Ν.4587/2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ: 218/Α/2018N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr N.4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) Η παράγραφος 9 του άρθρου 17, αντικαθίσταται ως εξής: «9. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής δύναται να χρησιμοποιείται κάθε κατάλληλη εγκατάσταση για τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και ταυτοποίησης ή παροχής προσωρινής φιλοξενίας, να δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις ή να μισθώνονται κατάλληλα ιδιωτικά ακίνητα, αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν για το σκοπό αυτόν. Η καταλληλότητα των ανωτέρω χώρων βεβαιώνεται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης βάσει της τουριστικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία δύναται να ενεργεί και σε συνεργασία με αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία τοπικής αρμοδιότητας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να ανατίθεται η δημιουργία, μίσθωση, υποστήριξη, στελέχωση, διαχείριση, εποπτεία ή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ή των μισθωμένων ακινήτων, σε άλλους φορείς του Δημοσίου ή Διεθνείς Οργανισμούς ή Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως από την 1.9.2018 και στις περιπτώσεις που αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας καθίσταται η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο του άρθρου 23 του π.δ. 122/2017 και, στην περίπτωση αυτή, η καταλληλότητα των προς χρήση ακινήτων βεβαιώνεται, βάσει της τουριστικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας.». Άρθρο 2 Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α΄149) 1. Στην υποπερίπτωση αβ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των προκηρύξεων μίσθωσης ακινήτων». Στην υποπερίπτωση αγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και ως προς τη μίσθωση ακινήτων». Στην υποπερίπτωση αδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των διαδικασιών μίσθωσης ακινήτων». 1 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr Στην υποπερίπτωση αε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων». Στην υποπερίπτωση αστ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων». 2. Στο τέλος της περίπτωσης γγ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 23 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, εισηγείται τη μίσθωση κατάλληλων ιδιωτικών ακινήτων.». 3. Μετά την υποπερίπτωση γε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση γστ΄ ως εξής: «γστ. Τη συμμετοχή με εκπρόσωπό της σε επιτροπές παρακολούθησης προγραμμάτων, δράσεων και συμβάσεων μίσθωσης.». 4. Στην υποπερίπτωση κε΄ της περίπτωσης κ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 οι λέξεις «κε. τον χειρισμό θεμάτων» αντικαθίστανται ως ακολούθως: «κε. Τη σύνταξη των καταστάσεων». 5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Μετά την πάροδο εννέα (9) μηνών από τη μετακίνησή τους οι μετακινούμενοι δικαιούνται να ζητήσουν την κατάληψη οργανικής θέσης στην κεντρική υπηρεσία. Η μεταβολή πραγματοποιείται με έκδοση διαπιστωτικής υπουργικής απόφασης, κατόπιν γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου.». 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Το Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου ασκεί, πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 26, τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που αφορούν στην Υπηρεσία Ασύλου μέχρι τις 31.12.2019.». Άρθρο 3 Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18, μετά την περίπτωση η΄ προστίθενται περιπτώσεις θ΄ και ι΄ ως εξής: «θ. Πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων, σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας (Work and Holiday Visa), όπως αυτό κυρώθηκε με τον ν. 4353/2015 (Α΄173), με κύρια πρόθεση την επίσκεψη στην Ελλάδα για διακοπές, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών. Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 2 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr αα) έχουν συμπληρώσει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, το δέκατο όγδοο (18ο) έτος, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πρώτο (31ο) έτος της ηλικίας τους, ββ) δεν συνοδεύονται από εξαρτώμενα τέκνα, γγ) είναι κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και εισιτηρίου για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους ή διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αγορά αυτού, δδ) διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης, εε) δεν έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων (Work and Holiday) ή για Διακοπές με Εργασία (Working Holiday) της Ελλάδας, στστ) είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έτη προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών, ζζ) υποβάλουν μία επιστολή από το αρμόδιο Υπουργείο της Αυστραλίας, στην οποία να δηλώνεται ότι η Κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει συναινέσει ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για την Κινητικότητα των Νέων. Η θεώρηση εισόδου επιτρέπει εργασία και δικαίωμα σπουδών ή εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παραγράφου 2 του Μνημονίου Κατανόησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη της θεώρησης, ο πολίτης Αυστραλίας οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις. ι. Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο, κατόπιν εισήγησης αρμόδιου δημόσιου φορέα. Η θεώρηση εισόδου για εργασία επιτρέπει εργασία μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.». 2. Οι περιπτώσεις 1 και 2 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 20, αντικαθίστανται ως εξής: «1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που: α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού. β) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νομή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην περίπτωση 2, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας τουλάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην περίπτωση 2. γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., του οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου. 3 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr δ) Έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 (Α΄ 167), όπως ισχύει. ε) Απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόμος ή συνεπεία γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, και είναι ενήλικος. 2. Το συμφωνηθέν τίμημα ή μίσθωμα καταβάλλεται στο σύνολό του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με μεταφορά πίστωσης, κατά τον ορισμό 24 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, κατά τον ορισμό 11 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των συμβαλλομένων, του τρόπου πληρωμής και των σχετικών λογαριασμών πληρωμών χρέωσης του πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.». 3. Στην παράγραφο Β΄ του άρθρου 20, προστίθεται περίπτωση 7Α, ως εξής: «7.Α. Σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου πώλησης ακινήτου με οποιοδήποτε τίμημα, ο πωλητής, πολίτης τρίτης χώρας, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με το αν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Τα ανωτέρω έχουν αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση πώλησης ακινήτου από νομικό πρόσωπο, τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας, σύμφωνα με την υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 1 της παρούσας.». 4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 30, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά ατόμων, υποχρεούνται να μην δέχονται για μεταφορά και να λαμβάνουν κάθε μέτρο που να αποκλείει τη μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που: α) δεν είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εν ισχύ διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται η λήψη της πριν από την άφιξη των πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα, εκτός αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Κανονισμού 2009/810 «Κώδικας Θεωρήσεων» σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 5 στοιχείο β΄ του Κανονισμού 2016/399 «Κώδικας Συνόρων Schengen» ή β) κατέχουν διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα με εμφανείς ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης. Με απόφαση της κατά τόπο αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής επιβάλλεται στις αεροπορικές εταιρίες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει άτομα αεροπορικώς που παραβαίνουν την παραπάνω υποχρέωση, χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο. Στις ναυτιλιακές εταιρίες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που μεταφέρει άτομα με πλωτό μέσο, το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του λιμενάρχη. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα μπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου. Τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο των ανωτέρω 4 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών ή μεταφορέων και στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως. Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει επαρκή προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιβαίνοντες πολίτες τρίτων χωρών δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου. Ειδικότερα απαιτείται η λήψη των κατάλληλων μέτρων ενημέρωσης των επιβατών, πριν από την επιβίβασή τους, ως προς τα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για τη νόμιμη είσοδό τους στην Ελλάδα και η καταχώρισή τους, κατά την επιβίβαση, με τα στοιχεία που φέρουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα, στους καταλόγους επιβατών και η κοινοποίηση των καταλόγων στις αρμόδιες αερολιμενικές, λιμενικές και τελωνειακές αρχές. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου, κατά τα παραπάνω εδάφια, υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντίστοιχα, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους. Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης επιβάλλεται πρόστιμο, όχι χαμηλότερο από το ήμισυ του ελάχιστου προβλεπόμενου. Η άσκηση προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Για αποφάσεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί μετά την 1.6.2018 η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής νομιμότητας αρχίζει από την έναρξη της ισχύος της παρούσας.». 5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 136, αντικαθίσταται ως εξής: «2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων, τη διαδικασία επίδοσης των αδειών διαμονής στους δικαιούχους, τον τύπο της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης του άρθρου 8, καθώς και τον τύπο και το περιεχόμενο των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής της παραγράφου 4 του άρθρου 25.». 6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 136, αντικαθίσταται ως εξής: «9. Με απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εξωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων και αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τύπος της εθνικής θεώρησης.». 7. Στο άρθρο 136 προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής: «21. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής μπορεί να χαρακτηρίζεται ως απόρρητη η προμήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4412/2016 και η εκτύπωση των εντύπων βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης, που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 8, και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 25.». Άρθρο 4 Τροποποίηση του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής και του, κατά περίπτωση, αρμοδίου Υπουργού, δύναται να ανατεθεί και σε δημόσιο φορέα η 5 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr εκτύπωση των τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, υπό τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου της παραγράφου 1, που εκδίδονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται επίσης οι προδιαγραφές ασφάλειας των ως άνω εντύπων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008, καθώς και θέματα σχετικά με την προμήθεια των εντύπων και του λοιπού αναγκαίου υλικού, τη διαδικασία εκτύπωσης, τη διαβίβασή τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζεται τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και καταβάλλεται από τον πολίτη τρίτης χώρας κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση τίτλου διαμονής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία αυτού, αντιστοιχεί δε στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της κάρτας, καθώς και κάθε άλλης σχετικής δαπάνης. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα που καταβάλλονται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας μεταναστευτικής νομοθεσίας, το δε ύψος αυτού, καθώς και οι λεπτομέρειες είσπραξης και εμφάνισής του στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού καθορίζονται με την ίδια απόφαση.». Άρθρο 5 Τροποποίηση του ν. 4540/2018 (Α΄ 91) 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 η φράση «σύμφωνα με το άρθρο 17» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με το άρθρο 19» και η φράση «κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 6» αντικαθίσταται με τη φράση «κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7». 2. Μετά το άρθρο 24 στο τέλος του Μέρους Α΄, προστίθεται άρθρο 24Α, ως εξής: «Άρθρο 24Α 1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με: α. Την υλοποίηση στεγαστικών προγραμμάτων και εν γένει προγραμμάτων παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής, β. τη συγκέντρωση, καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση αιτημάτων στέγασης για την ομαλή εκτέλεση των στεγαστικών προγραμμάτων, γ. τη μίσθωση καταλυμάτων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ομαλή εκτέλεση των στεγαστικών προγραμμάτων,. δ. τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση θέσεων στέγασης για την ομαλή εκτέλεση των στεγαστικών προγραμμάτων, ε. την εγκατάσταση και την αποχώρηση των ωφελούμενων στεγαστικών προγραμμάτων από θέσεις στέγασης, 6 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr ζ. τους κανόνες διαμονής και συμβίωσης σε θέσεις στέγασης στο πλαίσιο στεγαστικών προγραμμάτων, η. την παροχή υπηρεσιών υποδοχής - υλικών και γενικών- στους διαμένοντες σε θέσεις στέγασης των στεγαστικών προγραμμάτων, θ. την παροχή, διακοπή και τον περιορισμό των υλικών συνθηκών υποδοχής όσον αφορά τα εν λόγω στεγαστικά προγράμματα, ι. την εποπτεία από την αρμόδια αρχή υποδοχής της πληρότητας και ποιότητας των παρεχόμενων συνθηκών υποδοχής στα εν λόγω στεγαστικά προγράμματα, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τα παραπάνω ζητήματα. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις και λεπτομέρειες των εν λόγω στεγαστικών προγραμμάτων αναφορικά με την απόλαυση υλικών συνθηκών υποδοχής από ανήλικους αιτούντες διεθνή προστασία ή μη, ασυνόδευτους ή μη.». Άρθρο 6 1. Μισθώσεις ακινήτων που υπογράφηκαν και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή από το Υπουργείο Εσωτερικών για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) θεωρούνται νόμιμες και μπορούν να αναληφθούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2. Οι δαπάνες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με τη λειτουργία των Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2018 και μέχρι τις 30.6.2018 θεωρούνται νόμιμες, υπό την προϋπόθεση της ανάληψης των απαιτούμενων δαπανών μέχρι τις 28.2.2019. Άρθρο 7 1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι τις 31.10.2019 οι συμβάσεις αυτές θεωρούνται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές, που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη, κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δδ΄, περίπτωση γ΄, παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).». 2. Η παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4375/2016 (Α΄51), αντικαθίσταται ως εξής: «7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 και 8 εφαρμόζονται μέχρι τις 31.12.2019.». 3. Η παρ. 26 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016, τροποποιείται ως εξής: 7 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr «26. Η εξαιρετική διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 60 εφαρμόζεται έως τις 31.12.2019.». Άρθρο 8 Παράταση της προθεσμίας σύστασης ΓΔΟΕΣ Η προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) παρατείνεται έως τις 30.4.2019 για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μέχρι την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, οι οποίες θα μεταβιβάζονταν μετά τις 31.12.2018 στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (ΓΔΟΕΣ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εξακολουθούν να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Άρθρο 9 Οι δόκιμοι αστυφύλακες και υπαστυνόμοι, των οποίων η εκπαίδευση διακόπηκε λόγω νόσου, πάθησης ή βλάβης και ιδίως λόγω προσβολής τους από κακοήθεις νεοπλασίες, κρίνονται καθ’ όλα σωματικά ικανοί και κατάλληλοι για τη συνέχιση των σπουδών τους από τον χρόνο της διακοπής, εφόσον προσκομίζουν στην οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή ιατρικά πιστοποιητικά από αρμόδιους δημόσιους φορείς που βεβαιώνουν την αποθεράπευσή τους, χωρίς να εφαρμόζονται εν προκειμένω οι περιορισμοί του Γενικού και Ειδικού Πίνακα του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), καθώς και των άρθρων 44 του π.δ. 352/1995 (Α΄ 187) και 25 του π.δ. 319/1995 (Α΄ 174) αντιστοίχως. Άρθρο 10 Δαπάνες Υπουργείου Εξωτερικών Δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2017 έως και 11.12.2018 θεωρούνται σύννομες και δύνανται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών του τρέχοντος ή του επόμενου έτους κατά παρέκκλιση των διατάξεων: α) των άρθρων 66 και 68 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), β) των άρθρων 2 έως και 4 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) και γ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4270/2014. Άρθρο 11 1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296) η φράση «είκοσι πέντε (25)», αντικαθίσταται ως εξής: «πενήντα (50)». 2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Χορηγείται στους Ειδικούς Επιθεωρητές του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. μηνιαίως ειδικό ελεγκτικό επίδομα. Το ύψος του επιδόματος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.». 3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, αντικαθίσταται ως εξής: 8 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr «Η στελέχωση της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. γίνεται με απόσπαση από τους φορείς του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) υπαλλήλων μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μπορεί να ανέρχονται, κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) για τη Γραμματεία και τριάντα πέντε (35) για τη Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που ασκούν ελεγκτικό έργο, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση. Το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ελεγκτικής αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.». 4. Ιδιαίτερα για την κάλυψη του αριθμού των θέσεων των Ειδικών Επιθεωρητών, καθώς και των υπαλλήλων της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. που προσαυξάνονται με τις διατάξεις του παρόντος, ως ανώτατο όριο απόσπασης από το Υπουργείο Οικονομικών ορίζεται ο αριθμός των τριών (3) υπαλλήλων συνολικά. 5. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: «Για θέματα πειθαρχικής φύσης το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης υπάγεται στο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.». 6.α) Η παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Για τη νομική υποστήριξη του έργου του Γ.Ε.Δ.Δ. συνιστώνται στο Γραφείο του τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται είτε με πρόσληψη κατά τις διατάξεις του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) είτε με απόσπαση δικηγόρων με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), έπειτα από πρόταση του Γ.Ε.Δ.Δ.. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά.». β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 η φράση «συνιστώνται στο Γραφείο του δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών» αντικαθίσταται ως εξής: «συνιστώνται στο Γραφείο του τρεις (3) θέσεις ειδικών συνεργατών». 7. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 της ενότητας Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν ως οδηγοί στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ. 8. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Οι Ειδικοί Επιθεωρητές της παραγράφου 6 του άρθρου 1 και οι Επιθεωρητές που μετέχουν στις μικτές ομάδες ασκούν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων.». 9. Στην παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4478/2017 (Α΄ 91), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: 9 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr «Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 και τα άρθρα 6 και 7 εφαρμόζονται και στο Σ.Ο.Ε.Ε. και οι σχετικές εντολές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε.Ε.». Άρθρο 12 Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4314/2014 Στο άρθρο 32 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.». Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από τις 10.12.2018. Άρθρο 13 Μεταβατική διάταξη 1. Όσοι την 1.1.2018 ασκούσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αρμοδιότητες προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της παρ. 2 του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 (Α΄133) και μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την παράγραφο 1, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά μέχρι την έκδοση της πράξης τοποθέτησης. 2. Παρατείνεται η θητεία των Επιτροπών Πολιτογράφησης του άρθρου 12 του ν. 3284/2004 (Α΄217), με την ίδια σύνθεση και με αντίστοιχη τοπική αρμοδιότητα, μέχρι την εκ νέου συγκρότησή τους. Όπου στη σύνθεση των ως άνω Επιτροπών αναφέρεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για θέματα αστικής κατάστασης Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ή του Τμήματος Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης από 1.1.2019 νοείται ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ή ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτογράφησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ή ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα. 10 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr Άρθρο 14 Ρυθμίσεις νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων Ο ν. 4492/2017 (Α΄156) τροποποιείται ως εξής: α) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση στα στοιχεία του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α΄ 89), που αφορούν τους εμπόρους νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.». β) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων - έλεγχοι 1.α) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναπτύσσεται και λειτουργεί ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, στο εξής «ψηφιακή υπηρεσία», η οποία τηρείται από την αρμόδια αρχή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. β) Ο παραγωγός αναρτά στην ψηφιακή υπηρεσία: αα) τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει και αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, ββ) τα στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. 2. Αν ο έμπορος αμφισβητεί τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων αα΄ ή και ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, ο παραγωγός και ο έμπορος αναρτούν στην ψηφιακή υπηρεσία αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς τους σχετικά με τα υπό αμφισβήτηση στοιχεία. 3. Ο παραγωγός υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας σε περιπτώσεις μη εξόφλησης τιμολογίων που έχουν καταχωρισθεί στην ψηφιακή υπηρεσία. 4. Η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατά περίπτωση, με κάθε άλλη δημόσια αρχή, διενεργεί τους ελέγχους σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου. 5. Σε περίπτωση αμφισβήτησης των συναλλαγών που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα ή στα πλαίσια των ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, η αρμόδια αρχή δύναται να αιτείται την άρση του τραπεζικού απορρήτου, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται: α) η διαδικασία των ελέγχων, 11 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr β) οι προθεσμίες που απαιτούνται για την ανάρτηση των στοιχείων και την ενημέρωση της ψηφιακής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, γ) η διαδικασία ανάρτησης στοιχείων στην ψηφιακή υπηρεσία και ειδικότερα θέματα σχετικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτήν, δ) ο τρόπος λειτουργίας και οι τεχνικές λεπτομέρειες τήρησης της ψηφιακής υπηρεσίας και επεξεργασίας των στοιχείων των παραγράφων 1, 2 και 3, ε) η διασύνδεση της ψηφιακής υπηρεσίας με άλλα ψηφιακά συστήματα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. 7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας με άλλες δημόσιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων διασταύρωσης στοιχείων.». γ) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 Κυρώσεις 1. Αν ο έμπορος παραβεί τη διάταξη του άρθρου 2, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του τιμολογίου. 2. Αν ο παραγωγός δεν αναρτήσει τα ηλεκτρονικά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 3, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του τιμολογίου. 3. Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση της παραγράφου 1 για δεύτερη φορά, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του τιμολογίου. 4. Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση της παραγράφου 1 για τρίτη φορά και για κάθε επιπλέον φορά, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του τιμολογίου. 5. Οι κυρώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής. 6. Οι κυρώσεις της παραγράφου 2 επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής. 7. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.», δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Όπου στον ν. 3955/2011 (Α΄ 89) αναφέρεται η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νοείται εφεξής το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) της 12 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.». Άρθρο 15 Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 1. Η παρ. 3 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄ 52) αντικαθίσταται ως εξής: «3.α) Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 30.6.2019. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου, και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παραγράφου 2. β) Η ισχύς της περίπτωσης α΄ αρχίζει από τις 4.12.2017.». 2. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 30.6.2019. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών (3) ετών, νοείται η προθεσμία που λήγει στις 30.6.2019. Άρθρο 16 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 79/2007(Α΄ 95) Το π.δ. 79/2007 τροποποιείται ως εξής: 1. Η παράγραφος Α΄ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως: 1. Επιχείρηση τροφίμων: κάθε επιχείρηση κερδοσκοπική ή μη, δημόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων και ειδικότερα οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, όπως προσδιορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και οι επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή σύμφωνα με την ίδια περίπτωση. 2. Εγκατάσταση: κάθε μονάδα μιας επιχείρησης τροφίμων. 3. Πρωτογενής παραγωγή: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 (L 031). 4. Επίσημος έλεγχος: κάθε μορφή ελέγχου που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 3, για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων. 13 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr 5. Επιθεώρηση: η συστηματική και ανεξάρτητη εξέταση κατά την οποία προσδιορίζεται κατά πόσον οι δραστηριότητες και τα σχετικά αποτελέσματα συμμορφώνονται προς τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις και κατά πόσον οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων. 6. Έλεγχος: η εξέταση κάθε σημείου που αφορά τα τρόφιμα, την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σημεία αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων και ανταποκρίνονται στους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. 7. Έκτακτος έλεγχος: ο έλεγχος που γίνεται: α) για τη διερεύνηση καταγγελιών, β) για τη διερεύνηση και διαχείριση μηνυμάτων συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF - Rapid Alert System for Food and Feed), γ) σε εφαρμογή στοχοθετημένων εντολών της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SΑΝΤΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δ) για τη διερεύνηση περιπτώσεων όπου υπάρχει υπόνοια κινδύνου της δημόσιας υγείας και ανάγκη προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος. 8. Επανέλεγχος: ο έλεγχος που διενεργείται με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης της επιχείρησης σε παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί. Ο χρόνος επανελέγχου καθορίζεται με βάση το είδος, τον αριθμό και τη βαρύτητα των μη συμμορφώσεων. 9. Επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επισήμων ελέγχων: η διενέργεια επίσημης παρακολούθησης των συστημάτων επισήμου ελέγχου προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση, αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα των επισήμων ελέγχων και να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, όταν απαιτείται, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004. 10. Έγκριση: η χορήγηση αριθμού έγκρισης, από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) στις εγκαταστάσεις όπου απαιτείται έγκριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 και τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α΄ 230). 11. Αριθμός έγκρισης: ο κωδικοποιημένος αριθμός, τον οποίον χορηγεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς και σε εγκαταστάσεις με υπό όρους έγκριση, και χωρίς τον οποίο δεν ενεργοποιείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και η διάθεση στην αγορά των τροφίμων ζωικής προέλευσης που παράγουν. 12. Επίσημος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Κτηνιατρικών Αρχών των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων.». 2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σε ό,τι αφορά στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων: 14 N. 4587/2018 ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018 www.docman.gr αα) σφαγείων, ββ) ιχθυοσκαλών, γγ) τεμαχισμού νωπών αλιευτικών προϊόντων, παρασκευασμάτων αλιευτικών προϊόντων, συσκευασίας και κατάψυξης αυτών, καθώς και μηχανικώς διαχωρισμένων αλιευτικών προϊόντων, δδ) κέντρων α

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις