ΕΑΠ2005980ΕΞ2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤροποποίηση της εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(ΑΔΑ:ΨΡΗ4Η-354

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ οικ.9235ΕΞ2019.Δεύτερη τροποποίηση της εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.(ΑΔΑ:6Κ82Η-Ρ47)
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Κάνιγγος 29 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3329798 - 806 & 210 3329232 e-mail: eap@glk.gr Αθήνα 16-11-2018 Αρ. Πρωί: ΕΑΠ2005980ΕΞ2018 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα αποδεκτών Θέμα: Τροποποίηση της εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 2/57873/24-08-2010 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής ως ακολούθως : Επί του άρθρου 51 > Διαγράφεται το κατωτέρω εδάφιο της παραγράφου 1.δ. : «δαπάνες μετακίνησης του ν. 2685/1999 ή έξοδα κίνησης, βάσει άλλων διατάξεων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων (όπως του π.δ. 200/1993) ή κοινών υπουργικών αποφάσεων». > Προστίθεται παράγραφος 1.ε. ως εξής: «δαπάνες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδοτούνται τόσο από ενωσιακούς όσο και από εθνικούς πόρους, οι οποίες αφορούν σε δαπάνες μισθοδοσίας, αποζημιώσεις παροχής υπηρεσιών από ομάδες ή επιτροπές εργασίας ή πάσης φύσεως επιτροπές ή αποζημίωση εμπειρογνωμόνων ή/και Aριθμ. 9235/ΕΞ2019/11-2-2019: Η κατάργηση επί του άρθρου 5 του εδαφίου της παραγράφου Ι.δ., «δαπάνες μετακίνησης του ν. 2685/1999 ή έξοδα κίνησης, βάσει άλλων διατάξεων νόμου, προεδρικών διαταγμάτων (όπως του π.δ. 200/1993) ή κοινών υπουργικών αποφάσεων», ισχύει μόνο για δαπάνες σε βάρος του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 1 1 αξιολογητών ή τέλος αποζημίωση μελών ομάδων ελέγχου». > Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 ως κατωτέρω: «3. Επισημαίνεται ότι, στην πληρωμή μέσω ΕΑΠ εμπίπτουν οι πάσης φύσεως αποδοχές των υπόχρεων απογραφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 και της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4389/2016, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησης τους. Αρμόδια Υπηρεσία για την επιβεβαίωση της υποχρέωσης απογραφής είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης». Επί του άρθρου 10 > Αντικαθίσταται ο τίτλος «Διαδικασία καταβολής αμοιβών σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού» ως εξής: «Διαδικασία καταβολής αμοιβών σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού» > Διαγράφεται η παράγραφος Α.4. > Προστίθενται στο τέλος του άρθρου τα εξής: «Διαδικασία καταβολής αμοιβών σε βάρος του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Η πληρωμή των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 5 της αριθ. 2/37345/0004/4-06-2010 κυα (ΦΕΚ 784/Β'), ο προϋπολογισμός των οποίων βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, διενεργείται μέσω του συστήματος πληρωμής της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 αυτής, με τη δημιουργία τραπεζικού/ών λογαριασμού/ών του Διαχειριστή έργου (Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων ή ΝΠ), για το σκοπό αυτό. Ειδικότερα σε ότι αφορά, α) στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων, αυτές οφείλουν να ανοίξουν σχετικό λογαριασμό στην ΤτΕ σε συνεργασία με την Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ24) του ΓΛΚ β) στα Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής, αυτά δύναται να διατηρούν λογαριασμό στην ΤτΕ ή σε εμπορική τράπεζα, για τον οποίο εξουσιοδοτούν την ΕΑΠ να πραγματοποιεί τις πληρωμές αρμοδιότητάς της. 2 Για κάθε Διαχειριστή έργου (Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων ή ΝΠ) ορίζεται εκκαθαριστής ο οποίος εγγράφεται, πιστοποιείται στην εφαρμογή της ΕΑΠ και λαμβάνει κωδικό χρήστη. Εκκαθαριστής ορίζεται ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857/Β'/28-12-2015). Ο εκκαθαριστής είναι υπεύθυνος για την μεταφόρτωση (upload) στην εφαρμογή της ΕΑΠ της ηλεκτρονικής αναλυτικής κατάστασης αποδοχών (αρχείο XML της ΕΑΠ), σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες-κανόνες που ισχύουν, στις προβλεπόμενες από το σύστημα της ΕΑΠ ημερομηνίες οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της. Οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αναλυτικής κατάστασης αποδοχών, παρέχονται στην ιστοσελίδα της ΕΑΠ. Αναλυτικότερα, για τις πληρωμές του ΠΔΕ τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: • Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αναλυτικής κατάστασης αποδοχών, ο Υπεύθυνος Λογαριασμού του εκάστοτε Διαχειριστή έργου (Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων ή ΝΠ), χρεώνει τον λογαριασμό έργου/ΣΑ στην ΤτΕ και πιστώνει με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής μέσω του «e-pde» τον τραπεζικό λογαριασμό που διαθέτει για τις πληρωμές μέσω του συστήματος πληρωμής της ΕΑΠ, με το συνολικό ποσό του ανωτέρω αρχείου (π.χ. καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους, κρατήσεις και εισφορές). • Ο αριθμός ηλεκτρονικής εντολής πληρωμής (eps) μέσω του οποίου έγινε η μεταφορά των χρημάτων καθώς και ο ενάριθμος του έργου ΠΔΕ, πρέπει να καταχωρηθεί μαζί με τις λοιπές πληροφορίες, κατά τη δημιουργία του αρχείου ηλεκτρονικής αναλυτικής κατάστασης αποδοχών. Για την παραπάνω καταχώρηση χρησιμοποιείται, αποκλειστικά προς το σκοπό αυτό το πεδίο category (Περιγραφή μισθοδοσίας). Επισημαίνεται ότι η καταχώρηση των παραπάνω (αριθμός eps και ενάριθμος), είναι υποχρεωτική και χρησιμεύει στη συνέχεια για την ενημέρωση του «e-pde» από τη ΕΑΠ αναφορικά με την κατάσταση των πληρωμών. • Η ΕΑΠ, μετά από διασταυρώσεις και ελέγχους, προωθεί τις ηλεκτρονικές αναλυτικές καταστάσεις αποδοχών στα διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ Α.Ε. για τη διενέργεια πληρωμής στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και στους φορείς κρατήσεων. • Μετά την πραγματοποίηση των πληρωμών από την ΕΑΠ στους δικαιούχους, ακολουθεί η αυτόματη αποστολή (μέσω καθορισμένης διεπαφής), της αναλυτικής πληροφορίας των 3 πληρωμών στο e-pde. Η ορθή τήρηση της παραπάνω διαδικασίας έχει ως αποτέλεσμα κάθε ηλεκτρονική εντολή πληρωμής (eps) στο epde, για πληρωμές μέσω ΕΑΠ, να έχει την απαραίτητη αντιστοίχηση με αρχείο πληρωμής της ΕΑΠ από όπου πληρώθηκαν οι τελικοί αποδέκτες. Επισημαίνεται ότι, με βάση την διαδικασία εκτέλεσης πληρωμών μέσω ΕΑΠ, ισχύουν τα ακόλουθα, για τα οποία υπάρχουν αναλυτικότερες οδηγίες στην ιστοσελίδα της: α) σε περίπτωση διαπίστωσης λανθασμένου υπολογισμού στα υποβληθέντα αρχεία από τον εκκαθαριστή, μετά την πληρωμή, παρέχεται η δυνατότητα τακτοποίησης του λάθους συμψηφιστικά σε επόμενη υποβολή. β) Σε περίπτωση απόρριψης πληρωμής που διενεργείται από το σύστημα της ΕΑΠ, το ποσό επιστρέφει στο/υς λογαριασμο/ύς εξουσιοδότησης, όπως αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του εδαφίου ii του παρόντος άρθρου, ο εκκαθαριστής ενημερώνεται μέσω της εφαρμογής υποβολής αρχείων της ΕΑΠ καθώς και με ηλεκτρονικό μήνυμα και φροντίζει για την καταχώρηση του ορθού τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου στην εφαρμογή της ΕΑΠ. Η καταβολή του πληρωτέου ποσού πραγματοποιείται στην επόμενη ημερομηνία πληρωμής, στις 13 ή 27 κάθε μήνα. Την κάλυψη της δαπάνης αμοιβής της ΔΙΑΣ Α.Ε. για τις Κεντρικές Υπηρεσίες Υπουργείων αναλαμβάνει η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ24) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους». Επί του άρθρου 11 > Διαγράφεται η παρ. Α.5. > Αντικαθίσταται η παρ. Β.6 ως εξής: Πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Οι πάσης φύσεως αποδοχές ή πρόσθετες αμοιβές κ.λ.π., όπως αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 της με αριθμ. 2/37345/0004/4-06-2010 κυα (ΦΕΚ 784/Β'), που βαρύνουν τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων καταβάλλονται μέσω του συστήματος πληρωμής της Ε.Α.Π. 4 Επί του άρθρου 12 > Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 : «Ιδιαίτερη μνεία γίνεται δε για την πληρωμή που πραγματοποιείται την 13η ημέρα κάθε μήνα, κατά την οποία το ΝΠΔΔ θα πρέπει να περιλαμβάνει στο ποσό, με το οποίο θα πιστώνει το νέο λογαριασμό, και εκείνο (αθροιστικά) που προκύπτει από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ενταλμάτων». > Διαγράφονται τα κατωτέρω εδάφια της παρ. 4 : «Η εξόφληση του σχετικού κάθε φορά τίτλου πληρωμής πραγματοποιείται με την εκτέλεση της εντολής μεταφοράς της ΕΑΠ (ηλεκτρονικό αρχείο πληρωμών ανά πληρώτρια τράπεζα προς το διατραπεζικό σύστημα) μέσω της χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού του ΝΠΔΔ και με την έγγραφη αναγγελία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, μέσω σχετικών εγγράφων που παράγονται από την εφαρμογή της ΕΑΠ, υπογράφονται από τον Διευθυντή της και αποστέλλονται στο ΝΠΔΔ. Τα έγγραφα αναφέρουν την εκτέλεση της εντολής μεταφοράς, βάσει των σχετικών μισθοδοτικών καταστάσεων και των συγκεντρωτικών καταστάσεων ενταλμάτων, στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Σε περίπτωση απορρίψεων, οι ΑΦΜ και οι ΙΒΑΝ των απορρίψεων παρατίθενται στο έγγραφο αυτό». > Όπου γίνεται αναφορά σε ΝΠΔΔ νοούνται Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής. Επί του άρθρου 13 > Προστίθενται στο τέλος του άρθρου τα εξής: > Όπου γίνεται αναφορά σε ΝΠΔΔ νοούνται Νομικά Πρόσωπα κάθε μορφής με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 13. > «Η συμμόρφωση στα ανωτέρω διαλαμβανόμενα δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/3/2019.»2 2 Η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε με την οικ.9235ΕΞ2019 εγκύκλιο με ΑΔΑ: 6Κ82Η-Ρ47 5 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος του Α' Τμήματος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1. Προεδρία της Δημοκρατίας-Υπηρεσία Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων. 2. Βουλή των Ελλήνων-Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 3. Όλα τα Υπουργεία-Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και Διευθύνσεις Οικονομικών (με την υποχρέωση να κοινοποιήσουν σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου τους και τις Ανεξάρτητες Αρχές). 4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις - Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας (με την υποχρέωση να την κοινοποιήσουν στις Διευθύνσεις Οικονομικού αρμοδιότητάς τους). 5. Όλες τις ΔΥΕΕ. 6. Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων/Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων, Εκτυπώσεων και Λειτουργικής Υποστήριξης/Τμήμα Β' Μισθοδοσίας & Συντάξεων, Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, 183 46 Μοσχάτο. ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων 2. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γραφείο κ. Υπουργού Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης (πρώην Δ24) 6 Διεύθυνση Συντονισμού & Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων Διεύθυνση Εισπράξεων Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής Ενιαία Αρχή Πληρωμής Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων & Δανείων 7 8

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις