Π.Δ.96/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕιδικότερα Καθήκοντα Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων, διαδικασία διενέργειας οικονομικών επιθεωρήσεων, ελέγχων, ερευνών και συναφή θέματα.

ΦΕΚ: 183/Α/2018Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 Ειδικότερα Καθήκοντα Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων, διαδικασία διενέργειας οικονομικών επιθεωρήσεων, ελέγχων, ερευνών και συναφή θέματα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του εδ. α της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4494/2017 «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις» (Α' 165). β. Του ν.δ. 721/1970 «Περί οικονομικής μερίμνης και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 251). γ. Της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7). 2.Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την 178/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν προκαλείται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 3.Την υπ’ αριθμόν 163/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας: Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος: α. Ως επιθεωρούμενοι από τη Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ) και από τις Περιφερειακές Μονάδες Οικονομικής Επιθεώρησης (ΠΕΜΟΕ) ή ελεγχόμενοι από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ) νοούνται οι Οικονομικές Υπηρεσίες και οι Διαχειρίσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή υπάγονται σε αυτό, κάθε περιουσιακό στοιχείο του Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται ή υπάγονται σε αυτό, κάθε περιουσιακό στοιχείο των ανωτέρω νομικών προσώπων και γενικά οι υπόλογοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 του ν.δ. 721/1970 και στο άρθρο 32 του ν.δ. 496/1974 (Α΄ 204). β. Ως Οικονομικές Υπηρεσίες νοούνται οι υπηρεσίες που αναγράφονται στο άρθρο 23 του ν.δ. 721/1970, στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και στις οικείες καταστατικές διατάξεις των νομικών προσώπων που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή εποπτεύονται από αυτό. Οι Οικονομικές Υπηρεσίες αποτελούν τα όργανα με τα 1 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 οποία διενεργείται η οικονομική μέριμνα, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ίδιου ν.δ., σύμφωνα με τους κανόνες του λογιστικού των ΕΔ σε κάθε επίπεδο διοίκησης. γ. Περιουσία των ΕΔ είναι τα μέσα υποστήριξης αυτών με τα οποία εκπληρώνεται η αποστολή τους, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του ν.δ. 721/1970, καθώς και το σύνολο των εκ της δραστηριότητας αυτών δημιουργούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων πάσης φύσεως, όπως αναγράφεται στο άρθρο 8 του ιδίου ν.δ. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία συνιστούν την περιουσία των ΕΔ η οποία διοικείται, χρησιμοποιείται και διατίθεται από τα αρμόδια όργανα των ΕΔ που έχουν τις οικονομικές ευθύνες της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.δ. 721/1970. δ. Έκθεση οικονομικής επιθεώρησης και έκθεση εσωτερικού ελέγχου είναι δημόσια έγγραφα τα οποία συντάσσονται από τον Οικονομικό Επιθεωρητή (ΟΕ) που διενεργεί την οικονομική επιθεώρηση ή τον εσωτερικό έλεγχο και στα οποία εκτίθενται με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό τα αποτελέσματα της επιθεώρησης ή του ελέγχου και διατυπώνονται προτάσεις για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στα πλαίσια του διοικητικού ελέγχου, όπως αυτός αναγράφεται στο άρθρο 86 του ν.δ. 721/1970. ε. Οι Διαχειρίσεις των ΕΔ είναι ανεξάρτητα τμήματα ή τμήματα ενταγμένα σε Μονάδες στα οποία προΐστανται δημόσιοι υπόλογοι στους οποίους είτε ανατίθεται, μόνιμα ή πρόσκαιρα, κατόπιν διαταγής, η διαχείριση, είτε αναλαμβάνουν, άνευ διαταγής, τη διαχείριση χρημάτων, υλικών, εφοδίων, εγκαταστάσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των ΕΔ. στ. Ως εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς νοείται το σύνολο των διαδικασιών οικονομικής μέριμνας και λογιστικού που εφαρμόζονται από τον επιθεωρούμενο κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων ή αναφορών και οι οποίες διαδικασίες προβλέπονται σε διάταξη νόμου ή σε κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.δ. 721/1970. ζ. Οικονομικές καταστάσεις είναι μια δομημένη παρουσίαση ιστορικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων σχετικών σημειώσεων, στις οποίες αποτυπώνεται το σύνολο της περιουσίας του επιθεωρούμενου, οι οικονομικοί του πόροι ή οι δεσμεύσεις του σε ένα σημείο του χρόνου ή οι αλλαγές επί αυτών για μια χρονική περίοδο, σύμφωνα με ένα πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς. Οι σχετικές σημειώσεις αποτελούν μια περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και άλλων επεξηγηματικών πληροφοριών. η. Ως οικονομική αναφορά νοείται το έγγραφο ή η κατάσταση που εκδίδεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες ή τις Διαχειρίσεις και είτε περιλαμβάνεται στο σύστημα αναφορών της λογιστικής κίνησης, είτε συντάσσεται με στοιχεία που περιλαμβάνονται στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία του λογιστικού σχεδίου και του συστήματος κοστολόγησης των ΕΔ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 28 του ν.δ. 721/1970. θ. Χρηματοοικονομικός έλεγχος είναι ο έλεγχος των αναγραφόμενων στα άρθρα 22 και 24 του ν.δ. 721/1970 διαδικασιών και λειτουργιών της οικονομικής μέριμνας και λογιστικού, τις οποίες εφαρμόζουν και ασκούν οι επιθεωρούμενοι. ι. Ως σύστημα διαχείρισης στις ΕΔ νοούνται οι διαδικασίες οικονομικής μέριμνας και λογιστικού με τις οποίες διεξάγεται η διαχείριση κάθε περιουσιακού στοιχείου σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν.δ. 721/1970 και όπως καθορίζεται στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται με βάση την παρ. 3 του ίδιου άρθρου. ια. Σύστημα ελέγχου στις ΕΔ είναι οι δια των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 88 του ν.δ. 721/1970 μέθοδοι, διαδικασίες και συστήματα ελέγχου των Υπηρεσιών και των οργάνων οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των ΕΔ, ως και κάθε δραστηριότητα που υποστηρίζεται 2 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 με κεφάλαια εκτός κρατικού προϋπολογισμού, όπως αναγράφεται στα άρθρα του έκτου κεφαλαίου του ίδιου ν.δ. ιβ. Ως εσωτερικός έλεγχος νοείται ο έλεγχος του άρθρου 4 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210). Στην έννοια του εσωτερικού ελέγχου εμπίπτει και κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στην πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή των υπαγόμενων σε αυτό ή εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων ή των ΕΔ. ιγ. Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου νοείται το σύστημα ελέγχου του άρθρου 4 του ν. 3492/2006. ιδ. Ελεγκτικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα μη διατύπωσης κατάλληλης ελεγκτικής γνώμης και μη παροχής της αντίστοιχης βεβαίωσης εκ μέρους του ΟΕ όταν τα επιθεωρούμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία - δραστηριότητες περιλαμβάνουν ουσιώδεις διαφορές απογραφής, σφάλματα ή παραβάσεις σχετικών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων. ιε. Πρόγραμμα ελέγχου είναι ο αναλυτικός καθορισμός των ελεγκτικών διαδικασιών με χρονοδιάγραμμα επί του συνόλου ή, κατόπιν κατάλληλης ελεγκτικής δειγματοληψίας, μέρους των επιθεωρούμενων χρηματοοικονομικών στοιχείων και δραστηριοτήτων των υποκείμενων σε οικονομική επιθεώρηση ή έλεγχο που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4494/2017, με γνώμονα τη μείωση του ελεγκτικού κινδύνου. ιστ. Ελεγκτικά τεκμήρια είναι έγγραφα και λοιπά στοιχεία καθώς και πληροφορίες που χρησιμοποιεί και αξιοποιεί ο ΟΕ, προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα που τεκμηριώνουν τη γνώμη του. ιζ. Ως ελεγκτική τεκμηρίωση νοείται το αρχείο των ελεγκτικών διαδικασιών που διενεργούνται, τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει ο ΟΕ. ιη. Ελεγκτική δειγματοληψία σε ποσοστό μικρότερο του 100% είναι η εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών σε πληθυσμό που σχετίζεται με την οικονομική επιθεώρηση, έτσι ώστε όλες οι μονάδες δειγματοληψίας να έχουν μία πιθανότητα να επιλεγούν για να παράσχουν στον ΟΕ μία λελογισμένη βάση από την οποία θα εξάγει συμπεράσματα για ολόκληρο τον πληθυσμό. ιθ. Ως πληθυσμός θεωρείται η πλήρης σειρά δεδομένων από τα οποία επιλέγεται ένα δείγμα και για τα οποία ο ΟΕ επιθυμεί να εξάγει συμπεράσματα. κ. Εσωτερικές δικλίδες είναι οι ενέργειες που σχεδιάζει και υλοποιεί η Διοίκηση στο πλαίσιο των λειτουργιών και διαδικασιών οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου καθώς και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την εξασφάλιση: αα) Νόμιμης διαχείρισης. ββ) Νόμιμης σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων. γγ) Σύνταξης και κατάρτισης των οικονομικών αναφορών και καταστάσεων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς, απαλλαγμένων από ουσιώδη σφάλματα. δδ) Πρόβλεψης ή εντοπισμού και διόρθωσης οποιουδήποτε σφάλματος των παραπάνω. κα. Ως έλεγχος από την ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ νοείται ο εσωτερικός έλεγχος που διενεργείται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4494/2017. 3 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 κβ. Ως έρευνα νοείται η συστηματική,αντικειμενική και εξακριβωμένη αναζήτηση πληροφοριών που διενεργείται από την ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4494/2017. κγ. Σημαντικό, ειδικό ή ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος οικονομικό γεγονός, κίνηση και μεταβολή περιουσιακών στοιχείων που άπτεται των οικονομικών συμφερόντων του ΥΠΕΘΑ ή των υπαγόμενων ή εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων ή των ΕΔ, είναι αυτό του οποίου το αποτέλεσμα δύναται, κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο, να έχει ως συνέπεια ιδίως: αα) Τη θετική ζημία της περιουσίας τους ή γενικότερα του κρατικού προϋπολογισμού. ββ) Τη σημαντική μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης καθώς και της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της περιουσίας τους. γγ) Τη σημαντική απορρόφηση πόρων του κρατικού προϋπολογισμού ή πόρων προερχόμενων από άλλες πηγές. δδ) Τον παράνομο πλουτισμό τρίτου ή τρίτων από τις παραπάνω ενέργειες. κδ. Βεβαίωση, σύμφωνα με την περίπτ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4494/2017, είναι το συμπέρασμαπόρισμα του ΟΕ μέσω της διατύπωσης γνώμης για το αν τα επιθεωρούμενα στοιχεία των επιθεωρούμενων είναι απαλλαγμένα από ουσιώδη διαφορά απογραφής, ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδη παράβαση σχετικής νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης. κε. Ως οικονομική δικαιοδοσία νοείται το δικαίωμα προς λήψη αποφάσεων επί οικονομικών θεμάτων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από υπηρεσιακά όργανα εντός καθοριζομένου ορίου των αρμοδιοτήτων τους. κστ. Ουσιώδη σφάλματα, συμπεριλαμβανομένων και των παραλείψεων στις οικονομικές καταστάσεις και αναφορές είναι τα σφάλματα, τα οποία, μεμονωμένα ή συνολικά, δύναται να επηρεάσουν τις αποφάσεις των υπηρεσιακών οργάνων με ανάλογη οικονομική δικαιοδοσία. κζ. Ως ποιοτικός έλεγχος νοείται ο έλεγχος των αποφάσεων τις οποίες λαμβάνει και των ενεργειών στις οποίες προβαίνει ο οικονομικός επιθεωρητής κατά την οργάνωση και διενέργεια της οικονομικής επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας. Άρθρο 2 Θέματα δεοντολογίας οικονομικών επιθεωρητών 1. Κατά τη διενέργεια της οικονομικής επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας ο ΟΕ: α. Με την άφιξή του στην έδρα του επιθεωρούμενου κοινοποιεί το σκοπό της παρουσίας και την ιδιότητά του στο Διευθυντή - Διοικητή αυτού. β. Επιδεικνύει ευπρεπή συμπεριφορά και επαγγελματισμό. γ. Τηρεί εχεμύθεια για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς του. δ. Μεριμνά, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων του, ώστε να εξασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η απρόσκοπτη λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών και Διαχειρίσεων των ΕΔ που υπόκεινται σε επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα. 2.Αφού ολοκληρωθεί η οικονομική επιθεώρηση ή ο έλεγχος και πριν ο ΟΕ αποχωρήσει, ενημερώνει προφορικά και συνοπτικά το Διοικητή - Διευθυντή του επιθεωρούμενου ή ελεγχόμενου για τα αποτελέσματα αυτών. 4 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 3.Ο ΟΕ οφείλει να απέχει από τη διενέργεια οικονομικής επιθεώρησης, ελέγχου ή έρευνας εφόσον: α. η οικονομική επιθεώρηση, ο έλεγχος ή η έρευνα πρόκειται να διενεργηθεί σε Μονάδα, Υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο στα οποία έχει υπηρετήσει με οποιαδήποτε ιδιότητα και έχει προσυπογράψει πράξεις εκκαθαρίσεως ή ελέγχου λογαριασμών της επιθεωρούμενης περιόδου, β. η ικανοποίηση προσωπικού του συμφέροντος συνδέεται με την έκβαση της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, γ. είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριορίστως και σε πλάγια έως και τέταρτου βαθμού, με τον επιθεωρούμενο, δ. έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τον επιθεωρούμενο. 4. Ο ΟΕ, κατά την άσκηση των καθηκόντων του: α. Οφείλει να: (1)Διαπνέεται από αυξημένη επαγρύπνηση και διερευνητικό πνεύμα. (2)Προβαίνει σε κριτική αξιολόγηση των αποδεικτικών εγγράφων και λοιπών ελεγκτικών τεκμηρίων της οικονομικής επιθεώρησης. (3)Είναι δίκαιος, αξιόπιστος και να αποφεύγει πράξεις που ενδεχομένως θεωρηθούν ότι ασκούν επιρροή στην επαγγελματική του κρίση. (4)Είναι αμερόληπτος κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού του έργου. (5)Προστατεύει την αντικειμενικότητα με την απαιτούμενη συμπεριφορά του. (6)Είναι επιμελής και εχέμυθος. (7)Επιδεικνύει επαγγελματική συμπεριφορά ενεργώ-ντας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε σχετικούς νόμους και κανονισμούς. (8)Εκτελεί το ελεγκτικό του έργο λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, τις διατάξεις του παρόντος και κάθε άλλη σχετική διάταξη που αφορά στην οικονομική επιθεώρηση. (9)Συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια έναντι των επιθεωρούμενων. (10)Διασφαλίζει το κύρος της επιθεώρησης. (11)Διεξάγει την οικονομική επιθεώρηση κατά τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή του επιθεωρούμενου. (12)Τηρεί αμερόληπτη στάση σε αντικρουόμενες από-ψεις των επιθεωρούμενων ή άλλων ενδιαφερομένων, εκφράζοντας τις αντικειμενικές διαπιστώσεις και υποδείξεις που βασίζονται στην εργασία του, χωρίς περιττούς χαρακτηρισμούς. (13)Είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όταν στον επιθεωρούμενο υπηρετούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο συγγενικά ή φιλικά προς αυτόν πρόσωπα. (14)Τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο, β. Δεν πρέπει να: (1)Χρησιμοποιεί την ιδιότητά του για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ιδίου ή προσκείμενου σ' αυτόν προσώπου. 5 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 (2)Αναβάλλει ή εγκαταλείπει χωρίς δικαιολογημένο λόγο εργασία που του ανατίθεται. (3)Δυσφημεί, απειλεί, προσβάλλει ή εκβιάζει τον επιθεωρούμενο. (4)Αποφασίζει ο ίδιος σε θέματα αρμοδιότητας του επιθεωρούμενου. (5)Έχει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την πορεία των εργασιών του επιθεωρούμενου ή από το πόρισμα του ελέγχου του. (6)Αποδέχεται παρεμβάσεις του επιθεωρούμενου ή τρίτων στην εκτέλεση των καθηκόντων του. (7)Δέχεται από τον επιθεωρούμενο διευκολύνσεις ή δώρα που υπερβαίνουν το μέτρο της απλής φιλοξενίας στον επαγγελματικό χώρο αυτού. (8)Κάνει χρήση καθ’ οιονδήποτε τρόπο, για δικό του όφελος ή τρίτων, των γεγονότων και των πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν η αποκάλυψη αυτών είναι αναγκαία για την υπεράσπισή του ενώπιον δικαστικής αρχής ή την υποστήριξη των θέσεων κατά τη διάρκεια του ποιοτικού ελέγχου της εργασίας του ή ενώπιον του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Επιθεωρητών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ) και του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ). (9)Έχει καμία οικονομική ανάμειξη με τον επιθεωρούμενο. (10)Αποκαλύπτει γεγονότα ή πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου του, εκτός αν υπέχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο. 5.Επιπλέον, οι αξιωματικοί ΟΕ: α. Παρακολουθούν την εξέλιξη του εθνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου, της νομολογίας των δικαστηρίων καθώς και την εν γένει λειτουργία των ΕΔ. β. Παρακολουθούν την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, που αφορά στην αποκάλυψη και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. γ. Τηρούν για τα παραπάνω ενημερωμένο αρχείο. 6.Στους ΟΕ δεν ανατίθενται καθήκοντα πέραν αυτών που καθορίζονται στο ν. 4494/2017 και στο παρόν διάταγμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Άρθρο 3 Σχεδιασμός οικονομικής επιθεώρησης - ελέγχου - έρευνας 1.Ο ΟΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, δρα ελεγκτικά και συμβουλευτικά επιδιώκοντας την πρόληψη των οικονομικών εγκλημάτων στο χώρο των ΕΔ. 2.Ο ΟΕ σχεδιάζει την οικονομική επιθεώρηση, τον έλεγχο ή την έρευνα ώστε, στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής λειτουργίας του επιθεωρούμενου, να εκτελούνται κατά τον πλέον σύντομο, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. 6 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 3.Πριν από τη διενέργεια οικονομικής επιθεώρησης, ελέγχου ή έρευνας, ο ΟΕ μελετά τους φακέλους ελέγχου των προηγούμενων οικονομικών επιθεωρήσεων, ελέγχων ή ερευνών. 4.Ο ΟΕ προσδιορίζει τα απαιτούμενα ελεγκτικά τεκμήρια. Ειδικότερα: α. Εξετάζει τον ελεγκτικό κίνδυνο με βάση τα παρακάτω συστατικά στοιχεία αυτού: (1)Τον κίνδυνο ύπαρξης σφάλματος στα χρηματοοικονομικά στοιχεία - δραστηριότητες που πρόκειται να επιθεωρηθούν. Ειδικότερα: (α) Τον εγγενή κίνδυνο ο οποίος συνίσταται στη δεκτικότητα χρηματοοικονομικών στοιχείων - δραστηριοτήτων σε σφάλμα πριν ο ΟΕ εξετάσει και αξιολογήσει τις σχετικές εσωτερικές δικλίδες των λειτουργιών και διαδικασιών οικονομικής μέριμνας και λογιστικού του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. (β) Τον κίνδυνο των εσωτερικών δικλίδων ο οποίος έγκειται στη μη δυνατότητα πρόβλεψης ή εντοπισμού και διόρθωσης σφάλματος από τα όργανα και τις εσωτερικές δικλίδες των λειτουργιών και διαδικασιών οικονομικής μέριμνας και λογιστικού του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. (2)Τον κίνδυνο μη εντοπισμού σφάλματος το οποίο, ενδεχομένως, προκύπτει ή οφείλεται σε σφάλμα των λειτουργιών και διαδικασιών οικονομικής μέριμνας και λογιστικού του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου και το οποίο ενδέχεται να είναι σημαντικό, είτε από μόνο του, είτε σωρευτικά με άλλα σφάλματα. Ειδικότερα: (α) Τον δειγματοληπτικό κίνδυνο ο οποίος υφίσταται όταν το συμπέρασμα που εξάγει ο ΟΕ στηριζόμενος σε συγκεκριμένο δείγμα, διαφέρει από το συμπέρασμα που θα εξήγε εάν το σύνολο του πληθυσμού είχε υποβληθεί στις ίδιες ελεγκτικές διαδικασίες. (β) Τον μη δειγματοληπτικό κίνδυνο ο οποίος συνίσταται στον κίνδυνο ο οικονομικός επιθεωρητής να εξαγάγει εσφαλμένο συμπέρασμα για οποιοδήποτε λόγο που δεν σχετίζεται με τον δειγματοληπτικό κίνδυνο. Σε αυτή την περίπτωση το σφάλμα υπάρχει στο δείγμα αλλά ο ΟΕ δεν το επισημαίνει λόγω εσφαλμένων ελεγκτικών διαδικασιών. β. Αναπτύσσει μια γενική κατεύθυνση οικονομικής επιθεώρησης με την οποία καθορίζει τη φύση, την έκταση και το χρόνο εκτέλεσης των ελεγκτικών διαδικασιών, εντός του ενδεικτικού χρονικού πλαισίου που δύναται να τίθεται από το Διευθυντή της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ ή των ΠΕΜΟΕ, κατά περίπτωση. Εφόσον απαιτηθεί σημαντικά μεγαλύτερος χρόνος, ο ΟΕ δύναται να αιτηθεί την παράταση του χρονικού πλαισίου. Όταν δεν υπάρχουν ή δεν εφαρμόζονται αξιόπιστα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου καθώς και σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ο ΟΕ επιλέγει την άμεση κατεύθυνση, διενεργώντας έλεγχο των υπολοίπων των λογαριασμών, της λογικότητας και της επιβεβαίωσης των συναλλαγών και σχεδιάζοντας εκτενείς και αναλυτικές διαδικασίες. Όταν υπάρχει και εφαρμόζεται ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, ο ΟΕ επιλέγει την έμμεση κατεύθυνση, σχεδιάζοντας λιγότερο εκτενείς και αναλυτικές διαδικασίες και κυρίως έλεγχο της επάρκειας των δικλίδων ασφαλείας των λειτουργιών και διαδικασιών οικονομικής μέριμνας και λογιστικού του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. γ. Καταρτίζει πρόγραμμα ελέγχου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παρόν άρθρο, προκειμένου να μειωθεί ο ελεγκτικός κίνδυνος. δ. Τροποποιεί τη γενική κατεύθυνση της οικονομικής επιθεώρησης και το πρόγραμμα ελέγχου, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. ε. Τεκμηριώνει τη γενική κατεύθυνση της οικονομικής 7 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 επιθεώρησης και το πρόγραμμα ελέγχου, συμπεριλαμβάνοντας τις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής. 5. Ο ΟΕ, προκειμένου να επιλέξει την κατεύθυνση της επιθεώρησης και να καταρτίσει το πρόγραμμα ελέγχου: α. Λαμβάνει υπόψη: (1)Τις ισχύουσες κανονιστικές και διοικητικές πράξεις που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της οικονομικής επιθεώρησης και του επιθεωρούμενου. (2)Τα περιεχόμενα του φακέλου ελέγχου της προηγούμενης οικονομικής επιθεώρησης. (3)Τους εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την οργάνωση και λειτουργία του επιθεωρούμενου, τη μορφή και το είδος των επιθεωρούμενων χρηματοοικονομικών στοιχείων - δραστηριοτήτων. (4)Το έργο των οργάνων του διοικητικού ελέγχου οικονομικής μέριμνας και λογιστικού που προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν.δ. 721/1970 β. Μελετά τις λειτουργίες και διαδικασίες οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, προκειμένου, αφενός να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους ουσιωδών ανακριβειών στα επιθεωρούμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία - δραστηριότητες και, αφετέρου, να εκτελέσει περαιτέρω ελεγκτικές διαδικασίες. γ. Αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή των λειτουργιών και διαδικασιών οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου σε σημαντικούς τομείς της δραστηριότητας του επιθεωρούμενου. δ. Καθορίζει το επίπεδο σπουδαιότητας των επιθεωρούμενων χρηματοοικονομικών στοιχείων - δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τον υφιστάμενο ελεγκτικό κίνδυνο. ε. Εντοπίζει τα σημαντικά χρηματοοικονομικά στοιχεία - δραστηριότητες, τις αντίστοιχες διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας, τους σχετικούς ελεγκτικούς κινδύνους και τις υφιστάμενες εσωτερικές δικλίδες αυτών των διαδικασιών. στ. Εντοπίζει τα σημεία των παραπάνω διαδικασιών στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, επειδή εμπεριέχουν ελεγκτικούς κινδύνους και οι υφιστάμενες εσωτερικές δικλίδες, είτε δεν υπάρχουν, είτε δεν κρίνονται επαρκείς. Άρθρο 4 Συλλογή ελεγκτικών τεκμηρίων 1. Ο ΟΕ διεξάγει ελεγκτικές διαδικασίες επί των υποκείμενων σε οικονομική επιθεώρηση ή έλεγχο με σκοπό την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, οι οποίες περιλαμβάνουν: α. Επισκόπηση η οποία συνίσταται στην εξέταση εσωτερικών ή εξωτερικών αρχείων ή εγγράφων, ηλεκτρονικής ή έντυπης μορφής, καθώς και στη φυσική εξέταση περιουσιακού στοιχείου. β. Παρατήρηση η οποία έγκειται στην παρουσία του οικονομικού επιθεωρητή κατά τη διάρκεια μιας σειράς ενεργειών ή μιας διαδικασίας που εκτελείται από άλλους. γ. Εξωτερική επιβεβαίωση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, η οποία αποκτάται από τον ΟΕ ως άμεση έγγραφη απάντηση προς αυτόν από τρίτο μέρος. 8 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 δ. Επανυπολογισμό ο οποίος συνίσταται στη διασταύρωση της μαθηματικής ακρίβειας εγγράφων ή αρχείων και δύναται να διεξάγεται χειρογραφικά ή ηλεκτρονικά. ε. Επανεκτέλεση η οποία περιλαμβάνει την ανεξάρτητη εκτέλεση από τον ΟΕ διαδικασιών και δικλίδων που αρχικά εκτελέστηκαν ως μέρος των εσωτερικών δικλίδων των συστημάτων διαχείρισης, ελέγχου και εσωτερικού ελέγχου του επιθεωρούμενου. στ. Αναλυτικές διαδικασίες οι οποίες αποτελούνται από αξιολογήσεις χρηματοοικονομικών πληροφοριών μέσω ανάλυσης των λογικών σχέσεων μεταξύ τόσο χρηματοοικονομικών όσο και μη χρηματοοικονομικών δεδομένων. Αυτές περιλαμβάνουν επίσης τη διερεύνηση των εντοπισμένων διακυμάνσεων ή σχέσεων που είναι ασυνεπείς με άλλες σχετικές πληροφορίες ή που διαφέρουν σημαντικά από τις αναμενόμενες αξίες. 2.Οι πληροφορίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ελεγκτικά τεκμήρια πρέπει να έχουν: α. Συνάφεια με το αντικείμενο της οικονομικής επιθεώρησης και αξιοπιστία. β. Σχετικότητα η οποία αφορά τη λογική σύνδεση με το σκοπό της ελεγκτικής διαδικασίας ή την επίδραση επ' αυτού και, όπου ενδείκνυται, με το υπό εξέταση θέμα. 3.Ο ΟΕ, δύναται να αιτείται και να λαμβάνει από τη Διοίκηση του επιθεωρούμενου ή ελεγχόμενου την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων που σχετίζονται με την επιθεώρηση ή τον έλεγχο. 4.Ο ΟΕ τεκμηριώνει τα τελικά συμπεράσματά του σχε-τικά με τα επιθεωρούμενα στοιχεία με βάση το αρχείο των ελεγκτικών διαδικασιών που έχει διεξάγει και τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχει αποκτήσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Άρθρο 5 Κατηγορίες οικονομικής επιθεώρησης Οι οικονομικές επιθεωρήσεις διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: α. Τακτικές Οικονομικές Επιθεωρήσεις. β. Έκτακτες Οικονομικές Επιθεωρήσεις. γ. Ειδικές Οικονομικές Επιθεωρήσεις. Άρθρο 6 Τακτική οικονομική επιθεώρηση 1.Η τακτική οικονομική επιθεώρηση είναι προγραμ-ματισμένη και διενεργείται από τους ΟΕ που υπηρετούν στη ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ ή στις, κατά τόπο, αρμόδιες ΠΕΜΟΕ. 2.Κατά την τακτική οικονομική επιθεώρηση ελέγχεται επιτόπου η ορθή λογιστική απεικόνιση των χρηματοοικονομικών - διαχειριστικών γεγονότων από τους υπόλογους συγκεκριμένης χρονικής περιόδου με αφετηρία την προηγούμενη τακτική οικονομική επιθεώρηση. Ειδικότερα επιθεωρείται: α. Η εύρυθμη και κανονική λειτουργία των υποκείμενων σε επιθεώρηση. 9 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 β. Η επάρκεια των λειτουργιών και διαδικασιών οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 15. γ. Η ορθότητα των καταχωρημένων λογιστικών εγγραφών και η τεκμηρίωσή τους. δ. Η ορθή απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης και χρηματοοικονομικής διάρθρωσης. ε. Η εκτέλεση των ρυθμιστικών - κανονιστικών διαταγών που εκδίδονται στο πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου οικονομικής μέριμνας και λογιστικού που προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν.δ. 721/1970. στ. Η υιοθέτηση των προτάσεων προηγουμένων οικονομικών επιθεωρήσεων καθώς και η εκτέλεση των προβλεπόμενων μέτρων διοικητικού ελέγχου επί της εκθέσεως οικονομικής επιθεώρησης, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της υποπερίπτωσης(Ι) της περίπτ. γ΄ της παρ. 3. ζ. Η συμμόρφωση με τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης. 3. Μετά την έγκριση του προγραμματισμού διενέργειας των τακτικών οικονομικών επιθεωρήσεων, κατά τα καθοριζόμενα στο άρθρο 9, ο Διευθυντής της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ ή ο κατά τόπο αρμόδιος Διευθυντής της ΠΕΜΟΕ ενεργεί όπως παρακάτω: α. Πριν από την έναρξη της οικονομικής επιθεώρησης: (1)Ορίζει τους ΟΕ. (2)Παρέχει οδηγίες για την καλύτερη προετοιμασία και διεξαγωγή της επιθεώρησης από όλους τους εμπλεκόμενους. (3)Ενημερώνει εγγράφως, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τον επιθεωρούμενο για τη διενέργεια της επιθεώρησης. (4)Αποφασίζει, κατόπιν αιτήματος του επιθεωρούμε-νου, για αναβολή έναρξης της επιθεώρησης . (5)Αιτείται τη διάθεση πραγματογνώμονα, εφόσον απαιτείται. β. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής επιθεώρησης: (1)Παρέχει οδηγίες για την απρόσκοπτη και ταχύτερη ολοκλήρωση της επιθεώρησης. (2)Αντικαθιστά ή ορίζει νέους ΟΕ, εφόσον το επιβάλλουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. (3)Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών οικονομικών ατασθαλιών και πριν από τη σύνταξη της έκθεσης οικονομικής επιθεώρησης, ενημερώνει αμέσως τον Α/ΓΕΕΘΑ καθώς και τον Αρχηγό του αντίστοιχου Κλάδου. γ. Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής επιθεώρησης: (1)Αποστέλλει έγγραφο προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ), κατά περίπτωση, το οποίο περιέχει τις ουσιώδεις παρατηρήσεις και, συνημμένα, την έκθεση οικονομικής επιθεώρησης, προκειμένου αυτά να λάβουν εντός τριάντα (30) ημερών, τα προβλεπόμενα μέτρα διοικητικού ελέγχου επί της εκθέσεως οικονομικής επιθεώρησης. (2)Παρακολουθεί το πέρας υλοποίησης των διαλαμβανομένων στις προηγούμενες υποπεριπτώσεις. 10 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 Άρθρο 7 ’Εκτακτη οικονομική επιθεώρηση 1.Η έκτακτη οικονομική επιθεώρηση είναι μη προ-γραμματισμένη, σύντομη και συνοπτική και αποβλέπει στη διαπίστωση σε δεδομένο χρόνο, της εύρυθμης και κανονικής λειτουργίας του επιθεωρούμενου και της ύπαρξης, στα χέρια των υπευθύνων - υπολόγων, των περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά προκύπτουν από τα αντίστοιχα διαχειριστικά και λογιστικά βιβλία καθώς και από τις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αναφορές. 2.Η έκτακτη οικονομική επιθεώρηση διενεργείται με εντολή του Α/ΓΕΕΘΑ ή του Διευθυντή της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ. Οι Διευθυντές των ΠΕΜΟΕ δύναται να εισηγούνται προς το Διευθυντή της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ τη διενέργεια έκτακτης οικονομικής επιθεώρησης εντός της περιοχής ευθύνης τους. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας δύναται να εισηγούνται στον Α/ΓΕΕΘΑ τη διενέργεια έκτακτης οικονομικής επιθεώρησης, εφόσον υπάρχουν ουσιώδη ελλείμματα ή υπόνοιες για σοβαρές διαχειριστικές ελλείψεις δυσλειτουργίες. 3.Μετά την εντολή ή την έγκριση διενέργειας έκτακτης οικονομικής επιθεώρησης ο Διευθυντής της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ ή ο, κατά τόπο, αρμόδιος Διευθυντής της ΠΕΜΟΕ ενεργεί ως εξής: α. Ορίζει τους ΟΕ. β. Παρέχει οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους για την εύρυθμη διεξαγωγή της επιθεώρησης. γ. Αποστέλλει έγγραφο προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή των ΓΕ το οποίο περιέχει τις ουσιώδεις παρατηρήσεις και, συνημμένα, την έκθεση οικονομικής επιθεώρησης, προκειμένου αυτά να λάβουν εντός τριάντα (30) ημερών, τα προβλεπόμενα μέτρα διοικητικού ελέγχου επί της εκθέσεως οικονομικής επιθεώρησης. δ. Μετατρέπει την έκτακτη επιθεώρηση σε τακτική εφόσον ο ΟΕ διαπιστώνει σοβαρές οικονομικές ατασθαλίες. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθείται ανάλογα η διαδικασία για τις τακτικές οικονομικές επιθεωρήσεις και ενημερώνεται η ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ. 4.Σε περίπτωση που ο επιθεωρούμενος απουσιάζει, η έκτακτη επιθεώρηση ακυρώνεται με απόφαση του Διευθυντή της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ ή του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή της ΠΕΜΟΕ. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετική έκθεση από τον επιθεωρητή με βάση στοιχεία που προσκομίζονται από το Διοικητή - Διευθυντή του επιθεωρούμενου και δικαιολογούν την απουσία. 5.Σε περίπτωση που το αυτό άτομο έχει ορισθεί ως υπόλογος διαχειριστής δύο χρηματικών διαχειρίσεων και επιθεωρείται η πρώτη διαχείριση, στη δεύτερη διαχείριση διενεργείται υποχρεωτικά έκτακτη οικονομική επιθεώρηση. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται η ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ ή η κατά τόπο αρμόδια ΠΕΜΟΕ και γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην έκθεση που συντάσσεται. Άρθρο 8 Ειδική οικονομική επιθεώρηση 1.Η ειδική οικονομική επιθεώρηση διενεργείται κατόπιν ειδικής διαταγής στην οποία αναφέρεται ο σκοπός της επιθεώρησης, τα επιθεωρουμενα αντικείμενα και η χρονική περίοδος την οποία αυτή καταλαμβάνει. Με αυτές επιδιώκεται η διερεύνηση ορισμένων περιπτώσεων καθώς επίσης και η διαλεύκανση συγκεκριμένων ανωμαλιών, είτε μετά από ειδική καταγγελία, 11 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 είτε μετά από αίτηση της δικαστικής Αρχής, είτε για οποιοδήποτε λόγο για τον οποίο η Διοίκηση κρίνει ότι επιβάλλεται η διενέργεια ειδικής οικονομικής επιθεώρησης. 2.Ο Διευθυντής της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ εισηγείται ιεραρχικά, κατά περίπτωση, στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ) ή στον Α/ΓΕΕΘΑ την έγκριση διενέργειας ειδικής οικονομικής επιθεώρησης. Ο Διευθυντής της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ μετά την έγκριση προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α. Ορίζει τους ΟΕ και τα ειδικότερα αντικείμενα επιθεώρησης. β. Παρέχει οδηγίες για την καλύτερη προετοιμασία και διεξαγωγή της επιθεώρησης από όλους τους εμπλεκόμενους. γ. Αντικαθιστά ή ορίζει νέους ΟΕ, εφόσον το επιβάλλουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. δ. Εφόσον κρίνει αναγκαίο, ενημερώνει εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, τους επιθεωρούμενους για τη διενέργεια της επιθεώρησης. ε. Αιτείται τη διάθεση πραγματογνώμονα, εφόσον απαιτείται. 3.Ο Διευθυντής της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ εισηγείται ιεραρχικά κατά λόγο αρμοδιότητα στον ΥΕΘΑ ή στον Α/ΓΕΕΘΑ, αναφορικά με: α. Τυχόν αίτημα αναβολής έναρξης, διακοπής ή ακύρωσης της επιθεώρησης. β. Την αποστολή εγγράφου προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή των ΓΕ, το οποίο περιέχει τις ουσιώδεις παρατηρήσεις και, συνημμένα την έκθεση οικονομικής επιθεώρησης, προκειμένου αυτά να λάβουν εντός τριάντα (30) ημερών, τα προβλεπόμενα μέτρα διοικητικού ελέγχου επί της εκθέσεως οικονομικής επιθεώρησης. 4.Η οικονομική επιθεώρηση που διενεργείται σε Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σε φορείς ή νομικά πρόσωπα που διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποτελεί ειδική οικονομική επιθεώρηση. Άρθρο 9 Χρονικές περίοδοι διενέργειας οικονομικών επιθεωρήσεων - Προγραμματισμός οικονομικών επιθεωρήσεων 1.Ο χρόνος διενέργειας και η περιοδικότητα των οικνομικών επιθεωρήσεων καθορίζονται με γνώμονα την ανάλυση κινδύνου των υποκείμενων σε οικονομική επιθεώρηση, με ανώτερο όριο τα δύο έτη για τους υποκείμενους σε οικονομική επιθεώρηση Α΄ Βαθμού προτεραιότητας, τα τρία έτη για τους Β΄ Βαθμού προτεραιότητας και τα τέσσερα έτη για τους Γ΄ Βαθμού προτεραιότητας. 2.Με απόφαση του Α/ΓΕΕΘΑ, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ και σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) καθορίζονται οι βαθμοί προτεραιότητας για όλους τους υποκείμενους σε οικονομική επιθεώρηση. 3.Ο προγραμματισμός είναι εξαμηνιαίος, συντάσσεται από τη ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ και τις ΠΕΜΟΕ και εγκρίνεται από τον Α/ΓΕΕΘΑ, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ. Άρθρο 10 Διαδικασία επιθεώρησης 1.Ο ΟΕ υλοποιεί το πρόγραμμα ελέγχου που έχει καταρτίσει κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού της οικονομικής επιθεώρησης. 12 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 2.Ο ΟΕ συντάσσει ιδιαίτερα φύλλα ελέγχου - πρακτικά καταμέτρησης για κάθε αντικείμενο επιθεώρησης τα οποία περιλαμβάνουν τις διαπιστώσεις - ευρήματα των επιθεωρητών και τις οριστικές διαφοροποιήσεις εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων των επιθεωρούμενων. Αυτά υπογράφονται άμεσα από τους επιθεωρητές και από τα αρμόδια όργανα των επιθεωρούμενων και αμφότεροι λαμβάνουν από ένα αντίγραφο. 3.Ο ΟΕ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, συντάσσει και υπογράφει φύλλα εργασίας τα οποία περιλαμβάνουν αναλυτικά ή συνοπτικά, διαπιστώσεις - ευρήματα από περισσότερα του ενός φύλλα ελέγχου. 4.Τα φύλλα ελέγχου και τα φύλλα εργασίας αποτελούν τη βάση για την ορθή σύνταξη της σχετικής έκθεσης και ενημέρωση της ιεραρχίας. Τα πρωτότυπα φύλλα ελέγχου και τα φύλλα εργασίας τηρούνται στο σχετικό φάκελο ελέγχου που τηρούν η ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ και οι ΠΕΜΟΕ. 5.Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφοράς απογραφής (ελλειμματικής ή πλεονασματικής), σφάλματος ή παράβασης σχετικής νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης, ο ΟΕ αναφέρει στο φύλλο ελέγχου την ως άνω διαπίστωση στη Διοίκηση - Διεύθυνση του επιθεωρούμενου, επισημαίνοντας την επίδραση αυτού στα επιθεωρούμενα στοιχεία και προτείνοντας τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την επιτόπια, εάν είναι δυνατόν, διόρθωση με βάση τα στοιχεία που έχει ο επιθεωρούμενος. 6.Στην περίπτωση ελλειμματικής διαφοράς απογραφής, στην οποία ο επιθεωρούμενος δύναται να συμφωνήσει ή διαφωνήσει, ο ΟΕ προτείνει στη Διοίκηση - Διεύθυνση του επιθεωρούμενου τη λήψη των προβλεπόμενων για την εξασφάλιση της σχετικής απαίτησης μέτρων και θέτει, κατά τη κρίση του, σχετική σημείωση στην παράγραφο των «παρατηρήσεων» ή της «έμφασης» της έκθεσης επιθεώρησης. 7.Στις περιπτώσεις πλεονασματικής διαφοράς απογραφής, σφάλματος ή παράβασης σχετικής νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ο επιθεωρούμενος επί των αναγραφόμενων στην παρ. 5, δύναται να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. 8.Σε περίπτωση συμφωνίας: α. Όταν υφίσταται η δυνατότητα επιτόπιας διόρθωσης, είτε με στοιχεία του επιθεωρούμενου είτε με στοιχεία που αιτείται και λαμβάνει άμεσα ο επιθεωρητής κατά την διάρκεια της επιθεώρησης, η πλεονασματική διαφορά απογραφής, το σφάλμα ή η παράβαση σχετικής νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης δεν αποτελούν αντικείμενο παρατήρησης και μνημονεύονται στη παράγραφο των «Άλλων Θεμάτων» ή της «Έμφασης» της έκθεσης επιθεώρησης, σύμφωνα με την κρίση του επιθεωρητή. Ο επιθεωρητής επιβλέπει τη διόρθωση. β. Όταν δεν υφίσταται η δυνατότητα επιτόπιας διόρθωσης και η πλεονασματική διαφορά απογραφής, το σφάλμα ή η παράβαση σχετικής νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης, κατά την εκτίμηση του επιθεωρητή, δεν επηρεάζει ουσιωδώς στην παροχή της αντίστοιχης βεβαίωσης μέσω της διατύπωσης γνώμης, γίνεται σχετική αναφορά στην παράγραφο «Έμφαση» της έκθεσης του ΟΕ. γ. Όταν δεν υφίσταται η δυνατότητα επιτόπιας διόρθωσης και η πλεονασματική διαφορά απογραφής, το σφάλμα ή η παράβαση σχετικής νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης, κατά την εκτίμηση του επιθεωρητή, επηρεάζει ουσιωδώς στην παροχή της αντίστοιχης βεβαίωσης μέσω της διατύπωσης γνώμης, γίνεται σχετική αναφορά στην παράγραφο «Παρατηρήσεις» της έκθεσης του ΟΕ. 9. Σε περίπτωση διαφωνίας: 13 Π.Δ.96/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 α. Όταν κατά την εκτίμηση του επιθεωρητή η πλεονασματική διαφορά απογραφής, το σφάλμα ή η παράβαση σχετικής νομοθετικ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις