2/53562/0026/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑποτύπωση στο Μητρώο Δεσμεύσεων της επιστροφής(δικαιολογητικών) δαπάνης από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) στους Φορείς.(ΑΔΑ:7ΧΩ1Η-ΛΜ1)
ΑΔΑ: 7ΧΩ1Η-ΛΜ1 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.08.22 12:09:34 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α.∆.Α.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ∆/ΝΣΗ : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ TMHMA : Ε΄ Ταχ. ∆/νση : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ι. Φιλιππάκης, Ε.Αυγέρη Ε.Μπριασούλη Τηλέφωνο : 210 6987736-724-749 FAX : 210 6987730 αρ.φακ. : Λ/1 (α-1).2 Αθήνα 21 - 08 - 2018 Αριθ. Πρωτ: 2/53562/0026 ΠΡΟΣ: Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Τµήµα Οικονοµικό Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 57001 ΘΕΜΑ : Παροχή απόψεων ΣΧΕΤ : Το από 03/07/2018 ηλεκτρονικό σας µήνυµα Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά µε την αποτύπωση στο Μητρώο ∆εσµεύσεων της επιστροφής (απόρριψης) δαπάνης από τις ∆ηµοσιονοµικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (∆ΥΕΕ) στην υπηρεσία σας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Α. 1. Σύµφωνα µε την αριθ. 2/47972/0026/15.06.2018 (Α∆Α:Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ) εγκύκλιο (οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου ∆εσµεύσεων) του ΓΛΚ , σε περίπτωση ακύρωσης , µερικής ή ολικής απόρριψης, καταχωρίζεται (για κάθε συναλλαγή, εµπορική ή µη) µε αρνητικό πρόσηµο (αντιλογισµός) το ποσό του πιστωτικού τιµολογίου ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου σε ξεχωριστή γραµµή στον οικείο ΚΑΕ/λογαριασµό. 2. Όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.5 , του άρθρου 75 του ν.4446/2016(Α.240) αν προκύψει διάσταση απόψεων µεταξύ διατάκτη και προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών ως προς τη συνδροµή εν όλω ή εν µέρει των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 (έλεγχος νοµιµότητας-κανονικότητας δαπανών) εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014. 3. Όπως ορίζεται µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26, του ν.4270/2014(Α.143) ο προϊστάµενος οικονοµικών υπηρεσιών οφείλει να αρνηθεί την εκτέλεση εντολής, από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή, αν έχει ως αποτέλεσµα την ανάληψη υποχρέωσης ή εκτέλεση δαπάνης που υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισµού και των ποσοστών διάθεσης ή του Μ.Π.∆.Σ. ή δεν είναι νόµιµη και κανονική, ενηµερώνοντας εγγράφως την εν λόγω αρχή. Αν η αρµόδια αρχή επιµείνει στην εκτέλεση της εντολής της, οφείλει να επαναλάβει εγγράφως 1 ΑΔΑ: 7ΧΩ1Η-ΛΜ1 την αντίρρησή του, µε ταυτόχρονη κοινοποίησή της στο ΓΛΚ και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να εκτελέσει την εντολή. Στην περίπτωση αυτή, την ευθύνη ως προς τη νοµιµότητα της ενέργειας φέρει πλέον ο εντολέας και δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου αυτού(πειθαρχικές-αστικές ευθύνες). 4. Στην αριθ. 2/45136/0026/01-06-2017(Α∆Α:ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ) εγκύκλιο που εξέδωσε η Υπηρεσία µας για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωµή δηµοσίων δαπανών , και αναφορικά µε την προαναφερθείσα διάταξη αναφέρεται ότι όταν από τον έλεγχο (µιας δαπάνης) διαπιστώνεται ότι δεν καλύπτονται τα απαιτούµενα στοιχεία ώστε να κριθεί νόµιµη και κανονική η δαπάνη, η οικονοµική υπηρεσία οφείλει να αρνηθεί την εκτέλεση της εντολής ενηµερώνοντας εγγράφως τον ∆ιατάκτη, εκθέτοντας λεπτοµερώς τους λόγους για τους οποίους η δαπάνη δεν κρίνεται νόµιµη ή κανονική. Αν ο διατάκτης εµµένει στις απόψεις του και δίνει εκ νέου έγγραφη εντολή για την πληρωµή της δαπάνης τότε η οικονοµική υπηρεσία οφείλει να την εκτελέσει , επαναλαµβάνοντας όµως εγγράφως την αντίρρησή της στον ∆ιατάκτη , την οποία και κοινοποιεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο όπως προβλέπεται στο άρθρο 26, παρ.1 του ν.4270/2014. Στη συνέχεια , συντάσσει και υποβάλει στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις του ΓΛΚ, την προβλεπόµενη στο άρθρο 69Γ, παρ. γ του ιδίου νόµου, έκθεση συνοδευόµενη από αντίγραφα του σχετικού φακέλου, κοινοποιώντας συγχρόνως και την ανωτέρω αντίρρησή της. 5. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ.2/99988/0004/30.12.2016 Υ.Α. (Β.4480) νοµοθετήθηκε η µεταβατική άσκηση των αρµοδιοτήτων των άρθρων 24, 26 και 69Γ του ν.4270/2014 από τις κατά τόπον αρµόδιες ∆.Υ.Ε.Ε. Στις αρµοδιότητες αυτές περιλαµβάνεται η κατάρτιση του σχεδίου ανάληψης υποχρέωσης, ο έλεγχος και η εκκαθάριση δαπανών µε βάση τα πλήρη και νόµιµα δικαιολογητικά αυτών που τους αποστέλλονται από τις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες και η έκδοση τίτλου για την πληρωµή των δαπανών. 6. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαραγράφου Ζ.5. του ν.4152/2013, στις εµπορικές συναλλαγές στις οποίες οφειλέτης είναι δηµόσια αρχή, η προθεσµία πληρωµής δεν µπορεί να υπερβαίνει είτε α) τις τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιµολογίου ή άλλου ισοδύναµου για πληρωµή εγγράφου, είτε β) τις τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την παραλαβή των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών εφόσον το τιµολόγιο εκδοθεί πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, ενώ γ) όταν προβλέπεται από το νόµο ή τη σύµβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία αυτή. Β. Με βάση τα παραπάνω και µε δεδοµένο ότι οι ∆ΥΕΕ κατά την µεταβατική άσκηση των αρµοδιοτήτων των άρθρων 24, 26 και 69Γ του ν.4270/2014 ενεργούν ως οικονοµική 2 ΑΔΑ: 7ΧΩ1Η-ΛΜ1 υπηρεσία του φορέα, αλλά και τις σύντοµες προθεσµίες πληρωµής των δαπανών που έχουν τεθεί, θεωρούµε ότι : 1. Η οικεία ∆ΥΕΕ στην περίπτωση που θεωρεί ότι µια δαπάνη δεν είναι νόµιµη ή κανονική πρέπει ακολουθώντας την διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4270/2014 να ενηµερώσει εγγράφως τον ∆ιατάκτη. Επιστροφή δικαιολογητικών στο στάδιο αυτό δεν προβλέπεται. 2. Εάν παρά ταύτα, η ∆ΥΕΕ προβεί και στην επιστροφή των δικαιολογητικών, η επιστροφή αυτή δεν συνιστά απόρριψη της δαπάνης, ούτε σταµατά την ωρίµανσή της και την εµφάνισή της ως ανεξόφλητης στο Μητρώο ∆εσµεύσεων όπως άλλωστε ισχύει και στην περίπτωση 1. 3. Ο ∆ιατάκτης, αµελλητί, θα πρέπει να αποφανθεί για την πληρωµή ή µη της δαπάνης. Εάν εµµένει στην πληρωµή της, δίνει σχετική έγγραφη εντολή και η ∆ΥΕΕ οφείλει να την εκτελέσει τηρουµένων των διαδικασιών της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4270/2014. 4. Στην περίπτωση που ο ∆ιατάκτης συνταχθεί µε την άποψη της ∆ΥΕΕ (ως οικονοµικής υπηρεσίας) περί µη νοµιµότητας ή κανονικότητας της δαπάνης την ενηµερώνει εγγράφως, γεγονός που συνιστά απόρριψη της δαπάνης. Η ∆ΥΕΕ προβαίνει άµεσα στην έκδοση µηδενικού (απορριπτικού) χρηµατικού εντάλµατος. Παράλληλα, η αρµόδια υπηρεσία διενεργεί σε ξεχωριστή γραµµή την εγγραφή αντιλογισµού στον οικείο ΚΑΕ/λογαριασµό του Μητρώου ∆εσµεύσεων. 5. Τέλος, επισηµαίνουµε ότι ως υπηρεσία του ∆ιατάκτη, θα πρέπει να προκαλείτε άµεσα την έγγραφη τοποθέτησή του για την πληρωµή ή την απόρριψη των επίµαχων δαπανών, προκειµένου αφενός να µην συσσωρεύονται ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, αφετέρου να µην δεσµεύονται αναίτια πιστώσεις για µεγάλο χρονικό διάστηµα. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 1) Γραφ. κ. Αναπ. Υπουργού 2) Γραφ. κ. Γεν. Γραµµατέα ∆ηµ. Πολιτικής 3) Γραφ. κ.Γεν. ∆/ντριας Θησαυροφυλακίου και ∆ηµοσιονοµικών Κανόνων 4) ∆/νση Κατάρτισης & Συντονισµού Εφαρµογής ∆ηµοσιονοµικών Κανόνων ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γενικές ∆ιευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών όλων των Υπουργείων (µε την παράκληση να ενηµερώσουν και όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης εποπτείας τους) 2. Όλες οι ∆ΥΕΕ 3 Με εντολή Αναπ. Υπουργού Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΝΙΦΟΡΟΥ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις