οικ.2/91017/ΔΕΠ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ« Ενημέρωση για έκδοση και δημοσίευση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων».(ΑΔΑ:7Ζ65Η-ΟΓΗ)
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.12.12 11:32:52 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ζ65Η-ΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Δ΄ Εφαρμογής Ειδικών Μισθολογίων Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 101 65 ΑΘΗΝΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 1 2 / 1 2 / 2018 Αρ.Πρωτ. οικ. 2/91017/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ώς πίνακας αποδεκτών Τηλέφωνο: 210 – 33 38 419 210 - 33 38 391 210 - 33 38 590 210 – 33 38 537 210 – 33 38 237 F ax : 210 – 33 38 208 E-mail: d22@glk.gr ΘΕΜΑ : « Ενημέρωση για έκδοση και δημοσίευση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων» Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. (τ.Β’ /5435/ 4-12-2018) πέντε (5) κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) αναφορικά με την καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε κατηγορίες προσωπικού που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 των άρθρων 10 έως και 14 του ν.4575/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄ /192). Ειδικότερα, εκδόθηκαν και δημοσιεύθηκαν οι κάτωθι Κ.Υ.Α. :  Η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.2/88411/ΔΕΠ/4-12-2018 Κ.Υ.Α. με θέμα «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής» (ΑΔΑ: Ψ19ΚΗ-ΞΝ5).  Η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.2/88410/ΔΕΠ/4-12-2018 Κ.Υ.Α. με θέμα «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και σε λοιπό προσωπικό» (ΑΔΑ: Ψ2Η2Η-ΠΣΡ). Η εν λόγω κοινή Υπουργική Απόφαση εφαρμόζεται κατ’ αναλογία και για τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και για τους Ερευνητές του ΚΕ.Π.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 85 του ν.4582/2018 «Θεματικός τουρισμός – ειδικές μορφές τουρισμού – ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 208).  Η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.2/88419/ΔΕΠ/4-12-2018 Κ.Υ.Α. με θέμα «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» (ΑΔΑ: 6ΘΓ6Η-ΑΧ2).  Η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.2/88420/ΔΕΠ/4-12-2018 Κ.Υ.Α. με θέμα «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς.» (ΑΔΑ : ΩΩ30Η-Θ2Ι). 1 ΑΔΑ: 7Ζ65Η-ΟΓΗ  Η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.2/88415/ΔΕΠ/4-12-2018 Κ.Υ.Α. με θέμα «Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.» (ΑΔΑ : ΩΒ94Η-1Φ0). Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν.4582/2018, στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους του εφάπαξ χρηματικού ποσού των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018, μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ /167), εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις από μέρους σας δέουσες ενέργειες για την άμεση υλοποίηση των προβλεπομένων στις ως άνω Κ.Υ.Α.. Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ιουλία Αρμάγου Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου κ.α.α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α. Αποδέκτες προς ενέργεια : 1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας α) Γ.Ε.ΕΘ.Α. β) Γ.Δ.Ο.Σ.Υ. - Διεύθυνση Οικονομικού γ) Γ.Ε.Σ. - Διεύθυνση Οικονομικού δ) Γ.Ε.Ν. - Διεύθυνση Οικονομικού ε) Γ.Ε.Α. - Διεύθυνση Οικονομικού 2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη α) Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας β) Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος γ) Γ.Δ.Ο.Ε.Σ. 3. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής α) Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής β) Γ.Δ.Ο.Υ. γ) Διεύθυνση Ναυτικής Εκπαίδευσης (για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Α.Ε.Ν.) 4. Υπουργείο Υγείας α) Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων β) Γ.Δ.Ο.Υ. 5. Όλες οι Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών της Χώρας (Δ.Υ.Πε) 6. Όλα τα Νοσοκομεία και Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας (Μέσω των Δ.Υ.Πε) 2 ΑΔΑ: 7Ζ65Η-ΟΓΗ 7. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 8. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων α) Γ.Δ.Ο.Υ – Διεύθυνση Οικονομικού β) Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων γ) Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης 9. Όλα τα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι., η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης) 10. Όλα τα Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Μέσω της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του ιδίου Υπουργείου) 11. Ακαδημία Αθηνών 12. ΚΕ.Π.Ε. 13. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων α) Γ.Δ.Ο.Υ. β) Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Εποπτείας Νομικών Προσώπων 14. Όλα τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Μέσω της Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Εποπτείας Νομικών Προσώπων του ιδίου Υπουργείου) 15. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 16. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού α) Γ.Δ.Ο.Υ. β) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 17. Υπουργείο Εσωτερικών α) Γ.Δ.Ο.Υ. β) Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης γ) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 18. Όλους τους Ο.Τ.Α. (Δ/νσεις Οικονομικού) που απασχολούν Ιατρούς Δ.Υ. Ε.Σ.Υ. (Μέσω της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών) Β. Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημ/κης Πολιτικής 4. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού 5. Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων 6. Δ.Ε.Π. –Τμήμα Δ΄ (3 αντίγραφα) 7. Δ.Π.Γ.Κ. 8. Ενιαία Αρχή Πληρωμής 9. Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων 3 ΑΔΑ: 7Ζ65Η-ΟΓΗ Εισηγητής Χρ. Ζαχαρίας Τμηματάρχης Δ. Κοσμάς Διευθύντρια κ.α.α. Μ. Φραγκιά 4

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις