2/10242/0026/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή διευκρινίσεων( επί της διαδικασίας κοινοποίησης δικαστικών αποφάσεων από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ) στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.) ) .(ΑΔΑ:6ΨΞ6Η-Α22)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ TMHMA : Γ Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Παναγιώτης Δημόπουλος Τηλέφωνο : 210 6987732-3 FAX : 210 6987730 Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2018 Αριθ . Πρωτ: 2/10242/0026 ΘΕΜΑ : «Παροχή διευκρινίσεων».Α.Δ.Α.: ΩΟΑ1Η-Τ29 Σχετικό: Η αριθ. 2/42263/0026/18-01-2018 εγκύκλιος (Α.Δ.Α.: ΩΟΑ1Η-Τ29). Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και με αφορμή ερωτήματα που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων επί της διαδικασίας κοινοποίησης δικαστικών αποφάσεων από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ) στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ.), επισημαίνονται τα εξής: α. O προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών (π.ο.υ) και τα όργανα που υπηρετούν στην οικονομική υπηρεσία κάθε Φορέα της Κεντρικής Διοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης (πλην των Ο.Τ.Α.), που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 11, παρ. 4.β. του π.δ. 80/2016 και 1, περ. (ιδ) της αριθμ. 2/99988/0026/0004/30-12- 2016 κ.υ.α., είναι πρωτίστως υπεύθυνα για τη διαπίστωση της σωρευτικής τήρησης των τριών (3) προϋποθέσεων Γ(α), (β) και (ν)1, που περιλαμβάνονται στην περίπτωση Α.1. (σελ. 2) του ανωτέρω σχετικού, καθώς και για την αποστολή των εκτελεσθέντων δικαστικών αποφάσεων στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. β. Ως υποχρεωτικά κοινοποιούμενες, στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε., δικαστικές αποφάσεις, θεωρούνται εκείνες που εκτελέσθηκαν/εκτελούνται από 01-01-2017 και μετά, καθώς η ημερομηνία αυτή αποτελεί την ημερομηνία έναρξης ουσιαστικής ισχύος του π.δ. 80/2016, βάσει των διατάξεων του άρθρου 15 της εν λόγω κανονιστικής πράξης. γ. Στο έγγραφο του π.ο.υ., με το οποίο κοινοποιείται στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. η δικαστική απόφαση, εκτός της ρητής αναφοράς περί τήρησης των τριών προϋποθέσεων, θα αναγράφονται επιπλέον ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης του σχετικού τίτλου πληρωμής. Στη συνέχεια, η κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε.: - ελέγχει ότι στο ανωτέρω έγγραφο του Φορέα αρμοδιότητάς της, ο οποίος της απέστειλε την εκτελεσθείσα δικαστική απόφαση, περιέχεται η ρητή αναφορά περί της τήρησης των ως άνω τριών προϋποθέσεων, ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης του σχετικού τίτλου πληρωμής, - εντοπίζει περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων, στο σκεπτικό ή διατακτικό των οποίων, γίνεται σαφής και ρητή αναφορά για την αναζήτηση τυχόν ευθυνών των εμπλεκομένων οργάνων των εν λόγω φορέων, - συντάσσει και αποστέλλει στη Γενική Επιτροπεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο: α) απλώς επισημαίνεται-σημειώνεται τυχόν σαφής και ρητή αναφορά της σχετικής δικαστικής απόφασης για την αναζήτηση τυχόν ευθυνών των εμπλεκομένων οργάνων και β) επισυνάπτεται το ανωτέρω έγγραφο του π.ο.υ. και η δικαστική απόφαση. Εν προκειμένω, τονίζεται επιπλέον ότι, από τις οικείες διατάξεις δεν προκύπτει ότι οι Δ.Υ.Ε.Ε. οφείλουν να προβαίνουν στην εξέταση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, όπως λ.χ. τον αιτιώδη σύνδεσμο και το βαθμό υπαιτιότητας του ζημιώσαντος το Φορέα οργάνου. Οι Δ.Υ.Ε.Ε. πρέπει να αρχειοθετούν σε ειδικό φάκελο και ανά φορέα της Γ.Κ. αρμοδιότητάς τους, όλα τα έγγραφα που αφορούν την κοινοποίηση σε αυτές των δικαστικών αποφάσεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11, παρ. 4.β. του π.δ. 80/2016, ανεξάρτητα με το αν τελικά αυτές αποσταλούν στον Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τέλος, προς αποσαφήνιση των προαναφερομένων, επισημαίνεται ότι με το παρόν έγγραφό μας, δεν τροποποιούνται διατάξεις και διαδικασίες, καθώς και δεν θίγονται ζητήματα που αφορούν την αστική ευθύνη των υπαλλήλων του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. [άρθρα 38, παρ. 1, ν. 3528/2007 (Α.26) και 68, ν. 4129/2013 (Α.52)]. Με εντολή Αναπλ. Υπουργού Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΝΙΦΟΡΟΥ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις