ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ-ΕΚΔΟΣΗ Χ.Ε.

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕΡΩΤΗΜΑ Ποιος είναι ο δικαιούχος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα επί θανάτου του δικαιούχου:
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 21/1/2019 ΕΡΩΤΗΜΑ Ποιος είναι ο δικαιούχος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα επί θανάτου του δικαιούχου: ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 2/45136/0026/2017.«Παροχή οδηγιών για τον έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή δημοσίων δαπανών».(ΑΔΑ:ΩΣΡ5Η-ΞΘΨ) (…) -Σε περίπτωση που δικαιούχος της δαπάνης απεβίωσε, το Χ.Ε. εκδίδεται στο όνομα του θανόντα, εφόσον υφίστανται ενεργός ΑΦΜ και τραπεζικός λογαριασμός αυτού, πλην όμως η σχετική Εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού παράγεται στο όνομα των κληρονόμων, εφόσον έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ.Δ.Π. ως λήπτες του ποσού. Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης ενεργού ΑΦΜ και τραπεζικού λογαριασμού, εκδίδονται Χ.Ε. με δικαιούχο κάθε κληρονόμο χωριστά, και στα αιτήματα (μέσω φαξ) συμψηφισμού εκκαθαρισμένης και βέβαιης απαίτησης προς τις αρμόδιες για τους δικαιούχους -κληρονόμους Δ.Ο.Υ. αναγράφονται τα στοιχεία του θανόντα. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΠΔΔ Επί θανάτου του δικαιούχου της απαίτησης κατά του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ το ένταλμα πληρωμής δεν εκδίδεται νόμιμα στο όνομα του αποβιώσαντος, γιατί αυτό πρέπει να εκδίδεται στ’ όνομα των νόμιμων κληρονόμων του (Πράξεις Ι Τμ.Ελ.Συν. 2/1996, Άρ. 13 ΝΔ 496/1974). Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα του Ν. 103/75 υπαλλήλου που έχει αποκτήσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, λόγω παραιτήσεως και που πέθανε πριν εισπράξει το βοήθημα, χωρίς να αφήσει διαθήκη, είναι κληρονομικό και το δικαιούνται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1710 ΑΚ, εκείνοι που καλούνται από το νόμο στην κληρονομία, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους σ’ αυτή. (Πρ. Ι Τμ.ΕΣ 28ης Συν/5-7-84) (ΒΛΕΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ) Στην περίπτωση καταβολή αποζημίωσης λόγω θανάτου δικηγόρου με πάγια αντιμισθία, η εν λόγω αποζημίωση είναι παροχή από δικαίωμα που αναγνωρίζεται απ’ ευθείας υπέρ των μελών της οικογένειας του θανόντος που αναφέρονται αποκλειστικά στη διάταξη του άρθρου 46 παράγραφος 6 του Κώδικα Δικηγόρων (εν προκειμένω υπέρ της φερόμενης ως δικαιούχου συζύγου αυτού) "ιδίω δικαίω" και δεν περιλαμβάνεται στην κληρονομιά του αποβιώσαντος δικηγόρου, ως εκ τούτου αβασίμως προβάλλεται από τη διαφωνούσα Επίτροπο ότι η αποζημίωση αυτή έπρεπε να υποβληθεί σε φόρο κληρονομίας, η δε από 11.4.2014 δήλωση αυτής περί αποποίησης της κληρονομίας του ανωτέρω δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα καταβολής της εντελλόμενης δαπάνης, καθόσον η αποζημίωση αυτή δεν περιλαμβάνεται στην κληρονομιά του θανόντος συζύγου της. ( ΒΛΕΠΕ ΕλΣυν/Κλ.1/311/2015.ΔικηγόροιΑποζημίωση συνταξιοδότησης. ) σελ. 1

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις