2/58493/ΔΠΓΚ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΟικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΦΕΚ: 3240/Β/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.08.08 14:12:46 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 40607 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 7 Αυγούστου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143). 2. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’103). 3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145). 4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’116). 5. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’2168). 6. Την ανάγκη ορθής διάρθρωσης και αναλυτικής ταξινόμησης των εσόδων και των εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να γίνεται πλήρης και περιεκτική απεικόνιση του συνόλου των εσόδων και των εξόδων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και να εξασφαλίζεται το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Οικονομική Ταξινόμηση - Ομάδες Λογαριασμών και μείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 1. Τα έσοδα και τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των αγορών και των πωλήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων, των τιμαλφών, καθώς και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, παρακολουθούνται σύμφωνα με την οικονομική ταξινόμηση, όπως έχει καθοριστεί με τα άρθρα 4 και 12 του π.δ. 54/2018 (Α’103). Αρ. Φύλλου 3240 2. Ο πρώτος βαθμός ανάλυσης της οικονομικής ταξινόμησης δηλώνει την ομάδα λογαριασμών και αναπτύσσεται σε ένα (1) ψηφίο. Από το σύνολο των ομάδων λογαριασμών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4 του π.δ. 54/2018, για τις ανάγκες κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του Κρατικού Προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται οι κάτωθι ομάδες λογαριασμών: Ομάδα 1 «Έσοδα» Ομάδα 2 «Δαπάνες» Ομάδα 3 «Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα (αγορές – πωλήσεις)» Ομάδα 4 «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (αγορές – πωλήσεις)» Ομάδα 5 «Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εισροές – εκροές)». 3. Ο δεύτερος βαθμός ανάλυσης της οικονομικής ταξινόμησης δηλώνει τις μείζονες κατηγορίες εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και αναπτύσσεται σε ένα (1) ψηφίο. Από το σύνολο των μειζόνων κατηγοριών εσόδων και εξόδων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 12 του π.δ. 54/2018, για τις ανάγκες κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του Κρατικού Προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται οι κάτωθι: α) Έσοδα προϋπολογισμού 11 Φόροι 12 Κοινωνικές εισφορές 13 Μεταβιβάσεις 14 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 15 Λοιπά τρέχοντα έσοδα 31 Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 33 Πωλήσεις τιμαλφών β) Έξοδα προϋπολογισμού 21 Παροχές σε εργαζόμενους 22 Κοινωνικές παροχές 23 Μεταβιβάσεις 24 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 25 Επιδοτήσεις 26 Τόκοι 27 Λοιπές δαπάνες 29 Πιστώσεις υπό κατανομή 31 Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων 33 Αγορές τιμαλφών γ) Έσοδα προϋπολογισμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών από: 40608 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 43 Πωλήσεις χρεωστικών τίτλων 44 Χορηγηθέντα δάνεια 45 Πωλήσεις συμμετοχικών τίτλων και μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων 49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 52 Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις 53 Χρεωστικούς τίτλους (υποχρεώσεις) 54 Δάνεια 57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις (εισπράξεις υπέρ τρίτων) δ) Έξοδα προϋπολογισμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών για: 41 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 43 Αγορές χρεωστικών τίτλων 44 Χορηγήσεις δανείων 45 Αγορές συμμετοχικών τίτλων και μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων 49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 51 Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (SDRs) 52 Υποχρεώσεις από νόμισμα και καταθέσεις 53 Χρεωστικούς τίτλους 54 Δάνεια 57 Χρηματοοικονομικά παράγωγα 59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις (εισπράξεις υπέρ τρίτων). 4. Η μείζονα κατηγορία εξόδων 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή» περιλαμβάνει πιστώσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού εξειδικεύονται και κατανέμονται στις υπόλοιπες μείζονες κατηγορίες εξόδων, ανάλογα με τη φύση και το είδος της δαπάνης. Β. Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 1. Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού ακολουθεί τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και συμπληρωματικά του συστήματος Χρηματοοικονομικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS). Για την ταξινόμηση των εσόδων και εξόδων ακολουθούνται οι ορισμοί και οι αρχές που δίνονται για τους λογαριασμούς, μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, στα παραρτήματα 5 και 6 του π.δ. 54/2018 αντίστοιχα. Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση αντανακλά τη φύση των λογαριασμών και το απαιτούμενο επίπεδο ανάλυσης και συγκέντρωσης των πληροφοριών και αποτελεί τη βάση σύνταξης των δημοσιονομικών αναφορών. 2. H οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού αναπτύσσεται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς ανάλυσης. Οι βαθμοί οικονομικής ταξινόμησης από τον πρώτο έως και τον τέταρτο βαθμό της καθορίζονται στο π.δ. 54/2018. Ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος βαθμός της οικονομικής ταξινόμησης έχουν από ένα (1) ψηφίο, ενώ ο τέταρτος βαθμός έχει (2) ψηφία. Προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες πληροφόρησης και ορθής αποτύπωσης των εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, οι λογαρια- Τεύχος Β’ 3240/07.08.2018 σμοί αναλύονται περαιτέρω σε πέμπτο και έκτο βαθμό οικονομικής ταξινόμησης, οι οποίοι καθορίζονται στο Παράρτημα Α της παρούσης. Ο πέμπτος βαθμός αναπτύσσεται σε δύο (2) ψηφία (από 01 έως και 89), ενώ ο έκτος βαθμός σε τρία (3) ψηφία (από 001 έως και 899). 3. Για την κατάρτιση, εκτέλεση και παρακολούθηση του Κρατικού Προϋπολογισμού χρησιμοποιείται ο τελευταίος βαθμός ανάλυσης (έκτος βαθμός). Οι συναλλαγές του Κρατικού Προϋπολογισμού καταγράφονται ανάλογα με τη φύση τους στον σχετικό λογαριασμό, στον τελευταίο αυτό βαθμό ανάλυσης και χαρακτηρίζονται ανάλογα με τη μείζονα κατηγορία που καταγράφονται ως συναλλαγές μη χρηματοοικονομικού ή χρηματοοικονομικού χαρακτήρα. 4. Η οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού είναι ενιαία για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 5. Πιστώσεις για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών προβλέπονται στους αναλυτικούς ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς ανάλογα με τη φύση της δαπάνης που αυτές αφορούν. Οι εν λόγω υποχρεώσεις εξοφλούνται κατά προτεραιότητα σε βάρος των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους συγκεκριμένους ελαχιστοβάθμιους λογαριασμούς. 6. Η βεβαίωση και η είσπραξη εσόδων πραγματοποιείται στον ελαχιστοβάθμιο λογαριασμό, με κριτήριο τη φύση των συναλλαγών που αφορούν και οι επιστροφές εσόδων εμφανίζονται μειωτικές των εσόδων στο λογαριασμό που αφορούν. Δεν υφίσταται διάκριση σε εισπράξεις εσόδων τρέχοντος έτους και εισπράξεις παρελθόντων οικονομικών ετών. Οι εισπράξεις εγγράφονται στο σχετικό λογαριασμό εσόδων που αφορούν, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο αναφέρονται. Δεν υφίσταται ρητή διάκριση μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων. Οι έμμεσοι φόροι αναλύονται στους τριτοβάθμιους λογαριασμούς 111 έως και 114 και οι άμεσοι φόροι στους 115, 116 και 119. 7. Η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, αναπτύσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσης, όπου παρατίθεται ενδεικτική αντιστοίχιση των αναλυτικών λογαριασμών με τους παλαιούς Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι πιστώσεις καταγράφονται στον ελαχιστοβάθμιο λογαριασμό της αναλυτικής οικονομικής ταξινόμησης με κριτήριο τη φύση της συναλλαγής. Η ταξινόμηση αυτή δύναται να μεταβάλλεται με την προσθήκη ή τροποποίηση λογαριασμών στον πέμπτο και έκτο βαθμό εσόδων ή εξόδων, με κριτήριο τη φύση της συναλλαγής και σε συμφωνία με το ενιαίο σχέδιο λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης. Γ. Διοικητική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 1. Η διοικητική ταξινόμηση αντανακλά την οργανωτική και ιεραρχική δομή των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, ενώ καλύπτει επιπλέον συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης. Η διοικητική ταξινόμηση είναι ενιαία για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον ΠΔΕ. Τεύχος Β’ 3240/07.08.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2. Η διοικητική ταξινόμηση αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα πληροφοριών, τα οποία και αντιπροσωπεύουν τον κάθε Ειδικό Φορέα του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ το πρώτο επίπεδο αντιπροσωπεύει τον Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης. Η διοικητική ταξινόμηση αναπτύσσεται συνολικά σε δεκατέσσερα (14) ψηφία, με τη μορφή ΧΧΧΧ-ΧΧΧ-ΧΧΧΧΧΧΧ, ως εξής: α) Πρώτο επίπεδο πληροφοριών το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) ψηφία (ΧΧΧΧ). Το επίπεδο αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο των υπηρεσιών κάθε φορέα. Το πρώτο ψηφίο χαρακτηρίζει τον υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης, με τον αριθμό «1» να προσδιορίζει την Κεντρική Διοίκηση. Η Βουλή των Ελλήνων, η Προεδρία της Δημοκρατίας και τα Υπουργεία χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 1ΧΧΧ, ενώ οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 19ΧΧ. β) Δεύτερο επίπεδο πληροφοριών το οποίο αποτελείται από τρία (3) ψηφία (ΧΧΧ). Το επίπεδο αυτό αντιπροσωπεύει: αα) το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα γραφεία του Προέδρου, των Κοινοβουλευτικών ομάδων και Αντιπροέδρων της Βουλής των Ελλήνων, τα γραφεία της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων, δηλαδή τα γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων, τα γραφεία Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κ.λπ. που χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 1ΧΧ (101 ως και 199), ββ) τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες ή τις αντίστοιχου ιεραρχικού επιπέδου υπηρεσίες των Υπουργείων, της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Βουλής των Ελλήνων, που χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 2ΧΧ και 3ΧΧ (201 ως και 399), γγ) τις αυτοτελείς υπηρεσίες με δική τους οργανωτική δομή, που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό/Αναπληρωτή Υπουργό/Υφυπουργό και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 4ΧΧ (401 ως και 499), δδ) τις λοιπές αυτοτελείς μονάδες των Υπουργείων / των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που υπάγονται οργανωτικά στον Υπουργό/Αναπληρωτή Υπουργό/Υφυπουργό ή στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή λειτουργούν στο Υπουργείο/στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 5ΧΧ (501 ως και 599), εε) τις λοιπές υπηρεσίες που δεν υπάγονται στον Υπουργό και των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 6ΧΧ (601 ως και 699), στστ) τις πιστώσεις για δαπάνες ειδικού χαρακτήρα που χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 7ΧΧ (701 ως και 799), όπως είναι οι δαπάνες μεταναστευτικών ροών (701 ως και 709), οι Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών (711) και οι πιστώσεις για Κρατικές Προμήθειες των Υπουργείων που μεταφέρονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (799), 40609 ζζ) τις δαπάνες των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών που καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 8ΧΧ (801 ως και 899), ηη) τις δαπάνες νομικών προσώπων που βαρύνουν τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των Υπουργείων (εκτός επιχορήγησης) και χαρακτηρίζονται με τα ψηφία 9ΧΧ (901 ως και 998), καθώς και τις πιστώσεις των Γενικών Διευθύνσεων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υπερκείμενη Γενική ή Ειδική Γραμματεία (999). γ) Τρίτο επίπεδο πληροφοριών το οποίο αποτελείται από συνολικά εφτά (7) ψηφία (ΧΧΧΧΧΧΧ) που αντιπροσωπεύουν τρία διοικητικά επίπεδα. αα) Τα πρώτα δύο (2) ψηφία χαρακτηρίζουν τις Γενικές Διευθύνσεις ή τις αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσίες (01 ως και 98). Τα ψηφία 00 δεν χαρακτηρίζουν συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση ή αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσία. Τα ψηφία 99 χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις Διευθύνσεων, Αυτοτελών μονάδων ή Ειδικών Υπηρεσιών κ.λπ. που δεν υπάγονται σε υπερκείμενη Γενική Διεύθυνση ή αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσία. Τα ψηφία 79 χρησιμοποιούνται για τις Κρατικές Προμήθειες των Υπουργείων που μεταφέρονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών. ββ) Τα επόμενα τρία (3) ψηφία, τρίτο ως και πέμπτο, χαρακτηρίζουν τις Διευθύνσεις ή τις αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσίες (001 ως και 998). Ειδικά όσον αφορά τις Κρατικές Προμήθειες τα ψηφία αυτά χαρακτηρίζουν τα Υπουργεία. Όσον αφορά περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών (ΔΥΕΕ στους νομούς και τις νομαρχίες) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΔΟΥ και Τελωνεία), τα συγκεκριμένα ψηφία χαρακτηρίζουν τις ανωτέρω περιφερειακές υπηρεσίες σε επίπεδο νομών - νομαρχιών. Τα ψηφία 999 χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις τμημάτων κ.λπ. που δεν υπάγονται σε υπερκείμενη Διεύθυνση ή αντίστοιχου διοικητικού επιπέδου υπηρεσία. γγ) Τα τελευταία δύο (2) ψηφία, έκτο και έβδομο, χαρακτηρίζουν τα τμήματα ή και λοιπές οργανωτικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου και ειδικά όσον αφορά τις Κρατικές Προμήθειες χαρακτηρίζουν διακριτούς τομείς σύνθετων Υπουργείων. 3. Η διοικητική ταξινόμηση ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης καθορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Δ. Κατανομή αναλυτικών πιστώσεων 1. Στον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό οι πιστώσεις εγγράφονται κατά μείζονα κατηγορία, ήτοι στο δεύτερο βαθμό της οικονομικής ταξινόμησης, σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα, ήτοι ως και το τρίτο επίπεδο πληροφοριών της διοικητικής ταξινόμησης. Η διαδικασία και οι προθεσμίες για την κατανομή των πιστώσεων αυτών σε αναλυτικό επίπεδο καθορίζονται ως εξής: α) Τα ανώτατα δεσμευτικά όρια δαπανών, ανά φορέα και ειδικό φορέα της Κεντρικής Διοίκησης και κατά μείζονες κατηγορίες εξόδων, του ψηφισμένου Κρατικού Προϋπολογισμού, κατανέμονται στους επιμέρους ελαχιστοβάθμιους 40610 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων του προϋπολογισμού της οικείας μείζονος κατηγορίας εκάστου φορέα και ειδικού φορέα, με απόφαση του αρμόδιου Διατάκτη. β) Οι αποφάσεις κατανομής των αναλυτικών πιστώσεων εκδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός και ειδικότερα ως τη δεύτερη εργάσιμη μέρα μετά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού. γ) Οι αποφάσεις κατανομής των αναλυτικών πιστώσεων κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης και στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα του Υπουργείου Οικονομικών και καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πύλη (e-portal) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣ-ΔΠ) με μέριμνα του οικείου φορέα, πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους και ειδικότερα μέχρι και την τρίτη εργάσιμη μέρα από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2. Κατά την κατανομή των πιστώσεων διασφαλίζεται ότι καλύπτονται κατά προτεραιότητα: α) οι υποχρεώσεις για την καταβολή των αποδοχών του προσωπικού και η απόδοση των σχετικών εισφορών στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, Τεύχος Β’ 3240/07.08.2018 β) οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη και παραμένουν ανεξόφλητες, γ) οι πολυετείς υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης κατά τα προηγούμενα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, κατά το μέρος που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του συγκεκριμένου έτους, δ) οι επιχορηγήσεις των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, των δημόσιων νοσοκομείων και των ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, ε) οι υποχρεώσεις για δαπάνες κοινωνικής προστασίας, στ) οι υποχρεώσεις για δαπάνες ανελαστικού χαρακτήρα που απορρέουν από διατάξεις νόμου ή κανονιστικές πράξεις ή συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς. Η παρούσα ισχύει για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και εφεξής, οπότε και παύει να ισχύει η αριθ. 2/81691/ ΔΠΓΚ/22.5.2015 (Β’2876) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως είχε τροποποιηθεί με τις αριθ. 2/88591/ΔΠΓΚ/14.11.2016 (Β΄3675) και 2/86777/ ΔΠΓΚ/28.11.2017 (Β’4160) όμοιες αποφάσεις, καθώς και η αριθμ. 2/50418/0020/17.9.2002 εγκύκλιος (κώδικας κατάταξης εσόδων – εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού) για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ος 2ος βαθμός βαθμός 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 3ος βαθμός 1 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 4ος βαθμός 1 11 111 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11102 11102 11103 1110301 1110301 1110301 1110302 1110302 1110302 1110303 1110303 1110303 1110304 1110304 1110304 1110289 1110289 1110202 1110202 1110203 1110203 1110204 1110204 1110205 1110205 1110205 1110289 1110201 1110201 5ος βαθμός 1 11 111 11101 1110101 1110101 1110102 1110102 1110189 1110189 11102 1110201 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού - Έσοδα Περιγραφή 6ος βαθμός 1 ΕΣΟΔΑ 11 Φόροι 111 Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 11101 Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ 1110101 ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά 1110101001 ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά 1110102 ΦΠΑ στις νέες οικοδομές 1110102001 ΦΠΑ στις νέες οικοδομές 1110189 ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ 1110189001 ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ 11102 Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία 1110201 ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - προϊόντα 1110201001 εγχώρια και από Ε.Ε. ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - εισαγόμενα 1110201002 προϊόντα 1110202 ΦΠΑ στα οχήματα 1110202001 ΦΠΑ στα οχήματα 1110203 ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη 1110203001 ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη 1110204 ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο 1110204001 ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο 1110205 ΦΠΑ καπνικών προϊόντων 1110205001 ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε. 1110205002 ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες 1110289 ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων 1110289001 προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων 1110289002 εισαγόμενα προϊόντα 11103 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 1110301 ΕΦΚ υγραερίων 1110301001 ΕΦΚ υγραερίων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. 1110301002 ΕΦΚ υγραερίων - εισαγόμενα προϊόντα 1110302 ΕΦΚ βενζινών 1110302001 ΕΦΚ βενζινών - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. 1110302002 ΕΦΚ βενζινών - εισαγόμενα προϊόντα 1110303 ΕΦΚ diesel κίνησης 1110303001 ΕΦΚ diesel κίνησης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. 1110303002 ΕΦΚ diesel κίνησης - εισαγόμενα προϊόντα 1110304 ΕΦΚ diesel θέρμανσης 1110304001 ΕΦΚ diesel θέρμανσης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. 1110304002 ΕΦΚ diesel θέρμανσης - εισαγόμενα προϊόντα Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1463Μ 1433Μ 1463Μ 1433Μ 1462 1432 1461 1431 1151 1115Μ , 1124 1118 1158 1115Μ , 1123 1115Μ ,1122 1115Μ , 1121 1157 1117 1119 1113 1111, 1112 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Τεύχος Β’ 3240/07.08.2018 40611 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 111 111 111 111 11103 11103 11103 11104 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 4ος βαθμός 11103 11103 11103 11103 11103 11103 1110389 1110389 1110389 11104 1110318 1110318 1110316 1110316 1110317 1110317 1110318 1110315 1110315 1110312 1110312 1110312 1110313 1110313 1110313 1110314 1110314 1110314 1110315 1110311 1110311 1110310 1110310 1110310 1110310 1110311 1110309 5ος βαθμός 1110305 1110305 1110306 1110306 1110309 1110309 Περιγραφή 6ος βαθμός 1110305 ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια 1110305001 ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια 1110306 ΕΦΚ στο φυσικό αέριο 1110306001 ΕΦΚ στο φυσικό αέριο 1110309 ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων 1110309001 ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε. ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες 1110309002 χώρες 1110310 ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού 1110310001 ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εγχώρια και από Ε.Ε. 1110310002 ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εισαγόμενα από τρίτες χώρες 1110310003 Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα 1110311 ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - προϊόντα 1110311001 εγχώρια και από Ε.Ε. ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων 1110311002 εισαγόμενα προϊόντα 1110312 ΕΦΚ στη μπύρα 1110312001 ΕΦΚ στη μπύρα - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. 1110312002 ΕΦΚ στη μπύρα - εισαγόμενα προϊόντα 1110313 ΕΦΚ στο κρασί 1110313001 ΕΦΚ στο κρασί - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. 1110313002 ΕΦΚ στο κρασί - εισαγόμενα προϊόντα 1110314 Φόρος κατανάλωσης στον καφέ 1110314001 Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. 1110314002 Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - εισαγόμενα προϊόντα 1110315 Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - προϊόντα εγχώρια 1110315001 και από Ε.Ε. Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - εισαγόμενα 1110315002 προϊόντα 1110316 Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων 1110316001 Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων 1110317 Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία 1110317001 Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία 1110318 Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων - χωρών της Ε.Ε. και 1110318001 εγχωρίως παραγόμενων ειδών Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων -εισαγομένων από 1110318002 τρίτες χώρες 1110389 ΕΦΚ λοιπών προϊόντων 1110389001 ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε. 1110389002 ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες 11104 Φόροι με μορφή χαρτοσήμου 1358, 1479 1449 1343 1344 1373 1341, 1342 1446 1476 1475 1445 1474 1444 1473 1443 1442 1472 1471 1441 1511 1434 1464 1466 1465 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 11 11 11 11 11 1 3ος βαθμός 111 111 111 111 111 111 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 40612 Τεύχος Β’ 3240/07.08.2018 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 11 11 1 1 1 11 1 1 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11108 11108 11108 11108 11106 11106 11106 11106 11106 11106 11106 11106 11106 11106 11105 4ος βαθμός 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11108 1110801 1110801 1110802 1110609 1110609 1110609 1110602 1110602 1110602 1110601 1110601 11106 1110601 1110589 5ος βαθμός 1110401 1110401 1110402 1110402 1110403 1110403 1110489 1110489 11105 1110501 1110501 1110502 1110502 1110503 1110503 1110504 1110504 1110505 1110505 1110507 1110507 1110589 1110602002 Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εισαγόμενα από τρίτες χώρες 1110609 Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων 1110609001 Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εγχώρια και από Ε.Ε. Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εισαγόμενα από τρίτες 1110609002 χώρες 11108 Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών 1110801 Φόροι στα κρατικά λαχεία 1110801001 Φόροι στα κρατικά λαχεία 1110802 Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο 1110602001 Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εγχώρια και από Ε.Ε. Περιγραφή 6ος βαθμός 1110401 Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα 1110401001 Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα 1110402 Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1110402001 Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1110403 Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου 1110403001 Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου 1110489 Λοιπά τέλη χαρτοσήμου 1110489001 Λοιπά τέλη χαρτοσήμου 11105 Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών 1110501 Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων 1110501001 Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων 1110502 Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών 1110502001 Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών 1110503 Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων 1110503001 Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων 1110504 Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων 1110504001 Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων 1110505 Δικαιώματα-Τέλη έμμισθων υποθηκοφυλακείων 1110505001 Δικαιώματα-Τέλη έμμισθων υποθηκοφυλακείων 1110507 Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών 1110507001 Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών 1110589 Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών 1110589001 συναλλαγών 11106 Φόροι ταξινόμησης οχημάτων 1110601 Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εγχώρια και από 1110601001 Ε.Ε. Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εισαγόμενα από 1110601002 τρίτες χώρες 1110602 Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα 2513, 2514 1424 1454 1422 1452 1421 1451 1213, 1215, 1218, 1219Μ, 1376, 3433, 3434 1219Μ 2377 2376 1217 1211 1212 1229 1228 1226 1224 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 3ος βαθμός 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Τεύχος Β’ 3240/07.08.2018 40613 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11109 11109 11109 11109 11109 11109 11109 11109 11109 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 4ος βαθμός 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11109 1110901 1110901 1110902 1110902 1110903 1110903 1110989 1110989 1110889 1110822 1110822 1110823 1110823 1110824 1110824 1110825 1110825 1110889 1110821 5ος βαθμός 1110802 1110803 1110803 1110803 1110804 1110804 1110809 1110809 1110810 1110810 1110811 1110811 1110813 1110813 1110814 1110814 1110815 1110815 1110820 1110820 1110821 11109 Λοιποί Φόροι επί αγαθών 1110901 Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονίας 1110901001 Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονίας 1110902 Ειδικοί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων 1110902001 Ειδικοί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων 1110903 Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας 1110903001 Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας 1110989 Λοιποί Ειδικοί Φόροι και τέλη σε προϊόντα 1110989001 Λοιποί Ειδικοί Φόροι και τέλη σε προϊόντα 1110889001 Λοιποί ειδικοί φόροι σε υπηρεσίες Περιγραφή 6ος βαθμός 1110802001 Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας 1110803002 Φόροι στα μικτά κέρδη των λοιπών καζίνο 1110803 Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιγνίων 1110803001 Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιγνίων 1110804 Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο 1110804001 Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο 1110809 Λοιποί Ειδικοί Φόροι σε Τυχερά Παίγνια 1110809001 Λοιποί Ειδικοί Φόροι σε Τυχερά Παίγνια 1110810 Τέλη Eurocontrol 1110810001 Τέλη Eurocontrol 1110811 Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων 1110811001 Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων 1110813 Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια 1110813001 Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια 1110814 Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών 1110814001 Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών 1110815 Τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων 1110815001 Τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων 1110820 Φόρος ασφαλίστρων 1110820001 Φόρος ασφαλίστρων 1110821 Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την 1110821001 τηλεόραση 1110822 Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 1110822001 Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 1110823 Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 1110823001 Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 1110824 Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση 1110824001 Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση 1110825 Φόρος στη Διαμονή 1110825001 Φόρος στη Διαμονή 1110889 Λοιποί ειδικοί φόροι σε υπηρεσίες 1354, 1359, 1381, 1382, 1512, 1812 1531 3421, 3833 1355 1314, 1351, 1356, 2415, 3417, 3423, 3427, 3441, 3443, 3528, 3442Μ 1392 1393 1357 1394 1353 1352 1383 3436, 3741Μ 2534 3832 2535Μ, 3442Μ 3836 2554 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ 2545 2548 Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 3ος βαθμός 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 40614 Τεύχος Β’ 3240/07.08.2018 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 113 113 113 113 113 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 112 11 1 3ος βαθμός 112 112 112 112 112 112 112 112 112 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11301 11301 11301 11301 11309 114 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11301 11202 11209 113 11301 11301 11301 11301 11301 11301 11201 4ος βαθμός 112 11201 11201 11201 11201 11201 11201 11201 11201 1130104 1130104 1130189 1130189 11309 114 11401 1140101 1140101 1140102 1140102 1140103 1140103 1140104 1140104 1140105 1140105 1140106 1140106 1140107 1140107 1130103 11202 11209 113 11301 1130101 1130101 1130102 1130102 1130103 1120189 5ος βαθμός 112 11201 1120101 1120101 1120102 1120102 1120103 1120103 1120189 Περιγραφή 11202 Εισφορές επί εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων 11209 Λοιποί Φόροι επί εισαγωγών 113 Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 11301 Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας 1130101 Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ) 1130101001 Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ) 1130102 Ενιαίο τέλος ακινήτων 1130102001 Ενιαίο τέλος ακινήτων 1130103 Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών 1130103001 (ΕΕΤΗΔΕ) 1130104 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 1130104001 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 1130189 Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία 1130189001 Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία 11309 Λοιποί τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 114 Λοιποί φόροι επί παραγωγής 11401 Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες 1140101 Τέλος επιτηδεύματος 1140101001 Τέλος επιτηδεύματος 1140102 Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων 1140102001 Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων 1140103 Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων 1140103001 Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων 1140104 Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών 1140104001 Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών 1140105 Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο 1140105001 Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο 1140106 Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές 1140106001 Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές 1140107 Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας 1140107001 Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας 1120189001 Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 112 Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 11201 Δασμοί 1120101 Δασμοί κοινού δασμολογίου 1120101001 Δασμοί κοινού δασμολογίου 1120102 Δασμοί αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί 1120102001 Δασμοί αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί 1120103 Εισφορές και λοιπά τέλη Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης 1120103001 Εισφορές και λοιπά τέλη Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης 1120189 Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 6ος βαθμός 2448 Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3435 3837 3518 1375 6721Μ 0896 0894 0225 0224 0223 0221 1521, 1861, 1862, 1863, 1869, 1912, 1914, 1915, 1921,1926, 1927, 1929 1922 1913 1911 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Τεύχος Β’ 3240/07.08.2018 40615 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114 114 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11402 11403 11404 11405 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11401 4ος βαθμός 11401 1140989 1140989 1140912 1140910 1140910 1140911 1140911 1140912 1140909 1140905 1140905 1140906 1140906 1140907 1140907 1140908 1140908 1140909 1140904 11402 11403 11404 11405 11409 1140901 1140901 1140902 1140902 1140903 1140903 1140904 1140189 5ος βαθμός 1140189 Φόροι επί χρήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων Φόροι επί ρύπανσης Φόροι επί μισθοδοσίας και προσωπικού Φόροι επί διεθνών συναλλαγών Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ. Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ. Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών προϊόντων Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών προϊόντων Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Λοιπoί φόροι επί της παραγωγής 1140989001 Λοιπoί φόροι επί της παραγωγής 1140989 1140912001 1140910 1140910001 1140911 1140911001 1140912 1140909001 1140905 1140905001 1140906 1140906001 1140907 1140907001 1140908 1140908001 1140909 1140904001 11402 11403 11404 11405 11409 1140901 1140901001 1140902 1140902001 1140903 1140903001 1140904 1140189001 Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες Περιγραφή 6ος βαθμός 1140189 Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες 1527, 1528, 1529, 1899, 2515, 2517, 2518, 2519, 2531, 3412, 3418, 3422, 3424, 3429, 3431, 3432, 3511, 3512, 3526, 3527, 3529, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535 2449Μ 2541Μ 3835Μ 3536 3826 3823 3541 3514, 3825 3438 3538 3822 3537 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1259, 1372, 1377, 3444Μ Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 3ος βαθμός 114 40616 Τεύχος Β’ 3240/07.08.2018 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11502 11502 11502 11502 11502 11502 11502 11502 11502 11502 11501 11501 11502 11502 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 4ος βαθμός 115 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 1150205 1150205 1150206 1150204 1150204 1150203 1150203 1150202 1150202 1150201 1150189 1150189 11502 1150201 1150108 1150106 1150106 1150107 1150107 1150108 1150105 5ος βαθμός 115 11501 1150101 1150101 1150102 1150102 1150103 1150103 1150104 1150104 1150105 1150205 1150205001 1150206 1150204001 1150204 1150203001 1150203 1150202001 1150202 1150201001 1150189 1150189001 11502 1150201 1150108001 1150106 1150106001 1150107 1150107001 1150108 1150105001 115 11501 1150101 1150101001 1150102 1150102001 1150103 1150103001 1150104 1150104001 1150105 6ος βαθμός Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) παρακράτηση Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) παρακράτηση Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα προκαταβολή Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα προκαταβολή Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων εκκαθάριση δηλώσεων Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων εκκαθάριση δηλώσεων Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων προκαταβολή Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων προκαταβολή Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ Περιγραφή 0142 0129 0127, 0128 0122 0121 0511, 0519 0116 0891 0828 0115 0113Μ 0113Μ 0112 0111 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 3ος βαθμός 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 Τεύχος Β’ 3240/07.08.2018 40617 11 11 11 11 11 1 1 1 1 11 1 11 11 1 1 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11505 11505 11505 11505 11506 11506 11506 11506 11505 11503 11503 11504 11504 11504 11505 11505 11503 4ος βαθμός 11502 11502 11502 11503 11503 11503 11503 1150689 1150605 1150605 1150604 1150604 1150603 1150603 1150602 1150502 1150502 1150589 1150589 11506 1150601 1150601 1150602 1150501 1150389 1150389 11504 1150489 1150489 11505 1150501 1150302 5ος βαθμός 1150206 1150289 1150289 11503 1150301 1150301 1150302 1150689 1150605001 1150605 1150604001 1150604 1150603001 1150603 1150602001 1150502 1150502001 1150589 1150589001 11506 1150601 1150601001 1150602 1150501001 1150389 1150389001 11504 1150489 1150489001 11505 1150501 1150302001 6ος βαθμός 1150206001 1150289 1150289001 11503 1150301 1150301001 1150302 Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών Φόροι επί κερδών διακράτησης Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχείων Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχείων Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης Φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια Φόρος εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα δικαιώματα Φόρος εισοδήματ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις