ΔΝΣβ/92783/πε/ΦΝ/466/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων -Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.

ΦΕΚ: 4203/Β/2018Αριθμ. ΔΝΣβ/92783/πε/ΦΝ/466/2018, ΦΕΚ-4203/Β/25.09.2018 Αριθμ. ΔΝΣβ/92783/πε/ΦΝ/466/2018, ΦΕΚ-4203/Β/25.09.2018 Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων -Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ ΕΕ)» και ειδικότερα τα άρθρα 188 παρ. 6 και 123 παρ. 3 αυτού. β) Των άρθρων 41 και 54 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α’/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α’/19-3-2015) και ισχύει. γ) Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύ-γεια“ και άλλες διατάξεις». δ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ...» και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού. ε) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». στ) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’/208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». ζ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’/210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». η) Του π.δ. 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α’/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 2. Τη με αριθμ. Γ11/2018 γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ’(γγ) του ν. 4013/2011. 3. Την αριθμ. πράξη 5-συνεδρία 40 /28-11-2017 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1 Αριθμ. ΔΝΣβ/92783/πε/ΦΝ/466/2018, ΦΕΚ-4203/Β/25.09.2018 τον καθορισμό καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων -μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την προϊσταμένη αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές θέμα, ως κατωτέρω: Άρθρο 1 Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής 1. Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των καθηκόντων των βασικών μελετητών, οι οποίοι μετέχουν υποχρεωτικά ως τεχνικοί σύμβουλοι -μελετητές κατά την εκτέλεση δημοσίων έργων, όπως επίσης και των αρμοδιοτήτων τους, του περιεχομένου της σύμβασης τους, τον τρόπο πληρωμής τους και κάθε άλλο συναφές θέμα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 2. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή στις δημόσιες συμβάσεις έργων των αναθετουσών αρχών του άρθρου 2 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 4412/2016, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του βιβλίου Ι, Μέρους Β, κεφαλαίου II, τίτλου 1 του ν. 4412/2016 (άρθρα 134 έως 181) και κατασκευάζονται κατά το άρθρο 134 περίπτωση ατού ν. 4412/2016. 3. Η παροχή υπηρεσιών του βασικού μελετητή συνιστά ειδική κατηγορία παροχής επιστημονικής υπηρεσίας του άρθρου 123 παρ. 3 του ν. 4412/2016, αφορά δε αποκλειστικά δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και ειδικότερα της περίπτωσης 9.α της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμόζονται οι ορισμοί του ν. 4412/2016 ως εξής: 1. Κύριος του έργου ή Εργοδότης του βασικού μελετητή νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του δημοσίου τομέα, για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η δημόσια σύμβαση του έργου. 2. Φορέας κατασκευής του έργου του βασικού μελετητή νοείται η αρμόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία αυτής που έχει την ευθύνη κατασκευής του έργου. 3. Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης του βασικού μελετητή είναι η αρχή ή υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του εκτελούμενου έργου ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης. 4. Διευθύνουσα υπηρεσία ή επιβλέπουσα υπηρεσία της σύμβασης του βασικού μελετητή είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του έργου και αρμοδιότητα της είναι η διοίκηση και η παρακολούθηση της σύμβασης του βασικού μελετητή. 5. Κύρια μελέτη νοείται η μελέτη που έχει ως αντικείμενο τον ίδιο τον σχεδιασμό του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας αυτοτελώς ή συνδυασμένα με άλλη κύρια μελέτη. 6. Απλή μελέτη νοείται η μελέτη που περιλαμβάνει μία κύρια αυτοτελή μελέτη και ενδεχομένως τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες. 2 Αριθμ. ΔΝΣβ/92783/πε/ΦΝ/466/2018, ΦΕΚ-4203/Β/25.09.2018 7. Υποστηρικτικές μελέτες και έρευνες νοούνται οι επί μέρους μελέτες και έρευνες που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό έργου ή την παροχή υπηρεσίας, δεν έχουν, όμως, ως αντικείμενο τον ίδιο τον σχεδιασμό του έργου ή την παροχή της υπηρεσίας. 8. Σύνθετη Μελέτη νοείται η μελέτη που περιλαμβάνει, περισσότερες από μία, κύριες μελέτες και ενδεχομένως τις απαιτούμενες υποστηρικτικές μελέτες. 9. Πολύπλοκο ή Σύνθετο έργο νοείται το έργο για την εκτέλεση του οποίου απαιτείται, πέραν των αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών, να έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί τουλάχιστον δύο κύριες μελέτες που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών της παρ. 3.(15) του άρθρου 2 του ν. 4412/2016. Άρθρο 3 Εξειδίκευση θεμάτων σύμβασης βασικού μελετητή Για τους σκοπούς της παρούσας εξειδικεύονται τα πιο κάτω θέματα της σύμβασης του βασικού μελετητή: 1.Βασικός μελετητής είναι ο ανάδοχος, ή σε περίπτωση ένωσης το μέλος ή τα μέλη της αναδόχου ένωσης σύμβασης μελέτης, ο οποίος εκπόνησε την «κύρια» μελέτη. Σε περίπτωση «σύνθετης» μελέτης, ορίζεται βασικός μελετητής για κάθε «κύρια» μελέτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου ως προς τον αριθμό των συμβάσεων βασικού μελετητή. 2. Για τις υποστηρικτικές μελέτες δεν προβλέπεται βασικός μελετητής. 3.Στην περίπτωση μελετών έργων που έχουν εκπονηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου, έστω και αν αυτές συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης του έργου, βασικός μελετητής δεν υφίσταται. 4.Στην περίπτωση μελέτης που τα επιμέρους στάδια αυτής (Προκαταρκτική, Προμελέτη, Οριστική) εκπονήθηκαν με διαφορετικές συμβάσεις, βασικός μελετητής του έργου είναι ο μελετητής του τελικού σταδίου της μελέτης με βάση την οποία δημοπρατείται το έργο, όπως αυτή έχει εγκριθεί αρμοδίως και οι οικείες αποφάσεις περιλαμβάνονται στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης του έργου, κατά το άρθρο 45 παρ. 7.Α.10 του ν. 4412/2016. 5.Σε περίπτωση πολλαπλών συμβάσεων βασικών μελετητών ενός πολύπλοκου ή σύνθετου έργου, η αξία της κάθε σύμβασης βασικού μελετητή συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων της, θα διαμορφώνεται κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016. Το σύνολο των συμβάσεων βασικού μελετητή που μπορούν να ανατεθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης ενός έργου δύναται να ανέρχεται έως και τις τέσσερις συμβάσεις, ανάλογα με το πλήθος των κύριων μελετών και κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής. Άρθρο 4 Διαδικασία σύναψης σύμβασης βασικού μελετητή Ι. Γενικά 1.Στα έγγραφα της σύμβασης εκπόνησης μελέτης τεχνικού έργου (Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων) ορίζονται η κύρια ή οι κύριες μελέτες για τις οποίες προβλέπεται η 3 Αριθμ. ΔΝΣβ/92783/πε/ΦΝ/466/2018, ΦΕΚ-4203/Β/25.09.2018 υποχρεωτική συμμετοχή του μελετητή της παρ. 1 του άρθρου 3 ως βασικού μελετητή κατά την κατασκευή του έργου, υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 3. 2. Για την εκπόνηση, την έγκριση, την παραλαβή και την πληρωμή της μελέτης, τις σχετικές εγγυήσεις, καθώς και για την ευθύνη πριν και μετά από την παραλαβή της μελέτης και την παραγραφή, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 και η εκτέλεση της σύμβασης της μελέτης δεν επηρεάζεται από την παροχή των επιστημονικών υπηρεσιών του βασικού μελετητή ως τεχνικού συμβούλου. 3. Η υποχρέωση του αρχικού μελετητή για τη σύναψη σύμβασης βασικού μελετητή, παύει να ισχύει, εφόσον δεν έχει γίνει έναρξη της διαδικασίας της σύναψης της σύμβασης του έργου το οποίο μελετήθηκε με την προαναφερόμενη μελέτη ή τμήματος αυτού, όπως ορίζεται στα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016, εντός τριών ετών από την ημερομηνία έγκρισης της μελέτης κατά το άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 4. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης του βασικού μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του Έργου στον ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, η υπογραφή της σύμβασης του βασικού μελετητή γίνεται υποχρεωτικά μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου. 5. Για τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης του βασικού μελετητή ως τεχνικού συμβούλου δεν απαιτείται η σύνταξη τευχών δημοπράτησης και δεν προσκομίζεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του βασικού μελετητή και κάθε άλλο συναφές θέμα καθορίζονται στο σχετικό συμφωνητικό. II. Για τη διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου -μελετητή ισχύουν τα εξής: 1. Η ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - μελετητή διεξάγεται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. 2. Η σχετική πρόσκληση αναρτάται για δέκα ημέρες στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής. 3. Η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του ΜΗΜΕΔ, η οποία αποτελείται από τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής ή της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα κατασκευής του έργου, έναν από τους οποίους ορίζει ως πρόεδρο. 4.Η επιτροπή διαπραγμάτευσης συνεδριάζει την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα που αναφέρεται στην πιο πάνω πρόσκληση, αξιολογεί την προσφορά του βασικού μελετητή, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, την καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ. 2 του ν. 4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και οικονομική προσφορά, και συντάσσει σχετικό πρακτικό για την ανάθεση της σύμβασης. 5.Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και ελέγχου της προσφοράς επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης με τον βασικό μελετητή του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 6.Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον «βασικό μελετητή» να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4 Αριθμ. ΔΝΣβ/92783/πε/ΦΝ/466/2018, ΦΕΚ-4203/Β/25.09.2018 4412/2016, προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 7. Η σύμβαση υπογράφεται από τον προϊστάμενο της προϊσταμένης αρχής του έργου και τον βασικό μελετητή. 8. Κατά τα λοιπά η σύναψη της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 182 του ν. 4412/2016. III. Στην περίπτωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών βασικού μελετητή με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) εφαρμόζεται η πιο πάνω διαδικασία με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 117384/31-10-2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’/3821). Άρθρο 5 Περιεχόμενα συμφωνητικού σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών του Βασικού Μελετητή Στο συμφωνητικό της σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών του βασικού μελετητή, περιέχονται, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα: 1. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης. 2. Ο ορισμός του εκπροσώπου ή του αντίκλητου του βασικού μελετητή, όπως ορίζονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 182 του ν. 4412/2016. 3. Ο ορισμός του συντονιστή και ο τυχόν βοηθός - αναπληρωτής του, καθώς και οι επιστήμονες που θα απασχοληθούν, κατά προτεραιότητα μέλη της ομάδας εργασίας που συνέταξε την/τις εγκεκριμένη(ες) μελέτη(ες). 4. Η διάρκεια της σύμβασης και οι τυχόν επιμέρους προθεσμίες εκτέλεσης των επιστημονικών υπηρεσιών του βασικού μελετητή. 5. Η αμοιβή, οι κρατήσεις και ο τρόπος πληρωμής του βασικού μελετητή. 6. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 7. Οι ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 185 του ν. 4412/2016. 8. Λοιπά ή ειδικά θέματα της σύμβασης που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητα. Άρθρο 6 Διοίκηση σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών του Βασικού Μελετητή Η διοίκηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών του βασικού μελετητή διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 183 του ν. 4412/2016. Άρθρο 7 5 Αριθμ. ΔΝΣβ/92783/πε/ΦΝ/466/2018, ΦΕΚ-4203/Β/25.09.2018 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του βασικού μελετητή 1. Ο ρόλος του βασικού μελετητή ως τεχνικού συμβούλου - μελετητή είναι η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κατασκευή του έργου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του. 2. Αντικείμενο της σύμβασης του βασικού μελετητή είναι η παροχή υπηρεσιών εποπτείας, κατά την κατασκευή του έργου, εφαρμογής της μελέτης που έχει εκπονήσει, και την οποία καλείται ο ανάδοχος του έργου να εφαρμόσει, στα πλαίσια των οριζομένων στο άρθρο 144 του ν. 4412/2016. 3. Ειδικότερα: 3.1. Κατά την έναρξη της κατασκευής του έργου και τον έλεγχο των αρχικών μελετών από τον ανάδοχο της κατασκευής ο βασικός μελετητής αναλαμβάνει: α) να αιτιολογήσει και να υποστηρίξει την εκπονηθεί-σα μελέτη του μέχρι του σημείου που θα αποδειχθεί η αναγκαιότητα αναθεώρησής της ή τροποποίησής της, οπότε θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 144 του ν. 4412/2016. β) Να εντοπίσει τις ασυμφωνίες μεταξύ των μελετών ή των μελετών εφαρμογής του αναδόχου και των αρχικών μελετών (για την τήρηση προδιαγραφών, μεθόδους κατασκευής, ΠΠΕ). Εάν ο ανάδοχος κατασκευής διατυπώσει διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη κάποιας διεργασίας η διευθύνουσα υπηρεσία πρέπει να ζητήσει τη διατύπωση των απόψεων του βασικού μελετητή. γ) Να σχολιάσει τις απόψεις του αναδόχου του έργου που κατατίθενται μετά τον έλεγχο των μελετών κατασκευής του έργου. 3.2. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου από τον ανάδοχο ο βασικός μελετητής αναλαμβάνει: α) Να σχολιάσει τις προτάσεις και τυχόν εναλλακτικές μεθόδους κατασκευής του έργου που συντάσσουν μελετητές του αναδόχου του έργου, είτε αυτές αφορούν νέες μελέτες, είτε τροποποιήσεις των ήδη εγκεκριμένων μελετών του έργου. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφέρει την κατασκευασιμότητα - εφικτότητα των προτάσεων του αναδόχου. β) Να συμμετέχει σε συσκέψεις της προϊσταμένης αρχής με τη διευθύνουσα υπηρεσία, ή αυτών με τον ανάδοχο του έργου, με αντικείμενο τις μελέτες του έργου και την εφαρμογή αυτών στο έργο, εφόσον καλείται και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. γ) Να μεταβαίνει επί τόπου του έργου σε τακτικά ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου, με κατ’ ελάχιστον τρεις μεταβάσεις και με μέγιστο αριθμό μεταβάσεων τον αριθμό των κατ’ αποκοπή αμοιβών του και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. δ) Να σχολιάσει τυχόν προτάσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας για τροποποίηση εγκεκριμένων μελετών 4. Ο βασικός μελετητής κατ’ αρχήν δεν συντάσσει και δεν μετέχει στη σύνταξη οποιασδήποτε νέας μελέτης είτε αυτή είναι κύρια, είτε υποστηρικτική, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ούτε δύναται να είναι ο τυχόν σύμβουλος διαχείρισης του έργου, ή να εκτελεί αρμοδιότητες επίβλεψης του έργου. Μετέχει μόνον, εφόσον του ζητηθεί, με τη διατύπωση απόψεων σε ειδικότερα θέματα των εν λόγω μελετών κατασκευής του έργου. 6 Αριθμ. ΔΝΣβ/92783/πε/ΦΝ/466/2018, ΦΕΚ-4203/Β/25.09.2018 5.Ο βασικός μελετητής και το προσωπικό του είναι μερικής απασχόλησης και θα «ενεργοποιείται/δραστηριοποιείται» με εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας, κατά τις οποίες θα καθορίζονται με σαφή τρόπο τα παραδοτέα από αυτόν (τεχνικές εκθέσεις, απόψεις κ.λπ.), καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης του βασικού μελετητή. Άρθρο 8 Διάρκεια σύμβασης του Βασικού Μελετητή 1.Η διάρκεια της σύμβασης του βασικού μελετητή καθορίζεται ίση με τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δύναται να παρατείνεται σε περίπτωση παρατάσεων του έργου. Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης του έργου αναστέλλεται και η εκτέλεση της σύμβασης του βασικού μελετητή και επανεκκινεί με την ενεργοποίηση της σύμβασης του έργου. 2.Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της εργολαβικής σύμβασης λύνεται και εκκαθαρίζεται πρόωρα και η σύμβαση με τον βασικό μελετητή, εκτός αν με απόφαση της προϊσταμένης αρχής διακοπεί προσωρινά η παροχή των υπηρεσιών του βασικού μελετητή μέχρι την εγκατάσταση άλλου εργολήπτη για τη συνέχιση του έργου. 3.Οι προθεσμίες-χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης του βασικού μελετητή διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν. 4412/2016. Άρθρο 9 Συμβατική αμοιβή παροχής υπηρεσιών του Βασικού Μελετητή 1. Στα έγγραφα της σύμβασης του βασικού μελετητή καθορίζεται: α. Η συμβατική αμοιβή της παροχής υπηρεσιών του ως κατ’ αποκοπή τίμημα. β. Ο καταμερισμός της συμβατικής αμοιβής του σε ενδιάμεσες ισόποσες τμηματικές κατ’ αποκοπήν καταβολές, οι οποίες δύνανται να είναι κατ’ ελάχιστον έξι (6) και μέγιστον δέκα (10) και ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο καταμερισμός της συμβατικής αμοιβής αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης του έργου κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 2. Η αμοιβή ορίζεται για τις δημόσιες συμβάσεις έργων άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με το 1% της αξίας της σύμβασης του έργου και για τις δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 χαμηλότερη ή ίση με το 1,5% της αξίας της σύμβασης του έργου και σε κάθε περίπτωση κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016. 3.Τυχόν εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού της συμβατικής αμοιβής πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης του έργου λόγω παράτασης αυτής δεν αποτελεί λόγο διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του βασικού μελετητή. Στην περίπτωση αυτή δύναται να τροποποιηθεί η σύμβαση του βασικού μελετητή σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Σε κάθε περίπτωση η συνολική αμοιβή του βασικού μελετητή παραμένει κάτω των ορίων των παρ. β και γ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016. 4. Η αμοιβή της σύμβασης του βασικού μελετητή βαρύνει τις πιστώσεις κατασκευής του έργου. 7 Αριθμ. ΔΝΣβ/92783/πε/ΦΝ/466/2018, ΦΕΚ-4203/Β/25.09.2018 5. Δεν προβλέπεται καταβολή ιδιαίτερης αμοιβής του βασικού μελετητή στις περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 188 και παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4412/2016. 6. Δεν προβλέπεται καταβολή ιδιαίτερης αμοιβής για τις μεταβάσεις του βασικού μελετητή επιτόπου του έργου. Κατά τα λοιπά, για την καταβολή της αμοιβής του Βασικού Μελετητή ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις των παρ. 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 187 του ν. 4412/2016. Άρθρο 10 Συναφή θέματα με τη σύμβαση του Βασικού Μελετητή. 1. Ο βασικός μελετητής είναι υποχρεωμένος με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης των παρεχόμενων υπηρεσιών του και του προσωπικού του κατ’ αναλογία με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 144 του ν. 4412/2016. Η διάρκεια της ασφάλισης, τα όρια ασφαλιστικών καλύψεων και κάθε άλλο αναγκαίο για την ασφάλιση θέμα αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης. 2. Για την έκπτωση του βασικού μελετητή, τη διάλυση της σύμβασης και την αποζημίωση του στην περίπτωση αυτή, ή τη ματαίωση της διάλυσης ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 190, 191, 192, 193, και 194, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016. Δεν είναι δυνατή η υποκατάσταση του βασικού μελετητή. 3. Η διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών της σύμβασης του βασικού μελετητή διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 198 του ν. 4412/2016. Άρθρο 11 Μεταβατικές Διατάξεις 1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δύναται να εφαρμόζονται αναλογικά για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών βασικών μελετητών στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών που, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, είτε είναι σε εξέλιξη, είτε έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολοκληρωθεί. 2. Επίσης οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δύναται να εφαρμόζονται αναλογικά και για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών βασικών μελετητών στις περιπτώσεις συμβάσεων έργων για τις οποίες, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, δεν έχει εγκριθεί το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν. 4412/2016. Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 8

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις