5036/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔιευκρινίσεις ως προς την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22.Β των προτύπων διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής από ενώσεις οικονομικών φορέων.(ΑΔΑ:67ΨΤΟΞΤΒ-ΩΙΥ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. – Πόλη: Πληροφορίες : eMail: Τηλ. Κέντρο: Fax: Ιστότοπος: Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.09.28 11:40:40 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΨΤΟΞΤΒ-ΩΙΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αρ. πρωτ.: 5036 Αθήνα, 28/09/2018 Κεφαλληνίας 45 & Κόμνα Τράκα 112 57, Αθήνα Ε. Μουτσοπουλου 213 2124 740 eaadhsy@eaadhsy.gr 213 2124 700 213 2124 777 www.hsppa.gr www.eaadhsy.gr ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Θέμα: “Διευκρινίσεις ως προς την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22.Β των προτύπων διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής από ενώσεις οικονομικών φορέων” Με αφορμή την υποβολή στην Αρχή έγγραφων και προφορικών ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 22 B (Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, από τις ενώσεις οικονομικών φορέων, επισημαίνονται τα ακόλουθα : Στο άρθρο 22. Β προβλέπεται: «Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία/ίες έργου του άρθρου 21 της παρούσας» Περαιτέρω στο άρθρο 22 ορίζεται: « Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης». 1 ΑΔΑ: 67ΨΤΟΞΤΒ-ΩΙΥ Τέλος, στο άρθρο 21.3 προβλέπεται: « Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016» Από τον συνδυασμό των ανωτέρω όρων των πρότυπων τευχών προκύπτουν τα ακόλουθα: Καταρχάς, αναφορικά με την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-ίες έργου που ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 21 ως προς το υπό ανάθεση έργο. Ειδικότερα, σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων κάθε μέλος της ένωσης πρέπει να πληροί την απαίτηση του αρ. 22. Β με την έννοια ότι απαιτείται να είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΕΠ σε μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες του υπό ανάθεση έργου και όχι υποχρεωτικά σε όλες τις κατηγορίες, καθώς μία τέτοια απαίτηση θα ακύρωνε τον προβλεπόμενο στο αρ. 21. 3 όρο ως προς την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής από τις ενώσεις οικονομικών φορέων και θα ακύρωνε εν τοις πράγμασι τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να συμπράττουν με τη μορφή ενώσεων, προκειμένου να καλύψουν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της που απαιτούνται κατά περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή. Κατά συνέπεια, η αναφορά στο αρ. 22 ότι «Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Β πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης», κατά την αληθή της έννοια, σε συνδυασμό και με τους λοιπούς προαναφερθέντες όρους των πρότυπων τευχών έργων είναι ότι κάθε μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων πληροί την απαίτηση του αρ. 22.Β εφόσον είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΕΠ σε μια τουλάχιστον από τις κατηγορίες εργασιών που αφορά στο υπό ανάθεση έργο, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένο σε όλες τις κατηγορίες του προκηρυσσόμενου έργου και αθροιστικά να καλύπτονται από τα μέλη της ένωσης όλες οι κατηγορίες του έργου. Κατά συνέπεια, το άρθρο 22 Β, σε συνδυασμό με τα άρθρα 22. Και 21.3 των πρότυπων δεν πρέπει να ερμηνεύεται από τις αναθέτουσες αρχές κατά τρόπο ώστε να απαιτούν από όλα τα μέλη της ένωσης που συμμετέχει στον διαγωνισμό να είναι εγγεγραμμένα σε όλες τις προκηρυσσόμενες κατηγορίες εργασιών που του άρθρου 21 των προτύπων διακηρύξεων, αλλά αρκεί κάθε μέλος της 2 ΑΔΑ: 67ΨΤΟΞΤΒ-ΩΙΥ ένωσης να είναι εγγεγραμμένο στο ΜΕΕΠ σε μια τουλάχιστον από τις κατηγορίες, και περαιτέρω αθροιστικά να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του προκηρυσσόμενου με τη διακήρυξη έργου. Τέλος, επισημαίνεται ότι η ως άνω διευκρίνιση έχει περιληφθεί σε σχετική υποσημείωση στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 22 της πρότυπης διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μελετοκατασκευή) και οι αναθέτουσες αρχές, κατ΄ εφαρμογή της ρήτρας ευελιξίας των πρότυπων τευχών έργων μπορούν να συμπεριλάβουν όμοια διευκρινιστική υποσημείωση στα πρότυπα τεύχη έργων άνω και κάτω των ορίων. Ο Πρόεδρος Γεώργιος Καταπόδης Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου 2. Γραφείο Διεθνών Σχέσεων 3. Γραφείο Νομικού Συμβούλου 4. Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων 5. Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 6. Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου 7. Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 8. Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 9. Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 3 ΑΔΑ: 67ΨΤΟΞΤΒ-ΩΙΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1) Προεδρία της Δημοκρατίας 2) Βουλή των Ελλήνων 3) Όλα τα Υπουργεία / Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και εποπτευομένων φορέων) • Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/Γραφεία Προμηθειών), • Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, • Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, • Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, • Υπουργείο Εξωτερικών, • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, • Υπουργείο Οικονομικών, • Υπουργείο Υγείας, • Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων), • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, • Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, • Υπουργείο Τουρισμού. 4) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (προς περαιτέρω ενημέρωση και των Ειδικών Υπηρεσιών και Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης ν. 3614/2007 και Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) 5) Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 6) Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Γρ. Γενικού Γραμματέα) 7) Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), τα νοσοκομεία και τους εποπτευόμενους φορείς Υπουργείου Υγείας, Τμήματα Προμηθειών) 8) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού) - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 9) Ανεξάρτητες Αρχές (Γραφεία κ. Προέδρων) 10) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις