ΕΑΑΔΗΣΥ-ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ 1- ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ TED ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Α.Α. 1 Καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος μετά την υπογραφή του ↓ 2 Καταχώρηση εγκεκριμένου αιτήματος μετά την έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης ή άλλης απαιτούμενης ενέργειας. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης. ↘ 3 Ανάρτηση πράξης ανάληψης υποχρέωσης ↙ δαπάνης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 4 Δημοσίευση προκήρυξης σύμβασης στο TED ↘ 5 Καταχώρηση προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ↓ 6 Καταχώρηση διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως μετά το α/α 5 ↘ 7 Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ↘ 8 Ανάρτηση προκήρυξης (για συγχρημ/μενες ↙συμβάσεις 9 Καταχώρηση απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ (αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτής κατά το άρθ 105 §3 ν.4412/16) ↘ 10 Ανάρτηση απόφασης ή πράξης κατακύρωσης ή ↙ ανάθεσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 11 Δημοσίευση γνωστοποίησης σύμβασης στο TED ↘ 12 Καταχώρηση συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά το α/α 11 και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης 13 ↓ Καταχώρηση εντολών πληρωμής (χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων παραστατικών στοιχείων) στο ΚΗΜΔΗΣ ↘ 14 Ανάρτηση οριστικοποίησης πληρωμής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ □ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΑΣ ΕΕΠ ΕΑΑΔΗΣΥ, 1Η ΕΚΔΟΣΗ 8/8/2018 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ 2 - ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Α.Α. 1 Καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος μετά την υπογραφή του ↓ 2 Καταχώρηση εγκεκριμένου αιτήματος μετά την έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης ή άλλης απαιτούμενης ενέργειας. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης. ↘ 3 Ανάρτηση πράξης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ↙ 4 Καταχώρηση προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την υπογραφή της. Ειδικά για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς έχει καταργηθεί η υποχρέωση καταχώρησης προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ↓ 5 Καταχώρηση διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως μετά το α/α 4 ↘ 6 Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ↘ 7 Ανάρτηση προκήρυξης (για συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις) ↙ 8 Καταχώρηση απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ (αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτής κατά το άρθρο 105 §3 ν.4412/16) ↘ 9 Ανάρτηση απόφασης ή πράξης κατάκύρωσης ή ανάθεσης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ↙ 10 Καταχώρηση συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά το α/α 8 και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης 11 ↓ Καταχώρηση εντολών πληρωμής (χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων παραστατικών στοιχείων) στο ΚΗΜΔΗΣ ↘ 12 Ανάρτηση οριστικοποίησης πληρωμής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ □ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΑΣ ΕΕΠ ΕΑΑΔΗΣΥ, 1Η ΕΚΔΟΣΗ 8/8/2018 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ 3 - ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ TED ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Α.Α. 1 Καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος μετά την υπογραφή του ↓ 2 Καταχώρηση εγκεκριμένου αιτήματος μετά την έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης ή άλλης απαιτούμενης ενέργειας. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης ↘ 3 Ανάρτηση πράξης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης στην ↙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 4 Δημοσίευση προκήρυξης σύμβ. στο TED ↘ 5 Καταχώρηση προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ↘ 6 Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ↘ 7 Ανάρτηση προκήρυξης (για συγχρημ /τούμενες ↙συμβάσεις) ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ Καταχώριση διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και Αποστολή πρόσκλησης προς τους επιλεγέντες για υποβολή προσφοράς ή συμμετοχή στον διάλογο ↓ 9 Καταχώρηση απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ (αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτής κατά το άρθρο 105 §3 ν.4412/16) Οι αποφάσεις ανάθεσης των διαδικασιών των άρθρων 32 και 269, αμέσως μετά την υπογραφή τους ή/και την ολοκλήρωση τυχόν προσυμβατικού ελέγχου ↘ 8 10 Ανάρτηση απόφασης ή πράξης κατακύρωσης ή ανά↙ θεσης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 11 Δημοσίευση γνωστοποίησης σύμβ. στο TED ↘ 12 Καταχώρηση συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά το α/α 11 και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης ↓ 13 Καταχώρηση εντολών πληρωμής (χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων παραστατικών στοιχείων) στο ΚΗΜΔΗΣ ↘ 14 Ανάρτηση οριστικοποίησης πληρωμής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ □ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΑΣ ΕΕΠ ΕΑΑΔΗΣΥ, 1Η ΕΚΔΟΣΗ 8/8/2018 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ 4 - ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Α.Α. 1 Καταχώρηση πρωτογενούς αιτήματος μετά την υπογραφή του ↓ 2 Καταχώρηση εγκεκριμένου αιτήματος μετά την έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης ή άλλης απαιτούμενης ενέργειας. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης. ↘ 3 Ανάρτηση πράξης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ↙ 4 Καταχώρηση προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μετά την υπογραφή της ↘ 5 Ανάρτηση περίληψης διακήρυξης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ↘ 6 Ανάρτηση προκήρυξης (για συγχρημ/μενες συμβάσεις) ↙ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ 7 Καταχώριση διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και Αποστολή πρόσκλησης προς τους επιλεγέντες για υποβολή προσφοράς ή συμμετοχή στον διάλογο ↓ 8 Καταχώρηση απόφασης κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ (αμέσως μετά την έλευση των έννομων αποτελεσμάτων αυτής κατά το άρθρο 105 §3 ν.4412/16) Οι αποφάσεις ανάθεσης των διαδικασιών των άρθρων 32, 118, 269 και 328, αμέσως μετά την υπογραφή τους ή/και την ολοκλήρωση τυχόν προσυμβατικού ελέγχου ↘ 9 Ανάρτηση απόφασης ή πράξης κατακύρωσης ή ανάθεσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ↙ 10 Καταχώρηση συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ αμέσως μετά το α/α 8 και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης ↓ 11 Καταχώρηση εντολών πληρωμής (χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων παραστατικών στοιχείων) στο ΚΗΜΔΗΣ ↘ 12 Ανάρτηση οριστικοποίησης πληρωμής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ □ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΑΣ ΕΕΠ ΕΑΑΔΗΣΥ, 1Η ΕΚΔΟΣΗ 8/8/2018 ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ / ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ / ΑΝΑΡΤΗΣΗ 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 1-3, 2-3, 3-3, 4-3 1-4, 3-4 1-5, 2-4, 3-5, 4-4 1-6, 2-5, 3-8, 4-7 1-7, 2-6, 3-6, 4-6 1-8, 2-7, 3-7, 4-6 1-9, 2-8, 3-9, 4-8 1-10, 2-9, 3-10, 4-9 1-11, 3-11 1-12, 2-10, 3-12, 4-10 1-13, 2-11, 3-13, 4-11 1-14, 2-12, 3-14, 4-12 Άρθρο 38§3 ν.4412/16 και άρθρα 5, 6 και 10 ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781Β/23-5-2017) -//- και άρθρο 2 παρ 4 ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145Α/5-8-2016) Άρθρο 2§4 εδάφ 6α ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) Άρθρα 63, 65, 66, 293, 295, 296 ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) Άρθρο 38§3 ν.4412/16 και άρθρα 5, 6 και 10 ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781Β/23-5-2017) -//Άρθρο 2§4 εδάφ 16 ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) Άρθρο 36 ΥΑ Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521Β/1-11-2016) Άρθρο 38§3 ν.4412/16 και άρθρα 5, 6 και 10 ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781Β/23-5-2017) Άρθρο 2§4 εδάφ 16 ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) Άρθρα 64, 294 ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) Άρθρο 38§3 ν.4412/16 και άρθρα 5, 6 και 10 ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781Β/23-5-2017) -//Άρθρο 2§4 εδάφ 6α ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 1- Στάδιο 1-1 σημαίνει από τον πίνακα 1 (ανοικτές διαδικασίες άνω των ορίων) το στάδιο 1 (ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος μετά την υπογραφή του), στάδιο 3-8 σημαίνει από τον πίνακα 3 (κλειστές διαδικασίες άνω των ορίων) το στάδιο 8 (καταχώριση διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ και Αποστολή πρόσκλησης προς τους επιλεγέντες για υποβολή προσφοράς ή συμμετοχή στον διάλογο) κοκ 2- Με τον όρο κλειστές διαδικασίες, στους πίνακες 3 και 4, αναφερόμαστε στην κλειστή διαδικασία των άρθρων 28 και 265, στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση των άρθρων 29 και 266, στον ανταγωνιστικό διάλογο των άρθρων 30 και 267, στην σύμπραξη καινοτομίας των άρθρων 31 και 269 και την διαδικασία διαπραγμάτευσης με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού του άρθρου 266, χωρίς την χρήση προκαταρκτικής προκήρυξης ή περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης. Εδώ επίσης έχουμε περιλάβει και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού των άρθρων 32 και 269 και τις απ ευθείας αναθέσεις των άρθρων 118 και 328 του ν.4412/16 (για όσα στάδια του άρθρου 38§3 τις αφορούν). ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΑΣ ΕΕΠ ΕΑΑΔΗΣΥ, 1Η ΕΚΔΟΣΗ 8/8/2018

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις