2/58493/ΔΠΓΚ/2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΟικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΦΕΚ: 3240/Β/20182/58493/ΔΠΓΚ/2018,ΦΕΚ-3240/Β/7.8.2018 www.docman.gr 2/58493/ΔΠΓΚ/2018,ΦΕΚ-3240/Β/7.8.20181 Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143). 2.Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α'103). 3.Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'145). 4.Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116). 5.Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β'2168). 6.Την ανάγκη ορθής διάρθρωσης και αναλυτικής ταξινόμησης των εσόδων και των εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να γίνεται πλήρης και περιεκτική απεικόνιση του συνόλου των εσόδων και των εξόδων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης καισυγκέντρωσης των πληροφοριών. 7.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Οικονομική Ταξινόμηση Ομάδες Λογαριασμών καιμείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 1.Τα έσοδα και τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των αγορών και τωνπωλήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων, των τιμαλφών, καθώς και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών,παρακολουθούνται σύμφωνα με την οικονομική ταξινόμηση, όπως έχει καθοριστεί με τα άρθρα 4 και 12 τουπ.δ. 54/2018 (Α'103). 2.Ο πρώτος βαθμός ανάλυσης της οικονομικής ταξινόμησης δηλώνει την ομάδα λογαριασμών και αναπτύσσεται σε ένα (1) ψηφίο. Από το σύνολο των ομάδων λογαριασμών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4του π.δ. 54/2018, για τις ανάγκες κατάρτισης, εκτέλεσηςκαι παρακολούθησης του Κρατικού Προϋπολογισμούχρησιμοποιούνται οι κάτωθι ομάδες λογαριασμών: Ομάδα 1 «Έσοδα» Αριθμ.2/58493/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-3240/Β/07.08.2018: «..β) Από 01-01-2019, ισχύει η αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 (ΦΕΚ Β΄ 3240) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού»..» 1 1 2/58493/ΔΠΓΚ/2018,ΦΕΚ-3240/Β/7.8.2018 www.docman.gr Ομάδα 2 «Δαπάνες» Ομάδα 3 «Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα(αγορές πωλήσεις)» Ομάδα 4 «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (αγορές πωλήσεις)» Ομάδα 5 «Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εισροέςεκροές)». 3.Ο δεύτερος βαθμός ανάλυσης της οικονομικής ταξινόμησης δηλώνει τις μείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και αναπτύσσεται σε ένα (1) ψηφίο. Από το σύνολο των μειζόνων κατηγοριών εσόδων και εξόδων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 12 του π.δ. 54/2018, για τις ανάγκες κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του Κρατικού Προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται οι κάτωθι: α) Έσοδα προϋπολογισμού 11Φόροι 12Κοινωνικές εισφορές 13Μεταβιβάσεις 14Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 15Λοιπά τρέχοντα έσοδα 31 Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 33 Πωλήσεις τιμαλφών β) Έξοδα προϋπολογισμού 21Παροχές σε εργαζόμενους 22Κοινωνικές παροχές 23Μεταβιβάσεις 24Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 25Επιδοτήσεις 26Τόκοι 27Λοιπές δαπάνες 29 Πιστώσεις υπό κατανομή 31 Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων 33 Αγορές τιμαλφών γ) Έσοδα προϋπολογισμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών από: 2 2/58493/ΔΠΓΚ/2018,ΦΕΚ-3240/Β/7.8.2018 www.docman.gr 41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 43Πωλήσεις χρεωστικών τίτλων 44Χορηγηθέντα δάνεια 45Πωλήσεις συμμετοχικών τίτλων και μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων 49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 51Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 52Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις 53Χρεωστικούς τίτλους (υποχρεώσεις) 54Δάνεια 57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις (εισπράξεις υπέρ τρίτων) δ) Έξοδα προϋπολογισμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών για: 41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 43Αγορές χρεωστικών τίτλων 44Χορηγήσεις δανείων 45Αγορές συμμετοχικών τίτλων και μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων 49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 51Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 52Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις 53Χρεωστικούς τίτλους 54Δάνεια 57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις (εισπράξεις υπέρ τρίτων). 4.Η μείζονα κατηγορία εξόδων 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή» περιλαμβάνει πιστώσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού εξειδικεύονται και κατανέμονται στις υπόλοιπες μείζονες κατηγορίες εξόδων, ανάλογα με τη φύση και το είδος της δαπάνης. Β. Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 3 2/58493/ΔΠΓΚ/2018,ΦΕΚ-3240/Β/7.8.2018 www.docman.gr 1.Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού ακολουθεί τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβ ερνήσεων (GFS). Για την ταξινόμηση των εσόδων και εξόδων ακολουθούνται οι ορισμοί και οι αρχές που δίνονται για τους λογαριασμούς, μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, στα παραρτήματα 5 και 6 του π.δ. 54/2018 αντίστοιχα. Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση αντανακλά τη φύση των λογαριασμών και το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών και αποτελεί τη βάση σύνταξης των δημοσιονομικών αναφορών. 2.H οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού αναπτύσσεται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς ανάλυσης. Οι βαθμοί οικονομικής ταξινόμησης από τον πρώτο έως και τον τέταρτο βαθμό της καθορίζονται στο π.δ. 54/2018. Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος βαθμός της οικονομικής ταξινόμησης έχουν από ένα (1) ψηφίο, ενώ ο τέταρτος βαθμός έχει (2) ψηφία. Προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες πληροφόρησης και ορθής αποτύπωσης των εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, οι λογαριασμ οί αναλύονται περαιτέρω σε πέμπτο και έκτο βαθμό οικονομικής ταξινόμησης, οι οποίοι καθορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσης. Ο πέμπτος βαθμός αναπτύσσεται σε δύο (2) ψηφία (από 01 έως και 89), ενώ ο έκτος βαθμός σε τρία (3) ψηφία (από 001 έως και 899). 3.Για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισμού χρησιμοποιείται ο τελευταίος βαθμός ανάλυσης (έκτος βαθμός). Οι συναλλαγές του Κρατικού Προϋπολογισμού καταγράφονται ανάλογα με τη φύση τους στον σ χετικό λογαριασμό, στον τελευταίο αυτό βαθμό ανάλυσης και χαρακτηρίζονται ανάλογα με τη μείζονα κατηγορία που καταγράφονται ως συναλλαγές μη χρηματοοικονομικού ή χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. 4.Η οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού είναι ενιαία για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 5.Πιστώσεις για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών προβλέπονται στους αναλυτικούς ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αυτές αφορούν. Οι εν λόγω υποχρεώσεις εξοφλούνται κατά προτεραιότητα σε βάρος των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους συγκεκριμένους ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς. 6.Η βεβαίωση και η είσπραξη εσόδων πραγματοποιείται στον ελαχιστοβάθμιο λογαριασμό, με κριτήριο τη φύση των συναλλαγών που αφορούν και οι επιστροφές εσόδων εμφανίζονται μειωτικές των εσόδων στο λογαριασμό που αφορούν. Δεν υφίσταται διάκριση σε εισπράξεις εσόδων τρέχοντος έτους και εισπράξεις παρελθόντων οικονομικών ετών. Οι εισπράξεις εγγράφονται στο σχετικό λογαριασμό εσόδων που αφορούν, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο αναφέρονται. Δεν υφίσταται ρητή διάκριση μεταξύ άμεσων και έμμεσω ν φόρων. Οι έμμεσοι φόροι αναλύονται στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς 111 έως και 114 και οι άμεσοι φόροι στους 115, 116 και 119. 7.Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, αναπτύσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσης, όπου παρατίθεται ενδεικτική αντιστοίχιση των αναλυτικών λογαριασμών με τους 4 2/58493/ΔΠΓΚ/2018,ΦΕΚ-3240/Β/7.8.2018 www.docman.gr παλαιούς Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις καταγράφονται στον ελαχιστοβάθμιο λογαριασμό της αναλυτικής οικονομικής ταξινόμησης με κριτήριο τη φύση της συναλλαγής. Η ταξινόμηση αυτή δύναται να μεταβάλλεται με την προσθήκη ή τροποποίηση λογαριασμών στον πέμπτο και έκτο βαθμό εσόδων ή εξόδων, με κριτήριο τη φύση της συναλλαγής και σε συμφωνία με το ενιαίο σχέδιο λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης. Γ. Διοικητική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 1.Η διοικητική ταξινόμηση αντανακλά την οργανωτική και ιεραρχική δομή των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, ενώ καλύπτει επιπλέον συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης. Η διοικητική ταξινόμηση είναι ενιαία για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον ΠΔΕ. 2.Η διοικητική ταξινόμηση αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα πληροφοριών, τα οποία και αντιπροσωπεύουν τον κάθε Ειδικό Φορέα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ το πρώ το επίπεδο αντιπροσωπεύει τον Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης. Η διοικητική ταξινόμηση αναπτύσσεται συνολικά σε δεκατέσσερα (14) ψηφία, με τη μορφή ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ως εξής: α) Πρώτο επίπεδο πληροφοριών το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) ψηφία (ΧΧΧΧ). Το επίπεδο αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο των υπηρεσιών κάθε φορέα. Το πρώτο ψηφίο χαρακτηρίζει τον υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης, με τον αριθμό «1» να προσδιορίζει την Κεντρική Διοίκηση. Η Βουλή των Ελλήνων, η Προεδρία της Δημοκρατίας και τα Υπουργεία χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 1ΧΧΧ, ενώ οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 19ΧΧ. β) Δεύτερο επίπεδο πληροφοριών το οποίο αποτελείται από τρία (3) ψηφία (ΧΧΧ). Το επίπεδο αυτό αντιπροσωπεύει: αα) το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα γραφεία του Προέδρου, των Κοινοβουλευτικών ομάδων και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων, τα γραφεία της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων, δηλαδή τα γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, τα γραφεία Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κ.λπ. που χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 1ΧΧ (101 ως και 199), ββ) τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες ή τις αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου υπηρεσίες των Υπουργείων, της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων, που χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 2ΧΧ και 3ΧΧ (201 ως και 399), γγ) τις αυτοτελείς υπηρεσίες με δική τους οργανωτική δομή, που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό/Αναπλη ρωτή Υπουργό/Υφυπουργό και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 4ΧΧ (401 ως και 499), δδ) τις λοιπές αυτοτελείς μονάδες των Υπουργείων / των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που υπάγονται οργανωτικά στον Υπουργό/Αναπληρωτή Υπουργό/Υφυπουρ γό ή στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή λειτουργούν στο Υπουργείο/στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 5ΧΧ (501 ως και 599), 5 2/58493/ΔΠΓΚ/2018,ΦΕΚ-3240/Β/7.8.2018 www.docman.gr εε) τις λοιπές υπηρεσίες που δεν υπάγονται στον Υπουργό και των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 6ΧΧ (601 ως και 699), στστ) τις πιστώσεις για δαπάνες ειδικού χαρακτήρα που χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 7ΧΧ (701 ως και 799), όπως είναι οι δαπάνες μεταναστευτικών ροών (701 ως και 709), οι Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών (711) και οι πιστώσεις για Κρατικές Προμήθειες των Υπουργείων που μεταφέρονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (799), ζζ) τις δαπάνες των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών που καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 8ΧΧ (801 ως και 899), ηη) τις δαπάνες νομικών προσώπων που βαρύνουν τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των Υπουργείων (εκτός επιχορήγησης) και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 9ΧΧ (901 ως και 998), καθώς και τις πιστώσεις των Γενικών Διευθύνσεων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υπερκείμενη Γενική ή Ειδική Γραμματεία (999). γ) Τρίτο επίπεδο πληροφοριών το οποίο αποτελείται από συνολικά εφτά (7) ψηφία (ΧΧΧΧΧΧΧ) που αντιπροσωπεύουν τρία διοικητικά επίπεδα. αα) Τα πρώτα δύο (2) ψηφία χαρακτηρίζουν τις Γενικές Διευθύνσεις ή τις αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσίες (01 ως και 98). Τα ψηφία 00 δεν χαρακτηρίζουν συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση ή αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσία. Τα ψηφία 99 χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις Διευθύνσεων, Αυτοτελών μονάδων ή Ειδικών Υπηρεσιών κ.λπ. που δεν υπάγονται σε υπερκείμενη Γενική Διεύθυνση ή αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσία. Τα ψηφία 79 χρησιμοποιούνται για τις Κρατικές Προμήθειες των Υπουργείων που μεταφέρονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. ββ) Τα επόμενα τρία (3) ψηφία, τρίτο ως και πέμπτο, χαρακτηρίζουν τις Διευθύνσεις ή τις αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσίες (001 ως και 998). Ειδικά όσον αφορά τις Κρατικές Προμήθειες τα ψηφία αυτά χαρακτηρίζουν τα Υπουργεία. Όσον αφορά περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΥΕΕ στους νομούς και τις νομαρχίες) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΔΟΥ και Τελωνεία), τα συγκεκριμένα ψηφία χαρακτηρίζουν τις ανωτέρω περιφερειακές υπηρεσίες σε επίπεδο νομών νομαρχιών. Τα ψηφία 999 χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις τμημάτων κ.λπ. που δεν υπάγονται σε υπερκείμενη Διεύθυνση ή αντίστοιχουδιοικητικού επιπέδου υπηρεσία. γγ) Τα τελευταία δύο (2) ψηφία, έκτο και έβδομο, χαρακτηρίζουν τα τμήματα ή και λοιπές οργανωτικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου και ειδικά όσον αφορά τις Κρατικές Προμήθειες χαρακτηρίζουν διακριτούς τομείς σύνθετων Υπουργείων. 3.Η διοικητική ταξινόμηση ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Β. 6 2/58493/ΔΠΓΚ/2018,ΦΕΚ-3240/Β/7.8.2018 www.docman.gr Δ. Κατανομή αναλυτικών πιστώσεων 1. Στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό οι πιστώσεις εγγράφονται κατά μείζονα κατηγορία, ήτοι στο δεύτερο βαθμό της οικονομικής ταξινόμησης, σε επίπεδο φορέα και ειδικού φ ορέα, ήτοι ως και το τρίτο επίπεδο πληροφοριών της διοικητικής ταξινόμησης. Η διαδικασία και οι προθεσμίες για την κατανομή των πιστώσεων αυτών σε αναλυτικό επίπεδο καθορίζονται ως εξής: α) Τα ανώτατα δεσμευτικά όρια δαπανών, ανά φορέα και ειδικό φορέα της Κεντρικής Διοίκησης και κατά μείζονες κατηγορίες εξόδων, του ψηφισμένου Κρατικού Προϋπολογισμού, κατανέμονται στους επιμέρους ελαχιστοβάθμιους αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων του προϋπολογισμού της οικείας μείζονος κατηγορίας εκάστου φορέα και ειδικού φορέα, με απόφαση του αρμόδιου Διατάκτη. β) Οι αποφάσεις κατανομής των αναλυτικών πιστώσεων εκδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός και ειδικότερα ως τη δεύτερη εργάσιμη μέρα μετά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού. γ) Οι αποφάσεις κατανομής των αναλυτικών πιστώσεων κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομικών και καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πύλη (eportal) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) με μέριμνα του οικείου φορέα, πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους και ειδικότερα μέχρι και την τρίτη εργάσιμη μέρα από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού. «δ)Ειδικά σε περίπτωση που η ψήφιση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού ολοκληρώνεται μετά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου του προϋπολογισμού έτους, οι αποφάσεις κατανομής των αναλυτικών πιστώσεων εκδίδονται, κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες και καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πύλη (e-portal) του ΟΠΣ-ΔΠ, με μέριμνα του οικείου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις, την αμέσως επόμενη μέρα μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.»2 2. Κατά την κατανομή των πιστώσεων διασφαλίζεται ότι καλύπτονται κατά προτεραιότητα: α) οι υποχρεώσεις για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού και η απόδοση των σχετικών εισφορών στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, β)οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη και παραμένουν ανεξόφλητες, γ)οι πολυετείς υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης κατά τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, κατά το μέρος που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έτους, Στην παράγραφο 1 του Μέρους Δ, προστέθηκε περίπτωση δ, με την παρ.1 της υπ’αριθμ. οικ.2/86966/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-5374/Β/30.11.2018. 2 7 2/58493/ΔΠΓΚ/2018,ΦΕΚ-3240/Β/7.8.2018 www.docman.gr δ) οι επιχορηγήσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, των δημόσιων νοσοκομείων και των ΥΠΕΠΕΔΥ, ε) οι υποχρεώσεις για δαπάνες κοινωνικής προστασίας, στ) οι υποχρεώσεις για δαπάνες ανελαστικού χαρακτήρα που απορρέουν από διατάξεις νόμου ή κανονιστικές πράξεις ή συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και τωνυποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς. Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β'2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β'3675) και 2/86777/ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β'4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικαςκατάταξης εσόδων εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ3 4 5 Tα παραρτήματα Α και Β αντικαταστάθηκαν με την οικ.2/84018/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-5172/Β/16.11.2018. 3 4 Το παράρτημα Α αντικαταστάθηκε με την Αριθμ. οικ.2/86966/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-5374/Β/30.11.2018. -Αριθμ. οικ.2/86966/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-5374/Β/30.11.2018: Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού - Έξοδα» της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 3240), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, εγγράφεται νέος εκτοβάθμιος λογαριασμός ως εξής: 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος βαθμός 6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός Παλαιός βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός Κωδικός Κωδικός Τακτικού ΠΔΕ Π/Υ 2 22 223 22301 2230189 2230189002 Έκτακτες 0624 παροχές βάσει νόμων ή κανονιστικών πράξεων 5 Αριθμ. 2/10886/ΔΠΓΚ/2019, ΦΕΚ 362/Β/12.2.2019:Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α΄ «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού - Έξοδα» της 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή, Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, α) εγγράφονται νέοι λογαριασμοί εξόδων ως εξής: 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός 6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός Παλαιός Κωδικός Κωδικός ΠΔΕ Τακτικού Π/Υ 8 2/58493/ΔΠΓΚ/2018,ΦΕΚ-3240/Β/7.8.2018 www.docman.gr Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018 2 21 213 21302 2130208 2130208 2 21 213 21302 2130208 2130208001 2 25 251 25109 2510989 2510989001 2 25 251 25109 2510989 2510989002 Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Αποζημίωση για 0563Μ κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε υπαλλήλων ορισμένου χρόνου Κάθε είδους δαπάνες 5278M για τη διακίνηση του τύπου Δαπάνη παροχής 5279M καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 4053/2012) β) τροποποιείται η αντιστοίχιση με τους παλαιούς κωδικούς των κάτωθι αναλυτικών λογαριασμών εξόδων ως εξής: 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος βαθμός 6ος βαθμός Περιγραφή Παλαιός Παλαιός βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός Κωδικός Κωδικός ΠΔΕ 2 21 212 21202 2120212 2120212001 2 29 291 29106 2910601 2910601035 2 29 291 29106 2910601 2910601055 Τακτικού Π/Υ Αποζημίωση για 0563Μ κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.) Πιστώσεις για κάθε 5278M, είδους δαπάνες για 9926Μ την ενίσχυση της διακίνησης του τύπου Πιστώσεις για 5279M, δαπάνη παροχής 9926Μ καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 4053/2012) 9 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 11 111 111 111 111 111 111 111 111 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 11 111 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 11 111 11101 1110101 1110101 1110102 1110102 1110189 1110189 111 11102 11102 111 11102 1110201 1 11 111 11102 1110201 1 11 111 11102 1110201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 1110202 1110202 1110203 1110203 1110204 1110204 1110205 1110205 1110205 1110289 1 11 111 11102 1110289 1 11 111 11102 1110289 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 1110301 1110301 1110301 1110302 1110302 1110302 1110303 1110303 1110303 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ 1111, 1112 1113 1119 11102 Ɍʊʌʉɿ ʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻʎ ɲʇʀɲʎ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɸʄʘʆɸʀɲ 1110201 ɌɅȰ ʍʏɲ ʋɸʏʌɸʄɲɿʉɸɿɷɼ ʃɲɿ ʍʏɲ ʋɲʌɳɶʘɶɲ ɲʐʏʙʆ ɌɅȰ ʍʏɲ ʋɸʏʌɸʄɲɿʉɸɿɷɼ ʃɲɿ ʍʏɲ ʋɲʌɳɶʘɶɲ ɲʐʏʙʆ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110201001 ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ɌɅȰ ʍʏɲ ʋɸʏʌɸʄɲɿʉɸɿɷɼ ʃɲɿ ʍʏɲ ʋɲʌɳɶʘɶɲ ɲʐʏʙʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ 1110201002 ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110202 ɌɅȰ ʍʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ 1110202001 ɌɅȰ ʍʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ 1110203 ɌɅȰ ʍʏɻʆ ɲɿɽʐʄɿʃɼ ɲʄʃʉʊʄɻ 1110203001 ɌɅȰ ʍʏɻʆ ɲɿɽʐʄɿʃɼ ɲʄʃʉʊʄɻ 1110204 ɌɅȰ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ ʏʉ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ 1110204001 ɌɅȰ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ ʏʉ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ 1110205 ɌɅȰ ʃɲʋʆɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ 1110205001 ɌɅȰ ʃɲʋʆɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. 1110205002 ɌɅȰ ʃɲʋʆɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ 1110289 ɌɅȰ ʄʉɿʋʙʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏɸʄʘʆɸʀʘʆ ɌɅȰ ʄʉɿʋʙʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏɸʄʘʆɸʀʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ɌɅȰ ʄʉɿʋʙʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏɸʄʘʆɸʀʘʆ 1110289002 ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ 11103 ȵɿɷɿʃʉʀ ʔʊʌʉɿ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ 1110301 ȵɌȾ ʐɶʌɲɸʌʀʘʆ 1110301001 ȵɌȾ ʐɶʌɲɸʌʀʘʆ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. 1110301002 ȵɌȾ ʐɶʌɲɸʌʀʘʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110302 ȵɌȾ ɴɸʆɺɿʆʙʆ 1110302001 ȵɌȾ ɴɸʆɺɿʆʙʆ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. 1110302002 ȵɌȾ ɴɸʆɺɿʆʙʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110303 ȵɌȾ diesel ʃʀʆɻʍɻʎ 1110303001 ȵɌȾ diesel ʃʀʆɻʍɻʎ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. 1110303002 ȵɌȾ diesel ʃʀʆɻʍɻʎ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110289001 1117 1157 1115ɀ, 1121 1115ɀ,1122 1115ɀ , 1123 1118 1158 1115ɀ, 1124 1151 1461 1431 1462 1432 1463ɀ 1433ɀ Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 11 11 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 1 ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȱ - Ȱʆɲʄʐʏɿʃɼ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ Ⱦʌɲʏɿʃʉʑ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ - ȶʍʉɷɲ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 ȵɇɃȴȰ 11 Ɍʊʌʉɿ 111 Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ɲɶɲɽʙʆ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ 11101 Ɍʊʌʉɿ ʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻʎ ɲʇʀɲʎ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏʉʆʏɲɿ ʅɹʍʘ ȴ.Ƀ.ɉ 1110101 ɌɅȰ ɸʋʀ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ 1110101001 ɌɅȰ ɸʋʀ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ 1110102 ɌɅȰ ʍʏɿʎ ʆɹɸʎ ʉɿʃʉɷʉʅɹʎ 1110102001 ɌɅȰ ʍʏɿʎ ʆɹɸʎ ʉɿʃʉɷʉʅɹʎ 1110189 ɌɅȰ ʄʉɿʋʙʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ȴ.Ƀ.ɉ. 1110189001 ɌɅȰ ʄʉɿʋʙʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ȴ.Ƀ.ɉ. 63676 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1110304 1110304 1110304 1110305 1110305 1110306 1110306 1110309 1110309 1 11 111 11103 1110309 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 111 111 111 111 111 11103 11103 11103 11103 11103 1110310 1110310 1110310 1110310 1110311 1 11 111 11103 1110311 1 11 111 11103 1110311 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 111 111 111 111 111 111 111 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 1110312 1110312 1110312 1110313 1110313 1110313 1110314 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1110304 ȵɌȾ diesel ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ 1110304001 ȵɌȾ diesel ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. 1110304002 ȵɌȾ diesel ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110305 ȵɌȾ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ 1110305001 ȵɌȾ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ 1110306 ȵɌȾ ʍʏʉ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ 1110306001 ȵɌȾ ʍʏʉ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ 1110309 ȵɌȾ ʄʉɿʋʙʆ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ 1110309001 ȵɌȾ ʄʉɿʋʙʆ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ȵɌȾ ʄʉɿʋʙʆ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ 1110309002 ʖʙʌɸʎ 1110310 ȵɌȾ ʍʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʃɲʋʆʉʑ 1110310001 ȵɌȾ ʍʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʃɲʋʆʉʑ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. 1110310002 ȵɌȾ ʍʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʃɲʋʆʉʑ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ 1110310003 ȵɿɷɿʃɼ ɸɿʍʔʉʌɳ ʍʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʏʍɿɶɳʌɲ 1110311 ȵɌȾ ɲɿɽʐʄɿʃɼʎ ɲʄʃʉʊʄɻʎ ʃɲɿ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ȵɌȾ ɲɿɽʐʄɿʃɼʎ ɲʄʃʉʊʄɻʎ ʃɲɿ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110311001 ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ȵɌȾ ɲɿɽʐʄɿʃɼʎ ɲʄʃʉʊʄɻʎ ʃɲɿ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ 1110311002 ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110312 ȵɌȾ ʍʏɻ ʅʋʑʌɲ 1110312001 ȵɌȾ ʍʏɻ ʅʋʑʌɲ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. 1110312002 ȵɌȾ ʍʏɻ ʅʋʑʌɲ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110313 ȵɌȾ ʍʏʉ ʃʌɲʍʀ 1110313001 ȵɌȾ ʍʏʉ ʃʌɲʍʀ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. 1110313002 ȵɌȾ ʍʏʉ ʃʌɲʍʀ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110314 Ɍʊʌʉʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʍʏʉʆ ʃɲʔɹ 1 11 111 11103 1110314 1110314001 Ɍʊʌʉʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʍʏʉʆ ʃɲʔɹ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. 1475 1 1 11 11 111 111 11103 11103 1110314 1110315 1445 1 11 111 11103 1110315 1 11 111 11103 1110315 1 1 1 11 11 11 111 111 111 11103 11103 11103 1110316 1110316 1110317 1110314002 Ɍʊʌʉʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʍʏʉʆ ʃɲʔɹ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110315 Ɍʊʌʉʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʍʏʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʏʍɿɶɳʌʉ Ɍʊʌʉʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʍʏʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʏʍɿɶɳʌʉ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ 1110315001 ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. Ɍʊʌʉʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʍʏʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʏʍɿɶɳʌʉ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ 1110315002 ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110316 ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʋʉʄʐʏɸʄɸʀɲʎ ɸʋɿɴɲʏɿʃʙʆ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ 1110316001 ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʋʉʄʐʏɸʄɸʀɲʎ ɸʋɿɴɲʏɿʃʙʆ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ 1110317 ȵʔɳʋɲʇ ɸɿʍʔʉʌɳ ʍʏɲ ʔʉʌʏɻɶɳ Ȼ.ɍ. ʋʉʐ ʅʋɲʀʆʉʐʆ ʍɸ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲ 1 11 111 11103 1110317 1110317001 ȵʔɳʋɲʇ ɸɿʍʔʉʌɳ ʍʏɲ ʔʉʌʏɻɶɳ Ȼ.ɍ. ʋʉʐ ʅʋɲʀʆʉʐʆ ʍɸ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲ 1 11 111 11103 1110318 1463ɀ 1433ɀ 1465 1466 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ 1464 1434 1471 1441 1511 1472 1442 1473 1443 1474 1444 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1476 1446 1341, 1342 1373 63677 1110318 ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʋʉʄʐʏɸʄɸʀɲʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 11 111 11103 1110318 1 11 111 11103 1110318 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11103 11103 11103 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11104 1110389 1110389 1110389 11104 1110401 1110401 1110402 1110402 1110403 1110403 1110489 1110489 1 11 111 11105 11105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 1110501 1110501 1110502 1110502 1110503 1110503 1110504 1110504 1110505 1110505 1110507 1110507 1110589 1 11 111 11105 1110589 1 1 11 11 111 111 11106 11106 11106 1110601 1 11 111 11106 1110601 1 11 111 11106 1110601 1 11 111 11106 1110602 1110501 Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ ʉɿʃʉʋɹɷʘʆ ʃɲɿ ɲɶʌʉʃʏɻʅɳʏʘʆ 1110501001 Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ ʉɿʃʉʋɹɷʘʆ ʃɲɿ ɲɶʌʉʃʏɻʅɳʏʘʆ 1110502 Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ ʉɿʃʉɷʉʅʙʆ 1110502001 Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ ʉɿʃʉɷʉʅʙʆ 1110503 Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ 1110503001 Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ 1110504 ȴɿʃɲɿʙʅɲʏɲ-Ɉɹʄɻ ɳʅɿʍɽʘʆ ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ 1110504001 ȴɿʃɲɿʙʅɲʏɲ-Ɉɹʄɻ ɳʅɿʍɽʘʆ ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ 1110505 ȴɿʃɲɿʙʅɲʏɲ-Ɉɹʄɻ ɹʅʅɿʍɽʘʆ ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ 1110505001 ȴɿʃɲɿʙʅɲʏɲ-Ɉɹʄɻ ɹʅʅɿʍɽʘʆ ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ 1110507 Ɍʊʌʉʎ ɸʋʀ ʏʘʆ ʖʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌɿɲʃʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 1110507001 Ɍʊʌʉʎ ɸʋʀ ʏʘʆ ʖʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌɿɲʃʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 1110589 ȿʉɿʋʉʀ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ȿʉɿʋʉʀ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃʙʆ 1110589001 ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 11106 Ɍʊʌʉɿ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʉʖɻʅɳʏʘʆ 1110601 Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʍʏɲ ɸʋɿɴɲʏɿʃɳ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʍʏɲ ɸʋɿɴɲʏɿʃɳ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ 1110601001 ȵ.ȵ. Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʍʏɲ ɸʋɿɴɲʏɿʃɳ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ 1110601002 ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ 1110602 Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʍʏɲ ʔʉʌʏɻɶɳ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ 1 11 111 11106 1110602 1110602001 Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʍʏɲ ʔʉʌʏɻɶɳ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʋʉʄʐʏɸʄɸʀɲʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ - ʖʘʌʙʆ ʏɻʎ ȵ.ȵ. ʃɲɿ ɸɶʖʘʌʀʘʎ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʋʉʄʐʏɸʄɸʀɲʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ -ɸɿʍɲɶʉʅɹʆʘʆ ɲʋʊ 1110318002 ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ 1110389 ȵɌȾ ʄʉɿʋʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ 1110389001 ȵɌȾ ʄʉɿʋʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. 1110389002 ȵɌȾ ʄʉɿʋʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ 11104 Ɍʊʌʉɿ ʅɸ ʅʉʌʔɼ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ 1110401 Ɉɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ ʍɸ ʅɿʍɽʙʅɲʏɲ ɲʋʊ ɲʃʀʆɻʏɲ 1110401001 Ɉɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ ʍɸ ʅɿʍɽʙʅɲʏɲ ɲʋʊ ɲʃʀʆɻʏɲ 1110402 Ɉɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ ʍɸ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ 1110402001 Ɉɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ ʍɸ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ 1110403 Ʌʌʊʍɽɸʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ 20% ʍʏɲ ʏɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ 1110403001 Ʌʌʊʍɽɸʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ 20% ʍʏɲ ʏɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ 1110489 ȿʉɿʋɳ ʏɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ 1110489001 ȿʉɿʋɳ ʏɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ 1110318001 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ 1344 1343 1358, 1479 1449 1224 1226 1228 1229 11105 Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 1212 1211 1217 2376 2377 1219ɀ 1213, 1215, 1218, 1219ɀ, 1376, 3433, 3434 1451 1421 1452 Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 63678 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 11 111 11106 1110602 1 1 11 11 111 111 11106 11106 1110609 1110609 1 11 111 11106 1110609 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 1110801 1110801 1110802 1110802 1110802 1110803 1110803 1110804 1110804 1110809 1110809 1110810 1110810 1110811 1110811 1110813 1110813 1110814 1110814 1110815 1110815 1110820 1110820 1110821 1 11 111 11108 1110821 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 1110822 1110822 1110823 1110823 1110824 1110824 1110825 1110825 1110889 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʍʏɲ ʔʉʌʏɻɶɳ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ 1110609 Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʄʉɿʋʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ 1110609001 Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʄʉɿʋʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʄʉɿʋʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ 1110609002 ʖʙʌɸʎ 11108 ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ 1110801 Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʃʌɲʏɿʃɳ ʄɲʖɸʀɲ 1110801001 Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʃʌɲʏɿʃɳ ʄɲʖɸʀɲ 1110802 Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʅɿʃʏɳ ʃɹʌɷɻ ʏʘʆ ʃɲɺʀʆʉ 1110802001 Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʅɿʃʏɳ ʃɹʌɷɻ ʏʘʆ ʃɲɺʀʆʉ Ⱦɹʌʃʐʌɲʎ ʃɲɿ Ʌɳʌʆɻɽɲʎ 1110802002 Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʅɿʃʏɳ ʃɹʌɷɻ ʏʘʆ ʄʉɿʋʙʆ ʃɲɺʀʆʉ 1110803 Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʅɿʃʏɳ ʃɹʌɷɻ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿɶʆʀʘʆ 1110803001 Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʅɿʃʏɳ ʃɹʌɷɻ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿɶʆʀʘʆ 1110804 Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ɸɿʍɿʏɼʌɿɲ ʏʘʆ ʃɲɺʀʆʉ 1110804001 Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ɸɿʍɿʏɼʌɿɲ ʏʘʆ ʃɲɺʀʆʉ 1110809 ȿʉɿʋʉʀ ȵɿɷɿʃʉʀ Ɍʊʌʉɿ ʍɸ Ɉʐʖɸʌɳ Ʌɲʀɶʆɿɲ 1110809001 ȿʉɿʋʉʀ ȵɿɷɿʃʉʀ Ɍʊʌʉɿ ʍɸ Ɉʐʖɸʌɳ Ʌɲʀɶʆɿɲ 1110810 Ɉɹʄɻ Eurocontrol 1110810001 Ɉɹʄɻ Eurocontrol 1110811 Ɉɹʄɻ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɲɸʌʉʄɿʅɹʆʘʆ 1110811001 Ɉɹʄɻ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɲɸʌʉʄɿʅɹʆʘʆ 1110813 Ɉɹʄʉʎ ȰʅɸȰ ʍʏɲ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɳ ɸɿʍɿʏɼʌɿɲ 1110813001 Ɉɹʄʉʎ ȰʅɸȰ ʍʏɲ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɳ ɸɿʍɿʏɼʌɿɲ 1110814 Ɉɹʄɻ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʙʆ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ 1110814001 Ɉɹʄɻ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʙʆ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ 1110815 Ɉɹʄʉʎ ʋʄʉʀʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɻʅɸʌʊʋʄʉɿʘʆ 1110815001 Ɉɹʄʉʎ ʋʄʉʀʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɻʅɸʌʊʋʄʉɿʘʆ 1110820 Ɍʊʌʉʎ ɲʍʔɲʄʀʍʏʌʘʆ 1110820001 Ɍʊʌʉʎ ɲʍʔɲʄʀʍʏʌʘʆ 1110821 ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʍʏɿʎ ɷɿɲʔɻʅʀʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʍʏɿʎ ɷɿɲʔɻʅʀʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ 1110821001 ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ 1110822 Ɉɹʄɻ ʍʐʆɷʌʉʅɻʏʙʆ ʍʏɲɽɸʌɼʎ ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ 1110822001 Ɉɹʄɻ ʍʐʆɷʌʉʅɻʏʙʆ ʍʏɲɽɸʌɼʎ ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ 1110823 Ɉɹʄɻ ʍʐʆɷʌʉʅɻʏʙʆ ʃɿʆɻʏɼʎ ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ 1110823001 Ɉɹʄɻ ʍʐʆɷʌʉʅɻʏʙʆ ʃɿʆɻʏɼʎ ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ 1110824 Ɉɹʄʉʎ ʍʏɻ ʍʐʆɷʌʉʅɻʏɿʃɼ Ɉɻʄɸʊʌɲʍɻ 1110824001 Ɉɹʄʉʎ ʍʏɻ ʍʐʆɷʌʉʅɻʏɿʃɼ Ɉɻʄɸʊʌɲʍɻ 1110825 Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ȴɿɲʅʉʆɼ 1110825001 Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ȴɿɲʅʉʆɼ 1110889 ȿʉɿʋʉʀ ɸɿɷɿʃʉʀ ʔʊʌʉɿ ʍɸ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ 1110602002 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ 1422 1454 1424 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ 2513, 2514 2545 2548 2554 3836 2535ɀ, 3442ɀ 3832 2534 3436, 3741ɀ 1383 1352 1353 1394 1357 1393 1392 63679 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 11 111 11108 1110889 1 1 11 11 111 111 11109 11109 11109 1110901 11109 ȿʉɿʋʉʀ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ɲɶɲɽʙʆ 1110901 ȵɿʍʔʉʌɳ ʍʏʉ ʄɳɷɿ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ɸʄɿɹʎ ɶɿɲ ʃɳʄʐʗɻ ɸʇʊɷʘʆ ɷɲʃʉʃʏʉʆʀɲʎ 1 11 111 11109 1110901 1110901001 ȵɿʍʔʉʌɳ ʍʏʉ ʄɳɷɿ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ɸʄɿɹʎ ɶɿɲ ʃɳʄʐʗɻ ɸʇʊɷʘʆ ɷɲʃʉʃʏʉʆʀɲʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 11109 11109 11109 11109 11109 11109 112 11201 11201 11201 11201 11201 11201 1110902 1110902 1110903 1110903 1110989 1110989 112 11201 1120101 1120101 1120102 1120102 1120103 1110902 ȵɿɷɿʃʉʀ Ɍʊʌʉɿ ʍʏɻ ɷɿɲʃʀʆɻʍɻ ʃɲʐʍʀʅʘʆ 1110902001 ȵɿɷɿʃʉʀ Ɍʊʌʉɿ ʍʏɻ ɷɿɲʃʀʆɻʍɻ ʃɲʐʍʀʅʘʆ 1110903 Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊ ʏɹʄʉʎ ʋʄɲʍʏɿʃɼʎ ʍɲʃʉʑʄɲʎ 1110903001 Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊ ʏɹʄʉʎ ʋʄɲʍʏɿʃɼʎ ʍɲʃʉʑʄɲʎ 1110989 ȿʉɿʋʉʀ ȵɿɷɿʃʉʀ Ɍʊʌʉɿ ʃɲɿ ʏɹʄɻ ʍɸ ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110989001 ȿʉɿʋʉʀ ȵɿɷɿʃʉʀ Ɍʊʌʉɿ ʃɲɿ ʏɹʄɻ ʍɸ ʋʌʉʁʊʆʏɲ 112 Ɍʊʌʉɿ ʃɲɿ ɷɲʍʅʉʀ ɸʋʀ ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ 11201 ȴɲʍʅʉʀ 1120101 ȴɲʍʅʉʀ ʃʉɿʆʉʑ ɷɲʍʅʉʄʉɶʀʉʐ 1120101001 ȴɲʍʅʉʀ ʃʉɿʆʉʑ ɷɲʍʅʉʄʉɶʀʉʐ 1120102 ȴɲʍʅʉʀ ɲʆʏɿʆʏɳʅʋɿɶʃ ʃɲɿ ɲʆʏɿʍʏɲɽʅɿʍʏɿʃʉʀ ɷɲʍʅʉʀ 1120102001 ȴɲʍʅʉʀ ɲʆʏɿʆʏɳʅʋɿɶʃ ʃɲɿ ɲʆʏɿʍʏɲɽʅɿʍʏɿʃʉʀ ɷɲʍʅʉʀ 1120103 ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʃɲɿ ʄʉɿʋɳ ʏɹʄɻ Ⱦʉɿʆɼʎ Ƀʌɶɳʆʘʍɻʎ Ȱɶʉʌʙʆ ʏɻʎ ȷɳʖɲʌɻʎ 1 11 112 11201 1120103 1120103001 ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʃɲɿ ʄʉɿʋɳ ʏɹʄɻ Ⱦʉɿʆɼʎ Ƀʌɶɳʆʘʍɻʎ Ȱɶʉʌʙʆ ʏɻʎ ȷɳʖɲʌɻʎ 1 11 112 11201 1120189 1120189 ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʃɲɿ ɷɲʍʅʉʀ ɸʋʀ ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ 1 11 112 11201 1120189 1120189001 ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʃɲɿ ɷɲʍʅʉʀ ɸʋʀ ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 112 112 113 113 113 113 113 113 113 11202 11209 113 11301 11301 11301 11301 11301 11301 11202 11209 113 11301 1130101 1130101 1130102 1130102 1130103 11202 ȵɿʍʔʉʌɹʎ ɸʋʀ ɸɿʍɲɶʊʅɸʆʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ 11209 ȿʉɿʋʉʀ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ 113 Ɉɲʃʏɿʃʉʀ ʔʊʌʉɿ ɲʃʀʆɻʏɻʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ 11301 Ɉɲʃʏɿʃʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʏɻʎ ɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ ɲʃʀʆɻʏɻʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ 1130101 Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻʆ ɲʃʀʆɻʏɻ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ (ɌȰɅ) 1130101001 Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻʆ ɲʃʀʆɻʏɻ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ (ɌȰɅ) 1130102 ȵʆɿɲʀʉ ʏɹʄʉʎ ɲʃɿʆɼʏʘʆ 1130102001 ȵʆɿɲʀʉ ʏɹʄʉʎ ɲʃɿʆɼʏʘʆ 1130103 ȶʃʏɲʃʏʉ ȵɿɷɿʃʊ Ɉɹʄʉʎ ȸʄɸʃʏʌʉɷʉʏʉʑʅɸʆʘʆ ȴʉʅɻʅɹʆʘʆ ȵʋɿʔɲʆɸɿʙʆ (ȵȵɈȸȴȵ) ȶʃʏɲʃʏʉ ȵɿɷɿʃʊ Ɉɹʄʉʎ ȸʄɸʃʏʌʉɷʉʏʉʑʅɸʆʘʆ ȴʉʅɻʅɹʆʘʆ ȵʋɿʔɲʆɸɿʙʆ 1130103001 (ȵȵɈȸȴȵ) 1130104 ȵʆɿɲʀʉʎ Ɍʊʌʉʎ Ȼɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ Ȱʃɿʆɼʏʘʆ (ȵɁɌȻȰ) 1130104001 ȵʆɿɲʀʉʎ Ɍʊʌʉʎ Ȼɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ Ȱʃɿʆɼʏʘʆ (ȵɁɌȻȰ) 1130189 ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʍʏɻʆ ɲʃʀʆɻʏɻ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ 1130189001 ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʍʏɻʆ ɲʃʀʆɻʏɻ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ 11309 ȿʉɿʋʉʀ ʏɲʃʏɿʃʉʀ ʔʊʌʉɿ ɲʃʀʆɻʏɻʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ 114 ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ 1 11 113 11301 1130103 11 11 11 11 11 11 113 113 113 113 113 114 11301 11301 11301 11301 11309 114 1130104 1130104 1130189 1130189 11309 114 1110889001 ȿʉɿʋʉʀ ɸɿɷɿʃʉʀ ʔʊʌʉɿ ʍɸ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ 1314, 1351, 1356, 2415, 3417, 3423, 3427, 3441, 3443, 3528, 3442ɀ Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ 1355 3421, 3833 1531 1354, 1359, 1381, 1382, 1512, 1812 1911 1913 1922 1521, 1861, 1862, 1863, 1869, 1912, 1914, 1915, 1921,1926, 1927, 1929 0221 0223 0224 0225 0894 Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 63680 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11401 1140101 1140101 1140102 1140102 1140103 1140103 1140104 1140104 1140105 1140105 1140106 1140106 1140107 1140107 1140189 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11401 ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɳɷɸɿɸʎ 1140101 Ɉɹʄʉʎ ɸʋɿʏɻɷɸʑʅɲʏʉʎ 1140101001 Ɉɹʄʉʎ ɸʋɿʏɻɷɸʑʅɲʏʉʎ 1140102 ȱɷɸɿɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿɶʆʀʘʆ 1140102001 ȱɷɸɿɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿɶʆʀʘʆ 1140103 ȵɿɷɿʃɳ ʏɹʄɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʉʖɻʅɳʏʘʆ 1140103001 ȵɿɷɿʃɳ ʏɹʄɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʉʖɻʅɳʏʘʆ 1140104 ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ɸʃɷʊʍɸɿʎ ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʙʆ ɲɷɸɿʙʆ 1140104001 ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ɸʃɷʊʍɸɿʎ ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʙʆ ɲɷɸɿʙʆ 1140105 ȵɿɷɿʃʊ ʏɹʄʉʎ ɶɿɲ ɳɷɸɿɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɺʀʆʉ 1140105001 ȵɿɷɿʃʊ ʏɹʄʉʎ ɶɿɲ ɳɷɸɿɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɺʀʆʉ 1140106 Ɉɹʄɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɲɷɸɿʙʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ 1140106001 Ɉɹʄɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɲɷɸɿʙʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ 1140107 ȱɷɸɿɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɸʏɲɿʌɿʙʆ ʃɿʆɻʏɼʎ ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ 1140107001 ȱɷɸɿɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɸʏɲɿʌɿʙʆ ʃɿʆɻʏɼʎ ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ 1140189 ȿʉɿʋɹʎ ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɳɷɸɿɸʎ 1 11 114 11401 1140189 1140189001 ȿʉɿʋɹʎ ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɳɷɸɿɸʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 11402 11403 11404 11405 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11402 11403 11404 11405 11409 1140901 1140901 1140902 1140902 1140903 11402 Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʖʌɼʍɻʎ ʋɳɶɿʘʆ ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ 11403 Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʌʑʋɲʆʍɻʎ 11404 Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʅɿʍɽʉɷʉʍʀɲʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ 11405 Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ɷɿɸɽʆʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 11409 ȴɿɳʔʉʌʉɿ ɳʄʄʉɿ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ 1140901 ȳɸʆɿʃɼ ɸɿʍʔʉʌɳ ȵȿ.ȳ.Ȱ. ʍɸ ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ 1140901001 ȳɸʆɿʃɼ ɸɿʍʔʉʌɳ ȵȿ.ȳ.Ȱ. ʍɸ ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ 1140902 ȶʍʉɷɲ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ (ȵ.Ƀ.Ɍ.) 1140902001 ȶʍʉɷɲ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ (ȵ.Ƀ.Ɍ.) 1140903 Ɉɹʄɻ ʐʋɹʌ ȵɃɌ ɸʏʉɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ɿɲʏʌʉʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ 11 114 11409 1140903 1140903001 Ɉɹʄɻ ʐʋɹʌ ȵɃɌ ɸʏʉɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ɿɲʏʌʉʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ 11 114 11409 1140904 1140904 Ɉɹʄɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ɀɻʏʌʙʘʆ ʃɲɿ Ɉɸʖʆɿʃʙʆ ȵʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɉ.Ʌȵ.ɍɏ.ȴ.ȵ. Ɉɹʄɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ɀɻʏʌʙʘʆ ʃɲɿ Ɉɸʖʆɿʃʙʆ ȵʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ ʏʉʐ 1140904001 ɉ.Ʌȵ.ɍɏ.ȴ.ȵ. 1140905 Ⱦʌɲʏɼʍɸɿʎ ʍɸ ʃʌɲʏɿʃɹʎ ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ 1140905001 Ⱦʌɲʏɼʍɸɿʎ ʍɸ ʃʌɲʏɿʃɹʎ ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ 1140906 ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʍɸ ʖʌɼʅɲ ɶɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɳ ʋɳʌʃɲ 1140906001 ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʍɸ ʖʌɼʅɲ ɶɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɳ ʋɳʌʃɲ 1140907 Ⱦʌɳʏɻʍɻ ʍʏɿʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ɹʌɶʘʆ ʏʘʆ Ƀ.Ɉ.Ȱ. ɶɿɲ ʏɻʆ Ɉ.ɉ.ȴ.Ⱦ. 1140907001 Ⱦʌɳʏɻʍɻ ʍʏɿʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ɹʌɶʘʆ ʏʘʆ Ƀ.Ɉ.Ȱ. ɶɿɲ ʏɻʆ Ɉ.ɉ.ȴ.Ⱦ. 1140908 Ⱦʌɳʏɻʍɻ ʍʏɿʎ ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ Ʌʌʉʅɻɽɸɿʙʆ ɉɶɸʀɲʎ 1140908001 Ⱦʌɳʏɻʍɻ ʍʏɿʎ ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ Ʌʌʉʅɻɽɸɿʙʆ ɉɶɸʀɲʎ 1 11 114 11409 1140904 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 114 114 114 114 114 114 114 114 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 1140905 1140905 1140906 1140906 1140907 1140907 1140908 1140908 0896 6721ɀ 1375 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ 3518 3837 3435 2448 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1259, 1372, 1377, 3444ɀ 3537 3822 3538 3438 3514, 3825 3541 3823 3826 63681 1 1 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11409 1140911 1140911001 ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐ ȴɻʅʉʍʀʉʐ ʍʏɲ ʃɹʌɷɻ ʏɻʎ Ɉʌɳʋɸɺɲʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ 2541ɀ 114 11409 1140912 11 114 11409 1140912 11 11 11 114 114 114 11409 11409 11409 1140913 1140913 1140989 1140912 Ȱʅʉɿɴɼ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉʆʉʅʀʘʆ ʍʏʉ ȴɿɸɽʆɼ Ȱɸʌʉʄɿʅɹʆɲ Ȱɽɻʆʙʆ Ȱʅʉɿɴɼ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉʆʉʅʀʘʆ ʍʏʉ ȴɿɸɽʆɼ 1140912001 Ȱɸʌʉʄɿʅɹʆɲ Ȱɽɻʆʙʆ 1140913 Ⱦʌɳʏɻʍɻ ʑʗʉʐʎ 0,02% ʍʏɿʎ ɲʆɲɽɹʍɸɿʎ ɷɻʅʉʍʀʘʆ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ 1140913001 Ⱦʌɳʏɻʍɻ ʑʗʉʐʎ 0,02% ʍʏɿʎ ɲʆɲɽɹʍɸɿʎ ɷɻʅʉʍʀʘʆ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ 1140989 ȿʉɿʋoʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 114 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11409 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1140909 1 11 114 11409 1140909 1 1 1 11 11 11 114 114 114 11409 11409 11409 1 11 114 1 11 1 1 1 1 11 114 11409 1140989 1 11 115 115 115 1 11 115 11501 11501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 115 115 115 115 115 115 115 115 115 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 1150101 1150101 1150102 1150102 1150103 1150103 1150104 1150104 1150105 1140989001 ȿʉɿʋoʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ 3536 3835ɀ 2449ɀ 3542 1527, 1528, 1529, 1899, 2515, 2517, 2518, 2519, 2531, 3412, 3418, 3422, 3424, 3429, 3431, 3432, 3511, 3512, 3526, 3527, 3529, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535 115 Ɍʊʌʉʎ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ 11501 Ɍʊʌʉʎ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ʋʄɻʌʘʏɹʉʎ ɲʋʊ Ɍʐʍɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ (ɌɅ) 1 11 115 11501 1150105 1 11 115 11501 1150106 1150101 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɌɅ - ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɷɻʄʙʍɸʘʆ 1150101001 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɌɅ - ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɷɻʄʙʍɸʘʆ 1150102 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɌɅ - ʋʌʉʃɲʏɲɴʉʄɼ 1150102001 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɌɅ - ʋʌʉʃɲʏɲɴʉʄɼ 1150103 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɲʋʊ ʅɿʍɽʉʑʎ - ʋɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ 1150103001 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɲʋʊ ʅɿʍɽʉʑʎ - ʋɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ 1150104 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɲʋʊ ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ - ʋɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ 1150104001 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɲʋʊ ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ - ʋɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ 1150105 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɌɅ (ʋʄɻʆ ʅɿʍɽʙʆ ʃɲɿ ʍʐʆʏɳʇɸʘʆ) ʋɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις