οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005.(καταργήθηκε με την υπ'αριθμ.οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-5171/Β/16.11.2018)

ΦΕΚ: 4300/Β/2018Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.2018 www.docman.gr Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.20181 Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 63 του ν. 4270/ 2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 2.Τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143). 3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145). 4.Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). 5.Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168). 6.Την ανάγκη εξασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής απεικόνισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 7.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1.Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης περιλαμβάνει τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης), συμπεριλαμβανομένων και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και φορέων του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314). 2.Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως αναμόρφωση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού ορίζεται η οποιαδήποτε, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, μεταβολή του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού του φορέα και ειδικότερα: α) η ανακατανομή πιστώσεων από ΚΑΕ σε ΚΑΕ, προκειμένου περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή από λογαριασμό γενικής λογιστικής σε λογαριασμό γενικής λογιστικής, προκειμένου περί Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ύψος των εσόδων και χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ύψος των πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού και συνεπώς ούτε το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, 1 καταργήθηκε με την υπ'αριθμ.οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-5171/Β/16.11.2018 1 Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.2018 www.docman.gr β) η αύξηση ή μείωση του συνολικού ύψους των εσόδων ή και του συνολικού ύψους των πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού, η οποία επιφέρει ή όχι μεταβολή του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος. 3.Οι εγκεκριμένοι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των φορέων της παρ. 1 της παρούσας δύνανται να αναμορφώνονται, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον τηρείται το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, για τους παρακάτω λόγους: α) Αύξηση πιστώσεων με ισόποση μείωση άλλων πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων, χωρίς ωστόσο να επιτρέπεται: αα) η μείωση πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για αποδοχές τακτικού προσωπικού, συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα και επιδόματα, για την αύξηση πιστώσεων που αφορούν άλλες κατηγορίες δαπανών και ββ) η μείωση πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για επενδυτικούς σκοπούς για την αύξηση πιστώσεων που αφορούν άλλες κατηγορίες δαπανών. β) Εγγραφή πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων ισόποσων με πραγματοποιούμενα έσοδα από: αα) αδιάθετα υπόλοιπα χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, ββ) επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων, με αντίστοιχη αύξηση των πιστώσεων σε βάρος των οποίων είχε ενταλθεί η πληρωμή και γγ) έσοδα προοριζόμενα από ρητή διάταξη νόμου για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης, με αντίστοιχη αύξηση της πίστωσης που αφορά στη συγκεκριμένη δαπάνη. γ) Εγγραφή πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων, για εξόφληση υποχρεώσεων τρέχοντος έτους που θα καλυφθούν εξολοκλήρου από ισόποση μη προβλεφθείσα κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από τον προϋπολογισμό άλλου φορέα ή από προγραμματική σύμβαση. δ) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 «Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων εποπτευόμενων φορέων» του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). ε) Ανακατανομή των προβλεπόμενων εσόδων, για την ορθή εμφάνιση των πραγματοποιούμενων εσόδων, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ύψος αυτών. στ) Αύξηση εσόδων από επιχορήγηση με ισόποση αύξηση των σχετικών πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων που καλύπτονται από αυτή στον προϋπολογισμό ενός φορέα, με παράλληλη ισόποση μείωση εσόδων από επιχορήγηση και ισόποση μείωση των σχετικών πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων στον προϋπολογισμό άλλου φορέα, εποπτείας του ίδιου Υπουργείου. Στην περίπτωση αυτή, οι αναμορφωμένοι προϋπολογισμοί εγκρίνονται ταυτόχρονα. ζ) Αύξηση εσόδων από: αα) πραγματοποιούμενα επιπλέον έσοδα από το ασφαλιστικό σύστημα, ασφαλιστικές εισφορές και ρυθμίσεις οφειλών ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον από τα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης τουλάχιστον του πρώτου εξαμήνου προκύπτει ότι θα πραγματοποιηθούν έσοδα πέραν των αρχικών προβλέψεων της στοχοθεσίας των 2 Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.2018 www.docman.gr φορέων, καθώς και λοιπά έκτακτα έσοδα από το ασφαλιστικό σύστημα, με ισόποση αύξηση πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων, ββ) έκτακτα έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων, με ισόποση αύξηση πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων. Όταν τα εν λόγω έσοδα προορίζονται για αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης ή για την εκτέλεση ορισμένου σκοπού, αυξάνονται οι συγκεκριμένες πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων και γγ) αχρεωστήτως εισπραχθέντα έσοδα με ισόποση αύξηση των σχετικών πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων για την επιστροφή τους. η) Μείωση εσόδων με ισόποση μείωση πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων. θ) Χρήση ταμειακών διαθεσίμων από ΝΠΔΔ για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα εξής: αα) οι σχετικές πιστώσεις δεν έχουν προβλεφθεί στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ββ) οι σχετικές υποχρεώσεις έχουν καταγραφεί και εμφανίζονται στα βιβλία του φορέα, βάσει τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, κατά τη λήξη του προηγούμενου οικονομικού έτους και έχουν υποβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σύνοψη e-portal). Για τις ανωτέρω περιπτώσεις αναμόρφωσης δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 4. Κατ' εξαίρεση, οι εγκεκριμένοι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των φορέων της παρ. 1 της παρούσας δύνανται να αναμορφώνονται με μεταβολή του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος, για τους παρακάτω λόγους: α) Έκτακτα γεγονότα, όπως φυσικές καταστροφές και κοινωνικές αναταράξεις, που προκαλούν δαπάνες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 για τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς. β) Εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες τίθενται σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 για τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς. γ) Εκτέλεση τελεσίδικων και εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες περιέρχονται στο φορέα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 για τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης βεβαίωσης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα ότι η δικαστική απόφαση είναι τουλάχιστον τελεσίδικη και εκτελεστή ή προσωρινά εκτελεστή, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. δ) Επιστροφή στον κρατικό προϋπολογισμό έκτακτης επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ή άλλης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε, ή απόδοση μερίσματος στο Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις δεν έχουν προβλεφθεί στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 3 Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.2018 www.docman.gr ε) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 «Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων εποπτευόμενων φορέων» του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) για τις περιπτώσεις που επιφέρει μεταβολή του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος. στ) Παροχή έκτακτης επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. ζ) Παροχή άλλης έκτακτης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών, για τις οποίες οι σχετικές πιστώσεις έχουν ήδη προβλεφθεί στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. η) Χρήση ταμειακών διαθεσίμων από ΝΠΔΔ για τους εξής λόγους: αα) Κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από την περίπτωση α της παρούσας παραγράφου. ββ) Κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β ως και ε της παρούσας παραγράφου. γγ) Υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και συνεχιζόμενων έργων, για τα οποία οι σχετικές πιστώσεις δεν έχουν προβλεφθεί στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με χρήση επιχορηγήσεων που εισπράχθηκαν και εμφανίστηκαν στα βιβλία του φορέα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος στο πλαίσιο των συγκεκριμένων επενδυτικών προγραμμάτων και συνεχιζόμενων έργων. δδ) Εξόφληση υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους, για τις οποίες δεν έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και αφορούν στην πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων που προκύπτουν από προκήρυξη ή κατακύρωση ή σύμβαση ή ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του προηγούμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα εξής: i) είχε εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων ή μέρος αυτών, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ii) δεν τιμολογήθηκαν οι σχετικές υποχρεώσεις, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, iii) έχει διενεργηθεί ανατροπή της ανάληψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 80/ 2016. εε) Εξόφληση υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους για τις οποίες δεν έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και για τις οποίες ενισχύθηκε ο προϋπολογισμός κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα του προηγούμενου οικονομικού έτους, με έκτακτη, πέραν της προβλεπόμενης στον προϋπολογισμό του φορέα, επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η έκτακτη αυτή επιχορήγηση εισπράχθηκε και εμφανίστηκε στα βιβλία του φορέα, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. στστ) Κάλυψη δαπανών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4186/ 2013 (Α΄ 193) και της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). ζζ) Εξόφληση υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους για εφάπαξ αποζημιώσεις σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ που συνταξιοδοτούνται (ν. 103/1975), για τις οποίες δεν έχουν 4 Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.2018 www.docman.gr προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. ηη) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, τα οποία εισπράχθηκαν και εμφανίστηκαν στα βιβλία του φορέα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη και για τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους. θθ) Κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης τρέχοντος οικονομικού έτους, για την αντιμετώπιση της οποίας έχουν εισπραχθεί και εμφανιστεί στα βιβλία του φορέα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, αλλά οι σχετικές πιστώσεις δεν έχουν προβλεφθεί στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. ιι) Απόδοση μερίσματος στο Ελληνικό Δημόσιο, για την οποία δεν έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. θ) Χρήση ταμειακών διαθεσίμων από ΝΠΙΔ για τους εξής λόγους: αα) Κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από τις περιπτώσεις α της παρούσας παραγράφου. ββ) Κάλυψη δαπανών που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β ως και ε της παρούσας παραγράφου. γγ) Εξόφληση υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους, για επενδυτικά προγράμματα και συνεχιζόμενα έργα, για τη δημιουργία των οποίων δεν έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με χρήση επιχορηγήσεων που εισπράχθηκαν και εμφανίστηκαν στα βιβλία του φορέα κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος στο πλαίσιο των συγκεκριμένων επενδυτικών προγραμμάτων και συνεχιζόμενων έργων. δδ) Εξόφληση υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους, για τη δημιουργία των οποίων δεν έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και αφορούν στην πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων που προκύπτουν από προκήρυξη ή κατακύρωση ή σύμβαση, ή ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του προηγούμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα εξής: i) είχε εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων ή μέρος αυτών, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ii) δεν τιμολογήθηκαν οι σχετικές υποχρεώσεις κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, iii) έχει διενεργηθεί ανατροπή της ανάληψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 80/ 2016. εε) Εξόφληση υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους, για τη δημιουργία των οποίων δεν έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και για τις οποίες ενισχύθηκε ο προϋπολογισμός κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα του προηγούμενου οικονομικού έτους, με έκτακτη, πέραν της προβλεπόμενης στον προϋπολογισμό του φορέα, επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η έκτακτη αυτή επιχορήγηση 5 Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.2018 www.docman.gr εισπράχθηκε και εμφανίστηκε στα βιβλία του φορέα, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. στστ) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, τα οποία εισπράχθηκαν και εμφανίστηκαν στα βιβλία του φορέα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη και για τα οποία δεν έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους. ζζ) Εξόφληση συγκεκριμένης υποχρέωσης τρέχοντος οικονομικού έτους, για τη δημιουργία της οποίας δεν έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και για την αντιμετώπιση της οποίας έχουν εισπραχθεί και εμφανιστεί στα βιβλία του φορέα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές. ηη) Εξόφληση υποχρέωσης απόδοσης μερίσματος στο Ελληνικό Δημόσιο, για την οποία δεν έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Για την περίπτωση α, την υποπερίπτωση αα της περίπτωσης η και την υποπερίπτωση αα της περίπτωσης θ, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Για τις λοιπές περιπτώσεις και υποπεριπτώσεις της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 5.Για τις παρακάτω περιπτώσεις χρήσης ταμειακών διαθεσίμων δεν απαιτείται αναμόρφωση του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού: α) Χρήση ταμειακών διαθεσίμων από ΝΠΔΔ για τους εξής λόγους: αα) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα εξής: i) οι σχετικές πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ii) οι σχετικές υποχρεώσεις έχουν καταγραφεί και εμφανίζονται στα βιβλία του φορέα, βάσει τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, κατά τη λήξη του προηγούμενου οικονομικού έτους και έχουν υποβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σύνοψη e-portal). ββ) Υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και συνεχιζόμενων έργων, για τα οποία οι σχετικές πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με χρήση επιχορηγήσεων που εισπράχθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων επενδυτικών προγραμμάτων και συνεχιζόμενων έργων. γγ) Εξόφληση υποχρεώσεων για τις οποίες έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και αφορούν στην πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων που προκύπτουν από προκήρυξη ή κατακύρωση ή σύμβαση ή ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του προηγούμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα εξής: i) είχε εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων ή μέρος αυτών, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, 6 Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.2018 www.docman.gr ii) δεν τιμολογήθηκαν οι σχετικές υποχρεώσεις κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, iii) έχει διενεργηθεί ανατροπή της ανάληψης και έχει εκδοθεί νέα ανάληψη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016. δδ) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, τα οποία εισπράχθηκαν και εμφανίστηκαν στα βιβλία του φορέα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη και για τα οποία έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους. εε) Κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης τρέχοντος οικονομικού έτους, για την αντιμετώπιση της οποίας έχουν εισπραχθεί και εμφανιστεί στα βιβλία του φορέα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές και οι σχετικές πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. στστ) Απόδοση μερίσματος στο Ελληνικό Δημόσιο, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. β) Χρήση ταμειακών διαθεσίμων από ΝΠΙΔ για τους εξής λόγους: αα) Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον αυτές έχουν λογιστικοποιηθεί και εμφανίζονται στα βιβλία του φορέα στο προηγούμενο οικονομικό έτος και έχουν υποβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων. ββ) Εξόφληση υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους, για επενδυτικά προγράμματα και συνεχιζόμενα έργα, για τη δημιουργία των οποίων έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με χρήση επιχορηγήσεων που εισπράχθηκαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος στο πλαίσιο των συγκεκριμένων επενδυτικών προγραμμάτων και συνεχιζόμενων έργων. γγ) Εξόφληση υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους για τη δημιουργία των οποίων έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και αφορούν στην πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων που προκύπτουν από προκήρυξη ή κατακύρωση ή σύμβαση ή ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, του προηγούμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα εξής: i) είχε εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων ή μέρος αυτών, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ii) δεν τιμολογήθηκαν οι σχετικές υποχρεώσεις κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, iii) έχει διενεργηθεί ανατροπή της ανάληψης και έχει εκδοθεί νέα ανάληψη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016. δδ) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, τα οποία εισπράχθηκαν και εμφανίστηκαν στα βιβλία του φορέα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη και για τα οποία έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους. 7 Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.2018 www.docman.gr εε) Εξόφληση συγκεκριμένης υποχρέωσης τρέχοντος οικονομικού έτους, για τη δημιουργία της οποίας έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και για την αντιμετώπιση της οποίας έχουν εισπραχθεί και εμφανιστεί στα βιβλία του φορέα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές. στστ) Εξόφληση υποχρέωσης απόδοσης μερίσματος στο Ελληνικό Δημόσιο, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Για τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 6. Η διαδικασία αναμόρφωσης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων της παρ. 1 της παρούσας, καθορίζεται ως εξής: α) Το αίτημα αναμόρφωσης υποβάλλεται από τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του φορέα στην οικεία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), συνοδευόμενο από αντίγραφο της εγκριτικής πράξης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, αιτιολογική έκθεση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα για την ανάγκη και τους λόγους αναμόρφωσης και τυχόν υποστηρικτικά στοιχεία. Ειδικά για τις ΑΔΑ, η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχη έκθεση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών της ΑΔΑ και τυχόν υποστηρικτικά στοιχεία. β) Για τις περιπτώσεις που απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, το αίτημα αναμόρφωσης αποστέλλεται από την οικεία ΓΔΟΥ στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), συνοδευόμενο από εισήγηση και αναλυτική έκθεση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και τυχόν υποστηρικτικά στοιχεία. Ειδικά για τις ΑΔΑ, το αίτημα αναμόρφωσης αποστέλλεται από την οικεία οικονομική υπηρεσία απευθείας στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, συνοδευόμενο από αντίστοιχη εισήγηση και αναλυτική έκθεση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και τυχόν υποστηρικτικά στοιχεία. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των λόγων για την αναμόρφωση και των επιπτώσεων επί του σκέλους των εσόδων και των εξόδων, του δημοσιονομικού αποτελέσματος και των υποχρεώσεων του φορέα. Το αίτημα πρέπει να είναι βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο και να μην θέτει σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. γ) Οι αναμορφωμένοι προϋπολογισμοί υιοθετούνται από τα αρμόδια όργανα διοίκησης των φορέων και εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών. Ειδικά στην περίπτωση στ της παραγράφου 3, οι αναμορφωμένοι προϋπολογισμοί των φορέων στους οποίους μεταβάλλονται τα έσοδα από επιχορήγηση και ισόποσα οι σχετικές πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων, εγκρίνονται ταυτόχρονα με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών. 8 Αριθμ. οικ.2/69327/ΔΠΓΚ/2018, ΦΕΚ-4300/Β/27.09.2018 www.docman.gr Ειδικά για τις ΑΔΑ, οι αναμορφωμένοι προϋπολογισμοί υιοθετούνται και εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της ΑΔΑ, μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις που απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, οι αναμορφωμένοι προϋπολογισμοί εγκρίνονται μόνο κατόπιν παροχής της σχετικής έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού του φορέα, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικά για τις ΑΔΑ, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της ΑΔΑ, μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών. Οι σχετικές αποφάσεις για την αναμόρφωση των προϋπολογισμών κοινοποιούνται στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του ΓΛΚ. Ειδικά στις περιπτώσεις που μεταβάλλεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ή απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται επιπλέον στη ΔΠΓΚ και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων του ΓΛΚ. Ειδικά για τις ΑΔΑ, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στη ΔΠΓΚ και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων του ΓΛΚ, εφόσον μεταβάλλεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ή απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 7. Ειδικά όσον αφορά στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), για τη διαδικασία αναμόρφωσης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους και τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 και 61 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114). 8. Σε περιπτώσεις που τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού του εκάστοτε φορέα αποκλίνουν από τους δημοσιονομικούς στόχους, οι αποφάσεις αναμόρφωσης προϋπολογισμών με τις οποίες έχει μεταβληθεί το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αναφέρονται αναλυτικά στην προβλεπόμενη έκθεση αιτιολόγησης των αποκλίσεων που υποβάλλεται από τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/09.01.2018 (Β΄ 23) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 2/52342/ΔΠΓΚ/4.7.2018 (Β΄ 2677) όμοια απόφαση. καταργείται η αριθμ. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2018 9

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις