Π.Δ.97/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤρόπος, κριτήρια και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της άσκησης των καθηκόντων των Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΦΕΚ: 183/Α/Π.Δ.97/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 Π.Δ.97/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 Τρόπος, κριτήρια και διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της άσκησης των καθηκόντων των Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του εδ. β της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4494/2017 (Α΄ 165). β.Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την 179/2018 εισήγηση του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν προκαλείται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. γ. Την υπ’ αριθμ. 164/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος: α. Οικονομικός επιθεωρητής είναι ο αξιωματικός του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων. β. Ποιοτικός έλεγχος είναι ο έλεγχος των αποφάσεων τις οποίες λαμβάνει και των ενεργειών στις οποίες προβαίνει ο οικονομικός επιθεωρητής κατά την οργάνωση και διενέργεια της οικονομικής επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας. γ. Πρόγραμμα ελέγχου είναι ο αναλυτικός καθορισμός των ελεγκτικών διαδικασιών με χρονοδιάγραμμα επί του συνόλου ή, κατόπιν κατάλληλης ελεγκτικής δειγματοληψίας, μέρους των επιθεωρούμενων χρηματοοικονομικών στοιχείων και δραστηριοτήτων των υποκειμένων σε οικονομική επιθεώρηση ή έλεγχο που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4494/2017, με γνώμονα τη μείωση του ελεγκτικού κινδύνου. δ. Φάκελος ελέγχου είναι το ηλεκτρονικό ή έντυπο αρχείο που καταρτίζεται από τον οικονομικό επιθεωρητή για κάθε επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα, το οποίο περιλαμβάνει με απόλυτη χρονολογική σειρά, τα έγγραφα σχεδιασμού της επιθεώρησης, του ελέγχου ή της έρευνας, την έκθεση του οικονομικού επιθεωρητή με τα συνημμένα σε αυτήν αρχεία, τα λοιπά ελεγκτικά τεκμήρια, καθώς και τα έγγραφα των αρμοδίων οργάνων των Γενικών Επιτελείων που αφορούν την υλοποίηση των προτάσεων του ΟΕ και την αποκατάσταση των προβλημάτων που αναγράφονται στη σχετική έκθεση. Άρθρο 2 Υποκείμενοι σε ποιοτικό έλεγχο Σε ποιοτικό έλεγχο με βάση τις διατάξεις του παρόντος υπόκεινται: α.Το Τμήμα Επιθεωρήσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Επιθεωρητών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ) και των Περιφερειακών Μονάδων Οικονομικής Επιθεώρησης (ΠΕ.Μ.Ο.Ε.). β. Τα Τμήματα Ελέγχων και Ερευνών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ). 1 Π.Δ.97/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 γ. Οι οικονομικοί επιθεωρητές του Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών των Ενόπλων Δυνάμεων για τις διενεργηθείσες από αυτούς οικονομικές επιθεωρήσεις. Άρθρο 3 Όργανα ποιοτικού ελέγχου - Είδη ελέγχων 1.Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους και διενεργούνται: α. Από κλιμάκιο οικονομικών επιθεωρητών της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ στην έδρα του επιθεωρούμενού ή από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ στην έδρα αυτής, όταν ελεγχόμενος είναι οικονομικός επιθεωρητής της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ ή των ΠΕ.Μ.Ο.Ε. β. Από το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή της ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ, όταν ελεγχόμενος είναι οικονομικός επιθεωρητής της ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ. 2.Η σύνθεση του κλιμακίου της περίπτ. α΄ της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται με διαταγή του Αρχηγού του ΓΕΕΘΑ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ. 3.Το πρόγραμμα των τακτικών ελέγχων των κλιμακίων οικονομικών επιθεωρητών της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ εκδίδεται σε ετήσια βάση με διαταγή του Διευθυντή της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ όταν πρόκειται για ελέγχους της περίπτ. α΄ της παρ. 1 και με διαταγή του Διευθυντή της ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ όταν πρόκειται για ελέγχους της περίπτ. β΄ της παρ. 1. Οι έκτακτοι έλεγχοι διατάσσονται από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ ή τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αντίστοιχα. Άρθρο 4 Κριτήρια ποιοτικού ελέγχου Για την επιλογή των φακέλων οικονομικών επιθεωρήσεων που θα υπαχθούν σε ποιοτικό έλεγχο, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α. Η φύση, η αποστολή και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της Υπηρεσίας ή του Φορέα που επιθεωρήθηκε. β.Οι παρατηρήσεις που αναγράφονται στις εκθέσεις οικονομικών επιθεωρήσεων σε συνδυασμό με τα ληφθέντα μέτρα διοικητικού ελέγχου. γ. Καταγγελίες και αναφορές που έχουν περιέλθει σε γνώση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου. δ. Ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας που άπτονται ελεγκτικών θεμάτων. ε. Τα αποτελέσματα προηγούμενων ποιοτικών ελέγχων. στ. Άλλα θέματα, κατά την κρίση του Διευθυντού της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ ή της ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ. Άρθρο 5 Περιεχόμενο ποιοτικού ελέγχου 1.Ο ποιοτικός έλεγχος αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τον έλεγχο των ενεργειών και αποφάσεων του οικονομικού επιθεωρητή κατά τη διάρκεια της οικονομικής επιθεώρησης, με βάση το σχεδιασμό αυτής και τις εντολές που έχει λάβει ο οικονομικός επιθεωρητής. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τον έλεγχο της ορθής σύνταξης και τεκμηρίωσης της έκθεσης οικονομικής επιθεώρησης και της πληρότητας του φακέλου ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. 2.Περιεχόμενο του ποιοτικού ελέγχου αποτελούν: 2 Π.Δ.97/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 α. Ο τρόπος κατάρτισης, τεκμηρίωσης και τήρησης του φακέλου ελέγχου κάθε οικονομικής επιθεώρησης. β. Ο τρόπος σχεδιασμού, κατάρτισης και υλοποίησης του προγράμματος ελέγχου. γ. Ο τρόπος αξιολόγησης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου καθώς και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου του επιθεωρούμενου. δ. Η ταχύτητα και η αρτιότητα ολοκλήρωσης μιας οικονομικής επιθεώρησης, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, του μεγέθους και του ελεγκτικού κινδύνου. ε. Ο τρόπος λειτουργίας του Τμήματος Επιθεωρήσεων της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ και των ΠΕ.Μ.Ο.Ε. και των Τμημάτων Ελέγχων και Ερευνών της ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ. στ. Άλλα θέματα κατά την κρίση του Διευθυντού της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ ή της ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ. Άρθρο 6 Υποχρεώσεις όσων υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο 1.Οι υποκείμενοι σε ποιοτικό έλεγχο έχουν την υποχρέωση πλήρους και απρόσκοπτης συνεργασίας με τα όργανα που διενεργούν τον ποιοτικό έλεγχο. 2.Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει την άμεση ανταπόκριση των υποκείμενων σε ποιοτικό έλεγχο σε κάθε αίτημα των οργάνων του ποιοτικού ελέγχου για: α. Παροχή πρόσβασης σε έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που σχετίζονται με τον υπό εκτέλεση ποιοτικό έλεγχο. β. Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων μέσω συνεντεύξεων, γραπτών αναφορών ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, κατά την κρίση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου. 3.Οι υποκείμενοι σε ποιοτικό έλεγχο δεν μπορούν να επικαλεστούν λόγους επαγγελματικού απορρήτου για τη μη συμμόρφωση τους με τις ως άνω υποχρεώσεις τους. Άρθρο 7 Έκθεση ποιοτικού ελέγχου 1.Τα όργανα ποιοτικού ελέγχου αποστέλλουν τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων στους ελεγχθέντες, για την ενημέρωση και την εντός εύλογου χρόνου διατύπωση των απόψεών τους, προκειμένου εν συνεχεία, να συντάξουν την έκθεση ποιοτικού ελέγχου. Ο εύλογος χρόνος του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να είναι κατώτερος των πέντε (5) ημερών από της κοινοποιήσεως των αποτελεσμάτων. 2.Η έκθεση ποιοτικού ελέγχου περιλαμβάνει υποχρεωτικά: α. Την ταυτότητα και τα υπηρεσιακά στοιχεία του ελεγχθέντος. β. Την ημερομηνία ποιοτικού ελέγχου. γ. Το βαθμό, το ονοματεπώνυμο και τα καθήκοντα των διενεργησάντων τον ποιοτικό έλεγχο. δ. Τα αντικείμενα που ελέγχθηκαν. ε. Τις απόψεις του ελεγχθέντος (συνοπτικά). στ. Τα συμπεράσματα για κάθε ελεγχθέν αντικείμενο. ζ. Το συνολικό συμπέρασμα. 3.Η έκθεση ποιοτικού ελέγχου αποτελεί εμπιστευτικό έγγραφο και αντίγραφό της αποστέλλεται στον ελεγχθέντα για την ενημέρωσή του. Αντίγραφα των κυριότερων εκθέσεων 3 Π.Δ.97/2018,ΦΕΚ-183/Α/23.10.2018 που συντάσσονται από τα όργανα ποιοτικού ελέγχου της περίπτ. α΄ της παρ. 1 και της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, με συνοπτικές παρατηρήσεις επ’ αυτών, υποβάλλονται στην στρατιωτική ιεραρχία ή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αντίστοιχα, προς ενημέρωση. 4.Η έκθεση ποιοτικού ελέγχου με τα συνημμένα σ’ αυτήν έγγραφα και τις απόψεις του ελεγχόμενου τηρείται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή από το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ, όταν ελεγχόμενος είναι οικονομικός επιθεωρητής της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ ή των ΠΕ.Μ.Ο.Ε., ή τον Διευθυντή της ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ, όταν ελεγχόμενος είναι οικονομικός επιθεωρητής της ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ. 5.Οι συντασσόμενες από το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή της ΥΕΥ/ΥΠΕΘΑ εκθέσεις ποιοτικού ελέγχου είναι δυνατόν να κοινοποιούνται στη ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ, μετά από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 6.Το έντυπο αρχείο των εκθέσεων ποιοτικού ελέγχου καταστρέφεται δύο έτη μετά την αποστρατεία των ελεγχθέντων οικονομικών επιθεωρητών. Άρθρο 8 Αποτελέσματα Ποιοτικού Ελέγχου 1.Τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων των οικονομικών επιθεωρητών. 2.Σε περίπτωση που από τον ποιοτικό έλεγχο διαπιστωθεί πλημμελής άσκηση των καθηκόντων του οικονομικού επιθεωρητή, κινούνται οι διαδικασίες για τον πειθαρχικό έλεγχο του υπαιτίου, λαμβανομένων υπόψη των προβλέψεων της περίπτ. δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4494/2017. 3.Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου της ΔΟΕ/ΓΕΕΘΑ μεριμνά για τη σύνταξη συγκεντρωτικών εκθέσεων με αντικείμενο θέματα και παρατηρήσεις που προκύπτουν από τους διενεργούμενους ποιοτικούς ελέγχους. Οι εκθέσεις αυτές κοινοποιούνται στο σύνολο των οικονομικών επιθεωρητών για την ενημέρωσή τους. Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού. Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις