2/88681/0026/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ"Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων – Τροποποιήσεις" (ΑΔΑ:78Ψ1Η-9Ρ0)  (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  της 2/47972/0026/15.06.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΗ-4ΕΓ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.12.04 14:52:54 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 78Ψ1Η-9Ρ0 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗ΢ΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟ΢ΗΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΠΟΛΗΣΗΚΖ΢ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΘΖ΢ΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΓΖΜΟ΢ΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΚΑΣΑΡΣΗ΢Ζ΢ ΚΑΗ ΢ΤΝΣΟΝΗ΢ΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢ ΓΖΜΟ΢ΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Σαρ. Γ/λζε: Λεσθόξνο Κεθηζίαο 124 & Ηαηξίδνπ 2 ΣΚ : 11526 e-mail : d26@glk.gr Αζήλα, 4 /12 / 2018 Αξ. Πξση.: 2/88681/0026 ΠΡΟ΢: Ως πίνακας αποδεκηών 2. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΓΖΜΟ΢ΗΟΝΟΜΗΚΖ΢ ΠΟΛΗΣΗΚΖ΢ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟΤ α. ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗ΢ΜΟΤ ΚΑΗ ΓΖΜΟ΢ΗΟΝΟΜΗΚΩΝ ΢ΣΟΗΥΔΗΩΝ β. ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗ΢ΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ΢ ΚΤΒΔΡΝΖ΢Ζ΢ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 ΣΚ : 10165 α. e-mail : fd@glk.gr β. e-mail : dpgk@glk.gr ΕΓΚΤΚΛΙΟ΢ Θέμα: Οδηγίες για ηην ηήρηζη ηοσ Μηηρώοσ Δεζμεύζεων – Σροποποιήζεις ΢ε όηη αθνξά ηελ κε αξηζ. 2/47972/0026/15.06.2018 (ΑΓΑ: Ω8ΛΝΖ-4ΔΓ), θξίλνληαη απαξαίηεηεο νη θάησζη ηξνπνπνηήζεηο, νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ νξζόηεξε ηήξεζε ηνπ Μεηξώνπ Γεζκεύζεσλ: i. ΢ηελ πεξηγξαθή ηεο ζηήιεο 23 ηεο ζει. 6, δηαγξάθεηαη ε θξάζε «θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.5 ηνπ λ. 4152/2013». ii. ΢ηελ πεξηγξαθή ηεο ζηήιεο 27 ηεο ζει. 7, ε θξάζε «σο εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ππνρξέσζεο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία απνδνρήο ή επαιήζεπζεο» αληηθαζηζηά ηε θξάζε «θαη εάλ ν νθεηιέηεο παξαιάβεη ην ηηκνιόγην ή άιιν ηζνδύλακν γηα πιεξσκή έγγξαθν λσξίηεξα από ηελ εκεξνκελία ή ηελ ίδηα εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζπληειείηαη ε απνδνρή ή ε επαιήζεπζε, ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία απηή» θαη επηπιένλ πξνζηίζεηαη ε πξόηαζε «Ζ κεγίζηε δηάξθεηα δηαδηθαζίαο απνδνρήο ή επαιήζεπζεο δελ ππεξβαίλεη ηηο 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ αγαζώλ ή ησλ ππεξεζηώλ, εθηόο εάλ ξεηά ζπκθσλήζεθε δηαθνξεηηθά ζην θείκελν ηεο ζύκβαζεο θαη ζε νπνηαδήπνηε έγγξαθα ππνβνιήο πξνζθνξάο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ είλαη θαηάθσξα θαηαρξεζηηθή γηα ην δαλεηζηή ππό ηελ έλλνηα ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.8 ηνπ Ν. 4152/2013.». 1 ΑΔΑ: 78Ψ1Η-9Ρ0 iii. ΢ηελ πεξηγξαθή ηεο ζηήιεο 28 ηεο ζει. 7, αληηθαζίζηαηαη ε ηειεπηαία πξόηαζε από ηελ πξόηαζε «Γηα ηηο κε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο (γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζεκαλζεί ε ζηήιε 18), κεηαθέξεηαη απηόκαηα ε επόκελε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζηήιεο 26 «΢πκβαηηθόο ρξόλνο πιεξσκήο» θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηή δελ έρεη ζπκπιεξσζεί κεηαθέξεηαη απηόκαηα ε επόκελε ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζηήιεο 27 «Ζκεξνκελία δεκηνπξγίαο ππνρξέσζεο» γηα δαπάλεο όπσο κηζζνινγηθέο ή ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο, εθηειεζηνί ηίηινη πιεξσκήο θ.ιπ.». iv. ΢ην Παξάξηεκα Α, ζηνλ νξηζκό ηεο Ζκεξνκελίαο Ηζρύνο γηα ηηο Καζπζηεξήζεηο Πιεξσκώλ ηεο ζει. 29, αληηθαζίζηαηαη ην πξώην ζεκείν από ηελ πξόηαζε «Οξίδεηαη ε 01-01-2017. Γειαδή ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ δείθηε ιακβάλνληαη ππόςε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο ε εκεξνκελία ππνρξέσζεο δελ είλαη πξνγελέζηεξε ηεο 01-01-2017.». v. ΢ην Παξάξηεκα Γ ηεο ζει. 38, ην ιεθηηθό «Δμάκελν» αληηθαζίζηαηαη κε ην ιεθηηθό «Μήλαο». ΠΙΝΑΚΑ΢ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: Ο Αναπληρωηής Τποσργός Οικονομικών Γεώργιος Υοσλιαράκης Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Όια ηα Τπνπξγεία α. Γξαθεία Τπνπξγώλ β. Γεληθέο Γηεπζύλζεηο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ ηηο ΑΓΑ πνπ είλαη εηδηθνί θνξείο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο, θαζώο θαη όινπο ηνπο θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο επνπηείαο ηνπο) 2. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ α. Γελ. Γ/λζε Απνθέληξσζεο θαη Σνπ. Απηνδηνίθεζεο β. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Σνπ. Απηνδηνίθεζεο θαη Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ) 3. Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο 4. Τπνπξγεία Τγείαο θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (κε ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξώζνπλ ηνπο ΟΚΑ πνπ επνπηεύνπλ) 5. Όιεο νη ΓΤΔΔ ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ΢ ΠΡΟ΢ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η 1. Διεγθηηθό ΢πλέδξην Ε΢ΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ 2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 3. Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα 4. Γεληθνί Γηεπζπληέο ΓΛΚ 5. Όιεο ηηο Γ/λζεηο ηεο ΚΤ ηνπ Τπνπξγείνπ 6. Γ/λζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 7. Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Γεκνζηνλνκηθώλ ΢ηνηρείσλ 8. Γ/λζε Καηάξηηζεο θαη ΢πληνληζκνύ Δθαξκνγήο Γεκνζηνλνκηθώλ Καλόλσλ 2

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις