2/76740/ΔΠΓΚ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 15 του νόμου 4440/16 μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους ΑΔΑ: ΩΞΡΟΗ-ΓΙ7 
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.10.22 09:53:29 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΞΡΟΗ-ΓΙ7 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ Σαχ. Δ/νςθ: E-mail: fax: Ακινα, 19 Οκτωβρίου 2018 Αρικ. πρωτ.: οικ. 2/76740/ΔΠΓΚ ΠΡΟ΢: Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν Πανεπιςτθμίου 37 101 65 – Ακινα dpgk@glk.gr 210-33.38.206 ΘΕΜΑ: «Παροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι του άρκρου 15 του νόμου 4440/2016 μζχρι το τζλοσ του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ». ΢τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του νόμου 4440/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ορίηεται ο τρόποσ κάλυψθσ τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ που προζρχεται από εποπτευόμενουσ φορείσ, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Ενιαίου ΢υςτιματοσ Κινθτικότθτασ (Ε΢Κ), κακϊσ και των μετατάξεων-αποςπάςεων που πραγματοποιοφνται με βάςθ τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 18 και 19 του ίδιου νόμου. ΢φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 15 του νόμου 4440/2016, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ, τα Τπουργεία και οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ μεταφζρουν ςε ειδικό ΚΑΕ του προχπολογιςμοφ τουσ (ΚΑΕ 0913 ι νζοσ ΚΑΕ 2910201003 με ιςχφ από 1.1.2019) μζροσ των πιςτϊςεϊν τουσ που ζχουν προβλεφκεί για πάςθσ φφςεωσ μεταβιβάςεισ, προκειμζνου να καλυφκεί θ δαπάνθ μιςκοδοςίασ για απόςπαςθ ι μετάταξθ υπαλλιλων των εποπτευόμενων φορζων τουσ ςε άλλουσ φορείσ. Με τον τρόπο αυτό παρζχεται θ δυνατότθτα κάλυψθσ τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ υπαλλιλων που προζρχονται από φορείσ εντόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, των οποίων θ μιςκοδοςία ωςτόςο δεν βαρφνει άμεςα τον τακτικό προχπολογιςμό. Ωςτόςο, διαπιςτϊκθκε ότι από τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρω διάταξθσ προκαλείται γραφειοκρατικό βάροσ και ςφγχυςθ ςτουσ φορείσ με ςυνζπεια να παρατθροφνται ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ και προβλιματα ςτθν υλοποίθςθ του Ενιαίου ΢υςτιματοσ Κινθτικότθτασ αλλά και των μεταβατικϊν διατάξεων του ν. 4440/2016. Με ςκοπό τθν απλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ μετατάξεων και αποςπάςεων προςωπικοφ προςτζκθκε, με το άρκρο 120 παρ. 1 του ν. 4549/2018, θ παρ. 5 ςτο άρκρο 15 του ν. 4440/2016, ςφμφωνα με τθν οποία «Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν είναι δυνατι θ μεταφορά των αναγκαίων πιςτϊςεων για τθν ολοκλιρωςθ μετατάξεων ι αποςπάςεων μεταξφ φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςτο πλαίςιο των ρυκμίςεων του παρόντοσ νόμου, από πιςτϊςεισ που εγγράφονται ςε διακριτό Κωδικό Αρικμό Εξόδων του ειδικοφ φορζα “Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ“ του προχπολογιςμοφ του Τπουργείου Οικονομικϊν». Κατόπιν των ανωτζρω, μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικοφ έτους και για λόγουσ αποςυμφόρθςθσ των υπθρεςιϊν από τισ εκκρεμείσ υποκζςεισ μετατάξεων/αποςπάςεων, οι απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ του προςωπικοφ που προζρχεται από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και μετατάςςεται – αποςπάται ςε άλλουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (Τπουργεία, Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, νομικά πρόςωπα δθμοςίου και ιδιωτικοφ δικαίου, ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ αρχζσ) κα αντιμετωπιςκοφν από τισ εγγεγραμμζνεσ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ των Γενικϊν Κρατικϊν Δαπανϊν (ΕΦ 23-200, ΚΑΕ 0913). Οι ωσ άνω πιςτϊςεισ κα μεταφζρονται ςτουσ προχπολογιςμοφσ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ (Ομάδα ΚΑΕ 0200) ι ςτουσ προχπολογιςμοφσ εξόδων των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ μζςω επιχοριγθςθσ (τακτικι επιχοριγθςθ των φορζων ι ειδικι επιχοριγθςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 15 του ν. 4440/2016 για όςουσ δεν επιχορθγοφνται γενικά ι ειδικά για τθν κάλυψθ δαπανϊν μιςκοδοςίασ). Ειδικά για τουσ ΟΣΑ, οι ανωτζρω πιςτϊςεισ κα μεταφζρονται ςτον ΚΑΕ 2299 «Επιχοριγθςθ ςε Περιφζρειεσ και Διμουσ για λοιποφσ ςκοποφσ». Η ανωτζρω διαδικαςία κα ιςχφςει για τισ νζεσ και τισ εκκρεμείσ αιτιςεισ για τισ οποίεσ δεν ζχει παραςχεκεί μζχρι τϊρα θ ςφμφωνθ γνϊμθ του αρμόδιου διατάκτθ για τθ μεταφορά των πιςτϊςεων, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 15 του ν.4440/2016. ΢το πλαίςιο αυτό, τα αιτιματα μεταφοράσ των ςχετικϊν πιςτϊςεων κα υποβάλλονται από τισ ΓΔΟΤ των φορζων υποδοχισ ςτθ Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΔΠΓΚ). ΢τισ περιπτϊςεισ ΑΔΑ: ΩΞΡΟΗ-ΓΙ7 που ζχει ιδθ παραςχεκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ του διατάκτθ, θ διαδικαςία μεταφοράσ των πιςτϊςεων ολοκλθρϊνεται κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 15 του ν. 4440/2016. Διευκρινίηεται επίςθσ ότι θ διαδικαςία ανάκλθςθσ και μεταφοράσ πιςτϊςεων για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ μιςκοδοςίασ υπαλλιλων φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ που μετατάςςονται ι αποςπϊνται ςε άλλουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ παφει να χρθςιμοποιείται μζχρι το τζλοσ του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ. Σζλοσ, αναφορικά με τυχόν αδιάκετα υπόλοιπα των ΚΑΕ 0913 ςτουσ προχπολογιςμοφσ εξόδων των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ οικονομικοφ ζτουσ 2018, ςασ ενθμερϊνουμε ότι είναι δυνατι θ μεταφορά τουσ ςε ΚΑΕ τθσ μείηονοσ κατθγορίασ «Μεταβιβαςτικζσ πλθρωμζσ (2000)», μετά από τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ αρμόδιασ ΓΔΟΤ ςτθ ΔΠΓΚ. Ο Αν. Τπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης ΑΚΡΙΒΕ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪ΢ΣΑΜΕΝΟ΢ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ΢ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ΢ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΤ ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢ Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΠΡΟ΢ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Προεδρία Δθμοκρατίασ Τπθρεςία Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Τποκζςεων 2. Βουλι των Ελλινων Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν 3. Όλα τα Τπουργεία α) Γραφεία Τπουργϊν β) Γραφεία Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν γ) Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων δ) Γραφεία Προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν / Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν / Οικονομικϊν – Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςε όλεσ τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ που αποτελοφν ειδικοφσ φορείσ του προχπολογιςμοφ τουσ) 4. ΓΕ΢, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑ΢, Π΢, Λ΢ α) Γραφεία Αρχθγϊν β) ΓΔΟ΢Τ, Διευκφνςεισ Οικονομικοφ 5. Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ α) Γραφεία αςκοφντων κακικοντα Γενικϊν Γραμματζων β) Γενικζσ Διευκφνςεισ Εςωτερικισ Λειτουργίασ (με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςτισ Διευκφνςεισ Οικονομικοφ αρμοδιότθτάσ τουσ) 6. Ελεγκτικό ΢υνζδριο 7. Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων Β. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: - Γραφείο Γενικισ Διευκφντριασ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ και Προχπολογιςμοφ - Διεφκυνςθ Προχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ/Όλα τα Σμιματα

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις