Ν.4575/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 192/Α/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.11.14 19:58:43 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 11211 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4575 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης» (L 128/1 της 30.4.2014) και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός των διατάξεων του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ) 1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που συνδέονται με σχέση εργασίας, τα οποία παρέχουν συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές για τους εργαζόμενους, και στους εργαζόμενους-μέλη των συστημάτων οι οποίοι, λόγω λήξης της σχέσης εργασίας μετακινούνται σε άλλα κράτη-μέλη, καθώς και στους Αρ. Φύλλου 192 εργαζόμενους-μέλη που αλλάζουν απασχόληση εντός της ελληνικής επικράτειας. 2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στα ακόλουθα συστήματα: α) συστήματα που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, β) συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, τα οποία έχουν παύσει να δέχονται νέα ενεργά μέλη κατά την 20ή Μαΐου 2014 και τα οποία παραμένουν κλειστά σε νέα μέλη, γ) στα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, τα οποία υπόκεινται σε μέτρα που συνεπάγονται την παρέμβαση αρμόδιων κατά περίπτωση εποπτικών ή δικαστικών αρχών και τα οποία στόχο έχουν να διαφυλάξουν ή να αποκαταστήσουν την οικονομική τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εκκαθάρισης. Η εξαίρεση αυτή δεν παρατείνεται πέραν του τέλους της παρέμβασης, δ) συστήματα εγγυήσεων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας, ε) σε κατ’ αποκοπή πληρωμή του εργοδότη προς τον εργαζόμενο κατά το πέρας της εργασιακής σχέσης του, η οποία είναι άσχετη προς τη σύνταξη. 3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις παροχές αναπηρίας και/ή επιζώντων που συνδέονται με τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, εξαιρουμένων των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 που αφορούν τις παροχές επιζώντων. 4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για τις περιόδους απασχόλησης των εργαζομένων που πραγματοποιούνται μετά την 21η Μαΐου 2018. Άρθρο 3 Ορισμοί (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ) Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 11212 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ α) «συμπληρωματική σύνταξη»: η συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή λόγω αποχώρησης που προβλέπεται από τους κανόνες που διέπουν τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, τα οποία έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πρακτική, β) «σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης»: κάθε επαγγελματικό σύστημα που χορηγεί συμπληρωματική σύνταξη λόγω αποχώρησης σε εργαζόμενους και συνδέεται με σχέση εργασίας και το οποίο προορίζεται για τη χορήγηση συμπληρωματικής σύνταξης σε εργαζόμενους, γ) «ενεργά μέλη συστήματος»: οι εργαζόμενοι οι οποίοι, βάσει της τρέχουσας σχέσης εργασίας, έχουν ή πρόκειται να έχουν, αφού εκπληρώσουν τους όρους απόκτησης, δικαίωμα για συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή με βάση τα οριζόμενα από το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, δ) «περίοδος αναμονής»: το χρονικό διάστημα της απασχόλησης, που απαιτείται είτε βάσει της κείμενης νομοθεσίας είτε από τους κανόνες του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης είτε από τον εργοδότη, προκειμένου ο εργαζόμενος να έχει τις προϋποθέσεις για να υπαχθεί στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του συστήματος, ε) «περίοδος θεμελίωσης»: το χρονικό διάστημα της ενεργής συμμετοχής σε ένα σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, που απαιτείται είτε από την κείμενη νομοθεσία είτε βάσει των κανόνων του συστήματος για τη θεμελίωση σωρευμένων δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης, στ) «θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα»: όλα τα σωρευμένα δικαιώματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που έχουν αποκτηθεί μετά την εκπλήρωση των εκάστοτε όρων απόκτησης, σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και της κείμενης νομοθεσίας, ζ) «αποχωρών εργαζόμενος»: το ενεργό μέλος ενός συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης του οποίου η τρέχουσα σχέση εργασίας τερματίζεται για λόγους ανεξάρτητους από τη συμπλήρωση προϋποθέσεων λήψης συμπληρωματικής παροχής από το σύστημα και το οποίο μετακινείται μεταξύ κρατών-μελών ή και εντός της ελληνικής επικράτειας, η) «εν αναμονή δικαιούχος»: το πρώην ενεργό μέλος ενός συστήματος συμπληρωματικής συνταξιοδότησης που έχει θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στο σύστημα και δεν του έχει καταβληθεί ακόμη συμπληρωματική σύνταξη από το εν λόγω σύστημα, θ) «αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα»: τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που διατηρούνται στο σύστημα, στο οποίο σωρεύθηκαν από έναν εν αναμονή δικαιούχο, ι) «αξία αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων»: η κεφαλαιουχική αξία που έχει δημιουργηθεί από τα αδρανοποιημένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης και την κείμενη νομοθεσία. Τεύχος Α’ 192/14.11.2018 Άρθρο 4 Όροι απόκτησης δικαιωμάτων σε συνταξιοδοτική παροχή (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ) 1. Όταν ορίζεται περίοδος θεμελίωσης για την απόκτηση δικαιώματος ή περίοδος αναμονής ή και τα δύο, η συνδυασμένη συνολική περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη για τους αποχωρούντες εργαζομένους. 2. Όταν απαιτείται ελάχιστο όριο ηλικίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, το εν λόγω όριο δεν υπερβαίνει το 21ο έτος για τους αποχωρούντες εργαζομένους. 3. Όταν ο αποχωρών εργαζόμενος δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα κατά τη λήξη της εργασιακής σχέσης: α) εφόσον το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ή ο εργοδότης φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο, επιστρέφονται, κατά τη λήξη της εργασιακής σχέσης, οι εισφορές που καταβλήθηκαν από τον αποχωρούντα εργαζόμενο ή για λογαριασμό του, β) εφόσον ο αποχωρών εργαζόμενος φέρει τον επενδυτικό κίνδυνο, επιστρέφονται, κατά τη λήξη της εργασιακής σχέσης είτε οι εισφορές που καταβλήθηκαν από τον αποχωρούντα εργαζόμενο ή για λογαριασμό του είτε η σωρευμένη αξία των επενδύσεων που προέκυψε από αυτές τις εισφορές. Άρθρο 5 Διατήρηση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ) 1. Οι αποχωρούντες εργαζόμενοι διατηρούν τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα τους στο σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στο οποίο αποκτήθηκαν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4. Η αξία αυτών των δικαιωμάτων υπολογίζεται στο χρονικό σημείο λήξης της σχέσης εργασίας στην οποία αφορούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα προβλεπόμενα από το σύστημα, και ορίζεται ως αρχική αξία. 2. Η μεταχείριση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των αποχωρούντων εργαζομένων και των επιζώντων δικαιούχων τους, καθώς και της αξίας αυτών των δικαιωμάτων, είναι σύμφωνη με την αξία των δικαιωμάτων των ενεργών ασφαλισμένων ή την εξέλιξη των καταβαλλόμενων συνταξιοδοτικών παροχών ή γίνεται με άλλα μέσα, όπως: α) με τη διασφάλιση της ονομαστικής αξίας των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, όταν αυτά αποκτώνται ως δικαίωμα σε ονομαστικό ποσό, β) με την προσαρμογή της αξίας των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εφαρμόζοντας είτε επιτόκιο ενσωματωμένο στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ή αποδόσεις επενδύσεων προερχόμενες από το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, όταν η αξία των σωρευμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων αλλάζει στο χρόνο, ή γ) με την προσαρμογή της αξίας των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων εφαρμόζοντας ποσοστό του πληθωρισμού ή μεταβολή του επιπέδου των μισθών Τεύχος Α’ 192/14.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11213 ή άλλο δείκτη, όταν η αξία των εν γένει σωρευμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων συνδέεται με παρόμοιους δείκτες. Στην περίπτωση αυτή για την αναπροσαρμογή δύνανται να προβλέπονται αναλογικοί περιορισμοί. 3. Ο τρόπος μεταχείρισης των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των αποχωρούντων εργαζομένων και των επιζώντων δικαιούχων τους, καθώς και της αξίας αυτών των δικαιωμάτων περιγράφεται με σαφήνεια στους κανόνες που διέπουν το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης. 4. Το σύστημα δύναται, με τη συγκατάθεση του εργαζόμενου και κατόπιν ενημέρωσης του, μεταξύ άλλων και για οφειλόμενες επιβαρύνσεις, να καταβάλλει στον αποχωρούντα εργαζόμενο εφάπαξ ποσό ισοδύναμο με την αξία των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, στο βαθμό που η αξία των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων δεν υπερβαίνει σε ύψος ένα συγκεκριμένο ποσό. Το ύψος του ποσού αυτού ορίζεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, το οποίο και αναπροσαρμόζεται ετησίως με το μέσο ετήσιο γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αρχής γενομένης το 2020. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους κατ’ έτος προαναφερόμενους δείκτες δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1). β) τους όρους που διέπουν τη μεταχείριση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 3. Η ενημέρωση παρέχεται γραπτά, με σαφή τρόπο, κατά μέγιστο μία φορά το χρόνο και εντός εύλογης χρονικής περιόδου από την υποβολή της αίτησης. 4. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 3 ισχύουν με την επιφύλαξη και επιπροσθέτως των υποχρεώσεων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, που απορρέουν από τις διατάξεις που ισχύουν για την επαγγελματική ασφάλιση. Άρθρο 6 Ενημέρωση ενεργών μελών και εν αναμονή δικαιούχων (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ) 1. Τα συστήματα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ενημερώνουν τα ενεργά μέλη, μετά από αίτησή τους, για τις συνέπειες που επιφέρει στα δικαιώματά τους η ενδεχόμενη λήξη της απασχόλησής τους. Ειδικότερα, ενημερώνουν για: α) τους όρους απόκτησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής παροχής στο σύστημα και τις συνέπειες της εφαρμογής τους, β) την αξία των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους ή εκτίμηση των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που έχει διενεργηθεί το ανώτερο δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία της αίτησης, και γ) τους όρους της μελλοντικής μεταχείρισης των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Αν το σύστημα παρέχει στον αποχωρούντα εργαζόμενο τη δυνατότητα καταβολής εφάπαξ ποσού ισοδύναμου με την αξία των θεμελιωμένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του, στις ανωτέρω πληροφορίες περιλαμβάνεται και γραπτή δήλωση ότι το μέλος θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να λάβει συμβουλές για να επενδύσει το εφάπαξ ποσό για συνταξιοδοτικές παροχές. 2. Το σύστημα συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ενημερώνει τους εν αναμονή δικαιούχους και τους επιζώντες δικαιούχους τους, μετά από αίτησή τους, για τα εξής: α) την αξία των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους ή εκτίμηση των αδρανοποιημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους που έχει διενεργηθεί κατ’ ανώτατο όριο δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία της αίτησης, και Άρθρο 8 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Άρθρο 7 Αν ο εργαζόμενος - ασφαλισμένος αλλάξει επαγγελματική δραστηριότητα και μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, που λειτουργεί στο χώρο της νέας απασχόλησής του, εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει την επαγγελματική ασφάλιση, η με αριθμ. Φ.Επαγγ.Ασφ./43/13.11.2003 (Β’ 1703) υπουργική απόφαση και οι καταστατικές διατάξεις του κάθε Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, όπως εκάστοτε ισχύουν. Αν ο ασφαλισμένος δεν ζητήσει τη μεταφορά των δικαιωμάτων του σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 5. Άρθρο 9 Τροποποίηση του π.δ. 33/2018 (Α’ 66) Μετά την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 33/2018 (Α’ 66) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Από την 1η Οκτωβρίου 2018 μέχρι την 31η Ιουλίου 2019 ο επιτηρητής της παραγράφου 2 μπορεί να αντικαθίσταται από κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς φοίτησης της Σχολής Δυτών Καλύμνου και αν δεν υπάρχει τέτοιος, από κάτοχο άδειας δύτη ή από μαθητευόμενο δύτη.». Άρθρο 10 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση το άρθρο 86 του ν. 4307/2014 (Α’ 246). Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 31.12.2016. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας 11214 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου. 3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Άρθρο 11 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στο Ιατρικό Προσωπικό 1. Στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 13.11.2014 έως και 31.12.2016 καταβάλλεται, πλην της αποζημίωσης εφημεριών, εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις, και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222).Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 13.11.2014 έως και 31.12.2016. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου. 3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., Ιατρών Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικών Ιατρών και Ειδικευόμενων Ιατρών, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017. Άρθρο 12 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και σε λοιπό προσωπικό 1. Στα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), στα μέλη του Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατρο- Τεύχος Α’ 192/14.11.2018 βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012. Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου. 3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των μελών του προσωπικού της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017. Άρθρο 13 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής 1. Στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και για όσο χρόνο αυτά ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούνταν να λάβουν με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.7.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι τους κατεβλήθησαν με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012. Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως και 31.12.2016. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου. 3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις αποδοχές των μελών του προσωπικού της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 155 του ν. 4472/2017. Άρθρο 14 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Ν.Σ.Κ. 1. Στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014 καταβάλλεται Τεύχος Α’ 192/14.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ήμισυ της διαφοράς αποδοχών που απορρέει από τις διατάξεις των περιπτώσεων α ’ έως και ε ’ της παρ. 1 του άρθρου 181 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Το χρηματικό ποσό του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με αναφορά στο χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως και 30.6.2014. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα, σχετικά με την καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 15 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε συνταξιούχους 1. Στους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων 10 έως 14 καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν, εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012 και αυτής που πράγματι τους κατεβλήθη κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο π.δ. 169/2007 (Α’ 210). Το χρηματικό αυτό ποσό υπολογίζεται με αναφορά στα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία συνταξιούχων χρονικά διαστήματα, που προβλέπονται στα άρθρα 10 έως 14 και μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο χρόνος, η διαδικασία, οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα, σχετικά με την καταβολή του χρηματικού ποσού της προηγούμενης παραγράφου. 3. Η καταβολή του ποσού της προηγούμενης παραγράφου δεν επηρεάζει, το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης που έχει ληφθεί υπόψη για τον επανυπολογισμό και την αναπροσαρμογή που προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Άρθρο 16 Ρύθμιση ζητημάτων αναδοχής οφειλών επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού 1. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παρ. 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επέρχεται αυτοδικαίως στερητική αναδοχή από το δήμο των κατά την ημερομηνία αυτή βεβαιωμένων οφειλών, της υπό εκκαθάριση επιχείρησης προς το Δημόσιο και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κατά το ποσό που αναλαμβάνεται. Ο δήμος καθίσταται πλέον ο μοναδικός υπόχρεος για την καταβολή των οφειλών που αναδέχεται και η υπό εκκαθάριση επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τους. Τα συνυπόχρεα με την υπό εκκαθάριση πρόσωπα απαλλάσ- 11215 σονται από κάθε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για την καταβολή των οφειλών αυτών. Εμπράγματες ασφάλειες και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που έχουν ληφθεί σε βάρος της επιχείρησης ή/και των συνυπόχρεων με αυτήν προσώπων για τις οφειλές αυτές, εξαλείφονται ή αίρονται. Προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, ή και με προϊσχύουσες του νόμου αυτού διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που ο δήμος αναλαμβάνει το σύνολο των οικείων, των μέτρων, οφειλών. Ήδη καταβληθέντα ή εισπραχθέντα με οποιονδήποτε τρόπο ποσά, από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οφειλές της υπό εκκαθάριση επιχείρησης από την ίδια ή από τα συνυπεύθυνα με αυτήν πρόσωπα, δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται. Η έκδοση απόφασης του δημοτικού συμβουλίου περί αναδοχής οφειλών διακόπτει το χρόνο παραγραφής αυτών.». 2. Στο τέλος της περίπτωσης γ ’ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), προστίθεται εδάφιο ως ε ξής: «Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επέρχεται αυτοδικαίως στερητική αναδοχή από τον οικείο Ο.Τ.Α. των κατά την ημερομηνία αυτή βεβαιωμένων οφειλών, της υπό εκκαθάριση επιχείρησης προς το Δημόσιο και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κατά το ποσό που αναλαμβάνεται. Ο οικείος Ο.Τ.Α. καθίσταται πλέον ο μοναδικός υπόχρεος για την καταβολή των οφειλών που αναδέχεται και η υπό εκκαθάριση επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τους. Τα συνυπόχρεα με την υπό εκκαθάριση πρόσωπα απαλλάσσονται από κάθε αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για την καταβολή των οφειλών αυτών. Εμπράγματες ασφάλειες και αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που έχουν ληφθεί σε βάρος της επιχείρησης ή/και των συνυπόχρεων με αυτήν προσώπων για τις οφειλές αυτές, εξαλείφονται ή αίρονται. Προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, ή και με προϊσχύουσες του νόμου αυτού διατάξεις, αίρονται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που ο οικείος Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει το σύνολο των οικείων των μέτρων οφειλών. Ήδη καταβληθέντα ή εισπραχθέντα με οποιονδήποτε τρόπο ποσά, από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οφειλές της υπό εκκαθάριση επιχείρησης από την ίδια ή από τα συνυπεύθυνα με αυτήν πρόσωπα, δεν αναζητούνται και δεν επιστρέφονται. Η έκδοση απόφασης του οικείου συμβουλίου περί αναδοχής οφειλών διακόπτει το χρόνο παραγραφής αυτών.». 3. Η έναρξη ισχύος των προηγούμενων παραγράφων είναι η 31.7.2017. Άρθρο 17 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τα άρθρα 1 έως 8 που ισχύουν από την 21η Μαΐου του 2018 και το άρθρο 16 που ισχύει από την 31η Ιουλίου του 2017. 11216 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 192/14.11.2018 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2018 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Προστασίας του Πολίτη Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υγείας Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2018 Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 11218 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 192/14.11.2018 Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr. r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: www.et.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. *01001921411180008*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις