οικ.2/86966/ΔΠΓΚ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού" (Β' 3240).

ΦΕΚ: 5374/Β/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.11.30 16:30:18 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 63675 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 30 Νοεμβρίου 2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.2/86966/ΔΠΓΚ Τροποποίηση της αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού" (Β' 3240). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 5 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 2. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116). 4. Την Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168). 5. Το αριθμ. 2/82696/ΔΛΓΚ/12.11.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης. 6. Την ανάγκη ορθής αποτύπωσης της διοικητικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Στην παράγραφο 1 του Μέρους Δ της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός βαθμός 2 22 223 22301 6ος βαθμός Αρ. Φύλλου 5374 Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 3240), προστίθεται περίπτωση δ ως εξής: «δ) Ειδικά σε περίπτωση που η ψήφιση του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού ολοκληρώνεται μετά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου του προϋπολογισμού έτους, οι αποφάσεις κατανομής των αναλυτικών πιστώσεων εκδίδονται, κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες και καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πύλη (e-portal) του ΟΠΣ-ΔΠ, με μέριμνα του οικείου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες περιπτώσεις, την αμέσως επόμενη μέρα μετά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.». 2. Το σκέλος των εσόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού - Έσοδα» της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 3240), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, αντικαθίσταται με το Παράρτημα Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού -Έσοδα» της παρούσας απόφασης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 3. Στο σκέλος των εξόδων του Παραρτήματος Α «Αναλυτική Οικονομική Ταξινόμηση Κρατικού Προϋπολογισμού - Έξοδα» της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β' 3240), με το οποίο καθορίζεται η αναλυτική οικονομική ταξινόμηση εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού ως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης, εγγράφεται νέος εκτοβάθμιος λογαριασμός ως εξής: Περιγραφή Παλαιός Κω- Παλαιός δικός Τακτι- Κωδικός κού Π/Υ ΠΔΕ 2230189 2230189002 Έκτακτες παροχές βά- 0624 σει νόμων ή κανονιστικών πράξεων 111 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 11102 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 11 111 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11101 11103 1110301 1110301 1110301 1110302 1110302 1110302 1110303 1110303 1110303 1110289 1110289 1110202 1110202 1110203 1110203 1110204 1110204 1110205 1110205 1110205 1110289 1110201 1110201 1110201 11102 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 11 111 11101 1110101 1110101 1110102 1110102 1110189 1110189 11103 1110301 1110301001 1110301002 1110302 1110302001 1110302002 1110303 1110303001 1110303002 1110289002 1110289001 ɌɅȰ ʄʉɿʋʙʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏɸʄʘʆɸʀʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ɌɅȰ ʄʉɿʋʙʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏɸʄʘʆɸʀʘʆ ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ȵɿɷɿʃʉʀ ʔʊʌʉɿ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ȵɌȾ ʐɶʌɲɸʌʀʘʆ ȵɌȾ ʐɶʌɲɸʌʀʘʆ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ȵɌȾ ʐɶʌɲɸʌʀʘʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ȵɌȾ ɴɸʆɺɿʆʙʆ ȵɌȾ ɴɸʆɺɿʆʙʆ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ȵɌȾ ɴɸʆɺɿʆʙʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ȵɌȾ diesel ʃʀʆɻʍɻʎ ȵɌȾ diesel ʃʀʆɻʍɻʎ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ȵɌȾ diesel ʃʀʆɻʍɻʎ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110201 ɌɅȰ ʍʏɲ ʋɸʏʌɸʄɲɿʉɸɿɷɼ ʃɲɿ ʍʏɲ ʋɲʌɳɶʘɶɲ ɲʐʏʙʆ ɌɅȰ ʍʏɲ ʋɸʏʌɸʄɲɿʉɸɿɷɼ ʃɲɿ ʍʏɲ ʋɲʌɳɶʘɶɲ ɲʐʏʙʆ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110201001 ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ɌɅȰ ʍʏɲ ʋɸʏʌɸʄɲɿʉɸɿɷɼ ʃɲɿ ʍʏɲ ʋɲʌɳɶʘɶɲ ɲʐʏʙʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ 1110201002 ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110202 ɌɅȰ ʍʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ 1110202001 ɌɅȰ ʍʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ 1110203 ɌɅȰ ʍʏɻʆ ɲɿɽʐʄɿʃɼ ɲʄʃʉʊʄɻ 1110203001 ɌɅȰ ʍʏɻʆ ɲɿɽʐʄɿʃɼ ɲʄʃʉʊʄɻ 1110204 ɌɅȰ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ ʏʉ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ 1110204001 ɌɅȰ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ ʏʉ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ 1110205 ɌɅȰ ʃɲʋʆɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ 1110205001 ɌɅȰ ʃɲʋʆɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. 1110205002 ɌɅȰ ʃɲʋʆɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ 1110289 ɌɅȰ ʄʉɿʋʙʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏɸʄʘʆɸʀʘʆ 11102 Ɍʊʌʉɿ ʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻʎ ɲʇʀɲʎ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɸʄʘʆɸʀɲ ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȱ - Ȱʆɲʄʐʏɿʃɼ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ Ⱦʌɲʏɿʃʉʑ Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ - ȶʍʉɷɲ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 ȵɇɃȴȰ 11 Ɍʊʌʉɿ 111 Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ɲɶɲɽʙʆ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ 11101 Ɍʊʌʉɿ ʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻʎ ɲʇʀɲʎ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏʉʆʏɲɿ ʅɹʍʘ ȴ.Ƀ.ɉ 1110101 ɌɅȰ ɸʋʀ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ 1110101001 ɌɅȰ ɸʋʀ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ 1110102 ɌɅȰ ʍʏɿʎ ʆɹɸʎ ʉɿʃʉɷʉʅɹʎ 1110102001 ɌɅȰ ʍʏɿʎ ʆɹɸʎ ʉɿʃʉɷʉʅɹʎ 1110189 ɌɅȰ ʄʉɿʋʙʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ȴ.Ƀ.ɉ. 1110189001 ɌɅȰ ʄʉɿʋʙʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸɿʍʋʌɳʏʏɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ȴ.Ƀ.ɉ. 1463ɀ 1433ɀ 1462 1432 1461 1431 1151 1115ɀ, 1124 1118 1158 1115ɀ, 1123 1115ɀ,1122 1115ɀ, 1121 1157 1117 1119 1113 1111, 1112 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 1 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 11 111 111 111 111 111 111 111 111 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 63676 Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 11103 1110318 1110317 1110316 1110316 1110317 1110315 1110315 1110314 1110315 1110314 1110312 1110312 1110312 1110313 1110313 1110313 1110314 1110311 1110311 1110310 1110310 1110310 1110310 1110311 1110309 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1110304 1110304 1110304 1110305 1110305 1110306 1110306 1110309 1110309 ȵɌȾ diesel ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ ȵɌȾ diesel ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ȵɌȾ diesel ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ȵɌȾ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ȵɌȾ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ȵɌȾ ʍʏʉ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ ȵɌȾ ʍʏʉ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ ȵɌȾ ʄʉɿʋʙʆ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ȵɌȾ ʄʉɿʋʙʆ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ȵɌȾ ʄʉɿʋʙʆ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ ȵɌȾ ʍʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʃɲʋʆʉʑ ȵɌȾ ʍʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʃɲʋʆʉʑ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ȵɌȾ ʍʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʃɲʋʆʉʑ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ ȵɿɷɿʃɼ ɸɿʍʔʉʌɳ ʍʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʏʍɿɶɳʌɲ ȵɌȾ ɲɿɽʐʄɿʃɼʎ ɲʄʃʉʊʄɻʎ ʃɲɿ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ȵɌȾ ɲɿɽʐʄɿʃɼʎ ɲʄʃʉʊʄɻʎ ʃɲɿ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ȵɌȾ ɲɿɽʐʄɿʃɼʎ ɲʄʃʉʊʄɻʎ ʃɲɿ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ȵɌȾ ʍʏɻ ʅʋʑʌɲ ȵɌȾ ʍʏɻ ʅʋʑʌɲ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ȵɌȾ ʍʏɻ ʅʋʑʌɲ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ȵɌȾ ʍʏʉ ʃʌɲʍʀ ȵɌȾ ʍʏʉ ʃʌɲʍʀ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ȵɌȾ ʍʏʉ ʃʌɲʍʀ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ Ɍʊʌʉʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʍʏʉʆ ʃɲʔɹ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 1110318 ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʋʉʄʐʏɸʄɸʀɲʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ 1110317001 ȵʔɳʋɲʇ ɸɿʍʔʉʌɳ ʍʏɲ ʔʉʌʏɻɶɳ Ȼ.ɍ. ʋʉʐ ʅʋɲʀʆʉʐʆ ʍɸ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲ 1110314002 Ɍʊʌʉʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʍʏʉʆ ʃɲʔɹ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110315 Ɍʊʌʉʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʍʏʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʏʍɿɶɳʌʉ Ɍʊʌʉʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʍʏʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʏʍɿɶɳʌʉ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ 1110315001 ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. Ɍʊʌʉʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʍʏʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʏʍɿɶɳʌʉ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ 1110315002 ʋʌʉʁʊʆʏɲ 1110316 ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʋʉʄʐʏɸʄɸʀɲʎ ɸʋɿɴɲʏɿʃʙʆ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ 1110316001 ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʋʉʄʐʏɸʄɸʀɲʎ ɸʋɿɴɲʏɿʃʙʆ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ 1110317 ȵʔɳʋɲʇ ɸɿʍʔʉʌɳ ʍʏɲ ʔʉʌʏɻɶɳ Ȼ.ɍ. ʋʉʐ ʅʋɲʀʆʉʐʆ ʍɸ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲ 1110314001 Ɍʊʌʉʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʍʏʉʆ ʃɲʔɹ - ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. 1110312 1110312001 1110312002 1110313 1110313001 1110313002 1110314 1110311002 1110311001 1110310 1110310001 1110310002 1110310003 1110311 1110309002 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1110304 1110304001 1110304002 1110305 1110305001 1110306 1110306001 1110309 1110309001 1373 1341, 1342 1446 1476 1445 1475 1474 1444 1473 1443 1442 1472 1471 1441 1511 1434 1464 1466 1465 1463ɀ 1433ɀ Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 63677 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 111 111 111 111 111 11106 11106 11106 11106 11106 11106 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11105 11103 11103 11103 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11104 11103 11103 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1110602 1110602 1110601 1110601 11106 1110601 1110589 1110501 1110501 1110502 1110502 1110503 1110503 1110504 1110504 1110505 1110505 1110507 1110507 1110589 11105 1110389 1110389 1110389 11104 1110401 1110401 1110402 1110402 1110403 1110403 1110489 1110489 1110318 1110318 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʋʉʄʐʏɸʄɸʀɲʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ - ʖʘʌʙʆ ʏɻʎ ȵ.ȵ. ʃɲɿ ɸɶʖʘʌʀʘʎ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʋʉʄʐʏɸʄɸʀɲʎ ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ -ɸɿʍɲɶʉʅɹʆʘʆ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ ȵɌȾ ʄʉɿʋʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ȵɌȾ ʄʉɿʋʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. ȵɌȾ ʄʉɿʋʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ Ɍʊʌʉɿ ʅɸ ʅʉʌʔɼ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ Ɉɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ ʍɸ ʅɿʍɽʙʅɲʏɲ ɲʋʊ ɲʃʀʆɻʏɲ Ɉɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ ʍɸ ʅɿʍɽʙʅɲʏɲ ɲʋʊ ɲʃʀʆɻʏɲ Ɉɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ ʍɸ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ Ɉɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ ʍɸ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ Ʌʌʊʍɽɸʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ 20% ʍʏɲ ʏɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ Ʌʌʊʍɽɸʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ 20% ʍʏɲ ʏɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ ȿʉɿʋɳ ʏɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ ȿʉɿʋɳ ʏɹʄɻ ʖɲʌʏʉʍɼʅʉʐ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ ʉɿʃʉʋɹɷʘʆ ʃɲɿ ɲɶʌʉʃʏɻʅɳʏʘʆ Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ ʉɿʃʉʋɹɷʘʆ ʃɲɿ ɲɶʌʉʃʏɻʅɳʏʘʆ Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ ʉɿʃʉɷʉʅʙʆ Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ ʉɿʃʉɷʉʅʙʆ Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ ȴɿʃɲɿʙʅɲʏɲ-Ɉɹʄɻ ɳʅɿʍɽʘʆ ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ ȴɿʃɲɿʙʅɲʏɲ-Ɉɹʄɻ ɳʅɿʍɽʘʆ ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ ȴɿʃɲɿʙʅɲʏɲ-Ɉɹʄɻ ɹʅʅɿʍɽʘʆ ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ ȴɿʃɲɿʙʅɲʏɲ-Ɉɹʄɻ ɹʅʅɿʍɽʘʆ ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ Ɍʊʌʉʎ ɸʋʀ ʏʘʆ ʖʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌɿɲʃʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ Ɍʊʌʉʎ ɸʋʀ ʏʘʆ ʖʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌɿɲʃʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ȿʉɿʋʉʀ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ȿʉɿʋʉʀ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ Ɍʊʌʉɿ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʉʖɻʅɳʏʘʆ Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʍʏɲ ɸʋɿɴɲʏɿʃɳ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʍʏɲ ɸʋɿɴɲʏɿʃɳ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʍʏɲ ɸʋɿɴɲʏɿʃɳ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʍʏɲ ʔʉʌʏɻɶɳ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ 1110602001 Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʍʏɲ ʔʉʌʏɻɶɳ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. 1110602 1110601002 1110601001 11106 1110601 1110589001 1110501 1110501001 1110502 1110502001 1110503 1110503001 1110504 1110504001 1110505 1110505001 1110507 1110507001 1110589 11105 Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ 1110389 1110389001 1110389002 11104 1110401 1110401001 1110402 1110402001 1110403 1110403001 1110489 1110489001 1110318002 1110318001 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1452 1421 1451 1213, 1215, 1218, 1219ɀ, 1376, 3433, 3434 1219ɀ 2377 2376 1217 1211 1212 1229 1228 1226 1224 1358, 1479 1449 1343 1344 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 63678 Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11108 11106 11106 11106 11106 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1110822 1110822 1110823 1110823 1110824 1110824 1110825 1110825 1110889 1110821 11108 1110801 1110801 1110802 1110802 1110802 1110803 1110803 1110804 1110804 1110809 1110809 1110810 1110810 1110811 1110811 1110813 1110813 1110814 1110814 1110815 1110815 1110820 1110820 1110821 1110609 1110609 1110609 1110602 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1110822 1110822001 1110823 1110823001 1110824 1110824001 1110825 1110825001 1110889 1110821001 11108 1110801 1110801001 1110802 1110802001 1110802002 1110803 1110803001 1110804 1110804001 1110809 1110809001 1110810 1110810001 1110811 1110811001 1110813 1110813001 1110814 1110814001 1110815 1110815001 1110820 1110820001 1110821 1110609002 1110609 1110609001 1110602002 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʍʏɲ ʔʉʌʏɻɶɳ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʄʉɿʋʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʄʉɿʋʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ - ɸɶʖʙʌɿɲ ʃɲɿ ɲʋʊ ȵ.ȵ. Ɉɹʄʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʄʉɿʋʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ - ɸɿʍɲɶʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏʌʀʏɸʎ ʖʙʌɸʎ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʃʌɲʏɿʃɳ ʄɲʖɸʀɲ Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʃʌɲʏɿʃɳ ʄɲʖɸʀɲ Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʅɿʃʏɳ ʃɹʌɷɻ ʏʘʆ ʃɲɺʀʆʉ Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʅɿʃʏɳ ʃɹʌɷɻ ʏʘʆ ʃɲɺʀʆʉ Ⱦɹʌʃʐʌɲʎ ʃɲɿ Ʌɳʌʆɻɽɲʎ Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʅɿʃʏɳ ʃɹʌɷɻ ʏʘʆ ʄʉɿʋʙʆ ʃɲɺʀʆʉ Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʅɿʃʏɳ ʃɹʌɷɻ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿɶʆʀʘʆ Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ʅɿʃʏɳ ʃɹʌɷɻ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿɶʆʀʘʆ Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ɸɿʍɿʏɼʌɿɲ ʏʘʆ ʃɲɺʀʆʉ Ɍʊʌʉɿ ʍʏɲ ɸɿʍɿʏɼʌɿɲ ʏʘʆ ʃɲɺʀʆʉ ȿʉɿʋʉʀ ȵɿɷɿʃʉʀ Ɍʊʌʉɿ ʍɸ Ɉʐʖɸʌɳ Ʌɲʀɶʆɿɲ ȿʉɿʋʉʀ ȵɿɷɿʃʉʀ Ɍʊʌʉɿ ʍɸ Ɉʐʖɸʌɳ Ʌɲʀɶʆɿɲ Ɉɹʄɻ Eurocontrol Ɉɹʄɻ Eurocontrol Ɉɹʄɻ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɲɸʌʉʄɿʅɹʆʘʆ Ɉɹʄɻ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɲɸʌʉʄɿʅɹʆʘʆ Ɉɹʄʉʎ ȰʅɸȰ ʍʏɲ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɳ ɸɿʍɿʏɼʌɿɲ Ɉɹʄʉʎ ȰʅɸȰ ʍʏɲ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɳ ɸɿʍɿʏɼʌɿɲ Ɉɹʄɻ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʙʆ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ Ɉɹʄɻ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʙʆ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ Ɉɹʄʉʎ ʋʄʉʀʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɻʅɸʌʊʋʄʉɿʘʆ Ɉɹʄʉʎ ʋʄʉʀʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɻʅɸʌʊʋʄʉɿʘʆ Ɍʊʌʉʎ ɲʍʔɲʄʀʍʏʌʘʆ Ɍʊʌʉʎ ɲʍʔɲʄʀʍʏʌʘʆ ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʍʏɿʎ ɷɿɲʔɻʅʀʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ ȵɿɷɿʃʊʎ ʔʊʌʉʎ ʍʏɿʎ ɷɿɲʔɻʅʀʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ Ɉɹʄɻ ʍʐʆɷʌʉʅɻʏʙʆ ʍʏɲɽɸʌɼʎ ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ Ɉɹʄɻ ʍʐʆɷʌʉʅɻʏʙʆ ʍʏɲɽɸʌɼʎ ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ Ɉɹʄɻ ʍʐʆɷʌʉʅɻʏʙʆ ʃɿʆɻʏɼʎ ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ Ɉɹʄɻ ʍʐʆɷʌʉʅɻʏʙʆ ʃɿʆɻʏɼʎ ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ Ɉɹʄʉʎ ʍʏɻ ʍʐʆɷʌʉʅɻʏɿʃɼ Ɉɻʄɸʊʌɲʍɻ Ɉɹʄʉʎ ʍʏɻ ʍʐʆɷʌʉʅɻʏɿʃɼ Ɉɻʄɸʊʌɲʍɻ Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ȴɿɲʅʉʆɼ Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻ ȴɿɲʅʉʆɼ ȿʉɿʋʉʀ ɸɿɷɿʃʉʀ ʔʊʌʉɿ ʍɸ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1392 1393 1357 1394 1353 1352 1383 3436, 3741ɀ 2534 3832 2535ɀ, 3442ɀ 3836 2554 2545 2548 2513, 2514 1424 1454 1422 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 63679 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 113 113 113 113 113 114 11301 11301 11301 11301 11309 114 11301 11202 11209 113 11301 11301 11301 11301 11301 11301 11201 11201 11201 11109 11109 11109 11109 11109 11109 112 11201 11201 11201 11201 11201 11201 11109 11109 11109 11108 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1130104 1130104 1130189 1130189 11309 114 1130103 11202 11209 113 11301 1130101 1130101 1130102 1130102 1130103 1120189 1120189 1120103 1110902 1110902 1110903 1110903 1110989 1110989 112 11201 1120101 1120101 1120102 1120102 1120103 1110901 11109 1110901 1110889 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ȵɿɷɿʃʉʀ Ɍʊʌʉɿ ʍʏɻ ɷɿɲʃʀʆɻʍɻ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ȵɿɷɿʃʉʀ Ɍʊʌʉɿ ʍʏɻ ɷɿɲʃʀʆɻʍɻ ʃɲʐʍʀʅʘʆ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊ ʏɹʄʉʎ ʋʄɲʍʏɿʃɼʎ ʍɲʃʉʑʄɲʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊ ʏɹʄʉʎ ʋʄɲʍʏɿʃɼʎ ʍɲʃʉʑʄɲʎ ȿʉɿʋʉʀ ȵɿɷɿʃʉʀ Ɍʊʌʉɿ ʃɲɿ ʏɹʄɻ ʍɸ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ȿʉɿʋʉʀ ȵɿɷɿʃʉʀ Ɍʊʌʉɿ ʃɲɿ ʏɹʄɻ ʍɸ ʋʌʉʁʊʆʏɲ Ɍʊʌʉɿ ʃɲɿ ɷɲʍʅʉʀ ɸʋʀ ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ ȴɲʍʅʉʀ ȴɲʍʅʉʀ ʃʉɿʆʉʑ ɷɲʍʅʉʄʉɶʀʉʐ ȴɲʍʅʉʀ ʃʉɿʆʉʑ ɷɲʍʅʉʄʉɶʀʉʐ ȴɲʍʅʉʀ ɲʆʏɿʆʏɳʅʋɿɶʃ ʃɲɿ ɲʆʏɿʍʏɲɽʅɿʍʏɿʃʉʀ ɷɲʍʅʉʀ ȴɲʍʅʉʀ ɲʆʏɿʆʏɳʅʋɿɶʃ ʃɲɿ ɲʆʏɿʍʏɲɽʅɿʍʏɿʃʉʀ ɷɲʍʅʉʀ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʃɲɿ ʄʉɿʋɳ ʏɹʄɻ Ⱦʉɿʆɼʎ Ƀʌɶɳʆʘʍɻʎ Ȱɶʉʌʙʆ ʏɻʎ ȷɳʖɲʌɻʎ 1130104 1130104001 1130189 1130189001 11309 114 1130103001 11202 11209 113 11301 1130101 1130101001 1130102 1130102001 1130103 ȵɿʍʔʉʌɹʎ ɸʋʀ ɸɿʍɲɶʊʅɸʆʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ȿʉɿʋʉʀ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ Ɉɲʃʏɿʃʉʀ ʔʊʌʉɿ ɲʃʀʆɻʏɻʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʏɻʎ ɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ ɲʃʀʆɻʏɻʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻʆ ɲʃʀʆɻʏɻ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ (ɌȰɅ) Ɍʊʌʉʎ ʍʏɻʆ ɲʃʀʆɻʏɻ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ (ɌȰɅ) ȵʆɿɲʀʉ ʏɹʄʉʎ ɲʃɿʆɼʏʘʆ ȵʆɿɲʀʉ ʏɹʄʉʎ ɲʃɿʆɼʏʘʆ ȶʃʏɲʃʏʉ ȵɿɷɿʃʊ Ɉɹʄʉʎ ȸʄɸʃʏʌʉɷʉʏʉʑʅɸʆʘʆ ȴʉʅɻʅɹʆʘʆ ȵʋɿʔɲʆɸɿʙʆ (ȵȵɈȸȴȵ) ȶʃʏɲʃʏʉ ȵɿɷɿʃʊ Ɉɹʄʉʎ ȸʄɸʃʏʌʉɷʉʏʉʑʅɸʆʘʆ ȴʉʅɻʅɹʆʘʆ ȵʋɿʔɲʆɸɿʙʆ (ȵȵɈȸȴȵ) ȵʆɿɲʀʉʎ Ɍʊʌʉʎ Ȼɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ Ȱʃɿʆɼʏʘʆ (ȵɁɌȻȰ) ȵʆɿɲʀʉʎ Ɍʊʌʉʎ Ȼɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ Ȱʃɿʆɼʏʘʆ (ȵɁɌȻȰ) ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʍʏɻʆ ɲʃʀʆɻʏɻ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʍʏɻʆ ɲʃʀʆɻʏɻ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ ȿʉɿʋʉʀ ʏɲʃʏɿʃʉʀ ʔʊʌʉɿ ɲʃʀʆɻʏɻʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ 1120189001 ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʃɲɿ ɷɲʍʅʉʀ ɸʋʀ ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ 1120189 ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʃɲɿ ɷɲʍʅʉʀ ɸʋʀ ɸɿʍɲɶʘɶʙʆ 1120103001 ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʃɲɿ ʄʉɿʋɳ ʏɹʄɻ Ⱦʉɿʆɼʎ Ƀʌɶɳʆʘʍɻʎ Ȱɶʉʌʙʆ ʏɻʎ ȷɳʖɲʌɻʎ 1110902 1110902001 1110903 1110903001 1110989 1110989001 112 11201 1120101 1120101001 1120102 1120102001 1120103 1110901001 ȵɿʍʔʉʌɳ ʍʏʉ ʄɳɷɿ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ɸʄɿɹʎ ɶɿɲ ʃɳʄʐʗɻ ɸʇʊɷʘʆ ɷɲʃʉʃʏʉʆʀɲʎ 11109 ȿʉɿʋʉʀ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ɲɶɲɽʙʆ 1110901 ȵɿʍʔʉʌɳ ʍʏʉ ʄɳɷɿ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ɸʄɿɹʎ ɶɿɲ ʃɳʄʐʗɻ ɸʇʊɷʘʆ ɷɲʃʉʃʏʉʆʀɲʎ 1110889001 ȿʉɿʋʉʀ ɸɿɷɿʃʉʀ ʔʊʌʉɿ ʍɸ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 0894 0225 0224 0223 0221 1521, 1861, 1862, 1863, 1869, 1912, 1914, 1915, 1921,1926, 1927, 1929 1922 1913 1911 1354, 1359, 1381, 1382, 1512, 1812 1531 3421, 3833 1355 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ 1314, 1351, 1356, 2415, 3417, 3423, 3427, 3441, 3443, 3528, 3442ɀ Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 113 112 112 113 113 113 113 113 113 113 112 112 112 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 111 111 111 111 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 63680 Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 114 114 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 11 1 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11402 11403 11404 11405 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11401 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 11401 1140905 1140905 1140906 1140906 1140907 1140907 1140908 1140908 1140904 1140904 1140903 11402 11403 11404 11405 11409 1140901 1140901 1140902 1140902 1140903 1140189 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11401 1140101 1140101 1140102 1140102 1140103 1140103 1140104 1140104 1140105 1140105 1140106 1140106 1140107 1140107 1140189 ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɳɷɸɿɸʎ Ɉɹʄʉʎ ɸʋɿʏɻɷɸʑʅɲʏʉʎ Ɉɹʄʉʎ ɸʋɿʏɻɷɸʑʅɲʏʉʎ ȱɷɸɿɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿɶʆʀʘʆ ȱɷɸɿɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿɶʆʀʘʆ ȵɿɷɿʃɳ ʏɹʄɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ȵɿɷɿʃɳ ʏɹʄɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ɸʃɷʊʍɸɿʎ ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʙʆ ɲɷɸɿʙʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ɸʃɷʊʍɸɿʎ ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʙʆ ɲɷɸɿʙʆ ȵɿɷɿʃʊ ʏɹʄʉʎ ɶɿɲ ɳɷɸɿɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɺʀʆʉ ȵɿɷɿʃʊ ʏɹʄʉʎ ɶɿɲ ɳɷɸɿɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɺʀʆʉ Ɉɹʄɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɲɷɸɿʙʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ Ɉɹʄɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɲɷɸɿʙʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ȱɷɸɿɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɸʏɲɿʌɿʙʆ ʃɿʆɻʏɼʎ ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ ȱɷɸɿɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɸʏɲɿʌɿʙʆ ʃɿʆɻʏɼʎ ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ ȿʉɿʋɹʎ ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɳɷɸɿɸʎ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʖʌɼʍɻʎ ʋɳɶɿʘʆ ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʌʑʋɲʆʍɻʎ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʅɿʍɽʉɷʉʍʀɲʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ɷɿɸɽʆʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ȴɿɳʔʉʌʉɿ ɳʄʄʉɿ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ȳɸʆɿʃɼ ɸɿʍʔʉʌɳ ȵȿ.ȳ.Ȱ. ʍɸ ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ȳɸʆɿʃɼ ɸɿʍʔʉʌɳ ȵȿ.ȳ.Ȱ. ʍɸ ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ȶʍʉɷɲ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ (ȵ.Ƀ.Ɍ.) ȶʍʉɷɲ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ (ȵ.Ƀ.Ɍ.) Ɉɹʄɻ ʐʋɹʌ ȵɃɌ ɸʏʉɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ɿɲʏʌʉʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ 1140904 Ɉɹʄɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ɀɻʏʌʙʘʆ ʃɲɿ Ɉɸʖʆɿʃʙʆ ȵʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɉ.Ʌȵ.ɍɏ.ȴ.ȵ. Ɉɹʄɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ɀɻʏʌʙʘʆ ʃɲɿ Ɉɸʖʆɿʃʙʆ ȵʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ ʏʉʐ 1140904001 ɉ.Ʌȵ.ɍɏ.ȴ.ȵ. 1140905 Ⱦʌɲʏɼʍɸɿʎ ʍɸ ʃʌɲʏɿʃɹʎ ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ 1140905001 Ⱦʌɲʏɼʍɸɿʎ ʍɸ ʃʌɲʏɿʃɹʎ ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ 1140906 ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʍɸ ʖʌɼʅɲ ɶɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɳ ʋɳʌʃɲ 1140906001 ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʍɸ ʖʌɼʅɲ ɶɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɳ ʋɳʌʃɲ 1140907 Ⱦʌɳʏɻʍɻ ʍʏɿʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ɹʌɶʘʆ ʏʘʆ Ƀ.Ɉ.Ȱ. ɶɿɲ ʏɻʆ Ɉ.ɉ.ȴ.Ⱦ. 1140907001 Ⱦʌɳʏɻʍɻ ʍʏɿʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ɹʌɶʘʆ ʏʘʆ Ƀ.Ɉ.Ȱ. ɶɿɲ ʏɻʆ Ɉ.ɉ.ȴ.Ⱦ. 1140908 Ⱦʌɳʏɻʍɻ ʍʏɿʎ ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ Ʌʌʉʅɻɽɸɿʙʆ ɉɶɸʀɲʎ 1140908001 Ⱦʌɳʏɻʍɻ ʍʏɿʎ ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ Ʌʌʉʅɻɽɸɿʙʆ ɉɶɸʀɲʎ 1140903001 Ɉɹʄɻ ʐʋɹʌ ȵɃɌ ɸʏʉɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ɿɲʏʌʉʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ 11402 11403 11404 11405 11409 1140901 1140901001 1140902 1140902001 1140903 1140189001 ȿʉɿʋɹʎ ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɳɷɸɿɸʎ 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11401 1140101 1140101001 1140102 1140102001 1140103 1140103001 1140104 1140104001 1140105 1140105001 1140106 1140106001 1140107 1140107001 1140189 3826 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3823 3541 3514, 3825 3438 3538 3822 3537 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1259, 1372, 1377, 3444ɀ 2448 3435 3837 3518 1375 6721ɀ 0896 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 63681 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 11 11 11 1 1 1 11 11 1 1 11 1 11 11 1 11 11 11 11 1 1 1 1 11 1 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 114 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 11501 115 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 11409 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11409 1150107 1150107 1150106 1150106 1150105 1150101 1150101 1150102 1150102 1150103 1150103 1150104 1150104 1150105 11501 115 1140989 1140913 1140913 1140989 1140912 1140912 1140911 1140910 1140910 1140911 1140909 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1140909 0828 0891 1150107 ȵɿɷɿʃɼ ɸɿʍʔʉʌɳ ɲʄʄɻʄɸɶɶʑɻʎ ʍʏɲ ɌɅ 1150107001 ȵɿɷɿʃɼ ɸɿʍʔʉʌɳ ɲʄʄɻʄɸɶɶʑɻʎ ʍʏɲ ɌɅ 0115 0113ɀ 0113ɀ 0112 0111 1527, 1528, 1529, 1899, 2515, 2517, 2518, 2519, 2531, 3412, 3418, 3422, 3424, 3429, 3431, 3432, 3511, 3512, 3526, 3527, 3529, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535 3542 2449ɀ 2541ɀ 3835ɀ 3536 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ 1150106001 ȵɿɷɿʃɼ ɸɿʍʔʉʌɳ ɲʄʄɻʄɸɶɶʑɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻ ʏɻʎ ɲʆɸʌɶʀɲʎ 1150101 1150101001 1150102 1150102001 1150103 1150103001 1150104 1150104001 1150105 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɌɅ - ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɷɻʄʙʍɸʘʆ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɌɅ - ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɷɻʄʙʍɸʘʆ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɌɅ - ʋʌʉʃɲʏɲɴʉʄɼ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɌɅ - ʋʌʉʃɲʏɲɴʉʄɼ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɲʋʊ ʅɿʍɽʉʑʎ - ʋɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɲʋʊ ʅɿʍɽʉʑʎ - ʋɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɲʋʊ ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ - ʋɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɲʋʊ ʍʐʆʏɳʇɸɿʎ - ʋɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɌɅ (ʋʄɻʆ ʅɿʍɽʙʆ ʃɲɿ ʍʐʆʏɳʇɸʘʆ) ʋɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɌɅ (ʋʄɻʆ ʅɿʍɽʙʆ ʃɲɿ ʍʐʆʏɳʇɸʘʆ) 1150105001 ʋɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻ 1150106 ȵɿɷɿʃɼ ɸɿʍʔʉʌɳ ɲʄʄɻʄɸɶɶʑɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻ ʏɻʎ ɲʆɸʌɶʀɲʎ 11501 Ɍʊʌʉʎ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ʋʄɻʌʘʏɹʉʎ ɲʋʊ Ɍʐʍɿʃɳ Ʌʌʊʍʘʋɲ (ɌɅ) 115 Ɍʊʌʉʎ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ 1140989001 ȿʉɿʋoʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ 1140912 Ȱʅʉɿɴɼ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉʆʉʅʀʘʆ ʍʏʉ ȴɿɸɽʆɼ Ȱɸʌʉʄɿʅɹʆɲ Ȱɽɻʆʙʆ Ȱʅʉɿɴɼ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉʆʉʅʀʘʆ ʍʏʉ ȴɿɸɽʆɼ 1140912001 Ȱɸʌʉʄɿʅɹʆɲ Ȱɽɻʆʙʆ 1140913 Ⱦʌɳʏɻʍɻ ʑʗʉʐʎ 0,02% ʍʏɿʎ ɲʆɲɽɹʍɸɿʎ ɷɻʅʉʍʀʘʆ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ 1140913001 Ⱦʌɳʏɻʍɻ ʑʗʉʐʎ 0,02% ʍʏɿʎ ɲʆɲɽɹʍɸɿʎ ɷɻʅʉʍʀʘʆ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ 1140989 ȿʉɿʋoʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ 1140911001 ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐ ȴɻʅʉʍʀʉʐ ʍʏɲ ʃɹʌɷɻ ʏɻʎ Ɉʌɳʋɸɺɲʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1140909 Ɉɹʄɻ ɸʄɹɶʖʘʆ ɸɿʍɲɶʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ɸʇɲɶʉʅɹʆʘʆ ʔʐʏʙʆ ʃɲɿ ʔʐʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ Ɉɹʄɻ ɸʄɹɶʖʘʆ ɸɿʍɲɶʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ɸʇɲɶʉʅɹʆʘʆ ʔʐʏʙʆ ʃɲɿ ʔʐʏɿʃʙʆ 1140909001 ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ 1140910 ȱɷɸɿɸʎ ʌɲɷɿʉʔʘʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ ɇʏɲɽʅʙʆ 1140910001 ȱɷɸɿɸʎ ʌɲɷɿʉʔʘʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ ɇʏɲɽʅʙʆ 1140911 ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐ ȴɻʅʉʍʀʉʐ ʍʏɲ ʃɹʌɷɻ ʏɻʎ Ɉʌɳʋɸɺɲʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 63682 Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 115 11503 11503 11504 11504 11504 11503 11502 11502 11502 11502 11503 11503 11503 11503 11502 11502 11502 11502 11502 11502 11502 11502 11502 11501 11501 11502 11502 11501 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11501 1150389 1150389 11504 1150489 1150489 1150302 1150206 1150206 1150289 1150289 11503 1150301 1150301 1150302 1150205 1150205 1150204 1150204 1150203 1150203 1150202 1150202 1150201 1150189 1150189 11502 1150201 1150108 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1150108 1150389 1150389001 11504 1150489 1150489001 1150302001 1150206 1150206001 1150289 1150289001 11503 1150301 1150301001 1150302 Ɍʊʌʉʎ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʃɸʌɷʙʆ ɷɿɲʃʌɳʏɻʍɻʎ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʃɸʌɷʙʆ ɷɿɲʃʌɳʏɻʍɻʎ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʃɸʌɷʙʆ ɲʋʊ ʄɲʖɸʀɲ ʃɲɿ ʏʐʖɸʌɳ ʋɲʀɶʆɿɲ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʃɸʌɷʙʆ ɲʋʊ ʄɲʖɸʀɲ ʃɲɿ ʏʐʖɸʌɳ ʋɲʀɶʆɿɲ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʃɸʌɷʙʆ ɲʋʊ ʄɲʖɸʀɲ ʃɲɿ ʏʐʖɸʌɳ ʋɲʀɶʆɿɲ ȵʔɳʋɲʇ ʔʊʌʉɿ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ɁɅ ȵʔɳʋɲʇ ʔʊʌʉɿ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ɁɅ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɸʏɲɿʌɿʙʆ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɸʏɲɿʌɿʙʆ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ʃɸʌɷʙʆ ɷɿɲʃʌɳʏɻʍɻʎ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɲʋʊ ʐʋɸʌɲʇʀɲ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʎ ɲʃɿʆɼʏʘʆ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɲʋʊ ʐʋɸʌɲʇʀɲ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʎ ɲʃɿʆɼʏʘʆ Ɍʊʌʉʎ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ 1150205001 Ɍʊʌʉʎ ɸʋʀ ʏʘʆ ɷɿɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆ ʃɸʌɷʙʆ ʏʘʆ ɻʅɸɷɲʋʙʆ ɸʏɲɿʌɿʙʆ 1150203 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʃʉɿʆʉʋʌɲʇɿʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʆʉʅɿʃʙʆ ʉʆʏʉʏɼʏʘʆ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɷɻʄʙʍɸʘʆ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʃʉɿʆʉʋʌɲʇɿʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʆʉʅɿʃʙʆ ʉʆʏʉʏɼʏʘʆ 1150203001 ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɷɻʄʙʍɸʘʆ 1150204 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʃʉɿʆʉʋʌɲʇɿʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʆʉʅɿʃʙʆ ʉʆʏʉʏɼʏʘʆ ʋʌʉʃɲʏɲɴʉʄɼ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʃʉɿʆʉʋʌɲʇɿʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʆʉʅɿʃʙʆ ʉʆʏʉʏɼʏʘʆ 1150204001 ʋʌʉʃɲʏɲɴʉʄɼ 1150205 Ɍʊʌʉʎ ɸʋʀ ʏʘʆ ɷɿɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆ ʃɸʌɷʙʆ ʏʘʆ ɻʅɸɷɲʋʙʆ ɸʏɲɿʌɿʙʆ 1150202001 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɁɅ ʃɸʌɷʉʍʃʉʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ - ʋʌʉʃɲʏɲɴʉʄɼ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1150108 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɲʋʊ ʅɸʌʀʍʅɲʏɲ ʃɲɿ ʃɹʌɷɻ ɲʄʄʉɷɲʋʙʆ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɲʋʊ ʅɸʌʀʍʅɲʏɲ ʃɲɿ ʃɹʌɷɻ ɲʄʄʉɷɲʋʙʆ 1150108001 ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ 1150189 ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɌɅ 1150189001 ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɌɅ 11502 Ɍʊʌʉʎ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ʋʄɻʌʘʏɹʉʎ ɲʋʊ ɸʏɲɿʌʀɸʎ (ɁɅ) 1150201 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɁɅ ʃɸʌɷʉʍʃʉʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ - ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɷɻʄʙʍɸʘʆ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɁɅ ʃɸʌɷʉʍʃʉʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ - ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ 1150201001 ɷɻʄʙʍɸʘʆ 1150202 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ɁɅ ʃɸʌɷʉʍʃʉʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ - ʋʌʉʃɲʏɲɴʉʄɼ Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 0143 0222 0114 0146 0123 0147, 0893 0142 0129 0127, 0128 0122 0121 0511, 0519 0116 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 63683 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11 11 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116 116 119 119 119 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 115 115 11506 11506 116 11601 11601 11601 11601 11601 11601 11601 11602 119 11901 11901 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11506 11505 11505 11505 11505 11506 11506 11506 11506 11505 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11505 11505 1150689 1150689 116 11601 1160101 1160101 1160102 1160102 1160189 1160189 11602 119 11901 1190101 1150605 1150605 1150604 1150604 1150603 1150603 1150602 1150502 1150502 1150589 1150589 11506 1150601 1150601 1150602 1150501 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11505 1150501 1150689 1150689001 116 11601 1160101 1160101001 1160102 1160102001 1160189 1160189001 11602 119 11901 1190101 1150605001 1150604001 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʅɻ ʃɸʌɷʉʍʃʉʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ - ʋʌʉʃɲʏɲɴʉʄɼ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ɸɿɷɿʃʙʆ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ɸɿɷɿʃʙʆ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ Ɍʊʌʉɿ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ Ɍʊʌʉɿ ʃʄɻʌʉʆʉʅɿʙʆ, ɶʉʆɿʃʙʆ ʋɲʌʉʖʙʆ ʃɲɿ ɷʘʌɸʙʆ Ɍʊʌʉɿ ʃɲɿ ʏɹʄɻ ʃʄɻʌʉʆʉʅɿʙʆ Ɍʊʌʉɿ ʃɲɿ ʏɹʄɻ ʃʄɻʌʉʆʉʅɿʙʆ Ɍʊʌʉɿ ʃɲɿ ʏɹʄɻ ɷʘʌɸʙʆ, ɶʉʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʋɲʌʉʖʙʆ Ɍʊʌʉɿ ʃɲɿ ʏɹʄɻ ɷʘʌɸʙʆ, ɶʉʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʋɲʌʉʖʙʆ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʃʄɻʌʉʆʉʅɿʙʆ, ɶʉʆɿʃʙʆ ʋɲʌʉʖʙʆ ʃɲɿ ɷʘʌɸʙʆ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʃʄɻʌʉʆʉʅɿʙʆ, ɶʉʆɿʃʙʆ ʋɲʌʉʖʙʆ ʃɲɿ ɷʘʌɸʙʆ ȶʃʏɲʃʏʉɿ ʔʊʌʉɿ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ ȿʉɿʋʉʀ ʏʌɹʖʉʆʏɸʎ ʔʊʌʉɿ Ɍʊʌʉɿ ʉʖɻʅɳʏʘʆ Ɉɹʄɻ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʅɻ ʃɸʌɷʉʍʃʉʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ - ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɷɻʄʙʍɸʘʆ 1150605 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʅɻ ʃɸʌɷʉʍʃʉʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ - ʋʌʉʃɲʏɲɴʉʄɼ 1150603001 Ɍʊʌʉʎ ɸʋʀ ʏʘʆ ʏʊʃʘʆ ɲʋʊ ɲʋʉʏɲʅɿɸʑʍɸɿʎ ʃɲʏʉʀʃʘʆ ȵʄʄɳɷʉʎ ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ 1150604 Ɍʊʌʉʎ ʍʏʉ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʅɻ ʃɸʌɷʉʍʃʉʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ - ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɷɻʄʙʍɸʘʆ 1150602001 Ɍʊʌʉʎ ɸʋʀ ʏʘʆ ʏʊʃʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɲɽɹʍɸʘʆ, ʍʐʅʔʘʆɿʙʆ ɸʋɲʆɲɶʉʌɳʎ, ʉʅʉʄʊɶʘʆ ʃ.ʄʋ. 1150603 Ɍʊʌʉʎ ɸʋʀ ʏʘʆ ʏʊʃʘʆ ɲʋʊ ɲʋʉʏɲʅɿɸʑʍɸɿʎ ʃɲʏʉʀʃʘʆ ȵʄʄɳɷʉʎ ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11505 Ɍʊʌʉʎ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ʃɲʏʉʀʃʘʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ 1150501 Ɍʊʌʉʎ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ɶɿɲ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃɳ ʃɲɿ ɳʄʄɲ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ Ɍʊʌʉʎ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ɶɿɲ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃɳ ʃɲɿ ɳʄʄɲ 1150501001 ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ 1150502 Ɍʊʌʉʎ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ɲʋʊ ʏʊʃʉʐʎ 1150502001 Ɍʊʌʉʎ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ɲʋʊ ʏʊʃʉʐʎ 1150589 ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ʃɲʏʉʀʃʘʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ 1150589001 ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ʃɲʏʉʀʃʘʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ 11506 Ɍʊʌʉʎ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ ɸɿɷɿʃʙʆ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ 1150601 Ɍʊʌʉʎ ʋʄʉʀʘʆ 1150601001 Ɍʊʌʉʎ ʋʄʉʀʘʆ 1150602 Ɍʊʌʉʎ ɸʋʀ ʏʘʆ ʏʊʃʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɲɽɹʍɸʘʆ, ʍʐʅʔʘʆɿʙʆ ɸʋɲʆɲɶʉʌɳʎ, ʉʅʉʄʊɶʘʆ ʃ.ʄʋ. 0214 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 0213 0126, 0148, 0149 0125 0124 0145 0144 0141 0153, 0159 0152, 0158 0151, 0157 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ 63684 Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 12 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 122 13 131 131 131 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 11901 11901 11901 11902 11902 11902 11902 11902 11903 11903 11903 11904 11905 11906 11909 11909 11909 11909 11909 12 121 12101 12102 12103 12104 12105 12106 12106 12106 12109 122 12201 12201 12201 12201 12201 12201 12201 12202 13 131 13101 13102 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1190101 1190189 1190189 11902 1190201 1190201 1190289 1190289 11903 1190301 1190301 11904 11905 11906 11909 1190901 1190901 1190989 1190989 12 121 12101 12102 12103 12104 12105 12106 1210605 1210605 12109 122 12201 1220101 1220101 1220102 1220102 1220189 1220189 12202 13 131 13101 13102 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1190101001 1190189 1190189001 11902 1190201 1190201001 1190289 1190289001 11903 1190301 1190301001 11904 11905 11906 11909 1190901 1190901001 1190989 1190989001 12 121 12101 12102 12103 12104 12105 12106 1210605 1210605001 12109 122 12201 1220101 1220101001 1220102 1220102001 1220189 1220189001 12202 13 131 13101 13102 Ɉɹʄɻ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ȿʉɿʋɳ ʏɹʄɻ ʃɲɿ ɸɿʍʔʉʌɹʎ ʍʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ ȿʉɿʋɳ ʏɹʄɻ ʃɲɿ ɸɿʍʔʉʌɹʎ ʍʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ Ɉʌɹʖʉʆʏɸʎ ʔʊʌʉɿ ɸʋʀ ʃɿʆɻʏɼʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ Ɍʊʌʉʎ ʋʉʄʐʏɸʄʉʑʎ ɷɿɲɴʀʘʍɻʎ Ɍʊʌʉʎ ʋʉʄʐʏɸʄʉʑʎ ɷɿɲɴʀʘʍɻʎ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʃɿʆɻʏɼʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ ȿʉɿʋʉʀ ʔʊʌʉɿ ʃɿʆɻʏɼʎ ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ ȳɸʆɿʃɹʎ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɹʎ ɳɷɸɿɸʎ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʙʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ɿɲʏʌɿʃɹʎ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ʉɷɻɶʙʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ɿɲʏʌɿʃɹʎ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ʉɷɻɶʙʆ Ⱦɲʏɳ ʃɸʔɲʄɼʆ ʔʊʌʉɿ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ɷɲʋɲʆʙʆ Ɍʊʌʉɿ ɸʋʀ ɷɿɸɽʆʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ȴɿɳʔʉʌʉɿ ɳʄʄʉɿ ʏʌɹʖʉʆʏɸʎ ʔʊʌʉɿ ȿʉɿʋɳ ʅɻ ʏɲʇɿʆʉʅɻʅɹʆɲ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɳ ɹʍʉɷɲ ȿʉɿʋɳ ʅɻ ʏɲʇɿʆʉʅɻʅɹʆɲ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɳ ɹʍʉɷɲ ȴɿɳʔʉʌʉɿ ɳʄʄʉɿ ʏʌɹʖʉʆʏɸʎ ʔʊʌʉɿ ȴɿɳʔʉʌʉɿ ɳʄʄʉɿ ʏʌɹʖʉʆʏɸʎ ʔʊʌʉɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ɸʌɶʉɷʉʏʙʆ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ɲʐʏʉɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʘʆ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ɲɶʌʉʏʙʆ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ɲʆɹʌɶʘʆ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʘʆ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʘʆ ɶɿɲ ʋɲʌʉʖɹʎ ʐɶɸʀɲʎ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ʍʐʆʏɲʇɿʉʑʖʘʆ ɶɿɲ ʋɲʌʉʖɹʎ ʐɶɸʀɲʎ ȿʉɿʋɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ ʅɻ ʃɲʏɲʆɸʅɻʅɹʆɸʎ ȿʉɿʋɹʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ʍʐʆʏɲʇɿʉɷʊʏɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉ ȴɻʅʊʍɿʉ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ʍʐʆʏɲʇɿʉɷʊʏɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉ ȴɻʅʊʍɿʉ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ʋɲʌʉʖɹʎ ʐɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉ ȴɻʅʊʍɿʉ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ʋɲʌʉʖɹʎ ʐɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉ ȴɻʅʊʍɿʉ ȿʉɿʋɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ȿʉɿʋɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ȵɿʍʔʉʌɹʎ ɸʌɶʉɷʉʏʙʆ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ɸɶʖʙʌɿɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ Ⱦɸʆʏʌɿʃɼ ȴɿʉʀʃɻʍɻ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀɲ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 0821, 0822, 0823, 0827 0811, 0812, 0813 0824, 0825 0826 0899 3931 3439 0892, 0895 0897 1362, 1364, 1374, 1379 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ 1363 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63685 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 132 132 132 13201 13201 13201 13201 13201 13201 13201 13201 132 13109 13109 13109 13108 13108 13108 13108 13108 13108 13108 13109 13109 13105 13104 13104 13104 13103 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1320104 1320103 1320103 1320102 1320102 1320101 13201 1320101 132 1310902 1310902 1310901 13108 1310801 1310801 1310802 1310802 1310889 1310889 13109 1310901 13105 1310489 1310489 13104 13103 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɹʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎ- Ʌʌʘʏʉɴɳɽʅɿʉ ȵɽʆɿʃʊ ȴʀʃʏʐʉ ɉɶɸʀɲʎ (ɉ.Ʌȵ.-Ʌ.ȵ.ȴ.ɉ.) Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʄʉɿʋɳ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ɀɹʌɿʍʅɲ ȵȵɈɈ ɀɹʌɿʍʅɲ ȵȵɈɈ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ Ɂ.Ʌ.ȴ.ȴ. Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ Ɂ.Ʌ.ȴ.ȴ. ȿʉɿʋɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ȿʉɿʋɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ȿʉɿʋɹʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɍʌɹɻ ʋʉʐ ɸʋɲʆɲɴɸɴɲɿʙʆʉʆʏɲɿ, ʍɸ ɴɳʌʉʎ ʉʔɸɿʄɸʏʙʆ ʏʉʐ ȴɻʅʉʍʀʉʐ, ʋʉʐ ɸʇɹɷʘʍɲʆ ɸʋɿʏɲɶɹʎ, ʋʉʐ ɷɸʆ ʋʄɻʌʙɽɻʃɲʆ Ʌʉʍɳ ʋʉʐ ɴɸɴɲɿʙʆʉʆʏɲɿ ʍɸ ɴɳʌʉʎ ʐʋʉʄʊɶʘʆ ɶɿɲ ɸʄʄɸʀʅʅɲʏɲ ɷɻʅʊʍɿʘʆ ɷɿɲʖɸɿʌʀʍɸʘʆ 1320103001 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɶɿɲ ɷʌɳʍɸɿʎ ʅɸʏɲʆɲʍʏɸʐʏɿʃʙʆ ʌʉʙʆ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ȵɽʆɿʃɼʎ ȱʅʐʆɲʎ 1320104 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɶɿɲ ɷʌɳʍɸɿʎ ʅɸʏɲʆɲʍʏɸʐʏɿʃʙʆ ʌʉʙʆ ʄʉɿʋʙʆ ʐʋʉʐʌɶɸʀʘʆ 1320102001 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɶɿɲ ɷʌɳʍɸɿʎ ʅɸʏɲʆɲʍʏɸʐʏɿʃʙʆ ʌʉʙʆ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ʆɲʐʏɿʄʀɲʎ 1320103 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɶɿɲ ɷʌɳʍɸɿʎ ʅɸʏɲʆɲʍʏɸʐʏɿʃʙʆ ʌʉʙʆ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ȵɽʆɿʃɼʎ ȱʅʐʆɲʎ 1320101001 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɶɿɲ ɷʌɳʍɸɿʎ ʅɸʏɲʆɲʍʏɸʐʏɿʃʙʆ ʌʉʙʆ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆ 1320102 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɶɿɲ ɷʌɳʍɸɿʎ ʅɸʏɲʆɲʍʏɸʐʏɿʃʙʆ ʌʉʙʆ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ʆɲʐʏɿʄʀɲʎ 13201 Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɲ Ⱦʉɿʆʉʏɿʃɳ Ɉɲʅɸʀɲ 1320101 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɶɿɲ ɷʌɳʍɸɿʎ ʅɸʏɲʆɲʍʏɸʐʏɿʃʙʆ ʌʉʙʆ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆ 132 Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ ʃʌɳʏɻ-ʅɹʄɻ ʏɻʎ ȵ.ȵ 1310902001 1310901001 ɍʌɹɻ ʋʉʐ ɸʋɲʆɲɴɸɴɲɿʙʆʉʆʏɲɿ, ʍɸ ɴɳʌʉʎ ʉʔɸɿʄɸʏʙʆ ʏʉʐ ȴɻʅʉʍʀʉʐ, ʋʉʐ ɸʇɹɷʘʍɲʆ ɸʋɿʏɲɶɹʎ, ʋʉʐ ɷɸʆ ʋʄɻʌʙɽɻʃɲʆ 1310902 Ʌʉʍɳ ʋʉʐ ɴɸɴɲɿʙʆʉʆʏɲɿ ʍɸ ɴɳʌʉʎ ʐʋʉʄʊɶʘʆ ɶɿɲ ɸʄʄɸʀʅʅɲʏɲ ɷɻʅʊʍɿʘʆ ɷɿɲʖɸɿʌʀʍɸʘʆ 13108 1310801 1310801001 1310802 1310802001 1310889 1310889001 13109 1310901 13105 ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ (Ƀ.Ⱦ.Ȱ.) 1310489 ȿʉɿʋɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ɃɈȰ 1310489001 ȿʉɿʋɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ɃɈȰ 13104 ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ Ɉʉʋɿʃɼʎ Ȱʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ (Ƀ.Ɉ.Ȱ.) 13103 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 4243 4242 4241 3241ɀ 3828 3829ɀ, 3111, 3113ɀ, 3115, 3119 3112 3829ɀ 3411 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 132 132 132 132 132 132 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 63686 Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13408 13409 13409 13409 13405 13404 13309 13309 134 13401 13402 13309 13301 13301 13301 13301 13301 13202 13202 133 13301 13301 13301 13301 13202 13202 13202 13202 13202 13201 13201 13201 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 13408 13409 1340901 1340901 13405 13404 1330901 1330901 134 13401 13402 13309 1330103 1330103 1330189 1330189 1330102 1320289 1320289 133 13301 1330101 1330101 1330102 1320202 1320202 1320201 13202 1320201 1320189 1320189 1320104 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ȵɿʍʔʉʌɹʎ Ɂ.Ȱ.Ɉ.Ƀ. ɶɿɲ ɷɲʋɳʆɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʍʏɲɽʅʉʑ FɃRȰCS Ⱦʌɼʏɻʎ ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ ɲʋʊ Ɂ.Ȱ.Ɉ.Ƀ. ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ ɲʋʊ Ɂ.Ȱ.Ɉ.Ƀ. ȿʉɿʋɹʎ ʏʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ȴɿɸɽʆɸʀʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ȿʉɿʋɹʎ ʏʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ȴɿɸɽʆɸʀʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ȿʉɿʋɹʎ ʏʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɲ ʃʌɳʏɻ-ʅɹʄɻ ʏɻʎ ȵ.ȵ. ȿʉɿʋɹʎ ʏʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɲ ʃʌɳʏɻ-ʅɹʄɻ ʏɻʎ ȵ.ȵ. Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʔʉʌɸʀʎ ʏʉʐ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ȴɿɸɽʆɸʀʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ Ɂ.Ȱ.Ɉ.Ƀ. ɶɿɲ ʋɲʌʉʖɼ ɲɶɲɽʙʆ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ Ɂ.Ȱ.Ɉ.Ƀ. ɶɿɲ ʋɲʌʉʖɼ ɲɶɲɽʙʆ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ȵɿʍʔʉʌɹʎ Ɂ.Ȱ.Ɉ.Ƀ. ɶɿɲ ɷɲʋɳʆɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʍʏɲɽʅʉʑ FɃRȰCS Ⱦʌɼʏɻʎ 13408 13409 1340901 1340901001 13405 13404 1330901 1330901001 134 13401 13402 ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʇɹʆɸʎ ʖʙʌɸʎ ɀɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʇɹʆɸʎ ʖʙʌɸʎ ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɲʋʊ Ⱦɸʆʏʌɿʃɼ ȴɿʉʀʃɻʍɻ ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɲʋʊ Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀɲ ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɲʋʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ Ɉʉʋɿʃɼʎ Ȱʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ (Ƀ.Ɉ.Ȱ.) ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɲʋʊ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ (Ƀ.Ⱦ.Ȱ.) ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɲʋʊ ʄʉɿʋɳ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ȿʉɿʋɹʎ ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʍʐʆɸɿʍʔʉʌɹʎ ɶɿɲ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɹʌɶʘʆ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʍʐʆɸɿʍʔʉʌɹʎ ɶɿɲ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɹʌɶʘʆ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ 13309 Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʄʉɿʋʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ ʏʉʐ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ 1330103 1330103001 1330189 1330189001 1330102001 1320289 1320289001 133 13301 1330101 1330101001 1330102 1320202001 ȵʋɿʍʏʌʉʔɼ ʋʉʍʙʆ ɲʋʊ Ⱦɸʆʏʌɿʃɹʎ Ɉʌɳʋɸɺɸʎ ʏɻʎ ȵʐʌʘɺʙʆɻʎ (SMP) 1320202 ȵʋɿʍʏʌʉʔɼ ʋʉʍʙʆ ɲʋʊ Ⱦɸʆʏʌɿʃɹʎ Ɉʌɳʋɸɺɸʎ ʏɻʎ ȵʐʌʘɺʙʆɻʎ (SMP) 1320201001 ȵʋɿʍʏʌʉʔɼ ʋʉʍʙʆ ɲʋʊ Ⱦɸʆʏʌɿʃɹʎ Ɉʌɳʋɸɺɸʎ ʏɻʎ ȵʐʌʘɺʙʆɻʎ (ANFA) 13202 Ɉʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɲ Ⱦʌɳʏɻ – ɀɹʄɻ ʏɻʎ ȵ.ȵ. 1320201 ȵʋɿʍʏʌʉʔɼ ʋʉʍʙʆ ɲʋʊ Ⱦɸʆʏʌɿʃɹʎ Ɉʌɳʋɸɺɸʎ ʏɻʎ ȵʐʌʘɺʙʆɻʎ (ANFA) 1320189001 ȿʉɿʋɹʎ ʏʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɲ ʃʉɿʆʉʏɿʃɳ ʏɲʅɸʀɲ 1320189 ȿʉɿʋɹʎ ʏʌɹʖʉʐʍɸʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɲ ʃʉɿʆʉʏɿʃɳ ʏɲʅɸʀɲ 1320104001 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɶɿɲ ɷʌɳʍɸɿʎ ʅɸʏɲʆɲʍʏɸʐʏɿʃʙʆ ʌʉʙʆ ʄʉɿʋʙʆ ʐʋʉʐʌɶɸʀʘʆ 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 3114ɀ 3114ɀ 6823 6822 6821 4219ɀ 3291ɀ 3291ɀ 3118, 4212, 4213, 4219ɀ, 4233, 4239 4249 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ 7319, 7399 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 134 134 134 134 134 134 133 133 134 134 134 133 133 133 133 133 133 132 132 133 133 133 133 133 132 132 132 132 132 132 132 132 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 63687 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 13901 13901 13901 13901 13901 13902 13903 13904 13609 136 13601 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 13501 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 135 13501 13501 13501 13501 13501 13501 139 13901 1390101 1390101 1390189 1390189 13902 13903 13904 13609 136 13601 1350189 1350189 1350108 1350108 1350107 1350106 1350106 1350107 1350105 1350104 1350104 1350105 1350103 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 135 13501 1350101 1350101 1350102 1350102 1350103 ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵ.ȵ. ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɲʋʊ ʃʉɿʆʉʏɿʃɳ ʏɲʅɸʀɲ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ Ɉɲʅɸʀʉ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ Ɉɲʅɸʀʉ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ȳɸʘʌɶɿʃʊ Ɉɲʅɸʀʉ ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ȳɸʘʌɶɿʃʊ Ɉɲʅɸʀʉ ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ȳɸʘʌɶɿʃʊ Ɉɲʅɸʀʉ Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ȳɸʘʌɶɿʃʊ Ɉɲʅɸʀʉ Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ Ɉɲʅɸʀʉ ɇʐʆʉʖɼʎ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ Ɉɲʅɸʀʉ ɇʐʆʉʖɼʎ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ ɍʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʊ ɀɹʍʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ ɍʙʌʉʐ (ɍɀ-ȵɃɍ) Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 139 13901 1390101 1390101001 1390189 1390189001 13902 13903 13904 ȿʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ɸʋɿʍʏʌʉʔɹʎ ʃɲʏɲʋʏʙʍɸʘʆ ɸɶɶʐɼʍɸʘʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ɸʋɿʍʏʌʉʔɹʎ ʃɲʏɲʋʏʙʍɸʘʆ ɸɶɶʐɼʍɸʘʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ɸʋɿʍʏʌʉʔɹʎ ʃɲʏɲʋʏʙʍɸʘʆ ɸɶɶʐɼʍɸʘʆ ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ ɲʋʊ ʃɲʏɲʋʏʙʍɸɿʎ ɸɶɶʐɼʍɸʘʆ ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ ɲʋʊ ʃɲʏɲʋʏʙʍɸɿʎ ɸɶɶʐɼʍɸʘʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ɲʆɲʄɼʗɸɿʎ ʖʌɸʙʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃɹʎ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ɷʘʌɸɹʎ 13609 ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɲʋʊ ʄʉɿʋʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ ʏʉʐ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ 1350189001 ȿʉɿʋɹʎ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʄɹʏɻ ɼ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ 136 ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ 13601 ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɲʋʊ ɷɿɸɽʆɸʀʎ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ 1350108001 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏɲ Ɉɲʅɸʀɲ Ȱʍʑʄʉʐ, ɀɸʏɲʆɳʍʏɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ȶʆʏɲʇɻʎ ʃɲɿ ȵʍʘʏɸʌɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ 1350189 ȿʉɿʋɹʎ Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʄɹʏɻ ɼ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ 1350108 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏɲ Ɉɲʅɸʀɲ Ȱʍʑʄʉʐ, ɀɸʏɲʆɳʍʏɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ȶʆʏɲʇɻʎ ʃɲɿ ȵʍʘʏɸʌɿʃɼʎ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ 1350107001 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ Ɉɲʅɸʀʉ Ⱥɲʄɳʍʍɿɲʎ Ȱʄɿɸʀɲʎ (ȵɈȺȰ) 1350105001 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ ɍʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʊ ɀɹʍʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ ɍʙʌʉʐ (ɍɀ-ȵɃɍ) 1350106 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʊ Ɉɲʅɸʀʉ 1350106001 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʊ Ɉɲʅɸʀʉ 1350107 Ȱʋʉʄɼʗɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ Ɉɲʅɸʀʉ Ⱥɲʄɳʍʍɿɲʎ Ȱʄɿɸʀɲʎ (ȵɈȺȰ) 1350104 1350104001 1350105 1350103001 135 13501 1350101 1350101001 1350102 1350102001 1350103 6ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 3313, 3319, 3331 3332, 3333, 3336 4232 4231 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ɉɲʃʏɿʃʉʑ Ʌ/ɉ 8319 8318 8317 8316 8315 8314 8313 8312 8311 Ʌɲʄɲɿʊʎ Ⱦʘɷɿʃʊʎ Ʌȴȵ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 136 136 136 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 135 135 135 135 135 135 135 63688 Τεύχος Β’ 5374/30.11.2018 2ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 139 139 14 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 139 139 139 139 139 139 139 139 139 3ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 139 14203 14203 14204 14204 14204 14204 14204 14204 14204 14203 13909 13909 14 141 14101 14101 14101 142 14201 14202 14202 14202 14203 14203 14203 14203 13909 13909 13909 13909 13909 13905 13905 13905 13904 4ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 13904 1420389 1420389 14204 1420401 1420401 1420402 1420402 1420403 1420403 1420302 1390989 1390989 14 141 14101 1410189 1410189 142 14201 14202 1420201 1420201 14203 1420301 1420301 1420302 1390902 13909 1390901 1390901 1390902 1390589 13905 1390589 1390489 5ʉʎ ɴɲɽʅʊʎ 1390489 ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɳʃʏɻʍɻ ʋɲʌɳʆʉʅʘʆ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɳʃʏɻʍɻ ʋɲʌɳʆʉʅʘʆ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɸʌɿɹʄɸʐʍɻ ɲɷʌɲʆʙʆ ʃɲʏɲɽɹʍɸʘʆ ʍʏʉ ȵʄʄɻʆɿʃʊ ȴɻʅʊʍɿʉ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɸʌɿɹʄɸʐʍɻ ɲɷʌɲʆʙʆ ʃɲʏɲɽɹʍɸʘʆ ʍʏʉ ȵʄʄɻʆɿʃʊ ȴɻʅʊʍɿʉ ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ ɲʋʊ ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ ɲʋʊ ʄʉɿʋɹʎ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɹʎ ʅɸʏɲɴɿɴɳʍɸɿʎ Ʌʘʄɼʍɸɿʎ ɲɶɲɽʙʆ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ Ʌʘʄɼʍɸɿʎ ɲɶɲɽʙʆ Ʌʘʄɼʍɸɿʎ ɲɶɲɽʙʆ ȿʉɿʋɹʎ Ʌʘʄɼʍɸɿʎ Ȱɶɲɽʙʆ ȿʉɿʋɹʎ Ʌʘʄɼʍɸɿʎ Ȱɶɲɽʙʆ Ʌɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ Ʌɲʌʉʖɼ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ Ʌɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ȶʍʉɷɲ ɉɅȰ ɲʋʊ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ȶʍʉɷɲ ɉɅȰ ɲʋʊ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ Ʌɲʌʉʖɼ ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ȴɿʃɲʍʏɿʃɳ ɹʇʉɷɲ ɸʋɿɴɲʄʄʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ʋʉɿʆɿʃɳ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ ȴɿʃɲʍʏɿʃɳ ɹʇʉɷɲ ɸʋɿɴɲʄʄʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ʋʉɿʆɿʃɳ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ Ȱʆʏʀʏɿʅʉ ɷɿʃɲʍʏɿʃʉʑ ɸʆʍɼʅʉʐ ʍɸ ɲɶʘɶɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ ʅɹʏʌɲ 1420389 1420389001 14204 1420401 1420401001 1420402 1420402001 1420403 1420403001 ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ ɲʋʊ ʋɲʌʉʖɼ ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ȿʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ ɲʋʊ ʋɲʌʉʖɼ ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ Ʌɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʄɹɶʖʉʐ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʏɸʄʘʆɸɿɲʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʏɸʄʘʆɸɿɲʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις