ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/οικ.43400/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔιαδικτυακή εφαρμογή για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)  ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.11.20 19:48:47 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 ΑΔΑ: Αθήνα,20 Νοεμβρίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γρατσία, Γ. Μπουρλάκη, Ε. Κασάπη Τηλέφωνα: 213.1313-129, 255, 164 e-mail: a.gratsia@ydmed.gov.gr, g.mpourlaki@ydmed.gov.gr e.kasapi@ydmed.gov.gr Αριθ.πρωτ.: ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/οικ.43400 ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: Διαδικτυακή εφαρμογή για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) Σχετ: Οι αριθ. πρωτ:8580/24.03.2016, ΔΙΟΜ/13815/18.05.2016, 18849/12.07.2016, 18850/12.07.2016, 18851/12.07.2016, ΔΙΟΜ/19690/20.06.2017 (ΑΔΑ: ΩΤ12465ΧΘΨ-ΥΜΦ), ΔΙΟΜ/οικ. 24723/25.07.2017 (ΑΔΑ: 7ΦΦΣ465ΧΘΨ-6Γ5), ΔΙΟΜ/οικ.36088/26.10.2017 (ΑΔΑ: ΩΓΤ2465ΧΘΨ-Υ3Ι) εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας. Α. Η εισαγωγή και καθιέρωση ενός συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαρκή και ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων οργανώσεων. Στην κατεύθυνση αυτή και σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγκυκλίων μας, η Υπηρεσία μας, ως υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αυτο-αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών, μέσω προτύπων Δ.Ο.Π. όπως το Κ.Π.Α., δημιούργησε διαδικτυακή εφαρμογή για το Κ.Π.Α. η οποία είναι προσβάσιμη στο δικτυακό τόπο: https://e-quality.minadmin.gov.gr. Επίσης, παρέχεται πρόσβαση διά μέσου του ιστοτόπου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr, επιλέγοντας τον αντίστοιχο «Χρήσιμο Σύνδεσμο». Σκοπός της διαδικτυακής αυτής εφαρμογής είναι η διάδοση του Κ.Π.Α. στις δημόσιες υπηρεσίες μέσω ενός ηλεκτρονικού εργαλείου, προκειμένου να διευκολυνθούν στη διαδικασία εφαρμογής του. Ειδικότερα, μέσω της ιστοσελίδας, παρέχονται στους φορείς οι ακόλουθες δυνατότητες εφαρμογής του Κ.Π.Α.: 1. Ηλεκτρονική αποστολή των ερωτηματολογίων προς τους συμμετέχοντες στην εφαρμογή του Κ.Π.Α., 2. Συλλογή και παρακολούθηση της πορείας συμπλήρωσής τους, 3. Αυτόματη εξαγωγή της βαθμολογίας αυτών και 4. Ηλεκτρονική επισύναψη αρχείων (π.χ. απόφαση συγκρότησης Ομάδας Αυτο-αξιολόγησης, 1 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 Έκθεση Αυτο-αξιολόγησης και μέτρων βελτίωσης), οι οποίες καθιστούν τη διαδικασία εφαρμογής εύκολη, γρήγορη και προσιτή στον χρήστη. Επιπλέον, για την πληρέστερη ενημέρωση των υπηρεσιών, στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενότητες:  «Γνωριμία με το Κ.Π.Α.», σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων,  «Εγχειρίδιο του Κ.Π.Α. (αναθεωρημένη έκδοση 2013)»,  «Οδηγός εφαρμογής του Κ.Π.Α. (έκδοση 2017)»,  «9 βήματα για το Κ.Π.Α.», όπου περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία εφαρμογής του στη δημόσια οργάνωση (ποιος, πότε και πώς ενεργεί),  «Συχνές Ερωτήσεις», όπου απαντώνται ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν από υπηρεσίες,  «Βιβλιοθήκη», όπου περιέχονται, μεταξύ άλλων, υποδείγματα της απόφασης συγκρότησης Ομάδας Αυτο-αξιολόγησης για την εφαρμογή του ΚΠΑ και της Έκθεσης Αυτοαξιολόγησης και μέτρων βελτίωσης.  «Οδηγός εγγραφής στην εφαρμογή», όπου ο Υπεύθυνος έργου της Ομάδας Αυτοαξιολόγησης εγγράφεται στην πλατφόρμα (βλ. Εκπαιδευτικό Υλικό). Β. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Κ.Π.Α. εκτελείται από τον Υπεύθυνο Έργου της Ομάδας Αυτο-αξιολόγησης κάθε φορέα, ως ακολούθως: 1) 2) 3) 4) 5) Ο φορέας ορίζει την Ομάδα Αυτο-αξιολόγησης και τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος χειρίζεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Κ.Π.Α και αποτελεί το σύνδεσμο με το Τμήμα Ποιότητας & Προτύπων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Υπεύθυνος έργου αποστέλλει την απόφαση συγκρότησης της Ομάδας Αυτο-αξιολόγησης στο Τμήμα Ποιότητας & Προτύπων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-quality@ydmed.gov.gr, με την οποία γνωστοποιούνται και τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, φορέας, τηλέφωνο, στοιχεία υπηρεσιακού ή προσωπικού e-mail). Το δικαίωμα πρόσβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή για την καταχώριση στοιχείων, παρέχεται μόνο στον Υπεύθυνο Έργου, μέσω κωδικού εισόδου (username) με την «Εγγραφή» του. Στη συνέχεια, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο e-mail επιβεβαίωσής του, με σχετικό υπερσύνδεσμο, τον οποίο επιλέγει ώστε να ενεργοποιηθεί. Οι διαχειριστές της εφαρμογής, θα δώσουν στον Υπεύθυνο Έργου δικαιώματα διαχειριστή για τον φορέα του, αφότου ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του βάσει της απόφασης συγκρότησης της Ομάδας Αυτο-αξιολόγησης. Ο «Οδηγός εγγραφής στην εφαρμογή» είναι διαθέσιμος στο σύνδεσμο: "Εκπαιδευτικό Υλικό". Για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, η υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας. Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία-Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου 2 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Όλα τα Υπουργεία (με την παράκληση να διαβιβαστεί στους εποπτευόμενους φορείς τους που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Αποδεκτών) 2. Όλες οι Γενικές & Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων 3. Όλες οι Ανεξάρτητες Αρχές 4. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 5. Όλες οι Περιφέρειες 6. Όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες 7. Όλα τα Νοσοκομεία 8. Όλα τα Επιμελητήρια 9. Όλα τα Λιμενικά Ταμεία 10. Όλοι οι Δήμοι της χώρας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο κας Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 3. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 4. Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού - Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών και Πληροφοριακών Υποδομών 3 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 1. YΠΟΥΡΓΕΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Ποιότητας και Εθιμοτυπίας Σταδίου 27, 101 83, Αθήνα m.sapela@ypes.gr ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ Γενική Διεύθυνση ΜΑΘ Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διοικητήριο, 541 23 Θεσσαλονίκη g.emmanouil@mathra.gr; g.director@mathra.gr; 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα gddy@mnec.gr; dio@mnec.gr 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Φραγκούδη 11 και Αλεξ. Πάντου, 101 63 Καλλιθέα sec@mindigital.gr 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος Τμήμα Ανάπτυξης Πολιτικών Περιβάλλοντος και Ποιότητας- Αποδοτικότητας Μεσογείων 227-231, 155 61 Χολαργός dadp_pa@mod.mil.gr 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Τμήμα Α΄Συντονισμού και Προγραμματισμού Πολιτικών Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι amitsotaki@minedu.gov.gr 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών Τμήμα Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Επιμόρφωσης Ανθρώπινου Δυναμικού Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα dioikisi@ypakp.gr; egeorgoulis@ypakp.gr 4 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική Διεύθυνση Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης Ακαδημίας 1, 106 74 Αθήνα st1gram@mfa.gr 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού Διεύθυνση Επιτελικής Υποστήριξης Τμήμα Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Οργάνωσης Π.Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 101 77 epitmon@yptp.gr 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Ποιότητας, Αποδοτικότητας και Διοικητικής Οργάνωσης Μεσογείων 96, 115 27 Αθήνα EGavana@justice.gov.gr 10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Τμήμα Ε΄ Οργάνωσης και Ποιότητας Χανδρή 1 και Θεσ/νίκης, Μοσχάτο 183 46 gen-gramm@gsis.gr; y.foustanakis@glk.gr 11. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Τμήμα Β΄ Μέτρησης και Αξιολόγησης Αριστοτέλους 17, 104 33 Αθήνα dss@moh.gov.gr 12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Καινοτόμων Υπηρεσιών και Απλούστευσης Διαδικασιών Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα itsampodimos@culture.gr 13. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα e.anastasiou@prv.ypeka.gr 5 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης Τμήμα Επιμόρφωσης και Αποδοτικότητας Χαριλάου Τρικούπη 182, 114 72 Αθήνα ddoa.b@ggde.gr 15. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Οργάνωσης και Διαδικασιών Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα 105 63 e.vastardi@immigration.gov.gr; e.siopi@immigration.gov.gr 16. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, ddy@yna.gov.gr Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς  Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, 185 10 Πειραιάς  Γενική Διεύθυνση Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, pmix@ypai.gr Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, hkoynt@ypai.gr Τμήμα Προσωπικού – Οργάνωσης, prosop@ypai.gr Μικράς Ασίας 2‚ 81100 Μυτιλήνη 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διεύθυνση Διοίκησης Οργάνωσης και Εποπτείας Νομικών Προσώπων Τμήμα Οργάνωσης και Απλούστευσης Αχαρνών 2, 104 32 Αθήνα kkourkoulos@minagric.gr 18. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ποιότητας Λεωφ. Β. Αμαλίας 12, 105 57 Αθήνα megkou_p@mintour.gr ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ tdprosopikou@nsk.gr 6 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 2. Γενικές & Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Γ.Γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ggsap@ypes.gr 2. Γ.Γ. ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ gramggif@isotita.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ gen-sec@gge.gr 2. Γ.Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ggse@mnec.gr 3. Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & Ε.Σ.Π.Α. hellaskps@mnec.gr 4. Ε.Γ. Σ.Δ.Ι.Τ. sdit@mnec.gr 5. Ε.Γ. Σ.Δ.Ι.Τ. sdit@mnec.gr 6. Ε.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ epekad.s@mou.gr 7. Ε.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ sec.erdf_cf@mnec.gr 8. Γ.Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ggb1@gge.gr , gsecggb@gge.gr 9. Ε.Γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΕΝΤΑΞΗΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ sec.amifisf@mnec.gr 10. Ε.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ egdix.gram@keyd.gov.gr 7 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Γ.Γ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ gen_gramm@gsdp.gr 2. Γ.Γ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ gge@yme.gov.gr 3. Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ gge@minpress.gr 4. Ε.Γ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ sec.cmc@minpress.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Γ.Γ. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ secretary@ggth.gov.gr 2. Γ.Γ. ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ secgenof@gsrt.gr 3. Γ.Γ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ggdvmng@minedu.gov.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Γ.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ gengrammateas@mou.gr 2. Γ.Γ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ Πατησίων & Σολωμού 60-64 – Αθήνα 104 53 3. Γ.Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ gramgg_k.asf@yeka.gr 4. Ε.Γ. ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ gsepe@ypakp.gr 5. Ε.Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ egroma@yeka.gr / grammroma@yeka.gr 6. Ε.Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ eid.gram.kalo@yeka.gr 8 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ secgenoffice@mfa.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1. Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ generalsecretary@gscp.gr 2. Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ gengramdt@yptp.gr 3. Γ.Γ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ, ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ coordinator@mopocp.gov.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Γ.Γ. ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ggap@justice.gov.gr 2. Γ.Γ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ggdad@justice.gov.gr 3. Γ.Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ gsecretariat@gsac.gov.gr 4. Ε.Γ. ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ eidikosgramseedd@seedd.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Γ.Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ generalsecr@minfin.gr; 2. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ gen-gramm@gsis.gr; secr-dsae-c@gsis.gr 3. Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ grammateia_gspp@minfin.gr 4. Ε.Γ. ΣΔΟΕ ecoff@sdoe.gr 5. Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ glk-ggr@glk.gr 9 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ secretary.gen.dy@moh.gov.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Ε.Γ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ sset@et.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ gsofmail@gga.gov.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Γ.Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ grgg@prv.ypeka.gr 2. Γ.Γ. ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ gramchora@prv.ypeka.gr 3. Γ.Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ggenergy@ypen.gr 4. Ε.Γ. ΥΔΑΤΩΝ info.egy@prv.ypeka.gr 5. Ε.Γ. ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ & ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ sec.insp@prv.ypeka.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γ.Γ.YΠΟΔΟΜΩΝ secretary.ggy@ggde.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Γ.Γ.YΠΟΔΟΧΗΣ gg.ypodoxis@immigration.gov.gr 2. Γ.Γ.ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 10 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 gg.metpol@immigration.gov.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Γ.Γ.ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ggllpne@yna.gov.gr 2. Γ.Γ.ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ genikos@ypai.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ.Γ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ggram@hq.minagric.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ.Γ.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ggtpa@mintour.gr ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1. Γ.Γ.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ officegsco@gsco.gov.gr 2. Γ.Γ. ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ generalsecretarypm@primeminister.gr 3. Γ.Γ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ gge@ggk.g 11 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 3. Ανεξάρτητες Αρχές Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα contact@dpa.gr Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) c.zampiras@adae.gr Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) proedros@asep.gr k.voltyraki@asep.gr Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ncrtv@otenet.gr Συνήγορος του Πολίτη press@synigoros.gr Επιτροπή (Προστασίας) Ανταγωνισμού kyritsakisd@epant.gr aglinou@epant.gr Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων info@eett.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) info@rae.gr Εθνική Αναλογιστική Αρχή eaa@eaa.gr Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) info@gamingcommission.gov.gr Συνήγορος του Καταναλωτή grammateia@synigoroskatanaloti.gr Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής secretary@eaiya.gov.gr Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) adipsecretariat@adip.gr Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης gr-fiu@hellenic-fiu.gr terror@hellenic-fiu.gr 12 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 pothen@hellenic-fiu.gr Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων monada@aaiasb.gr Ελληνική Στατιστική Αρχή elstat@statistics.gr e.sarantoulakis@statistics.gr a.thanopoulos@statistics.gr Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων eaadhsy@eaadhsy.gr president.office@eaadhsy.gr Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) info@ras-el.gr Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) grammateia@adippde.gr ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ (Α.Σ.Π.) slot-hsca@athensairport.gr ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (Ε.ΔΙ.Σ.Α.Σ.) info@edisas.gr ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Ε.Ο.Ε.) eoe-edu@sch.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ hfisc@hfisc.gr Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων info@raports.gr Aρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών aepp@aepp-procurement.gr Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ypa@hcaa.gr Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων strategicplanning@aade.gr 13 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ dioikisi@attica.gr cord_ada@attica.gr 2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ddgram@apdthest.gov.gr sintonistis@apdthest.gov.gr 3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dxamb@apdhp-dm.gov.gr /gg@apdhp-dm.gov.gr 4. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ prosopiko@epd-depin.gov.gr sintonistis@apd-depin.gov.gr 5. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ dd@damt.gov.gr syntonistis@damt.gov.gr 6. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ gg@apdaigaiou.gov.gr e.petraki@apdaigaiou.gov.gr 7. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ m.delaki@apdkritis.gov.gr ggg@apdkritis.gov.gr 14 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου Δυτικής Ελλάδος Δυτικής Μακεδονίας Ηπείρου Περιφέρεια Θεσσαλίας Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρεια Κρήτης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος E-MAIL periferiarxis@perif-amth.gr; periferiarxis@pamth.gov.gr gperatt@patt.gov.gr grafeiotypou@pvaigaiou.gov.gr grafeio.pde@pde.gov.gr info@pdm.gov.gr periferiarxis@php.gov.gr periferiarxis@pthes.gov.gr pin@pin.gov.gr gper@pkm.gov.gr; periferiarxis@pkm.gov.gr gram.pkr@pkr.gov.gr; arnaoutakis@pkt.gov.gr i.mahairidis@pnai.gov.gr ppel@ppel.gov.gr; p.tatoulis@gmail.com periferiarxis@pste.gov.gr 15 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 6. Υγειονομικές Περιφέρειες 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής dir.prog@1ypatt.gr ; dioikisi@1ypatt.gr 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου dpayka@2dype.gr ; proedros@2dype.gr 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας d1@3ype.gr ; gendirector@3ype.gr 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης amakrialea@4ype.gr ; director@4ype.gr 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας info@dypethessaly.gr ; info@dypethessaly.gr 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας 6ype@dypede.gr ; 6ype@dypede.gr 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης dprogram@hc-crete.gr ; emavrommati@hc-crete.gr 16 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 7. Νοσοκομεία Νοσοκομεία 1ης ΥΠΕ 1. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" evlaxioti@yahoo.gr / nedu@paidon-agiasofia.gr 2. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών "Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ" anas1@hol.gr / poiotita.aglaiakyriakou@gmail.com 3. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης dioikitis@paidon-pentelis.gr 4. Γενικό Νοσοκομείο Αττικής "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ" poiotita@sismanoglio.gr / dioikitis@sismanoglio.gr / gram_dioikhshs@flemig-hospital.gr 5. Γενικό Νοσοκομείο "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" proed@hosp-alexandra.gr/ grammateia.dioik@spiliopoulio.gr / an.dioikitis@hosp-alexandra.gr /chairman-secr@hospital-elena.gr /quality-secr@hospital-elena.gr 6. Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ "Η ΑΓ. ΕΛΕΝΗ" deputy.chairman@spiliopoulio.gr /damianosfafoutis@yahoo.gr / k.vlahaki@spiliopoulio.gr 7. Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης bantis68@otenet.gr 8. Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ nkontodimos@kat-hosp.gr / mdsec2@kat-hosp.gr / mdsec3@kat-hosp.gr tepese-kat@0306.syzefxis.gov.gr 9. Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας "ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ" grammateia.dioikisis@konstantopouleio.gr eleniraftopoulou26@gmail.com 10. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" dioikitis@pammakaristos-hosp.gr 11. Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών "ΣΩΤΗΡΙΑ" manager@sotiria.gr ; anapl@sotiria.gr 17 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 12. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" dioikitis@gna-gennimatas.gr / qa@gna-gennimatas.gr/ mplasti@gna-gennimatas.gr melina.plasti@gmail.com 13. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΛΑΙΚΟ" dioikisi@laiko.gr / ekpedefsi@laiko.gr 14. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" dioikisi@hippocratio.gr 15. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ/ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ" mgr@0310.syzefxis.gov.gr / dimand.arc@gmail.com 16. Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών "ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ" agsavpre@agsavvas-hosp.gr poiotita@agsavvas-hosp.gr 17. Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς "ΟΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" secr.dioikisis@gonkhosp.gr 18. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Η ΕΛΠΙΣ" elpis_dioikisi@0283.syzefxis.gov.gr / rkariakli@0283.syzefxis.gov.gr 19. Νοσοκομείο Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων Αθηνών ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ'' kathigitis@syggros.gr / ddy@syggros.gr 20. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "O ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘΑΛΜIΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" dioikisi@evaggelismos-hosp.gr / grafeio-poiotitas@evaggelismos-hosp.gr sunekpaideusi@evaggelismos-hosp.gr / anapl.dioikitis@ophthalmiatreio.gr Νοσοκομεία 2ης ΥΠΕ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ" info@asklepieio.gr / gram.proedrou@asklepieio.gr / kommatas.nick@gmail.com / gram.dief@asklepieio.gr 2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ''ΑΤΤΙΚΟΝ'' dioikitis@attikonhospital.gr / qualitydept@attikonhospital.gr resedudept@attikonhospital.gr 18 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 3. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ protokolo@psyhat.gr / secman@psyhat.gr poiotita@psyhat.gr diefdy@psyhat.gr 4. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ" www.dromocat@otenet.gr /proedros@dromokaiteio.gr /manoik@otenet.gr / dromokaiteio.an.dioikitis@gmail.com 5. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ" gradi@thriassio-hosp.gr / depofquality@thriassio–hosp.gr / agkaraiskou@gmail.com 6. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ'' gramdioik@nikaia-hosp.gr / dioik@nikaia-hosp.gr / i.kourlas@nikaia-hosp.gr / nosdytat@otenet.gr /gyp@nikaia-hosp.gr / ddy@nikaia-hosp.gr 7. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΤΖΑΝΕΙΟ" hospital@tzaneio.gr / mariaarvaniti@tzaneio.gr / varvaresosc@yahoo.com / d.kamitsiou@tzaneio.gr 8. ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚ/ΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΜΕΤΑΞΑ" secretary@metaxa-hospital.gr / quality@metaxa-hospital.gr 9. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ noskithi@otenet.gr 10. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ gni.ikarias@gmail.com 11. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ prosopikognlimnoy@gmail.com 12. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ''ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ'' dir_bo@otenet.gr 13. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" hospsam@otenet.gr 14. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" xioshosp@otenet.gr 15. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ''ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ'' – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΩ ""ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ"" - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ "ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ'' prosopiko@kos-hospital.gr / dioikitis@rhodes-hospital.gr / d.diefthintis@kalymnos-hospital.gr 16. ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ info@leros-hospital.gr 17. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ info@naxoshospital.gr 18. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ ''ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ'' grammateia@vardakeio.gr Νοσοκομεία 3ης ΥΠΕ 1. Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» info.gpapanikolaou@n3.syzefxis.gov.gr 19 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 2. Γ.Ν ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ hospital.papageorgiou@gmail.com / info@psychothes.gr 3. Γ.Ν.Θ. "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ" info@gennimatas-thess.gr 4. Γ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ hoskat@otenet.gr / gramatia@1228.syzefxis.gov.gr 5. Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ info1@verhospi.gr / grammateia@gnnaousas.gr 6. Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ info@gnedessas.eu / secretariat@gng.gr 7. Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ–ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» noskoz@mamatsio.gr / informatics1@mpodosakeio.gr 8. Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ kastoriahospital@kastoriahospital.gr 9. Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ admin@nosgrevenon.gr 10.Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» admin@nosflorinas.gr Νοσοκομεία 4ης ΥΠΕ 1. Γ.Ν.Θ. "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ" manager@ippokratio.gr 2. Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ahepahos@med.auth.gr 3. ΠΡΩΤΟ Γ.Ν.Θ. "ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" gramagpavlos@outlook.com 4. Α.Ν.Θ. "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ" theagen@otenet.gr 5. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ gnx@1157.syzefxis.gov.gr 6. Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ grammatia@ghkilkis.gr nosogoum@otenet.gr 7. Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ gnseress@hospser.gr 8. Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ protokolo@dramahospital.gr 9. Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ protokolo@kavalahospital.gr 10. Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ grammateia@hosp-xanthi.gr 11. Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» protokolo@komotini-hospital.gr 12. Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ grdioikiti@pgna.gr /did-hosp@otenet.gr 13. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ dioikitis@nepph.gr Νοσοκομεία 5ης ΥΠΕ 1. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας – Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» uhosplar@uhl.gr / pgnlaris@otenet.gr 20 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 2. Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» provolou@otenet.gr 3. Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας dioikitis@hosplam.gr / pdy@hosplam.gr 4. Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων gnntrika@otenet.gr 5. Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας gnnkard@otenet.gr 6. Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς-Γενικό Νοσοκομείο Θηβών gramd@levadiahospital.gr / log1@levadiahospital.gr / aagatsas@thivahospital.gr 7. Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας – Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου- Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Κύμης ptzaf@yahoo.gr grdioik@halkidahospital.gr / lmeg@halkidahospital.gr 8. Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας grcom@gnampfissas.gr / manpro2@gnampfissas.gr 9. Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου dioikitis@1140.syzefxis.gov.gr / kkokkotou@1140.syzefxis.gov.gr Νοσοκομεία 6ης ΥΠΕ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ manager@gna.gr / gnargolidos@gmail.com 2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ gbezos1@otenet.gr / ghkypa@otenet.gr Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" gram.manager@nosokomeiokalamatas.gr / sefekos@noskypar.gr 3. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ sd@hospkorinthos.gr 4. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ dimalvel60@hotmail.com 5. ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ dioikhths@panarkadiko.eu konstantina.vossou@gmail.com 6. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» manager@zante-hospital.gr 7. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ manager@1690.syzefxis.gov.gr 8. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ manager@1699.syzefxis.gov.gr 9. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ "ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ" dionisis.markatos@yahoo.gr 10. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ grigorojo3@yahoo.gr 11. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ manager@gnartas.gr 12. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" lambros.georgopoulos@gni-hatzikosta.gr 13. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ manager@1706.syzefxis.gov.gr 14. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ manager@uhi.gr 21 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 15. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ derdemeziss@gnfiliaton.gr / manager@gnfiliaton.gr 16. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ grmdioikiti.gna1@gmail.com adioikitis@1703.syzefxis.gov.gr 17. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ grdioikiti@gnaigio.gr anap.dioikitis@1710.syzefxis.gov.gr 18. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ manager@1707.syzefxis.gov.gr grammateiagnk@yahoo.gr 19. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ aletsios@agandreashosp.gr sec.manager@agandreashosp.gr /pliroforiki@1735.syxefxis.gov.gr 20. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ" dioikitis.karaman@gmail.com 21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΕΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» haralabosbonanos@yahoo.com Νοσοκομεία 7ης ΥΠΕ 1. Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου info@agnhosp.gr / ghsitia@ghsitia.gr / nikolaos.kourinos@ierapetrahospital.gr 2. Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» gramdioik@0529.syzefxis.gov.gr 3. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου - Γενικό Νοσοκομείο «Βενιζέλειο» dioikitis@pagni.gr / Pkonidakis@yahoo.gr / dep-quality@pagni.gr dioikisi@venizeleio.gr 4. Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» info@chaniahospital.gr 5. Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου management@rethymnohospital.gr 22 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 8. Επιμελητήρια 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ info@acci.gr 2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ info@acsmi.gr 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ eea@eea.gr 4. ΕΜΠΟΡ. & ΒΙΟΜΗΧ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ root@ebeth.gr 5. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ info@veth.gov.gr 6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ grammateia@epepthe.gr 7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ evep@pcci.gr 8. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ info@beg.gr 9. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ eepir@otenet.gr 10. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ info@rodopicci.gr 11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ info@everodopi.gr 12. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ contact@epimeto1.g 13. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ebear@otenet.gr 14. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ info@arcadianet.gr 15. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ epimarta@otenet.gr 16. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ ea@e-a.gr 17. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ epimviot@otenet.gr 18. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ebegreve@grevenanet.gr 19. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ccidrama@dramanet.gr 20. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ info@ebed.gr 23 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 21. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ epimevro@otenet.gr 22. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ epimevia@hol.gr 23. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ epimevri@hotmail.com 24. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ zantecci@otenet.gr 25. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ diaxagel@otenet.gr 26. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ chamimat@otenet.gr 27. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ stefanoudaki@ebeh.gr 28. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ cci@e-thesprotias.gr 29. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ info@cci-ioannina.gr 30. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ info@chamberofkavala.gr 31. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ info@karditsacci.gr 32. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ kastcham@otenet.gr 33. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ corfucci@otenet.gr 34. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ chamberk@otenet.gr 35. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ info@ebekilkis.gr 36. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Chambers@otenet.gr 37. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ info@korinthiacc.gr 38. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ info@cycladescc.gr 39. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ gytheioc@otenet.gr 40. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ info@Larissa-chamber.gr 41. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ info@epimlas.gr 42. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ chamber@lesvos-chamber.com 43. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ebelef@otenet.gr 24 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 44. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ info@c-magnesia.gr 45. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ info@messinianchamber.gr 46. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ebex@otenet.gr 47. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ champella@pel.forthnet.gr 48. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ champier@otenet.gr 49. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖAΣ info@prevezachamber.gr 50. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ eber@otenet.gr 51. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ samcci@otenet.gr 52. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ eves@otenet.gr 53. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ info@trikala-chamber.gr 54. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ info@fthiotidoscc.gr 55. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ eveflo@otenet.gr 56. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ epim-fo@hol.gr 57. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ info@epichal.gr 58. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ epimel@chania-cci.gr 59. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ epimelit@otenet.gr 60. ΟIKONOMIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ecc@oc.c.gr 61. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ tee@central.tee.gr 25 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 9. Λιμενικά Ταμεία 1. Λ.Τ. Αντίκυρας ltantikyras@gmail.com 2. Λ.Τ. Ζακύνθου limtamza@otenet.gr 3. Λ.Τ. Ικαρίας lim.tam.ikarias@otenet.gr / mfragkou01@gmail.com 4. Λ.Τ. Ν. Λακωνίας limta@otenet.gr 5. Λ.Τ. Ν. Μεσσηνίας ltklm@otenet.gr 6. Λ.Τ. Πιερίας limenikotameiopierias@yahoo.gr 7. Λ.Τ. Σκύρου litasky@yahoo.gr / 8. Λ.Τ. Φθιώτιδας limstyl@otenet.gr 9. Λ.Τ. Ν. Φωκίδας limenikotameiofokidas@gmail.com 10. Λ.Τ. Ν. Χανίων stelman@ltnx.gr / administration@ltnx.gr litasky@otenet.gr 26 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 10.ΔΗΜΟΙ ΔΗΜΟΣ Δήμος Αβδήρων Νομού Ξάνθης Δήμος Αλεξανδρούπολης Ν.Έβρου Δήμος Αρριανών Νομού Ροδόπης Δήμος Διδυμοτείχου Ν. Έβρου Δήμος Δοξάτου Νομού Δράμας Δήμος Δράμας Νομού Δράμας Δήμος Θάσου Νομού Καβάλας Δήμος Ιάσμου Νομού Ροδόπης Δήμος Καβάλας Νομού Καβάλας Δήμος Κ. Νευροκοπίου N. Δράμας Δήμος Κομοτηνής Ν.Ροδόπης Δήμος Μαρώνειας-Σαπών Νομού Ροδόπης Δήμος Μύκης Νομού Ξάνθης Δήμος Νέστου Νομού Καβάλας Δήμος Ξάνθης Νομού Ξάνθης Δήμος Ορεστιάδας Νομού Έβρου Δήμος Παγγαίου Νομού Καβάλας Δήμος Παρανεστίου Ν.Δράμας Δήμος Προσοτσάνης Ν.Δράμας Δήμος Σαμοθράκης Νομού Έβρου Δήμος Σουφλίου Νομού Έβρου Δήμος Τοπείρου Νομού Ξάνθης Δήμος Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας Δήμος Αλμωπίας Νομού Πέλλας Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης Νομού Θεσσαλονίκης Δήμος Αμφίπολης Νομού Σερρών Δήμος Αριστοτέλη Νομού Χαλκιδικής Δήμος Βέροιας Νομού Ημαθίας Δήμος Βισαλτίας Νομού Σερρών Δήμος Βόλβης Ν.Θεσσαλονίκης Δήμος Δέλτα Ν.Θεσσαλονίκης Δήμος Δίου-Ολύμπου Ν. Πιερίας Δήμος Έδεσσας Νομού Πέλλας Δ. Εμμανουήλ Παππά Ν. Σερρών Δήμος Ηρακλείας Νομού Σερρών Δ. Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας Ν Ημαθίας Δήμος Θερμαϊκού Ν. Θεσ/κης E-MAIL info@avdera.gr dimarxos@alexpolis.gr;dimos@alexpolis.gr filyra@0924.syzefxis.gov.gr mayor@didymoteicho.gr dimarxos@doxato.gr dhmos-dramas@dra.forthnet.gr dimos@thassos.gr politis@iasmos.gr mayor@dkavalas.gr nevrokop@otenet.gr gdkomot@otenet.gr grafiodimarxu@0873.syzefxis.gov.gr; gtmarsap@0873.syzefxis.gov.gr info@dimosmykis.gr dhmoxrys@otenet.gr; press.dnestou@yahoo.gr dimarxos@cityofxanthi.gr; dimos@cityofxanthi.gr mayor@orestiada.gr info@dimospaggaiou.gr paranest@otenet.gr info@prosotsani.gr dim@samothraki.gr;dimos_samoth@yahoo.gr dim@0890.syzefxis.gov.gr;dim@soufli.gr infotopeiros@gmail.com;info@topeiros.gr info@alexandria.gr;sk@alexandria.gr; press@alexandria.gr syzefxis@0598.syzefxis.gov.gr info@ampelokipimenemeni.gr;lazaros@kyrizoglou.gr info@dimos-amfipolis.gr info@dimosaristoteli.gr; dimarchos@dimosaristoteli.gr dimarhos@veria.gr dnigr622@otenet.gr dimos@dimosvolvis.gr mayor@dimosdelta.gr;info@dimosdelta.gr dimos@dion-olympos.gr info@edessa.gr dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr info@dimosiraklias.gr info@naoussa.gr mayor@thermaikos.gr 27 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 Δήμος Θέρμης Ν. Θεσσαλονίκης Δήμος Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης Δήμος Καλαμαριάς Ν. Θεσ/κης Δήμος Κασσάνδρας Ν. Χαλκιδικής Δήμος Κατερίνης Νομού Πιερίας Δήμος Κιλκίς Νομού Κιλκίς Δ. Κορδελιού-Ευόσμου Ν. Θεσ/κης Δήμος Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης Δ. Νεάπολης-Συκεών Ν. Θεσ/κης Δήμος Νέας Ζίχνης Νομού Σερρών Δήμος Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής Δήμος Παιονίας Νομού Κιλκίς Δήμος Παύλου Μελά Ν. Θεσ/κης Δήμος Πέλλας Νομού Πέλλας Δήμος Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής Δ Πύδνας-Κολινδρού Ν. Πιερίας Δ Πυλαίας-Χορτιάτη Ν. Θεσ/κης Δήμος Σερρών Νομού Σερρών Δήμος Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής Δήμος Σιντικής Νομού Σερρών Δήμος Σκύδρας Νομού Πέλλας Δήμος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης Δήμος Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης Δήμος Αμυνταίου Νομού Φλώρινας Δ. Άργους Ορεστικού Ν. Καστοριάς Δήμος Βοΐου Νομού Κοζάνης Δήμος Γρεβενών Νομού Γρεβενών Δήμος Δεσκάτης Νομού Γρεβενών Δήμος Εορδαίας Νομού Κοζάνης Δήμος Καστοριάς Νομού Καστοριάς Δήμος Κοζάνης Νομού Κοζάνης Δήμος Νεστορίου Ν. Καστοριάς Δήμος Πρεσπών Νομού Φλώρινας Δ Σερβίων-Βελβεντού Ν. Κοζάνης Δήμος Φλώρινας Ν. Φλώρινας Δήμος Αρταίων Νομού Άρτας Δ Βορ. Τζουμέρκων Ν. Ιωαννίνων Δ Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας dimosthr@otenet.gr mayor@thessaloniki.gr; municipality@thessalonikicity.gr dimarxos@kalamaria.gr otakas1@otenet.gr info@katerini.gr info@dhmoskilkis.gr dimos@kordelio-evosmos.gr lagadas@otenet.gr;grtypou.lagada@gmail.com;ei dsymvoulos@lagadas.gr dimarhos.sykies@n3.syzefxis.gov.gr n-zixni@otenet.gr moudania@otenet.gr; mayor@nea-propontida.gr mayor@municipalityofpaionia.gr; info@municipalityofpaionia.gr dpm@pavlosmelas.gr dimos@giannitsa.gr dimarhos@poligiros.gr; info@poligiros.gr aiginio@otenet.gr dimarhos.panorama@pilea-hortiatis.gr mayor@serres.gr dimarxos@dimossithonias.gr info@sidiki.gr d_skydras@skydra.gov.gr;muskydra@otenet.gr;gr a.dimarxou@skydra.gov.gr gram.xalk@n3.syzefxis.gov.gr;genikos.xalk@n3.sy zefxis.gov.gr;deyaxa@otenet.gr atamian@oraiokastro.grr;info.dimosoraiokastrou @n3.syzefxis.gov.gr info@amyntaio.net;dimarxos@amyntaio.net;dima rhosthk@amyntaio.gr info@argosorestiko.gr info@dimosvoiou.gr;dimos@dimosvoiou.gr dimarxos@dimosgrevenon.gr dimosdes@otenet.gr ds@ptolemaida.gr;grdhmarxou@ptolemaida.gr dimarxos@kastoriacity.gr;dkast@kastoriacity.gr dimarkoz@otenet.gr;dhmos@kozanh.gr nestokep@otenet.gr prespa@otenet.gr dservion@otenet.gr press@cityoflorina.gr;ds@cityoflorina.gr dimos@arta.gr info@voreiatzoumerka.gr;isenteles@yahoo.gr dgk1@otenet.gr 28 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 Δήμος Δωδώνης Νομού Ιωαννίνων Δήμος Ζαγορίου Ν. Ιωαννίνων Δήμος Ζηρού Νομού Πρεβέζης Δήμος Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων Δ Ηγουμενίτσας Ν. Θεσπρωτίας Δήμος Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων Νομού Άρτας Δήμος Κόνιτσας Νομού Ιωαννίνων Δήμος Μετσόβου Νομού Ιωαννίνων Δήμος Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας Δήμος Πάργας Νομού Πρεβέζης Δήμος Πρέβεζας Νομού Πρεβέζης Δήμος Πωγωνίου Νομού Ιωαννίνων Δήμος Σουλίου Νομού Θεσπρωτίας Δήμος Φιλιατών Ν. Θεσπρωτίας Δήμος Αγιάς Νομού Λαρίσης Δήμος Αλμυρού Νομού Μαγνησίας Δήμος Αλοννήσου Ν. Μαγνησίας Δήμος Αργιθέας Ν. Καρδίτσας Δήμος Βόλου Νομού Μαγνησίας Δήμος Ελασσόνας Νομού Λαρίσης Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου Νομού Μαγνησίας Δήμος Καρδίτσας Νομού Καρδίτσας Δήμος Κιλελέρ Νομού Λαρίσης Δήμος Λαρισαίων Νομού Λαρίσης Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Ν. Καρδίτσας Δήμος Μετεώρων Ν. Τρικάλων Δήμος Μουζακίου Νομού Καρδίτσας Δήμος Νότ. Πηλίου Ν Μαγνησίας Δήμος Παλαμά Νομού Καρδίτσας Δήμος Πύλης Νομού Τρικάλων Δήμος Ρήγα Φεραίου Νομού Μαγνησίας Δήμος Σκιάθου Νομού Μαγνησίας dimarxos@1239.syzefxis.gov.gr; info@1239.syzefxis.gov.gr d.zagoriou@1376.syzefxis.gov.gr info@dimoszirou.gr zitsa@zitsa.gov.gr; pasarona@otenet.gr igoumen1@otenet.gr mayor@ioannina.gr info@dhmosktzoumerkwn.gr;stepam18@gmail.co m;lamkon@dhmosktzoumerkon.gr dimarchos@konitsa.gr; gramatia@konitsa.gr dimos.metsovou@yahoo.gr;dmetsovou@1429.syzefxis.gov.gr dimos@nskoufas.gr info@dimospargas.gr dpreveza@otenet.gr; contact@1485.syzefxis.gov.gr dimospogoniou@1366.syzefxis.gov.gr; dkalpaki@otenet.gr info@paramythia.gr;dimossouliou@paramythia.gr info@filiates.gr mayordagias@0559.syzefxis.gov.gr;dagias@0559. syzefxis.gov.gr;info@dimosagias.gr dhmarxos@almiros.gr; gram.dhmarxou@almiros.gr dimosalo@0578syzefxis.gov.gr d.argitheas@kep.gov.gr mayor@volos-city.gr; dimosvolos@gmail.com dimoselassonas@hol.gr dzagmour@gmail.com; d.zag.mour@gmail.com mayor@karditsa-city.gr; municipality@karditsa-city.gr dimarxoskileler@0810.syzefxis.gov.gr; dnikaias@gmail.com dhmar@larissa-dimos.gr; protokolo@larissa-dimos.gr plastiras@hol.gr; estekoro@yahoo.gr info@kalabaka.org dimos@mouzaki.gr;moyzaki@otenet.gr; g.kotsos@0788.syzefxis.gov.gr dimos.notiou.piliou@gmail.com info@palamascity.gr dpilis@otenet.gr dimfero@otenet.gr; info@rigas-feraios.gr; d.r.feraiou@0922.syzefxis.gov.gr dimos@n-skiathos.gr; mayor@n-skiathos.gr 29 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 Δήμος Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας Δήμος Σοφάδων Ν. Καρδίτσας Δήμος Τεμπών Νομού Λαρίσης Δήμος Τρικκαίων Ν. Τρικάλων Δήμος Τυρνάβου Νομού Λαρίσης Δήμος Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων Δήμος Φαρσάλων Νομού Λαρίσης Δήμος Ζακύνθου Δήμος Ιθάκης Δήμος Κέρκυρας Δήμος Κεφαλονιάς Δήμος Λευκάδος Δήμος Μεγανησίου Ν. Λευκάδος Δήμος Παξών Νομού Κέρκυρας Δ. Αγρινίου Ν Αιτωλοακαρνανίας Δήμος Αιγιαλείας Νομού Αχαΐας Δ Ακτίου-Βόνιτσας Ν. Αιτωλ/νίας Δ. Αμφιλοχίας Ν. Αιτωλ/νίας Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Νομού Ηλείας Δ. Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Ν.Ηλείας Δ. Αρχαίας Ολυμπίας Ν.Ηλείας Δήμος Δυτικής Αχαΐας Νομού Αχαΐας Δήμος Ερυμάνθου Νομού Αχαΐας Δήμος Ζαχάρως Νομού Ηλείας Δήμος Ήλιδας Νομού Ηλείας Δήμος Θέρμου Ν. Αιτωλ/νίας Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας Δήμος Καλαβρύτων Νομού Αχαΐας Δήμος Ναυπακτίας Ν. Αιτωλ/νίας Δήμος Ξηρομέρου Ν. Αιτωλ/νίας Δήμος Πατρέων Νομού Αχαΐας Δήμος Πηνειού Νομού Ηλείας Δήμος Πύργου Νομού Ηλείας Δήμος Αγράφων Ν. Ευρυτανίας Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων Νομού Βοιωτίας ds-mayor@otenet.gr; info@skopelos.gov.gr; georgios.michelis@gmail.com dimsofad@otenet.gr;info@sofades.gr info@dimostempon.gr;makrixor@otenet.gr mayor@trikalacity.gr;press@trikalacity.gr tirnavos@tirnavos.gr;dimos@tirnavos.gr dimosfarkadonas@yahoo.gr mayor@0920.syzefxis.gov.gr dimoszak@otenet.gr dimos-ith@ithaki.gr; ithaki@otenet.gr; d.stanitsas@ithaki.gr info@corfu.gr dimarxos@kefallonia.gov.gr; mayoroffice@argostoli.gr info@lefkada.gov.gr contact@1419.syzefxis.gov.gr info@paxi.gr dhmarxos2@agrinio.gr;dimosagr@otenet.gr dimanx@otenet.gr;dimosa@otenet.gr dhmos.aktiouvonitsas@1258.syzefxis.gov.gr dimamfil@otenet.gr dimos@andravidakillini.gr;d.andravidas.killinis@gmail.com dkresten@otenet.gr dolympia@otenet.gr mayor@dimosdymaion.gov.gr; dymi@otenet.gr;info@dimosdymaion.gov.gr karpisthanos@gmail.com; dimos@erymanthou.gr dzaxaro1@otenet.gr info@amaliada.gr;press@amaliada.gr dthermo@otenet.gr dimarxos.mes@gmail.com; mesoldimos@hotmail.com; typosmesol@gmail.com kalavrita@kalavrita.gr; dimos.kalavriton@1363.syzefxis.gov.gr info@nafpaktos.gr info@dimosxiromerou.gr. patrasmayor@gmail.com; webmaster@patras.gr dimospineiou@1312.syzefxis.gov.gr dpyrgou@dimospyrgou.gr; dpyrgou1@otenet.gr info@dimos-agrafon.gr info@aliartos.gov.gr; d.aliartou@kep.gov.gr 30 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 Δ. Αμφίκλειας-Ελάτειας Ν. Φθιώτιδας Δήμος Δελφών Νομού Φωκίδας Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων Νομού Ευβοίας Δ. Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας Δήμος Δομοκού Νομού Φθιώτιδας Δήμος Δωρίδος Νομού Φωκίδας Δήμος Ερέτριας Νομού Ευβοίας Δήμος Θηβαίων Νομού Βοιωτίας Δ. Ιστιαίας-Αιδηψού Ν. Ευβοίας Δ Καμένων Βούρλων Ν. Φθιώτιδας Δήμος Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας Δήμος Καρύστου Νομού Ευβοίας Δήμος Κύμης-Αλιβερίου Ν. Ευβοίας Δήμος Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας Δήμος Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας Δήμος Λοκρών Νομού Φθιώτιδας Δήμος Μακρακώμης Νομού Φθιώτιδας Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Νομού Ευβοίας Δήμος Ορχομενού Νομού Βοιωτίας Δήμος Σκύρου Νομού Ευβοίας Δήμος Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας Δήμος Τανάγρας Νομού Βοιωτίας Δήμος Χαλκιδέων Νομού Ευβοίας Δήμος Αγίας Βαρβάρας Ν. Αττικής Δήμος Αγίας Παρασκευής Νομού Αττικής Δήμος Αγίου Δημητρίου Ν. Αττικής Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού Νομού Αττικής Δήμος Αγκιστρίου Νομού Αττικής Δήμος Αθηναίων Νομού Αττικής Δήμος Αιγάλεω Νομού Αττικής Δήμος Αίγινας Νομού Αττικής Δήμος Αλίμου Νομού Αττικής Δήμος Αμαρουσίου Νομού Αττικής Δήμος Ασπροπύργου Νομού Αττικής info@dimos-amfiklias-elatias.gr dimarxos@0585.syzefxis.gov.gr gramatia@0781.syzefxis.gov.gr; messapia@otenet.gr info@daa.gov.gr info@domokos.gr info@dorida.gr eretriad@otenet.gr dimarxos@thiva.gr;dimosthivas@thiva.gr distiaias@gmail.com kvourla@hol.gr;keibourla@hol.gr info@karpenissi.gr;dimoskarpenisiou@gmail.com; dioikitiki@karpenissi.gr dkaristos@hol.gr dimos.kimis-aliveriou@0902.syzefxis.gov.gr grdrh@lamia-city.gr;info@lamia-city.gr gdimarxou@livadia.gr; info@livadia.gr;npapagelis@livadia.gr ataldim@otenet.gr;dimatal1@yahoo.gr; dimos_lokron@yahoo.gr; nikolaosliolios@ygmail.com syzefxis@0892.syzefxis.gov.gr; info@dimosmakrakomis.gov.gr athena@0669.syzefxis.gov.gr; malian@malian.gov.gr; dimos@malian.gov.gr info@orchomenos.gr; dimarxos@orchomenos.gr dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr mayor@stylida.gr;info@stylida.gr dimarxos@tanagra.gr;info@tanagra.gr dimarxos@dchalkideon.gr grdim@agiavarvara.gr dimos@agiaparaskevi.gr; grafeio.dimarchou@agiaparaskevi.gr dad-may@dad.gr agankam@0087.syzefxis.gov.gr kagistri@otenet.gr mayor@cityofathens.gr egaleo@egaleo.gr grafeiodimarxou@aeginadimos.gr; aegina1@otenet.gr info@alimos.gr; press@alimos.gr info@maroussi.gr; dimarxos@maroussi.gr grafeiodimarxou@0102.syzefxis.gov.gr; grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr 31 ΑΔΑ: Ρ4ΥΦ465ΧΘΨ-ΑΘ6 Δήμος Αχαρνών Νομού Αττικής Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Νομού Αττικής Δήμος Βριλησσίων Νομού Αττικής Δήμος Βύρωνος Νομού Αττικής Δήμος Γαλατσίου Νομού Αττικής Δήμος Γλυφάδας Νομού Αττικής Δήμος Δάφνης-Υμηττού Νομού Αττικής Δήμος Διονύσου Νομού Αττικής Δήμος Ελευσίνας Νομού Αττικής Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης Νομού Αττικής Δήμος Ζωγράφου Νομού Αττικής Δήμος Ηλιουπόλεως Νομού Αττικής Δήμος Ηρακλείου Νομού Αττικής Δήμος Ιλίου Νομού Αττικής Δήμος Καισαριανής Ν. Αττικής Δήμος Καλλιθέας Νομού Αττικής Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Νομού Αττικής Δήμος Κηφισιάς Νομού Αττικής Δήμος Κορυδαλλού Νομού Αττικής Δήμος Κρωπίας Νομού Αττικής Δήμος Κυθήρων Νομού Αττικής Δήμος Λαυρεωτικής Νομού Αττικής Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης Νομού Αττικής Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας Νομού Αττικής Δήμος Μαραθώνος Νομού Αττικής Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας Νομού Αττικής Δήμος Μεγαρέων Νομού Αττικής Δήμος Μεταμορφώσεως Νομού Αττικής Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου Νομού Αττικής Δήμος Νέας Ιωνίας Νομού Αττικής Δήμος Νέας Σμύρνης Ν. Αττικής Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας grdhm1@acharnes.gr info@vvv.gov.gr dimarxos@vrilissia.gr; pressoffice@vrilissia.gr dimarxos@dimosbyrona.gr; info@dimosbyrona.gr galatsi@galatsi.gr; grafeiotypou@galatsi.gr grammateia@glyfada.gr dafni05@otenet.gr; dimarxos@dafni-ymittos.gov.gr dhmsxeseis@dionysos.gr grdim@elefsina

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις