ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕΚΔΟΣΗ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ -ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-24.12.2018 www.docman.gr ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Α)ΕΚΔΟΣΗΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ -ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ- Ν.4308/2014- ΦΕΚ: 251/Α/2014 - Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. (…) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 7 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8 Τιμολόγιο πώλησης 1.Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 2. Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό. 3. Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο. 4. Ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωμένων πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. 5.Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη. 6. Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών. 7. Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών αρχείων της οντότητας. 8.Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή, ο εκδότης του τιμολογίου παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την τεκμηρίωση και 1 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-24.12.2018 www.docman.gr καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών από τον πωλητή, έγκαιρα για την εκπλήρωση υπ' αυτού κάθε νόμιμης υποχρέωσης. 9.Το Δημόσιο, οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, έστω και αν για αυτές τις δραστηριότητες ή πράξεις εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις. Η εξαίρεση αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Οδηγία 2006/112/ΕΚ. 10. Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου, εκδίδουν σχετικό παραστατικό προς τεκμηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής. Το παραστατικό αυτό αναφέρει: α) Την ημερομηνία έκδοσης. β)Την επωνυμία, τη αντισυμβαλλόμενου. 7 διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του γ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών. δ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών. ε) Την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας, κατά περίπτωση, και το συνολικό ποσό της συναλλαγής. στ) Το είδος και το ποσό τυχόν φορολογικών επιβαρύνσεων. 11. Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές με οντότητα που επίσης υπόκεινται σε αυτόν το νόμο και η οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν εκδίδει τιμολόγιο πώλησης, υπόκεινται στην υποχρέωση της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. 12.Ο τρίτος που πωλεί αγαθά για λογαριασμό της οντότητας και εκδίδει το σχετικό παραστατικό πώλησης για λογαριασμό της, εκδίδει επίσης έγγραφο (εκκαθάριση), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για τις πωλήσεις για λογαριασμό της οντότητας. Το έγγραφο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες και αποστέλλεται από τον εκδότη στην οντότητα έγκαιρα, για την εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης. 13.Εξαιρετικά, για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από τρίτο για λογαριασμό αγρότη παραγωγού, το έγγραφο της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση και αποστέλλεται στον αγρότη παραγωγό έγκαιρα για εκπλήρωση κάθε νόμιμης υποχρέωσης. «Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως και για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αγροτικό συνεταιρισμό για λογαριασμό μέλους του, μη φυσικού προσώπου και συγκεκριμένα, άλλου αγροτικού συνεταιρισμού ή άλλου νομικού προσώπου, όπως αυτό ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).». 2 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-24.12.2018 www.docman.gr ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 1033811/2016.Εργαζόμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014). ΠΟΛ. 1057/2016- ΦΕΚ: 1519/Β/2016 -Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, φυσικών προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου. ΠΟΛ.1022/2015 - ΦΕΚ: 252/Β/2015 -Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων. ΕΛΤΕ/ΛΟΓ.ΟΔΗΓΙΑ/4308/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 7 ΠΟΛ.1261/2015.Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».(ΑΔΑ:ΨΛΖΕΗ-38Λ ) (ΤΡΟΠ.ΤΗΣ ΠΟΛ 1003/2014) 1024/2015 Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. (ΑΔΑ:67ΟΝΗ-ΩΩΟ) Προσθήκη εδαφίων στην ΠΟΛ 1003/2014 ΠΟΛ. 1003/2014 ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». ΑΔΑ 7ΝΑΩΗ-96Σ Δ15Β 1039741 ΕΞ 2013.ΘEMA:Παραστατικό καταβολής οφειλόμενων ποσών σε συνταξιούχο, εργολήπτη δημοσίων έργων. Δ15Β1028660 ΕΞ.2013.ΘEMA: Παρέχονται διευκρινίσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο του τιμολόγιου επί εκτέλεσης τεχνικού έργου ή εγκατάστασης. Δ15Β 1004915 ΕΞ 2013.ΘEMA: Έκδοση τιμολογίων για τη δημοσίευση διακηρύξεων έργων - προμηθειών σε εφημερίδες. 1068082/521/0015/2006.ΘΕΜΑ: Έκδοση φορολογικού στοιχείου για καταβολή ποσού σε συνταξιούχο, προερχόμενο από αναθεώρηση τιμών για έργο που είχε εκτελέσει πριν τη διακοπή των εργασιών. 1052049/2623/Β0014/2004.Φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν αναπτυξιακές ΟΤΑ όταν υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα μέσω προγραμματικών συμβάσεων 1010240/0015/2002.ΘΕΜΑ:Έκδοση φορολογικών στοιχείων για παρεχόμενες υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών από Δήμο. 1110583/2136/Α0012/2001.Υποχρεώσεις εισηγητών επιμορφωτικών σεμιναρίων ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕλΣυν.Τμ.7/283/2010.Προμήθεια γλυκισμάτων και αναψυκτικών: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στις προηγούμενες σκέψεις, το Τμήμα κρίνει ότι η 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-24.12.2018 www.docman.gr ελεγχόμενη - δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον δεν αποδεικνύεται ότι η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας έλαβε χώρα εντός των χρονικών ορίων που η φύση αυτής επέβαλε, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 1.2.2010, ημερομηνία εορτής των ... Αντιθέτως, από τα συνοδεύοντα το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δικαιολογητικά και ειδικότερα από το πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και το 483 δελτίο αποστολήςτιμολόγιο προκύπτει ότι τα προς προμήθεια είδη (γλυκίσματα και αναψυκτικά) παραδόθηκαν και παραλήφθηκαν στις 22.2.2010, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν της εορτής των .., για τους σκοπούς της οποίας προορίζονταν, με αποτέλεσμα η δαπάνη αυτή να μην εξυπηρετεί τους σκοπούς του Δήμου.Επιπροσθέτως, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι και μη κανονική, καθόσον το πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, καθώς και το τιμολόγιο-δελτίο αποστολής του φερόμενου ως δικαιούχου επιτηδευματία έχουν εκδοθεί μη νομίμως, διότι ενώ θα έπρεπε να προηγούνται της εορτής των .. (1.2.2010), εκδόθηκαν μεταγενέστερα στις 22.2.2010, κατά τα 7 βασίμως προβαλλόμενα από το διαφωνούντα Επίτροπο.(..)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και μη κανονική και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, δεν πρέπει να θεωρηθεί. ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)196/2015.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ:Μη νόμιμη η καταβολή αμοιβής από Δήμο σε νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τη διοργάνωση δύο (2) εκθέσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκδηλώσεων «…» και «…» αντίστοιχα, κατά το έτος 2012(...)Με τα δεδομένα αυτά, ο λόγος διαφωνίας ότι το φερόμενο ως δικαιούχο σωματείο δεν έχει τη δυνατότητα, βάσει του καταστατικού του, να ενεργεί ως επιτηδευματίας αναλαμβάνοντας την παροχή υπηρεσιών, προβάλλεται αβασίμως, δεδομένου ότι αφενός μεν οι επίμαχες υπηρεσίες διοργάνωσης των προαναφερθεισών πολιτιστικών εκδηλώσεων στους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου …συνάδουν με τους σκοπούς του εν λόγω σωματείου, όπως αυτοί περιγράφονται στα άρθρα 2 και 3 του καταστατικού του, που έχει εγκριθεί με τη 226/1985 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου …, και αφετέρου είναι επιτρεπτή η σύναψη δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών μεταξύ μίας αναθέτουσας αρχής (εν προκειμένω του δήμου) και ενός παρόχου υπηρεσιών, ανεξάρτητα αν ο τελευταίος ασκεί ή όχι κατά κύριο λόγο κερδοσκοπική δραστηριότητα (επιτηδευματίας) (βλ. VI Τμ. 2967, 557/2014). Ωστόσο, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, ως μη κανονική, κατά το βασίμως προβαλλόμενο σχετικό λόγο διαφωνίας, δοθέντος ότι ο ως άνω ανάδοχος, που είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έπρεπε για την είσπραξη του τιμήματος από την παροχή των επίμαχων υπηρεσιών προς το Δήμο …., να εκδώσει τιμολόγιο, που είναι το προβλεπόμενο από το νόμο φορολογικό στοιχείο, και όχι γραμμάτιο είσπραξης. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί. ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)/109/2014.Αμοιβή για τη διοργάνωση της διεθνούς κωπηλατικής ρεγκάτας.Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγηθείσα νομική σκέψη, η ως άνω ανάδοχος, η οποία είναι σωματείο, έπρεπε για την είσπραξη του τιμήματος από την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, να εκδώσει τιμολόγιο, που είναι το προβλεπόμενο από το νόμο φορολογικό στοιχείο, και όχι γραμμάτιο είσπραξης. Ως εκ τούτου, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι κανονική. Ωστόσο, το Κλιμάκιο, αποδεχόμενο τον προβαλλόμενο ισχυρισμό του Δήμου, ότι τα προηγούμενα χρόνια οι αθλητικές ομοσπονδίες προσκόμιζαν ως παραστατικό για την είσπραξη του συμβατικού τους ανταλλάγματος γραμμάτιο είσπραξης, χωρίς να έχει τεθεί ζήτημα άρνησης θεώρησης των σχετικών ενταλμάτων, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων, αλλά συγγνωστώς, υπέλαβαν, ότι το γραμμάτιο 4 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-24.12.2018 www.docman.gr είσπραξης αποτελεί νόμιμο παραστατικό στοιχείο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί. ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)184/2013.Kαταβολή αμοιβής για την εκτέλεση «εργασιών πλήρωσης κενού χώρου μεταξύ τοιχίου-πρανούς στη θέση Μάτι του Δήμου ......». Από τις ως άνω διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία της ανάληψης, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής δαπανών συνάγεται, πλην άλλων, ότι οι δαπάνες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) εξοφλούνται κατά κανόνα με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος. Προκειμένου δε να εκδοθεί τακτικό χρηματικό ένταλμα, πρέπει οι απαιτήσεις των πιστωτών των Ο.Τ.Α., καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των τελευταίων να αποδεικνύονται κατά την υπόσταση και την έκτασή τους από πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για κάθε είδος συναλλαγής φορολογικά στοιχεία. Η μη έκδοση ή η μη νόμιμη έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών καθιστά την εντελλόμενη δαπάνη μη κανονική (βλ. σχετ. Πρ. VII Τμ. 7 13/2008, 11, 373/2009, Κλ. Πρ. Ελ. Στο VII Τμ. 47/2013). Πλην, όμως, η έκδοση απόδειξης δαπάνης αντί τιμολογίου παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση παροχής των τελευταίων σε ο.τ.α, δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης, διότι δύναται μεν να επισύρει την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων εκ μέρους των αρμοδίων φορολογικών αρχών, δεν άγει όμως σε ακυρότητα της απόδειξης, και κατά συνέπεια δεν καθιστά μη νόμιμη ή ανύπαρκτη την αξίωση του δικαιούχου επιτηδευματία, αφού το τιμολόγιο εξακολουθεί να αποτελεί δικαιολογητικό εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης της σχετικής δαπάνης (πρβλ. Πράξεις VII Τμ. 74, 103, 104/2011, Κλ. Πρ. Ελ. Στο VII Τμ. 36/2013). ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)183/2013.Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων. Στο άρθρο 21 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114, διόρθ. ΦΕΚ Α΄ 145 και 197), ορίζεται ότι: «1. Η εκκαθάρισις ενεργείται παρά της λογιστικής υπηρεσίας κατά τας κειμένας περί εκάστης δαπάνης διατάξεις, είτε αυτεπαγγέλτως οσάκις υπάρχουν παρά τη υπηρεσία ταύτη πλήρη τ΄ αποδεικνύοντα τα δικαιώματα των δικαιούχων στοιχεία, είτε επί τη υποβολή αυτή των δικαιολογητικών στοιχείων, μετά προέλεγχον τούτων εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου (…) 3. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εκάστης δαπάνης (…) προσαρτώνται εις τα σχετικά χρηματικά εντάλματα (…)», στο άρθρο 23 παρ. 1 ότι: «Μετά την εκκαθάρισιν εκάστης δαπάνης το αρμόδιον τμήμα ή γραφείον της λογιστικής υπηρεσίας του Δήμου προκαλεί την πληρωμήν της εκκαθαρισθείσας δαπάνης συντάσσον χρηματικόν ένταλμα», στο άρθρο 25 αυτού ότι: «Εις παν χρηματικόν ένταλμα δέον να επισυνάπτεται υπ’ ευθύνη των επιτετραμμένων την εκκαθάρισιν και εντολήν της δαπάνης οργάνων του δήμου παν δικαιολογητικόν έγγραφον εξ ου να προκύπτη σαφώς το δικαίωμα του πιστωτού του δήμου κατά βάσιν και ποσόν». Από τις ως άνω διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία της ανάληψης, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής δαπανών συνάγεται, πλην άλλων, ότι οι δαπάνες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) εξοφλούνται κατά κανόνα με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος. Προκειμένου δε να εκδοθεί τακτικό χρηματικό ένταλμα, πρέπει οι απαιτήσεις των πιστωτών των Ο.Τ.Α., καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των τελευταίων να αποδεικνύονται κατά την υπόσταση και την έκτασή τους από πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά. Η μη έκδοση ή η μη νόμιμη έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών καθιστά την εντελλόμενη δαπάνη μη κανονική (βλ. σχετικές πράξεις VII Τμ. 13/2008, 11, 373/2009, Κλ. Πρ. Ελ. Στο VII Τμ. 47/2013) 5 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-24.12.2018 www.docman.gr ΕΣ/Τμ.7(Κ.Π.Ε.)/109/2013.Προμήθεια ελαστικών για τη συντήρηση και επισκευή δημοτικών οχημάτων και μηχανημάτων του ως άνω Δήμου(...)Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. πληρώνονται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται στο όνομα των αναγνωριζόμενων ως πιστωτών τους, στα οποία επισυνάπτονται τα έγγραφα εκείνα, από τα οποία προκύπτει, κατά τρόπο σαφή, το δικαίωμα του πιστωτή, οι νομικές διατάξεις και τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία απορρέει η αξίωσή του και το ποσό αυτής. Η μη έκδοση ή η μη νόμιμη έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών καθιστά την εντελλόμενη δαπάνη μη κανονική (σχετ. πράξη VII Τμ. 13/2008, 321/2010). Ειδικότερα, στο χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται για την πληρωμή αμοιβής για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων καθώς και για τις εργασίες επισκευής αυτών απαιτείται να επισυνάπτεται, μεταξύ άλλων πρωτόκολλο παραλαβής - καλής εκτέλεσης της σύμβασης, νόμιμα υπογεγραμμένο από τα μέλη της συσταθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 67 του π.δ./τος 28/1980 προς τούτο επιτροπής παραλαβής (πράξ. VII Τμ. Ελ.Συν. 7/2007). 7 ΕΣ/Τμ.7/223/2011 Δημοσιεύσεις (,,,) Όσον αφορά δε τον τρόπο καταβολής των εξόδων, για τις προβλεπόμενες από τον ν. 3548/2007 στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο δημοσιεύσεις, με δεδομένο το γεγονός ότι οι σχετικές δημοσιεύσεις διενεργούνται κατά την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού, πρέπει να γίνει δεκτό ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν να προσδιορίσει «ποιος» τελικά βαρύνεται με τη δαπάνη δημοσίευσης και όχι «ποιος» προκαταβάλλει και κατά συνέπεια, η αμοιβή για τη δημοσίευση της διακήρυξης καταβάλλεται, κατ’ ορθή ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, στην εφημερίδα από τον οικείο φορέα (Ο.Τ.Α. κ.λπ.), ο οποίος αποστέλλει τη σχετική διακήρυξη προς καταχώριση και δίνει την εντολή για τη δημοσίευσή της και στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, οι δαπάνες δημοσίευσης, καθώς και τα εν γένει έξοδα της δημοπρασίας καταβάλλονται στον Ο.Τ.Α. (φορέα διενέργειας του διαγωνισμού) από τον ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν οι δαπάνες αυτές. Η ως άνω ερμηνεία βρίσκεται σε αρμονία με τις λοιπές διατάξεις που καθορίζουν τον τρόπο πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης, όταν η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο (βλ. άρθρα 22 του π.δ/τος 28/1980 και 15 παρ.10 του ν.3669/2008), ενώ αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε στη μη ανεκτή από το δίκαιο κατάσταση, κατά την οποία η καταβολή της αμοιβής στην εφημερίδα εξαρτάται από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού), χωρίς αυτός ο τρόπος πληρωμής να έχει αποτελέσει περιεχόμενο της σχετικής συμφωνίας μεταξύ του Ο.Τ.Α., που δίνει την εντολή δημοσίευσης και της εκδοτικής εταιρείας ή στην αντίθετη περίπτωση, της διαπραγμάτευσης δηλαδή παρόμοιας συμφωνίας, το γεγονός αυτό θα είχε ως συνέπεια την απροθυμία δημοσίευσης εκ μέρους των εφημερίδων, με δυσμενές αποτέλεσμα στην εξέλιξη των διαγωνισμών (βλ. ad hoc Πράξη VII Τμ. 217/2011). ΕλΣυν/Κλ.7/42/2016 Δημοσιεύσεις διακήρυξης(...) με τις διατάξεις του ν. 3548/2007 ρυθμίστηκαν ενιαία τα ζητήματα της δημοσίευσης στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο των διακηρύξεων τόσο από την άποψη των φορέων (Δημόσιο και ευρύτερος δημόσιος τομέας) όσο και από την άποψη του αντικειμένου του διαγωνισμού (έργα, προμήθειες, υπηρεσίες) και καθορίστηκε ο τρόπος καταβολής των εξόδων για τις προβλεπόμενες από το ν. 3548/2007 στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο δημοσιεύσεις (σχετ. 217, 223/2011 Πρ. VII Τμ. πρβ. 23/2011 Πρ. IV Τμ., 2/2015 Κ.Π.Ε.Δ. στο IV Tμ.). Περαιτέρω, όπως συνάγεται από τη γραμματική διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 4 του ως άνω νόμου, τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα των εκ του νόμου απαραιτήτων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της 6 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-24.12.2018 www.docman.gr δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος και όχι τα έξοδα δημοσιεύσεων τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου. ΕλΣυν/Τμ.IV/77/2008.Δεν συνιστά νομική πλημμέλεια η έκδοση απόδειξης είσπραξης του ποσού της προκαταβολής και όχι τιμολογίου αφού η εντελλόμενη δαπάνη αφορά σε προκαταβολή μέρους του συμβατικού τιμήματος και όχι σε παράδοση προϊόντων σε εκτέλεση της σύμβασης. Άρθρο 9 Περιεχόμενο τιμολογίου 1. Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: 7 α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με μοναδικό τρόπο. γ)Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών. ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή λαμβάνει τις υπηρεσίες. στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο. ζ) Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ή ολοκληρώθηκε η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, εφόσον η ημερομηνία αυτή δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. η) Την αξία αγαθών ή υπηρεσιών ανά συντελεστή Φ.Π.Α., την αξία που απαλλάσσεται Φ.Π.Α., την αξία μονάδας αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς Φ.Π.Α., καθώς και την αξία κάθε έκπτωσης ή επιστροφής, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. θ) Το συντελεστή Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται. ι) Το ποσό του οφειλόμενου Φ.Π.Α., εκτός εάν εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η πληροφορία αυτή παραλείπεται. ια) Τον όρο «Αυτοτιμολόγηση», όταν το τιμολόγιο εκδίδεται από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών. ιβ) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., η διάταξη της εθνικής νομοθεσίας (ν. 2859/2000) ή η διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ ή άλλη διάταξη, σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτόν. ιγ) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του Φ.Π.Α., η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση». ιδ) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Φ.Π.Α., βάσει της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. 7 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-24.12.2018 www.docman.gr ιε) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου - Ταξιδιωτικά πρακτορεία». ιστ) Ο όρος «Καθεστώς περιθωρίου - Μεταχειρισμένα αγαθά» ή «Καθεστώς περιθωρίου Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου - Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας», όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και των αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, αντίστοιχα. ιζ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας περί Φ.Π. Α. και της σχετικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω προσώπου, καθώς και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) αυτού. Τα ποσά του τιμολογίου μπορεί να 7 εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Το ποσό Φ.Π.Α. του τιμολογίου εκφράζεται και στο εθνικό νόμισμα. Το τιμολόγιο δεν απαιτείται να φέρει υπογραφή για τους σκοπούς αυτού του νόμου. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ. 1003/2014 ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».ΑΔΑ 7ΝΑΩΗ-96Σ Άρθρο 10 Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο 1. Επιτρέπεται η έκδοση απλοποιημένου τιμολογίου σε κάθε μία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις: α) όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, ή β) όταν το εκδιδόμενο τιμολόγιο είναι έγγραφο της παρ. 3 του άρθρου 8. 2. Το απλοποιημένο τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις: α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. β) Προσδιορισμό της οντότητας που πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. γ) Τον προσδιορισμό των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται. δ) Το ποσό του Φ.Π.Α. που οφείλεται ή τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον υπολογισμό του. ε) Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, αναφορά στο αρχικό τιμολόγιο και τις συγκεκριμένες ενδείξεις (δεδομένα) που τροποποιούνται. 8 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-24.12.2018 www.docman.gr 3. Επιτρέπεται η έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών. Το συγκεντρωτικό τιμολόγιο περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες όπως το τιμολόγιο ή το απλοποιημένο τιμολόγιο, κατά περίπτωση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ. 1003/2014 ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».ΑΔΑ 7ΝΑΩΗ-96Σ Άρθρο 11 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου 7 1.Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. 2. Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση. β) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί. γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού. δ) Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιμολογίου της παρ. 3 του άρθρου 10, το συγκεντρωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. ε) Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΛ. 1003/2014 ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».ΑΔΑ 7ΝΑΩΗ-96Σ (…) Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου (για χονδρικές πωλήσεις) (…) Στην περίπτωση (γ), δηλαδή στην περίπτωση πώλησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας(χονδρική πώληση), συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις συνδρομητών – ληπτών υπηρεσιών, ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται, 9 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-24.12.2018 www.docman.gr έναντι συνδρομής, από ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια, υπηρεσίες οδικής βοήθειας κ.λπ.1 οικ.2/42059/0026/2017."Ενημέρωση σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4308/2014".(ΑΔΑ:64ΚΣΗ-49Ζ) ΔΕΑΦ Β 1021836/2017.Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ενός έργου πρασίνου, με βάση τις διατάξεις των Ε.Λ.Π. (ν. 4308/2014) και χρόνος κτήσης του σχετικού εισοδήματος 2/76604/0026/2015.Χρόνος έκδοσης τιμολογίου. Δ15Β 1004915 ΕΞ 2013.ΘEMA: Έκδοση τιμολογίων για τη δημοσίευση διακηρύξεων έργων - προμηθειών σε εφημερίδες. Δ15Β 1179753 ΕΞ 2013.Θέμα:7 «Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων» Δ15Β1147069 ΕΞ 2013.Θέμα: «Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων» ΠΟΛ 1239/2011.Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων για την είσπραξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ΠΟΛ/1082/2010.Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο για Δημόσιο Τεχνικό έργο. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)224/2014.ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ: Μη νόμιμη δαπάνη που αφορούσε καταβολή συνολικού ποσού 24.990 ευρώ στο φερόμενο ως δικαιούχο ……, και αφορά τον 1ο λογαριασμό της μελέτης(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει ότι : ….ΣΤ) Ο λόγος διαφωνίας ότι το τιμολόγιο παροχής των σχετικών υπηρεσιών φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της διαχειριστικής περιόδου που ολοκληρώθηκε η μελέτη δεν ασκεί επιρροή στην κανονικότητα της ελεγχόμενης δαπάνης και τούτο διότι η έκδοση του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της οικείας διαχειριστικής περιόδου δύναται μεν να επισύρει την επιβολή φορολογικών κυρώσεων από μέρους των οργάνων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., πλην όμως δεν συνεπάγεται δημοσιονομικές συνέπειες και ως εκ τούτου δεν θίγεται το κύρος Ν.4308/2014 - ΦΕΚ: 251/Α/2014 -Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. (…) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 11 Χρόνος έκδοσης τιμολογίου 1.Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. 2. Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.β) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί. γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού. 1 10 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-24.12.2018 www.docman.gr του συγκεκριμένου δικαιολογητικού (βλ. σχετ. Πράξεις IV Τμήματος 50/1999, 153/2006, 23/2008, VII Τμ. 74, 103, 104/2011, Κλ.VII Tμ. 36/2012, 287/2013). ΕλΣυνΚλ.Τμ.7/296/2013.Παροχή υπηρεσιών: ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει, κατ’ αντιστοιχία προς τους προβληθέντες λόγους διαφωνίας της Επιτρόπου, τα ακόλουθα: α) η εκ μέρους της Διαδημοτικής Επιχείρησης ΧΥΤΑ ... εκπρόθεσμη έκδοση του εκ του νόμου απαιτούμενου φορολογικού στοιχείου (τιμολογίου) δύναται μεν να επισύρει την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων εκ μέρους των αρμοδίων φορολογικών αρχών, δεν άγει όμως σε ακυρότητα του τιμολογίου, και κατά συνέπεια δεν καθιστά μη νόμιμη ή ανύπαρκτη την αξίωση της δικαιούχου επιχείρησης, αφού το τιμολόγιο εξακολουθεί να αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης της σχετικής δαπάνης, β) κατά τα επίμαχα έτη 20042007 ο Δήμος ... δεν πραγματοποίησε 7 δαπάνες που να σχετίζονται με την καταβολή είτε του ιδρυτικού κεφαλαίου, είτε των αναλογούντων σ΄αυτόν τελών απόρριψης απορριμμάτων συνεπώς δεν ήταν απαραίτητη η έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης, η οποία, σε κάθε περίπτωση, εκδόθηκε πριν από το κρίσιμο χρονικό σημείο πραγματοποίησης της δαπάνης από τον Δήμο ..., κατά το έτος 2011, γ) δεδομένου ότι τόσο η υποχρέωση καταβολής ιδρυτικού κεφαλαίου όσο και η υποχρέωση καταβολής τέλους απόρριψης απορριμμάτων (καθοριζόμενο από την επιχείρηση) στον συμμετέχοντα στον ΧΥΤΑ Δήμο ... προκύπτει με σαφήνεια από τη συστατική πράξη της διαδημοτικής επιχείρησης, δεν απαιτούνταν για τα κρίσιμα έτη οι επιμέρους αποφάσεις ανάθεσης υπηρεσιών και οι σχετικές αυτών συμβάσεις, δ) κατά παραδοχή του σχετικού λόγου διαφωνίας της Επιτρόπου, σε κάθε περίπτωση οι οφειλές του τέως Δήμου ... για τέλη απόρριψης απορριμμάτων ετών 2004 και 2005 έχουν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 1 του ν.2362/1995. (...)Κατ’ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το κρίσιμο χρηματικό ένταλμα δαπάνη, παρίσταται μη νόμιμη και μη κανονική, κατά παραδοχή των τετάρτου και έκτου λόγων διαφωνίας των Επιτρόπων συνεπώς, αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί. ΕλΣυν.Τμ.7/272/2011.Υλοποίηση σύμβασης διετούς χρηματοδότησης ΔήμουΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:.. Σε κάθε περίπτωση, με την 220/20.12.2010 προαναφερθείσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ... εγκρίθηκε το διετές πρόγραμμα δράσης της ... και για το χρονικό διάστημα από 1.11.2010 έως και 31.10.2012, απορριπτομένου ως αβασίμου του α´ λόγου διαφωνίας του Επιτρόπου. Περαιτέρω, νομίμως αναγνωρίζεται η αξίωση της φερόμενης ως δικαιούχου ...., καθόσον προσκομίζεται το οικείο τιμολόγιο, το οποίο ακόμα και αν εκδόθηκε σε χρόνο μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας έγινε η πιστοποίηση παροχής των σχετικών υπηρεσιών, αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό της εντελλόμενης δαπάνης. Και αυτό, διότι η έκδοσή του σε χρόνο μεταγενέστερο του προβλεπόμενου, κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του π.δ/τος 186/1992, δεν επάγεται, όπως προεκτέθηκε, δημοσιονομικές συνέπειες. Ως εκ τούτου δεν θίγεται το κύρος του συγκεκριμένου δικαιολογητικού και κατ’ επέκταση η κανονικότητα της ελεγχόμενης δαπάνης, απορριπτομένου ως αβασίμου του β´ λόγου διαφωνίας του Επιτρόπου. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και το χρηματικό ένταλμα αυτό πρέπει να θεωρηθεί. ΕλΣυνΤμ.7/104/2011. Κατασκευή οδού. .ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ :Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα κρίνει ότι νομίμως αναγνωρίζεται η αξίωση του φερόμενου ως δικαιούχου, καθόσον προσκομίζεται το οικείο τιμολόγιο, το οποίο ακόμα και αν εκδόθηκε σε χρόνο μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας έγινε η πιστοποίηση των σχετικών εργασιών αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό της 11 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-24.12.2018 www.docman.gr εντελλόμενης δαπάνης. Και αυτό, διότι η έκδοσή του σε χρόνο μεταγενέστερο του προβλεπόμενου, κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του π.δ/τος 186/1992, δύναται να επισύρει την επιβολή φορολογικών κυρώσεων από μέρους των οργάνων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, δοθέντος ότι, όπως προαναφέρθηκε, αποσκοπεί στην σύλληψη της φορολογητέας ύλης, πλην όμως δεν επάγεται δημοσιονομικές συνέπειες. Ως εκ τούτου δεν θίγεται το κύρος του συγκεκριμένου δικαιολογητικού και κατ’ επέκταση η κανονικότητα της ελεγχόμενης δαπάνης ... Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και το χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2010, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου εκδόθηκε. ΕλΣυνΤμ.7/74/2011.Κατασκευή Δικτύου Περισυλλογής Ομβρίων ΥδάτωνΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ: Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα κρίνει ότι νομίμως αναγνωρίζεται η ως 7 άνω αξίωση της Δημοτικής Επιχείρησης ..., καθώς προσκομίζεται το οικείο τιμολόγιο, το οποίο παρά την έκδοσή του σε χρόνο μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας έγινε η πιστοποίηση των σχετικών εργασιών (μετά τις 31.12.2008), αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό της εντελλόμενης δαπάνης. Και αυτό, διότι η έκδοσή του σε χρόνο μεταγενέστερο του προβλεπόμενου, κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του π.δ/τος 186/1992, δύναται να επισύρει την επιβολή φορολογικών κυρώσεων από μέρους των οργάνων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., διότι αποσκοπεί στην σύλληψη της φορολογητέας ύλης, πλην όμως δεν επάγεται δημοσιονομικές συνέπειες, ως εκ τούτου δεν θίγεται το κύρος του συγκεκριμένου δικαιολογητικού και κατ’ επέκταση η κανονικότητα της ελεγχόμενης δαπάνης ... Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και το χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2010, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου εκδόθηκε. ΕΣ/Τ7/366/2009.Δημόσια έργα. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου.Στο άρθρο 21 του β.δ/τος της 17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄, 114, 145 και 197) ορίζεται ότι: «1. Η εκκαθάρισις ενεργείται παρά της λογιστικής υπηρεσίας κατά τας κειμένας περί εκάστης δαπάνης διατάξεις, είτε αυτεπαγγέλτως οσάκις υπάρχουν παρά τη υπηρεσία ταύτη πλήρη τα αποδεικνύοντα τα δικαιώματα των δικαιούχων στοιχεία, είτε επί τη υποβολή αυτή των δικαιολογητικών στοιχείων, μετά προέλεγχον τούτων εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου, (…) 3. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εκάστης δαπάνης (…) προσαρτώνται εις τα σχετικά χρηματικά εντάλματα (…)» και στο άρθρο 25 αυτού ότι: «Εις παν χρηματικόν ένταλμα δέον να επισυνάπεται υπ’ ευθύνη των επιτετραμμένων την εκκαθάρισιν και εντολήν της δαπάνης οργάνων του δήμου παν δικαιολογητικόν έγγραφον εξ ου να προκύπτη σαφώς το δικαίωμα του πιστωτού του δήμου κατά βάσιν και ποσόν». Από τις τελευταίες αυτές διατάξεις προκύπτει ότι τα έξοδα των Ο.Τ.Α. αναγνωρίζονται και εκκαθαρίζονται από τα αρμόδια όργανα βάσει των προβλεπομένων από τις κείμενες διατάξεις για κάθε είδος δαπάνης δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την κατ’ αυτών απαίτηση και πληρώνονται με χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται στο όνομα των αναγνωριζομένων ως πιστωτών τους. Η μη έκδοση ή η μη νόμιμη έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών καθιστά την εντελλόμενη δαπάνη μη κανονική (σχετ. Πράξεις VII Τμ. 13/2008, 11/2009). Ελσυν/Τμ 7/11/2009.Πληρωμή 1ου λογαριασμού του έργου «Αγροτική οδοποιΐα Δ.Δ….». Μη κανονική η δαπάνη, καθόσον το συννημμένο στο Χ.Ε. τιμολόγιο του φερόμενου ως δικαιούχου επιτηδευματία, βάσει του οποίου έγινε η εκκαθάριση της δαπάνης, εκδόθηκε μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εντός της οποίας έγινε η πρώτη πιστοποίηση 12 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-24.12.2018 www.docman.gr του έργου, που αυτό αφορούσε, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 14 και 15 του π.δ.186/1992. Όμοιες οι 364,365,366/2009 πράξεις του ιδίου Τμήματος ΕΣ/Τ4/23/2008.Χρόνος έκδοσης τιμολογίου. Η έκδοση τούτου σε χρόνο μεταγενέστερο της διαχειριστικής περιόδου παροχής των υπηρεσιών δύναται μεν να επισύρει την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων εκ μέρους των αρμοδίων φορολογικών αρχών, δεν άγει όμως σε ακυρότητα του τιμολογίου και κατά συνέπεια δεν καθιστά μη νόμιμη την αξίωση του δικαιούχου επιτηδευματία, αφού το τιμολόγιο αυτό εξακολουθεί να αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης της σχετικής δαπάνης (βλ. πράξεις 50/1999 και 153/2006 ΙV Τμήματος Ελ. Συν.). ΕΣ/Τ7/13/2008.Δαπάνη μη κανονική, καθόσον τα συνημμένα ως δικαιολογητικά αυτής στα εντάλματα αυτά δελτία αποστολής - τιμολόγια (για την πώληση αγαθών) των φερόμενων ως δικαιούχων επιτηδευματιών έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 7 σχετικών αγαθών και συνεπώς μη νομίμως, ο δε διακίνησης και παράδοσης των ισχυρισμός του Δήμου περί έχουσας εφαρμογής εν προκειμένω τ

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις