39788/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4555/2018 (Α΄133)
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS KALYVAS Ημερομηνία: 2018.08.01 08:42:51 EEST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ. : 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες (ανά τομέα αρμοδιότητας) Αθήνα 31 Ιουλίου 2018 Αριθμ. Πρωτ.: 39788 ΠΡΟΣ:  Τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους  Τους δήμους και  Τις περιφέρειες της χώρας ΤΜΗΜΑ Τμήμα Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού Τηλ. : 2131364006, 4801, 4818 & 4836 Τμήμα Εσόδων Τηλ. : 2131364840 & 4004 Τμήμα Περιουσίας Τηλ. : 2131364830, 4823, 4825,4826 & 4833 ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4555/2018 (Α΄133) Με τις διατάξεις του ν.4555/2018 (Α΄133) με τίτλο «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» ρυθμίστηκε, μεταξύ άλλων, σειρά ζητημάτων που αφορούν την οικονομική λειτουργία και τους προϋπολογισμούς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα έσοδα και τη διαχείριση της περιουσίας τους. Ειδικότερα, οι διατάξεις κατηγοριοποιημένες ανά ειδικότερο θέμα, είναι οι εξής: Α. Επί ζητημάτων που αφορούν την οικονομική διοίκηση και τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ  Με το άρθρο 189 αντικαθίσταται το άρθρο 77 του ν.4172/2013 περί προϋπολογισμών των δήμων. Οι διατάξεις του άρθρου, μεταξύ άλλων, εισάγουν αλλαγές ως προς τη διαδικασία της ψήφισης του προϋπολογισμού, η οποία προσαρμόζεται στο νέο εκλογικό σύστημα, τη σχετική συζήτηση και ψήφιση, η οποία διεξάγεται αναλυτικά μέχρι τεταρτοψήφιου κωδικού αριθμού εσόδων και δαπανών και τυχόν αναπτύξεων αυτού, τη συζήτηση και ψήφιση χωριστά για τους κωδικούς αριθμούς για τους οποίους υπάρχουν διαφωνίες και έχουν κατατεθεί εναλλακτικές προτάσεις. Ακόμα, η 20η Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b5981a5a6a68604b8193ff8 στις 31/07/18 14:59 Σεπτεμβρίου καθίσταται η νέα προθεσμία, έως την οποία η οικονομική επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπογραμμίζεται, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 210 του παρόντος νόμου, το άρθρο 189 εφαρμόζεται από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.  Με το άρθρο 190 τροποποιείται το άρθρο 78 του ν.4172/2013 περί προϋπολογισμών των περιφερειών. Οι διατάξεις του άρθρου, μεταξύ άλλων, εισάγουν αλλαγές ως προς τη διαδικασία της ψήφισης του προϋπολογισμού, η οποία προσαρμόζεται στο νέο εκλογικό σύστημα, τη συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού, η οποία διεξάγεται αναλυτικά έως κωδικό αριθμό εσόδων και δαπανών σε επίπεδο μονάδας και τυχόν αναπτύξεων επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί εναλλακτικών προτάσεων. Ακόμα, η 20η Σεπτεμβρίου καθίσταται η νέα προθεσμία έως την οποία η οικονομική επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπογραμμίζεται, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 210 του παρόντος νόμου, το άρθρο 199 εφαρμόζεται από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο  Με το άρθρο 197 αντικαθίσταται το άρθρο 4 του ν.4111/2013 που ρυθμίζει ζητήματα αναφορικά με τη συγκρότηση, το σκοπό, το έργο και άλλα θέματα του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Με το άρθρο 198 προστίθεται άρθρο 4Α στο ν.4111/2013 αναφορικά με ζητήματα παρακολούθησης κατάρτισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.  Με το άρθρο 199 προστίθεται άρθρο 4Β στο ν.4111/2013 που ρυθμίζει ζητήματα του Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.  Με το άρθρο 200 προστίθεται άρθρο 4Γ στο ν.4111/2013 με το οποίο εισάγεται η έννοια της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης, η οποία συνάπτεται μεταξύ των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, κατά το άρθρο 4Α του ν.4111/13 όπως ισχύει, και του Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να δοθεί σε αυτούς η δυνατότητα χρηματοδότησής τους από το Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.  Με το άρθρο 201 προστίθεται άρθρο 4Δ στο ν.4111/2013 που αφορά τις εκθέσεις που συντάσσονται από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. και των Προγραμματικών Συμφωνιών, του άρθρου 200 που έχουν συναφθεί.  Με το άρθρο 202 προστίθεται άρθρο 4Ε στον ν.4111/2013 το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις αναφορικά με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.  Με το άρθρο 203 επιλύονται ζητήματα που προέκυψαν κατόπιν της έκδοσης του π.δ.80/2017 αναφορικά με την έννοια και τα καθήκοντα του διατάκτη στους δήμους. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b5981a5a6a68604b8193ff8 στις 31/07/18 14:59 2 Με την αντικατάσταση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010, απονέμεται αποκλειστικά στο δήμαρχο η αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, με την έκδοση μόνον της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων μπορεί να μεταβιβασθεί από το δήμαρχο σε αντιδήμαρχο (άρθρο 59 ν.3852/2010). Η αρμοδιότητα υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του ν.4270/2014 και της παραγράφου 1α του άρθρου 4 του π.δ.80/2016 μπορεί επίσης να μεταβιβασθεί σε αντιδήμαρχο ή να εκχωρηθεί με εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθρο 88 ν.3463/2006) από το δήμαρχο στους προϊστάμενους των καθ΄ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών, πλην των οικονομικών υπηρεσιών, ανάλογα με την οργανωτική διάρθρωση του δήμου. Επισημαίνεται, ότι αιτήματα έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4555/2018, ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου ή της οικονομικής επιτροπής, δεν εξετάζονται από τα συλλογικά όργανα αυτά, ενώ αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία ανακαλούνται. Στο ίδιο άρθρο αναφέρονται συγκεκριμένες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπου ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, στις οποίες νοείται εφεξής ο δήμαρχος. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του άρθρου, παρέχεται η δυνατότητα στην οικονομική επιτροπή του δήμου και της περιφέρειας, με αιτιολογημένη απόφασή της, για μία και μόνο φορά να τροποποιεί έως 5% το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο συμβάσεων ποσού έως 120.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α του δήμου ή της περιφέρειας αντίστοιχα.  Με το άρθρο 204 και ειδικότερα την παράγραφο 1 επιλύονται ζητήματα που εμφανίζονταν μετά τη ψήφιση του ν.4270/14 όπου για όλους τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης προβλέπονται ασυμβίβαστα στα καθήκοντα του διατάκτη και του εκκαθαριστή υπολόγου. Από 20.07.2018, οι πράξεις εκκαθάρισης (καταστάσεις πληρωμής) και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν υπογράφονται από το δήμαρχο ή τον ορισθέντα από αυτόν αντιδήμαρχο, αλλά από τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 205) και το συντάκτη. Επισημαίνεται ότι, οι εν λόγω διατάξεις ως νεότερες, κατισχύουν κάθε προγενέστερης αντίθετης ρύθμισης. Επομένως, για να θεωρηθεί νομίμως εκδοθέν ένα χρηματικό ένταλμα, αρκούν οι δύο υπογραφές των ως άνω διαφορετικών προσώπων, με εξαίρεση τους μικρούς δήμους, της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όπου υπάρχει ειδικότερη πρόβλεψη. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b5981a5a6a68604b8193ff8 στις 31/07/18 14:59 3 Τέλος, επισημαίνεται ότι, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα, να υπογράφουν αντί αυτού τις πράξεις εκκαθάρισης και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, τηρουμένης της οργανικής διάρθρωσης του δήμου και της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των οργανικών του μονάδων. Επί παραδείγματι, σε δήμο όπου προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών είναι ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών, μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον προϊστάμενο του τμήματος εκκαθάρισης και εντολής των δαπανών, οπότε θα υπογράφει ο τελευταίος και ο συντάκτης. Εφόσον ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών ασκεί την αρμοδιότητα και υπογράφει τις πράξεις εκκαθάρισης και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, τότε αυτά πέραν του συντάκτη, δύναται να υπογράφονται και από τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας ενδιάμεσου επιπέδου, όπου στο παράδειγμά μας είναι ο προϊστάμενος του τμήματος εκκαθάρισης και εντολής των δαπανών. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται επίσης για τα δημοτικά νπδδ που δε διαθέτουν διοικητικό προσωπικό και ταμειακή υπηρεσία. Επιπρόσθετα, με τις λοιπές παραγράφους του άρθρου, αποσαφηνίζονται και εισάγονται διατάξεις αναφορικά με τον χειρισμό περιπτώσεων έγγραφης άρνησης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, την υπογραφή της πράξης ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων διαρκούντος του έτους, την απονομή της αρμοδιότητας στον δήμαρχο να καταλογίζει με πράξη του αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε βάρος των λαβόντων υπαλλήλων (άρθρο 24 παρ. 3 του ν.4354/2015), την απαγόρευση έκδοσης ή συνυπογραφής ή παραλαβής ή εξόφλησης επιταγών από το δήμαρχο για λογαριασμό του δήμου και γενικά της ανάμιξής του σε διαχειριστικές ενέργειες της ταμειακής υπηρεσίας.  Με το άρθρο 205 ορίζεται ρητά ποιος υπάλληλος του δήμου θεωρείται προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών αυτού, κατά περίπτωση, ενώ γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, ειδική πρόβλεψη και για τους μικρούς δήμους που, λόγω έλλειψης προσωπικού και οργανικών μονάδων, δεν διαθέτουν προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών.  Με το άρθρο 206 ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με την υποχρέωση ή μη λήψης απόφασης δημοτικού συμβουλίου και του χρόνου έκδοσης της απόφασης του δημάρχου για την ανάληψη της υποχρέωσης για σειρά περιπτώσεων.  Στο άρθρο 207 με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 173 του ν.3463/2006 εισάγοντας και τον ορισμό αναπληρωτή του δημοτικού υπαλλήλου που προέβλεπε η πρότερη διάταξη. Η παράγραφος 2 προσθέτει παράγραφο 5 στο άρθρο 173 του ν.3463/2006, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα του λογαριασμού στον οποίο κατατίθενται τα ποσά της πάγιας προκαταβολής.  Με το άρθρο 208 παρέχεται στους δήμους και τις περιφέρειες η δυνατότητα συνομολόγησης δανείων για την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή οχημάτων τους και εν γένει επενδυτικών σχεδίων, υπό προϋποθέσεις και χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 264 του ν.3852/2010. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b5981a5a6a68604b8193ff8 στις 31/07/18 14:59 4  Στο άρθρο 210 με την παράγραφο 1 εισάγεται η υποχρέωση σύναψης της Προγραμματικής Συμφωνίας Οικονομικής Υποστήριξης του άρθρου 200 του παρόντος νόμου, από τους φορείς που έως τη δημοσίευση αυτού έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυγίανσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της χρηματοδότησής τους από το Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α του άρθρου 199.  Με το άρθρο 220 ρυθμίζονται ειδικά θέματα περί λύσης και εκκαθάρισης επιχειρήσεων των ΟΤΑ. Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 τροποποιείται το άρθρο 109 του ν.3852/2010 δίνοντας παράταση στην προθεσμία που ορίζεται στην υποπερίπτωση ββ, της περίπτωσης γ της παρ. 9 αυτού, περί λύσης και θέσης σε εκκαθάριση των ΑΕ και των Αναπτυξιακών ΟΤΑ, έως την 31.10.2018. Επιπλέον, με την παράγραφο 4 του άρθρου γίνεται προσθήκη στην ανωτέρω διάταξη και προβλέπεται για τις ανωτέρω επιχειρήσεις η δυνατότητα, εάν μέτοχος είναι αγροτικός συνεταιρισμός, o οποίος κατέχει έως το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης και υπάρχει αδυναμία εκ μέρους του, να αναλάβει τις αναλογούσες σε αυτόν οφειλές, να τις αναλάβει, κατόπιν σχετικής απόφασης ο δήμος ή η περιφέρεια που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της λυθείσας επιχείρησης. Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4483/2017 δίνοντας παράταση στην προθεσμία (έως την 31.10.2018) της λύσης και θέσης σε εκκαθάριση των επιχειρήσεων που ορίζει το άρθρο, ήτοι των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, των οποίων ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει στον οικείο, ή τους οικείους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ή ενώσεις αυτών. Με την παράγραφο 3 γίνεται προσθήκη μιας νέας παραγράφου, στο ίδιο ως άνω άρθρο 15 του ν.4483/2017, όπου προβλέπονται ειδικότερα ζητήματα λύσης και εκκαθάρισης των αναπτυξιακών ανώνυμων εταιρειών των περιφερειών, με μοναδικό μέτοχο μια περιφέρεια, και ορίζονται οι σχετικές διαδικασίες. Β. Επί ζητημάτων που αφορούν τα έσοδα των ΟΤΑ  Στο άρθρο 185 με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν.25/1975 και οριοθετείται με μεγαλύτερη σαφήνεια η έννοια του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού καθώς προσδιορίζονται ευκρινέστερα οι δαπάνες για την κάλυψη των οποίων αυτό επιβάλλεται και κατοχυρώνεται ρητά πλέον ο ειδικευμένος και ακατάσχετος χαρακτήρας του. Στην ίδια παράγραφο περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, προβλέπεται διεξοδικά η διαδικασία συζήτησης και λήψης απόφασης καθορισμού των συντελεστών του από το δημοτικό συμβούλιο ενώ αναδιαμορφώνεται ο τρόπος επιβολής του, μέσω της εισαγωγής ενός νέου συστήματος γενικών και ειδικών συντελεστών με το οποίο επιχειρείται να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του εν λόγω τέλους. Με τη ρύθμιση της παραγράφου. 2, η οποία αντικαθιστά την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.25/1975, περιγράφεται αναλυτικά το νέο σύστημα των γενικών και των ειδικών, ως διαβαθμίσεις των γενικών, Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b5981a5a6a68604b8193ff8 στις 31/07/18 14:59 5 συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και αναφέρονται κατά τρόπο ενδεικτικό οι προσδιοριστικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τον καθορισμό τους. Τέλος τίθεται συγκεκριμένος περιορισμός στο εύρος μεταξύ του υψηλότερου και του χαμηλότερου συντελεστή. Υπογραμμίζεται, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 210 του παρόντος νόμου, το άρθρο 185 εφαρμόζεται από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.  Με το άρθρο 193 συμπληρώνεται το ήδη υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την καταβολή του τέλους παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων με την προσθήκη ειδικής πρόβλεψης περί ηλεκτρονικής υποβολής της προβλεπόμενης δήλωσης από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ στο σύστημα TAXISnet. Για τον καθορισμό των ειδικότερων προϋποθέσεων και λεπτομερειών ενεργοποίησης της συγκεκριμένης δυνατότητας προβλέπεται η έκδοση σχετικής κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.  Στο άρθρο 222 με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 ορίζεται ότι η απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και φωτισμού των ακινήτων, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, ισχύει μετά την υποβολή, και μόνο, δήλωσης «του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Επίσης προβλέπεται το πλαίσιο είσπραξης των τελών, μέχρι την υποβολή της δήλωσης και το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων. Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2 παραλείπεται η βεβαίωση ή διαγράφονται τυχόν βεβαιωθείσες οφειλές που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, η οποία ή έχει κατατεθεί ή μπορεί να κατατεθεί στους επόμενους 6 μήνες. Επισημαίνεται ότι η διαγραφή των οφειλών αυτών αναφέρεται και στην περίπτωση που έχουν υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τηρουμένης της πρόβλεψης ότι «ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται». Γ. Επί ζητημάτων που αφορούν την περιουσία των ΟΤΑ  Με το άρθρο 194 θεσμοθετείται η τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο «Καταγραφή Ακίνητης Περιουσίας ΟΤΑ». Στο πλαίσιο αυτό, εισάγεται η υποχρέωση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού καθώς και των ν.π.δ.δ. αυτών να καταχωρούν στην ανωτέρω βάση και να επικαιροποιούν τα στοιχεία των ακινήτων τους και τις τυχόν μεταβολές τους.  Με το άρθρο 195 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής, έργο της οποίας είναι η εκπόνηση ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ίδρυση και επέκταση σταυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων θερμοκηπίων και μονάδων στους τομείς αλιείας. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b5981a5a6a68604b8193ff8 στις 31/07/18 14:59 6  Με το άρθρο 196 τροποποιούνται διατάξεις του ν.3463/2006 (ΚΔΚ) που αφορούν στην παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων των δήμων. Ειδικότερα: α) Ως προς το άρθρο 192 του ΚΔΚ που αφορά στην εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, διευρύνονται οι περιπτώσεις τόσο της απευθείας εκμίσθωσης όσο και των μακροχρόνιων μισθώσεων, ενώ προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα υπεκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων τόσο για τις μελλοντικές όσο και για τις ενεργές κατά τη δημοσίευση του νόμου συμβάσεις. β) Ως προς το άρθρο 185 του ΚΔΚ εισάγεται η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων για πέντε έτη, σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4430/2016. Μετά τη λήξη της πενταετίας, παρέχεται η δυνατότητα απευθείας εκμίσθωσης του ίδιου ακινήτου στον φορέα Κ.Αλ.Ο.. γ) Ως προς το άρθρο 199, εισάγεται η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης από τους δήμους της χρήσης κινητών πραγμάτων σε φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016, για την επιτέλεση των σκοπών τους. Οι ΟΤΑ παρακαλούνται για την κοινοποίηση του παρόντος στα νομικά τους πρόσωπα. Αντίστοιχα, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την αποστολή του παρόντος στους Συνδέσμους αρμοδιότητάς τους. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία και σας γνωρίζουμε ότι αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, εφόσον απαιτηθεί, θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο και κατόπιν συγκέντρωσης σχετικών ερωτημάτων που θα μας υποβληθούν. Ο Υπουργός Παναγιώτης Σκουρλέτης ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 3. Γεν. Δ/ντή Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής 4. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. - Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού - Τμήμα Εσόδων - Τμήμα Περιουσίας - Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων T.A. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b5981a5a6a68604b8193ff8 στις 31/07/18 14:59 7

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις