41993/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΘέμα: Απόφαση καθορισμού προσωπικού ΑΥΕ ΟΤΑ άρθρου 131 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133 Α΄)
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KONSTANTINOS KALYVAS Ημερομηνία: 2018.08.10 15:11:57 EEST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Πληροφορίες: Μ.Ασκιανακη Φ.Πολιτη Τηλέφωνο: 2131361107 2131361108 2131361117 FAX m.askianaki@ypes.gr e-mail f.politi@ypes.gr Αθήνα, 10 Αυγούστου 2018 Αριθ. Πρωτ: 41993 Προς: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας 1. Γραφεία Συντονιστών 2. Διευθύνσεις Διοικητικού (Δ/νση Εσωτερικών για την Α.Δ. Αιγαίου) Θέμα: Απόφαση καθορισμού προσωπικού ΑΥΕ ΟΤΑ άρθρου 131 του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133 Α΄) Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» (ΦΕΚ 133 Α΄), ορισμένες διατάξεις του οποίου επιφέρουν αλλαγές στις αρμοδιότητες και στις υπηρεσίες που απαρτίζουν τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας με κυριότερη εξ αυτών την σύσταση (7) Αυτοτελών Υπηρεσιών Ελέγχου ΟΤΑ (ΑΥΕ ΟΤΑ). Οι ΑΥΕ ΟΤΑ κατά το άρθρο 109 του ν. 4555/18 θα ασκούν τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των δήμων ,των περιφερειών και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ.4 του Συντάγματος., θα αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και θα υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών. Ειδικότερα συνιστώνται οι κάτωθι υπηρεσίες: 1. ΑΥΕ ΟΤΑ Αττικής , με κατά τόπο αρμοδιότητα τα όρια της Περιφέρειας Αττικής και έδρα την Αθήνα , 2. ΑΥΕ ΟΤΑ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με κατά τόπο αρμοδιότητα τα όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και έδρα την Λάρισα, 3. ΑΥΕ ΟΤΑ Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας με κατά τόπο αρμοδιότητα τα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και έδρα τα Ιωάννινα, 4. ΑΥΕ ΟΤΑ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα τα όρια των Περιφερειών Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και έδρα την Πάτρα, 5. ΑΥΕ ΟΤΑ Αιγαίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα τα όρια των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και έδρα τον Πειραιά , Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b6ad51da6a6850748dfe545 στις 10/08/18 13:04 6. ΑΥΕ ΟΤΑ Κρήτης με κατά τόπο αρμοδιότητα τα όρια της Περιφέρειας Κρήτης και έδρα το Ηράκλειο, 7. ΑΥΕ ΟΤΑ Μακεδονίας-Θράκης με κατά τόπο αρμοδιότητα τα όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη. Οι ανωτέρω αναφερόμενες ΑΥΕ ΟΤΑ κατά την έναρξη λειτουργίας τους , η οποία θα διαπιστώνεται για κάθε μία χωριστά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 131 παρ.4 του ν.4555/18, θα στελεχωθούν σε πρώτη φάση από προσωπικό των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του προαναφερόμενου άρθρου. Το προσωπικό αυτό θα μεταταγεί αυτοδίκαια σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στις οικείες ΑΥΕ ΟΤΑ και στα Γραφεία που θα συσταθούν ανά νομό, με την ίδια διαπιστωτική πράξη της παρ. 4 του Υπουργού με την οποία θα διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας κάθε ΑΥΕ ΟΤΑ. Κατά συνέπεια δεν τίθεται θέμα υποβολής αίτησης από πλευράς υπαλλήλου ή εκδήλωσης βούλησης του υπαλλήλου με άλλο τρόπο. Το προς μετάταξη προσωπικό θα καθοριστεί με απόφαση του Συντονιστή κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης , η οποία θα πρέπει να εκδοθεί εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, ήτοι από τη δημοσίευση του ν. 4555/18 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (19.7.2018), σύμφωνα με το άρθρο 283. Το προσωπικό αυτό κατά το άρθρο 131 παρ. 3 είναι: α) το σύνολο του προσωπικού της οικείας 1.1.2018, τα υπηρεσιακά του καθήκοντα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αφορούσαν κατά την κατ΄ αποκλειστικότητα στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ, καθώς και στην πειθαρχική ευθύνη των αιρετών των ΟΤΑ και , β) το 50% του προσωπικού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που, κατά την 1.1.2018, απασχολούνταν κατά πλειοψηφία εκτός των καθηκόντων της οργανικής του θέσης, επιπλέον και με θέματα ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών των ΟΤΑ, ανεξάρτητα από την οργανική θέση στην οποία υπηρετούσε. Κριτήριο για τον προσδιορισμό του 50% αυτών είναι ο περισσότερος χρόνος άσκησης εκ παραλλήλου των επιπλέον καθηκόντων. Για την έκδοση της απόφασης καθορισμού του προσωπικού λαμβάνεται υπόψη, ότι : - .Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης ή εκδήλωσης της βούλησης του υπαλλήλου με οιοδήποτε τρόπο, αφού αφορά σε μετάταξη που λαμβάνει χώρα αυτοδίκαια. - Δεν απαιτείται να διαθέτει τα τυπικά προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 217 του ν.3852/2010 Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b6ad51da6a6850748dfe545 στις 10/08/18 13:04 όπως ισχύει, στην οποία καθορίζονται τα βασικά πτυχία και τα επιπλέον πρόσθετα προσόντα που πρέπει να κατέχει υποψήφιος προς διορισμό στην ΑΥΕ ΟΤΑ, για θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ. Στην απόφαση καθορισμού του προσωπικού συμπεριλαμβάνονται: - υπάλληλοι που κατά την 1-1-2018 ασκούσαν καθήκοντα ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ & πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών των ΟΤΑ και μεταγενέστερα μετακινήθηκαν σε άλλη μονάδα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης - υπάλληλοι των οποίων η μετάταξη δεν έχει ολοκληρωθεί , δεδομένου ότι μέχρι την δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η μετάταξη δεν έχει ισχύ. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της μετάταξης πριν την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ.4 του άρθρου 131 ο εν λόγω υπάλληλος δεν θα συμπεριλαμβάνεται στην διαπιστωτική πράξη. - όσοι υπάλληλοι είναι αποσπασμένοι και η οργανική τους θέση αφορούσε στην άσκηση ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ & πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών των ΟΤΑ, κατ΄ αποκλειστικότητα, οι οποίοι είτε ασκούσαν τα εν λόγω καθήκοντα την 1-1-2018 και αποσπάστηκαν μεταγενέστερα σε άλλες υπηρεσίες, είτε ασκούσαν τα εν λόγω καθήκοντα κατά τον χρόνο απόσπασής τους ακόμη και αν αυτός ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της 1-1-2018, δεδομένου ότι: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 του ν.4440/16, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 68 παρ. 1 του ν.3528/07 (Υ.Κ), η απόσπαση, ήτοι η απομάκρυνση του υπαλλήλου για ορισμένο χρονικό διάστημα από την υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική του θέση, διενεργείται «για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα». Σύμφωνα δε με τις παρ.6 και 10 του ίδιου άρθρου, «ο υπάλληλος μετά την λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση» και « η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν την λήξη του χρονικού ορίου της για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία». Με βάση τα ανωτέρω ισχύοντα , λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος απόσπασης κάθε υπαλλήλου λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση την οποία κατέχει οργανικά και ότι με την απόσπαση δεν διακόπτεται ούτε μεταβάλλεται η υπηρεσιακή σχέση του υπαλλήλου με την υπηρεσία που ανήκει οργανικά, ενώ σειρά δικαιωμάτων του, όπως οι άδειες, εξακολουθούν να χορηγούνται από την υπηρεσίας της οργανικής του θέσης και τέλος, με δεδομένο ότι η οργανική θέση του υπαλλήλου κατά την λήξη της απόσπασης δεν θα υφίσταται λόγω μεταφοράς της αρμοδιότητας σε νέα υπηρεσία (ΑΥΕ ΟΤΑ), θεωρούμε ότι οι εν λόγω υπάλληλοι εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση τοποθέτησης τους σε άλλη μονάδα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά την διάρκεια της απόσπασής τους, λογίζεται ότι κατά την 1-12018 υπηρετούσαν στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ & πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών των ΟΤΑ. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b6ad51da6a6850748dfe545 στις 10/08/18 13:04 Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι πρέπει να συμπεριληφθούν στην απόφαση καθορισμού του οικείου Συντονιστή. Για όσους ο χρόνος της απόσπασης τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 4, η αυτοδίκαιη μετάταξή τους επιφέρει άμεσα ανάκληση της απόσπασής τους λόγω αλλαγής του φορέα προέλευσης τους (έγγραφο αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.41/476/ 25137/27-09-2013 Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης) Στην απόφαση καθορισμού του προσωπικού ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται: - υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης στις επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ , του άρθρου 68 του π.δ 30/96 για τις Περιφέρειες και στα πειθαρχικά συμβούλια των αιρετών , δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις σύστασής τους, το έργο τους αφορά σε διοικητικά καθήκοντα. - υπάλληλοι άλλων φορέων οι οποίοι υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με απόσπαση ακόμη και αν κατά την 1-1-2018 ασκούσαν καθήκοντα ελέγχου, δεδομένου ότι δεν νοείται κατά τον υπαλληλικό κώδικα αυτοδίκαια μετάταξη αποσπασμένου υπαλλήλου. - οι Προϊστάμενοι των Γεν. Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των Τμημάτων που είχαν μεταξύ άλλων και το αντικείμενο του έλεγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τα θέματα πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών, δεδομένου ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η μετάταξη - ακόμη και η αυτοδίκαια- αφορά πάντα είτε στην μεταφορά της οργανικής θέσης είτε στην κατάληψη κενής οργανικής θέσης στον φορέα υποδοχής, είτε στη σύσταση προσωποπαγούς θέσης της κατηγορίας και του κλάδου ή της ειδικότητας του υπαλλήλου και όπως αναφέρεται και στο αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.38/1843/11773/17/6/2014 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης δεν αποτελεί συμφυές παρακολούθημα κατά τη μετάταξη του υπαλλήλου σε άλλη υπηρεσία. Εφόσον προϊστάμενοι θέσεων επιθυμούν την μετάταξή τους στις συνιστώμενες ΑΥΕ ΟΤΑ μπορούν να το πράξουν μόνο ως υπάλληλοι, στοιχείο που προϋποθέτει την παραίτησή τους από τη θέση ευθύνης που κατέχουν . Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι η δέσμευση πενταετίας κατά την διάταξη του άρθρου 111 παρ. 5 του ν. 4555/2018 αφορά σε νέους διορισμούς στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α ή σε μετατάξεις που πραγματοποιούνται οικεία βουλήσει του ενδιαφερόμενου και όχι στο αυτοδίκαια μετατασσόμενο προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δεδομένου ότι οι εν λόγω μετατάξεις έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους υπαλλήλους και δεν αποτελούν προϊόν βούλησης (σχετικό και το έγγραφό αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.42 Α/321/9908 π.ε/6-07-2015 Διοικητικής Ανασυγκρότησης). Μετά τα ανωτέρω και λόγω του αυστηρού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των διαδικασιών έναρξης λειτουργίας των ΑΥΕ ΟΤΑ, παρακαλείσθε όπως προβείτε στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων καθορισμού του προσωπικού των ΑΥΕ ΟΤΑ, εντός της τεθείσης προθεσμίας, ήτοι έως την 20η Αυγούστου 2018, ενημερώνοντας παράλληλα και την υπηρεσία μας. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b6ad51da6a6850748dfe545 στις 10/08/18 13:04 Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι τη διαπίστωση της έναρξης λειτουργίας εκάστης ΑΥΕ ΟΤΑ , από τον Υπουργό Εσωτερικών , η αρμοδιότητα ελέγχου εξακολουθεί να ασκείται από τις Αποκεντρωμένες Δ/σεις κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 131 παρ.1 και 2 και 132 παρ.5 του ν.4555/18. O YΠΟΥΡΓΟΣ Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Εσωτερική Διανομή: 1. Γρ. Υπουργού 2. Γρ. Γενικού Γραμματέα 3. Γεν. Δ/ντρια Αποκ/σης και Τοπ. Αυτ/σης 4. Δ/νση Οργ. Και Λειτ. Τοπικής Αυτ/σης 5. Δ/νση Οργ. Και Λειτ. Αποκ/νων Διοικήσεων Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5b6ad51da6a6850748dfe545 στις 10/08/18 13:04

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις