οικ.2/94263/ΔΠΓΚ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑνακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΦΕΚ: 5860/Β/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.12.28 21:35:51 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 68693 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/94263/ΔΠΓΚ Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 71 του ν. 4270/ 2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει. 2. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103). 3. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). 4. Την αριθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168). 5. Την αριθ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική ταξινόμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», όπως ισχύει (Β’ 3240). 6. Την ανάγκη καθορισμού των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού που δεν είναι δεκτικές αυξομειώσεων και των διαδικασιών για τις ανακατανομές πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Μεταφορά πιστώσεων εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 1. Η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ ελαχιστοβάθμιων αναλυτικών λογαριασμών εξόδων που περιλαμβάνονται στην ίδια μείζονα κατηγορία εξόδων του προϋπολογισμού κάθε φορέα, πραγματοποιείται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο μέρος Δ΄ της παρούσας. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται είτε εντός ενός ειδικού φορέα, χωρίς να μεταβάλλεται το ανώτατο Αρ. Φύλλου 5860 όριο της μείζονος κατηγορίας εξόδων στην οποία περιλαμβάνονται οι ελαχιστοβάθμιοι αναλυτικοί λογαριασμοί εξόδων, είτε μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων του προϋπολογισμού του φορέα, χωρίς να μεταβάλλεται το ανώτατο όριο της μείζονος κατηγορίας εξόδων του φορέα στην οποία περιλαμβάνονται οι ελαχιστοβάθμιοι αναλυτικοί λογαριασμοί εξόδων. 2. Η μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών του ιδίου φορέα πραγματοποιείται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο μέρος Δ΄ της παρούσας. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται είτε εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας εξόδων του προϋπολογισμού του, χωρίς να μεταβάλλεται το ανώτατο όριο αυτής, είτε από ειδικό φορέα σε ειδικό φορέα εντός της ίδιας μείζονος κατηγορίας εξόδων, χωρίς να μεταβάλλεται το ανώτατο όριο της μείζονος κατηγορίας εξόδων του φορέα. 3. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός διατάκτες για τις ως άνω μεταφορές απαιτείται η σύμπραξη όλων. Στην περίπτωση μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών ειδικών φορέων, εφόσον πρόκειται για Ανεξάρτητη Αρχή που αποτελεί ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του οικείου υπουργείου, η μεταφορά πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων διατακτών. 4. Το ποσοστό διάθεσης της μεταφερόμενης πίστωσης είναι το γενικό ποσοστό διάθεσης που έχει καθορισθεί για την πίστωση του ελαχιστοβάθμιου αναλυτικού λογαριασμού εξόδων στον οποίο μεταφέρεται η πίστωση. 5. Το σχέδιο της απόφασης μεταφοράς πιστώσεων καταχωρείται στη βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα και επί αυτού βεβαιώνεται η καταχώριση στο ΟΠΣΔΠ. Ειδικά για τις περιφερειακές υπηρεσίες, εφόσον με τις προβλεπόμενες στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 αποφάσεις, έχει ανατεθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ στις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες 68694 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ), η καταχώριση στη βάση δεομένων του ΟΠΔΣΔΠ πραγματοποιείται από τις οικείες ΔΥΕΕ. 6. Στην περίπτωση που το ποσοστό διάθεσης του ελαχιστοβάθμιου αναλυτικού λογαριασμού εξόδων στον οποίο μεταφέρεται η πίστωση έχει καθοριστεί σε ύψος μεγαλύτερο από το γενικό ποσοστό διάθεσης, η αρμόδια ΓΔΟΥ ή η αρμόδια ΔΥΕΕ προκειμένου για τις ανωτέρω περιφερειακές υπηρεσίες, αφού προβεί στην καταχώριση της απόφασης στο ΟΠΣΔΠ, διαβιβάζει στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) αίτημα για την καταχώριση στο ΟΠΣΔΠ της αναπροσαρμογής του ποσοστού διάθεσης. Β. Μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών μειζόνων κατηγοριών εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 1. Μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών μειζόνων κατηγοριών εξόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού κάθε φορέα: α) Η μεταφορά πιστώσεων πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου διατάκτη και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα. β) Η πρόταση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του ΓΛΚ. γ) Εφόσον το αίτημα του φορέα γίνει πλήρως ή μερικώς δεκτό, η σχετική απόφαση αυξομείωσης των πιστώσεων καταχωρείται στο ΟΠΣΔΠ από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης. 2. Μεταφορά πιστώσεων μεταξύ διαφορετικών μειζόνων κατηγοριών εξόδων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κάθε φορέα: α) Η μεταφορά πιστώσεων εντός του κάθε σκέλους (εθνικό - συγχρηματοδοτούμενο διακριτά), πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα. β) Το ποσοστό διάθεσης της μεταφερόμενης πίστωσης είναι το γενικό ποσοστό διάθεσης που έχει καθορισθεί για όλους τους αναλυτικούς λογαριασμούς που καλύπτουν δαπάνες που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. γ) Το σχέδιο της απόφασης μεταφοράς πιστώσεων καταχωρείται στη βάση δεδομένων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα και επί αυτού βεβαιώνεται η καταχώριση στο ΟΠΣΔΠ. Γ. Μεταφορά πιστώσεων προϋπολογισμών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και περιφερειακών υπηρεσιών 1. Η μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό Υπουργείων στους προϋπολογισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου για την κάλυψη, αντίστοιχων με τις πιστώσεις που μειώνονται, δραστηριοτήτων, πραγματοποιείται με απόφαση του διατάκτη του προϋπολογισμού του Υπουργείου μετά από σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου. Τεύχος Β’ 5860/28.12.2018 2. Η μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό των περιφερειακών υπηρεσιών ενός Υπουργείου στον προϋπολογισμό των κεντρικών υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου πραγματοποιείται με απόφαση του κύριου διατάκτη, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διατάκτη του προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών. 3. Για τις μεταφορές των παραγράφων 1 και 2 το ποσό της μεταφερόμενης πίστωσης είναι εξολοκλήρου διαθέσιμο. 4. Το σχέδιο της απόφασης μεταφοράς πιστώσεων υποβάλλεται, από την υπηρεσία που το εκδίδει, στις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα από τον προϋπολογισμό του οποίου μειώνονται οι πιστώσεις με ευθύνη της οποίας καταχωρείται στη βάση δεδομένων του ΟΠΣΔΠ. Το σχέδιο της απόφασης επί του οποίου βεβαιώνεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες η καταχώριση στο ΟΠΣΔΠ επιστρέφεται στην υπηρεσία έκδοσης. Σε περίπτωση που η απόφαση μεταφοράς πιστώσεων διακινείται ηλεκτρονικά, αποστέλλεται ακριβές αντίγραφο αυτής στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του φορέα από τον προϋπολογισμό του οποίου μειώνονται οι πιστώσεις, με ευθύνη της οποίας καταχωρείται στη βάση δεδομένων του ΟΠΣΔΠ. 5. Ειδικά για τις μεταφορές της παραγράφου 2, εφόσον με τις προβλεπόμενες στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 αποφάσεις έχει ανατεθεί η άσκηση των αρμοδιοτήτων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ στις κατά τόπον αρμόδιες ΔΥΕΕ, η καταχώριση στη βάση δεδομένων του ΟΠΔΣΔΠ πραγματοποιείται από τις οικείες ΔΥΕΕ. 6. Αντίγραφο της απόφασης του διατάκτη που καταχωρίστηκε στο ΟΠΣΔΠ αποστέλλεται στην υπηρεσία έκδοσης για ενημέρωσή της. Δ. Πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού μη δεκτικές αυξομειώσεων από διατάκτη 1. Ως προς τη μείζονα κατηγορία εξόδων 21 «Παροχές σε εργαζόμενους», δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών: α) η μείωση των πιστώσεων για κάλυψη δαπανών για αποδοχές άλλων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, β) η μείωση πιστώσεων των αναλυτικών λογαριασμών που περιλαμβάνονται στους ακόλουθους λογαριασμούς τετάρτου βαθμού για την αύξηση πιστώσεων των αναλυτικών λογαριασμών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς τετάρτου βαθμού για πρόσθετες αποδοχές και αποδοχές σε είδος: i) 21101 «Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης» ii) 21201 «Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων» iii) 21301 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» iv) 21304 «Παροχές κληρωτών» Τεύχος Β’ 5860/28.12.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ν) 21901 «Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης» vi) 21902 «Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων» νii) 21903 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» γ) η αυξομείωση πιστώσεων των αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού 2120216 «Αποζημίωση υπαλλήλων που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια» και 2120209 «Αποζημίωση υπηρεσίας στην αλλοδαπή». 2. Κατ’ εξαίρεση, ως προς τη μείζονα κατηγορία εξόδων 21 «Παροχές σε εργαζόμενους», είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη: α) η αυξομείωση πιστώσεων αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των αναλυτικών λογαριασμών που περιλαμβάνονται στον ίδιο λογαριασμό τετάρτου βαθμού, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περίπτωση γ της προηγούμενης παραγράφου, β) η αυξομείωση πιστώσεων των αναλυτικών λογαριασμών που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς τετάρτου βαθμού της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των λογαριασμών τετάρτου βαθμού αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περίπτωση γ της προηγούμενης παραγράφου. 3. Ως προς τη μείζονα κατηγορία εξόδων 23 «Μεταβιβάσεις»: α) Δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η μείωση των πιστώσεων των αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό τέταρτου βαθμού 23905 «Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων» για αύξηση πιστώσεων άλλων αναλυτικών λογαριασμών. Ωστόσο είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη η αυξομείωση των πιστώσεων αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό τέταρτου βαθμού 23905 «Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων». β) Δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η μείωση των πιστώσεων των αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς πέμπτου βαθμού 2310480 «Αποδόσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και 2340480 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές δαπάνες Δήμων» για αύξηση πιστώσεων αναλυτικών λογαριασμών που περιλαμβάνονται σε άλλους λογαριασμούς πέμπτου βαθμού. Ωστόσο είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη η αυξομείωση πιστώσεων αποκλειστικά και μόνο μεταξύ των αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται στους ανωτέρω λογαριασμούς πέμπτου βαθμού καθώς και μεταξύ των ανωτέρω λογαριασμών πέμπτου βαθμού. 68695 γ) Δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος μέρους η αυξομείωση των πιστώσεων των αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται στους παρακάτω λογαριασμούς πέμπτου βαθμού: i) 2310180 «Αποδόσεις στην Κεντρική Διοίκηση», ii) 2310201 «Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού», iii) 2310202 «Επιχορηγήσεις σε νοσοκομεία για αποζημιώσεις πρόσθετων αποδοχών μη ιατρικού προσωπικού», iv) 2310270 «Έκτακτη επιχορήγηση σε νοσοκομεία για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών», v) 2310301 «Επιχορηγήσεις στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού», vi) 2310370 «Έκτακτη επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών», νii) 2310470 «Έκτακτη επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. και Ν.Π. αυτών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων», viii) 2310511 «Επιχορήγηση σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για αμοιβές προσωπικού», ix) 2310570 «Έκτακτη επιχορήγηση σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών», x) 2310580 «Αποδόσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.)», xi) 2310801 «Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα για αμοιβές προσωπικού», xii) 2310870 «Έκτακτη επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών», xiii) 2310880 «Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα», xiv) 2310901 «Παροχές σε όσους διετέλεσαν Πρόεδροι της Δημοκρατίας», xν) «Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα». 2310980 68696 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ δ) Δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η αυξομείωση των πιστώσεων των αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού: i) 2310204002 «Επιχορήγηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου για λειτουργικές δαπάνες γενικά», ii) 2310205001 «Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές», iii) iv) 2310305001 «Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.Π.Ε.Δ.Υ. για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές», 2310401899 «Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για λοιπούς σκοπούς», v) 2310802053 «Επιχορήγηση σε μονάδες ψυχικής υγείας για λειτουργικές δαπάνες γενικά» vi) 2310803002 «Επιχορήγηση στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)», νii) 2310803015 «Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για αποζημιώσεις που απορρέουν από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για πάσης φύσεως αποδοχές», viii) 2390901001 «Κάλυψη ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)». 4. Κατ’ εξαίρεση, ως προς τη μείζονα κατηγορία εξόδων 23 «Μεταβιβάσεις», είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη α) η αυξομείωση των πιστώσεων των υποπεριπτώσεων i, xiii και xv της περίπτωσης γ της προηγούμενης παραγράφου, που αφορούν δαπάνες που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα (αποδόσεις), εφόσον εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του μέρους Γ΄ της παρούσας, β) η αυξομείωση των πιστώσεων των ακόλουθων αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού αποκλειστικά και μόνο μεταξύ αυτών: Τεύχος Β’ 5860/28.12.2018 i) 2310202001 «Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού», ii) 2310203001 «Επιχορήγηση σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού», iii) 2310203002 «Επιχορήγηση στο Αρεταίειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού», iv) 2310203003 «Επιχορήγηση στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού», ν) 2310203004 «Επιχορήγηση στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού», vi) 2310302001 «Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού», νii) 2310303001 «Επιχορήγηση στις Υ.ΠΕ.-Π.Ε.Δ.Υ. για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού», viii) 2310801004 «Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού», ix) «Επιχορήγηση στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού», 2310801005 Τεύχος Β’ 5860/28.12.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ γ) η αυξομείωση των πιστώσεων των ακόλουθων αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού αποκλειστικά και μόνο μεταξύ αυτών: i) 2310202002 «Επιχορήγηση για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού στο Αρεταίειο Νοσοκομείο», ii) 2310202003 «Επιχορήγηση για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο». 5. Ως προς τη μείζονα κατηγορία εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού 24 «Αγορές αγαθών και υπηρεσιών», δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η αυξομείωση των πιστώσεων των ακόλουθων αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού των αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται στους παρακάτω λογαριασμούς πέμπτου βαθμού: α) 2420914 «Έξοδα πώλησης μετοχών και χρεογράφων», β) 2420915 «Αμοιβές συμβούλων αποκρατικοποιήσεων», γ) 2430289 «Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες». 6. Ως προς τη μείζονα κατηγορία εξόδων 26 «Τόκοι», δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η αυξομείωση των πιστώσεων του αναλυτικού λογαριασμού προϋπολογισμού 2650289001 «Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού». 7. Ως προς τη μείζονα κατηγορία εξόδων 29 «Πιστώσεις υπό κατανομή», δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η αυξομείωση των πιστώσεων των αναλυτικών λογαριασμών προϋπολογισμού που περιλαμβάνονται σε αυτή. 8. Ως προς τη μείζονα κατηγορία εξόδων 45 «Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων», 68697 δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η αυξομείωση των πιστώσεων του αναλυτικού λογαριασμού προϋπολογισμού 4530901001 «Έξοδα από συμμετοχή της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών». 9. Ως προς τη μείζονα κατηγορία εξόδων 54 «Δάνεια», δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η αυξομείωση των πιστώσεων του αναλυτικού λογαριασμού προϋπολογισμού 5420289001 «Πληρωμές λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εξωτερικού». 10. Ως προς τις πιστώσεις που αφορούν δαπάνες μεταναστευτικών ροών και εγγράφονται στους αντίστοιχους ειδικούς φορείς των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, δεν είναι δυνατή με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η μείωσή τους για αύξηση πιστώσεων άλλου ειδικού φορέα. 11. Ως προς τις πιστώσεις που αφορούν τους ειδικούς φορείς του Υπουργείου Οικονομικών 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» και 1023-701-0000000 «Δαπάνες μεταναστευτικών ροών του Υπουργείου Οικονομικών», η αυξομείωσή τους πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ε. Μεταφορά πιστώσεων από φορέα σε άλλον φορέα Κεντρικής Διοίκησης Για τη μεταφορά πιστώσεων από φορέα σε άλλον φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, απαιτείται η έγκριση της Βουλής κατά τη διαδικασία ψήφισης συμπληρωματικού προϋπολογισμού, με την εξαίρεση των περιπτώσεων της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014, για τις οποίες επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεων μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας απόφασης ορίζεται η 1.1.2019. Από την ημερομηνία αυτή παύει η ισχύς της αριθ. 2/98971/ΔΠΓΚ/22.12.2016 (Β’ 4215) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018 Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 68700 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 5860/28.12.2018 Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr. r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν. r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό. Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστότοπος: www.et.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr Πείτε μας τη γνώμη σας, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας. *02058602812180008*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις