2635/2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 2/95230/0004/24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2730), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/39056/ 0004/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1920) όμοια, με αντικατάσταση των κεφαλαίων Α΄ και Γ΄ αυτής.

ΦΕΚ: 4216/Β/20182635/2018,ΦΕΚ-4216/Β/26.9.2018 2635/2018,ΦΕΚ-4216/Β/26.9.2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 2/95230/0004/24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2730), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/39056/ 0004/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1920) όμοια, με αντικατάσταση των κεφαλαίων Α΄ και Γ΄ αυτής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 11 και 12 του ν. 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 103), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν), β) των άρθρων 15 και 16 του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» (ΦΕΚ Α΄ 267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, γ) των άρθρων 11 και 12 του ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 56/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, δ) του άρθρου 14 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ε) του άρθρου 7 του ν. 4374/2016 (ΦΕΚ Α΄ 50), στ) του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85), όπως ισχύει, ζ) του άρθρου 41 και 42 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ Α΄ 110) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις, η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 181), όπως ισχύει. 2.Την αριθμ. 2/95230/0004/24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2730) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο της αριθμ. 2/39056/0004/ 22.5.2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1920). 3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αριθμ. 2/95230/0004/24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2730) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία είχε τροποποιηθεί με την αριθμ. 2/39056/ 0004/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1920) όμοια, με αντικατάσταση των κεφαλαίων Α΄ και Γ΄ ως εξής: Άρθρο πρώτο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/95230/0004/24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2730) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 2/39056/0004/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1920) ΟΜΟΙΑ 1 2635/2018,ΦΕΚ-4216/Β/26.9.2018 Αντικαθιστούμε το Κεφάλαιο Α΄ της αριθμ. 2/95230/ 0004/24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2730) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/39056/0004/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1920) όμοια, ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.ΕΛ. (άρθρο 12 του ν. 4151/2013) Άρθρο 1 ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 1.Στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών τηρείται Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ., το οποίο συστάθηκε με το ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103). 2.Το Μητρώο χρησιμοποιείται προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες του ελεγκτικού έργου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) και της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 3.Το Μητρώο δεν έχει περιορισμό κατώτατου ή ανώτατου αριθμού εγγεγραμμένων. 4.α. Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο καθώς και όσοι εγγράφονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας παραμένουν εγγεγραμμένοι σε αυτό εκτός εάν συντρέχει λόγος διαγραφής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3. β. Στο Μητρώο δύνανται να ενταχθούν εφεξής μετά από αίτηση τους υπάλληλοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια: αα) Ανήκουν στην κατηγορία Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (TE) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) όλων των κλάδων των υπηρεσιών της παρ. 4β του παρόντος άρθρου, καθώς και υπάλληλοι που ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. ββ) Όσοι ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ πρέπει να έχουν συνολικά διετή θητεία στις υπηρεσίες της περ. 4β του παρόντος ή αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ για την ένταξή τους στο Μητρώο πρέπει να έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στις ανωτέρω Υπηρεσίες και εμπειρία σε θέματα εκκαθάρισης δαπανών, λογιστικής παρακολούθησης και πληρωμής δαπανών, εφαρμογής του Δημόσιου Λογιστικού, εποπτείας της διαχείρισης των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συλλογής και αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων κ.λπ. γγ) δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος αδικήματα και δεν τους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007, αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 και ισχύει, δδ) δεν τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία. 5.Υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τοποθετούνται σε Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ή της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ή διορίζονται για πρώτη φορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τοποθετούνται σε οποιαδήποτε οργανική μονάδα των ως άνω 2 2635/2018,ΦΕΚ-4216/Β/26.9.2018 αναφερόμενων Γενικών Διευθύνσεων, μέχρι την ένταξή τους στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ δύνανται, με απόφαση των Προϊσταμένων των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων, να διενεργούν ελέγχους αρμοδιότητάς τους. Με όμοια απόφαση, μπορούν να διενεργούν ελέγχους και υπάλληλοι κατηγοριών ΠΕ και TE, οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στις Διευθύνσεις των εν λόγω Γενικών Διευθύνσεων, για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους. 6.Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και μη υπηρετούντες στις Υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Δημοσιονομικών Ελέγχων και Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων συμμετέχουν σε ελεγκτικές αποστολές των εν λόγω Γενικών Διευθύνσεων. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ή Τμημάτων, όπου υπηρετούν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο, οφείλουν να διευκολύνουν την συμμετοχή των ως άνω εγγεγραμμένων μελών του Μητρώου σε ελέγχους. Άρθρο 2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 1.Οι υπάλληλοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο υποβάλλουν αίτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών. 2.Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υπαλλήλων για ένταξη τους στο Μητρώο γίνεται μία φορά το χρόνο, κατά τον μήνα Μάιο εκάστου έτους, ως εξής: α) Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία τηρείται το Μητρώο, το 2ο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους απευθύνει γραπτή πρόσκληση προς όλους τους υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών για υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ. β) Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και παραμένει αναρτημένη έως και τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου εκάστου έτους. Ειδικά για τους υπαλλήλους της παρ. 5 του αριθμ. 1 της παρούσας υπουργικής απόφασης η τοποθέτησή τους στην Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και στην Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων επέχει θέση αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη τους στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, η Διεύθυνση στην οποία τηρείται το Μητρώο, το 1ο δεκαήμερο του Μαΐου εκάστου έτους, προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης τους φακέλους των υποψήφιων προς ένταξη στο Μητρώο υπαλλήλων. Ειδικά, για το έτος 2018, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο ορίζεται η 30.11.2018, ενώ μέχρι τις 31.12.2018 του ίδιου έτους, η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να έχει προωθήσει στην Επιτροπή Αξιολόγησης τους φακέλους των υποψηφίων. 3. Η ανωτέρω Επιτροπή (διαρκής) είναι τριμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και απαρτίζεται από: 3 2635/2018,ΦΕΚ-4216/Β/26.9.2018 α) έναν (1) από τους Προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ή της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ή της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, ως Μέλος. Σε περίπτωση όπου Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής έχει οριστεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων τότε το 2ο μέλος της Επιτροπής, θα πρέπει να προέρχεται από την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Αντίστοιχα, σε περίπτωση όπου Πρόεδρος της ανωτέρω Επιτροπής έχει οριστεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων τότε το 2ο μέλος της θα πρέπει να προέρχεται από την Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων. γ) ένα (1) εν ενεργεία Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Μέλος. Για κάθε τακτικό μέλος της Επιτροπής ορίζεται και αντίστοιχο αναπληρωματικό. 4.Η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατόπιν ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων των υποψηφίων και επιλογής αυτών, καταθέτει το σχετικό αιτιολογημένο πρακτικό επιλογής στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία: α) επικαιροποιεί το Μητρώο με τα νέα μέλη και β) ενημερώνει εγγράφως με απόδειξη παραλαβής τυχόν απορριφθέντες υποψηφίους. 5.α) Τυχόν ενστάσεις υποψηφίων κατά απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωσή τους και εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων (διαρκή), η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ως ακολούθως: αα) Έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκτός του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης που διατελεί πρόεδρος στην Επιτροπή Αξιολόγησης, ως Πρόεδρο, ββ) τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, ως Μέλος και γγ) ένα (1) εν ενεργεία Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκτός αυτού που μετέχει στην Επιτροπή Αξιολόγησης, ως Μέλος, με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς τους. Κάθε μέλος της επιτροπής ενστάσεων πρέπει να ανήκει τουλάχιστον στο ίδιο ή ανώτερο ιεραρχικό επίπεδο με το αντίστοιχο μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης. β) Η Επιτροπή Ενστάσεων καταθέτει το σχετικό αιτιολογημένο πρακτικό στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία: αα) ενημερώνει σχετικά εγγράφως με απόδειξη παραλαβής τους υπαλλήλους και ββ) σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης επικαιροποιεί το Μητρώο με τα νέα μέλη. γ) Οι Επιτροπές υποστηρίζονται γραμματειακά από υπάλληλο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του. 6.Η διαδικασία ένταξης στο Μητρώο ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός διμήνου από την ημερομηνία προώθησης των φακέλων των ενδιαφερομένων στην Επιτροπή Αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης τυχόν ενστάσεων. 4 2635/2018,ΦΕΚ-4216/Β/26.9.2018 7.Οι υπάλληλοι που εγγράφονται στο Μητρώο θα συμμετέχουν σε διαδικασίες εκπαίδευσης για την πιστοποίηση ελεγκτικών γνώσεων και δεξιοτήτων στο δημοσιονομικό έλεγχο, που θα λαμβάνουν χώρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η συνεχής εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κυρίως μέσω σεμιναρίων τα οποία θα σχεδιάζονται από κοινού από την Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Τα σεμινάρια καθώς και οι εκπαιδευόμενοι σε αυτά πιστοποιούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Άρθρο 3 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 1.Εγγεγραμμένο μέλος του Μητρώου τίθεται σε αναστολή δικαιώματος διενέργειας ελέγχων για όσο διάστημα διαρκεί ποινική δίωξη σε βάρος του: i) για κακούργημα είτε, ii) για έγκλημα σχετικό με τα υπομνήματα (άρθρα 216 επ. ΠΚ), την απονομή δικαιοσύνης (άρθρα 224 επ. ΠΚ), την Υπηρεσία (άρθρα 235 επ. ΠΚ), παραβίαση απορρήτων (άρθρα 370 επ. ΠΚ), καθώς και κλοπή, υπεξαίρεση (είτε κοινή είτε στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, ή οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας (άρθρα 336 επ. ΠΚ). 2.Εγγεγραμμένο μέλος του Μητρώου διαγράφεται, εφόσον: α) έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της προηγούμενης παραγράφου, β) στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, γ) υποβληθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή το Δικαστήριο έχει αποφασίσει συνδυασμό των δύο προηγούμενων ρυθμίσεων, δ) τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή του επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. όπως κυρώθηκε με το ν. 3528/2007, αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 και ισχύει, ε) αξιολογηθεί αρνητικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης η ανταπόκρισή του στα ελεγκτικά καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, βάσει αιτιολογημένης εισήγησης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ή της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης Ελέγχου. Η αιτιολογημένη εισήγηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, υποβάλλεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 έως τέλος Απριλίου εκάστου έτους. Το μέλος του Μητρώου για το οποίο ζητείται η διαγραφή μπορεί με αίτησή του προς την Επιτροπή Αξιολόγησης να λαμβάνει γνώση των λόγων για τους οποίους η Επιτροπή Αξιολόγησης κατέληξε στην απόφαση της. Οι ενστάσεις κατά της απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωση του υπαλλήλου και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας. στ) υποβάλει οικειοθελώς αίτηση διαγραφής του από το Μητρώο. Εφ’ όσον συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις 2.α έως δ΄ και 2.στ΄ η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στις 5 2635/2018,ΦΕΚ-4216/Β/26.9.2018 Γενικές Διευθύνσεις Δημοσιονομικών Ελέγχων και Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. 3.α. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών το 2ο δεκαήμερο του Μαΐου εκάστου έτους προβαίνει στην επικαιροποίηση του Μητρώου. Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ελεγκτές που έχουν αποσπασθεί ή μεταταχθεί ή συνταξιοδοτηθεί ή έχουν λάβει πάσης φύσεως άδεια πέραν του έτους, διαγράφονται από αυτό αυτοδίκαια από το χρονικό σημείο της έκδοσης της σχετικής απόφασης για την απόσπαση, μετάταξη, συνταξιοδότηση ή για πάσης φύσεως άδεια πέραν του έτους και χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στις ομάδες ελέγχου, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη επικαιροποίηση του Μητρώου σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο. Η κατά τα ανωτέρω αυτοδίκαιη διαγραφή δεν επέρχεται για αυτούς που έχουν αποσπασθεί σε ελεγκτικά σώματα και όσους έχουν λάβει την άδεια μητρότητας του άρθρου 52 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) και την άδεια ανατροφής τέκνου της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ίδιου νόμου. β. Ελεγκτές που απουσιάζουν, λόγω απόσπασης, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3.α. ή με οποιαδήποτε άδεια πέραν του έτους μπορούν να συμμετέχουν στις ελεγκτικές ομάδες και να διενεργούν ελέγχους αμέσως μόλις λήξει η απόσπαση ή η άδεια και εφόσον έχουν επανέλθει στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη επικαιροποίηση του Μητρώου σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο. Άρθρο 4 ΚΩΛΥΜΑΤΑ 1.Ο υπάλληλος που εγγράφεται στο Μητρώο Δημοσι-ονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της ΕΔΕΛ, οφείλει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να τηρεί το άρθρο 57 του Δημοσιονομικού Κανονισμού της ΕΕ (αριθμ. 966/2012), το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και ανάλογα με τον έλεγχο στον οποίο μετέχει, τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιονομικών Ελεγκτών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (υπουργική απόφαση 2/40371/ΔΥΕΠ/19.4.2013, ΦΕΚ Β΄ 1075) ή την Δεοντολογία της ΕΔΕΛ, η οποία περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Ελέγχων της ΕΔΕΛ. Σε κάθε περίπτωση ο εγγεγραμμένος στο Μητρώο οφείλει να δηλώσει εγγράφως στην αρμόδια Διεύθυνση που διενεργεί τον έλεγχο τυχόν κώλυμα για τη συμμετοχή του στον έλεγχο αυτό. Για το σκοπό αυτό, κάθε ελεγκτής που θα συμμετέχει σε ελεγκτική αποστολή θα υποβάλλει υποχρεωτικά, πριν από τον έλεγχο, δήλωση περί σύγκρουσης ή μη συμφερόντων, με την γραπτή διαβεβαίωση της τήρησης όλων των κανόνων δεοντολογίας του ελεγκτή. Η δήλωση αυτή αξιολογείται από τα αρμόδια όργανα κατά την διαδικασία συγκρότησης της ελεγκτικής ομάδας. 2.Εφεξής η εντοπιότητα δεν αποτελεί λόγο εξαίρεσης από τους ελέγχους της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων». Άρθρο δεύτερο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/95230/0004/24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2730) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 2/39056/0004/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1920) ΟΜΟΙΑ Αντικαθιστούμε το Κεφάλαιο Γ΄ της 2/95230/0004/ 24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2730) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/39056/0004/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1920) όμοια, ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 6 2635/2018,ΦΕΚ-4216/Β/26.9.2018 ΘΗΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Δ.ΕΛ. (άρθρο 11 του ν. 4151/2013) 1.Η θητεία του Δημοσιονομικού Ελεγκτή και Ελεγκτή της Ε.Δ.ΕΛ. στις ελεγκτικές οργανικές μονάδες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με εξαίρεση τους υπηρετούντες σε Δ.Υ.Ε.Ε. εκτός Ν. Αττικής, δεν δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη στην ίδια οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων ή της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων. Στο χρόνο της θητείας δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος απόσπασης, η πάσης φύσεως άδεια πέραν του έτους, η άδεια μητρότητας του άρθρου 52 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και η άδεια ανατροφής τέκνου της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ίδιου νόμου». 2.Αρμόδιοι για την τήρηση των προβλεπόμενων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και για την ενημέρωση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, είναι οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Ελέγχων. 3.Η δια της θητείας εφαρμοζόμενη εναλλαγή προσωπικού αφορά τους υπαλλήλους όλων των κλάδων κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων και της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων καθώς και τους Προϊσταμένους Τμημάτων αυτών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4374/2016 (Α΄ 50).». Άρθρο τρίτο ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα κεφάλαια Α΄ και Γ΄ της αριθμ. 2/95230/0004/ 24.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2730) απόφασης, η οποία είχε τροποποιηθεί με την αριθμ. 2/39056/0004/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1920) όμοια, καταργούνται. Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018 7

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις