ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣυνοπτικός οδηγός για την εκκαθάρριση δαπανών Προμήθειας βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ 15/9/2018 ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1000 Προμήθειες ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1120 Προμήθεια έντυπου υλικού ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: 1121 Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ: περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1000.Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: 1250 Προμήθεια εντύπων γενικά βιβλίων και ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ: 1259 1259 Προμήθεια βιβλίων ,περιοδικών ,εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων Α)ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Υπόδειξη ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν.3852/2010- ΦΕΚ: 87/Α/2010 -Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης. «Η. Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: 14.Η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών «των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων τεχνολογιών σελ. 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ 15/9/2018 πληροφορικής και επικοινωνιών», με παράλληλη εποπτεία και ενίσχυση συλλόγων και φορέων που επιδιώκουν αντίστοιχους σκοπούς.1 Άρθρο 283 Τελικές Ρυθμίσεις (…) 3.Λοιπές αρμοδιότητες Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως είχαν ορισθεί και ασκούνταν με διατάξεις τυπικών νόμων και κανονιστικών πράξεων και οι οποίες δεν έχουν απονεμηθεί στις περιφέρειες με το άρθρο 186 του παρόντος, ούτε έχουν μεταβιβασθεί στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους δήμους ασκούνται, μετά την εγκατάσταση των οικείων αιρετών οργάνων από την περιφέρεια, με εξαίρεση θέματα διαχείρισης και προστασίας των δασών, καθώς και θέματα χωροταξίας και περιβάλλοντος, η άσκηση των οποίων περιέρχεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Π.Δ.347/1986- ΦΕΚ: 154/Α/1986 -Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες και στις Περιφερειακές Αρχές Διανομαρχιακού επιπέδου (…) 5. Από τις αρμοδιότητες του Υπουργού Πολιτισμού: δ. Η επιχορήγηση πολιτιστικών φορέων (Πολιτιστικών σωματείων, σωματείων, για την οργάνωση λαογραφικών εκδηλώσεων χορευτικών συγκροτημάτων, λογοτεχνικών σωματείων) αρμοδιότητας ΥΠΠΟ, με εξαίρεση τους φορείς που έχουν την έδρα λειτουργίας τους στο Νομό Αττικής. ('Αρθρο 1 Ν. 1438/1944, ΦΕΚ 109 Α'). ε. Η χορήγηση δωρεάν βιβλίων σε βιβλιοθήκες. ('Αρθρο 4 Β.Δ. 449/1963, ΦΕΚ 130 Α' και άρθρο 18 του Π.Δ. 941/1977, ΦΕΚ 320 Α'). -Ν.1438/1944 - ΦΕΚ: 109/Α/1944 -Περί αναγραφής πιστώσεως εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας προς ενίσχυσιν της πνευματικής και καλλιτεχνικής κινήσεως. Άρθρον 1.1.Έπιτρέπεται όπως δι’ αποφάσεων των Υπουργών της Εθνικής Παιδείας και των Οικονομικών εγκρίνηται η αναγραφή πιστώσεων εν τω ειδικώ προυπολογισμώ των εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας μέχρι τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000)δραχμών ετησίως δια τας εξής αιτίας: α)Την ενίσχυσιν της εκδόσεως έργων εθνικού η λαογραφικού περιεχομένου ή αναφερομένων εις τον πολιτισμόν της αρχαίας η νεωτέρας Ελλάδος η τον γλωσσικόν μας θησαυρόν, την δημώδη ποίησην, τα ήθη και τα έθιμα του Ελληνικού Λαού, την νεολληνικήν λογοτεχνίαν και την Ελληνικήν λαικήν τέχνη,β) την ενίσχυσιν περιοδικών συγγραμάτων του αυτού περιεχομένου ή άλλων περιοδικών εξυπηρετούντων σπουδαίως την Ελληνικήν λογοτεχνίαν και τέχνην,γ) την αγοράν εκδιδομένων ήδη έργων του αυτού περιεχομένου ή άλλων αξιολόγων Ελληνικών έργων,δ) την ενίσχυσιν επιστημονικών οργανώσεων, ιδρυμάτων και Συλλόγων σκοπόν έχοντων την προαγωγήν της Επιστήμης των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών,ε)την ενίσχυσιν ωργανωμένων βιβλιοθηκών νομικών προσώπων ή ιδιωτών,στ) την βράβευσίν λογοτεχνικών έργων, σχολικών θεατρικών έργων κλπ. 2.Δί’ ομοίων αποφάσεων των αυτών Υπουργών επιτρέπεται η αυξομείωσις των ως άνω πιστώσεων και η επι μέρους τροποποίησις των. Ν.3463/2006- ΦΕΚ: 114/Α/2006 - Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. ΠΟΛ.1094/2015 Φορολογική μεταχείριση των υποτροφιών, των χρηματικών βραβείων και των βοηθημάτων – οικονομικών ενισχύσεων.(ΑΔΑ:7ΣΟΒΗ-9ΓΑ) 1 σελ. 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ 15/9/2018 N.3801/2009- ΦΕΚ: 163/Α/2009 -Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης , παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν 4270/2014 - ΦΕΚ: 143/Α/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. Π.Δ.80/2016 - ΦΕΚ: 145/Α/2016 -Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 2/100018/0026/2016 ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών» Ν.3861/2010 - ΦΕΚ: 112/Α/2010 -Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. N.4412/2016 - ΦΕΚ: 147/A/2016 -Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).. Β)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Ι. Χωρίς διαγωνισμό μέχρι το οριζόμενο από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις ποσό .( ν.4412/2016,Άρθρο 118)2 1.Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων,εργασιών ή προμηθειών (όταν απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις που διέπουν τον φορέα) 2.α.Προκειμένου να αναληφθεί έγκυρα οποιαδήποτε υποχρέωση ή να εκτελεσθεί οποιαδήποτε δαπάνη από τους φορείς του άρθρου 1, εκδίδεται από το διατάκτη ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο σχετική απόφαση - ΦΕΚ: 147/A/2016 – Άρθρο 2 Ορισμοί (…) 31)ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φoρείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φoρείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328, …30) ως «συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 117 και 327, 2N.4412/2016 σελ. 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ 15/9/2018 ανάληψης υποχρέωσης με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση και εγκρίνεται, όσον αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, η πραγματοποίηση της δαπάνης (δημοσιονομική δέσμευση). β.Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (Άρθρο 2 π.δ. 80/2016). Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα 3.Πρώτη πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση.(Ν.4412/2016,άρθρο 120,παρ.3) μαζί με τα έγγραφα της σύμβασης (αρ. 45 Ν.4412/2016)3 4.Δικαιολογητικά απόδειξης της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.(Ν.4412/2016,Αρθρο73,παρ.11, Αρθρο 80,παρ.11) 4 5.Τα δικαιολογητικά της διαπραγμάτευσης (εφόσον διενεργήθηκε) μαζί με την προσφορά/ές ΕΑΑΔΗΣΥ-Ερωτήσεις-Απαντήσεις: Ερώτημα 32: Ερώτημα Υφίσταται υποχρέωση ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, είτε για διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, είτε για διαδικασία απευθείας ανάθεσης; Απάντηση Όχι. Τόσο στην περίπτωση προσφυγής σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης των άρθρων 32 και 269, όσο και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328 του ν. 4412/2016, δεν νοείται η εκ των προτέρων τήρηση κανόνων δημοσιότητας.Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του άρθρου 61 και την παρ.3 του άρθρου 120 (όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 22 του Ν.4441/2016 Ά 227) η πρώτη πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση είτε η πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφοράς δεν αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ. 3 ΕΑΑΔΗΣΥ-Ερωτήσεις-Απαντήσεις: Ερώτημα 31: Θα πρέπει και στην απευθείας ανάθεση των άρ.118 και 328, για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρ.73 και του άρ.74 οι οικονομικοί φορείς να προσκομίζουν δικαιολογητικά, όπως απόσπασμα του ποινικού μητρώου, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας; Απάντηση Οι υποχρεωτικοί λόγοι αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 ισχύουν, ανεξαρτήτως της επιλογής της διαδικασίας, συνεπώς πρέπει να ζητείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ή και των στοιχείων της παρ. 7 ακόμα και στην περίπτωση της απευθείας ανάθεσης των άρθρων 118 και 328. Παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό των παρ. 1 και 2 είναι δυνατή μόνον στις αναφερόμενες στην παρ. 3 περιπτώσεις και εφόσον αυτή προβλεφθεί από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα στα έγγραφα της σύμβασης. 4 σελ. 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ 15/9/2018 6.Απόφαση ανάθεσης (Ν.4412/2016,άρθρο 120,παρ.3) Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66.5 7.Σύμβαση 6 8.Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016,αποδεικτικά ανάρτησης στη Διαύγεια όλων των πράξεων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.Εφόσον η δαπάνη υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ αποδεικτικά ανάρτησης στο ΗΜΔΗΣ7 8 3828/45914/2017 ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ το αριθμ. 1794/2017 έγγραφο του ΥΠ.Εσωτερικών 5 Ν.4270/2014 -ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014 (…) Άρθρο 130 Τύπος συμβάσεων Για το κύρος σύμβασης του Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο. «Ειδικά για τις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν σε ενέργειες τεχνικής βοήθειας των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή/και ταμείων, το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.» Επί σύμβασης, η αποδοχή της πρότασης δύναται να γίνει και με χωριστό έγγραφο, η από τον αντισυμβαλλόμενο όμως του Δημοσίου εκπλήρωση της παροχής του αίρει την εκ της έλλειψης του γραπτού τύπου της αποδοχής ακυρότητα της σύμβασης.-Ν.4412/2016,άρθρο 45,παρ.3ζ «ζ) αντίγραφο της σύμβασης, εφόσον η αξία της ισούται ή είναι μεγαλύτερη από 1.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών ή 10.000.000 ευρώ όταν πρόκειται για δημόσια σύμβαση έργων.» 6 Ν.3861/2010 - ΦΕΚ: 112/Α/2010 -Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. άρθρο 2 παρ.4,υποπ.16 «περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, «Από την υποχρέωση πρωτογενούς ανάρτησης εξαιρούνται τα έγγραφα και στοιχεία δημόσιων συμβάσεων που καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ». -57654/2017 - ΦΕΚ: 1781/Β/2017 -Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.-ΕΑΑΔΗΣΥ/3468/2017 “Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4472/2016 (Α/74), τροποποίηση διατάξεων ν. 4412/2016 και έκδοση Υ.Α. ΚΗΜΔΗΣ” (ΑΔΑ:ΩΥ7ΙΟΞΤΒ-45Γ) 7 Η ανάρτηση στη διαύγεια ,όπως προκύπτει από τις παρακάτω διατάξεις, ισχύει έως 30/5/2018 -Ν.4412/2016,ΦΕΚ-147/Α/8.8.2016 άρθρο 38 παρ.4.(…) 4.(…) Όσα από τα παραπάνω στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με το ν.3861/2010 (Α' 112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.(…) .-Άρθρο 379 Έναρξη ισχύος (άρθρα 90 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 παράγραφοι 1-2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) 1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. (…) «3.Η ισχύς των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38, πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4, αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 376. «Η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 38 αρχίζει από 1.6.2018.» Η ισχύς της παραγράφου 9 του άρθρου 38 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου.». 8 σελ. 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ 15/9/2018 9.Τιμολόγιο πώλησης και δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 9 10 11 Για συμβάσεις προμήθειας αγαθών 10.Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής. 10α)Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 .β)Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. (Ν.4412/2016,άρθρο 200,παρ.4) Για συμβάσεις παροχής Υπηρεσιών 10.Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.10α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού οικ.2/42059/0026/2017 "Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4308/2014".(ΑΔΑ:64ΚΣΗ-49Ζ) Ν. 4308/2014 ΦΕΚ 251/Α/24.11.2014(…) Άρθρο 11 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου (…) γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού. ΠΟΛ. 1003/2014 ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».ΑΔΑ 7ΝΑΩΗ-96Σ (…) Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου (για χονδρικές πωλήσεις) (…) Στην περίπτωση (γ), δηλαδή στην περίπτωση πώλησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας(χονδρική πώληση), συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις συνδρομητών – ληπτών υπηρεσιών, ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται, έναντι συνδρομής, από ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια, υπηρεσίες οδικής βοήθειας κ.λπ. 11 ΕΣ/Τ4/23/2008 :Χρόνος έκδοσης τιμολογίου. Η έκδοση τούτου σε χρόνο μεταγενέστερο της διαχειριστικής περιόδου παροχής των υπηρεσιών δύναται μεν να επισύρει την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων εκ μέρους των αρμοδίων φορολογικών αρχών, δεν άγει όμως σε ακυρότητα του τιμολογίου και κατά συνέπεια δεν καθιστά μη νόμιμη την αξίωση του δικαιούχου επιτηδευματία, αφού το τιμολόγιο αυτό εξακολουθεί να αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης της σχετικής δαπάνης (βλ. πράξεις 50/1999 και 153/2006 ΙV Τμήματος Ελ. Συν.). 9 10 σελ. 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ 15/9/2018 αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 21912 13Ν.4412/2016. (Ν.4412/2016,άρθρο 200,παρ.5) 11.Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει: Τον Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ], τις κρατήσεις και το πληρωτέο ποσό. ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΒΛΕΠΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: Ν 4412/2016,Άρθρο 219 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 1.Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221..2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.3.Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.4.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.5.Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.6.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 12 ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)/189/2017(Ε ΔΙΑΚΟΠΩΝ):ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ:Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις 2, 3 και 4 της παρούσας το Κλιμάκιο κρίνει ότι: α) Κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 200 και της παραγράφου 5 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016, στα δικαιολογητικά του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος δεν περιλαμβάνεται απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου που να εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής των επίμαχων υπηρεσιών, ούτε άλλωστε από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαιη παραλαβή των σχετικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β΄ εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016, απορριπτομένων των σχετικών ισχυρισμών του Δήμου. β) Βασίμως προβάλλει ο αναπληρωτής Επίτροπος, με τον β΄ λόγο διαφωνίας του ότι οι επίμαχες υπηρεσίες ανατέθηκαν και η σύμβαση υπεγράφη για ποσό μεγαλύτερο από αυτό της προσφοράς της φερόμενης ως δικαιούχου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 19.12.2016 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης (βλ. άρθρο 2 παρ.1 περ. 42 του ν. 4412/2016), η προσφερόμενη τιμή για την τουριστική έκθεση της Σόφιας ανερχόταν σε 7.740 ευρώ (με ΦΠΑ) (το αντίστοιχο ποσοστό του Δήμου ...... στη δαπάνη ανερχόταν σε 3.720 ευρώ με ΦΠΑ), ενώ οι υπηρεσίες ανατέθηκαν και η σχετική σύμβαση υπεγράφη για μεγαλύτερο ποσό, ήτοι για 3.870 ευρώ (με ΦΠΑ), χωρίς να δικαιολογείται από τα στοιχεία του φακέλου η επιπλέον διαφορά. δ) Ο δ΄ λόγος που προβάλλει ο αναπληρωτής Επίτροπος είναι απορριπτέος, διότι τόσο το πρωτογενές αίτημα (16REO005653563) όσο και η υπογραφείσα σύμβαση έχουν καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (17SYMV005818501). ε) Η μη έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο π.δ. 80/2016 διαδικασία, που επισημαίνεται με τον ε΄ λόγο διαφωνίας του αναπληρωτή Επιτρόπου, δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στη νομιμότητα και κανονικότητα της επίμαχης δαπάνης, εφόσον, όπως προαναφέρθηκε στην ανωτέρω σκέψη 5 της παρούσας, στην προκειμένη περίπτωση, δεσμεύθηκαν εγκαίρως οι αναγκαίες πιστώσεις για την πληρωμή των δαπανών που αναλήφθηκαν με την οικεία 8810/7.2.2017 σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 13 σελ. 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ 15/9/2018 -ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΈΓΓΡΑΦΑ -2/36191/0026/2001 - ΦΕΚ: 794/Β/2011 -Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών Δημοσίων Σχέσεων Υπουργείων -2024709/601/0026/1998 - ΦΕΚ: 431/Β/1998 -ΘΕΜΑ: «Περί καθορισμού δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες» των Γ)ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ε)ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΊΩΝ ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/186/2017.Προμήθεια ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. (..)Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, η επίμαχη δαπάνη δεν αφορά σε προμήθεια βιβλίων ή επιστημονικών περιοδικών με την κλασική έννοια του εμπλουτισμού με το σώμα αυτών της συλλογής της Βιβλιοθήκης του φορέα, αλλά στην καταβολή ετήσιας συνδρομής ενός «λογισμικού δανεισμού», με σκοπό την πρόσβαση σε ηλεκτρονικό σελ. 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ 15/9/2018 περιεχόμενο και τη χρήση αυτού από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους.(..)Κατά συνέπεια, κατά παράβαση της αρχής της ειδικότητας των πιστώσεων η εντελλόμενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις ανοίκειου ΚΑΕ του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, και ειδικότερα του ΚΑΕ 1259.90 «Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εκδόσεων», καθόσον η ως άνω σύμβαση αφορά σε παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών και όχι σε προμήθεια αγαθών, όπως τα αρμόδια όργανα του ... εσφαλμένα υπέλαβαν. Λαμβανομένης ωστόσο υπόψη της εννοιολογικής εγγύτητας της περιγραφικής διατύπωσης του τίτλου ως άνω ΚΑΕ και του αντικειμένου της επίμαχης σύμβασης καθώς και της ιδιαιτερότητας του δεύτερου (του αντικειμένου της επίμαχης σύμβασης), η φύση του οποίου αποτελούσε έως πρόσφατα ζήτημα εριζόμενο ακόμη και για αυτούς τους σχηματισμούς διενέργειας προσυμβατικού ελέγχου του Δικαστηρίου τούτου (βλ. Στ΄ Κλιμ. Πρ. 171/2009, 58/2010, και ήδη Ζ΄ Κλιμ. Πρ. 233/2010, 251/2013, 315/2016, 268/2017), το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος ενήργησαν συγγνωστώς και χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων εφαρμοστέων διατάξεων και για το λόγο αυτό το ελεγχόμενο ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί. ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)137/2012.Προμήθεια βιβλίων.Στην έννοια δε της πολιτιστικής εκδήλωσης που προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων εμπίπτει κάθε πολιτιστικό δρώμενο, που, έστω και αν δεν απευθύνεται άμεσα στο σύνολο του τοπικού πληθυσμού, αφυπνίζει και ενισχύει την πολιτιστική και ιστορική συνείδηση και τα πνευματικά ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας πολιτιστικής κληρονομιάς για τις επερχόμενες γενιές. Μεταξύ δε των δράσεων αυτών συγκαταλέγεται και η έκδοση βιβλίων που αφορούν στην αποτύπωση της χρονικής συνέχειας των σύγχρονων θεσμών σε τοπικό επίπεδο και στην συντήρηση της ιστορικής μνήμης θεμάτων τοπικού πολιτισμού. Επομένως, η δαπάνη για την έκδοση βιβλίου που αφορά στην ανάδειξη της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του οικείου δήμου εμπίπτει στην έννοια των λειτουργικών δαπανών του νομικού αυτού προσώπου, συνάδει δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητές του και συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του, προάγοντας τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των κατοίκων της περιφέρειάς του, και είναι νόμιμη εφόσον δεν υπερβαίνει τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, εν όψει των συνθηκών πραγματοποίησής της (πρβλ. Πράξεις VII Τμ. 21/2012, 54, 72, 243/2011). ΕΣ/ΤΜ.7/243/2011:Αμοιβή για την έκδοση του βιβλίου(...) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, η έκδοση του βιβλίου αυτού εμπίπτει στην έννοια των λειτουργικών δαπανών, καθόσον προάγει, μέσω της προβολής της τοπικής ιστορικής συνέχειας του εκπαιδευτικού θεσμού, όπως αυτή καταγράφεται στο εν λόγω βιβλίο, τα κοινωνικά, πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών. Πλην όμως η οικεία δαπάνη δεν είναι νόμιμη, αφού για τη διάθεση της σχετικής πίστωσης δεν τηρήθηκε η προϋπόθεση της προηγούμενης λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ....., όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 158 παρ. 3 περ. α΄ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά αντιθέτως αυτή πραγματοποιήθηκε με απόφαση της οικείας Δημαρχιακής Επιτροπής. Κατ’ ακολουθίαν αυτών, το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί. σελ. 9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ 15/9/2018 ΕΣ/ΤΜ.7/72/2011:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ:Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι λειτουργική κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009, καθόσον συντείνει την εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου στον τομέα του πολιτισμού, προάγει δε τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών του με την καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης και συνείδησης αυτών. ΕλΣυν.Τμ.7/54/2011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη για την προμήθεια του βιβλίου «1979-2009: Τα καλύτερά μας Χρόνια», το οποίο προβάλλει τις επιτυχίες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ τα τελευταία τριάντα χρόνια, είναι λειτουργική κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009, καθόσον διευκολύνει την εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου στον τομέα του αθλητισμού, συντελεί δε στην καλλιέργεια αθλητικής συνείδησης στους δημότες του και περαιτέρω, μέσα από τα πολλαπλά οφέλη που συνεπάγεται η ενασχόληση με τον αθλητισμό, επιτυγχάνεται η προαγωγή των κοινωνικών ενδιαφερόντων των δημοτών του. Περαιτέρω, η εν λόγω δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, ενόψει του πληθυσμού του Δήμου, του αριθμού των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων του ..... (10.961 σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Δήμου) και της χαμηλής τιμής κάθε τεμαχίου (13 ευρώ με Φ.Π.Α.). Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το κρινόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2010, σε βάρος του προϋπολογισμού του οποίου εκδόθηκε. ΕλΣυν/Τμ.7/358/2010 Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους οι Ο.Τ.Α. δύνανται νομίμως, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να προβαίνουν στη διάθεση πιστώσεων και την συνακόλουθη καταβολή δαπανών, που δεν προβλέπονται μεν από διάταξη νόμου όμως: α) είναι λειτουργικές για τον οικείο Ο.Τ.Α., συνάδουν δηλαδή προδήλως με την αποστολή και τις αρμοδιότητες του και συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του ή στην αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του, υπό την έννοια ότι η μη πραγματοποίηση τους θα προκαλούσε πρόβλημα στη λειτουργία της υπηρεσίας ή θα εμπόδιζε την επιδίωξη των νομίμων σκοπών του, β) σχετίζονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εκ μέρους του Ο.Τ.Α., οι οποίες προάγουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών του ή συμβάλλουν στην ενεργό συμμετοχή τους για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α και γ) ανταποκρίνονται στο ανάλογο ή προσήκον μέτρο, χωρίς να υπερβαίνουν τα εύλογα όρια που διαγράφονται με την τήρηση της αρχής της οικονομικότητας, ενόψει των συνθηκών πραγματοποίησής τους. Ως λειτουργικές δε κατά την ανωτέρω έννοια θεωρούνται, μεταξύ άλλων, δαπάνες που αφορούν, όπως σαφώς προκύπτει από τα επισυναπτόμενα στα εκάστοτε χρηματικά εντάλματα δικαιολογητικά, στην παροχή αναμνηστικών ειδών είτε σε συμμετέχοντες σε πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων των Ο.Τ.Α., είτε σε πρόσωπα που συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή αυτών (βλ. Πρ. VII Τμ. 230/2010, 369/2009).(....)Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η δαπάνη έκδοσης των βιβλίων αυτών δεν είναι νόμιμη, αφού για την επίμαχη προμήθεια των αντιτύπων του ως άνω βιβλίου δεν τηρήθηκε η προϋπόθεση της προηγούμενης λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ... όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 158 παρ. 3 περ. γ΄ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, αντιθέτως αυτή πραγματοποιήθηκε με απόφαση της σελ. 10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ 15/9/2018 Αντιδημάρχου ..., ενώ σε κάθε περίπτωση η δαπάνη αυτή δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου ούτε είναι λειτουργική, καθόσον δεν προκύπτει ότι αυτά τα βιβλία διατέθηκαν σε φιλοξενούμενους ή τιμώμενα πρόσωπα, τα οποία αποδεδειγμένα συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του δήμου ή σε συμμετέχοντες σε συγκεκριμένο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Εξάλλου, η δαπάνη αυτή υπερβαίνει, ενόψει και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας, που επιβάλλει την προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, το κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο. Κατόπιν αυτών, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί ΕλΣυν.Τμ.7/294/2010.Προμήθεια βιβλίων σε Δήμο:.Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη για την προμήθεια του βιβλίου «… πολιτισμός και λαογραφία των … 1821 – 1980», το οποίο περιλαμβάνει πλούσιο ιστορικό και λαογραφικό υλικό για το σύγχρονο παρελθόν της πόλης των … και αποσκοπεί στην ανάδειξη της ιστορίας της, είναι λειτουργική κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009, καθόσον διευκολύνει την εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου στον τομέα του πολιτισμού, προάγει δε τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών του με την καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης και συνείδησης αυτών. Περαιτέρω δε, η εν λόγω δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο, ενόψει του πληθυσμού του Δήμου (28.195 κατοίκους, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Δήμου) και της χαμηλής τιμής κάθε τεμαχίου (6,50 ευρώ με Φ.Π.Α.).Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί. ΕλΣυν.Τμ.7/113/2010.Καταβολή δαπάνης Δήμου για την προμήθεια βιβλίων:.αποφασίστηκε η προμήθεια 25 βιβλίων από 2 τίτλους και συγκεκριμένα: «…..» και «….» και ψηφίστηκε πίστωση 453,22 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 006434004. Τα παραπάνω βιβλία προορίζονται για τις Βιβλιοθήκες του ΚΑΠΗ, Παιδικού Σταθμού, Δημοτικού Σταδίου, Γυμνασίου, Λυκείου, Πολιτιστικών Συλλόγων … και ... και τις Βιβλιοθήκες του Συλλόγου Φίλων των …, ΑΟ …, Οικολόγων και … Νεολαίας (..)το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη δεδομένου ότι η επίμαχη προμήθεια αφορά ως επί το πλείστον άλλους φορείς πλην του Δήμου και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς του. ΕλΣυν/Τμ.7/63/2006.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη, διότι το ποδόσφαιρο, όπως και ο αθλητισμός γενικότερα, συνιστά πολιτιστικό αγαθό, συνεπώς δαπάνη με σκοπό την προμήθεια και περαιτέρω διάθεση στους φορείς εκπαίδευσης και τους αθλητικούς συλλόγους του Δήμου ενός βιβλίου με θέμα το ποδόσφαιρο, βρίσκει έρεισμα στο άρ. 24 παρ. 1 εδ. α΄ του π.δ. 410/95. Περαιτέρω, ένα βιβλίο με θέμα την αυτοβιογραφία ενός από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές δε μπορεί παρά να έχει ως θέμα (και) το ποδόσφαιρο, έστω και αν καταπιάνεται με αυτό έμμεσα, στα πλαίσια δηλαδή της εξιστόρησης του γενικότερου βίου του κεντρικού ήρωά του. Τέλος, η επίμαχη δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο ενόψει του μεγέθους και του πληθυσμού του Δήμου. Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω, το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα έπρεπε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος εντός του οποίου αυτό είχε εκδοθεί. σελ. 11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ 15/9/2018 ΕΣ/Τ4/37/2006. Προμήθεια βιβλίων έκδοσης του επιστημονικού σωματίου "Εταιρεία Πελλοπονησιακών Σπουδών" από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας για τις βιβλιοθήκες κέντρων εργαζόμενης Νεότητας. Δαπάνη νόμιμη, ενόψη του γενικότερου ανθρωπιστικού και εγκυκλοπαιδικού ενδιαφέροντος του ανωτέρω έργου και της ρητής πρόβλεψης της δαπάνης για αγορά βιβλίων πολιτιστικού περιεχομένου, η οποία άλλωστε δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. ΕΣ/Τ7/31/2006.Δαπάνη προμήθειας βιβλίων και λευκωμάτων από αθλητική εφημερίδα. Νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται μεν από διάταξη νόμου, ωστόσο συμβάλλει στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του δήμου και στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του (άρθρ. 24 π.δ. 410/95) προάγοντας το αθλητικό πνεύμα και την πολιτιστική ανάπτυξή του. ΕΣ/Τ7/79/2005.Προμήθεια αντιτύπων βιβλίων προκειμένου πρωτοβάθμιας και βθμιας εκπαίδευσης. να διατεθούν ΕΣ/Τ4/3/2001.Αμοιβή αναδόχου εκτέλεσης γραφιστικών Έκδοση βιβλίου περιεχομένου που δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου σε σχολεία εργασιών. ΕΣ/Τ7/99/2008 Αναμνηστικά δώρα. Εννοια.Προυποθέσεις χορήγησής τους ΕλΣυν.Τμ.4/48/1997Προμήθεια βιβλίων:..Επειδή, στην κρινόμενη περίπτωση, όπως από τα στοιχεία του φακέλου αυτής προκύπτει, δεν έχει διενεργηθεί διοικητική εξέταση για τη διαπίστωση της απώλειας εκ μέρους της ανωτέρω Σχολής του Πρωτοτύπου τιμολογίου και Δελτίου Αποστολής και με βάση το πόρισμα της εξέτασης αυτής να θεωρηθούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φωτοτυπημένα αντίγραφα των ανωτέρω στοιχείων (τιμολογίου και Δελτίου Αποστολής).Περαιτέρω δεν επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, από το αρμόδιο όργανο της Σχολής, που να αναγράφει ότι σε περίπτωση που βρεθούν τα πρωτότυπα δικαιλογητικά (Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο), δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αυτή αιτία. Ενόψει των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, για τον λόγο διαφωνίας του Παρέδρου, αλλά και για τον πρόσθετο λόγο ότι μεταξύ των δικαιολογητικών υπάρχει φωτοτυπημένο τιμολόγιοδελτίου αποστολής, το οποίο, κατά τα διαλαμβανόμενα στην προηγούμενη σκέψη δεν είναι νόμιμο δικαιολογητικό.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στην προηγούμενη σκέψη η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη και επομένως το ένταλμα αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/134/2018.Προμήθεια τριμηνιαίου εντύπου. Με δεδομένα αυτά, η υπό κρίση δαπάνη δεν είναι λειτουργική, καθώς το περιεχόμενο του εντύπου στο οποίο αφορά δεν παρουσιάζει την απαιτούμενη συνάφεια με τις δραστηριότητες και τους σκοπούς του δημοτικού νομικού προσώπου που το εκδίδει και δεν αρκεί για να καταστήσει νόμιμη τη δαπάνη η πρόβλεψη, στη συστατική πράξη του, της έκδοσης του περιοδικού. Άλλωστε, η ενημέρωση των δημοτών σχετικά με τις δράσεις του δήμου μπορεί να πραγματοποιηθεί και με σελ. 12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΛΠ 15/9/2018 άλλους οικονομικότερους τρόπους, όπως λ.χ. μέσω της υπάρχουσας επίσημης ιστοσελίδας του (πρβλ. Ε.Σ. Κ.Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμ. 131/2016). Περαιτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και επειδή ούτε από το κείμενο της σύμβασης ούτε από τη συνοδεύουσα αυτή Τεχνική Περιγραφή προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού της προϋπολογισθείσας δαπάνης και, συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός των απαιτούμενων τευχών καθώς και της τιμής μονάδας, ώστε να τεκμηριώνεται ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δαπάνης στο ποσό των 5.500 ευρώ. .. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί. ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/83/2018.Σχεδίαση και παραγωγή εντύπων προώθησης του ελληνικού τουρισμού .(..)Με αυτά τα δεδομένα, αναφορικά με τον πρώτο λόγο της Επιτρόπου, ότι δηλαδή δεν εμπίπτει στους σκοπούς της εταιρείας η δημιουργία και έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων τουριστικού περιεχομένου, αυτού, πέραν του ότι αορίστως προβάλλεται, καθώς δεν διαλαμβάνεται ποιά διάταξη νόμου ή γενική αρχή του διοικητικού ή δημοσιονομικού δικαίου παραβιάζεται, είναι απορριπτέος και ως ουσία αβάσιμος, αφού προδήλως και εμπίπτει στους σκοπούς της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας -η οποία, μάλιστα, έχει καθιερωθεί στην ελληνική αγορά ως leading DMC (Destination Management Company, Εταιρεία Διαχείρισης Προορισμού) με εξειδίκευση στο αραβόφωνο κοινό- η προώθηση του ελληνικού τουρισμού, η οποία προδήλως εξυπηρετείται με τα εν λόγω τουριστικά φυλλάδια, τα οποία, κατά την κοινή πείρα, προβάλλουν με πληρότητα την Ελλάδα είναι δε και υψηλής αισθητικής. Περαιτέρω, αν και ήδη δημοσιονομικά αδιάφορος, εφ’ όσον ήδη παρελήφθησαν προσηκόντως τα επίμαχα φυλλάδια, είναι και αβάσ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις