οικ.2/84027/ΔΠΓΚ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005.

ΦΕΚ: 5171/B/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.11.16 19:04:27 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 61447 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/84027/ΔΠΓΚ Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην OTA και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 63 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143). 3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145). 4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'116). 5. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β'2168). 6. Την ανάγκη καθορισμού του πλαισίου για την αναμόρφωση των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εξασφαλίζοντας τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και την απρόσκοπτη εκτέλεση των προϋπολογισμών των φορέων. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Πεδίο Εφαρμογής Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης περιλαμβάνει τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (φορείς εκτός Κεντρικής Διοίκησης), συμπεριλαμβανομένων και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ) που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) και φορέων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (Α΄314). Αρ. Φύλλου 5171 2. Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως αναμόρφωση ή τροποποίηση του προϋπολογισμού ορίζεται η οποιαδήποτε, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, μεταβολή του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού του φορέα και ειδικότερα: α) η ανακατανομή πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων από Κωδικό Αριθμό Εξόδου σε Κωδικό Αριθμό Εξόδου, προκειμένου περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή από λογαριασμό γενικής λογιστικής σε λογαριασμό γενικής λογιστικής, προκειμένου περί Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ύψος των πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού και συνεπώς ούτε το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, β) η ανακατανομή των προβλεπόμενων εσόδων από Κωδικό Αριθμό Εσόδου σε Κωδικό Αριθμό Εσόδου, προκειμένου περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή από λογαριασμό γενικής λογιστικής σε λογαριασμό γενικής λογιστικής, προκειμένου περί Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ύψος των εσόδων του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού και συνεπώς ούτε το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, γ) η αύξηση ή μείωση του συνολικού ύψους των εσόδων ή και του συνολικού ύψους των πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού, η οποία επιφέρει ή όχι μεταβολή του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος. 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού με βελτίωση ή τήρηση δημοσιονομικού αποτελέσματος Οι εγκεκριμένοι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των φορέων δύνανται να αναμορφώνονται, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον βελτιώνεται ή τηρείται τουλάχιστον το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται μείωση πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για αποδοχές τακτικού προσωπικού, συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα και επιδόματα, για την αύξηση πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων που αφορούν άλλες κατηγορίες δαπανών. Οι εγκεκριμένοι αναλυτικοί προϋπολογισμοί δύνανται να αναμορφώνονται και στην περίπτωση χρήσης ταμεια- 61448 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κών διαθεσίμων, εφόσον τηρείται το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. Όσον αφορά τα ΝΠΔΔ, στην περίπτωση χρήσης ταμειακών διαθεσίμων για εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, οι εγκεκριμένοι αναλυτικοί προϋπολογισμοί δύνανται να αναμορφώνονται όταν οι σχετικές πιστώσεις δεν έχουν προβλεφθεί στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, εφόσον οι σχετικές υποχρεώσεις: • έχουν καταγραφεί και εμφανίζονται στα βιβλία του φορέα, βάσει τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, κατά τη λήξη του προηγούμενου οικονομικού έτους και • έχουν υποβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σύνοψη e-portal). Στην ανωτέρω περίπτωση δεν απαιτείται αναμόρφωση όταν οι σχετικές πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Όσον αφορά τα ΝΠΙΔ, στην περίπτωση χρήσης ταμειακών διαθεσίμων για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον οι σχετικές υποχρεώσεις: • έχουν λογιστικοποιηθεί και εμφανίζονται στα βιβλία του φορέα στα προηγούμενα οικονομικά έτη και • έχουν υποβληθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο πλαίσιο της υποβολής μηνιαίων οικονομικών στοιχείων, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (σύνοψη e-portal), δεν απαιτείται πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων ούτε αναμόρφωση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών. Οι λόγοι αναμόρφωσης πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς και η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της αναμόρφωσης αξιολογείται από την οικεία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του εποπτεύοντος Υπουργείου. 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού με επιδείνωση δημοσιονομικού αποτελέσματος Κατ' εξαίρεση, οι εγκεκριμένοι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των φορέων δύνανται να αναμορφώνονται, με επιδείνωση του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος, για τους παρακάτω λόγους: α) Έκτακτα γεγονότα, όπως φυσικές καταστροφές και κοινωνικές αναταράξεις, που προκαλούν δαπάνες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 για τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς. β) Εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων, κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων, οι οποίες τίθενται σε ισχύ μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 για τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς. γ) Εκτέλεση τελεσίδικων και εκτελεστών δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες περιέρχονται στο φορέα μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 54 του ν. 4270/2014 για τους συνοπτικούς προϋπολογισμούς, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης βεβαίωσης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα Τεύχος Β’ 5171/16.11.2018 ότι η δικαστική απόφαση είναι τουλάχιστον τελεσίδικη και εκτελεστή ή προσωρινά εκτελεστή, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. δ) Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 «Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων εποπτευόμενων φορέων» του ν. 4440/2016 (Α'224) για τις περιπτώσεις που επιφέρει επιδείνωση του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματος. ε) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών, απόδοση ποσών από μερίσματα ή άλλους λόγους και επιστροφή επιχορήγησης προηγούμενων οικονομικών ετών η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε. στ) Κάλυψη υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους για εφάπαξ αποζημιώσεις σε υπαλλήλους ΙΔΑΧ που συνταξιοδοτούνται. ζ) Εξόφληση υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους, για τις οποίες ενισχύθηκε ο προϋπολογισμός κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα του προηγούμενου οικονομικού έτους, με έκτακτη, πέραν της προβλεπόμενης στον προϋπολογισμό του φορέα, επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η έκτακτη αυτή επιχορήγηση εισπράχθηκε και εμφανίστηκε στα βιβλία του φορέα, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. η) Εξόφληση υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους για επενδυτικά προγράμματα και συνεχιζόμενα έργα, με χρήση επιχορηγήσεων που εισπράχθηκαν και εμφανίστηκαν στα βιβλία του φορέα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη στο πλαίσιο των συγκεκριμένων επενδυτικών προγραμμάτων και συνεχιζόμενων έργων. θ) Εξόφληση υποχρεώσεων τρέχοντος οικονομικού έτους που αφορούν στην πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων που προκύπτουν από προκήρυξη ή κατακύρωση ή σύμβαση ή ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενων οικονομικών ετών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα εξής: αα) είχε εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων ή μέρος αυτών, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ββ) δεν τιμολογήθηκαν οι σχετικές υποχρεώσεις, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, γγ) έχει διενεργηθεί ανατροπή της ανάληψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ/τος 80/2016. ι) Εξόφληση συγκεκριμένων δαπανών τρέχοντος οικονομικού έτους εφόσον συνδέονται άμεσα με τακτικά ή έκτακτα έσοδα, τα οποία εισπράχθηκαν και εμφανίστηκαν στα βιβλία του φορέα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη. ια) Κάλυψη δαπανών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193), της περίπτωσης α της παρ. 7 του άρθρου 59 του ν.4485/2017 (Α'114) και της παρ.7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195). Τεύχος Β’ 5171/16.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ιβ) Άλλες εξαιρετικές ή ειδικές περιπτώσεις, εφόσον αιτιολογούνται επαρκώς. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται αναμόρφωση προϋπολογισμού, όταν οι σχετικές πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. Για τις περιπτώσεις ζ ως και ια, οι εγκεκριμένοι αναλυτικοί προϋπολογισμοί αναμορφώνονται με χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Για τις λοιπές περιπτώσεις δύνανται να αναμορφώνονται και χωρίς να γίνεται ταυτόχρονη χρήση ταμειακών διαθεσίμων. Για τις περιπτώσεις α και ιβ απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, ανεξαρτήτως της χρήσης ή μη ταμειακών διαθεσίμων. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. 5. Διαδικασία αναμόρφωσης προϋπολογισμών Η διαδικασία αναμόρφωσης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των φορέων, καθορίζεται ως εξής: α) Το αίτημα αναμόρφωσης υποβάλλεται από τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών του φορέα στην οικεία Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ), συνοδευόμενο από αντίγραφο της εγκριτικής πράξης του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, αιτιολογική έκθεση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, όπου τεκμηριώνονται επαρκώς η ανάγκη και οι λόγοι αναμόρφωσης, και τυχόν υποστηρικτικά στοιχεία. Η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της αναμόρφωσης αξιολογείται από την οικεία ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου. Ειδικά για τις ΑΔΑ, η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχη έκθεση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών της ΑΔΑ και τυχόν υποστηρικτικά στοιχεία. β) Για τις περιπτώσεις που απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, το αίτημα αναμόρφωσης αποστέλλεται από την οικεία ΓΔΟΥ στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), συνοδευόμενο από εισήγηση και αναλυτική έκθεση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και τυχόν υποστηρικτικά στοιχεία. Ειδικά για τις ΑΔΑ, το αίτημα αναμόρφωσης αποστέλλεται από την οικεία οικονομική υπηρεσία απευθείας στη ΔΠΓΚ του ΓΛΚ, συνοδευόμενο από αντίστοιχη εισήγηση και αναλυτική έκθεση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και τυχόν υποστηρικτικά στοιχεία. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των λόγων για την αναμόρφωση και των επιπτώσεων επί του σκέλους των εσόδων και των εξόδων, του δημοσιονομικού αποτελέσματος και των υποχρεώσεων του φορέα. Το αίτημα πρέπει να είναι βάσιμο και επαρκώς αιτιολογημένο και να μην θέτει σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς στόχους του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. γ) Οι αναμορφωμένοι προϋπολογισμοί υιοθετούνται από τα αρμόδια όργανα διοίκησης των φορέων και 61449 εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών. Ειδικά για τις ΑΔΑ, οι αναμορφωμένοι προϋπολογισμοί υιοθετούνται και εγκρίνονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της ΑΔΑ, μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις που απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, οι αναμορφωμένοι προϋπολογισμοί εγκρίνονται μόνο κατόπιν παροχής της σχετικής έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού του φορέα, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικά για τις ΑΔΑ, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης της ΑΔΑ, μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών. δ) Οι σχετικές αποφάσεις για την αναμόρφωση των προϋπολογισμών κοινοποιούνται στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του ΓΛΚ. Ειδικά στις περιπτώσεις που μεταβάλλεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ή απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται επιπλέον στη ΔΠΓΚ και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων του ΓΛΚ. Ειδικά για τις ΑΔΑ, οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στη ΔΠΓΚ και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων του ΓΛΚ, εφόσον μεταβάλλεται το δημοσιονομικό αποτέλεσμα ή απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών. ε) Ειδικά όσον αφορά στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), για τη διαδικασία αναμόρφωσης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους και τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 59 και 61 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α'114). στ) Σε περιπτώσεις που τα στοιχεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού του εκάστοτε φορέα αποκλίνουν από τους δημοσιονομικούς στόχους, οι αποφάσεις αναμόρφωσης προϋπολογισμών με τις οποίες έχει μεταβληθεί το αρχικά εγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αναφέρονται αναλυτικά στην προβλεπόμενη έκθεση αιτιολόγησης των αποκλίσεων που υποβάλλεται από τον προϊστάμενο οικονομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την αριθ. 2/2179/ΔΠΓΚ/09.01.2018 (Β'23) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η αριθ. 2/69327/ΔΠΓΚ/25.9.2018 (Β΄4300) όμοια απόφαση. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2018 Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 61450 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 5171/16.11.2018 Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr. r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: www.et.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. *02051711611180004*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις