Ν.4574/2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚύρωση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 191/A/2018Ν.4574/2018,ΦΕΚ 191/Α/13.11.2018 www.docman.gr Ν.4574/2018,ΦΕΚ 191/Α/13.11.2018 Κύρωση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» και άλλες διατάξεις. (….) Άρθρο 2 Πολεοδομικές διατάξεις και άλλες ρυθμίσεις για το εμπορευματικό κέντρο του Θριάσιου Πεδίου 1.Για την έκδοση των αναγκαίων εγκρίσεων και οικοδομικών αδειών που αφορούν στην ανέγερση του Συγκροτήματος Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου Πεδίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης β΄της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59). 2. Εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59). 3.Ο Παραχωρησιούχος απαλλάσσεται των δημοτικών και κοινοτικών τελών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59). Άρθρο 3 Λοιπέςδιατάξεις 1. Η παρ. 11 του άρθρου 79 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής: «11. Υπάλληλοι, που υπηρετούσαν με την ειδικότητα του οδηγού ή μηχανοδηγού ή σταθμάρχη ή κλειδούχου ή εργάτη γραμμής ή τεχνίτη γραμμής ή μηχανικού ΠΕ και ΤΕ ή στον κλάδο ελέγχου και κίνησης αμαξοστοιχιών και έχουν μεταφερθεί σε φορείς του Δημοσίου και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) και 9 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), δύνανται να επανέλθουν σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής, του οποίου οι οργανικές διατάξεις προβλέπουν μία ή περισσότερες εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων. Η μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, στις θέσεις που έχει αιτηθεί ο φορέας υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος καλύπτει τις προϋποθέσεις και κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα της θέσης, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τυχόν ειδικότερους κανονισμούς. Σε περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δεν αναζητούνται τυχόν ποσά που θα ελάμβαναν οι υπάλληλοι, εάν δεν είχαν μεταφερθεί με βάση τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.» 2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ανατίθεται σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα, Διεύθυνση ή Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 1 Ν.4574/2018,ΦΕΚ 191/Α/13.11.2018 www.docman.gr η αποκλειστική αρμοδιότητα για την προετοιμασία, προκήρυξη και διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση σύμβασης για την εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) στο Θριάσιο Πεδίο, ιδιοκτησίας της εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Η κατά τα ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία ασκεί, για λογαριασμό της ιδιοκτήτριας εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε., τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής έως την κατακύρωση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης εκμετάλλευσης, καθώς και κάθε άλλης σύμβασης αναγκαίας υποστη- ρικτικής δράσης, στα πλαίσια της ως άνω διαδικασίας ανάθεσης. Άρθρο 4 1. Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) και του ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο, εμβαδού 1.758.240 τ.μ. πλέον ή έλαττον, με ΚΑΕΚ 050254903002, επί του οποίου ο ανωτέρω Σταθμός έχει κατασκευασθεί, καθώς και όλων των κτισμάτων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται επί του ακινήτου αυτού , ανήκει στην Ο.Σ.Ε. Α.Ε., η οποία μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης για δικό της λογαριασμό και στο όνομά της, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης. 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, η εταιρεία Ο.Σ.Ε. Α.Ε. υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οποιουδήποτε προηγούμενου δικαιούχου διαχείρισης και εκμετάλλευσης που απορρέουν από έννομες σχέσεις που έχουν τυχόν γεννηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στο ακίνητο, τα κτίσματα και σε όλες τις εγκαταστάσεις επί του ακινήτου της προηγούμενης παραγράφου, όπως αυτά εμφαίνονται στο συνημμένο, ως Παράρτημα I του παρόντος άρθρου, σχετικό απόσπασμα προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου και αναφέρονται στο συνημμένο, ως Παράρτημα II του παρόντος άρθρου, σχετικό απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου. Άρθρο 5 1.Παρατείνονται αυτοδικαίως για τρεις (3) μήνες από τη λήξη τους, οι συμβάσεις έργου που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018 (Α΄ 140). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., διαπιστώνεται η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων. Η δαπάνη που προκύπτει από την αυτοδίκαιη παράταση των ανωτέρω συμβάσεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Για το σκοπό αυτόν μπορεί να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. 2.Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) αντικαθίστανται ως εξής: «4. Οι ιατροί και οδοντίατροι που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Πλέον των αποδοχών του προηγούμενου εδαφίου, στους ιατρούς και οδοντίατρους που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα καταβάλλεται: α) ένας (1) επιπλέον μηνιαίος μισθός ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, όπως καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 138 του ν. 4472/2017, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας, β) το μηνιαίο επίδομα που έχει καθοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), εφόσον εργάζονται στα Κέντρα της προηγούμενης περίπτωσης και στις περιοχές της Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κω, Λέρου και Έβρου, 2 Ν.4574/2018,ΦΕΚ 191/Α/13.11.2018 www.docman.gr γ) το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης του Επιμελητή Β΄, αν πρόκειται για ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους σε νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Οι ανωτέρω αποδοχές και επιδόματα χορηγούνται σωρευτικά. Ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υγείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του προγράμματος, διατηρεί τις αποδοχές του, όπως έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4472/2017, χωρίς την καταβολή επιδομάτων και επιπρόσθετων αποδοχών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4472/2017. Το σύνολο των αποδοχών του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Λοιπό προσωπικό, πλην ιατρών, που υπηρετεί ήδη στο Υπουργείο Υγείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του προγράμματος, διατηρεί τις αποδοχές του, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του ν. 4354/2015, χωρίς την καταβολή επιδομάτων και πρόσθετων αποδοχών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων του. Πρόσωπα που απασχολούνται με συμβάσεις έργου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνουν το οικονομικό αντάλλαγμα που καθορίζεται στην οικεία σύμβαση, το οποίο δεν δύναται κατά περίπτωση να υπερβαίνει τις τυχόν καθοριζόμενες στο ν. 4354/2015, μηνιαίες αποδοχές για τον αντίστοιχο χρόνο παροχής υπηρεσιών. 5. Όλο το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Είναι δυνατή και η πρόσληψη ιατρών άνευ ιατρικής ειδικότητας. Η υπηρεσία των ειδικευμένων ιατρών στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ. Το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας των υπόχρεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) αναγνωρίζεται ως χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου που προβλέπεται στο ν.δ. 67/1968 (Α΄ 303), συμπεριλαμβανομένης και της προεκπαίδευσης της υπηρεσίας υπαίθρου. Η υπηρεσία του προσωπικού στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα.» 3. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω φορείς, με απόφαση του μονομελούς ή συλλογικού οργάνου της Διοίκησής τους, δύνανται να παρατείνουν χρονικά τις ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί με τη διαδικασία της παραγράφου 3, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.» 4. Η ισχύς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 4430/2016. Άρθρο 6 Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) η φράση «με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, με τη διαδικασία της επόμενης περίπτωσης» αντικαθίσταται με τη φράση «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού». 2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού συγκροτείται επταμελής 3 Ν.4574/2018,ΦΕΚ 191/Α/13.11.2018 www.docman.gr Επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, έναν εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, αναπληρούμενος από τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών και ο Γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή μπορεί, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της, να υποβοηθείται στο έργο της από εξειδικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.» 3. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 η φράση «με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού» αντικαθίσταται με τη φράση «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού». 4. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 η φράση «προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εκτέλεσης έργων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής» αντικαθίσταται με τη φράση «προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού για τη συνδρομή των προϋποθέσεων εκτέλεσης έργων της περίπτωσης α΄». Άρθρο 7 Τροποποίηση των άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4062/2012 1.α. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70), οι λέξεις «σχετικών κτιρίων και εγκαταστάσεων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «κτιριακών ενοτήτων». β.Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 καταργείται. γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 καταργούνται. 2.Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 καταργείται. 3.α. Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 αντικαθίστανται ως εξής: «αα. η ειδικότερη χωρική οργάνωση της ζώνης ανάπτυξης, με τον καθορισμό της διάταξης των κτιριακών ενοτήτων, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, τηρουμένων συνολικά των ορίων που ορίζονται για το σύνολο της ζώνης, ββ. η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, με αναφορά σε σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:2.000 ή άλλης κατάλληλης κλίμακας.» β. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 καταργείται. γ. Η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 καταργείται. 4 Ν.4574/2018,ΦΕΚ 191/Α/13.11.2018 www.docman.gr 4. Στο άρθρο 3 του ν. 4062/2012 η υπάρχουσα παράγραφος 4 αναριθμείται σε παράγραφο 5 και προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: «4.α. Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (κ.υ.α.) των παραγράφων 1, 2 και 3 εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων υποδομής που εξυπηρετούν τη συνολική λειτουργία του Μητροπολιτικού Πόλου. Για την έγκριση των ανωτέρω όρων, υποβάλλεται ενιαία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τις περιοχές των παραγράφων 1, 2 και 3. Για τις ανάγκες υπολογισμού της δυναμικότητας έργων ή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου, λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά εκτιμώμενα μεγέθη αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να εξειδικεύεται η κατηγοριοποίηση των έργων, σύμφωνα με το ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και να καθορίζεται ειδικά το περιεχόμενο του φακέλου της ενιαίας Μ.Π.Ε. και τα λοιπά συνοδευτικά στοιχεία της. Για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της παρούσας περίπτωσης οι προθεσμίες που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 και στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 και οι οποίες είναι άνω των πέντε (5) εργάσιμων ημερών και έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, μειώνονται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ενώ οι προθεσμίες που είναι άνω των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών μειώνονται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. β. Οι περιβαλλοντικοί όροι των λοιπών έργων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εντός των κτιριακών ενοτήτων του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, εντός των κτιριακών ενοτήτων των Ζωνών Ανάπτυξης και εντός των οικοδομικών τετραγώνων των Περιοχών προς Πολεοδόμηση, και τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία Α΄ (υποκατηγορίες Α1 και Α2), εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ανεξαρτήτως υποκατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων. Για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β΄ εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4014/2011.» 5.α. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4062/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για όλες τις οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεσθούν εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά απαιτείται η έκδοση άδειας κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167). Οι άδειες χορηγούνται από το Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6 του παρόντος, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο ν. 4495/2017, ύστερα από υποβολή αίτησης από τον κύριο ή τον έχοντα νόμιμο δικαίωμα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες που ορίζονται στο ν. 4495/2017 ή μετά από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, από τα ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες που ορίζονται στην πιο πάνω απόφαση. Εφόσον απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις γνωμοδότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής επί των αρχιτεκτονικών μελετών που υποβάλλονται για την έκδοση οικοδομικής άδειας, αυτή παρέχεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 13 του ν. 4495/2017.» β.Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4062/2012, «αδειών δόμησης» αντικαθίστανται με τις λέξεις «οικοδομικών αδειών». οι λέξεις 6. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4062/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Εκδίδει τις οικοδομικές άδειες όλων των κατηγοριών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, όπως οι κατηγορίες αυτές ορίζονται στο άρθρο 28 του ν. 4495/2017, στο πλαίσιο των οποίων θα ελέγχεται και η τήρηση των όρων και περιορισμών που ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 2 και με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3, όπου απαιτείται.» 5 Ν.4574/2018,ΦΕΚ 191/Α/13.11.2018 www.docman.gr Άρθρο 8 Επιπλέον μοριοδότηση μόνιμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες 1. Η παρ. 1 του άρθρου 4Α του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) τροποποιείται ως εξής: «1. Ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας των μόνιμων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Ι΄, ΙΑ΄, IB΄ και ΙΓ΄ της περίπτωσης α΄της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45), στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, υπολογίζεται στο διπλάσιο για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης, εφόσον έχει διαρκέσει κάθε φορά τουλάχιστον δύο (2) συνεχόμενα διδακτικά έτη.» 2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από το διδακτικό έτος 2018-2019. 3. Για την επιπλέον μοριοδότηση των μόνιμων εκπαιδευτικών για το χρόνο πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας που διανύθηκε σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες έως και το διδακτικό έτος 2017-2018, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4Α του ν. 3848/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, όπως ίσχυαν κατά τη λήξη του διδακτικού έτους 2017- 2018. Κατ’ εξαίρεση, οι διατάξεις αυτές, όπως ίσχυαν κατά τη λήξη του διδακτικού έτους 2017- 2018, εφαρμόζονται και για το διδακτικό έτος 2018-2019 για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς για τους οποίους το έτος αυτό αποτελεί το δεύτερο συνεχές έτος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα για την οποία προβλεπόταν επιπλέον μοριοδότηση, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις. Άρθρο 9 Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 19 Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με Κωδικό Έργου 2014ΣΕ04700000 του έτους 2018 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει του άρθρου 28 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142)», έως το ποσό των είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (29.500.000) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2019 έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (24.300.000) ευρώ.» Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος 6 Ν.4574/2018,ΦΕΚ 191/Α/13.11.2018 www.docman.gr Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του (…) ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΛΕΠΕ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHkZeQumndtvSoClrL87eRSMERrlx5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5 r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K-td6SIuS7Xx9zo1Dxfr2qnhG6keffW0EnqkjKZDSZBbBxQ6qWp Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018 7

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις