302050/ΥΔ5250/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΣύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) 2014 - 2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014». 

ΦΕΚ: 5205/B/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.11.21 15:21:58 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 61903 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 Νοεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 302050/ΥΔ5250 Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) 2014 - 2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.4.2005). 2. Το ν. 4314/2014 σχετικά με τη Διαχείριση, τον Έλεγχο και την Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020» (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014), όπως κάθε φορά ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 58 παρ. 7, 6 παρ. 2, 21 παρ. 2, 28 παρ. 12 και 43 παρ. 3 και 4. 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», όπως εκάστοτε ισχύει. 4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως εκάστοτε ισχύει. Αρ. Φύλλου 5205 5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το στόχο «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση» και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. 6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 236/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για τον καθορισμό κοινών κανόνων για την εφαρμογή των μηχανισμών χρηματοδότησης της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύει. 7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), όπως εκάστοτε ισχύει. 8. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 447/2014 της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2014 σχετικά με τους ειδικούς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 231/2014 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ), όπως εκάστοτε ισχύει. 9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 232/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας, όπως εκάστοτε ισχύει. 10. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 897/2014 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2014, για τον καθορισμό των ειδικών διατάξεων εφαρμογής των Προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 232/2014, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας, όπως εκάστοτε ισχύει. 11. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 481/2014 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά στους ειδικούς κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για Προγράμματα Συνεργασίας, όπως εκάστοτε ισχύει. 12. Το ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό» (ΦΕΚ 143/Α’/28.6.2014). 61904 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ 90/Α’/5.4.1974) όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας των ΔΟΥ» (ΦΕΚ 6/Α’/5.1.1989). 14. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α’/4 - 11 - 2016). 15. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160/Α’/ 29 - 08 - 2018). 16. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 185/Α’/3.9.2014). 17. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α’), όπως αυτό ισχύει. 18. Την υπ’ αριθμ. Υ5/27.1.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά με τη «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 204/Β’). 19. Την υπ΄αριθμ. Υ173/16 (ΦΕΚ 3610/Β’/4 - 11 - 2016) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 20. Την υπ’ αριθ. Υ 91589/ 04.09.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο Γιαννακίδη» (Β’/3814). 21. Tην υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά με την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’ 2168). 22. Την απόφαση, υπ’ αριθμ. 109283/EΥΘΥ1012/ 23 - 10 - 2015 (ΦΕΚ2362/τ.Β’/4 - 11 - 2015), του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού αναφορικά με την «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του άρθρου 5 παρ 5 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της 175294/ΔΙΟΕ 196/07 - 06 - 2002 (ΦΕΚ 730/Β’/ 13 - 06 - 2002)». 23. Την υπ’ αριθμ. C (2014)3542/23.5.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και το Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014 - 2020. 24. Τα Προγράμματα Συνεργασίας στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα. 25. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε τα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται ως: Κανονισμός: ο υπ’ αριθμ. 1303/2013 Κανονισμός (ΕΕ) Τεύχος Β’ 5205/20.11.2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Πρόγραμμα Συνεργασίας (εφεξής, και ΠΣ): Έγγραφο που υποβλήθηκε από 2 τουλάχιστον Κράτη Μέλη ή ένα Κράτος Μέλος και ένα μη μέλος, και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο οποίο περιγράφεται μία αναπτυξιακή στρατηγική με ένα συνεκτικό σύνολο προτεραιοτήτων, οι οποίες στην περίπτωση του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ/ERDF) ή/και του Μηχανισμού Προ - Ενταξιακής Βοήθειας (IPA) ή/και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ENI) Διαχειριστική Αρχή (εφεξής, και ΔA): Εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, που ορίζεται από το Κράτος Μέλος ως υπεύθυνη/ος για τη διαχείριση και την υλοποίηση του Προγράμματος Συνεργασίας, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα Προγράμματα που διαχειρίζεται η Ελλάδα η Διαχειριστική Αρχή είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Κοινή Γραμματεία (εφεξής, και ΚΓ): Δομή, παρά τη Διαχειριστική Αρχή, για κάθε Πρόγραμμα Συνεργασίας, με γενική αρμοδιότητα την παρακολούθηση, υπό την επίβλεψη της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ), της υλοποίησης των Προγραμμάτων. Οικονομικός φορέας: σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα που λαμβάνει μέρος στην εφαρμογή της βοήθειας από τα ΕΔΕΤ, με εξαίρεση κράτος - μέλος που ασκεί τα δικαιώματά του ως δημόσια αρχή. Δικαιούχος: δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που έχει την ευθύνη για την έναρξη ή την έναρξη και την εφαρμογή πράξεων. Στο πλαίσιο των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, ο φορέας που λαμβάνει την ενίσχυση, ενώ στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής ο φορέας που εφαρμόζει το Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ή το Ταμείο Χαρτοφυλακίου, κατά περίπτωση. Κύριος Δικαιούχος ή Επικεφαλής Εταίρος (εφεξής, και ΚΔ): Ο Δικαιούχος, ο οποίος λαμβάνει κατά περίπτωση την κοινοτική συγχρηματοδότηση και αναλαμβάνει πάντα την συνολική ευθύνη για την υποβολή της πρότασης και την υλοποίηση της πράξης, κατά την έννοια των σχετικών άρθρων των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχή Πιστοποίησης (εφεξής, και ΑΠ): Εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή φορέας, που ορίζεται από το Κράτος Μέλος για την πιστοποίηση δηλώσεων δαπανών Τεύχος Β’ 5205/20.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ και αιτημάτων πληρωμής, πριν την αποστολή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατ’ αυτή την έννοια, η ΑΠ ορίζεται από το Κράτος - Μέλος, όπου εδρεύει η Διαχειριστική Αρχή του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος και εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά για τα Προγράμματα η Διαχειριστική Αρχή των οποίων εδρεύει στην Ελλάδα, ως Αρχή Πιστοποίησης έχει οριστεί η Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων», η οποία είναι αρμόδια και για την εξασφάλιση της κοινοτικής χρηματοδοτικής ροής από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή/και του Μηχανισμού (Μέσου) Προενταξιακής Βοήθειας (IPA ή IPA II). Αρχή Ελέγχου (εφεξής, και ΑΕ): Ο φορέας που έχει την ευθύνη για την επαλήθευση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή Ελέγχου ορίζεται από το Κράτος - Μέλος όπου εδρεύει η Διαχειριστική Αρχή του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος και αναλαμβάνει τα καθήκοντα που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικουρείται από Ομάδα Ελεγκτών (ΟΕ), αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο κάθε Κράτους Μέλους που συμμετέχει στο ΕΠ. Ειδικά για τα Προγράμματα η Διαχειριστική Αρχή των οποίων εδρεύει στην Ελλάδα, ως Αρχή Ελέγχου έχει οριστεί η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Πράξη/Παρέμβαση: Έργο ή ομάδα έργων, το οποίο επιλέγεται από το αρμόδιο όργανο κάθε ΕΠ, σύμφωνα με τα κριτήρια που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, και το οποίο υλοποιείται από τους Δικαιούχους, με τρόπο ώστε να εκπληρώνονται οι στόχοι του οικείου άξονα προτεραιότητας. Σύμβαση Χρηματοδότησης: Η Σύμβαση μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Κύριου Δικαιούχου της Πράξης στην οποία περιγράφονται οι όροι της Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Συνεργασίας. Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας: Το συμφωνητικό που υπογράφουν μεταξύ τους όλοι οι Δικαιούχοι μιας Πράξης, με το οποίο ορίζονται οι όροι της συνεργασίας τους. Δημόσια Δαπάνη: Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, καθώς και κάθε παρόμοια δαπάνη στο πλαίσιο του IPA και του ENI. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε συμμετοχή στη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό πράξεων φορέων ή ενώσεων του δημόσιου τομέα, μίας ή περισσοτέρων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημόσιου τομέα που ενεργούν σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της31ης Μαρτίου 2014 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, νοείται ως παρεμφερής δαπάνη. Επαληθευτές / Ελεγκτές (εφεξής, Επαληθευτές): Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται σύμφωνα με το αρ. 125, του Καν. 1303/2013 και το αρ. 23 του Καν. 1299/2013 61905 για την επαλήθευση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών που δηλώνονται από κάθε δικαιούχο που συμμετέχει σε μια πράξη. Πιστοποιητικό Επαληθευμένων Δαπανών: Τυποποιημένο έντυπο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (INTERREG), το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από τους επαληθευτές/ελεγκτές. Παρατυπία: κάθε παράβαση του ενωσιακού δικαίου ή του σχετικού με την εφαρμογή του εθνικού δικαίου, η οποία προκύπτει από πράξη ή παράλειψη οικονομικού φορέα που εμπλέκεται στη θέσπιση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και των Μηχανισμών ENI, IPA, και η οποία ζημιώνει ή ενδέχεται να ζημιώσει το γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με καταλογισμό αδικαιολόγητης δαπάνης στον προϋπολογισμό αυτής. Συστημική παρατυπία: παρατυπία που έχει ενδεχομένως επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης σε παρεμφερή είδη πράξεων, η οποία προκύπτει από σοβαρή ανεπάρκεια στην αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης καθορισμού κατάλληλων διαδικασιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό και τους ειδικούς κανόνες για κάθε ταμείο. Σοβαρή ανεπάρκεια στην αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου: για τους σκοπούς της εφαρμογής των ΕΔΕΤ και των Μηχανισμών ENI, IPA, ανεπάρκεια για την οποία είναι απαραίτητο να υπάρξουν ουσιώδεις βελτιώσεις στο σύστημα, η οποία εκθέτει τα Ταμεία σε σημαντικό κίνδυνο παρατυπιών και η ύπαρξη της οποίας δεν συμβιβάζεται με θετική ελεγκτική γνώμη σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. Δημοσιονομική Διόρθωση: Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της ενωσιακής ή/και εθνικής συμμετοχής σε ένα έργο ή πράξη, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής του από τα Προγράμματα Συνεργασίας της περιόδου 2014 2020 η οποία είναι ανάλογη της παράτυπης δαπάνης που διαπιστώνεται. Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης χρηματοδότησης ή/και το σχετικό εθνικό/ ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο. Ανάκτηση: Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τον λαβόντα για μη νόμιμη αιτία. Δελτίο Καταχώρησης Διόρθωσης Επαληθευμένων Δαπανών (εφεξής, Δελτίο Διόρθωσης): Τυποποιημένο έντυπο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (εφεξής, ΟΠΣ): το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν στο ΕΣΠΑ και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 61906 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Διατάκτης: Ο Υπουργός, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Περιφερειάρχης, ή άλλο εξουσιοδοτημένο αρμόδιο όργανο, το οποίο αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του φορέα του και προσδιορίζει τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής της απόφασης 1. Με την παρούσα απόφαση προσδιορίζεται το σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για τα Προγράμματα Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 2014 - 2020 (INTERREG) τα οποία διαχειρίζεται η Ελλάδα, και συγκεκριμένα: (α) Για τα Διασυνοριακά Προγράμματα Συνεργασίας «Ιnterreg V - A Ελλάδα - Βουλγαρία», «Ιnterreg V - A Ελλάδα - Κύπρος» και «Ιnterreg V - A Ελλάδα - Ιταλία» και το Διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανική - Μεσόγειος» που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (εφεξής, ΕΤΠΑ), και (β) Για τα Διασυνοριακά Προγράμματα Συνεργασίας «Interreg IPA CBC Ελλάδα - Αλβανία» και «Interreg IPA CBC Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (Instrument for Pre Accession ΙΙ, εφεξής IPA II ή IPA). 2. Οι διατάξεις τις παρούσας εφαρμόζονται σε αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά δημόσιας δαπάνης δικαιούχων των Προγραμμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπίας κατά τη διενέργεια ελέγχων και στις περιπτώσεις διακοπής των υπογεγραμμένων συμβάσεων χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους που προβλέπονται σε αυτές για την αναζήτηση τυχόν ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί από τα Προγράμματα και τα οποία καθίστανται ανακτήσιμα και θεωρούνται ως αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα. 3. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται επίσης σε αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά δημόσιας δαπάνης Δικαιούχων εγκατεστημένων στην Ελλάδα στο πλαίσιο Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (INTERREG) στα οποία η Διαχειριστική Αρχή δεν εδρεύει στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα: (α) Στα ακόλουθα προγράμματα αρμοδιότητας της Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»: (α1) Στα πολυμερή Διασυνοριακά Προγράμματα «Μαύρη Θάλασσα» και «Λεκάνη της Μεσογείου» (MED ENI CBC) που συγχρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (εφεξής, ENI), (α2) Στα διακρατικά Προγράμματα «ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΙΟΝΙΟ» (ADRION) και «Μεσογειακός Χώρος» (MED), στο Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα «Interreg EUROPE» που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και (α3) Στο Πρόγραμμα - Δίκτυο INTERACT, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ Τεύχος Β’ 5205/20.11.2018 (β) στα Προγράμματα - Δίκτυα ESPON και URBACT αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Άρθρο 3 Αρμόδια όργανα 1. Οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης ή/και ανάκτησης των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Συνεργασίας του άρθρου 2 της παρούσας, εφαρμόζονται: (α) είτε μετά τη διαπίστωση παρατυπίας κατά τη διάρκεια διενέργειας ελέγχων αρμοδίων οργάνων σε εγκεκριμένες πράξεις των Προγραμμάτων Συνεργασίας (β) είτε κατόπιν ανάκλησης της απόφασης χρηματοδότησης μιας πράξης από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και εφόσον έχει καταβληθεί ποσό δημόσιας συνεισφοράς για πραγματοποιηθείσες δαπάνες. 2. Διαπίστωση παρατυπίας μπορεί να γίνει από τα παρακάτω αρμόδια όργανα: (α) από τους Επαληθευτές/Ελεγκτές κατόπιν διενέργειας διαχειριστικών επαληθεύσεων, δηλαδή διοικητικών ή/και επιτόπιων επαληθεύσεων δαπανών ή κατόπιν διενέργειας ελέγχων στο πλαίσιο της εποπτείας κάθε συστήματος πρωτοβάθμιου ελέγχου των προγραμμάτων (β) από τη Διαχειριστική Αρχή (γ) από την Αρχή Πιστοποίησης, κατόπιν ελέγχων που διενεργούνται από την ίδια ή υπό την ευθύνη της, (δ) από την Αρχή Ελέγχου (ε) από αρμόδια ελεγκτική αρχή ή όργανο, εθνική ή ενωσιακή, εκτός των προαναφερόμενων στα σημεία (α) έως (δ) της παρούσας παραγράφου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Άρθρο 4 Διαπίστωση παρατυπίας στο πλαίσιο Διαχειριστικών Επαληθεύσεων και ελέγχων της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου 1. Όσον αφορά στις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις των δαπανών δικαιούχων εγκατεστημένων στην Ελλάδα: (α) Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, από τους Επαληθευτές κατά την διενέργεια διοικητικής ή/και επιτόπιας επαλήθευσης δαπανών, οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι παράτυπες δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται στις επαληθευμένες δαπάνες του Πιστοποιητικού Επαληθευμένων Δαπανών και παρέχεται σχετική τεκμηρίωση στην αντίστοιχη Έκθεση που συντάσσει ο Επαληθευτής. (β) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παρατυπία από τους Επαληθευτές μετά από διοικητική/επιτόπια επαλήθευση, και αφορά σε δαπάνες οι οποίες έχουν Τεύχος Β’ 5205/20.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ επαληθευτεί και συμπεριληφθεί σε προηγούμενα Πιστοποιητικά Επαληθευμένων Δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ή/και έχουν συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Επαληθευτές συντάσσουν Έκθεση σχετικά με τη διόρθωση των επαληθευμένων δαπανών με αναλυτικά στοιχεία των παράτυπων δαπανών και κατάλληλη τεκμηρίωση. (γ) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράτυπη δαπάνη μετά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο εποπτείας του συστήματος πρωτοβάθμιου ελέγχου της Ελλάδας και αφορά σε δαπάνες οι οποίες έχουν επαληθευτεί και συμπεριληφθεί σε προηγούμενα Πιστοποιητικά Επαληθευμένων Δαπανών και έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ ή/και συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ελεγκτές συντάσσουν σχετική Έκθεση με αναλυτικά στοιχεία των παράτυπων δαπανών και κατάλληλη τεκμηρίωση. 2. Όσον αφορά στις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις των δαπανών δικαιούχων εγκατεστημένων εκτός Ελλάδας καθώς και σε περίπτωση διενέργειας ελέγχων στο πλαίσιο εποπτείας του αντίστοιχου συστήματος πρωτοβάθμιου ελέγχου, η σχετική Αναφορά/Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του σχετικού Προγράμματος Συνεργασίας όπως ισχύει. 3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράτυπη δαπάνη από την Αρχή Πιστοποίησης, η εν λόγω αρχή, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, είναι δυνατό να ζητήσει τη διενέργεια (νέας) επιτόπιας επαλήθευσης από τον αρμόδιο για τις διαχειριστικές επαληθεύσεις (διοικητικές και επιτόπιες) φορέα της χώρας όπου εδρεύει ο αντίστοιχος δικαιούχος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του εκάστοτε Προγράμματος. 4. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παρατυπία από την Αρχή Ελέγχου, η εν λόγω αρχή συντάσσει αντίστοιχη Αναφορά/Έκθεση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους ελέγχους της Αρχής Ελέγχου. 5. Η επαλήθευση της τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων δικαιούχου, οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση χρηματοδότησης ή τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της Πράξης, διασφαλίζεται από τη ΔΑ. Για το σκοπό αυτό, η αρμόδια για τη Διαχείριση και Παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος Μονάδα Β1’/Β2’ της ΔΑ συνεργάζεται με την αρμόδια για τις επαληθεύσεις Μονάδα Γ’ της ΔΑ στην περίπτωση δικαιούχων που εδρεύουν στην Ελλάδα ή με την αρμόδια για τις επαληθεύσεις Αρχή της συνεργαζόμενης χώρας που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση δικαιούχου που εδρεύει εκτός Ελλάδας. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, ο αρμόδιος Επαληθευτής ή η αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή συντάσσει σχετική Αναφορά/Έκθεση με αναλυτικά στοιχεία των παράτυπων δαπανών και κατάλληλη τεκμηρίωση και την αποστέλλει στο Δικαιούχο και στη ΔΑ/ΚΓ, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία επαληθεύσεων. 61907 Άρθρο 5 Οριστικοποίηση Αναφοράς/Έκθεσης Διαχειριστικών Επαληθεύσεων, και ελέγχων της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου και Έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης ή/και ανάκτησης 1. Όσον αφορά στις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις των δαπανών δικαιούχων εγκατεστημένων στην Ελλάδα καθώς και στην περίπτωση επαλήθευσης της τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων αυτών και στην περίπτωση διενέργειας ελέγχων στο πλαίσιο εποπτείας του αντίστοιχου συστήματος πρωτοβάθμιου ελέγχου ισχύουν τα εξής: (α) Η σχετική Αναφορά/Έκθεση (εφεξής, Αναφορά ή Έκθεση) των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 4 οριστικοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της υπουργικής απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (INTERREG) όπως ισχύει. (β) Αν από την οριστική Έκθεση της παραγράφου 1(α) του άρθρου 4 προκύπτουν παράτυπες/μη επιλέξιμες δαπάνες, η αρμόδια για τη Διαχείριση και Παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος Μονάδα Β1’/Β2’ της ΔΑ/ΚΓ εισηγείται στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ την έκδοση απόφασης Ανάκτησης ενδεχόμενης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσας δημόσιας συνεισφοράς μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σύμφωνα και με τις διαδικασίες του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης. (γ) Όταν στην οριστική Έκθεση των παραγράφων 1(β), 1(γ) και 5 του άρθρου 4 προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση ή/και διαπιστώνονται παράτυπες/μη επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί δημόσια ενωσιακή ή/και εθνική συνεισφορά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η αρμόδια για τη Διαχείριση και Παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος Μονάδα Β1’/Β2’ της ΔΑ/ΚΓ εισηγείται στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ την έκδοση απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης, σύμφωνα και με τις διαδικασίες του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης. 2. Όσον αφορά στις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις των δαπανών δικαιούχων εγκατεστημένων εκτός Ελλάδας καθώς και στην περίπτωση επαλήθευσης της τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων αυτών και στην περίπτωση διενέργειας ελέγχων στο πλαίσιο εποπτείας του αντίστοιχου συστήματος πρωτοβάθμιου ελέγχου ισχύουν τα εξής: (α) Η σχετική Αναφορά/Έκθεση των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 4 οριστικοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του σχετικού Προγράμματος Συνεργασίας όπως ισχύει. (β) Όταν στην οριστική Έκθεση προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση ή/και διαπιστώνονται παράτυπες/ μη επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες έχει καταβληθεί δημόσια ενωσιακή συνεισφορά, η αρμόδια για τη Διαχείριση και Παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος Μονάδα Β1’/Β2’ της ΔΑ/ΚΓ εισηγείται στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και 61908 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΣ την έκδοση απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης/ Ανάκτησης, σύμφωνα και με τις διαδικασίες του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. 3. Σε περίπτωση δημοσιονομικής διόρθωσης που προέκυψε με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την Αρχή Πιστοποίησης και, κατά περίπτωση, για τη διενέργεια (επιτόπιων) επαληθεύσεων, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του εκάστοτε Προγράμματος. 4. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παρατυπία από την Αρχή Ελέγχου, για την οριστικοποίηση της σχετικής Αναφοράς/Έκθεσης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους ελέγχους της συγκεκριμένης Αρχής. 5. Τα ποσά των δημοσιονομικών διορθώσεων που επιβάλλονται σε μία πράξη δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για την εν λόγω πράξη. Άρθρο 6 Διαπίστωση Παρατυπίας και Οριστικοποίηση Αναφορών/Εκθέσεων ελέγχων από άλλα εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα και Έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης/ανάκτησης 1. Σε περίπτωση παρατυπίας στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από άλλα ενωσιακά ή εθνικά όργανα της Ελλάδας ή των συνεργαζόμενων με αυτήν χωρών, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, η σχετική Αναφορά/Έκθεση συντάσσεται και οριστικοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν για κάθε όργανο. 2. Οι δημοσιονομικές διορθώσεις που προκύπτουν από οριστικές Αναφορές/Εκθέσεις ελέγχων από τα όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καταχωρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) από την αρμόδια για τη Διαχείριση και Παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος Μονάδα Β1’ ή Β2’ της ΔΑ/ΚΓ, η οποία εισηγείται και την έκδοση σχετικής απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης/Ανάκτησης. Άρθρο 7 Όργανα έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης 1. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης ή/και ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών (εφεξής, απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης) είναι: (α) Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ που εποπτεύει την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΕΣ: (α1) Όταν η παρατυπία διαπιστώνεται κατά τη διενέργεια των επαληθεύσεων του άρθρου 4 παρ. 1, 2, και 5, (α2) Στην περίπτωση ανάκτησης ποσών μετά από σχετική σύσταση της Αρχής Ελέγχου, (α3) Στην περίπτωση των ελέγχων του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης και (α4) Στην περίπτωση ανάκλησης της χρηματοδότησης μιας πράξης, του άρθρου 3, παρ. 1, β. (β) Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ όταν η παρατυπία διαπιστώνεται από έλεγχο της Αρχής Πιστοποίησης. Τεύχος Β’ 5205/20.11.2018 2. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παρατυπία από την Αρχή Ελέγχου, η απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης εκδίδεται με εισήγηση της Αρχής Ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους ελέγχους της. Άρθρο 8 Περιεχόμενο απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης/ανάκτησης 1. Στην απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας της πράξης, του/ων Δικαιούχου/ων και της παρατυπίας, όπως: (α) Ο κωδικός ΟΠΣ της πράξης, το Πρόγραμμα Συνεργασίας στο οποίο έχει ενταχθεί αυτή, το σχετικό Ταμείο ή χρηματοδοτικό Μέσο (ΕΤΠΑ, IPA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον, για δικαιούχους που εδρεύουν στην Ελλάδα, η Συλλογική απόφαση (ΣΑΕΠ/ΣΑΕ), μέσω της οποίας χρηματοδοτείται η πράξη από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, (β) Τα στοιχεία του Κύριου Δικαιούχου και του Δικαιούχου ή των Δικαιούχων στους οποίους επιβάλλεται δημοσιονομική διόρθωση, (γ) Το ύψος της συνολικής δημόσιας δαπάνης (ενωσιακής και εθνικής) που αφορά η δημοσιονομική διόρθωση ανά Δικαιούχο, με σαφή διαχωρισμό και καθορισμό του ύψους της ενωσιακής συνδρομής που καταβλήθηκε αχρεωστήτως ή παρανόμως και πρέπει να ανακτηθεί, (δ) Η αναλυτική αιτιολογία της δημοσιονομικής διόρθωσης, με ειδική αναφορά στις διατάξεις που παραβιάστηκαν και στον τρόπο παραβίασής τους ανά Δικαιούχο, καθώς και αναφορά στην Έκθεση Ελέγχου. 2. Στην περίπτωση που απαιτείται ανάκτηση, στην απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης παρατίθενται πέραν των ανωτέρω και τα εξής: (α) Το αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέν ποσό που πρέπει να ανακτηθεί, το οποίο περιλαμβάνει και τόκους για Πράξεις κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 της παρούσας, και (β) Η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό, πριν εφαρμοστούν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 11 της παρούσας. (γ) Επιπλέον, στην περίπτωση που η ανάκτηση αφορά σε Δικαιούχο φορέα που εδρεύει εκτός Ελλάδας, και τα στοιχεία του αρμόδιου φορέα που έχει οριστεί από το οικείο κράτος για την επιστροφή του αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού της ενωσιακής συνδρομής, στην περίπτωση που ο υπόχρεος δικαιούχος δεν επιστρέψει το ποσό αυτό εντός των καθορισμένων ημερομηνιών στο πλαίσιο της παρούσας. 3. Η εκτέλεση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης/ανάκτησης δύναται, σε συνεννόηση με την Αρχή Πιστοποίησης, να πραγματοποιείται και με συμψηφισμό με επόμενη πληρωμή του δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση, και όσον αφορά σε δικαιούχους εγκατεστημένους στην Ελλάδα, η απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης λαμβάνει υπόψη τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 33 του ν. 4314/2014. 4. Στην περίπτωση έκδοσης της απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης από τη Διαχειριστική Αρχή, η Τεύχος Β’ 5205/20.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ απόφαση αποστέλλεται στον Κύριο Δικαιούχο μέσω συστημένης επιστολής ή/και με απόδειξη παραλαβής και κοινοποιείται στον υπόχρεο Δικαιούχο, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην Αρχή Ελέγχου και επιπλέον, για Δικαιούχους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδας, στην αρμόδια αρχή της χώρας του υπόχρεου. 5. Στην περίπτωση έκδοσης της απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης από την Αρχή Πιστοποίησης, η απόφαση αποστέλλεται στον Κύριο Δικαιούχο μέσω δικαστικού επιμελητή και κοινοποιείται στον υπόχρεο Δικαιούχο, στη Διαχειριστική Αρχή / Κοινή Γραμματεία και στην Αρχή Ελέγχου και επιπλέον, για Δικαιούχους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδας, στην αρμόδια αρχή της χώρας του υπόχρεου. 6. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παρατυπία από την Αρχή Ελέγχου, για το περιεχόμενο και την κοινοποίηση της απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για τους ελέγχους της συγκεκριμένης Αρχής. 7. Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης/ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού υπόκειται στα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 8. Η απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης/ ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους. Άρθρο 9 Καθορισμός του ύψους της δημοσιονομικής διόρθωσης 1. Αναλογικές δημοσιονομικές διορθώσεις: Το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης, το οποίο επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα, υπολογίζεται, με βάση τις μεμονωμένες παράτυπες δαπάνες που ο Δικαιούχος δήλωσε στην αρμόδια αρχή διαχείρισης και ισούται με το ποσό της προκληθείσας ζημίας ή υπολογίζεται αναλογικά στις περιπτώσεις μη τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους. 2. Κατ’ αποκοπή διορθώσεις: Όταν δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς το ποσό της προκληθείσας ζημίας και η εξ ολοκλήρου ακύρωση της παράτυπης δαπάνης θα ήταν δυσανάλογη, η ΔΑ ή η Αρχή Πιστοποίησης, επιβάλλει δημοσιονομικές διορθώσεις κατ’ αποκοπή, υπολογίζοντας τη βαρύτητα της παράβασης που οδήγησε στη διαπιστωθείσα παρατυπία. Το ποσοστό της κατ’ αποκοπή δημοσιονομικής διόρθωσης που εφαρμόζεται στον επηρεαζόμενο πληθυσμό λόγω της εντοπιζόμενης μεμονωμένης ή συστημικής παρατυπίας καθορίζεται με βάση τη βαρύτητα της παράβασης, λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) 480/2014 και την υπ’ αριθμ. C(2013) 9527/19 - 12 - 2013 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση και έγκριση κατευθυντήριων γραμμών για τον καθορισμό δημοσιονομικών διορθώσεων. 3. Κατά παρεκβολή διορθώσεις: Στις περιπτώσεις που μετά από ελέγχους, εντοπίζονται παρατυπίες, οι οποίες δύνανται να ποσοτικοποιηθούν και επαναλαμβάνονται σε σημαντικό πλήθος ομοιογενών πράξεων ή σε πράξεις που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά, η επέκταση όμως 61909 των ελέγχων στο σύνολο των πράξεων που επηρεάζονται από αυτές προκαλούν δυσανάλογο κόστος αναφορικά με την προσδοκώμενη ελαχιστοποίηση των κινδύνων, η δημοσιονομική διόρθωση είναι δυνατή σε βάση παρεκβολής. Στις περιπτώσεις αυτές, το αποτέλεσμα που προσδιορίζεται από την εξέταση του αντιπροσωπευτικού δείγματος προεκτείνεται σε όλες τις πράξεις που επηρεάζονται. 4. Στις περιπτώσεις πράξεων ενισχύσεων, οι δημοσιονομικές διορθώσεις και οι ανακτήσεις εφαρμόζονται στη δημόσια συνεισφορά που αντιστοιχεί στις δαπάνες που περιλαμβάνονται στη δήλωση δαπανών και η οποία έχει καταβληθεί στους Δικαιούχους από το φορέα που χορηγεί την ενίσχυση. 5. Εφόσον οι εντοπισθείσες παρατυπίες επηρεάζουν και μελλοντικές πληρωμές οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί ή/και πραγματοποιηθεί και εμπίπτουν στην παράγραφο 1 διακόπτεται η περαιτέρω συγχρηματοδότηση του επηρεαζόμενου μέρους με σχετική αναφορά στην απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης ή/και ανάκτησης. 6. Στην περίπτωση που οι παρατυπίες εμπίπτουν στην παράγραφο 2 δύναται να συνεχιστεί η συγχρηματοδότηση, αλλά η κατ’ αποκοπή διόρθωση εφαρμόζεται σε όλες τις πληρωμές κατά την καταχώρισή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα. Άρθρο 10 Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Δικαιούχους εγκατεστημένους στην Ελλάδα Στην περίπτωση Δικαιούχων εγκατεστημένων στην Ελλάδα στα Προγράμματα που η Διαχειριστική Αρχή εδρεύει στην Ελλάδα, ισχύουν τα εξής: 1. Σε συνέχεια της παραλαβής από τη Διαχειριστική Αρχή Οριστικής Έκθεσης αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου, και εφόσον πρόκειται για τις περιπτώσεις του άρθρου 4 εκτός της παραγράφου 1(α) και 2, η αρμόδια για τη Διαχείριση και Παρακολούθηση του συγκεκριμένου προγράμματος Μονάδα Β1’/Β2’ της ΔΑ/ΚΓ προχωρεί στην καταχώρηση σχετικού Δελτίου Καταχώρησης Διόρθωσης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και ενημερώνει σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης. 2. Στην περίπτωση παρατυπίας για την οποία απαιτείται κοινοποίηση στην OLAF, η ΔΑ συντάσσει επιπλέον και αποστέλλει Δελτίο Δήλωσης Παρατυπίας στην Αρχή Ελέγχου. 3. Η ΔΑ/ΚΓ καταχωρεί στο ΟΠΣ το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης ελέγχου. Στη συνέχεια κινεί τη σχετική διαδικασία ανάκτησης για το σύνολο του αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού ενωσιακής και εθνικής συνδρομής, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου. 4. Η αρμόδια Μονάδα Β1’/Β2’ της ΔΑ/ΚΓ εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έκδοση απόφασης Δημοσιονομικής Διόρθωσης/Ανάκτησης και την αποστέλλει στον υπόχρεο Δικαιούχο μέσω συστημένης επιστολής ή με απόδειξη παραλαβής, με κοινοποίηση στον Κύριο Δικαιούχο της Πράξης, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην Αρχή Ελέγχου. 61910 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5. Μετά από την έγγραφη ενημέρωση του υπόχρεου Δικαιούχου σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ο υπόχρεος δικαιούχος οφείλει να καταβάλει, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, το ποσό το οποίο έχει καταλογισθεί, σε οποιαδήποτε Δημόσια

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις