ΚΟΜΒΟΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΟΜΒΟ Frequent Asked Questions on Central Interoperability Node (MoI). ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Συμπληρωματικές Οδηγίες για τη Διατιθέμενη Δημοσιονομική Πληροφορία στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας για Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και Μητρώου (ΥΠΕΣ) - Κεντρικό Δεσμεύσεων Συντομογραφίες: ΓΛΚ: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Ημ/νία: Ημερομηνία ΚΑΕ: Κωδικός Αριθμός Εσόδου/Εξόδου ΟΤΑ: Οργανισμός/ Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΟΕ: Παρελθόντων Οικονομικών Ετών ΣΥΔΑΚ: Σύστημα Δημιουργίας Αναφορών Κόμβου ΤΠΔ: Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ΥΠΕΣ: Υπουργείο Εσωτερικώ Σ.Ερ.: Συχνή Ερώτηση 1.Μπορεί ο Κόμβος να αντλήσει αρχεία xml (αναφορές) εάν αυτά δεν καταστούν διαθέσιμα προς άντληση από το Στατιστικό ανταποκριτή; Όχι, τα αρχεία xml/αναφορές πρέπει να μην μπορούν να αντληθούν από τον Κόμβο εάν δεν καταστούν διαθέσιμα προς άντληση από το Στατιστικό Ανταποκριτή. Ακόμα και αν το ΣΥΔΑΚ δημιουργεί αυτόματα τα αρχεία xml/αναφορές για να αντληθούν από τον Κόμβο, εντούτοις πρέπει αυτό να απαιτεί από το Στατιστικό Ανταποκριτή την έγκριση προς διάθεση 2.Σε ποια χρονική περίοδο αναφέρονται τα στοιχεία της Αναφοράς Ενδοκυβερνητικών Συναλλαγών; Η Αναφορά Ενδοκυβερνητικών Συναλλαγών αφορά σε Μήνα Αναφοράς, π.χ. όταν διατίθενται οι αναφορές για τον Μήνα Μάρτιο 2013, τότε οι ενδοκυβερνητικές συναλλαγές που παράγονται στη σχετική αναφορά αναφέρονται στην περίοδο από 1/3/2013 έως και 31/3/2013 (και όχι σε περίοδο έως το μήνα αναφοράς, ήτοι 1/1/2013 έως 31/3/2013). 3.Τα ποσά των Επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι ΟΤΑ από το ΥΠΕΣ περνούν από λογαριασμούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) για να δοθούν εν τέλει στον ΟΤΑ. Αποτελεί κάτι τέτοιο Ενδοκυβερνητική Συναλλαγή και εάν ναι, τότε ποίος είναι ο φορέας/ΑΦΜ που πρέπει να σημειωθεί; Η λήψη επιχορηγήσεων από έναν ΟΤΑ αποτελεί Ενδοκυβερνητική Συναλλαγή (Εισροή (IN)) και πρέπει να σημειωθεί με ενδοκυβερνητικό συναλλασσόμενο το ΥΠΕΣ και όχι το ΤΠΔ (σημειώνεται το ΑΦΜ του ΥΠΕΣ και όχι του ΤΠΔ, το ΤΠΔ δεν είναι ενδοκυβερνητικός φορέας), παρότι οι ΟΤΑ λαμβάνουν ειδοποίηση από το ΤΠΔ για τα χρήματα που έλαβαν, εντούτοις οι επιχορηγήσεις λαμβάνονται από το ΥΠΕΣ. 4.Οι ΚΑΕ του Προϋπολογισμού των Δήμων που εντάσσονται στις Αναφορές του Κόμβου μπορούν να αντλούνται τόσο από το υποσύστημα των λογαριασμών τάξεως όσο και από το υποσύστημα του προϋπολογισμού. Όταν αντλούνται από το υποσύστημα των λογαριασμών τάξεως θα πρέπει να σταλούν στην πλήρη τους μορφή; Όχι, δεν θα έρθουν ολόκληροι οι λογαριασμοί τάξεως στο xml αρχείο, αλλά μόνο η Υπηρεσία (ΥΥ) και ο ΚΑΕ (ΧΧΧΧ). Για παράδειγμα, έχουμε το λογαριασμό τάξεως 02.31.00.6011 στα έξοδα, στον Κόμβο πρέπει να διατεθεί «00.6011» με το «00» ως Υπηρεσία και το «6011» ως ΚΑΕ, και όχι το μέρος «02.31.» του λογαριασμού τάξεως. Επίσης έστω ότι έχουμε το λογαριασμό τάξεως 06.31.00.0111 στα έσοδα, στον Κόμβο πρέπει να διατεθεί «00.0111» με το «00» ως Υπηρεσία (παρότι στην ΚΥΑ 7028/2004 οι ΚΑ Εσόδων δεν έχουν Υπηρεσία) και το «0111» ως ΚΑΕ, και όχι το μέρος «06.31.» του λογαριασμού τάξεως. 5.Αρκετές Περιφέρειες ακολουθούν την πρακτική να διακρίνουν τους ΚΑΕ που αφορούν τις περιφερειακές ενότητες (ή γενικά να διακρίνουν για διάφορους σκοπούς), προτάσσοντας ψηφίο που αντιστοιχεί σε κάθε ενότητα, μπροστά στον τριψήφιο κωδικό του φορέα π.χ. «0», «1», κτλ δημιουργώντας φορείς όπως 0072, 1072, ή δημιουργούν υποφορείς με την προσθήκη επιμέρους ανάλυσης με αριθμούς ή γράμματα π.χ. 072.1, 072-01, 0721, 072Α. Είναι ζητούμενη από τον Κόμβο η πληροφορία για την κάθε περιφερειακή ενότητα; Μπορεί να αξιοποιήσει ο Κόμβος τους φορείς που δεν είναι στον ενδεδειγμένο τύπο αλλά δίνονται με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφηκαν; Ο Κόμβος ζητά συγκεντρωτικά για όλη την Περιφέρεια την οικονομική πληροφορία και δεν είναι επιθυμητή η διάκριση μεταξύ περιφερειακών ενοτήτων (άρα ζητούνται τα στοιχεία συγκεντρωτικά για όλη την Περιφέρεια και όχι με διάκριση για τις Περιφερειακές της ενότητες). Ο Κόμβος δεν μπορεί να αξιοποιήσει τους ΚΑΕ που έρχονται με φορέα που είναι με μορφή διαφορετική από την ενδεδειγμένη (δηλαδή οι ΚΑΕ είναι της μορφής ΦΦΦ.ΧΧΧΧ με τον φορέα να έχει 3 ψηφία ΦΦΦ). Συνεπώς στα αρχεία xml που διατίθενται σε αυτόν πρέπει οι φορείς να είναι συνολικοί για όλη τη Περιφέρεια (χωρίς να διακρίνονται σε υποφορείς με κάποιο τρόπο). 6.Πως μπορεί ο Στατιστικός Ανταποκριτής να έχει και αυτός τα στοιχεία των Αναφορών που διαθέτει προς άντληση; Ο Ανάδοχος Μηχανογράφησης πρέπει να έχει εγκαταστήσει ΣΥΔΑΚ το οποίο να μπορεί να κρατά στη μνήμη του ή να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εξάγει τις αναφορές (π.χ. με το να κρατά σε προσωρινή βάση δεδομένων ή να παράγει τοπικά αρχεία xml ή να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εξάγει τις αναφορές). Με τον τρόπο αυτό, ο Στατιστικός Ανταποκριτής θα μπορεί να κρατά τις Αναφορές που διέθεσε για τον κάθε μήνα. 7.Πως μπορεί ο Στατιστικός Ανταποκριτής να ελέγξει εάν διέθεσε επιτυχώς τις Αναφορές; Το ΣΥΔΑΚ που έχει εγκαταστήσει ο Ανάδοχος Μηχανογράφησης πρέπει να μπορεί να ενημερώνει τον Στατιστικό Ανταποκριτή για την επιτυχή διάθεση των Αναφορών που έχει επιλέξει να διαθέσει. Τονίζεται ότι η διάθεση των στοιχείων δεν συνεπάγεται αυτόματα και την άντληση αυτών από τον Κόμβο, καθώς μπορεί να προκύψει αδυναμία επικοινωνίας/διάθεσης των στοιχείων (π.χ. κλείσιμο του server, δήλωση λανθασμένης διεύθυνσης του server, κτλ). 8.Πώς ενημερώνεται ο Στατιστικός Ανταποκριτής για την επιτυχημένη ή όχι άντληση των Αναφορών από τον Κόμβο; Ο Κόμβος αποστέλλει αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στον Στατιστικό Ανταποκριτή (και στον αναπληρωτή του, αν έχουν δηλωθεί στο σύστημα με την αποστολή e-mail με τα στοιχεία επικοινωνίας που περιγράφονταν στην 53/2012 εγκύκλιό μας) για την επιτυχημένη ή όχι λήψη κάθε Αναφοράς. Στην περίπτωση της αποτυχημένης λήψης, αναφέρεται και η αιτία (σφάλμα) της αποτυχίας και ο Στατιστικός Ανταποκριτής οφείλει να ενεργήσει ανάλογα (βλ. επόμενη ερώτηση), ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διάθεση των στοιχείων). Δυνητικά, το ΣΥΔΑΚ του Αναδόχου μπορεί να ενημερώνει και αυτό για την επιτυχημένη άντληση της κάθε αναφοράς. 9.Τι σημαίνουν οι διάφορες αιτίες σφάλματος λήψης Αναφοράς που στέλνει μέσω e-mail ο Κόμβος; Οι συνηθέστερες αιτίες σφάλματος λήψης και η σημασία τους είναι: • Μη διαθέσιμα δεδομένα: Ο Στατιστικός Ανταποκριτής δεν έχει προχωρήσει στον υπολογισμό ή την εξαγωγή των στοιχείων για τη συγκεκριμένη περίοδο (ανάλογα με το ΣΥΔΑΚ κάθε εταιρείας) ή η Αναφορά δεν περιέχει δεδομένα, πράγμα που δεν δέχεται ο Κόμβος. • Μη οριστικοποιημένα δεδομένα: Ο Στατιστικός Ανταποκριτής δεν έχει προχωρήσει στη διάθεση ή οριστικοποίηση των Αναφορών για τη συγκεκριμένη περίοδο (ανάλογα με το ΣΥΔΑΚ κάθε εταιρείας). • Μη έγκυρα δεδομένα: Η μορφή ή η δομή του xml αρχείου δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος από την εταιρεία υποστήριξης του ΣΥΔΑΚ. • Αδυναμία σύνδεσης: Ο Κόμβος δεν κατάφερε να συνδεθεί με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΑ. Ενδεχόμενο προσωρινό πρόβλημα δικτύου ή πρόβλημα στον server του ΟΤΑ. • Σφάλμα λογαριασμού σύνδεσης: Ο Κόμβος δεν κατάφερε να συνδεθεί με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΤΑ διότι τα στοιχεία σύνδεσης (credentials) που έχουν δοθεί είναι λανθασμένα. • Αποτυχία επικοινωνίας με το Web Service: Το web service του ΟΤΑ δεν απαντά στις κλήσεις του Κόμβου. Θα πρέπει να διερευνηθεί με την ομάδα πληροφορικής του ΟΤΑ. • Άγνωστο Σφάλμα: Το σφάλμα μπορεί να οφείλεται σε διάφορα τεχνικά προβλήματα που χρειάζονται περισσότερη διερεύνηση για να εντοπιστούν. Απαιτείται επικοινωνία με την τεχνική ομάδα υποστήριξης του κόμβου διαλειτουργικότητας (ΥΠΕΣ) για περισσότερη ανάλυση. 10.Στους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού έως τέταρτο βαθμό, μπορεί να εμφανίζονται και ΚΑΕ οι οποίοι δεν υπάρχουν στον τύπο του προϋπολογισμού του ΟΤΑ, όπως έχει καθοριστεί από τα συναφή νομοθετήματα. Ο Κόμβος μπορεί να αντλεί τέτοια λανθασμένα στοιχεία; Τι πρέπει να κάνουν οι Οικονομικές Υπηρεσίες του ΟΤΑ; Ο Κόμβος αντλεί αρχεία xml, συνεπώς εάν σε αυτά συμπεριλαμβάνονται λανθασμένοι ΚΑΕ τότε θα αντληθούν από αυτόν. Συνεπώς, εάν οι λανθασμένοι ΚΑΕ παραμένουν ενεργοί στο οικονομικό έτος τότε είναι πιθανό (ανάλογα το ΣΥΔΑΚ) να συμπεριληφθούν στα αρχεία xml και να αντληθούν από τον Κόμβο, έστω και εάν αυτοί ανοίχτηκαν σε παρελθόντα οικονομικά έτη και δεν τους χρησιμοποιεί/κινεί πλέον. Όπως είναι ευνόητο, οι Οικονομικές Υπηρεσίες είναι υπόχρεες ώστε τα οικονομικά στοιχεία του ΟΤΑ να μην αποκλίνουν από το επίσημο κωδικολόγιο που καλείται να εφαρμόσει κατά τα συναφή νομοθετήματα (βλέπε και υπ’αριθμ. 8/17515/29-4-2013 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΦ)). 11.Ποία Πεδία περιλαμβάνει η Αναφορά Μηνιαία Στοιχεία Εγκυκλίου 2/61968/2010 (ή αλλιώς Αναφορά Στοιχείων Διαθεσίμων, Δανείων και Υποχρεώσεων); Από πού αντλούνται; Σε ποια χρονική περίοδο αναφέρονται; Οι λογαριασμοί που έχουν δοθεί στο κάθε πεδίο ως προδιαγραφές είναι δεσμευτικοί ή επιτρέπεται ο ΟΤΑ να κάνει προσαρμογές για να εξάγονται ορθά; Τα πεδία που περιλαμβάνονται είναι: 3.3 «Ταμείο», 3.4 «Καταθέσεις στην ΤτΕ», 3.5 «Καταθέσεις σε λοιπές Τράπεζες», 3.6 «Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομαλά)», 3.7 «Λοιπά ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ)», 3.8 «Μετοχές – λοιπές συμμετοχές – μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων», 3.9 «Δάνεια προς τρίτους», 3.10 «Δάνεια από Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς», 3.11 «Υποχρεώσεις σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης» και 3.12 «Υποχρεώσεις σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης». Τα στοιχεία αυτής της αναφοράς αντλούνται από τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής. Αναφέρονται σε περίοδο, από 1/1 έως το τέλος του Μήνα Αναφοράς. Οι λογαριασμοί που αναφέρονται στις προδιαγραφές κάθε πεδίου είναι ενδεικτικοί και τούτο διότι ο κάθε ΟΤΑ μπορεί να αναπτύξει κατάλληλα λογαριασμούς της γενικής λογιστικής για να καλύψει τις ανάγκες πληροφόρησης. Επομένως το ΣΥΔΑΚ πρέπει είτε να δίνει τη δυνατότητα στο Στατιστικό Ανταποκριτή να επιλέγει του λογαριασμούς που θα συμπεριληφθούν στο κάθε πεδίο, είτε να του δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τα πεδία χειροκίνητα (χειρόγραφη καταχώριση στα πεδία), είτε και τα δύο. 12.Για το Μήνα Αναφοράς Δεκέμβριο, θα πρέπει η Αναφορά Στοιχεία Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού να περιέχει και τις εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού; Όχι, η Αναφορά Στοιχείων Ισοζυγίου Γενικού Καθολικού δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις εγγραφές κλεισίματος Ισολογισμού (σε αυτήν την περίπτωση θα εμφανίζονταν εξισωμένοι οι λογαριασμοί). 13.Πολλές φορές οι ΟΤΑ λαμβάνουν επιχορηγήσεις που αφορούν παρελθόν οικονομικό έτος μέσα στο τρέχον οικονομικό έτος. Τέτοιες επιχορηγήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται σε λογαριασμούς εσόδων επιχορηγήσεων τρέχουσας χρήσης ή σε έσοδα ΠΟΕ; Οι επιχορηγήσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται στους ΚΑ Εσόδων επιχορηγήσεων ΠΟΕ που έχει ο Προϋπολογισμός του ΟΤΑ (στις Περιφέρειες στους ΚΑΕ του 8000 «Έσοδα από παρελθόντα έτη», ενώ στους Δήμους στους ΚΑΕ της ομάδας 2 «Έσοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά») και όχι στους ΚΑ Εσόδων επιχορηγήσεων της τρέχουσας χρήσης. 14.Στις Προμήθειες και τα έργα των ΟΤΑ παρακρατείται από το ποσό που καταβάλλεται στον Προμηθευτή/εργολάβο κράτηση (εκδίδεται Γραμμάτιο Είσπραξης), η οποία αποδίδεται αργότερα σε Ενδοκυβερνητικό Φορέα. Θα πρέπει το ποσό που παρακρατείται και σημειώνεται ως έσοδο να αποτελεί Ενδοκυβερνητική Συναλλαγή Εισροή (IN); Όχι, το ποσό που παρακρατείται από την πληρωμή για να αποδοθεί από το Δήμο στο Ελληνικό Δημόσιο, δεν θα σημειωθεί ως Ενδοκυβερνητική Συναλλαγή Εισροή (IN) καθώς είναι είσπραξη από τον Προμηθευτή/εργολάβο. 15. Όταν λαμβάνεται ένα Τιμολόγιο (ή γενικότερα ένα παραστατικό), καταχωρείται στο Μητρώο Δεσμεύσεων η ημ/νία παραλαβής του στη στήλη (14) και η ημ/νία υποχρέωσης εξόφλησης στη στήλη (23). Εάν δεν υπάρχει ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για την ημ/νία υποχρέωσης εξόφλησης της υποχρέωσης, τότε νοείται ότι η ημ/νία παραλαβής και η ημ/νία υποχρέωσης εξόφλησης ταυτίζονται. Έστω ότι παραλαμβάνεται ένα Τιμολόγιο με ημ/νία 31/3/2014, και καταχωρίζεται όπως προβλέπεται στο Μητρώο Δεσμεύσεων, με ημ/νία παραλαβής και ημ/νία υποχρέωσης εξόφλησης 31/3/2014. Από ποία ημερομηνία θα σημειωθεί Απλήρωτη Υποχρέωση (στήλη 22) στο ΜΔ και από ποία ημερομηνία θα ξεκινήσει η ωρίμανση/ενηλικίωση της ως εκκρεμής οφειλή(στήλες 24 έως 31); ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Το ποσό θα ξεκινήσει να φαίνεται ως Απλήρωτη Υποχρέωση (στήλη 22) από την ημερομηνία Παραλαβής του παραστατικού δηλαδή την 31-3-2014 , όμως η ωρίμανση-ενηλικίωσή του ως εκκρεμής οφειλή (στήλες 24 έως 31) θα ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της ημέρας εξόφλησης (όπου στην περίπτωσή μας, η ημερομηνία εξόφλησης ταυτίζεται με την ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου), δηλαδή από την 1-4-2014 (θα σημειωθεί το ποσό στη στήλη Εκκρεμείς Οφειλές 1-30 ημέρες στήλη 24). ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 16.Ο λογαριασμός της Γενικής Λογιστικής 53.17 «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση σε Ευρώ» αναλύεται σε υπολογαριασμούς που παρακολουθούν την αποπληρωμή μέσα στη χρήση (μέρους ή του όλου) των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμός 45) και περιλαμβάνει υπολογαριασμούς που αφορούν την παρακολούθηση δανειακών υποχρεώσεων. Σε ποίο πεδίο της Αναφοράς «Στοιχεία εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010» (ή αλλιώς Αναφορά Στοιχείων Διαθεσίμων, Δανείων και Υποχρεώσεων) θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι υπολογαριασμοί του 53.17 που αφορούν Δανειακές υποχρεώσεις; Όπως αναφέρουμε και στην Σ.Ερ.11 οι λογαριασμοί που περιλαμβάνονται στα πεδία της συγκεκριμένης αναφοράς πρέπει να τύχουν προσαρμογής από τους ΟΤΑ για να δίνουν την ορθή εικόνα. Οι υπολογαριασμοί του 53.17 που αφορούν Δανειακές Υποχρεώσεις πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο 3.10 «Δάνεια από Πιστωτικά Ιδρύματα» και αντίστοιχα οι υπόλοιποι υπολογαριασμοί θα μοιραστούν ανάλογα εάν αφορούν σε υποχρεώσεις σε Τρίτους ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στα πεδία 3.11 και 3.12 αντίστοιχα. Για την παραγωγή του πιο αξιόπιστου αποτελέσματος των προσαρμογών στα πεδία της ανωτέρω αναφοράς, ενδείκνυται αυτές να γίνουν με μηχανογραφικό τρόπο σε συνεννόηση-συνεργασία του φορέα με τον Ανάδοχο Μηχανογράφησης που τον υποστηρίζει, όπως άλλωστε επισημάνθηκε και σε σχετική συνάντηση συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ στελεχών του ΥΠΕΣ και εκπροσώπων Αναδόχων Μηχανογράφησης, όπως η ΔΑΕΜ, ΕΓΚΡΙΤΟΣ Group-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Alfaware, Neuropublic, OTS, Q&R, Singular Logic, Unisystems). 17.Η χρηματοδότηση για τα επιχορηγούμενα έργα κατατίθεται σε λογαριασμό της ΤτΕ στον οποία όμως ο φορέας έχει πρόσβαση μόνο όταν εκπληρωθούν συγκεκριμένοι όροι (π.χ. διάθεση για συγκεκριμένο έργο, ύπαρξη πιστοποιημένου λογαριασμού του έργου). Όσο δεν έχουν εκπληρωθεί οι όροι για την εκταμίευση αυτών των ποσών, θα σημειωθούν σε κάποιο πεδίο της Αναφοράς «Στοιχεία εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010» (ή αλλιώς Αναφορά Στοιχείων Διαθεσίμων, Δανείων και Υποχρεώσεων); α συγκεκριμένα ποσά δεν αποτελούν, έως να εκπληρωθούν οι ειδικοί όροι, ταμειακά διαθέσιμα του φορέα, έτσι δεν θα καταγραφούν σε υπολογαριασμούς του 38 «Χρηματικά Διαθέσιμα» της Γενικής Λογιστικής (βλ. σχετικά οριζόμενα στο κεφ. 2.2.309, παρ.1 της υπ’αριθμ. 4605/1-2-2005 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 163 Β΄ 2005)). 18.Στο πεδίο 3.8 «Μετοχές – λοιπές συμμετοχές – μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων» της Αναφοράς «Στοιχεία εγκυκλίου 2/61968/0094/17-9-2010» (ή αλλιώς Αναφορά Στοιχείων Διαθεσίμων, Δανείων και Υποχρεώσεων) σημειώνονται οι αξίες των λογιστικών μεγεθών στην τιμή κτήσης ή μετά από την διενέργεια προβλέψεων; Στο Παράρτημα της υπ’αριθμ. 2/61968/0094/17-9-2010 εγκυκλίου του ΥΠΟΙΚ στο στοιχείο Δ. που αφορά στη συμπλήρωση του Μηνιαίου Δελτίου 2 ΟΤΑ αναφέρεται: «Επισημαίνεται ότι για τις ανάγκες του δελτίου αυτού, όλα τα χρεόγραφα θα εμφανίζονται στο κόστος κτήσης και δε θα αποτιμούνται σύμφωνα με τους κανόνες που θέτουν τα λογιστικά σχέδια». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα στοιχεία των λογαριασμών Μετοχών και Συμμετοχών της Γενικής Λογιστικής που θα συμπεριληφθούν στο πεδίο 3.8 της αναφοράς του κόμβου θα πρέπει να παρουσιάζουν το κόστος κτήσης, χωρίς να περιλαμβάνουν τις καταγεγραμμένες προβλέψεις υποτίμησης της αξίας αυτών.

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις