Π.Δ 99/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΡύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

ΦΕΚ: 187/Α/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.11.06 09:23:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 10399 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99 Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4439/2016 (Α’ 222) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222) και ιδίως τις παρ. 4 και 6 αυτού. 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98). 3. Την αριθμ. 9247/5-4-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση και Συγκρότηση της εννεαμελούς Επιτροπής και των δεκατριών ομάδων έργων, ανά ειδικότητα, του άρθρου 29 “Ρύθμιση Επαγγέλματος Μηχανικού” του ν. 4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α’)», (ορθή επανάληψη - ΑΔΑ: ΩΤΛΨ465ΧΘΞ-6ΚΦ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το σχέδιο πρότασης που υποβλήθηκε από την παραπάνω Επιτροπή, με βάση τα πορίσματα των Ομάδων Εργασίας. 4. Το π.δ.  87/2018 (Α’  160) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών». 5. Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Την αριθμ. Υ197/2018 (Β’ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα». Αρ. Φύλλου 187 7. Τα 813/23.05.2017, 866/07.06.2017, 806/22.05.2017, 807/22.05.2017, 811/23.05.2017, 808/22.05.2017, 814/23.05.2017, 810/23.05.2017, 812/23.05/2017, 816/23.05.2017, 837/01.06.2017, 815/23.05.2017, 845/06.06.2017 πορίσματα των ομάδων έργου της παρ. 7 του άρθρου 29 ν. 4439/2016,που αφορούν αντίστοιχα τις ειδικότητες των α) πολιτικών μηχανικών, β) αρχιτεκτόνων μηχανικών, γ) μηχανολόγων μηχανικών, δ) ηλεκτρολόγων μηχανικών, ε) αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών, στ) χημικών μηχανικών, ζ) μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών, η) ναυπηγών μηχανικών, θ) ηλεκτρονικών μηχανικών, ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης, ια) μηχανικών περιβάλλοντος, ιβ) μηχανικών ορυκτών πόρων, ιγ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης και της παρ. 6 ως προς τον τρόπο υποβολής και διαμόρφωσης της πρότασης των υπουργών για την έκδοση του π.δ. 8. Τις αριθμ. 32/27.02.2018 και 181/24.9.2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Γενικές Αρχές 1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο: α. Στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυ- 10400 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ μάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν. 3328/2005 (Α’ 80), β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005», όπως ισχύει και κατά τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής αναγνώρισης. 2. Η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού - μέλους Τ.Ε.Ε.». Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, με αρμοδιότητα την εξέταση ενστάσεων κατά των βλαπτικών αποφάσεων του TEE σχετικά με την απονομή άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, αρχίζει από την συγκρότησή της και λήγει την 31.12 του επόμενου ημερολογιακού έτους. Μετά τη λήξη της θητείας της και μέχρι την 31.3 του επομένου έτους συγκροτείται η νέα Επιτροπή. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία της συγκροτηθείσας Επιτροπής λήγει την 31.12.2019. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ως Πρόεδρο, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Π.Ε. Μηχανικό με βαθμό Α’, και έναν εκπρόσωπο του συλλόγου της αντίστοιχης ειδικότητας. Εάν στο Υπουργείο υπηρετεί υπάλληλος Π.Ε. Μηχανικός με βαθμό Α’ αντίστοιχης ειδικότητας, τότε ως μέλος της επιτροπής ορίζεται αυτός. Τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Ειδικώς τον Πρόεδρο, κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος υπηρετών στο Υπουργείο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η ένσταση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στα γραφεία του TEE ή στον σχετικό ιστότοπο και κατατίθεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στο πρωτόκολλο του TEE. Ο ενιστάμενος λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται εντός προθεσμίας 90 ημερών από την κατάθεση της ένστασης. Οι προθεσμίες άσκησης των κατά νόμο ενδίκων μέσων αναστέλλονται όσο διαρκεί η προθεσμία άσκησης της ένστασης και μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής. 3. Τα μέλη του TEE εντάσσονται στις βασικές ειδικότητες, όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν. Οι βασικές ειδικότητες δύνανται να τροποποιηθούν με προεδρικό διάταγμα και με τη διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 1486/1984 (Α’ 18). 4. Σε κάθε βασική ειδικότητα αντιστοιχεί η πρόσβαση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως κατωτέρω ορίζεται. Τεύχος Α’ 187/05.11.2018 5. Ο διπλωματούχος μηχανικός, στον οποίο έχει αναγνωρισθεί αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα, αναλαμβάνει και την τεχνική ευθύνη, όσον αφορά τη μελέτη, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την επίβλεψη, την υλοποίηση, την αποτίμηση, την αξιολόγηση και την ολοκληρωμένη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των προϊόντων, υλικών, έργων, τεχνικών έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών και δικτύων. 6. Η μελέτη και η εκτέλεση έργων επιπέδου διπλωματούχου μηχανικού δύναται, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, να υλοποιείται από διεπιστημονική ομάδα, υπό τον συντονισμό διπλωματούχου μηχανικού. Η κεντρική ευθύνη αναφορικά με την οργάνωση, επιμερισμό καθηκόντων, διοίκηση και συντονισμό εργασίας διεπιστημονικής ομάδας ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχανικών και άλλων, αναλαμβάνεται από τον συντονιστή διπλωματούχο μηχανικό. 7. Τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών ορίζονται από τα Πολυτεχνεία, τις Πολυτεχνικές Σχολές ή τα Τμήματα της ημεδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την περίπτωση ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ως γνωστικό αντικείμενο ορίζεται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών της εν λόγω σχολής. Άρθρο 2 Κοινές δραστηριότητες μηχανικής Ο διπλωματούχος μηχανικός ασκεί τις εξής κοινές δραστηριότητες μηχανικής: α. Επίβλεψη εφαρμογής/εκτέλεσης/υλοποίησης των μελετών, των οποίων έχουν το δικαίωμα εκπόνησης. β. Ανάλυση και σχεδιασμός έργων/προϊόντων/συστημάτων. γ. Σύνταξη φακέλου έργου. δ. Έλεγχος, επιθεώρηση, λειτουργία και συντήρηση τεχνικών έργων/εγκαταστάσεων. ε. Κατασκευή/υλοποίηση τεχνικών έργων/εγκαταστάσεων. στ. Διοίκηση και διαχείριση έργων συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών. ζ. Διοίκηση παραγωγής. η. Συντονισμός ομάδας μελέτης/επίβλεψης/έργου. θ. Εκπόνηση μελετών επιχειρησιακής οργάνωσης και έρευνας. ι. Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών/μελετών σκοπιμότητας/μελετών βιωσιμότητας/βελτιστοποίηση συστημάτων. ια. Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών χρονικού προγραμματισμού και προγραμματισμός. ιβ. Σχεδιασμός συστημάτων, διαχείριση και εφαρμογές ελέγχου ολικής ποιότητας υλικών, έργων και εργασιών. ιγ. Διασφάλιση ποιότητας σε προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα και έκδοση Σημάτων Ποιότητας και Λειτουργίας. ιδ. Σχεδιασμός, εγκατάσταση, πιστοποίηση, διαχείριση και επιθεώρηση συστημάτων ποιότητας. ιε. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, ενέργειας, ασφάλειας - υγιεινής. Τεύχος Α’ 187/05.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ιστ. Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ. ιζ. Υπηρεσία τεχνικού ασφάλειας της εργασίας. ιη. Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. ιθ. Πραγματογνωμοσύνη, διαιτησία και διαμεσολάβηση. κ. Εκτίμηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση κινδύνου (φυσικές καταστροφές, βιομηχανικά ατυχήματα κ.λ.π.). κα. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου σε πραγματική κλίμακα και πραγματικό χρόνο. κβ. Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Έρευνα. κγ. Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων. κδ. Εκπόνηση τομεακών και κλαδικών αναπτυξιακών μελετών. κε. Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων. κστ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών αποξήλωσης/ καθαίρεσης/κατεδάφισης εξοπλισμού/εγκαταστάσεων/ κτηρίων. Άρθρο 3 Επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού 1. Ως πολιτικός μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την τεκμηρίωση, την αποτίμηση, τη συντήρηση του δομημένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος (περιλαμβάνει ενδεικτικά πόλεις, οδούς, γέφυρες, φράγματα, κτήρια, σήραγγες, σιδηροδρόμους, εγκαταστάσεις επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων/αποβλήτων, έργα και δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, εγγειοβελτιωτικά έργα, λιμένες, αερολιμένες, δίκτυα μεταφορών, ακτές, παράκτια δίκτυα, δεξαμενές, επιχώματα, αναχώματα, ορύγματα, κ.ά.). Στο γνωστικό αντικείμενο του Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνονται: α. Βασικό επιστημονικό υπόβαθρο: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Γεωλογία, Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ, Ανθρωπιστικές επιστήμες, β. Κτηριακά έργα και Υποδομές: Μηχανική των υλικών, Δομικά υλικά, Στατική, Δυναμική και Σεισμική ανάλυση κατασκευών, Σύνθεση και Σχεδιασμός κτηρίων και κατασκευών από διάφορα υλικά (σκυρόδεμα, δομικός χάλυβας κ.ά.), Αντισεισμικός σχεδιασμός, Σχεδιασμός βάσει κανονισμών (πρότυπα ΕΝ κ.ά.) και τεχνολογία των κατασκευών, Γεωμετρική και μαθηματική ανάλυση και μοντελοποίηση, Παραστατική Γεωμετρία, Οικοδομική-Αρχιτεκτονική, Δομική Φυσική, Αντισεισμική Τεχνολογία-Προστασία νέων/υφισταμένων κατασκευών και μνημείων, Τοπογραφία, Εγκαταστάσεις Υδρεύσεων-Αποχετεύσεων, Πολεοδομία, γ. Υδραυλικά, Λιμενικά και Περιβαλλοντικά Έργα: Ρευστομηχανική, Υδραυλική, Υδρολογία, Διαχείριση υδατικών πόρων, Ενεργειακά έργα, Ακτομηχανική και Λιμενικά έργα, Συστήματα ύδρευσης, αποχέτευσης, εγγειοβελτιωτικά, υδραυλικός υπολογισμός, γεωτεχνικός, δομοστατικός και αντισεισμικός σχεδιασμός, Γεωδαισία, Τοπογρα- 10401 φία, Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Επεξεργασία νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων, δ. Έργα Γεωτεχνικού Μηχανικού και Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Γεωλογία, εδαφομηχανική-βραχομηχανική, εργαστηριακές δοκιμές και γεωτεχνικές έρευνες, βελτίωση εδάφους, ευστάθεια πρανών, γεωτεχνικός και αντισεισμικός σχεδιασμός επιχωμάτων, ορυγμάτων, υπογείων έργων και σηράγγων, αντιστηρίξεων, κρηπιδοτοίχων, επιφανειακών και βαθιών θεμελιώσεων, οδοστρωμάτων, Γεωδαισία, Τοπογραφία, ε. Συγκοινωνιακά έργα και Σχεδιασμός του Χώρου: Τεχνική της Κυκλοφορίας, Σχεδιασμός και Κατασκευή Συγκοινωνιακών Έργων, Συστήματα Συνδυασμένων Μεταφορών, γεωτεχνικός, δομοστατικός και αντισεισμικός σχεδιασμός, κατασκευαστικές μέθοδοι, Γεωδαισία, Σχεδιασμός και διαχείριση Μεταφορών, Τοπογραφία, Πολεοδομία και Χωροταξία, στ. Διαχείριση Τεχνικών Έργων: Τεχνική Οικονομική, Μέσα παραγωγής τεχνικών έργων, Οργάνωση εργοταξίου, Κατασκευαστικές Μέθοδοι, Διοίκηση και οργάνωση έργων και κατασκευών, Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας, Ασφάλεια έργων, Διαχείριση Κινδύνων, Βελτιστοποίηση συστημάτων. 2. Ο Πολιτικός Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: α. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων. β. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων. γ. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων. δ. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων. ε. Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχομόνωσης. στ. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων. ζ. Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου εκτός των Μεμονωμένων κηρυγμένων Μνημείων και διατηρητέων Κτηρίων. η. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων. θ. Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής. ι. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας. ια. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης. ιβ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. ιγ. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης. ιδ. Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών. ιε. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνει πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής. ιστ. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών 10402 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan). ιζ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων. ιη. Εκπόνηση μελετών Τοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Τοπογραφικές, Βυθομετρικές, Κτηματογραφικές, Κτηματολογικές και Αναλογισμού). ιθ. Εκπόνηση μελετών γεωχωρικής υποδομής συστημάτων, οργάνωσης και διαχείρισης συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών και σύνταξη πρωτογενούς γεωμετρικής τεκμηρίωσης και υποβάθρων. κ. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. κα. Εκπόνηση Στατικών Μελετών (μελέτες φερουσών κατασκευών κτηρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων). κβ. Εκπόνηση Ειδικών Στατικών Μελετών. κγ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός. κδ. Έλεγχος αντισεισμικής συμπεριφοράς μη φερόντων στοιχείων και προσαρτημάτων. κε. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες. κστ. Σχεδιασμός ευφυών μεταφορικών συστημάτων. κζ. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης Υδατικών Πόρων. κη. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και υπόγειων υδάτων. κθ. Εκπόνηση μελετών Ακτομηχανικής και Λιμενικών έργων. λ. Εκπόνηση Γεωτεχνικών μελετών και Ερευνών. λα. Εκπόνηση μελετών υπογείων τεχνικών έργων. λβ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). λγ. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας. λδ. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση - αποχέτευση) κτηρίων. λε. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση λστ. Υλοποίηση μελετών βιομηχανικών/ενεργειακών έργων. λζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού. λη. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. λθ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών. μ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους. μα. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. μβ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων. Τεύχος Α’ 187/05.11.2018 μγ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. μδ. Εκπόνηση μελετών πλωτών τμημάτων των τεχνικών έργων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: πλωτές αποβάθρες θαλάσσης, πλωτές ημιβυθιζόμενες ή καταδυόμενες εξέδρες γεώτρησης ή παραγωγής, πλατφόρμες ανύψωσης, κινητές εξέδρες, σημαδούρες, πλωτές αποβάθρες, εξέδρες αποβίβασης. με. Εκπόνηση μελετών και εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κ.λπ.) και προστασίας αυτών από τη διάβρωση. μστ. Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μηκαταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά. μζ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης. μη. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους. μθ. Εκπόνηση του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης - monitoring σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς όρους έργων και δραστηριοτήτων. ν. Εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικής αποκατάστασης. να. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος και ενέργειας. νβ. Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών. νγ. Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικού ελέγχου (Eco audit). νδ. Ανάπτυξη μοντέλων περιβαλλοντικής παρακολούθησης. νε. Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων. νστ. Διαχείριση ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. νζ. Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. νη. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, εκτός αν περιέχουν λέβητα ή κινητήριο ισχύ. νθ. Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών. ξ. Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ. Άρθρο 4 Επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 1. Ως αρχιτέκτονας μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την αποτίμηση του δομημένου ή διαμορφωμένου περιβάλλοντος, τη χωρική και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση μεμονωμένων κτηρίων και συνόλων, τον πολεοδομικό και χωρικό σχεδιασμό, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονο- Τεύχος Α’ 187/05.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ μιάς, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση κτηριακών έργων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Στο γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού περιλαμβάνονται: α. Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου σε όλες τις κλίμακες: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Τοπίου και υπαίθριων χώρων, Αστικός Σχεδιασμός, αναπλάσεις, ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός κτηρίων, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Εκθέσεων, και Βιομηχανικών Αντικειμένων, Τεκμηρίωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (κτηρίων και συνόλων). β. Ιστορία και Θεωρία: Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και της Πόλης, Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και του Πολιτισμού, Χώρος και υλικός και άυλος Πολιτισμός, Γνώσεις Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας και Φιλοσοφίας, Γνώσεις Θεσμικού Πλαισίου Δόμησης και Κτηριολογικών Κανονισμών. γ. Αναπαραστάσεις: Εικαστικές, Πλαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες, Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα, Οπτική Επικοινωνία και Σχεδιασμός, Διαδραστικός Ψηφιακός Σχεδιασμός, Παραμετρικός και Αλγοριθμικός Σχεδιασμός. δ. Τεχνολογία: Δομική Μηχανική και Σχεδιασμός Κατασκευών, Οικοδομική Τεχνολογία και Δομικά Υλικά, Γνώσεις Μαθηματικών, Γεωμετρίας, Φυσικής Γνώσεις Τοπογραφίας/Αποτυπώσεις κτηρίων και συνόλων, Ενεργειακός - Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και ΗΜ Εγκαταστάσεις. 2. Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: α. Χωροθέτηση και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση κατασκευών. β. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων. γ. Εκπόνηση Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών, ενδεικτικά: κτήρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και για κηρυγμένα διατηρητέα κτήρια ή νεότερα μνημεία - Διαμορφώσεις και επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, σε οικιστικά σύνολα όταν πρόκειται για παραδοσιακούς οικισμούς, κηρυγμένους διατηρητέους ή ιστορικά κέντρα πόλεων. δ. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων. ε. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων. στ. Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχομόνωσης. ζ. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων. η. Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου. θ. Εκπόνηση μελετών φωτισμού και ανάδειξης κτηρίων και συνόλων ως προς τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. ι. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων και αρχιτεκτονικών συνόλων. ια. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων. 10403 ιβ. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης. ιγ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. ιδ. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης. ιε. Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών. ιστ. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής. ιζ. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan). ιη. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων. ιθ. Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών μελετών. κ. Σχεδιασμός επί υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος του προς αδειοδότηση κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου για την έκδοση αδειών δόμησης. κα. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών. κβ. Εκπόνηση Στατικών μελετών πλην των ειδικών κατασκευών: ειδικές θεμελιώσεις, κελυφωτές κατασκευές προεντεταμένου σκυροδέματος, μεταλλικές κατασκευές, ξύλινες κατασκευές. κγ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακών Μελετών. Μελετών με συνυπογραφή για τα ζητήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όπου απαιτείται. κδ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης). κε. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας. κστ. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων. κζ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους. κη. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. κθ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. λ. Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου Άρθρο 5 Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού 1. Ως Μηχανολόγος Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τεχνικά προβλήματα σχετικά με την παραγωγή, την μεταφορά, την διανομή και τη χρήση της ενέργειας σε θερμική, πυρηνική, ηλεκτρική ή μηχανική 10404 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ μορφή καθώς και με τεχνικά προβλήματα σχετικά με την παραγωγή εργαλείων, μηχανισμών, μηχανών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και των προϊόντων τους, με την θέρμανση, ψύξη, αερισμό, κλιματισμό και τα υδραυλικά με σχετικούς αυτοματισμούς και ρομποτική, με εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση καθώς και με την οργάνωση της παραγωγής και τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Ασχολείται με πτυχές των ανωτέρω που σχετίζονται με την έρευνα, τον σχεδιασμό, την μελέτη, την κατασκευή, την λειτουργία, την διοίκηση και την οικονομία αυτών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού περιλαμβάνονται: α. Προγραμματισμός, βελτιστοποίηση και διοίκηση βιομηχανικής παραγωγής και εφοδιασμού (logistics): ανάλυση και βελτιστοποίηση φυσικών και διοικητικών διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, μεταφοράς και ελέγχου ποιότητας αγαθών με παράλληλη διασφάλιση της βιωσιμότητας των βιομηχανικών συστημάτων, των συνθηκών ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της παραγωγικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας. β. Κατασκευή πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανών και μηχανισμών: τεχνικός και οικονομικός σχεδιασμός μηχανολογικών κατασκευών και υλικών ώστε αυτές να μπορούν να παραλάβουν ασφαλώς τα πάσης φύσεως φορτία επ’ αυτών (στατικά, δυναμικά, σεισμικά, θερμικά, κρουστικά), ανάλυση ιδιοτήτων και βελτιστοποίηση επιλογής υλικών σε κάθε μηχανολογική κατασκευή με σκοπό την ασφάλεια και την οικονομία των κατασκευών αυτών, η εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και ρομποτικής στις μηχανολογικές κατασκευές και εγκαταστάσεις και ο σχεδιασμός συστημάτων βιομηχανικών κατεργασιών. γ. Ενεργειακή τεχνική και ανάλυση μηχανών, μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής, μετατροπής και μεταφοράς ενέργειας, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού: επίλυση τεχνικών προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή, μεταφορά και χρήση ενέργειας στη θερμική, μηχανική ή πυρηνική μορφή της, θερμοδυναμική, ρευστοδυναμική, περιβαλλοντικώς φιλική και αποδοτική σχεδίαση και αναλυτικός υπολογισμός των πάσης φύσεως φορτίων (στατικά, δυναμικά, σεισμικά, θερμικά, κρουστικά) επί μονάδων και εγκαταστάσεων διά την ασφαλή κατασκευή και οικονομική και φιλικά περιβαλλοντική λειτουργία αυτών με παράλληλη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής, εργονομικής σχεδίασης/λειτουργίας και άνεσης. δ. Αεροναυπηγική και μεταφορικά μέσα: η αεροδυναμική σχεδίαση και κατασκευή πάσης φύσεως αεροδυναμικών και πτητικών μηχανών και μηχανισμών για την ασφαλή και οικονομική λειτουργία αυτών, η δυναμική, τεχνολογία και κατασκευή οχημάτων και υποσυστημάτων τους. ε. Πυρηνική Τεχνολογία: εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία και τις εφαρμογές της καθώς και τις ειδικές εφαρμογές της για διαστημική χρήση όπως πυρηνικές στήλες, ιοντικοί κινητήρες, κινητήρες πλάσματος, κινητήρες σχάσης και σύντηξης. Τεύχος Α’ 187/05.11.2018 2. Ο Μηχανολόγος Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα: α. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων. β. Κατόψεις (δισδιάστατες) και τομές υφιστάμενων κτηρίων για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές αδειοδοτήσεις εκτός αδειών δόμησης κάθε είδους, εκτός μεμονωμένων κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων ή μνημείων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων. γ. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων κοινής ωφέλειας. δ. Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναι υπεύθυνοι. ε. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων, δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων ως προς τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. στ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός. ζ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης). η. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση διεργασιών σε μεταποιητικές και μη εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και εργοστάσια όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός. θ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες. ι. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις δικτύων εξυπηρέτησης κτηρίων, ήτοι: ια. (α) ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, ιβ. (β) υδραυλικές, ιγ. (γ) ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κλιματισμού, ιδ. (δ) εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, ιε. (ε) πάσης φύσεως λέβητες, αντλιών θερμότητας και λοιπών συστημάτων, παθητικών συστημάτων θέρμανσης. ιστ. Εκπόνηση μελετών σε λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. ιζ. Εκπόνηση μελετών σε μη σταθερά μηχανήματα και εξοπλισμό. ιη. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων. ιθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού. κ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, παθητικών συστημάτων θέρμανσης, εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης κτηριακών έργων. κα. Εκπόνηση μελετών ανυψωτικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων. κβ. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων. Τεύχος Α’ 187/05.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κγ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων συνεχούς ρεύματος (de). κδ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων, γραμμών μεταφοράς και διανομής χαμηλής μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης. κε. Εκπόνηση μελετών υποσταθμών μετασχηματισμού (υποβίβασης ή ανύψωσης) τάσης με τις διατάξεις γείωσής τους και συναφή εξοπλισμό προστασίας τους. κστ. Εκπόνηση μελετών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ισχύος (καλωδιώσεις, πίνακες, διατάξεις προστασίας και ζεύξης, υποσταθμοί ιδιωτών, διατάξεις γείωσης, διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, συσκευές μετατροπής ισχύος, συσκευές κατανάλωσης κ.λπ.). κζ. Σχεδίαση ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και αποτύπωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων. κη. Εκπόνηση μελετών συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. κθ. Εκπόνηση μελετών συστημάτων συγκομιδής ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων μέτρησης και αυτοματισμών, μετατροπέων ισχύος. λ. Εκπόνηση μελετών ευφυών ηλεκτρικών δικτύων. λα. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας. λβ. Εκπόνηση μελετών παραγωγής, διαχείρισης, μετατροπής και εξοικονόμησης ενέργειας (πλην ηλεκτρικής). λγ. Εκπόνηση μελετών μηχανολογικών κατασκευών και μηχανημάτων έργου. λδ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αφαλάτωσης από ΑΠΕ. λε. Εκπόνηση μελετών ακουστικής, ηλεκτρακουστικής και ηχομόνωσης κτηρίων, studio κ.λπ. συναφών χώρων με τον απαραίτητο εξοπλισμό και ηχομόνωσης. λστ. Εκπόνηση μελετών εφαρμογών επαγωγικής και μικροκυματικής θέρμανσης στη βιομηχανία με τους αυτοματισμούς και την ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική εγκατάσταση τροφοδοσίας και αυτομάτου ελέγχου. λζ. Συστήματα αυτομάτου έλεγχου και αισθητήρων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα. λη. Κατάρτιση και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη, προσαρμογή, παραμετροποίηση και επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων υλικού/λογισμικού σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. λθ. Κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών διασύνδεσης συστημάτων υλικού/λογισμικού με μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συστήματα. μ. Λογισμικό εξομοίωσης και προσομοίωσης μηχανολογικών συστημάτων. μα. Καθορισμός ροών εργασίας, απαιτήσεων χρήσης και λειτουργικών προδιαγραφών λογισμικού για ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων. μβ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους. μγ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας βιομηχανικών/κτηριακών εγκαταστάσεων. μδ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις. 10405 με. Εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως αυτοκινούμενων Μεταφορικών Μέσων και Οχημάτων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων). μστ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων Ναυπηγείων. μζ. Εκπόνηση αεροδιαστημικών και αεροναυπηγικών μελετών. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: Μελέτες γενικής Αεροναυπηγικής, Μελέτες Συστημάτων Αεροσκαφών και Αεροπορικού Υλικού, Εφαρμογές Αερομεταφορών/ Εφαρμοσμένης Αεροναυπηγικής/Αεροπορικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης, Μελέτες εγκαταστάσεων αεροπορικής βιομηχανίας, Μελέτη δορυφορικών και διαστημικών συστημάτων και εγκαταστάσεων, προωθητικά συστήματα και κινητήρες, συσκευές και εγκαταστάσεις διαγνωστικής στροβιλοκινητήρων, αυλωθητήρες και πυραυλοκινητήρες, για δραστηριότητες στον τομέα συμμόρφωσης, αξιοπιστίας και ελέγχου δημόσιων και ιδιωτικών αερομεταφορών και αεροπορικών δραστηριοτήτων και για πάσης φύσεως μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV). μη. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης. μθ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ). ν. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων Ενεργητικής Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας. να. Εκπόνηση μελετών αποθήκευσης, παραγωγής και διακίνησης εύφλεκτων, τοξικών και εκρηκτικών. νβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανικών Μεταποιητικών και μη εγκαταστάσεων καύσης, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και αερισμού, μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης ρευστών (αερίων - υγρών) και στερεών υλικών μετά των συνοδών τεχνικών εγκαταστάσεων. νγ. Επιλογή και εφαρμογή υλικών σε εξοπλισμό εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. νδ. Εκπόνηση μελετών μηχανικών κινητήρων παντός τύπου μετά των ειδικών διασκευών τους. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται κινητήρες με ειδικό σκοπό την εξυπηρέτηση της Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας και Ναυτιλίας, μηχανές εσωτερικής καύσης, αεριοστρόβιλοι, ατμοστρόβιλοι καθώς και κάθε εγκατάστασης επί της ξηράς ή επί πλωτού ή ιπτάμενου μέσου. νε. Εκπόνηση μελετών για Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγη (Η/Ζ) εφεδρικά και μη. νστ. Κατασκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων προς υλοποίηση συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας (μηχανική, χημική, θερμική κ.λπ.) και τελικής διάθεσης υγρών, αερίων και στερεών αποβλήτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος (επικίνδυνων και μη). νζ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης φυσικού αερίου για κάθε χρήση. νη. Εκπόνηση μελετών συσκευών και εγκαταστάσεων πολυφασικών ροών. νθ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντλιών, καταθλιπτών και πάσης φύσεως σχετικών συγκροτημάτων για κάθε χρήση στη ροή ρευστών και εγκαταστάσεις νερού/ ατμού υπό πίεση. 10406 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ξ. Εκπόνηση μελετών για ύδρευση και αποχέτευση εντός Βιομηχανικών και μη εγκαταστάσεων, Κτηρίων, συγκοινωνιακών έργων ως προς τα Ηλεκτρολογικά και Μηχανολογικά και εργοταξίων. ξα. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων άρδευσης, ύδρευσης και αποχέτευσης νερού για κάθε χρήση. ξβ. Εκπόνηση μελετών Συστημάτων και εγκαταστάσεων βιομηχανικής ψύξης. ξγ. Εκπόνηση Μελετών Μηχανολογικών Κατασκευών. ξδ. Εκπόνηση μελετών ηλεκτροσυγκόλλησης και ηλεκτροσυγκολλητών κατασκευών. ξε. Μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων. ξστ. Εργασίες καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών και προστασίας αυτών από τη διάβρωση για εργασίες συγκολλήσεων μετάλλων, καθώς και για τον έλεγχο ποιότητας αυτών σε βιομηχανίες, ναυπηγεία, μεταλλικές κατασκευές. ξζ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. ξη. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς και ενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας. ξθ. Εκπόνηση μελετών Αυτοματισμού και Ρομποτικής για Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές. ο. Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που αφορούν στην Πυρηνική Τεχνολογία. οα. Εκπόνηση μελετών εφαρμογών διαστημικής χρήσης όπως πυρηνικές στήλες, ιοντικοί κινητήρες, κινητήρες πλάσματος, κινητήρες σχάσης και σύντηξης. οβ. Εκπόνηση μελετών βιοϊατρικών συσκευών και εγκαταστάσεων. ογ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανικής εργονομίας, εφοδιαστικής, μεταφορών και διανομής. Άρθρο 6 Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1. Ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή, πιστοποίηση, έλεγχο, επιθεώρηση, συντήρηση και διακρίβωση συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις