N.4572/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΊδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 188/A/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.11.05 21:22:49 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 10423 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4572 Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Νομική μορφή - σκοπός 1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία «Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης» (Metropolitan Organisation of Museums of Visual Arts of Thessaloniki) και το διακριτικό τίτλο ΜΟΜus (εφεξής Οργανισμός), που έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Οργανισμός λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και απολαμβάνει τις ατέλειες, καθώς και τα δικαστικά, δικονομικά και ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και διοικητικών ατελειών. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος, ο Οργανισμός διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο. Η εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν υπεισέρχεται στους καλλιτεχνικούς και ερευνητικούς προσανατολισμούς του Οργανισμού. 2. Ο Οργανισμός έχει σκοπό τη δυναμική ανάπτυξη και προβολή των εικαστικών τεχνών, της φωτογραφίας, του βιομηχανικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, της αισθητικής καλλιέργειας, της ιστορικής μελέτης και επιστημονικής έρευνας, καθώς και την ενίσχυση πειραματικών και εναλλακτικών προτάσεων για τις τέχνες. Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται με τη συγκρότηση μουσειακών συλλογών και αρχείων, τη φύλαξη και ανάδειξη των συλλογών αυτών, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές, την αρχειοθέτηση και τεκμηρίωση των συλλογών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, την έκθεση σε μόνιμη βάση τμημάτων όλων των συλλογών στον κατά την περίσταση κατάλληλο χώρο ή χώρους, καθώς και τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με διακεκριμένα μουσεία και κέντρα σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη χρήση της πλέον εξε- Αρ. Φύλλου 188 λιγμένης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς επικοινωνίας, την ουσιαστική συνεργασία και δικτύωση με μεγάλους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, τη διάσωση και ανάδειξη έργων Ελλήνων και ξένων δημιουργών, την προαγωγή της καλλιτεχνικής παιδείας του κοινού, την προσβασιμότητα όλων των κοινωνικών ομάδων στις τέχνες, την οργάνωση ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης των επιμελητών του Οργανισμού, την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σχολικές και άλλες ομάδες, όπως καλλιτεχνικών εργαστηρίων για παιδιά και εφήβους μαθητές, ξεναγήσεων, σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικών σεμιναρίων, μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό, καθώς και την υποστήριξη ή και την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, όπως διαλέξεων, συνεδρίων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων διακαλλιτεχνικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα, αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με διακεκριμένους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 2 Διοικητικό Συμβούλιο 1. Όργανα Διοίκησης του Οργανισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Οργανισμού, εκτός από εκείνα που ρητώς, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Γενικού Διευθυντή. 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές και αποτελείται από διακεκριμένες προσωπικότητες των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών. Τα μέλη του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία (1) φορά. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. 10424 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού υποδεικνύονται από το κοινωφελές ίδρυμα «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», προερχόμενα από τα μέλη του Δ.Σ. αυτού, που έχουν εκλεγεί στη θέση αυτή, όπως προβλέπεται από άρθρο 4 του π.δ. 28/1994 (Β΄ 469). Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού συμμετέχουν επίσης ως μέλη ο Πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ή ο εκπρόσωπος που αυτός υποδεικνύει, εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, που υποδεικνύεται από το Δήμαρχο, καθώς και ο Πρόεδρος της Εφορείας της Διεύθυνσης Φωτογραφίας. Καθήκοντα τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και, γενικότερα διοικητικής υποστήριξής του, ανατίθενται με απόφαση αυτού σε ανώτερο διοικητικό υπάλληλο του Οργανισμού. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως να: α) Xαράσσει τη γενική πολιτιστική πολιτική και στρατηγική του Οργανισμού, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού, β) εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, το γενικό σχεδιασμό, τον ετήσιο καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό προγραμματισμό και τους επιμέρους προϋπολογισμούς υλοποίησης των σχετικών δράσεων από τις Διευθύνσεις του Οργανισμού, γ) αποδέχεται δωρεές, εισφορές και χορηγίες, συνάπτει δάνεια και προβαίνει στην εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού στο πλαίσιο των σκοπών του, δ) συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής, για την ανάπτυξη δράσεων έρευνας ή διδασκαλίας σε αντικείμενα συναφή με την αποστολή του Οργανισμού, ε) εγκρίνει,ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό, που υποβάλλει στη συνέχεια στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, στ) αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού και συνεργατών του Οργανισμού, καθώς και για τις μεταβολές στους όρους απασχόλησής τους ή την απόλυσή τους, ζ) διενεργεί έλεγχο νομιμότητας επί των πράξεων του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών. 5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μία (1) τουλάχιστον φορά το μήνα στην έδρα του Οργανισμού και έχει απαρτία αν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Επιτρέπεται με έγγραφη εξουσιοδότηση, η αντιπροσώπευση ενός (1) μόνο μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ανά συνεδρίαση από άλλο μέλος, όχι όμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, αν αυτός ασκεί χρέη Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, επίσης, να συνεδριάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Τεύχος Α’ 188/05.11.2018 6. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, αφού λάβει υπόψη του τις προτάσεις και απόψεις των μελών του. Τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου απευθύνει στα μέλη πρόσκληση, στην οποία αναγράφεται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται από τον Γραμματέα πρακτικά που υπογράφονται από αυτόν και τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, ο οποίος εκτελεί χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα της αρμοδιότητάς του. Ως εισηγητές, για θέματα των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και κάθε άλλη φορά που το κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να καλούνται και οι Διευθυντές. 8. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικά και εξώδικα. 9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, μπορεί να ανατίθεται η εκπροσώπηση του Οργανισμού, κατά περίπτωση, στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα, σχετικά με τις αρμοδιότητες του συμβουλίου. 11. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μεταβιβάζονται στο Γενικό Διευθυντή ή στους Διευθυντές του Οργανισμού επιμέρους αρμοδιότητες του συμβουλίου και, ιδίως, η αρμοδιότητα της εντολής δαπανών έως του ποσού μέχρι του οποίου επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 η ανάθεση έργου ή υπηρεσίας με διαπραγμάτευση. 12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συνεδρίαση. 13. Δεν επιτρέπεται η άσκηση από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καλλιτεχνικού έργου στον Οργανισμό. Άρθρο 3 Γενικός Διευθυντής 1. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται, ύστερα από διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μία (1) φορά. Οι Εφορείες Σύγχρονης Τέχνης και Φωτογραφίας, καθώς και η Καλλιτεχνική Επιτροπή μπορούν, αν κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο, να γνωμοδοτούν σε αυτό για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή. Υποψήφιος για τη θέση αυτή μπορεί να είναι και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον διαθέτει τα προσόντα Τεύχος Α’ 188/05.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ που προβλέπονται στην παράγραφο 3. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόμενος, μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή. 2. Η θέση του Γενικού Διευθυντή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Τον Γενικό Διευθυντή, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Διευθυντής Μοντέρνας Τέχνης. 3. Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα: α) Nα έχει πενταετή τουλάχιστον οργανωτική και διοικητική εμπειρία, καθώς και εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης πολιτιστικών οργανισμών μεγάλης εμβέλειας της Ελλάδας ή του εξωτερικού, β) να έχει έναν (1) τουλάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώ εκτιμάται η εξειδίκευση στο πεδίο της πολιτιστικής διοίκησης ή της μουσειολογίας ή της πολιτιστικής διαχείρισης ή σε άλλα συναφή πεδία, γ) να έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής και γνώση μίας (1) τουλάχιστον τρίτης γλώσσας. 4. Ο Γενικός Διευθυντής: α) Eποπτεύει και συντονίζει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού, β) επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, γ) εξειδικεύει, σε συνεργασία με την Καλλιτεχνική Επιτροπή, τη γενική πολιτιστική πολιτική και στρατηγική που χαράσσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγείται τους επιμέρους στόχους και τα μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της αποστολής του Οργανισμού και, ιδίως, τρόπους και μέσα διασφάλισης της βιωσιμότητας του Οργανισμού, προώθησης της οικονομικής του ανάπτυξης, καθώς και αποτελεσματικής προσέλκυσης χορηγών και δωρητών, δ) συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό του Οργανισμού και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ε) είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των συμβάσεων του Οργανισμού και συνομολογεί και υπογράφει τις συμβάσεις για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, στ) εγκρίνει τις λειτουργικές δαπάνες του Οργανισμού, καθώς και των επιμέρους Διευθύνσεων και υπηρεσιών του, στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού και της αρμοδιότητας που έχει μεταβιβαστεί σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 2, ζ) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, η) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού και των συνεργατών του Οργανισμού, την τροποποίηση των όρων απασχόλησης ή την απόλυσή τους και εκδίδει, ύστερα από την έγκριση του Συμβουλίου, τις σχετικές πράξεις, 10425 θ) κατανέμει και τοποθετεί το προσωπικό στις Διευθύνσεις και υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού, ύστερα από γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Διευθυντή, και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και πληρέστερη αξιοποίησή του. 5. Το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Γενικός Διευθυντής, επικουρούμενος από την Καλλιτεχνική Επιτροπή, συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο στρατηγικό σχέδιο δράσης για τη συνολική διάρκεια της θητείας του, ενώ, το αργότερο εντός του Δεκεμβρίου κάθε έτους, υποβάλλει, με την ίδια διαδικασία, επιχειρησιακό σχέδιο για το επόμενο έτος. Η επίδοση του Οργανισμού στην επίτευξη των ειδικότερων στόχων που τίθενται με τα ανωτέρω σχέδια λαμβάνεται υπόψη για την ανανέωση της θητείας του Γενικού Διευθυντή. 6. Δεν επιτρέπεται η άσκηση από το Γενικό Διευθυντή καλλιτεχνικού έργου στον Οργανισμό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 4 Διάρθρωση Διευθύνσεων – Καλλιτεχνική Επιτροπή 1. Στον Οργανισμό συνιστώνται οι εξής Διευθύνσεις: α) Μοντέρνας Τέχνης, β) Σύγχρονης Τέχνης, γ) Φωτογραφίας, καθώς και, ως αυτοτελές Τμήμα, το Πειραματικό Κέντρο Τεχνών. Οι Διευθύνσεις Μοντέρνας Τέχνης, Σύγχρονης Τέχνης και Φωτογραφίας διατηρούν στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας και παρουσίας τους τον τίτλο «Μουσείο». 2. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, επικουρούμενου από την Καλλιτεχνική Επιτροπή, καταρτίζει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού, ο οποίος εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ρυθμίζεται ειδικότερα κάθε θέμα που αφορά την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού, όπως η ειδικότερη διάρθρωση των υπηρεσιών, οι θέσεις κατά ειδικότητα του αναγκαίου ανά υπηρεσιακή μονάδα προσωπικού, η κατανομή των καθηκόντων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, καθώς και η πειθαρχική διαδικασία, οι ειδικότεροι τρόποι προσπορισμού εσόδων και η κατά κατηγορία διαδικασία διαχείρισής τους. 3. Mε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί, εφόσον περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο στον Οργανισμό σημαίνουσες συλλογές έργων τέχνης, που εμπίπτουν σε μορφές εικαστικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, που απουσιάζουν από τις 10426 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ υφιστάμενες συλλογές του Οργανισμού ή δεν αντιπροσωπεύονται επαρκώς σ΄ αυτές, όπως η κεραμεική, το αρχιτεκτονικό και βιομηχανικό σχέδιο ή τα κόμικς, να ιδρύονται, για το σκοπό της διαχείρισης των συλλογών αυτών και την προαγωγή του κατά περίπτωση είδους καλλιτεχνικής δημιουργίας, νέες υπηρεσιακές μονάδες, αυτοτελείς ή μη, που φέρουν στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας τους τον τίτλο «Μουσείο». Αν οι εν λόγω συλλογές περιέρχονται στον Οργανισμό ύστερα από δωρεά ή δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση και, ιδίως, όταν τέτοια παραχώρηση συμπεριλαμβάνει κατάλληλες εγκαταστάσεις στέγασης των συλλογών και εξοπλισμό, με τις αποφάσεις του πρώτου εδαφίου, μπορεί να προβλέπεται η συμμετοχή, με συμβουλευτική ψήφο, εκπροσώπου του δωρητή ή του δωρεάν παραχωρούντος στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της κατά περίπτωση αρμόδιας Εφορείας, ο ειδικότερος τρόπος συμμετοχής των ιδρυόμενων υπηρεσιακών μονάδων στην κατανομή των υπολοίπων διαθεσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 13, καθώς και η για ορισμένο χρόνο πρόσληψη του προσωπικού του δωρητή ή του παραχωρούντος, αν η συμβολή του κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή ένταξη των συλλογών στη λειτουργία του Οργανισμού. Για την ίδρυση και λειτουργία των εν λόγω νέων υπηρεσιακών μονάδων και, ιδίως, για την ένταξη των δωρηθέντων ή δωρεάν κατά χρήση παραχωρηθέντων ακινήτων, κινητών ή δικαιωμάτων στην περιουσία του Οργανισμού, εκτός των σχετικών όρων της σύμβασης δωρεάς ή παραχώρησης, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 11. 4. Ο Γενικός Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από Καλλιτεχνική Επιτροπή, την οποία απαρτίζουν οι Διευθυντές Μοντέρνας Τέχνης, Σύγχρονης Τέχνης και Φωτογραφίας, καθώς και ο Διευθυντής του Πειραματικού Κέντρου Τεχνών. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή συγκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή και συνεδριάζει μία (1) τουλάχιστον φορά το μήνα, καθώς και όποτε το ζητήσει ένα από τα μέλη της. Έργο της Καλλιτεχνικής Επιτροπής είναι να εξετάζει τρόπους που διευκολύνουν συνολικά το καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα και γενικότερα τους στόχους του Οργανισμού και να εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό του Μουσείου. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή εισηγείται επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο τον εμπλουτισμό των συλλογών του Οργανισμού με αγορές, καθώς και την αποδοχή δωρεών, χορηγιών, κληρονομιών, κληροδοσιών και παραχωρήσεων. Στην περίπτωση του εμπλουτισμού των συλλογών με αγορές γνωμοδοτεί υποχρεωτικά ο Γενικός Διευθυντής. 5. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, μπορεί να ανατίθενται σε εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσίες συμβούλου για εικαστικά θέματα, καθώς και σε ειδικούς Έλληνες ή ξένους επιστήμονες η πραγματογνωμοσύνη για τη γνησιότητα ή την αποτίμηση προσφερόμενων ή αγοραζόμενων έργων. Η αμοιβή του συμβούλου και των πραγματογνωμόνων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δυνατοτήτων του Οργανισμού. Σε εξωτερικό συνεργάτη- Τεύχος Α’ 188/05.11.2018 σύμβουλο μπορεί ακόμη να ανατίθεται ο συντονισμός της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων ομίλου δωρητών του Οργανισμού, που έχει συσταθεί και οργανωθεί, με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκέντρωση δωρεών. 6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του τελευταίου στους Διευθυντές. Άρθρο 5 Διεύθυνση Μοντέρνας Τέχνης (Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης – Συλλογή Κωστάκη) 1. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Μοντέρνας Τέχνης είναι η συντήρηση, μελέτη, ανάδειξη και προβολή των εικαστικών, ως επί το πλείστον, επιτευγμάτων της μοντέρνας τέχνης και, ιδίως, της διεθνούς σπουδαιότητας συλλογής Κωστάκη με έργα της ρωσικής πρωτοπορίας (1900-1930), αλλά και έργων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών τα οποία συγκαταλέγονται στη μοντέρνα τέχνη. Η Διεύθυνση Μοντέρνας Τέχνης διαχειρίζεται οικονομικά, αναδεικνύει διεθνώς και αξιοποιεί επιστημονικά τη συλλογή Κωστάκη και το αρχείο της, καθώς και τις λοιπές συλλογές και έργα μοντέρνας τέχνης που διατηρεί ή αποκτά. 2. Οι υπηρεσίες της Διεύθυνση Μοντέρνας Τέχνης διαρθρώνονται σε Τμήμα Συλλογών και Τμήμα Έρευνας και Αρχείου. 3. Οι σκοποί της Διεύθυνσης Μοντέρνας Τέχνης εκπληρώνονται με τα εξής μέσα: α) Tη φύλαξη και συντήρηση των συλλογών και αρχείων, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές, β) την αρχειοθέτηση και επιστημονική τεκμηρίωση των συλλογών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, γ) την έκθεση μέρους των συλλογών σε μόνιμη βάση, δ) τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με διακεκριμένα μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ε) την ενίσχυση της κινητικότητας των συλλογών με το δανεισμό έργων σε μουσεία και εκθεσιακούς χώρους που πληρούν τις απαραίτητες μουσειολογικές προδιαγραφές, στ) τη συνεργασία με τους μουσειοπαιδαγωγούς του Οργανισμού για την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις κοινωνικές ομάδες, όπως ξεναγήσεων και σεμιναρίων, τους εκπαιδευτικούς, μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς και για την παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό, ζ) την παραγωγή επιστημονικών εκδόσεων, έντυπων ή ηλεκτρονικών, η) την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων διακαλλιτεχνικού χαρακτήρα, Τεύχος Α’ 188/05.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ θ) την ενίσχυση της έρευνας και επιστημονικής αξιοποίησης των συλλογών και των αρχείων, μέσω της συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, τη δημοσίευση μελετών και τη διοργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων, ι) τη συγκέντρωση καλλιτεχνικών αρχείων και πάσης φύσεως τεκμηρίων που αφορούν την ιστορία της μοντέρνας τέχνης του 20ου αιώνα, ια) κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. 4. Της Διεύθυνσης Μοντέρνας Τέχνης προΐσταται Διευθυντής, ο οποίος κατευθύνει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών της, εισηγείται τεκμηριωμένα στον Γενικό Διευθυντή τον εκθεσιακό και εκπαιδευτικό προγραμματισμό της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τους σκοπούς και στο πλαίσιο της πολιτικής του Οργανισμού, και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό των εκθέσεων, καθώς και των εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης. Ο Διευθυντής Μοντέρνας Τέχνης καταρτίζει και υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να ενσωματωθεί στο σχέδιο που υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Διεύθυνσης και ενημερώνει αυτόν εγκαίρως για δαπάνες και έσοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση των συλλογών. Μπορεί να αναθέτει την καλλιτεχνική επιμέλεια εκθέσεων με έργα των συλλογών της Διεύθυνσης στους επιμελητές της Διεύθυνσης, καθώς και σε επιμελητές άλλων μονάδων του Οργανισμού ή σε εξωτερικούς επιμελητές, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ποιότητα της έκθεσης από την Καλλιτεχνική Επιτροπή, διατηρεί, ωστόσο, την τελική ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιτυχή διεξαγωγή τους. Εισηγείται τη συμμετοχή της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τον εμπλουτισμό των συλλογών και του αρχειακού υλικού, καθώς και την αντικατάσταση και βελτίωση του εξοπλισμού και της βιβλιοθήκης, και προάγει και παρακολουθεί την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα ομοειδή ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 5. Ο Διευθυντής Μοντέρνας Τέχνης επιλέγεται, ύστερα από διεθνή δημόσια πρόσκληση και αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μία (1) φορά. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή, από κοινού με τον Γενικό Διευθυντή, μπορούν, αν κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αναγκαίο, να γνωμοδοτούν σε αυτό για την επιλογή του Διευθυντή Μοντέρνας Τέχνης, ύστερα από ακρόαση των υποψηφίων. 6. Ο Διευθυντής Μοντέρνας Τέχνης πρέπει να διαθέτει πτυχίο και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ιδίως στην ιστορία ή θεωρία της τέχνης ή στην αισθητική ή στην πολιτισμική ιστορία, πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εικαστικής και μουσειακής πολιτικής, διεθνείς δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της τέχνης του μοντερνισμού, με προτίμηση στην ειδική γνώση της ρωσικής πρωτοπορίας, και πολύ καλή γνώση, εκτός της ελληνικής και της αγγλικής, 10427 και μίας τουλάχιστον ακόμη γλώσσας, ενώ ιδιαίτερα εκτιμάται η γνώση της ρωσικής γλώσσας. Υποψήφιος για τη θέση αυτή μπορεί να είναι και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον διαθέτει τα προβλεπόμενα από το πρώτο εδάφιο προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόμενος, μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή. 7. Η θέση του Διευθυντή Μοντέρνας Τέχνης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Άρθρο 6 Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης (Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Συλλογές Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης) 1. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης είναι η προαγωγή της σύγχρονης τέχνης και η μελέτη των ρευμάτων της στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από τη διάσωση και ανάδειξη των εικαστικών, ως επί το πλείστον, επιτευγμάτων της. Η Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης διαχειρίζεται οικονομικά, αναδεικνύει διεθνώς και αξιοποιεί επιστημονικά: α) Tη συλλογή Ιόλα, τη συλλογή Ξύδη, τη συλλογή Απέργη και τις λοιπές συλλογές και έργα σύγχρονης τέχνης του ιδρύματος «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», που έχουν παραχωρηθεί στον Οργανισμό και εξακολουθούν να εκτίθενται μόνιμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην από 19.4.2017 σύμβαση, που κυρώνεται με το άρθρο 15, β) τη συλλογή γλυπτών του ιδρύματος «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άλεξ Μυλωνά», που έχει παραχωρηθεί στον Οργανισμό και εξακολουθεί να εκτίθεται μόνιμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην από 14.9.2017 σύμβαση, που κυρώνεται με το άρθρο 16, γ) τις συλλογές σύγχρονης τέχνης του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Η Διεύθυνση Σύγχρονης Τέχνης σχεδιάζει και υλοποιεί την Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης, υπό την εποπτεία της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Διευθυντή όσον αφορά οργανωτικά και λειτουργικά θέματα. 2. Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης διαρθρώνονται σε Τμήματα ως εξής: α) Τμήμα Συλλογών, β) Τμήμα Έρευνας και Αρχείου, γ) Τμήμα Σύγχρονης Γλυπτικής. 3. Οι παραπάνω σκοποί της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης εκπληρώνονται με τα εξής μέσα: α) Tη φύλαξη και συντήρηση των συλλογών και αρχείων, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μουσειολογικές προδιαγραφές, β) τη συγκρότηση συλλογών ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευών και εγκαταστάσεων με πολυμέσα, σχεδίων και χαρακτικών, εικαστικής φωτογραφίας, επιτελεστικών τεχνών (perfomance), βίντεο τέχνης και έργων τέχνης με 10428 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ σύγχρονα οπτικοακουστικά και άλλα τεχνολογικά μέσα, κεραμεικής, αντικειμένων βιομηχανικού σχεδιασμού και άλλων συναφών αντικειμένων, γ) την αρχειοθέτηση και επιστημονική τεκμηρίωση των συλλογών με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, δ) την έκθεση σε μόνιμη βάση μέρους των συλλογών, ε) τη διοργάνωση εκθέσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπου παρουσιάζονται οι σύγχρονες εικαστικές τάσεις στην Ελλάδα, στ) τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, αυτοτελώς ή σε συνδιοργάνωση με διακεκριμένα μουσεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ζ) την ενίσχυση της κινητικότητας των έργων και του διαλόγου των καλλιτεχνών στην Ελλάδα με καλλιτέχνες από άλλες χώρες, η) τη συνεργασία με τους μουσειοπαιδαγωγούς του Οργανισμού για την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικές και άλλες ομάδες για, όπως ξεναγήσεων και σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς, μετά από έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς και για την παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων για το κοινό, θ) την παραγωγή επιστημονικών εκδόσεων, έντυπων ή ηλεκτρονικών, ι) την οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων, κινηματογραφικών προβολών, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων αφιερωμάτων διακαλλιτεχνικού χαρακτήρα, ια) την ενίσχυση του θεωρητικού και αισθητικού διαλόγου για τις σύγχρονες τέχνες και τη διοργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων, ιβ) τη δημιουργία νέων έργων τέχνης ύστερα από ανάθεση, ιγ) κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα. 4. Της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης προΐσταται Διευθυντής, ο οποίος κατευθύνει και συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών της, εισηγείται τεκμηριωμένα στον Γενικό Διευθυντή τον εκθεσιακό και εκπαιδευτικό προγραμματισμό της Διεύθυνσης, σύμφωνα με τους σκοπούς και στο πλαίσιο της πολιτικής του Οργανισμού, και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό των εκθέσεων, καθώς και των εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης. Ο Διευθυντής Σύγχρονης Τέχνης καταρτίζει και υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να ενσωματωθεί στο σχέδιο που υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Διεύθυνσης και ενημερώνει αυτόν εγκαίρως για δαπάνες και έσοδα που προκύπτουν από τη διαχείριση των συλλογών. Μπορεί να αναθέτει την καλλιτεχνική επιμέλεια εκθέσεων με έργα των συλλογών της Διεύθυνσης στους επιμελητές της Διεύθυνσης, καθώς και σε επιμελητές άλλων μονάδων του Οργανισμού ή σε εξωτερικούς επιμελητές εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ποιότητα της έκθεσης από την Καλλιτεχνική Επιτροπή, διατηρεί, ωστόσο, την τελική ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιτυχή διεξαγωγή τους. Τεύχος Α’ 188/05.11.2018 Εισηγείται τη συμμετοχή της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τον εμπλουτισμό της συλλογής και του αρχειακού υλικού, καθώς και την αντικατάσταση και βελτίωση του εξοπλισμού και της βιβλιοθήκης και προάγει και παρακολουθεί την επικοινωνία και συνεργασία με άλλα ομοειδή Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 5. Τη λειτουργία της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης και το έργο του Διευθυντή της εποπτεύει, παρακολουθεί και αξιολογεί εξαμελής Εφορεία, με γνωμοδοτική αποκλειστικά αρμοδιότητα, τα μέλη της οποίας έχουν εγνωσμένη εμπειρία ενεργού συμμετοχής στη διοίκηση πολιτιστικού φορέα και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με τριετή θητεία. Τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη της Εφορείας της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης υποδεικνύει το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς ιδρύματος «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης», ενώ τα άλλα τρία (3) μέλη υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άλεξ Μυλωνά» και από το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος αντίστοιχα. Στις συνεδριάσεις της Εφορείας της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο Διευθυντής Σύγχρονης Τέχνης. Αν για οποιοδήποτε λόγο παύσει να υπάρχει το ίδρυμα «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» ή το ίδρυμα « Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άλεξ Μυλωνά» ή αν αυτά παραλείπουν να υποδείξουν μέλη της Εφορείας ή αν τα πρόσωπα που έχουν υποδειχθεί δεν αποδέχονται το διορισμό τους, τα αντίστοιχα μέλη της Εφορείας επιλέγονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. 6. Η Εφορεία της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης επικουρεί, εποπτεύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τον Διευθυντή Σύγχρονης Τέχνης στην εξειδίκευση των σκοπών της Διεύθυνσης, καθώς και τη διαχείριση των συλλογών, αρχείων και εγκαταστάσεων που έχουν παραχωρηθεί από τα Ιδρύματα «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» και «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άλεξ Μυλωνά», σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης. Για τους σκοπούς αυτούς, η Εφορεία της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης συνεργάζεται με τον Διευθυντή Σύγχρονης Τέχνης για την κατάρτιση του εκθεσιακού και εκπαιδευτικού προγραμματισμού, καθώς και του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού της Διεύθυνσης και γνωμοδοτεί σχετικά στον Γενικό Διευθυντή. Γνωμοδοτεί, επίσης, προς τον οικείο Διευθυντή για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, τον εμπλουτισμό της συλλογής και του αρχειακού υλικού, την αντικατάσταση και βελτίωση του εξοπλισμού και της βιβλιοθήκης, καθώς και για το σχεδιασμό της Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης. Το αργότερο μέχρι τέλη Μαρτίου του επόμενου έτους, η Εφορεία της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης καταρτίζει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφεται συνοπτικά και αξιολογείται η λειτουργία της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης, καθώς και η επίδοση του Διευθυντή και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Η έκθεση αυτή λαμβάνεται υπόψη υπο- Τεύχος Α’ 188/05.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ χρεωτικά για την αξιολόγηση του προσωπικού και την ανανέωση της θητείας του Διευθυντή. 7. Ο Διευθυντής Σύγχρονης Τέχνης επιλέγεται, ύστερα από διεθνή δημόσια πρόσκληση και αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τετραετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί μία (1) φορά. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή, από κοινού με τον Γενικό Διευθυντή, μπορούν, αν κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αναγκαίο, να γνωμοδοτούν σε αυτό για την επιλογή του Διευθυντή Σύγχρονης Τέχνης, ύστερα από ακρόαση των υποψηφίων. 8. Ο Διευθυντής Σύγχρονης Τέχνης πρέπει να διαθέτει πτυχίο και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ιδίως στην ιστορία ή θεωρία της τέχνης ή στην αισθητική ή στην πολιτισμική ιστορία, ή να είναι εικαστικός καλλιτέχνης με διεθνώς αναγνωρισμένο έργο και πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μουσειακής πολιτικής και διοργανώσεις εκθέσεων σύγχρονης τέχνης και πολύ καλή γνώση, εκτός της ελληνικής και της αγγλικής, μίας ακόμη τουλάχιστον γλώσσας, ενώ ιδιαίτερα εκτιμάται να διαθέτει σημαντικό συγγραφικό ή και επιστημονικό έργο αναγνωρισμένο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Υποψήφιος για τη θέση αυτή μπορεί να είναι και μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον διαθέτει τα προβλεπόμενα από το πρώτο εδάφιο προσόντα. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Ο διοριζόμενος, μετά τη λήξη της θητείας του, επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από το διορισμό του, η οποία παραμένει κενή. 9. Η θέση του Διευθυντή Σύγχρονης Τέχνης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Άρθρο 7 Τμήμα Σύγχρονης Γλυπτικής («Μουσείο Άλεξ Μυλωνά») 1. Το Τμήμα Σύγχρονης Γλυπτικής της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης εδρεύει και λειτουργεί στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις που παραχωρεί κατά χρήση για το σκοπό αυτόν στον Οργανισμό το ίδρυμα «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άλεξ Μυλωνά». 2. Στο πλαίσιο της δημόσιας επικοινωνίας, προβολής και παρουσίας του, το Τμήμα φέρει τον τίτλο «Μουσείο Άλεξ Μυλωνά». 3. Το Τμήμα είναι αρμόδιο να: α) Προωθεί τις σύγχρονες γλυπτικές εκφράσεις, β) υποστηρίζει τη σύνθεση γλυπτικών τεχνών και τις διαθεματικές - υβριδικές δράσεις, γ) ενημερώνεται και ενημερώνει για τις διεθνείς τάσεις της σύγχρονης γλυπτικής τέχνης, δ) στηρίζει τους νέους γλύπτες στα πρώτα τους επαγγελματικά εγχειρήματα, ε) προβάλλει την καλλιτεχνική συμβολή της Άλεξ Μυλωνά μέσα από τη μόνιμη παρουσίαση των έργων της, 10429 σύμφωνα και με τους όρους της σχετικής παραχώρησης. 4. Το Τμήμα διευθύνει Προϊστάμενος που επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μεταξύ των στελεχών του Οργανισμού που διαθέτουν προσόντα συναφή με τα καθήκοντα της θέσης, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και γνώμη της Εφορείας της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης. Αν απουσιάζει το μέλος της που έχει υποδειχθεί από το ίδρυμα «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άλεξ Μυλωνά», η Εφορεία αναβάλλει άπαξ τη διατύπωση γνώμης για εύλογο χρόνο. 5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και γνώμη της Εφορείας της Διεύθυνσης Σύγχρονης Τέχνης, μπορεί, εφόσον διατίθενται οι σχετικές πιστώσεις, να ορίζονται ειδικότεροι όροι και διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου του Τμήματος Σύγχρονης Γλυπτικής, με διεθνή δημόσια πρόσκληση και ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 9. Ο Προϊστάμενος που επιλέγεται με την εν λόγω διαδικασία φέρει τον τίτλο του «Διευθυντή» και συμμετέχει στην Καλλιτεχνική Επιτροπή. Άρθρο 8 Διεύθυνση Φωτογραφίας (Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης) 1. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Φωτογραφίας είναι η μελέτη και προαγωγή της τέχνης της φωτογραφίας κ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις