Ν.4570/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου σχετικά με τη συνεργασία στον πολιτιστικό, μορφωτικό και επιστημονικό τομέα.

ΦΕΚ: 185/Α/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.10.30 20:40:14 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 10311 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4570 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου σχετικά με τη συνεργασία στον πολιτιστικό, μορφωτικό και επιστημονικό τομέα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 28, παράγραφος 1, του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου σχετικά με τη συνεργασία στον πολιτιστικό, μορφωτικό και επιστημονικό τομέα, που υπεγράφη στον Άγιο Μαρίνο, στις 10 Ιουνίου 2010, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: Αρ. Φύλλου 185 10312 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 185/30.10.2018 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου (στο εξής αναφερόμενες ως: «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»), επιθυμώντας να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον πολιτιστικό, το μορφωτικό, τον επιστημονικό τομέα και τον τομέα της νεολαίας και του αθλητισμού, πεπεισμένες ότι η εν λόγω συνεργασία θα συμβάλλει στην καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και ενίσχυση των σχέσεών τους σε διάφορα επίπεδα, συμφώνησαν τα εξής: ρων, υποτρόφων, ερευνητών, εκπαιδευτικών, καθηγητών, επιστημόνων, καθώς και λοιπών εμπειρογνωμόνων στο χώρο της εκπαίδευσης. Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναπτύξουν τη συνεργασία τους στον πολιτιστικό τομέα και, πιο συγκεκριμένα, θα ενθαρρύνουν τα εξής: α) Πρωτοβουλίες που οδηγούν στη διοργάνωση, μέσω των αρμοδίων αρχών κάθε χώρας, εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων που προβάλλουν διάφορα έργα τέχνης, β) την παρουσίαση λογοτεχνικών έργων της άλλης χώρας, περιλαμβανομένων μεταφράσεων, ανταλλαγών βιβλίων, εκδόσεων και λοιπών πολιτιστικών υλικών, γ) τη συμμετοχή εκπροσώπων τους σε διεθνή συνέδρια, διαγωνισμούς, φεστιβάλ και συναντήσεις για πολιτιστικά θέματα που διοργανώνονται από την άλλη χώρα, δ) την ανάπτυξη επαφών μεταξύ ενώσεων καλλιτεχνών και συγγραφέων των δύο χωρών και την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων στους τομείς των τεχνών και της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, καθώς και συγγραφέων, κριτικών και καλλιτεχνών, ε) την ανταλλαγή θεατρικών, μουσικών, καλλιτεχνικών και λαογραφικών ομάδων και συγκροτημάτων ή μεμονωμένων ερμηνευτών, στ) την ανάπτυξη επαφών στον τομέα του κινηματογράφου, μέσω της ανταλλαγής ταινιών και της συμμετοχής σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνονται από την άλλη χώρα, ζ) την ανταλλαγή πληροφοριών και επισκέψεων εμπειρογνωμόνων στους τομείς της αρχαιολογίας, της μουσειολογίας, της συντήρησης έργων τέχνης, της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η) την ανταλλαγή πληροφοριών για εργασίες που σχετίζονται με την προστασία και συντήρηση ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων και αντικειμένων, θ) τη διοργάνωση διμερών εκδηλώσεων για τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Άρθρο 6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και έγγραφα τεκμηρίωσης προκειμένου να διευκολύνονται οι αρμόδιες αρχές τους κατά την αναγνώριση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, διπλωμάτων, ακαδημαϊκών πτυχίων και τίτλων σπουδών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα. Άρθρο 2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, λεκτό- Άρθρο 3 Στο πλαίσιο των διαθεσίμων μέσων τους, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και για έρευνα σε ιδρύματα ανώτερης και ανωτάτης εκπαίδευσης. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα ενισχύουν την άμεση συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων ανώτερης και ανωτάτης εκπαίδευσης καθώς και επιστημονικών και ερευνητικών οργανισμών των δύο χωρών. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν τη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού της άλλης χώρας. Άρθρο 7 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναπτύσσουν συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχείων και βιβλιοθηκών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των δύο χωρών. Άρθρο 8 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν, στη βάση του αμοιβαίου συμφέροντος, ανταλλαγές και συνεργασία στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης και θα παρέχουν κατάλληλες ευκαιρίες για επαφές μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και λοιπών ιδρυμάτων ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, άλλων φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, υποτρόφων, ερευνητών και εμπειρογνωμόνων των δύο χωρών. Επίσης, θα ενθαρρύνουν κοινές δραστηριότητες σε εξειδικευμένους τομείς και θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Προκειμένου να αναπτύσσεται και να διευρύνεται η επιστημονική συνεργασία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν και θα χρηματοδοτούν, μεταξύ άλλων: 1. Επισκέψεις, εκπαιδευτικά ταξίδια και ενημερωτικές συναντήσεις ερευνητών, επιστημόνων και άλλων εμπειρογνωμόνων 2. Κοινή κατάρτιση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, και ανταλλαγή των σχετικών αποτελεσμάτων 3. Διοργάνωση κοινών εκπαιδευτικών μαθημάτων, συνεδρίων και συμποσίων 4. Ανταλλαγή οπτικοακουστικού υλικού επιστημονικού περιεχομένου Τεύχος Α’ 185/30.10.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5. Διοργάνωση επιστημονικών εκθέσεων και προβολών. 6. Ανταλλαγή επιστημονικής βιβλιογραφίας, τεκμηρίωσης και πληροφόρησης. Οι υπηρεσίες υλοποίησης για το σκοπό αυτό, για μεν την Ελληνική πλευρά θα είναι ή Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για δε την πλευρά του Σαν Μαρίνο, η Κρατική Γραμματεία Παιδείας και Πολιτισμού, Πολιτικής Πανεπιστημίων και Νεότητας. Για την υλοποίηση των ως άνω ανταλλαγών, θα υπογράφεται ειδικό Πρωτόκολλο, εκ περιτροπής στην πρωτεύουσα καθενός εκ των Συμβαλλομένων Μερών. Η χρηματοδότηση της παραπάνω συνεργασίας θα γίνεται από κοινού σε ισότιμη βάση, από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τους πόρους των δύο Κρατών. Άρθρο 9 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθούν την ενεργό συνεργασία με την UNESCO και άλλους διεθνείς οργανισμούς στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των επιστημών. Άρθρο 10 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία του αθλητισμού ως μέσου για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης και την προώθηση της αδελφοσύνης και της φιλίας μεταξύ λαών και ανθρώπων. Αναγνωρίζουν επίσης τη σημαντική μορφωτική, κοινωνική και ψυχαγωγική αποστολή του αθλητισμού, καθώς και την ιδιαίτερη συμβολή του στη δημόσια υγεία. Για τους λόγους αυτούς, τα δύο Μέρη θα επιδιώξουν την ενθάρρυνση της ευρύτερης συνεργασίας στους τομείς του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, προκειμένου να καλλιεργηθούν οι απευθείας επαφές μεταξύ κρατικών αθλητικών οργανισμών των δύο χωρών. Το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής που θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ αθλητικών οργανισμών των δύο χωρών, θα καθοριστούν από τους προαναφερόμενους κρατικούς οργανισμούς. Άρθρο 11 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται στον τομέα της νεολαίας ενθαρρύνοντας τις επαφές μεταξύ νέων και 10313 της απευθείας συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων νεολαίας από τις δύο χώρες. Άρθρο 12 Για το σκοπό υλοποίησης της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συστήσουν μία μεικτή Επιτροπή Ελλάδας - Σαν Μαρίνο, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των δύο Συμβαλλόμενων Μερών και θα συνέρχεται κάθε τρία έτη εκ περιτροπής σε Αθήνα και Σαν Μαρίνο. Η Επιτροπή θα εξετάζει θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας και θα καταρτίζει, θα διαπραγματεύεται και θα υπογράφει τα Εκτελεστικά Προγράμματα της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 13 Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατά την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αλληλοενημερωθούν ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες νομικές διατυπώσεις που προβλέπονται από την αντίστοιχη νομοθεσία τους για τη θέση της Συμφωνίας σε ισχύ. Άρθρο 14 Η παρούσα Συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ για χρονικό διάστημα πέντε ετών και θα ανανεώνεται αυτόματα στη συνέχεια για πενταετείς περιόδους κάθε φορά, εκτός εάν κάποιο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δώσει στο άλλο προειδοποίηση έξι μηνών για την πρόθεση του να λύσει τη Συμφωνία. ΣΕ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογράφοντες, νόμιμα εξουσιοδοτημένου από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπογράφουν την παρούσα Συμφωνία. Έγινε στο SAN MARINO, στις 10.6.2010, σε δύο πρωτότυπα, στην Ελληνική, Ιταλική και Αγγλική γλώσσα, με όλα τα κείμενα της αυτής γνησιότητας. Σε περίπτωση διάστασης στην ερμηνεία, και ισχύει το Αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 10314 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 185/30.10.2018 Τεύχος Α’ 185/30.10.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10315 10316 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 185/30.10.2018 Τεύχος Α’ 185/30.10.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10317 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10318 Τεύχος Α’ 185/30.10.2018 Άρθρο δεύτερο Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 13 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2018 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ Οι Υπουργοί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Υφυπουργός Εξωτερικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2018 Ο Επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000 Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001853010180008*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις