρεσιών) Χρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ'' ευθείας Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Γραμμή 3 Γραμμή 2 Γραμμή 1 Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ TAMEIAKH ΒΑΣΗ Τεύχος Β’ 3635/27.08.2018 45681 Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000 Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr Δαπάνες για επενδύσεις Γραμμή 5 ΣΤΟΧΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Α.1 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ Β. Γ Σ.4-ΝΠΙΔ_ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ..ΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Γραμμές 1 - 6) Β.2 Πληρωμές για χρηματοοικονομικες συναλλαγές Λοιπά έξοδα Γραμμή 4 Γραμμή 6 Τόκοι Γραμμή 3 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5) Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (επιχορηγήσεις-χορηγίες) Γραμμή 2 0 0 0 ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 0 Ιανουάριος 0 Φεβρουάριος 0 Μάρτιος 0 0 0 0 0 0 0 0 3μηνο 0 Απρίλιος 0 Μάιος 0 Ιούνιος 0 0 0 0 0 0 0 6μηνο 0 0 0 0 0 0 0 Ιούλιος 0 Ιούλιος 10 0 Αύγουστος 0 Αύγουστος 11 0 Σεπτέμβριος 0 Σεπτέμβριος 12 0 0 0 0 0 0 0 9μηνο 0 0 0 0 0 0 0 0 9μηνο 13 0 Οκτώβριος 0 Οκτώβριος 14 0 Νοέμβριος 0 Νοέμβριος 15 0 Δεκέμβριος 0 Δεκέμβριος 16 0 0 0 0 0 0 0 12μηνο 0 0 0 0 0 0 0 0 12μηνο 17 19 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 0 0 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0") 0 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΌ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Έλεγχος ταύτισης Π/Υ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: και Στοχοθεσίας (Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 0 0 0 0 0 0 0 0 Στοχοθεσίας και Π/Υ Τιμή = 0 => Ταύτιση 18 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ B.1 Αμοιβές προσωπικού ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Γραμμή 1 Β ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΤΡΕΧΟΥΣΑ 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-7 Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές Α.1 Γραμμή 8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ, ΧΡΗΜΑΤ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (Σύνολο Γραμμών 1-9) 0 0 0 Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 Γραμμή 7 A.2 0 6μηνο 0 0 Ιούνιος 9 0 Λοιπά έσοδα 0 Μάιος 8 0 Επιχορηγήσεις 0 Απρίλιος 7 0 3μηνο Γραμμή 6 0 Μάρτιος Γραμμή 5 0 ΣΤΟΧΟΥΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ Φεβρουάριος 6 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ Ιανουάριος 5 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: 4 Τόκοι Εσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από ΟΤΑ κλπ) Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών) Χρηματοδότησεις από ΟΤΑ (διετές πρόγραμμα δράσης, απ'' ευθείας αναθέσεις ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 3 ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ 2 ΤΡΕΧΟΥΣΑ 1 ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : Γραμμή 4 Γραμμή 3 Γραμμή 2 Γραμμή 1 Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 45682 Τεύχος Β’ 3635/27.08.2018 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών) *02036352708180008* 34574/2018 ΦΕΚ 2942 Β/20-7-2018 www.docman.gr Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις