ΠΔ 112/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤροποποίηση του π.δ. 81/2014 ’Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών’ (Α΄125).

ΦΕΚ: 215/Α/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.12.24 16:10:47 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 11641 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 112 Τροποποίηση του π.δ. 81/2014 ’Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών’ (Α΄125). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της περίπτωσης δ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4150/2013 “Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις” (A΄102). β) Της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του ν. 4504/2017 “Διά Βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις” (Α΄184). γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 A΄98). δ) Της αριθμ. Υ29/09-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη” (Β΄ 2168). ε) Το π.δ. 88/2018 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄160). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, και ειδικότερα από την επανίδρυση των Λιμενικών Σταθμών Λίμνης Ευβοίας, Αγίου Νικολάου Βολιμών, Αντιπάρου και την ίδρυση του Αγαθονησίου, ενδέχεται να προκληθεί εφάπαξ δαπάνη προμήθειας πρόσθετου υλικοτεχνικού εξοπλισμού ύψους 1.500 ευρώ, η οποία δύναται να αντιμετωπισθεί με τις διαθέσιμες πιστώσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΚΑΕ κατηγορία 1000 «Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού»). 3. Tο αριθμ. πρωτ. 2811.8/45965/2018/20-6-2018 εισηγητικό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Αρ. Φύλλου 215 Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση ε της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄110) και ισχύει. 4. Τις αριθμ. 109/2018 και 208/2018 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες εκδόθηκαν μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π.δ. 81/2014 “Αναδιάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών” (Α΄125), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α΄ Λιμενικού Τμήματος του Λιμεναρχείου Ιερισσού με έδρα την Ουρανούπολη, που ιδρύθηκε με το π.δ. 62/1989 “Ίδρυση Α΄ Λιμενικού Τμήματος στο Λιμεναρχείο Ιερισσού, καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλη αρμοδιότητάς του, και κατάργηση του Λιμενικού Σταθμού Ουρανούπολης” (Α΄ 29), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, όρμους και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται από τη θέση Φραγκόκαστρο στο Σιγγιτικό Κόλπο μέχρι και την άκρα Αρκούδα Σιθωνίας, τη νήσο Αμμουλιανή, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.». 2. Η περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του π.δ. 81/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος του Λιμεναρχείου Ιερισσού, με έδρα τον Νέο Μαρμαρά, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, όρμους και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται από την άκρα Σαργάνι του Τορωναίου Κόλπου Χαλκιδικής μέχρι την άκρα Αρκούδα Σιθωνίας, τις νησίδες Κέλυφο και Διάπορο, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.». Άρθρο 2 Οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2014 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 11642 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ «2. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας με έδρα την Παλαιοκαστρίτσα, που ιδρύθηκε με το π.δ. 32/1990 “Ίδρυση Α΄ Λιμενικού Τμήματος στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας και καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του” (Α΄11), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται επί των ακτών της νήσου Κέρκυρας από την άκρα Δράστης προς βορρά, μέχρι τις ακτές της νήσου έναντι των βραχονησίδων Λαγούδια προς νότο.». «5. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Οθωνών, που ιδρύθηκε με το π.δ. 141/1997 “Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στους Οθωνούς Κέρκυρας και καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητας του” (Α΄125), η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, καθώς και τη θαλάσσια περιοχή ευθύνης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ορίζεται στις νήσους Οθωνούς, Ερείκουσα και Μαθράκι, καθώς και στις παρακείμενες βραχονησίδες.». Άρθρο 3 Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 του π.δ. 81/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Ιδρύεται Λιμενικός Σταθμός με έδρα τον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου και η περιφέρεια δικαιοδοσίας του, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, όρμους και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται μέχρι και τον νοητό άξονα που ενώνει τον όρμο Σχίζα στη θέση με γεωγραφικό στίγμα φ: 37ο 46΄ 35,11΄΄ Β και λ: 020ο 40΄ 12,65΄΄Α με το Καταστάρι στη θέση με γεωγραφικό στίγμα φ: 37ο 51΄ 21,29΄΄ Β και λ: 020ο 44΄ 51,51΄΄Α.». Άρθρο 4 Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του π.δ. 81/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β. Επί της δυτικής πλευράς της νήσου Ευβοίας, προς βορρά από τη θέση Κάτεργο, μη συμπεριλαμβανομένης αυτής και προς νότο μέχρι την άκρα “Τηγάνι” Νοτίου Ευβοϊκού.». Άρθρο 5 1. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 81/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “α. Επί των δυτικών ακτών της νήσου Ευβοίας, από τη θέση Κάτεργο συμπεριλαμβανομένης αυτής, μέχρι την άκρα Άγιος Βασίλειος, επί των ανατολικών ακτών της νήσου.”. 2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του π.δ. 81/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “4. Ιδρύεται Λιμενικός Σταθμός με έδρα τη Λίμνη Ευβοίας, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Λιμεναρχείο Αιδηψού και η περιφέρεια δικαιοδοσίας του, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, όρμους και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την Τεύχος Α’ 215/24.12.2018 αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται προς νότο από τη θέση Κάτεργο συμπεριλαμβανομένης αυτής και προς βορρά, μέχρι και τη θέση Ταξιάρχη Ηλίων της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών Αιδηψού.”. Άρθρο 6 Η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3.α. Το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Δόμβραινας του Υπολιμεναρχείου Αντίκυρας, που ιδρύθηκε με το π.δ. 337/1991 “'Ίδρυση Α΄ Λιμενικού Τμήματος στο Υπολιμεναρχείο Αντίκυρας και καθορισμός της τοπικής και καθ’ ύλην αρμοδιότητάς του” (Α΄118), μετατάσσεται σε Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Ιτέας, με έδρα την Θίσβη. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Λιμενικό Τμήμα Δόμβραινας, νοείται εφεξής το Β΄ Λιμενικό Τμήμα του Λιμεναρχείου Ιτέας, με έδρα την Θίσβη. β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Β΄ Λιμενικού Τμήματος του Λιμεναρχείου Ιτέας, με έδρα την Θίσβη, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, όρμους και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται από τον όρμο Αγυιάς Βοιωτίας, μη συμπεριλαμβανομένου, και προς ανατολάς, μέχρι την άκρα Πούντα, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.». Άρθρο 7 Η παράγραφος 2 του άρθρου 40 του π.δ. 81/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Ιδρύεται Λιμενικός Σταθμός με έδρα την Αντίπαρο, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Λιμεναρχείο Πάρου και η περιφέρεια δικαιοδοσίας του, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, όρμους και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στην ομώνυμο νήσο Αντίπαρο, στις παρακείμενες νησίδες Δεσποτικό, Στρογγυλή και Άγιο Σπυρίδωνα, καθώς και στις παρακείμενες βραχονησίδες.» Άρθρο 8 1. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του π.δ. 81/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β. Η περιφέρεια δικαιοδοσίας του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Πυθαγορείου του Λιμεναρχείου Σάμου, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες και όρμους, την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στις νότιες ακτές της νήσου Σάμου, ανατολικά από την άκρα Γάτος μέχρι την άκρα Κολώνα δυτικά, καθώς και τις παρακείμενες βραχονησίδες.» 2. Στο άρθρο 63 του π.δ. 81/2014 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως: «7. Ιδρύεται Λιμενικός Σταθμός με έδρα το Αγαθονήσι, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο Λιμεναρχείο Σάμου και η περιφέρεια δικαιοδοσίας του, η οποία περιλαμβάνει τους λιμένες, όρμους και την κατά νόμο χερσαία περιοχή αρμοδιότητας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με την αντίστοιχη χωρική θάλασσα, ορίζεται στην ομώνυμο νήσο Αγαθονήσι και στις παρακείμενες βραχονησίδες.». ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 215/24.12.2018 11643 Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2018 Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας Οικονομικών και Νησιωτικής Πολιτικής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ 11644 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 215/24.12.2018 Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr. r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: www.et.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. *01002152412180004*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις