οικ.2/84018/ΔΠΓΚ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤροποποίηση της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240).

ΦΕΚ: 5172/B/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.11.16 19:41:56 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 61451 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.2/ 84018 /ΔΠΓΚ Τροποποίηση της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 156 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143). 2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.2592/ 1998 «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄57). 3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4557/ 2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α΄139). 4. Τις διατάξεις του ν. 4427/2016 «Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (Α΄188). 5. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄159). 6. Το π.δ. 84/2018 «Οργάνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» (Α΄156). 7. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α΄103). Αρ. Φύλλου 5172 8. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116). 9. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168). 10. Τα αριθμ. 2/81938/ΔΛΓΚ/7.11.2018 και 2/82665/ ΔΛΓΚ/12.11.2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης. 11. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της διοικητικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού. 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Το Παράρτημα Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού», το οποίο καθορίζει την αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240), αντικαθίστανται με τo Παράρτημα Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού» της παρούσας απόφασης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Tο Παράρτημα Β «Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού», το οποίο καθορίζει την διοικητική ταξινόμηση ανά φορέα Κεντρικής Διοίκησης, της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240), όπως αντικαταστάθηκε με την αριθμ. 2/65280/ΔΠΓΚ/5.9.2018 (Β’ 4092) όμοια, αντικαθίσταται με το Παράρτημα B «Διοικητική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού» της παρούσας απόφασης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2ος βαθμός 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 4ος βαθμός 1 11 111 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11103 1110301 1110301 1110301 1110302 1110302 1110302 1110303 1110303 1110303 1110289 1110289 1110202 1110202 1110203 1110203 1110204 1110204 1110205 1110205 1110205 1110289 1110201 1110201 1110201 11102 5ος βαθμός 1 11 111 11101 1110101 1110101 1110102 1110102 1110189 1110189 11103 1110301 1110301001 1110301002 1110302 1110302001 1110302002 1110303 1110303001 1110303002 1110289002 1110289001 ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων εισαγόμενα προϊόντα Ειδικοί φόροι κατανάλωσης ΕΦΚ υγραερίων ΕΦΚ υγραερίων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. ΕΦΚ υγραερίων - εισαγόμενα προϊόντα ΕΦΚ βενζινών ΕΦΚ βενζινών - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. ΕΦΚ βενζινών - εισαγόμενα προϊόντα ΕΦΚ diesel κίνησης ΕΦΚ diesel κίνησης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. ΕΦΚ diesel κίνησης - εισαγόμενα προϊόντα 1110201 ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - προϊόντα 1110201001 εγχώρια και από Ε.Ε. ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών - εισαγόμενα 1110201002 προϊόντα 1110202 ΦΠΑ στα οχήματα 1110202001 ΦΠΑ στα οχήματα 1110203 ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη 1110203001 ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη 1110204 ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο 1110204001 ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο 1110205 ΦΠΑ καπνικών προϊόντων 1110205001 ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε. 1110205002 ΦΠΑ καπνικών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες 1110289 ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω τελωνείων 11102 Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται από τελωνεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού - Έσοδα Περιγραφή 6ος βαθμός 1 ΕΣΟΔΑ 11 Φόροι 111 Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών 11101 Φόροι προστιθέμενης αξίας που εισπράττονται μέσω Δ.Ο.Υ 1110101 ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά 1110101001 ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρονικά 1110102 ΦΠΑ στις νέες οικοδομές 1110102001 ΦΠΑ στις νέες οικοδομές 1110189 ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ 1110189001 ΦΠΑ λοιπών περιπτώσεων που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ 1463Μ 1433Μ 1462 1432 1461 1431 1151 1115Μ, 1124 1118 1158 1115Μ, 1123 1115Μ,1122 1115Μ, 1121 1157 1117 1119 1113 1111, 1112 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 3ος βαθμός 1 11 111 111 111 111 111 111 111 111 61452 Τεύχος Β’ 5172/16.11.2018 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 4ος βαθμός 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 1110318 1110317 1110316 1110316 1110317 1110315 1110315 1110314 1110315 1110314 1110312 1110312 1110312 1110313 1110313 1110313 1110314 1110311 1110311 1110310 1110310 1110310 1110310 1110311 1110309 5ος βαθμός 1110304 1110304 1110304 1110305 1110305 1110306 1110306 1110309 1110309 ΕΦΚ diesel θέρμανσης ΕΦΚ diesel θέρμανσης - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. ΕΦΚ diesel θέρμανσης - εισαγόμενα προϊόντα ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια ΕΦΚ στο φυσικό αέριο ΕΦΚ στο φυσικό αέριο ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε. ΕΦΚ λοιπών ενεργειακών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εγχώρια και από Ε.Ε. ΕΦΚ στα προϊόντα καπνού - εισαγόμενα από τρίτες χώρες Ειδική εισφορά στα εγχώρια τσιγάρα ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων - εισαγόμενα προϊόντα ΕΦΚ στη μπύρα ΕΦΚ στη μπύρα - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. ΕΦΚ στη μπύρα - εισαγόμενα προϊόντα ΕΦΚ στο κρασί ΕΦΚ στο κρασί - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. ΕΦΚ στο κρασί - εισαγόμενα προϊόντα Φόρος κατανάλωσης στον καφέ Περιγραφή 1110318 Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων 1110317001 Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία 1110314002 Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - εισαγόμενα προϊόντα 1110315 Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - προϊόντα εγχώρια 1110315001 και από Ε.Ε. Φόρος κατανάλωσης στο ηλεκτρονικό τσιγάρο - εισαγόμενα 1110315002 προϊόντα 1110316 Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων 1110316001 Ειδικός φόρος πολυτελείας επιβατικών αυτοκινήτων 1110317 Εφάπαξ εισφορά στα φορτηγά Ι.Χ. που μπαίνουν σε κυκλοφορία 1110314001 Φόρος κατανάλωσης στον καφέ - προϊόντα εγχώρια και από Ε.Ε. 1110312 1110312001 1110312002 1110313 1110313001 1110313002 1110314 1110311002 1110311001 1110310 1110310001 1110310002 1110310003 1110311 1110309002 6ος βαθμός 1110304 1110304001 1110304002 1110305 1110305001 1110306 1110306001 1110309 1110309001 1373 1341, 1342 1446 1476 1445 1475 1474 1444 1473 1443 1442 1472 1471 1441 1511 1434 1464 1466 1465 1463Μ 1433Μ Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 3ος βαθμός 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Τεύχος Β’ 5172/16.11.2018 61453 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 111 111 111 111 111 11106 11106 11106 11106 11106 11106 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11103 11103 11103 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11103 11103 4ος βαθμός 1110602 1110602 1110601 1110601 11106 1110601 1110589 1110501 1110501 1110502 1110502 1110503 1110503 1110504 1110504 1110505 1110505 1110507 1110507 1110589 11105 1110389 1110389 1110389 11104 1110401 1110401 1110402 1110402 1110403 1110403 1110489 1110489 1110318 1110318 5ος βαθμός Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων - χωρών της Ε.Ε. και εγχωρίως παραγόμενων ειδών Ειδικός φόρος πολυτελείας εμπορευμάτων -εισαγομένων από τρίτες χώρες ΕΦΚ λοιπών προϊόντων ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εγχώρια και από Ε.Ε. ΕΦΚ λοιπών προϊόντων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες Φόροι με μορφή χαρτοσήμου Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα Τέλη χαρτοσήμου σε μισθώματα από ακίνητα Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις Τέλη χαρτοσήμου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου Πρόσθετο ποσοστό 20% στα τέλη χαρτοσήμου Λοιπά τέλη χαρτοσήμου Λοιπά τέλη χαρτοσήμου Περιγραφή Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων Φόρος στη μεταβίβαση οικοπέδων και αγροκτημάτων Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών Φόρος στη μεταβίβαση οικοδομών Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων Δικαιώματα-Τέλη άμισθων υποθηκοφυλακείων Δικαιώματα-Τέλη έμμισθων υποθηκοφυλακείων Δικαιώματα-Τέλη έμμισθων υποθηκοφυλακείων Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών Φόρος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών Λοιποί Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών Φόροι ταξινόμησης οχημάτων Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εγχώρια και από Ε.Ε. Τέλος ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα - εισαγόμενα από τρίτες χώρες Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα 1110602001 Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εγχώρια και από Ε.Ε. 1110602 1110601002 1110601001 11106 1110601 1110589001 1110501 1110501001 1110502 1110502001 1110503 1110503001 1110504 1110504001 1110505 1110505001 1110507 1110507001 1110589 11105 Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών 1110389 1110389001 1110389002 11104 1110401 1110401001 1110402 1110402001 1110403 1110403001 1110489 1110489001 1110318002 1110318001 6ος βαθμός 1452 1421 1451 1213, 1215, 1218, 1219Μ, 1376, 3433, 3434 1219Μ 2377 2376 1217 1211 1212 1229 1228 1226 1224 1358, 1479 1449 1343 1344 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 3ος βαθμός 61454 Τεύχος Β’ 5172/16.11.2018 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 3ος βαθμός 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11106 11106 11106 11106 4ος βαθμός 1110822 1110822 1110823 1110823 1110824 1110824 1110825 1110825 1110889 1110821 11108 1110801 1110801 1110802 1110802 1110802 1110803 1110803 1110804 1110804 1110809 1110809 1110810 1110810 1110811 1110811 1110813 1110813 1110814 1110814 1110815 1110815 1110820 1110820 1110821 1110609 1110609 1110609 1110602 5ος βαθμός 1110822 1110822001 1110823 1110823001 1110824 1110824001 1110825 1110825001 1110889 1110821001 11108 1110801 1110801001 1110802 1110802001 1110802002 1110803 1110803001 1110804 1110804001 1110809 1110809001 1110810 1110810001 1110811 1110811001 1110813 1110813001 1110814 1110814001 1110815 1110815001 1110820 1110820001 1110821 1110609002 1110609 1110609001 1110602002 6ος βαθμός Τέλος ταξινόμησης στα φορτηγά αυτοκίνητα - εισαγόμενα από τρίτες χώρες Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εγχώρια και από Ε.Ε. Τέλος ταξινόμησης λοιπών οχημάτων - εισαγόμενα από τρίτες χώρες Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών Φόροι στα κρατικά λαχεία Φόροι στα κρατικά λαχεία Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο Φόροι στα μικτά κέρδη των καζίνο Κέρκυρας και Πάρνηθας Φόροι στα μικτά κέρδη των λοιπών καζίνο Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιγνίων Φόροι στα μικτά κέρδη τυχερών παιγνίων Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο Φόροι στα εισιτήρια των καζίνο Λοιποί Ειδικοί Φόροι σε Τυχερά Παίγνια Λοιποί Ειδικοί Φόροι σε Τυχερά Παίγνια Τέλη Eurocontrol Τέλη Eurocontrol Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων Τέλη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια Τέλος ΑμεΑ στα αεροπορικά εισιτήρια Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών Τέλη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών Τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων Τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων Φόρος ασφαλίστρων Φόρος ασφαλίστρων Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας Τέλη συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας Τέλη συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση Τέλος στη συνδρομητική Τηλεόραση Φόρος στη Διαμονή Φόρος στη Διαμονή Λοιποί ειδικοί φόροι σε υπηρεσίες Περιγραφή 1392 Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 1357 1394 1353 1352 1383 3436, 3741Μ 2534 3832 2535Μ, 3442Μ 3836 2554 2545 2548 2513, 2514 1424 1454 1422 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Τεύχος Β’ 5172/16.11.2018 61455 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 113 113 113 113 113 114 11301 11301 11301 11301 11309 114 11301 11202 11209 113 11301 11301 11301 11301 11301 11301 11201 11201 11201 11109 11109 11109 11109 11109 11109 112 11201 11201 11201 11201 11201 11201 11109 11109 11109 11108 4ος βαθμός 1130104 1130104 1130189 1130189 11309 114 1130103 11202 11209 113 11301 1130101 1130101 1130102 1130102 1130103 1120189 1120189 1120103 1110902 1110902 1110903 1110903 1110989 1110989 112 11201 1120101 1120101 1120102 1120102 1120103 1110901 11109 1110901 1110889 5ος βαθμός Περιγραφή Ειδικοί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων Ειδικοί Φόροι στη διακίνηση καυσίμων Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας Λοιποί Ειδικοί Φόροι και τέλη σε προϊόντα Λοιποί Ειδικοί Φόροι και τέλη σε προϊόντα Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών Δασμοί Δασμοί κοινού δασμολογίου Δασμοί κοινού δασμολογίου Δασμοί αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί Δασμοί αντιντάμπιγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί Εισφορές και λοιπά τέλη Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης 1130104 1130104001 1130189 1130189001 11309 114 1130103001 11202 11209 113 11301 1130101 1130101001 1130102 1130102001 1130103 Εισφορές επί εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων Λοιποί Φόροι επί εισαγωγών Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ) Φόρος στην ακίνητη περιουσία (ΦΑΠ) Ενιαίο τέλος ακινήτων Ενιαίο τέλος ακινήτων Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία Λοιποί φόροι στην ακίνητη περιουσία Λοιποί τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας Λοιποί φόροι επί παραγωγής 1120189001 Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 1120189 Λοιποί φόροι και δασμοί επί εισαγωγών 1120103001 Εισφορές και λοιπά τέλη Κοινής Οργάνωσης Αγορών της Ζάχαρης 1110902 1110902001 1110903 1110903001 1110989 1110989001 112 11201 1120101 1120101001 1120102 1120102001 1120103 1110901001 Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονίας 11109 Λοιποί Φόροι επί αγαθών 1110901 Εισφορά στο λάδι και στις ελιές για κάλυψη εξόδων δακοκτονίας 1110889001 Λοιποί ειδικοί φόροι σε υπηρεσίες 6ος βαθμός 0894 0225 0224 0223 0221 1521, 1861, 1862, 1863, 1869, 1912, 1914, 1915, 1921,1926, 1927, 1929 1922 1913 1911 1354, 1359, 1381, 1382, 1512, 1812 1531 3421, 3833 1355 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ 1314, 1351, 1356, 2415, 3417, 3423, 3427, 3441, 3443, 3528, 3442Μ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 113 112 112 113 113 113 113 113 113 113 112 112 112 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 111 111 111 111 3ος βαθμός 61456 Τεύχος Β’ 5172/16.11.2018 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 3ος βαθμός 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11402 11403 11404 11405 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11401 4ος βαθμός 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 1140905 1140905 1140906 1140906 1140907 1140907 1140908 1140908 1140904 1140904 1140903 11402 11403 11404 11405 11409 1140901 1140901 1140902 1140902 1140903 1140189 5ος βαθμός 11401 1140101 1140101 1140102 1140102 1140103 1140103 1140104 1140104 1140105 1140105 1140106 1140106 1140107 1140107 1140189 Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες Τέλος επιτηδεύματος Τέλος επιτηδεύματος Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων Άδειες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων Ειδικά τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών Έσοδα από εκδόσεις πολεοδομικών αδειών Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο Ειδικό τέλος για άδειες λειτουργίας καζίνο Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές Τέλη χορήγησης αδειών από τις λιμενικές αρχές Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας Άδειες για την λειτουργία εταιριών κινητής τηλεφωνίας Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες Περιγραφή Φόροι επί χρήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων Φόροι επί ρύπανσης Φόροι επί μισθοδοσίας και προσωπικού Φόροι επί διεθνών συναλλαγών Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις Γενική εισφορά ΕΛ.Γ.Α. σε γεωργικές επιχειρήσεις Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) Έσοδα Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1140904 Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Τέλη Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων του 1140904001 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1140905 Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες 1140905001 Κρατήσεις σε κρατικές προμήθειες 1140906 Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα 1140906001 Εισφορές σε χρήμα για επιχειρηματικά πάρκα 1140907 Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ. 1140907001 Κράτηση στις δαπάνες έργων των Ο.Τ.Α. για την Τ.Υ.Δ.Κ. 1140908 Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 1140908001 Κράτηση στις συμβάσεις της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας 1140903001 Τέλη υπέρ ΕΟΦ ετοιμότητας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 11402 11403 11404 11405 11409 1140901 1140901001 1140902 1140902001 1140903 1140189001 Λοιπές Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες 6ος βαθμός 11401 1140101 1140101001 1140102 1140102001 1140103 1140103001 1140104 1140104001 1140105 1140105001 1140106 1140106001 1140107 1140107001 1140189 3826 Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3823 3541 3514, 3825 3438 3538 3822 3537 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1259, 1372, 1377, 3444Μ 2448 3435 3837 3518 1375 6721Μ 0896 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Τεύχος Β’ 5172/16.11.2018 61457 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 115 115 115 115 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 115 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 4ος βαθμός 11409 1150107 1150107 1150106 1150106 1150105 1150101 1150101 1150102 1150102 1150103 1150103 1150104 1150104 1150105 11501 115 1140989 1140913 1140913 1140989 1140912 1140912 1140911 1140910 1140910 1140911 1140909 5ος βαθμός 1140909 1150107 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ 1150107001 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα ΦΠ 1150106001 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - εκκαθάριση δηλώσεων Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή Φόρος στο εισόδημα ΦΠ - προκαταβολή Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση Φόρος στο εισόδημα από μισθούς - παρακράτηση Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση Φόρος στο εισόδημα από συντάξεις - παρακράτηση Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) παρακράτηση Φόρος στο εισόδημα ΦΠ (πλην μισθών και συντάξεων) 1150105001 παρακράτηση 1150106 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας 1150101 1150101001 1150102 1150102001 1150103 1150103001 1150104 1150104001 1150105 11501 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) 115 Φόρος εισοδήματος 1140989001 Λοιπoί φόροι επί της παραγωγής 1140912 Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Αμοιβή χορήγησης δικαιωμάτων και προνομίων στο Διεθνή 1140912001 Αερολιμένα Αθηνών 1140913 Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων 1140913001 Κράτηση ύψους 0,02% στις αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων 1140989 Λοιπoί φόροι επί της παραγωγής 1140911001 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος Περιγραφή 6ος βαθμός 1140909 Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών προϊόντων Τέλη ελέγχων εισαγομένων και εξαγομένων φυτών και φυτικών 1140909001 προϊόντων 1140910 Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών 1140910001 Άδειες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών Σταθμών 1140911 Συμμετοχή του Δημοσίου στα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος 0891 0828 0115 0113Μ 0113Μ 0112 0111 1527, 1528, 1529, 1899, 2515, 2517, 2518, 2519, 2531, 3412, 3418, 3422, 3424, 3429, 3431, 3432, 3511, 3512, 3526, 3527, 3529, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535 3542 2449Μ 2541Μ 3835Μ 3536 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 3ος βαθμός 114 61458 Τεύχος Β’ 5172/16.11.2018 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11503 11503 11504 11504 11504 11503 11502 11502 11502 11502 11503 11503 11503 11503 11502 11502 11502 11502 11502 11502 11502 11502 11502 11501 11501 11502 11502 11501 4ος βαθμός 11501 1150389 1150389 11504 1150489 1150489 1150302 1150206 1150206 1150289 1150289 11503 1150301 1150301 1150302 1150205 1150205 1150204 1150204 1150203 1150203 1150202 1150202 1150201 1150189 1150189 11502 1150201 1150108 5ος βαθμός 1150108 1150389 1150389001 11504 1150489 1150489001 1150302001 1150206 1150206001 1150289 1150289001 11503 1150301 1150301001 1150302 Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχείων Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης Λοιποί φόροι επί κερδών διακράτησης Φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια Λοιποί φόροι επί κερδών από λαχεία και τυχερά παίγνια Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ Εφάπαξ φόροι εισοδήματος ΝΠ Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών Λοιποί φόροι στο εισόδημα εταιριών Φόροι επί κερδών διακράτησης Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων Φόρος στο εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων Φόρος μεταβίβασης επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών στοιχείων 1150205001 Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών 1150203 Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων εκκαθάριση δηλώσεων Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων 1150203001 εκκαθάριση δηλώσεων 1150204 Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων προκαταβολή Φόρος στο εισόδημα κοινοπραξιών και λοιπών νομικών οντοτήτων 1150204001 προκαταβολή 1150205 Φόρος επί των διανεμόμενων κερδών των ημεδαπών εταιριών 1150202001 Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή Περιγραφή 6ος βαθμός 1150108 Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών εταιρειών Φόρος στο εισόδημα από μερίσματα και κέρδη αλλοδαπών 1150108001 εταιρειών 1150189 Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ 1150189001 Λοιποί φόροι στο εισόδημα ΦΠ 11502 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) 1150201 Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση 1150201001 δηλώσεων 1150202 Φόρος στο εισόδημα ΝΠ κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή 0143 0222 0114 0146 0123 0147, 0893 0142 0129 0127, 0128 0122 0121 0511, 0519 0116 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 3ος βαθμός 115 Τεύχος Β’ 5172/16.11.2018 61459 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 116 119 119 119 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 3ος βαθμός 115 115 11506 11506 116 11601 11601 11601 11601 11601 11601 11601 11602 119 11901 11901 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11505 11505 11505 11505 11506 11506 11506 11506 11505 4ος βαθμός 11505 11505 1150689 1150689 116 11601 1160101 1160101 1160102 1160102 1160189 1160189 11602 119 11901 1190101 1150605 1150605 1150604 1150604 1150603 1150603 1150602 1150502 1150502 1150589 1150589 11506 1150601 1150601 1150602 1150501 5ος βαθμός 11505 1150501 1150689 1150689001 116 11601 1160101 1160101001 1160102 1160102001 1160189 1160189001 11602 119 11901 1190101 1150605001 1150604001 Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών Λοιποί φόροι εισοδήματος ειδικών κατηγοριών Φόροι κεφαλαίου Φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών Φόροι και τέλη κληρονομιών Φόροι και τέλη κληρονομιών Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών Φόροι και τέλη δωρεών, γονικών και λοιπών παροχών Λοιποί φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών Λοιποί φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών Έκτακτοι φόροι κεφαλαίου Λοιποί τρέχοντες φόροι Φόροι οχημάτων Τέλη κυκλοφορίας Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων 1150605 Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - προκαταβολή 1150603001 Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό 1150604 Φόρος στο εισόδημα νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - εκκαθάριση δηλώσεων 1150602001 Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ. 1150603 Φόρος επί των τόκων από αποταμιεύσεις κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό Περιγραφή 6ος βαθμός 11505 Φόρος εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής 1150501 Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα δικαιώματα Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής για πνευματικά και άλλα 1150501001 δικαιώματα 1150502 Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους 1150502001 Φόρος εισοδήματος αλλοδαπής από τόκους 1150589 Λοιποί φόροι εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής 1150589001 Λοιποί φόροι εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής 11506 Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 1150601 Φόρος πλοίων 1150601001 Φόρος πλοίων 1150602 Φόρος επί των τόκων των καταθέσεων, συμφωνιών επαναγοράς, ομολόγων κ.λπ. 0214 Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 0213 0126, 0148, 0149 0125 0124 0145 0144 0141 0153, 0159 0152, 0158 0151, 0157 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ 61460 Τεύχος Β’ 5172/16.11.2018 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2ος βαθμός 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 3ος βαθμός 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 12 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 122 13 131 131 131 4ος βαθμός 11901 11901 11901 11902 11902 11902 11902 11902 11903 11903 11903 11904 11905 11906 11909 11909 11909 11909 11909 12 121 12101 12102 12103 12104 12105 12106 12106 12106 12109 122 12201 12201 12201 12201 12201 12201 12201 12202 13 131 13101 13102 5ος βαθμός 1190101 1190189 1190189 11902 1190201 1190201 1190289 1190289 11903 1190301 1190301 11904 11905 11906 11909 1190901 1190901 1190989 1190989 12 121 12101 12102 12103 12104 12105 12106 1210605 1210605 12109 122 12201 1220101 1220101 1220102 1220102 1220189 1220189 12202 13 131 13101 13102 6ος βαθμός 1190101001 1190189 1190189001 11902 1190201 1190201001 1190289 1190289001 11903 1190301 1190301001 11904 11905 11906 11909 1190901 1190901001 1190989 1190989001 12 121 12101 12102 12103 12104 12105 12106 1210605 1210605001 12109 122 12201 1220101 1220101001 1220102 1220102001 1220189 1220189001 12202 13 131 13101 13102 Τέλη κυκλοφορίας Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα Τρέχοντες φόροι επί κινητής περιουσίας Φόρος πολυτελούς διαβίωσης Φόρος πολυτελούς διαβίωσης Λοιποί φόροι κινητής περιουσίας Λοιποί φόροι κινητής περιουσίας Γενικές και ειδικές άδειες νοικοκυριών Έσοδα από ιατρικές εξετάσεις οδηγών Έσοδα από ιατρικές εξετάσεις οδηγών Κατά κεφαλήν φόροι Φόροι επί δαπανών Φόροι επί διεθνών συναλλαγών Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι Λοιπά μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα Λοιπά μη ταξινομημένα φορολογικά έσοδα Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι Διάφοροι άλλοι τρέχοντες φόροι Κοινωνικές εισφορές Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης Εισφορές εργοδοτών Εισφορές εργαζομένων Εισφορές αυτοαπασχολούμενων Εισφορές αγροτών Εισφορές ανέργων Εισφορές συνταξιούχων Εισφορές συνταξιούχων για παροχές υγείας Εισφορές συνταξιούχων για παροχές υγείας Λοιπές εισφορές μη κατανεμημένες Λοιπές κοινωνικές εισφορές Εισφορές εργαζομένων Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο Εισφορές εργαζομένων για συνταξιοδότηση από το Δημόσιο Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο Εισφορές εργαζομένων για παροχές υγείας από το Δημόσιο Λοιπές εισφορές εργαζομένων Λοιπές εισφορές εργαζομένων Εισφορές εργοδοτών Μεταβιβάσεις Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις από Κεντρική Διοίκηση Μεταβιβάσεις από νοσοκομεία Περιγραφή 0821, 0822, 0823, 0827 0811, 0812, 0813 0824, 0825 0826 0899 3931 3439 0892, 0895 0897 1362, 1364, 1374, 1379 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ 1363 Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ Τεύχος Β’ 5172/16.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 61461 2ος βαθμός 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 132 132 132 132 13201 13201 13201 13201 13201 13201 13201 13201 132 13109 13109 13109 13108 13108 13108 13108 13108 13108 13108 13109 13109 13105 13104 13104 13104 13103 4ος βαθμός 1320104 1320103 1320103 1320102 1320102 1320101 13201 1320101 132 1310902 1310902 1310901 13108 1310801 1310801 1310802 1310802 1310889 1310889 13109 1310901 13105 1310489 1310489 13104 13103 5ος βαθμός Μεταβιβάσεις από Υγειονομικές Περιφέρειες- Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ.) Περιγραφή Μεταβιβάσεις από λοιπά νομικά πρόσωπα Μέρισμα ΕΕΤΤ Μέρισμα ΕΕΤΤ Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ. Απολήψεις από Ν.Π.Δ.Δ. Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα Λοιπές μεταβιβάσεις από νομικά πρόσωπα Λοιπές Μεταβιβάσεις Χρέη που επαναβεβαιώνονται, σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, που εξέδωσαν επιταγές, που δεν πληρώθηκαν Ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος υπολόγων για ελλείμματα δημόσιων διαχειρίσεων 1320103001 Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 1320104 Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών λοιπών υπουργείων 1320102001 Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου ναυτιλίας 1320103 Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 1320101001 Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσωτερικών 1320102 Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου ναυτιλίας 13201 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία 1320101 Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Εσωτερικών 132 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη-μέλη της Ε.Ε 1310902001 1310901001 Χρέη που επαναβεβαιώνονται, σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, που εξέδωσαν επιταγές, που δεν πληρώθηκαν 1310902 Ποσά που βεβαιώνονται σε βάρος υπολόγων για ελλείμματα δημόσιων διαχειρίσεων 13108 1310801 1310801001 1310802 1310802001 1310889 1310889001 13109 1310901 13105 Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) 1310489 Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ 1310489001 Λοιπές μεταβιβάσεις από ΟΤΑ 13104 Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 13103 6ος βαθμός 4243 4242 4241 3241Μ 3828 3829Μ, 3111, 3113Μ, 3115, 3119 3112 3829Μ 3411 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 132 132 132 132 132 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 3ος βαθμός 61462 Τεύχος Β’ 5172/16.11.2018 2ος βαθμός 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13408 13409 13409 13409 13405 13404 13309 13309 134 13401 13402 13309 13301 13301 13301 13301 13301 13202 13202 133 13301 13301 13301 13301 13202 13202 13202 13202 13202 13201 13201 13201 4ος βαθμός 13408 13409 1340901 1340901 13405 13404 1330901 1330901 134 13401 13402 13309 1330103 1330103 1330189 1330189 1330102 1320289 1320289 133 13301 1330101 1330101 1330102 1320202 1320202 1320201 13202 1320201 1320189 1320189 1320104 5ος βαθμός Περιγραφή Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FΟRΑCS Κρήτης Λοιπά έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο. Λοιπά έσοδα από Ν.Α.Τ.Ο. Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Τρέχουσες μεταβιβάσεις από φορείς του εξωτερικού Τρέχουσες μεταβιβάσεις από Διεθνείς Οργανισμούς Απολήψεις Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών Απολήψεις Ν.Α.Τ.Ο. για παροχή αγαθών και υπηρεσιών Εισφορές Ν.Α.Τ.Ο. για δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης σταθμού FΟRΑCS Κρήτης 13408 13409 1340901 1340901001 13405 13404 1330901 1330901001 134 13401 13402 Μεταβιβάσεις από ξένες χώρες Μεταβιβάσεις από ξένες χώρες Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Κεντρική Διοίκηση Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Νοσοκομεία Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπά νομικά πρόσωπα Λοιπές Επιχορηγήσεις επενδύσεων Έσοδα από συνεισφορές για εκτέλεση έργων επενδύσεων Έσοδα από συνεισφορές για εκτέλεση έργων επενδύσεων 13309 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1330103 1330103001 1330189 1330189001 1330102001 1320289 1320289001 133 13301 1330101 1330101001 1330102 1320202001 Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP) 1320202 Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (SMP) 1320201001 Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA) 13202 Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. 1320201 Επιστροφή ποσών από Κεντρικές Τράπεζες της Ευρωζώνης (ANFA) 1320189001 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κοινοτικά ταμεία 1320189 Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα κοινοτικά ταμεία 1320104001 Απολήψεις για δράσεις μεταναστευτικών ροών λοιπών υπουργείων 6ος βαθμός 3114Μ 3114Μ 6823 6822 6821 4219Μ 3291Μ 3291Μ 3118, 4212, 4213, 4219Μ, 4233, 4239 4249 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ 7319, 7399 Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 134 134 134 134 134 134 133 133 134 134 134 133 133 133 133 133 133 132 132 133 133 133 133 133 132 132 132 132 132 132 132 132 3ος βαθμός Τεύχος Β’ 5172/16.11.2018 61463 2ος βαθμός 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 13901 13901 13901 13901 13901 13902 13903 13904 13609 136 13601 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 4ος βαθμός 135 13501 13501 13501 13501 13501 13501 139 13901 1390101 1390101 1390189 1390189 13902 13903 13904 13609 136 13601 1350189 1350189 1350108 1350108 1350107 1350106 1350106 1350107 1350105 1350104 1350104 1350105 1350103 5ος βαθμός 135 13501 1350101 1350101 1350102 1350102 1350103 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Ε.Ε. Επιχορηγήσεις επενδύσεων από κοινοτικά ταμεία Απολήψεις από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Απολήψεις από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Απολήψεις από το Ταμείο Συνοχής Απολήψεις από το Ταμείο Συνοχής Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) Περιγραφή 139 13901 1390101 1390101001 1390189 1390189001 13902 13903 13904 Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων Έσοδα από επιστροφές καταπτώσεων εγγυήσεων Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων Λοιπά έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων Έσοδα από αναλήψεις χρεών Έσοδα από κεφαλαιουχικές ενισχύσεις Έσοδα από δωρεές 13609 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από λοιπούς φορείς του εξωτερικού 1350189001 Λοιπές Απολήψεις για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων 136 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού 13601 Επιχορηγήσεις επενδύσεων από διεθνείς οργανισμούς 1350108001 Απολήψεις από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας 1350189 Λοιπές Απολήψεις για τη μελέτη ή εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων 1350108 Απολήψεις από τα Ταμεία Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας 1350107001 Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ) 1350105001 Απολήψεις από το Χρηματοδοτικό Μέσο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ) 1350106 Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 1350106001 Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 1350107 Απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλάσσιας Αλιείας (ΕΤΘΑ) 1350104 1350104001 1350105 1350103001 135 13501 1350101 1350101001 1350102 1350102001 1350103 6ος βαθμός 3313, 3319, 3331 3332, 3333, 3336 4232 4231 Παλαιός Κωδικός Τακτικού Π/Υ 8319 8318 8317 8316 8315 8314 8313 8312 8311 Παλαιός Κωδικός ΠΔΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 136 136 136 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 3ος βαθμός 135 135 135 135 135 135 135 61464 Τεύχος Β’ 5172/16.11.2018 2ος βαθμός 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1ος βαθμός 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 139 139 14 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 139 139 139 139 139 139 139 139 139 3ος βαθμός 139 14203 14203 14204 14204 14204 14204 14204 14204 14204 14203 13909 13909 14 141 14101 14101 14101 142 14201 14202 14202 14202 14203 14203 14203 14203 13909 13909 13909 13909 13909 13905 13905 13905 13904 4ος βαθμός 13904 1420389 1420389 14204 1420401 1420401 1420402 1420402 1420403 1420403 1420302 1390989 1390989 14 141 14101 1410189 1410189 142 14201 14202 1420201 1420201 14203 1420301 1420301 1420302 1390902 13909 1390901 1390901 1390902 1390589 13905 1390589 1390489 5ος βαθμός 1390489 Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων Έσοδα από την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο Έσοδα από την περιέλευση αδρανών καταθέσεων στο Ελληνικό Δημόσιο Λοιπά έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις Λοιπά έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Πωλήσεις αγαθών Πωλήσεις αγαθών Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών Παροχή υπηρεσιών Παροχή υγειονομικών υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Έσοδα ΥΠΑ από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Έσοδα ΥΠΑ από παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Παροχή δικαστικών υπηρεσιών Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια Δικαστικά έξοδα επιβαλλόμενα από τα ποινικά δικαστήρια Αντίτιμο δικαστικού ενσήμου σε αγωγές και προσωρινά μέτρα 1420389 1420389001 14204 1420401 1420401001 1420402 1420402001 1420403 1420403001 Λοιπά έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από παροχή δικαστικών υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών ελέγχου Έσοδα από την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών Έσοδα από την παροχή τελωνειακών υπηρεσιών Έσοδα από τη διενέργεια γεωτεχνικών ελέγχων Έσοδα από τη διενέργεια γεωτεχνικών ελέγχων Έσοδα από

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις