ΕΑΠ2005980ΕΞ2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ



Τροποποίηση της εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(ΑΔΑ:ΨΡΗ4Η-354

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ οικ.9235ΕΞ2019.Δεύτερη τροποποίηση της εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(ΑΔΑ:6Κ82Η-Ρ47)




INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ΢ ΕΠΕΙΓΟΝ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.11.16 12:34:39 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΡΗ4Η-354 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ALEXANDROS ALEXOPOULOS Ημερομηνία: 2018.11.16 12:29:32 EET Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΘΗ΢ΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗ΢ Κάνιγγοσ 29 Αθήνα Σηλζφωνα: 210 3329798 - 806 & 210 3329232 e-mail: eap@glk.gr Ακινα 16-11-2018 Αρ. Ρρωτ: ΕΑΡ2005980ΕΞ2018 ΠΡΟ΢: Ωσ Πίνακα αποδεκτών Θζμα: Τροποποίθςθ τθσ εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 «Ραροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των άρκρων 5 ζωσ 20 τθσ αρικμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ςχετικά με τθν καταβολι των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν, αμοιβϊν, αποηθμιϊςεων και απολαβϊν μζςω τθσ Ενιαίασ Αρχισ Ρλθρωμισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Τροποποιοφμε τθν υπϋ αρικμ. 2/57873/24-08-2010 εγκφκλιο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ ωσ ακολοφκωσ : Επί του άρθρου 5  Διαγράφεται το κατωτζρω εδάφιο τθσ παραγράφου 1.δ. : «δαπάνεσ μετακίνθςθσ του ν. 2685/1999 ι ζξοδα κίνθςθσ, βάςει άλλων διατάξεων νόμου, προεδρικϊν διαταγμάτων (όπωσ του π.δ. 200/1993) ι κοινϊν υπουργικϊν αποφάςεων».  Προςτίθεται παράγραφοσ 1.ε. ωσ εξισ: «δαπάνεσ ενεργειϊν Τεχνικισ Βοικειασ, που βαρφνουν το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και χρθματοδοτοφνται τόςο από ενωςιακοφσ όςο και από εκνικοφσ πόρουσ, οι οποίεσ αφοροφν ςε δαπάνεσ μιςκοδοςίασ, αποηθμιϊςεισ παροχισ υπθρεςιϊν από ομάδεσ ι επιτροπζσ εργαςίασ ι πάςθσ 1 ΑΔΑ: ΨΡΗ4Η-354 φφςεωσ επιτροπζσ ι αποηθμίωςθ εμπειρογνωμόνων ι/και αξιολογθτϊν ι τζλοσ αποηθμίωςθ μελϊν ομάδων ελζγχου».  Αντικαθίςταται θ παράγραφοσ 3 ωσ κατωτζρω: «3. Επιςθμαίνεται ότι, ςτθν πλθρωμι μζςω ΕΑΡ εμπίπτουν οι πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ των υπόχρεων απογραφισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1β του άρκρου δεφτερου του ν. 3845/2010 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 101 του ν. 4389/2016, ανεξαρτιτωσ τθσ πθγισ χρθματοδότθςθσ τουσ. Αρμόδια Υπθρεςία για τθν επιβεβαίωςθ τθσ υποχρζωςθσ απογραφισ είναι θ Υπθρεςία Διαχείριςθσ του Μθτρϊου Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Δθμοςίου του Υπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ». Επί του άρθρου 10  Αντικαθίςταται ο τίτλοσ «Διαδικαςία καταβολισ αμοιβϊν ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ» ωσ εξισ: «Διαδικαςία καταβολήσ αμοιβών ςε βάροσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ»  Διαγράφεται θ παράγραφοσ Α.4.  Προςτίθενται ςτο τζλοσ του άρκρου τα εξισ: «Διαδικαςία καταβολήσ αμοιβών ςε βάροσ του Προχπολογιςμοφ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων Η πλθρωμι των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν του προςωπικοφ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 τθσ αρικ. 2/37345/0004/4-06-2010 κυα (ΦΕΚ 784/Βϋ), ο προχπολογιςμόσ των οποίων βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, διενεργείται μζςω του ςυςτιματοσ πλθρωμισ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Ρλθρωμισ (ΕΑΡ) ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 αυτισ, με τθ δθμιουργία τραπεηικοφ/ϊν λογαριαςμοφ/ϊν του Διαχειριςτι ζργου (Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ Υπουργείων ι ΝΡ), για το ςκοπό αυτό. Ειδικότερα ςε ότι αφορά, α) ςτισ Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ των Υπουργείων, αυτζσ οφείλουν να ανοίξουν ςχετικό λογαριαςμό ςτθν ΤτΕ ςε ςυνεργαςία με τθν Διεφκυνςθ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (πρϊθν Δ24) του ΓΛΚ β) ςτα Νομικά Ρρόςωπα κάκε μορφισ, αυτά 2 ΑΔΑ: ΨΡΗ4Η-354 δφναται να διατθροφν λογαριαςμό ςτθν ΤτΕ ι ςε εμπορικι τράπεηα, για τον οποίο εξουςιοδοτοφν τθν ΕΑΡ να πραγματοποιεί τισ πλθρωμζσ αρμοδιότθτάσ τθσ. Για κάκε Διαχειριςτι ζργου (Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ Υπουργείων ι ΝΡ) ορίηεται εκκακαριςτισ ο οποίοσ εγγράφεται, πιςτοποιείται ςτθν εφαρμογι τθσ ΕΑΡ και λαμβάνει κωδικό χριςτθ. Εκκακαριςτισ ορίηεται ο προϊςτάμενοσ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857/Β’/28-12-2015). Ο εκκακαριςτισ είναι υπεφκυνοσ για τθν μεταφόρτωςθ (upload) ςτθν εφαρμογι τθσ ΕΑΡ τθσ θλεκτρονικισ αναλυτικισ κατάςταςθσ αποδοχϊν (αρχείο XML τθσ ΕΑΡ), ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ–κανόνεσ που ιςχφουν, ςτισ προβλεπόμενεσ από το ςφςτθμα τθσ ΕΑΡ θμερομθνίεσ οι οποίεσ είναι αναρτθμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. Οδθγίεσ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ αναλυτικισ κατάςταςθσ αποδοχϊν, παρζχονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΡ. Αναλυτικότερα, για τισ πλθρωμζσ του ΡΔΕ τθρείται θ ακόλουκθ διαδικαςία:  Ρριν τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αναλυτικισ κατάςταςθσ αποδοχϊν, ο Υπεφκυνοσ Λογαριαςμοφ του εκάςτοτε Διαχειριςτι ζργου (Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ Υπουργείων ι ΝΡ), χρεϊνει τον λογαριαςμό ζργου/ΣΑ ςτθν ΤτΕ και πιςτϊνει με θλεκτρονικι εντολι πλθρωμισ μζςω του «e-pde» τον τραπεηικό λογαριαςμό που διακζτει για τισ πλθρωμζσ μζςω του ςυςτιματοσ πλθρωμισ τθσ ΕΑΡ, με το ςυνολικό ποςό του ανωτζρω αρχείου (π.χ. κακαρό πλθρωτζο ςτουσ δικαιοφχουσ, κρατιςεισ και ειςφορζσ).  Ο αρικμόσ θλεκτρονικισ εντολισ πλθρωμισ (eps) μζςω του οποίου ζγινε θ μεταφορά των χρθμάτων κακϊσ και ο ενάρικμοσ του ζργου ΡΔΕ, πρζπει να καταχωρθκεί μαηί με τισ λοιπζσ πλθροφορίεσ, κατά τθ δθμιουργία του αρχείου θλεκτρονικισ αναλυτικισ κατάςταςθσ αποδοχϊν. Για τθν παραπάνω καταχϊρθςθ χρθςιμοποιείται, αποκλειςτικά προσ το ςκοπό αυτό το πεδίο category (Ρεριγραφι μιςκοδοςίασ). Επιςθμαίνεται ότι θ καταχϊρθςθ των παραπάνω (αρικμόσ eps και ενάρικμοσ), είναι υποχρεωτικι και χρθςιμεφει ςτθ 3 ΑΔΑ: ΨΡΗ4Η-354 ςυνζχεια για τθν ενθμζρωςθ του «e-pde» από τθ ΕΑΡ αναφορικά με τθν κατάςταςθ των πλθρωμϊν.  Η ΕΑΡ, μετά από διαςταυρϊςεισ και ελζγχουσ, προωκεί τισ θλεκτρονικζσ αναλυτικζσ καταςτάςεισ αποδοχϊν ςτα διατραπεηικά ςυςτιματα ΔΙΑΣ Α.Ε. για τθ διενζργεια πλθρωμισ ςτουσ ατομικοφσ λογαριαςμοφσ των δικαιοφχων και ςτουσ φορείσ κρατιςεων.  Μετά τθν πραγματοποίθςθ των πλθρωμϊν από τθν ΕΑΡ ςτουσ δικαιοφχουσ, ακολουκεί θ αυτόματθ αποςτολι (μζςω κακοριςμζνθσ διεπαφισ), τθσ αναλυτικισ πλθροφορίασ των πλθρωμϊν ςτο e-pde. Η ορκι τιρθςθ τθσ παραπάνω διαδικαςίασ ζχει ωσ αποτζλεςμα κάκε θλεκτρονικι εντολι πλθρωμισ (eps) ςτο epde, για πλθρωμζσ μζςω ΕΑΡ, να ζχει τθν απαραίτθτθ αντιςτοίχθςθ με αρχείο πλθρωμισ τθσ ΕΑΡ από όπου πλθρϊκθκαν οι τελικοί αποδζκτεσ. Επιςθμαίνεται ότι, με βάςθ τθν διαδικαςία εκτζλεςθσ πλθρωμϊν μζςω ΕΑΡ, ιςχφουν τα ακόλουκα, για τα οποία υπάρχουν αναλυτικότερεσ οδθγίεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ: α) ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ λανκαςμζνου υπολογιςμοφ ςτα υποβλθκζντα αρχεία από τον εκκακαριςτι, μετά τθν πλθρωμι, παρζχεται θ δυνατότθτα τακτοποίθςθσ του λάκουσ ςυμψθφιςτικά ςε επόμενθ υποβολι. β) Σε περίπτωςθ απόρριψθσ πλθρωμισ που διενεργείται από το ςφςτθμα τθσ ΕΑΡ, το ποςό επιςτρζφει ςτο/υσ λογαριαςμο/φσ εξουςιοδότθςθσ, όπωσ αναφζρονται ςτθν πρϊτθ παράγραφο του εδαφίου ii του παρόντοσ άρκρου, ο εκκακαριςτισ ενθμερϊνεται μζςω τθσ εφαρμογισ υποβολισ αρχείων τθσ ΕΑΡ κακϊσ και με θλεκτρονικό μινυμα και φροντίηει για τθν καταχϊρθςθ του ορκοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του δικαιοφχου ςτθν εφαρμογι τθσ ΕΑΡ. Η καταβολι του πλθρωτζου ποςοφ πραγματοποιείται ςτθν επόμενθ θμερομθνία πλθρωμισ, ςτισ 13 ι 27 κάκε μινα. 4 ΑΔΑ: ΨΡΗ4Η-354 Τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ αμοιβισ τθσ ΔΙΑΣ Α.Ε. για τισ Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ Υπουργείων αναλαμβάνει θ Διεφκυνςθ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (πρϊθν Δ24) του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ». Επί του άρθρου 11  Διαγράφεται θ παρ. Α.5.  Αντικαθίςταται θ παρ. Β.6 ωσ εξισ: Ρλθρωμζσ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) Οι πάςθσ φφςεωσ αποδοχζσ ι πρόςκετεσ αμοιβζσ κ.λ.π., όπωσ αναφζρονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 5 τθσ με αρικμ. 2/37345/0004/4-06-2010 κυα (ΦΕΚ 784/Βϋ), που βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του Ρροχπολογιςμοφ Δθμοςίων Επενδφςεων καταβάλλονται μζςω του ςυςτιματοσ πλθρωμισ τθσ Ε.Α.Ρ. Επί του άρθρου 12  Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 : «Ιδιαίτερθ μνεία γίνεται δε για τθν πλθρωμι που πραγματοποιείται τθν 13θ θμζρα κάκε μινα, κατά τθν οποία το ΝΡΔΔ κα πρζπει να περιλαμβάνει ςτο ποςό, με το οποίο κα πιςτϊνει το νζο λογαριαςμό, και εκείνο (ακροιςτικά) που προκφπτει από τισ ςυγκεντρωτικζσ καταςτάςεισ ενταλμάτων».  Διαγράφονται τα κατωτζρω εδάφια τθσ παρ. 4 : «Η εξόφλθςθ του ςχετικοφ κάκε φορά τίτλου πλθρωμισ πραγματοποιείται με τθν εκτζλεςθ τθσ εντολισ μεταφοράσ τθσ ΕΑΡ (θλεκτρονικό αρχείο πλθρωμϊν ανά πλθρϊτρια τράπεηα προσ το διατραπεηικό ςφςτθμα) μζςω τθσ χρζωςθσ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του ΝΡΔΔ και με τθν ζγγραφθ αναγγελία πίςτωςθσ των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των δικαιοφχων, μζςω ςχετικϊν εγγράφων που παράγονται από τθν εφαρμογι τθσ ΕΑΡ, υπογράφονται από τον Διευκυντι τθσ και αποςτζλλονται ςτο ΝΡΔΔ. Τα ζγγραφα αναφζρουν τθν εκτζλεςθ τθσ εντολισ μεταφοράσ, βάςει των ςχετικϊν μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων και των ςυγκεντρωτικϊν καταςτάςεων ενταλμάτων, ςτουσ 5 ΑΔΑ: ΨΡΗ4Η-354 λογαριαςμοφσ των δικαιοφχων. Σε περίπτωςθ απορρίψεων, οι ΑΦΜ και οι ΙΒΑΝ των απορρίψεων παρατίκενται ςτο ζγγραφο αυτό».  Ππου γίνεται αναφορά ςε ΝΡΔΔ νοοφνται Νομικά Ρρόςωπα κάκε μορφισ. Επί του άρθρου 13  Προςτίθενται ςτο τζλοσ του άρκρου τα εξισ:  Ππου γίνεται αναφορά ςε ΝΡΔΔ νοοφνται Νομικά Ρρόςωπα κάκε μορφισ με τισ αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το άρκρο 13. Ενόψει τθσ εφαρμογισ τθσ Οικονομικισ και Διοικθτικισ Ταξινόμθςθσ από 1/01/2019 ωσ θμερομθνία ιςχφοσ τθσ παροφςθσ ορίηεται θ ανωτζρω. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ΢ ΤΠΟΤΡΓΟ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ΢ ΧΟΤΛΙΑΡΑΚΗ΢ Ακριβζσ αντίγραφο Ο Ρροϊςτάμενοσ του Αϋ Τμιματοσ 6 ΑΔΑ: ΨΡΗ4Η-354 ΠΙΝΑΚΑ΢ ΔΙΑΝΟΜΗ΢: Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ-Υπθρεςία Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υποκζςεων. 2. Βουλι των Ελλινων-Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. 3. Πλα τα Υπουργεία-Γενικζσ Διευκφνςεισ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (ΓΔΟΥ) και Διευκφνςεισ Οικονομικϊν (με τθν υποχρζωςθ να κοινοποιιςουν ςε όλουσ τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου τουσ και τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ). 4. Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ – Γενικζσ Διευκφνςεισ Εςωτερικισ Λειτουργίασ (με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςτισ Διευκφνςεισ Οικονομικοφ αρμοδιότθτάσ τουσ). 5. 6. Πλεσ τισ ΔΥΕΕ. Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων/Διεφκυνςθ Ραραγωγικισ Λειτουργίασ Συςτθμάτων, Εκτυπϊςεων και Λειτουργικισ Υποςτιριξθσ/Τμιμα Βϋ Μιςκοδοςίασ & Συντάξεων, Θεςςαλονίκθσ & Χανδρι 1, 183 46 Μοςχάτο. ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΢ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ Γραφείο κ. Υπουργοφ Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Υπουργοφ Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Επενδφςεων & ΕΣΡΑ Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Δ/νςεων Διεφκυνςθ Δθμοςίων Επενδφςεων 2. ΕΛΕΓΚΣΙΚΟ ΢ΤΝΕΔΡΙΟ ΙΙΙ. Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο κ. Υπουργοφ Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Υπουργοφ Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ Ρροϊςταμζνουσ Γενικϊν Δ/νςεων Διεφκυνςθ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (πρϊθν Δ24) Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ & Ελζγχου Εφαρμογισ Δθμοςιολογιςτικϊν Διατάξεων Διεφκυνςθ Ειςπράξεων Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Διεφκυνςθ Ειςοδθματικισ Ρολιτικισ Ενιαία Αρχι Ρλθρωμισ Διεφκυνςθ Κίνθςθσ Κεφαλαίων, Εγγυιςεων & Δανείων 7

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις