Ν.4585/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις. 

ΦΕΚ: 216/Α/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.12.24 20:00:33 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 11645 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4585 Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) και παράταση προθεσμίας αμφισβήτησης πρώτων εγγραφών 1. Μετά την παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), προστίθεται παράγραφος 4β ως εξής: «4β. Αν, μετά την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος, ανασταλεί η τήρηση των κτηματολογικών βιβλίων σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση λόγω προσβολής της απόφασης για την περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης και την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2308/1995 και του άρθρου 3 του παρόντος, μετά την άρση της αναστολής, ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου καταχωρίζει αυτεπάγγελτα Αρ. Φύλλου 216 στα κτηματολογικά βιβλία κατά μεταφορά από τα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου τις πράξεις που καταχωρίστηκαν σ’ αυτά το διάστημα ισχύος της αναστολής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 4α του παρόντος.». 2. Η παρ. 4β του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αναστολής τήρησης κτηματολογικών βιβλίων, η οποία έχει αρθεί οποτεδήποτε πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 3. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από τις 2.8.2006, η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) είναι δεκαπέντε (15) έτη, εφόσον δεν έχει ήδη λήξει μέχρι τις 30.11.2018. Ειδικά για τις περιοχές στις οποίες η προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ετών παρατάθηκε με τα άρθρα 126 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και 18 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) και δεν έχει λήξει, όπως παρατάθηκε, μέχρι τις 30.11.2018, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου επεκτείνεται κατά τρεις (3) ακόμα μήνες. Άρθρο 2 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) Στο ν. 4512/2018 επέρχονται τροποποιήσεις ως εξής: α) Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα προσόντα του Προέδρου και τα κριτήρια αξιολόγησης αυτού και των μελών του Δ.Σ.». β) Στο άρθρο 5 του ν. 4512/2018 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής: «12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης του Γενικού Διευθυντή». γ) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4512/2018 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Σε περίπτωση ανάκλησης της αίτησης του πρώτου εδαφίου του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα από 12.6.2018 έως 31.12.2018, ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανάκλησης, υπό την προϋπόθεση της καταβολής εντός της ίδιας προθεσμίας του ποσού της ήδη καταβληθείσας αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4194/2013 (Α΄ 208).». 11646 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 3 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) 1. Στο ν. 3468/2006 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α. Η παράγραφος Α.1. του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «Α.1. Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε. και Υβριδικό Σταθμό επιβαρύνεται, από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού του με ειδικό τέλος. Για σταθμούς Α.Π.Ε. που λαμβάνουν σταθερή αποζημίωση με βάση τον παρόντα, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των προ Φ.Π.Α. εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας. Για σταθμούς Α.Π.Ε. που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τις διατάξεις του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού. Για Υβριδικούς Σταθμούς, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί των προ Φ.Π.Α. εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που: α) παράγεται από τις μονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού, συμπεριλαμβανομένων και φωτοβολταϊκών μονάδων, και εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο του Mη Διασυνδεδεμένου Νησιού ή και β) παράγεται και εγχέεται στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού, οι οποίες αξιοποιούν την αποθηκευμένη ενέργεια στο σύστημα αποθήκευσής τους. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα Α.Π.Ε. σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήματα και οι αυτοπαραγωγοί του άρθρου 14Α απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους. Ειδικά οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τις διατάξεις του ν. 4414/2016, ύστερα από συμμετοχή τους σε κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τις ΑΠΕΕΚ/ Α/Φ1/οικ.184573/2017 (Β΄ 4488) και ΑΠΕΕΚ/ Α/Φ1/ οικ.172859/2018 (Β΄ 1267) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβαρύνονται με ειδικό τέλος ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) επί του ποσού που προέκυψε στη βάση της Τιμής Αναφοράς ανά σταθμό, στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας για την εγχεόμενη στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή το Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού ηλεκτρική ενέργεια.». β. Στην παράγραφο Α.2. του άρθρου 25 προστίθεται υποπαράγραφος δ΄ ως εξής: «(δ) Ποσοστό των εσόδων διατίθεται σε φορέα ή φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη χρηματοδότηση έργων και δράσε- Τεύχος Α’ 216/24.12.2018 ων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με στόχο την ενίσχυση και τη σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ποσοστό των εσόδων, ο φορέας, η διαδικασία χορήγησης των πόρων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». γ. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης i της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), οι λέξεις «Ποσό μέχρι ποσοστού 1% επί της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Ποσό μέχρι το ένα τρίτο (1/3) του ειδικού τέλους της παραγράφου Α.1». δ. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης i της παραγράφου. Α.3 του άρθρου 25, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 3983/2011 (Α΄ 144) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος προσδιορισμού και επιμερισμού των ανωτέρω ποσών σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων, ο τρόπος προσδιορισμού των δικαιούχων, ο τρόπος επιμερισμού των ανωτέρω ποσών ανά δικαιούχο, ο χρόνος εκκαθάρισης, τα ανώτατα όρια καταναλώσεων προς πίστωση των δικαιούχων, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». ε. Στο τέλος της περίπτωσης i της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνιστώνται Επιτροπή Επιμερισμού του ειδικού τέλους και Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Η Επιτροπή Επιμερισμού υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον προσδιορισμό και τον επιμερισμό του ειδικού τέλους του πρώτου εδαφίου σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες στις οποίες λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και εποπτεύει τη διαδικασία επιμερισμού ανά δικαιούχο. Για τον προσδιορισμό και επιμερισμό η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα ψηφιοποιημένα διοικητικά όρια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων. Αν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω όρια, χρησιμοποιεί τα όρια της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και, αν δεν υπάρχουν και αυτά, τα απογραφικά όρια των δημοτικών ή τοπικών Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η Επιτροπή Επιμερισμού λαμβάνει υπόψη της τις αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχουν εκδοθεί βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του παρόντος και τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί διοικητικής υπαγωγής γεωγραφικών περιοχών σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες. Τεύχος Α’ 216/24.12.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με τον προσδιορισμό και επιμερισμό του ειδικού τέλους σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες και μετά από την εξέταση αυτών, υποβάλλει εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, συγκροτούνται οι ανωτέρω Επιτροπές και ορίζονται οι πρόεδροι και οι γραμματείς αυτών. Η Επιτροπή Επιμερισμού αποτελείται από: α) τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον από τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών Καυσίμων, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου και ένας από τη Διεύθυνση Γεωχωρικών Πληροφοριών, ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, κατά προτίμηση τοπογράφος μηχανικός, β) έναν (1) εκπρόσωπο από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, γ) έναν (1) εκπρόσωπο από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και δ) έναν (1) εκπρόσωπο από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων αποτελείται από τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύο (2) από τους οποίους ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών, κατά προτίμηση με ειδικότητα τοπογράφου μηχανικού, ως μόνιμα μέλη. Ένας από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκτελεί χρέη Προέδρου στην Επιτροπή. Αν στις ενστάσεις που υποβληθούν τίθενται θέματα που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων, στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων καλούνται ως μέλη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και: α) ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, οι οποίες διεκδικούν τη διοικητική υπαγωγή της γεωγραφικής περιοχής εγκατάστασης των σταθμών Α.Π.Ε. Οι εκπρόσωποι αυτοί υποδεικνύονται με απόφαση του συμβουλίου κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Αν η δημοτική ή τοπική κοινότητα δεν υποδεικνύει εκπρόσωπο ή ο εκπρόσωπος δεν παρίσταται, η Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα, β) ένας (1) μηχανικός της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης, κατά προτίμηση με ειδικότητα τοπογράφου μηχανικού. Οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση των ανωτέρω Επιτροπών λαμβάνονται μόνο για σκοπούς επιμερισμού του αναλογούντος ποσού του ειδικού τέλους της παραγράφου Α.1 σε μία ή περισσότερες δημοτικές ή τοπικές κοινότητες.» στ. Η περίπτωση ii της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 αντικαθίσταται ως εξής: «(ii) Ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο (1/10) του ειδικού τέλους της παραγράφου Α.1 αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου.». ζ. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 25α αντικαθίσταται ως εξής: 11647 «Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για υδροηλεκτρικούς σταθμούς που λαμβάνουν σταθερή αποζημίωση με βάση τον παρόντα και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για υδροηλεκτρικούς σταθμούς που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τις διατάξεις του ν. 4414/2016 (Α΄ 149)». 2. Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων της περίπτωση i της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενστάσεων επί των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν τα διοικητικά όρια των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων, καθώς και για την υποβολή σχετικής εισήγησης στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον προσδιορισμό και τον επιμερισμό των ποσών του ειδικού τέλους που αντιστοιχούν σ’ αυτές τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες. Άρθρο 4 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) και μεταβατικές διατάξεις 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4001/2011, προστίθεται περίπτωση η΄, η οποία έχει ως εξής: «η) Εκκαθαρίζει και εισπράττει από 1.4.2019 το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων και το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών από τους υπόχρεους Προμηθευτές ή Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης.». 2. Στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α. Το έβδομο και όγδοο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 80 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188), με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4533/2018 (Α΄ 75) και με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), αντικαθίστανται ως εξής: «Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου αποκλειστικά για τα έτη 2016 έως 2018, οπότε και καταργείται, ως εξής: για το έτος 2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το έτος 2017 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου 2018 στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Ειδικότερα για τo έτος 2018, το ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, που τυχόν θα προκύψει, λαμβανομένου υπόψη ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ, βάσει του 11648 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δημοσιευμένου δελτίου του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου με εκκαθάριση μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, αποδίδεται κατά το επόμενο έτος 2019 στους εκπροσώπους φορτίου από τον Λειτουργό της Αγοράς ως εκροή του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου.». β. Το πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται ανά κατηγορία Πελατών, προσδιορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον δωδέκατο μήνα εκάστου έτους προκειμένου να εφαρμοσθεί το επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά από προϋπολογιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας.». γ. Στο τέλος του έκτου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), η φράση «για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρούσας.» αντικαθίσταται με τη φράση «για το έτος 2018 και της διατήρησης του ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρούσας.» δ. Τα τρία τελευταία εδάφια της υποπερίπτωσης αα΄της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, αντικαθίστανται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα ποσοστά μειωμένων χρεώσεων του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. ανά κατηγορία πελατών από 1.1.2019, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014/C200/01), η μέγιστη και η ελάχιστη χρέωση που μπορεί να επιβληθεί σε μεμονωμένο καταναλωτή, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης, ο έλεγχος των κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των μειωμένων χρεώσεων και τα πρόστιμα και ο τρόπος επιβολής τους σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω. Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ορίζεται ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης πληροφοριακού συστήματος για την υπαγωγή των δικαιούχων σε κατηγορία μειωμένων χρεώσεων. Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης συναλλαγών του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ., από 1.4.2019 καθορίζονται στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης. Ειδικά για το έτος 2019 και μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του δέκατου εδαφίου και να τεθούν σε πλήρη εφαρμογή οι μειωμένες χρεώσεις που θα προβλέπονται σε αυτή, συνεχίζουν να επιβάλλονται οι μοναδιαίες χρεώσεις Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. της με αριθμό 1.101/2017 απόφασης της Ρ.Α.Ε. (Β΄ 4670) για το ημερολογιακό έτος 2018 και αναστέλλονται οι διαδικασίες προσδιορισμού και αναθεώρησης του πέμπτου και έκτου εδαφίου.». Τεύχος Α’ 216/24.12.2018 3. Το Ειδικό Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 που επιβάλλεται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και προβλέπεται ως έσοδο του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου καταργείται από 1.1.2019. 4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 193 του ν. 4001/2011 προστίθεται εδάφιο με το εξής περιεχόμενο: «Ο χρόνος απόσπασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής, συνεχούς και αδιάλειπτης υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.». 5. Από 1.4.2019 η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που απορρέουν από τις αρμοδιότητες της διαχείρισης των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 που προέρχονται από το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων, το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών και το Ειδικό Τέλος Λιγνίτη, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους. Η υποκατάσταση της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη των περί Φ.Π.Α. ισχυουσών διατάξεων του ν. 2859/2000 (Α΄248). 6. Οι εκκρεμείς δίκες της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., οι οποίες αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις στα οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 5, υποκαθίσταται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και χωρίς να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της. 7. Η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. απαλλάσσεται από 1.4.2019 από οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωσή της έναντι τρίτου, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, που απορρέει από τη διαχείριση των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., στην οποία υποκαθίσταται η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. 8. Από την κατά τα ανωτέρω υποκατάσταση της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. στη θέση της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και απαλλαγή της τελευταίας, ρητά εξαιρούνται οι κάθε είδους φορολογικές υποχρεώσεις της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., αναφορικά με τη διαχείριση των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες δημιουργήθηκαν ή ανάγονται στο χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.3.2019 και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω παραβίασης του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των ανωτέρω εσόδων που έλαβε χώρα μέχρι την 1.4.2019, υποχρεώσεις για τις οποίες η Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. παραμένει μοναδική υπόχρεη και τυχόν σχετικές δίκες διεξάγονται από την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Τεύχος Α’ 216/24.12.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9. Οι λογιστικοποιημένες κατά την 1.4.2019 απαιτήσεις της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α, μεταφέρονται στην Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. με πίστωση της απαίτησης της δεύτερης έναντι της πρώτης. 10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται το είδος, ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. σε περίπτωση μη απόδοσης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες των αναφερόμενων στην παράγραφο 5 εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς τη Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που άπτεται των ως άνω εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. Το ύψος των εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., κατόπιν εισήγησης της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. Άρθρο 5 Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4122/2013 (Α΄42) Η παρ. 12 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136), αντικαθίσταται ως εξής: «12. Ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας): η ανακαίνιση κατά την οποία, η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ή τα τεχνικά συστήματά τους υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, εξαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτίριο. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». Άρθρο 6 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) και μεταβατική διάταξη 1. Στο άρθρο 7 του ν. 4414/2016 προστίθενται παράγραφοι 8Α και 8Β ως εξής: «8Α. Η διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης ή και της άδειας εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που επιλέγονται για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσής 11649 τους (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία), που καθορίζεται με την απόφαση της Ρ.Α.Ε. της παραγράφου 5 του παρόντος. 8Β. Οι κάτοχοι οριστικών προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), μπορούν να υποβάλουν αίτημα προς τον αρμόδιο διαχειριστή για την παράταση της διάρκειας ισχύος οριστικών προσφορών σύνδεσής τους, κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, εφόσον: α) η διάρκεια ισχύος αυτών λήγει μετά την 1.1.2019, β) το αίτημα υποβάλλεται εντός της διάρκειας ισχύος αυτών και γ) έχουν συμμετάσχει σε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία έχει διενεργηθεί για την κατηγορία στην οποία ανήκουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος παράτασης και δεν έχουν επιλεγεί. Τα αιτήματα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή υποβάλλονται άπαξ και οι οριστικές προσφορές σύνδεσης παρατείνονται για χρονικό διάστημα μέχρι και δύο (2) μήνες μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης ή της δεύτερης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που διενεργείται μετά την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης κάθε σταθμού. Σε περίπτωση επιλογής του σταθμού σε ανταγωνιστική διαδικασία που διενεργείται μέσα στη χρονική διάρκεια ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης και της παράτασής της, η οριστική προσφορά σύνδεσης παραμένει σε ισχύ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης, όπως αυτή ορίζεται στην αντίστοιχη προκήρυξη της ΡΑΕ, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον αρμόδιο Διαχειριστή αίτημα σύναψης σύμβασης σύνδεσης με πλήρη φάκελο, μέσα σε δύο (2) μήνες από την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της ανταγωνιστικής διαδικασίας, διαφορετικά η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης.» 2. Οι οριστικές προσφορές σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, που η διάρκειά τους λήγει μέχρι τις 31.12.2018, χωρίς να καταπέσει ή επιστραφεί η εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, αναβιώνουν αυτοδικαίως για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων της πρώτης ή της δεύτερης ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, η οποία προκηρύσσεται μετά την ημερομηνία χορήγησης της οριστικής προσφοράς σύνδεσης κάθε σταθμού, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συμμετάσχει σε όλες τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν το σταθμό του. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 8Β του ν. 4414/2016, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 11650 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Άρθρο 7 Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) 1. Η περίπτωση γ΄ και τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016, όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4513/2018 (Α΄9), αντικαθίστανται ως εξής: «γ) 3η δόση, το υπολειπόμενο ποσό του προϋπολογισθέντος συνολικού κόστους σύνδεσης, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2018. Σε περίπτωση σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 30ής Σεπτεμβρίου 2018, θα καταβάλουν το εκατό τοις εκατό (100%) του προϋπολογισθέντος συνολικού κόστους σύνδεσης μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου 2019. Σε περίπτωση μη καταβολής των δόσεων εντός των ανωτέρω προθεσμιών, καθώς και σε περίπτωση μη σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης μέχρι την 31η Μαρτίου 2019, η Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης λύεται αυτοδίκαια. Σε περίπτωση μη σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης μέχρι την 31η Μαρτίου 2019 η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 904/2011 απόφασή της, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 155/2012 (Β΄908) και 452/2015 (Β΄2859) αποφάσεις της και ισχύει, και τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3175/2003 (Α΄207), εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε. και μέσω Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Β΄2373), αξιολογώντας αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανάκλησης των αδειών παραγωγής λόγω αδυναμίας υλοποίησης εκάστου έργου.». 2. Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης που λύθηκαν λόγω μη καταβολής των δόσεων της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4447/2016 μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2018 αναβιώνουν αυτοδίκαια. Άρθρο 8 Διατάξεις αδειών παραγωγής σταθμών Α.Π.Ε. 1. Το τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) για το έτος 2016 καταβάλλεται έως τις 31.12.2018. 2. Κατά παρέκκλιση της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, τα στοιχεία για τον καθορισμό των υπόχρεων καταβολής τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής για τα έτη 2017, 2018 και 2019 λαμβάνονται υπόψη όπως ισχύουν κατά την 1.1.2019. Μέχρι τις 30.6.2019 καταρτίζεται και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενιαίος πίνακας με τους υπόχρεους καταβολής και το ύψος του τέλους για τα έτη αυτά. Άρθρο 9 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας 1. Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της Τεύχος Α’ 216/24.12.2018 ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), ειδικά για το έτος 2017 μπορεί να υποβληθούν έως τις 31.12.2018. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου ή διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2017, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α΄ που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή. 2. Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθοριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την υποβολή της δήλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Άρθρο 10 Θέματα Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου Για όσους κατέχουν άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) ή έχουν υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας ΑΣΦΑ πριν από την έναρξη ισχύος της οικ. 178065/8.8.2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄3430), η αίτηση χορήγησης άδειας διαχείρισης ΑΣΦΑ υποβάλλεται ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του ΑΣΦΑ, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Άρθρο 11 Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94) Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4258/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 148 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) και οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011, παρατείνεται έως τις 31.12.2019.». Άρθρο 12 Παράταση οικοδομικών αδειών Στο άρθρο 76 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) η ημερομηνία «31.12.2017» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2018». Άρθρο 13 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) Στο ν. 4495/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 προστίθεται περίπτωση ιβ΄ ως εξής: «ιβ) εργασίες ανακατασκευής κτιρίων και κτισμάτων εν γένει που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 8.2.1979 (Δ΄ 130)». Τεύχος Α’ 216/24.12.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 88, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 31 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής: «Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010 (Α΄62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.6.2019.». 3. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 94, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ το αρμόδιο για τη διαπίστωση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει και εκδίδει πρωτόκολλο συμμόρφωσης, με το οποίο βεβαιώνεται η εκτέλεση της κατεδάφισης από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το πρωτόκολλο συμμόρφωσης κοινοποιείται με επιμέλεια του αρμόδιου για τη διαπίστωση της κατεδάφισης οργάνου στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παρ. 3 του άρθρου 107. Μετά την εκτέλεση της κατεδάφισης σε αυθαίρετες κατασκευές των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 10ης Αυγούστου 2018 (Α΄ 149), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196), στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί πυρόπληκτες με την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018 κ.υ.α. (Β΄ 3255) διαγράφονται τα πρόστιμα της παραγράφου 1. Για το σκοπό αυτόν το αρμόδιο για την εκτέλεση της κατεδάφισης όργανο συντάσσει διαπιστωτική πράξη, την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης για να εφαρμοστεί η διαδικασία διαγραφής των προστίμων της παραγράφου 3 του άρθρου 107.». 4.α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως εξής: «α) το πρόστιμο ανέγερσης των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 81 ανέρχεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας τους.». β) Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 94 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για πολεοδομικές παραβάσεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 81, που αφορούν εργασίες οι οποίες εκτελούνται στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» (κ.υ.α. 171563/131/21.2.2018) (Β΄ 756), δεν επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης, εφόσον η προβλεπόμενη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας εκδοθεί έως τις 31.1.2019.». 5. Τα δύο εδάφια πριν από το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 αντικαθίστανται ως εξής: «Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. 11651 Για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον παρόντα, ο μηχανικός υποχρεούται, μέχρι τις 3.5.2019, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.». 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 102, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 34 του ν. 4546/2018 (Α΄ 101), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ και μειώνεται όπου ειδικώς ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος. Το πρόστιμο μειώνεται στις εξής περιπτώσεις: α) Κατά είκοσι τοις εκατό (20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος έως τις 31.10.2018, β) κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος από την 1.11.2018 έως τις 8.4.2019, γ) κατά δέκα τοις εκατό (10%) όταν ο αιτών υποβάλει τη μελέτη στατικής επάρκειας.». Άρθρο 14 Ρυθμίσεις για την ανέγερση κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας Σε οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, εντός ορίου οικισμού προ του 1923 ή εντός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων, ιδιοκτησίας του οικείου φορέα, επιτρέπεται η ανέγερση δημόσιων κτιρίων εκπαίδευσης και υγείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής, εφόσον: α) τα ακίνητα πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές και β) διαπιστωθεί με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο κτήριο ή καθορισμένος χώρος για να υποδεχθεί αυτές τις λειτουργίες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 15 Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) Στο άρθρο 21 του ν. 1650/1986 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Η ισχύς των αποφάσεων της παραγράφου 9 του παρόντος και της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2242/1994 (A΄ 162), που έχουν εκδοθεί για περιοχές οι οποίες με σχέδιο προεδρικού διατάγματος προτείνεται να χαρακτηριστούν ως προστατευόμενες, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, παρατείνεται αυτοδίκαια από τη λήξη και της τελευταίας παράτασης που προβλέπεται, με την προϋπόθεση ότι το σχέδιο προεδρικού διατάγματος χαρακτηρισμού έχει ήδη διαβιβαστεί για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στη διοίκηση του πρακτικού επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στις περιπτώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 11652 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ αυτοδίκαιη παράταση ισχύει μέχρι την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος.». Άρθρο 16 Τροποποίηση του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239) Η παρ. 13 του άρθρου 82 του ν. 3057/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «13. Στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. μπορεί να καταβάλλονται επιχορηγήσεις από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού δημόσιου συμφέροντος μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας και μνημονεύονται ειδικά οι λόγοι γενικού δημόσιου συμφέροντος που δικαιολογούν την καταβολή των σχετικών ποσών.». Άρθρο 17 Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) Στο άρθρο 43 του ν. 3905/2010 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. H παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία αποκαλύπτονται στο πλαίσιο εργασιών χωροθέτηση

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις