ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ-Χ.Ε.

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ,ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ,ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ www.docman.gr ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ,ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ,ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α)ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν 4270/2014- ΦΕΚ: 143/Α/2014 --Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. (…) Άρθρο 97 Απώλεια αποδεικτικών είσπραξης, γραμματίων, δικαιολογητικών πληρωμής, δαπανών και τίτλων πληρωμής 1.Σε περιπτώσεις απώλειας αποδεικτικών είσπραξης, γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής που δεν έχουν εξοφληθεί, εκδίδονται, με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών ή του οργάνου στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, αντίγραφα αυτών, ύστερα από διαπίστωση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου: α) προκειμένου για αποδεικτικά είσπραξης, της εισαγωγής ή μη στη Δ.Ο.Υ. «στο Τελωνείο ή κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία» του ποσού που αναγράφεται σε αυτά και β) προκειμένου για γραμμάτια, χρηματικά εντάλματα ή άλλους τίτλους πληρωμής, της μη εξόφλησης αυτών. 2. Προκειμένου για απώλεια χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, ύστερα από διαπίστωση του αρμόδιου κατά νόμο οργάνου, εκδίδεται αντίγραφο από το αρμόδιο όργανο για υπηρεσιακή και μόνο χρήση. 3.Σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής, η πληρωμή της δαπάνης αυτής μπορεί να επιτραπεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που καθορίζει και τον τρόπο δικαιολογήσεως αυτής και εφόσον μετά από διενέργεια ένορκης διοικητικής εξετάσεως από αρμόδιο επιθεωρητή διαπιστωθεί ότι η απώλεια έχει συντελεσθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή «σε εταιρίες που προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες» Ν.4446/2016- ΦΕΚ: 240/Α/2016 -Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, ΤέληΠαράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις. (..)Άρθρο 75 Έλεγχος δαπανών από τις οικονομικές υπηρεσίες των φορέων (…) 2.Ως νόμιμα δικαιολογητικά θεωρούνται τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, από τις κείμενες διατάξεις, τις εκδιδόμενες κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και 1 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ www.docman.gr τις οδηγίες του Υπουργού Οικονομικών. Τα εν λόγω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα και χωρίς αλλοιώσεις. Ειδικά για τη δικαιολόγηση απορρήτων δαπανών ισχύουν οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, ειδικές διατάξεις. Κατ` εξαίρεση όταν τα πρωτότυπα υποβάλλονται υποχρεωτικά ή φυλάσσονται σε άλλη δημόσια αρχή, γίνονται δεκτά αντίγραφα επικυρωμένα από την αρχή αυτή. 2/107929/0026/2013- ΦΕΚ: 3172/Β/13.12.2013 -Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών τεχνικών λεπτομερειών για την πληρωμή των δημόσιων δαπανών από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.). (…)Άρθρο 3 Δικαιολογητικά εξόφλησης Χ.Ε. Α. ΓΕΝΙΚΑ. (…) 3.Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα, θεωρημένα από οποιαδήποτε Υπηρεσία, Αστυνομική, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, Ν.Π.Δ.Δ., Κ.Ε.Π. και δικηγόρους, με την προϋπόθεση ότι επ’ αυτών φαίνεται η θεώρηση της εκδούσας αρχής. Η θεώρηση της εκδούσας αρχής πρέπει να φαίνεται ότι έγινε μέσα στο έτος εξόφλησης των τίτλων ή όπως κατά περίπτωση προαναφέρεται (π.χ. παλαιότερα καταστατικά εταιρειών). Ν.Δ.496/1974- ΦΕΚ: 204/Α/1974 -"Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου" (ΦΕΚ Α 204) (…), άρθρο 13 : «1. Τα έξοδα των νομικών προσώπων αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται υπό των αρμοδίων οργάνων, βάσει των υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων δι' έκαστον ν.π. ή είδος δαπάνης δικαιολογητικών, των αποδεικνυόντων την κατ' αυτών απαίτησιν (…) 9. Εις παν χρηματικόν ένταλμα ή έτερον τίτλον πληρωμής επισυνάπτονται (…) τα υπό των κειμένων διατάξεων δικαιολογητικά». Αρθρον 22 «Εν περιπτώσει απωλείας αποδεικτικών εισπράξεως ή τίτλων πληρωμής, εκδίδονται αντίγραφα αυτών κατόπιν διαπιστώσεως, προκειμένου μεν περί αποδεικτικών εισπράξεως, της εισαγωγής υπερ του Ν.Π.Δ.Δ. του δι'αυτών εισπραχθέντος ποσού, προκειμένου δε περί τίτλων πληρωμής, της μη εξοφλήσεως των. Τα περί ων το παρόν άρθρον αντίγραφα εκδίδονται τη προτάσει του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ., συλλογικού οργάνου μετ' έγκρισιν της ασκούσης την εποπτείαν και εγκρινούσης τον προϋπολογισμόν ούτου δημοσίας αρχής". ΠΔ 471/1975- ΦΕΚ: 148/Α/1975 -Περί της διαδικασίας της εκκαθαρίσεως και εντολή πληρωμής των εξόδων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, της επιλύσεως ανακυπτουσών αμφισβητήσεων μεταξύ διατακτών και υπηρεσιών εκκαθαρίσεως και εντολής πληρωμής των δαπανών, ως και περί του τύπου των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (…), άρθρο 1 παρ. 1: 1. Η εκκαθάρισις των εξόδων των ν.π.δ.δ., ήτοι ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων των πιστωτών αυτών, ενεργείται υπό της Οικονομικής Υπηρεσίας του ν.π.δ.δ. ή της παρ` αυτώ Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων, επί τη συγκεντρώσει παρ` αυταίς, δικαιολογητικών στοιχείων, τεθεωρημένων υπό του οικείου διατάκτου ή του υπ` αυτού εξουσιοδοτημένου οργάνου, αυτεπαγγέλτως δε, οσάκις υπάρχουν παρά ταις Υπηρεσίαις ταύταις, πλήρη δικαιολογητικά, αποδεικνύοντα τα δικαιώματα των πιστωτών. 2 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ www.docman.gr ΠΔ 584/1975- ΦΕΚ: 188/Α/1975 -Περί του τρόπου και της διαδικασίας εξοφλήσεως των χρηματικών ενταλμάτων ή ετέρων τίτλων πληρωμής των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και εισαγωγής και αποδόσεως των υπέρ του Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. (…) , παράγραφος 1 του άρθρου 5: «Η εξόφλησις των χρηματικών ενταλμάτων ή ετέρων τίτλων δέον να στηρίζηται εις πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα (…). 2. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεσιν, η εξόφλησις βάσει αντιγράφων ή φωτοτυπικών αντιγράφων (πιστοποιητικών δικαστικών αποφάσεων συμβολαιογραφικών πράξεων κ.λπ.) εκδιδομένων και κυρουμένων απ’ ευθείας υπό της εκδοσάσης το πρωτότυπον αρχής, ή υπό συμβολαιογράφου της ημεδαπής βάσει του παρ’ αυτώ κατατεθειμένου πρωτοτύπου». Ν.4129/2013- ΦΕΚ: 52/Α/2013 -Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο. (…)Άρθρο 63 Απώλειες χρημάτων, υλικού, δικαιολογητικών και παραστατικών πληρωμής 1.Το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ύστερα από αίτηση του υπολόγου ή και αυτεπαγγέλτως, αποφαίνεται για την απαλλαγή από την ευθύνη των υπολόγων που λογοδοτούν ενώπιόν του για κάθε απώλεια, έλλειψη ή φθορά χρημάτων, υλικού ή δικαιολογητικών και παραστατικών πληρωμής κάθε είδους, είτε με την πράξη που εκδίδεται κατά τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών είτε και προηγουμένως με ιδιαίτερη πράξη. Ο υπόλογος που ζητεί την απαλλαγή υποχρεούται να αποδείξει την απώλεια, έλλειψη ή φθορά που επήλθε και επιπλέον ότι δεν τον βαρύνει υπαιτιότητα, διότι έχει συμμορφωθεί πλήρως με όσα ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και επιδείξει την επιμέλεια που δείχνει στις δικές του υποθέσεις. 2.Το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφαίνεται επίσης με πράξη του, ύστερα από αίτηση των υπολόγων ή και αυτεπαγγέλτως, για την απαλλαγή από την ευθύνη τους από εντάλματα προπληρωμής, προσωρινά εντάλματα, εντάλματα πάγιας προκαταβολής ή χρηματικές προκαταβολές από το δημόσιο ταμείο, καθώς και από την ευθύνη τους για την απώλεια, έλλειψη ή φθορά χρημάτων ή δικαιολογητικών της διαχείρισης των χρημάτων που έλαβαν. Ο υπόλογος υποχρεούται να αποδείξει την απώλεια των χρημάτων ή την προσήκουσα διάθεση αυτών και την απώλεια των δικαιολογητικών της διάθεσής τους και επιπλέον ότι δεν τον βαρύνει υπαιτιότητα. Άρθρο 64 Καταστροφή ή απώλεια διαχειριστικών στοιχείων από ανώτερη βία ή τυχαίο γεγονός 1.Ο έλεγχος των διαχειρίσεων, των οποίων τα στοιχεία καταστράφηκαν ή απολέσθηκαν ολικά ή μερικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο από ανώτερη βία ή τυχαίο γεγονός και των οποίων η απώλεια ή καταστροφή διαπιστώνεται με πράξη του αρμόδιου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενεργείται κατά τα οριζόμενα με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Οι αποφάσεις αυτές, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζουν τον τρόπο του ελέγχου των διαχειρίσεων 3 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ www.docman.gr αυτών, τα στοιχεία που θα υποβληθούν σε αναπλήρωση εκείνων που απολέσθηκαν ή καταστράφηκαν, τους υπόχρεους και την προθεσμία για την υποβολή τους, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη λεπτομέρεια για τον έλεγχο. Ν.4308/2014- ΦΕΚ: 251/Α/2014 -Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (…) Άρθρο 8 Τιμολόγιο πώλησης 1.Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 2. Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό. 3. Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο(…) Β)ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ, ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ -Α)Σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης, γραμματίων, χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής που δεν έχουν εξοφληθεί, εκδίδονται, με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών ή του οργάνου στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, αντίγραφα αυτών, ύστερα από διαπίστωση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου: α) προκειμένου για αποδεικτικά είσπραξης, της εισαγωγής ή μη στη Δ.Ο.Υ. «στο Τελωνείο ή κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία» του ποσού που αναγράφεται σε αυτά και β) προκειμένου για γραμμάτια, χρηματικά εντάλματα ή άλλους τίτλους πληρωμής, της μη εξόφλησης αυτών. Β)Σε περίπτωση απώλειας χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής μετά την εξόφληση αυτών, ύστερα από διαπίστωση του αρμόδιου κατά νόμο οργάνου, εκδίδεται αντίγραφο από το αρμόδιο όργανο για υπηρεσιακή και μόνο χρήση. -Προκειμένου περί ΝΠΔΔ σε περίπτωση απώλειας Χ.Ε. θεωρημένου απο το Ελ. Συνέδριο,θα υποβληθεί στην εποπτεύουσα αρχή πρόταση στην οποία θα αναφέρεται το ιστορικό της απώλειας των Χ.Ε. Η εν λόγω πρόταση θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του Ταμία, θεωρημένη από το Δ/κό Δ/ντή, για τη μη εξόφληση των απωλεσθέντων Χ.Ε. Η εποπτεύουσα αρχή με βά ση τα αναφερόμενα ανωτέρω θα προβεί στην έκδοση απόφασης για την έκδοση νέων Χ.Ε., βάσει των δικ/κών των απωλεσθέντων, τα οποία θα ακυρωθούν. Βλέπε επίσης και τα ακολουθα σχετικά: 4 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ www.docman.gr 2009797/0026/1998.Κοινοποίηση πρακτικών Ε.Σ. σχετικά με ερμηνεία & εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2362/95.ΕΣ/ΠΡΑΚΤΙΚΑ/26/1997. 2/60757/0094/2005.ΘΕΜΑ : «Απώλεια χρηματικών ενταλμάτων και δικαιολογητικών στην Υ.Π.Α.Δ . Πιερίας και στην Υ.Π.Α.Δ. Νότιας Αθήνας» . 2059806/7189/0094/1997.Απώλεια θεωρημένων χρηματικών ενταλμάτων. Γ)ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Από τον συνδυασμό των προαναφερομένων διατάξεων (Παρ.Α του παρόντος), συνάγεται ότι γενική αρχή του λογιστικού δικαίου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εκκαθαρίζονται και πληρώνονται επί τη βάσει σχετικών πρωτότυπων δικαιολογητικών και όχι επί τη βάσει αντιγράφων τους, προφανώς προς αποφυγή πληρωμής ήδη εξοφλημένου χρέους (βλ. Ελ.Συν. Πρακτικά Ολομ. 24ης Συν./27.6.1979, 27ης Συν./27.7.1978, Ι Τμ. Πρ. 40/2014, 278/2010, 172/2008, 332/2006, ΙV Τμ. Πρ. 27/2013, 197, 12/2010, 137, 79/2009, Πρακτικά 33ης Συν./23.10.2007). Επομένως, η μη προσκόμιση πρωτότυπων δικαιολογητικών καθιστά κατ’ αρχήν τη σχετική δαπάνη μη κανονική και έχει ως συνέπεια τη μη θεώρηση του οικείου τίτλου πληρωμής. Σε περίπτωση δε, που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έχουν απολεσθεί πριν από την ενταλματοποίηση της δαπάνης με υπαιτιότητα του φερόμενου ως δικαιούχου πιστωτή, πρέπει, προκειμένου να ενταλματοποιηθεί η δαπάνη, τα απολεσθέντα πρωτότυπα να αντικατασταθούν με άλλα πρωτότυπα από τον ίδιο το δικαιούχο, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για την τακτοποίηση της σχετικής φορολογικής ανωμαλίας. Περαιτέρω, όταν για την απώλεια των πρωτoτύπων δικαιολογητικών ευθύνονται τα αρμόδια όργανα του οικείου ν.π.δ.δ., γίνεται δεκτό, κατ’ εξαίρεση, ότι η δαπάνη δύναται να ενταλματοποιηθεί, εφόσον: α) προσκομισθούν από το δικαιούχο θεωρημένα από δημόσια αρχή αντίγραφα των απωλεσθέντων πρωτoτύπων δικαιολογητικών, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωσή του για την ακρίβεια του περιεχομένου τους, και β) διενεργηθεί Ε.Δ.Ε. από αρμόδιο Οικονομικό Επιθεωρητή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της απώλειάς τους (βλ. ΙV Τμ. Πρ. 79/2009, Πρακτικά 33ης Συν./23.10.2007, ΚΠΕΔ στο IV Tμ. Πρ. 6/2013, ΚΠΕΔ στο V Tμ. Πρ. 10/2013, ΚΠΕΔ στο VΙΙ Tμ. 99/2012). Σύμφωνα δε με τη διάταξη της παραγράφου 2 εδ. β΄ του άρθρου 126 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 ΦΕΚ Α΄ 26), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, η διενέργεια Ε.Δ.Ε. ανατίθεται σε μόνιμο δημόσιο υπάλληλο τουλάχιστον με βαθμό Α΄ του ίδιου ν.π.δ.δ. ή του Υπουργείου που το εποπτεύει, ενώ, ήδη με το ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012) αντικαταστάθηκε το ανωτέρω άρθρο του Υ.Κ. και ορίζεται πλέον ότι η Ε.Δ.Ε. ενεργείται από μόνιμο υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ του ν.π.δ.δ. ή του Υπουργείου που το εποπτεύει. Η Ε.Δ.Ε. πρέπει να διενεργείται και στην περίπτωση που είναι δυσχερές να διαγνωστεί αν τα 5 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ www.docman.gr πρωτότυπα δικαιολογητικά απωλέστηκαν από το δικαιούχο ή από τα όργανα του οικείου ν.π.δ.δ..Δ. Τέλος, απαραίτητα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και πληρωμής δαπανών που αφορούν σε προμήθειες αγαθών για λογαριασμό ν.π.δ.δ., αποτελούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 παρ. 1 του π.δ. 186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, ΦΕΚ Α΄ 84) δελτία αποστολής - τιμολόγια των προμηθευόμενων αγαθών (βλ. ΙV Τμ. Πρ. 27/2013, 79/2009, Πρακτικά 33ης Συν./23.10.2007, ΚΠΕΔ στο IV Tμ. Πρ. 6, 5/2013, 137/2009, ΚΠΕΔ στο V Tμ. Πρ. 10/2013) (ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/31/2018) (ΕΣ/ΠΡΑΞΗ ΤΜ.4/2/2018) (ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/73/2017) Δ)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 2/60757/0094/2005.ΘΕΜΑ : «Απώλεια χρηματικών ενταλμάτων και δικαιολογητικών στην Υ.Π.Α.Δ . Πιερίας και στην Υ.Π.Α.Δ . Νότιας Αθήνας» . 2009797/0026/1998.Κοινοποίηση πρακτικών Ε.Σ. σχετικά με ερμηνεία & εφαρμογή διατάξεων του Ν. 2362/95. Διοικητική διαδικασία για την έκδοση αντιγράφων τίτλων είσπραξης και πληρωμής λόγω απώλειας των πρωτοτύπων, καθώς και ο τρόπος δικαιολόγησης μιας δαπάνης πριν την έκδοση του Χ.Ε. για την πληρωμή της, λόγω απώλειας των σχετικών δικαιολογητικών. Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση σας τα Πρακτικά της 26ης Συνεδριάσεως του Α' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 20ής Οκτωβρίου 1997, αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 34 και 41 παρ. 7 του N. 2362/1995 σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 43 του Π.Δ. 774/1980 "περί κωδικοποιήσεως εις, ενιαίο κείμενο των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων" Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι 1.Με τις διατάξεις του άρθρου 34 θεσπίζεται η διοικητική διαδικασία για την έκδοση αντιγράφων τίτλων είσπραξης και πληρωμής λόγω απώλειας των πρωτοτύπων, καθώς και ο τρόπος δικαιολόγησης μιας δαπάνης πριν την έκδοση του Χ.Ε. για την πληρωμή της, λόγω απώλειας των σχετικών δικαιολογητικών. Η απώλεια αυτή δεν συνδέεται απαραίτητα με κάποιο υπόλογο ή υπολόγους, δεδομένου ότι αυτή δύναται να επέλθει και από υπαιτιότητα οργάνου που δεν λογοδοτεί στο Ελεγκτικό συνέδριο η ακόμη να μην ευθύνεται κανένας γι αυτήν. Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις είναι διαφορετικές από εκείνες που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ.774/80, καθόσον αναφέρονται σε αιτήματα υπολόγων που λογοδοτούν στο Ε. Σ για την απαλλαγή τους από την ευθύνη λόγω απώλειας, έλλειψης, φθοράς χρημάτων, υλικών ή δικαιολογητικών πληρωμής δαπανών. 2059806/7189/0094/1997.Απώλεια θεωρημένων χρηματικών ενταλμάτων. 6 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ www.docman.gr ΘΕΜΑ : Απώλεια θεωρημένων χρηματικών Εντ/των. ΣΧΕΤ : Εγγραφό σας αρ . 14154/5.8.97 Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο σας , σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.Δ.496/74 όπως αντικ. με το άρθρο 8 του Ν. 369/76 σε περίπτωση απώλειας Χ.Ε. θεωρημένου απο το Ελ. Συνέδριο ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: Από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου σας θα υποβληθεί στην εποπτεύουσα αρχή πρόταση στην οποία θα αναφέρεται το ιστορικό της απώλειας των Χ.Ε. Η εν λόγω πρόταση θα συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του Ταμία σας, θεωρημένη από το Δ/κό Δ/ντή, για τη μη εξόφληση των απωλεσθέντων Χ.Ε. Η εποπτεύουσα αρχή με βά ση τα αναφερόμενα ανωτέρω θα προβεί στην έκδοση απόφασης για την έκδοση νέων Χ.Ε., βάσει των δικ/κών των απωλεσθέντων, τα οποία θα ακυρωθούν .Ακολούθως η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί και στην Υ.Δ.Ε. Νομαρχίας Αθηνών που εγκρίνει τον Π /Υ σας για την έκδοση όμοιας απόφασης. Τυχόν Ε. Δ.Ε . σχετική με την υπόθεση που διεξάγεται ή θα διεξαχθεί δεν επηρεάζει την παραπάνω διαδικασία αντικατάστασης των Χ.Ε 878/0026/1996. ΘΕΜΑ: Απώλεια δικαιολογητικών πληρωμής δαπάνης Ν.Α. ΣΧΕΤ: Έγγραφο σας 95/21-5-96 Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό έγγραφό σας που μας διαβιβάστηκε από την Δ/νση 39η Ν.Π.Δ.Δ. με το οποίο τίθεται το ερώτημα αν δαπάνες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Π.Δ.Δ.) των οποίων τα δικαιολογητικά έχουν απωλεσθεί δύνανται να πληρωθούν με βάση την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2362/95, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: Ως γνωστό οι διατάξεις του Ν.Δ/τος 496/74 και των διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εξουσιοδότηση αυτού στις οποίες παραπέμπει η παρ. 11 του άρθρου 24 του Ν. 2218/94 για το λογιστικό των Ν.Α. δεν προβλέπουν την περίπτωση απώλειας ή έλλειψης ή φθοράς χρημάτων ή δικαιολογητικών υπολόγων από εντάλματα προπληρωμής (άρθρο 7 Π.Δ. 470/75). Θεωρούμε επίσης ότι δεν δύναται να τύχει παράλληλης εφαρμογής η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 2362/95, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή αυτή αφορά απώλεια δικαιολογητικών πληρωμής δημοσίας δαπάνης των Ν.Π.Δ.Δ. δεδομένου ότι αυτά αποτελούν ιδιαίτερα και ανεξάρτητα Ν.Π. κατ’ εφαρμογή του συστήματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Δύναται όμως, με βάση την πράξη του Ζ΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αριθμ. 74/91 να αναγνωρισθεί και εκκαθαριστεί δαπάνη της οποίας έχουν απωλεσθεί τα δικαιολογητικά, μετά την υποβολή στην αρμόδια Υ.Δ.Ε. φωτοτυπημένων αντιγράφων αυτών και αφού έχει προηγηθεί με μέριμνα του αρμόδιου διοικητικού οργάνου διοικητική εξέταση για την διαπίστωση της εν λόγω απώλειας και παράλληλα συνυποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1589/86 του διοικούντος το Ν.Π.Δ.Δ. στην οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση εξεύρεσης των πρωτότυπων δικαιολογητικών δεν θα χρησιμοποιηθούν αυτά για την πληρωμή της ίδιας απαίτησης. Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω η Υπηρεσία σας μπορεί να προβεί στην έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των εν λόγω δαπανών. ΓΛΚ/38792/382/1987.Θέμα: Απώλεια πρωτοτύπων στοιχείων Κ.Φ.Σ. Με αφορμή σχετικό ερώτημα των Υ.Ε.Ε στις Νομαρχίες Πειραιώς και Ιωαννίνων, σχετικά με τον τρόπο δικαιολόγησης των δαπανών σε περίπτωση απωλείας του 7 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ www.docman.gr πρωτοτύπου τιμολογίου, δελτίου παροχής υπηρεσιών και λοιπών στοιχείων του Κ.Φ.Σ. μετά την αδυναμία επικύρωσης φωτοτυπιών τιμολογίων κ.λ.π από τον οικονομικό Έφορο, όπως προκύπτει από την αριθμ. Π.820/9/Πολ.58/24-2-1987 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σας πληροφορούμε τα κάτωθι. 1.Κατά κανόνα , που διατηρείται στη διοικητική πρακτική και στη Νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ,τα δικαιολογητικά των δαπανών και μάλιστα τα ουσιώδη όπως είναι το τιμολόγιο, το δελτίο παροχής υπηρεσιών κ.λ.π. πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπο, για ν' αποφεύγεται ο κίνδυνος πολλαπλής πληρωμής της ίδιας δαπάνης. 2.Μέχρι σήμερα είχε γίνει δεκτό και από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Πραξ .507/83, Δελ Γ. Λ.Κ-88)., ότι μία δαπάνη μπορούσε να πληρωθεί με φωτοτυπημένο αντίγραφο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία και με Υπεύθυνη δήλωση του Ν 105 /1969 στην οποία να βεβαιώνεται ότι το πρωτότυπο, χάθηκε και δεν χρησιμοποιήθηκε για στήριξη της ίδιας χρηματικής αξίωσης. 3.Μετά το άρθρο 14 του Ν.1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη », ο Οικονομικός Έφορος δεν μπορεί πλέον να επικυρώνει φωτοτυπίες τιμολογίων λόγω απώλειας του πρωτοτύπου, γιατί τα τιμολόγια κ.λ.π. αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, η επικύρωση των οποίων δεν μπορεί να γίνει από δημόσια αρχή ,αφού δεν είναι τέτοια η αρχή που τα εξέδωσε (Σχετική η πιο πάνω εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών ). 4.Ενόψη των ανωτέρω θα πρέπει να διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: α) Όταν τα πρωτότυπα τιμολόγια, δελτία παροχής Υπηρεσιών κ.λ.π δικαιολογητικά χάνονται από υπαιτιότητα των Δημοσίων Υπηρεσιών . Τότε θα ακολουθείται η διαδικασία που ισχύει στην περίπτωση αυτή, και την οποία αναγνωρίζει και το Ελεγκτικό Συνέδριο (πρακτικά 24ης έκτακτης Γεν. Συνέλευσης της Ολομελείας Ε.Σ. της 27-6-1979 κλπ) δηλαδή η πληρωμή απαίτησης κατά του Δημοσίου, της οποίας τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στοιχεία έχουν χαθεί, θα γίνεται βάσει αντιγράφων των απωλεσθέντων δικαιολογητικών ύστερα από πόρισμα σχετικής ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ) που θα διενεργεί αρμόδιος Επιθεωρητής Τα αντίγραφα των απωλεσθέντων στοιχείων του Κ.Φ.Σ. θα επικυρώνονται από την αρχή που τα έχασε, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του εκδότη τους, που θα επιβεβαιώνει το ακριβές του περιεχομένου. β) Όταν τα πρωτότυπα τιμολόγια κλπ στοιχεία χάνονται από υπαιτιότητα του πιστωτή του Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή το πρωτότυπο τιμολόγιο κ.λ.π. που χάθηκε, θα πρέπει να αντικαθίσταται από άλλο πρωτότυπο, ο δε πιστωτής θα φέρει την ευθύνη για την τακτοποίηση της φορολογικής ανωμαλίας. 8 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ www.docman.gr ΣΤ)ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/31/2018 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ.Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω στη σκέψη ΙΙ, η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4486/2017 δεν μπορεί να εφαρμοστεί εν προκειμένω διότι αντιβαίνει στις αναφερθείσες στη σκέψη αυτή υπερκείμενες συνταγματικές διατάξεις. Κατ΄ ακολουθίαν, οι ελεγχόμενες δαπάνες δεν εντέλλονται νόμιμα βάσει αυτής. Περαιτέρω, η έκδοση του ελεγχόμενου εντάλματος, για μέρος των φερόμενων ως ληξιπρόθεσμων οφειλών του … προς την ... που φέρονται ότι έχουν εντοπισθεί, εντάσσεται μεν στο πλαίσιο μιας προσπάθειας τακτοποίησης της πρότερης άναρχης κατάστασης, η οποία αναγνωρίζεται ότι υπήρχε στο θέμα των τηλεπικοινωνιών του .. (βλ. το από 14.11.2017 έγγραφο του Π.Ο.Υ. ... προς την Επίτροπο που συνέταξε την διαφωνία), προσκρούει όμως στις προπαρατεθείσες διατάξεις που διέπουν το λογιστικό των ν.π.δ.δ.. Και τούτο διότι δεν προκύπτει πλήρως και με σαφήνεια για κάθε ενταλματοποιούμενη δαπάνη η διοικητική και δημοσιονομική διαδικασία που ακολουθήθηκε, τα όργανα που παρενέβησαν, οι σχετικές αποφάσεις τους καθώς και οι κανόνες και οι τύποι που τηρήθηκαν κατά την λήψη τους, το σύνολο των απαραίτητων συνοδευτικών δικαιολογητικών σε πρωτότυπη μορφή και για τα απωλεσθέντα εξ αυτών η διενέργεια Ε.Δ.Ε. και τα πορίσματά της.(..)Εν όψει των ανωτέρω πλημμελειών, το Κλιμάκιο κρίνει ότι το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί. ΕΣ/ΠΡΑΞΗ ΤΜ.4/2/2018.Απώλεια πρωτότυπων τιμολογίων. ζητείται παραδεκτώς η ανάκληση της 73/2017 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα,...με την οποία κρίθηκε μη θεωρητέο το 1023, οικονομικού έτους 2016, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του αιτούντος,..(..)Στην κρίση αυτή ήχθη το Κλιμάκιο, με την αιτιολογία ότι τα φωτοαντίγραφα των απολεσθέντων, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, πρωτότυπων του 2/6.7.2009 δελτίου αποστολής και του 101/21.6.2011 τιμολογίου της ως άνω εταιρείας, που επισυνάπτονται στο επίμαχο χρηματικό ένταλμα, δεν αποτελούν νόμιμα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και πληρωμής της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης.(..)Από τον συνδυασμό των προαναφερομένων διατάξεων,....οι δαπάνες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εκκαθαρίζονται και πληρώνονται επί τη βάσει σχετικών πρωτότυπων δικαιολογητικών και όχι επί τη βάσει αντιγράφων τους, προφανώς προς αποφυγή πληρωμής ήδη εξοφλημένου χρέους (..)Σε περίπτωση δε, που τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έχουν απολεσθεί πριν από την ενταλματοποίηση της δαπάνης με υπαιτιότητα του φερόμενου ως δικαιούχου πιστωτή, πρέπει, προκειμένου να ενταλματοποιηθεί η δαπάνη, τα απολεσθέντα πρωτότυπα να αντικατασταθούν με άλλα πρωτότυπα από τον ίδιο το δικαιούχο, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για την τακτοποίηση της σχετικής φορολογικής ανωμαλίας. Περαιτέρω, όταν για την απώλεια των πρωτότυπων δικαιολογητικών ευθύνονται τα αρμόδια όργανα του οικείου ν.π.δ.δ., γίνεται δεκτό, κατ’ εξαίρεση, ότι η δαπάνη δύναται να ενταλματοποιηθεί, βάσει αντιγράφων των απολεσθέντων πρωτότυπων, εφόσον όμως προηγουμένως διενεργηθεί αρμοδίως ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της απώλειάς τους.(..)Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Τμήμα κρίνει ότι 9 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ www.docman.gr τα φωτοαντίγραφα των απολεσθέντων, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, πρωτότυπων δικαιολογητικών δεν αποτελούν καταρχήν νόμιμα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και πληρωμής της εντελλόμενης δαπάνης, όπως ορθώς κρίθηκε από το Κλιμάκιο....Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η αίτηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ...» - ... πρέπει να απορριφθεί. ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/73/2017.Απωλεια πρωτοτύπων δικαιολογητικών(..) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα φωτοαντίγραφα των απωλεσθέντων υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες πρωτοτύπων του 2/6.7.2009 δελτίου αποστολής και του 101/21.6.2011 τιμολογίου της φερομένης ως δικαιούχου εταιρείας δεν αποτελούν νόμιμα δικαιολογητικά εκκαθαρίσεως και πληρωμής της εντελλόμενης με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνης. Εξάλλου, στην προκειμένη περίπτωση δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στην προηγούμενη νομική σκέψη προϋποθέσεις για την κατ’ εξαίρεση εκκαθάριση και πληρωμή δαπάνης σε περίπτωση απώλειας των πρωτοτύπων δικαιολογητικών. Ειδικότερα, δεν προκύπτει ότι έχει διενεργηθεί Ε.Δ.Ε. από τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις όργανα, από το Πόρισμα της οποίας να προκύπτει ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά έχουν απωλεσθεί με υπαιτιότητα των οργάνων του Νοσοκομείου, επιπλέον, δε, δεν προσκομίζονται αντίγραφα των απωλεσθέντων πρωτοτύπων δικαιολογητικών, θεωρημένα από δημόσια αρχή, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση της φερομένης ως δικαιούχου για την ακρίβεια του περιεχομένου τους... Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι κανονική και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί. ΕΣ/Τμ.4/40/2014.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν προηγουμένως δεκτά, το Τμήμα κρίνει ότι ορθά και αιτιολογημένα κρίθηκαν μη θεωρητέα τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα με την προσβαλλόμενη Πράξη του Κλιμακίου. Ο προβαλλόμενος δε με την υπό κρίση αίτηση ισχυρισμός περί συγγνωστής πλάνης της αιτούσας είναι απορριπτέος προεχόντως ως απαράδεκτος, καθόσον συγγνωστή πλάνη νομιμοποιούνται να επικαλεσθούν μόνο τα αρμόδια όργανα της αρχής που εξέδωσε τα χρηματικά εντάλματα, στο πρόσωπο των οποίων, άλλωστε, θα έπρεπε να συντρέχει η εσφαλμένη πεποίθηση για τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης. Πέραν αυτού, οι άνω εφαρμοστέες διατάξεις είναι απολύτως σαφείς και δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ως προς την ερμηνεία τους, ενόψει και της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου τούτου επ’ αυτών. Αλυσιτελώς δε προβάλλεται ο ισχυρισμός περί έλλειψης δόλου της αιτούσας, καθόσον η εξέταση της υπαιτιότητας του δικαιούχου κείται εκτός του πεδίου του διενεργούμενου από το Ελεγκτικό Συνέδριο προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών. Ομοίως, οι ισχυρισμοί της αιτούσας, που άπτονται της νομιμότητας του προσκομισθέντος φωτοαντιγράφου ηλεκτρονικού τιμολογίου, είναι σε κάθε περίπτωση απορριπτέοι ως αλυσιτελείς, καθόσον τα χρηματικά εντάλματα κρίθηκαν μη θεωρητέα κατά παραδοχή του πρώτου λόγου διαφωνίας και δη λόγω του ότι η αιτούσα μη νομίμως μετακινήθηκε στην αλλοδαπή χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί εντολή μετακίνησης από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ή από το νομίμως εξουσιοδοτηθέν προς τούτο όργανο, και χωρίς να έχει εγκριθεί η μετακίνηση από τον εποπτεύοντα το νομικό πρόσωπο Υπουργό. Τέλος, απορριπτέος είναι και ο λόγος περί θεώρησης των προαναφερόμενων χρηματικών ενταλμάτων κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας, 10 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ www.docman.gr καθόσον οι επικαλούμενες «ανεπιεικείς» ως προς την αιτούσα συνέπειες της μη θεώρησής τους ουδεμία επιρροή ασκούν επί της νομιμότητας των εντελλόμενων δαπανών (Πρ. Ι Τμ. 12/2014). Κατ’ ακολουθίαν αυτών, η αίτηση ανάκλησης πρέπει να απορριφθεί. ΕΣ/ΤΜ.4/27/2013.ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ:Αίτηση ανάκλησης της 4/2013 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα(...)Στην υπό κρίση υπόθεση, όπως προκύπτει από τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη πράξη, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «.....» εξέδωσε το 1729, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που αφορούσε στην καταβολή ποσού 8.756,68 ευρώ στην εταιρεία «…..» για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. Μεταξύ των δικαιολογητικών του ανωτέρω τίτλου πληρωμής περιλαμβάνονταν τα εκδοθέντα από την εν λόγω εταιρεία υπ’ αριθμ. 6696/29.8.2012 και 8192/1.11.2012 τιμολόγια πώλησης, που έφεραν έγχρωμη μηχανογραφική υπογραφή του εκδότη τους, η οποία διακοπτόταν, σε ένα μικρό τμήμα του άνω μέρους της, από την αριθμητική σήμανση που έφερε έκαστο των ανωτέρω στοιχείων. Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, από την επισκόπηση των ανωτέρω τιμολογίων πώλησης προκύπτει ότι πρόκειται για τα πρωτότυπα στοιχεία και όχι για αντίγραφα αυτών. Περαιτέρω, με βάση τα γενόμενα δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, τα εν λόγω στοιχεία νόμιμα φέρουν μηχανογραφική υπογραφή του εκδότη τους, ενώ όσον αφορά στο γεγονός ότι η τεθείσα υπογραφή διακόπτεται κατά ένα μέρος από την αριθμητική σήμανση επί του σώματος αυτών, το Τμήμα κρίνει ότι δεν πρόκειται για μη επιτρεπτή επεγγραφή, ώστε να τίθεται ζήτημα μη νόμιμη έκδοσης των ως άνω στοιχείων, καθώς δεν υφίσταται αμφιβολία ότι κάτωθεν της αριθμητικής σήμανσης έχει τεθεί η υπογραφή του εκδότη των τιμολογίων. Κατά συνέπεια, η 4/2013 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα πρέπει να ανακληθεί, κατά παραδοχή της ένδικης αίτησης. Ακολούθως, το 1729, οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «.....», θα μπορούσε να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2012, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει. ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/11/2013.ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, είναι νόμιμη η εκ των υστέρων έγκριση της μετακίνησης, καθώς η συμμετοχή του Αντιδημάρχου στην έκτακτη γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε., η οποία συνιστά το ανώτατο συλλογικό όργανο εκπροσώπησης της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για τη σύγκληση της οποίας ο Δήμος έλαβε γνώση μόλις μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή της (17.4.2012), συνιστά κατεπείγουσα υπηρεσιακή ανάγκη που δεν χρήζει περαιτέρω αιτιολόγησης, κατά μείζονα, δε, λόγο, όταν το θέμα της συνέλευσης αφορά το καίριας σημασίας ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας των δήμων. Εξάλλου, η αναγνώριση και εκκαθάριση της εντελλόμενης δαπάνης, κατά το μέρος που αφορά τη δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, είναι νόμιμη, δεδομένης της προσκόμισης των αποδείξεων διοδίων από τις οποίες προκύπτει η διέλευση από την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα (23.4.2012 και 24.4.2012), κατά το μέρος, όμως, που αφορά τα έξοδα διανυκτέρευσης, είναι μη νόμιμη, καθόσον στο επίμαχο χρηματικό ένταλμα δεν επισυνάπτονται τα απαιτούμενα, εκ του νόμου, δικαιολογητικά και, ειδικότερα, το πρωτότυπο της απόδειξης παροχής υπηρεσιών του ξενοδοχείου…. Ωστόσο, ενόψει της υποβολής των ανωτέρω μνημονευθέντων εγγράφων 11 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ www.docman.gr (πρωτότυπη απόδειξη είσπραξης, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της απόδειξης παροχής υπηρεσιών και βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου) ως δικαιολογητικών προς αναπλήρωση της απολεσθείσας πρωτότυπης απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τα οποία προκύπτει ότι ο φερόμενος ως δικαιούχος πράγματι υποβλήθηκε στην δαπάνη διανυκτέρευσης στο εν λόγω ξενοδοχείο, χωρίς περαιτέρω να μπορεί, στην προκειμένη περίπτωση, να υπάρξει κίνδυνος διπλοείσπραξης απ’ αυτόν της ίδιας δαπάνης, πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου ενήργησαν, στην υπό κρίση υπόθεση, όχι από εύνοια προς τον εν λόγω Αντιδήμαρχο και με σκοπό την καταστρατήγηση του νόμου και την παράνομη εκταμίευση δημοσίου χρήματος αλλά από συγγνωστή πλάνη περί της νομιμότητας των επισυναπτόμενων στο επίμαχο χρηματικό ένταλμα δικαιολογητικών, η οποία (συγγνωστή πλάνη) θα δικαιολογούσε, τελικά, τη θεώρηση του εντάλματος αυτού, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2012, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει. ΕλΣυν/Τμ.1/256/2012.Με τα ως άνω δεδομένα, η εκκαλούσα ευθύνεται μεν ως υπόλογος και η ιδιότητά της αυτή έχει ως αναγκαία συνέπεια την υποχρέωσή της για αποκατάσταση τυχόν ανακύπτοντος ελλείμματος στα δημοτικά γυμναστήρια της ευθύνης της, αφού επελήφθη της διαχειρίσεως των ως άνω εισπράξεων και της αποδόσεως αυτών στο Ταμείο του Δήμου, από το έτος δε 2000 ήταν πλέον αποκλειστικώς υπεύθυνη και για την τήρηση του βιβλίου χρεωπίστωσης των οικείων μπλοκ αποδείξεων. Πλην όμως, ο ένδικος καταλογισμός δεν εχώρησε νομίμως, αφού δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια το ύψος του ελλείμματος σε βάρος του Δήμου, όπως βασίμως προβάλλεται από την εκκαλούσα, με σχετικό λόγο έφεσης. Και τούτο διότι, εξαιτίας της διαχειριστικής αταξίας που επικρατούσε τόσο στα δημοτικά γυμναστήρια [καταχώρηση αποδείξεων στο βιβλίο αθλουμένων χωρίς ποσό] όσο και στο Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου [μπλοκ μη χρεωμένα επισήμως ως προς τη διακίνησή τους σε υπάλληλο του Δήμου, τήρηση άτυπου βιβλίου χρεώσεων – αποχρεώσεων και των μπλοκ αποδείξεων σε χώρο προσβάσιμο στον καθένα, φύλαξη συμπληρωμένων μπλοκ σε αποθήκη προσιτή σε πολλούς υπαλλήλους διαφόρων διευθύνσεων] και της έλλειψης του προσήκοντος αποδεικτικού υλικού για τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό του ύψους του επίμαχου ελλείμματος [απώλεια βιβλίου χρεώσεων –αποχρεώσεων 2000, μπλοκ αποδείξεων και των στελεχών τους], ο καταλογισμός ενεργήθηκε για έλλειμμα που, τουλάχιστον ως προς την έκτασή του, εικάζεται απλώς και ουδόλως αποδεικνύεται ότι υφίσταται, αφού ο υπολογισμός του συναρτήθηκε με μαθηματικό μέγεθος (το μέσο όρο των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν επί τη βάσει των μη απωλεσθέντων μπλοκ αποδείξεων των ετών 1999, 2000 και 2001 για κάθε γυμναστήριο), το οποίο, όπως ισχυρίζονται οι διενεργήσαντες τον σχετικό έλεγχο Ελεγκτές, «…συμπερασματικά και με κάθε επιφύλαξη για την απόλυτη ορθότητα των υπολογισμών…» υπολογίστηκε, δεν είναι, ωστόσο, καθόλου βέβαιο ότι ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο ποσό που φέρεται ότι δεν αποδόθηκε. ΕΣ/ΤΜ.1/278/2010.ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ,Εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, τα ανωτέρω φωτοαντίγραφα αποδείξεων παροχής υπηρεσιών δεν αποτελούν νόμιμα δικαιολογητικά εκκαθάρισης και πληρωμής των εντελλόμενων με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών, όπως βάσιμα προβάλλεται από τη διαφωνούσα Επίτροπο. Κατόπιν αυτών και ανεξαρτήτως από το ύψος της εντελλόμενης με το 51, 12 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ www.docman.gr οικονομικού έτους 2010, χρηματικό ένταλμα, δαπάνης, τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν. ΕΣ/ΤΜ.4/12/2010.ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Για την αντικατάσταση του εξαρτήματος αυτού συνήφθη, σε εκτέλεση των όρων της αρχικής συμβάσεως, η, από 13.8.2008, σύμβαση, με την οποία, η μεν συντηρήτρια εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση τοποθέτησης νέου inverter, το δε νοσοκομείο ανέλαβε την υποχρέωση καταβολής σε αυτήν της αξίας του καινούργιου ανταλλακτικού, η οποία προσδιορίσθηκε στο συνολικό ποσό των 4.284 ευρώ. Στη συνέχεια, αφού η άνω εταιρεία τοποθέτησε στον ανελκυστήρα καινούργιο inverter, που προμηθεύτηκε από την εταιρεία εμπορίας ηλεκτρονικών εξαρτημάτων «…..», εκδόθηκε το επίμαχο χρηματικό ένταλμα για να της καταβληθεί, πέραν του κόστους της τακτικής συντήρησης των 10 ανελκυστήρων του νοσοκομείου για τους μήνες Απρίλιο έως Ιούλιο 2008 και Οκτώβριο 2008, και το άνω συνολικό τίμημα των 4.284 ευρώ, που αυτή φέρεται ότι είχε πληρώσει στην εταιρεία «….» για την αγορά του εν λόγω ανταλλακτικού. Όμως, στο ένταλμα αυτό δεν επισυνάπτεται, όπως κατά τα ανωτέρω (σκέψη 2) γενόμενα δεκτά απαιτείται, οιοδήποτε προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις (βλ. άρθρα 12 και 13 Κ.Β.Σ.) πρωτότυπο δικαιολογητικό – παραστατικό στοιχείο (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης του άνω εξαρτήματος της εταιρείας «…..» προς τη φερόμενη ως δικαιούχο), από το οποίο να αποδεικνύεται η απαίτηση της άνω συντηρήτριας (πιστώτριας) εταιρείας έναντι του νοσοκομείου για την καταβολή σε αυτή του κόστους αγοράς του inverter, δηλαδή η απόδοση σε αυτή βεβαίου και εκκαθαρισμένου χρέους, με αποτέλεσμα η επίμαχη δαπάνη να μην είναι κανονική και, κατ’ επέκταση, να μη δύναται να θεωρηθεί το ελεγχόμενο χρηματικό έν

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις