2/94413/ΔΠΓΚ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤροποποίηση της 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης" (Β’ 23).

ΦΕΚ: 5861/Β/2018E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2018.12.28 21:46:25 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 68701 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/94413/ΔΠΓΚ Τροποποίηση της 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών "Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης" (Β’ 23). Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 70, 147, 155Α, 157, 172, 173, 175Α του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» (Α’ 314). 3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181). 4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145). 5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116). 6. Την Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168). 7. Την ανάγκη εξασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και των εκτός Γενικής Κυβέρνησης φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005. 8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Οι περιπτώσεις 2 και 3 του μέρους Α’ της αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 23) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πλην ΟΤΑ: περιλαμβάνονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και οι Ανεξάρτητες Αρχές που έχουν νομική προσωπικότητα, εφόσον οι ανωτέρω φορείς περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, και ο υποτομέας των Αρ. Φύλλου 5861 Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης - ΟΚΑ, κατά τους ορισμούς του άρθρου 14 του ν. 4270/2014. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ειδικά τα Νοσοκομεία και το σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), που περιλαμβάνονται στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ακολουθούν τους κανόνες και τις διαδικασίες που τίθενται για τους φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού (παράγραφος Γ.6. του μέρους Γ’). 3. Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού: τα Ασφαλιστικά Ταμεία, ο ΟΠΕΚΑ, το NAT, ο ΟΑΕΔ και ο ΕΟΠΥΥ.» 2. Η παράγραφος Γ.6 του μέρους Γ της αριθμ. 2/2179/ ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 23) αντικαθίσταται ως εξής: «Γ.6. Φορείς Κοινωνικού Προϋπολογισμού, Νοσοκομεία και ΠΦΥ Πέραν των ανωτέρω, ειδικότερα για τους Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, καθώς και για τα Νοσοκομεία και το σύστημα ΠΦΥ, που περιλαμβάνονται στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ανεξαρτήτως ορίου προϋπολογισμού, ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: 1. Με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ, υποβάλλονται στο ΓΛΚ ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αναλυτικά ανά φορέα: (α) το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους και οι τριμηνιαίοι δημοσιονομικοί στόχοι και (β) τα μηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους. 2. Με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ διαβιβάζονται στο ΓΛΚ σε έντυπη μορφή, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, σύμφωνα με τους πίνακες του Παραρτήματος: α) τα στοιχεία του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης και των τριμηνιαίων δημοσιονομικών στόχων του προϋπολογισμού και β) τα στοιχεία της τριμηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων σε συγκεντρωτικό επίπεδο για το σύνολο των Νοσοκομείων, το σύστημα ΠΦΥ, το σύνολο των Ασφαλιστικών Ταμείων (ανά εποπτεύον Υπουργείο), τον ΟΠΕΚΑ, το NAT, τον ΟΑΕΔ και τον ΕΟΠΥΥ. Τα εν λόγω υποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμφωνούν, σε συγκεντρωτικό και αναλυτικό επίπεδο, με τα αντίστοιχα της προηγούμενης περίπτωσης. 3. Ειδικότερα, το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης και οι τριμηνιαίοι στόχοι των Ασφαλιστικών Ταμείων που δεν 68702 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ευθύνη του προϊσταμένου της οικείας ΓΔΟΥ, διαβιβάζονται και στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 4. Τα μεγέθη βάσει των οποίων καταρτίζονται το μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού και οι τριμηνιαίοι στόχοι σε συγκεντρωτικό επίπεδο για το σύνολο των Νοσοκομείων, το σύστημα ΠΦΥ, το σύνολο των Ασφαλιστικών Ταμείων, τον ΟΠΕΚΑ, το NAT, τον ΟΑΕΔ και τον ΕΟΠΥΥ, πρέπει να είναι συνεπή με το δημοσιονομικό αποτέλεσμα όπως αυτό καταγράφεται στους σχετικούς πίνακες των Νοσοκομείων και του ΠΦΥ, καθώς και του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, αντίστοιχα, της Εισηγητικής Έκθεσης Προϋπολογισμού εκάστου οικονομικού έτους.» 5. Το μέρος ΣΤ της αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 23) αντικαθίσταται ως εξής: «ΣΤ. Πίνακες προς συμπλήρωση Για την κατάρτιση του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης, τον καθορισμό των τριμηνιαίων στόχων και την παρακολούθηση της εκτέλεσης, οι φορείς συμπληρώνουν τους πίνακες του Παραρτήματος, ως εξής: 1. Φορείς Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του προϋπολογισμού: πίνακες 1Α (Στόχοι) και 1B (Πραγματοποιήσεις), 2. Λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ: Τεύχος Β’ 5861/28.12.2018 α) ΝΠΔΔ και ΑΔΑ που εφαρμόζουν την κωδική κατάταξη εσόδων - εξόδων ΝΠΔΔ ή/και το π.δ. 205/1998 (προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση): πίνακες 2Α (Στόχοι) και 2Β (Πραγματοποιήσεις). β) Φορείς του Κοινωνικού Προϋπολογισμού: i) Ασφαλιστικά Ταμεία: πίνακας 3Α (Στόχοι) και 3Β (Πραγματοποιήσεις), ii) ΟΠΕΚΑ και NAT: 4Α (Στόχοι) και 4Β (Πραγματοποιήσεις), iii) ΟΑΕΔ: πίνακας 5Α (Στόχοι) και 5Β (Πραγματοποιήσεις) και iv) ΕΟΠΥΥ: πίνακας 6Α (Στόχοι) και 6Β (Πραγματοποιήσεις). γ) Νοσοκομεία και ΠΦΥ: πίνακας 7Α (Στόχοι) και 7Β (Πραγματοποιήσεις). δ) ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, καθώς και ΑΔΑ που τηρούν λογιστικά βιβλία σε δεδουλευμένη βάση: πίνακες 8Α (Βασικά Στοιχεία Φορέα), 8Β (Στόχοι) και 8Γ (Πραγματοποιήσεις). 6. ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, εκτός Γενικής Κυβέρνησης: πίνακες 8Α (Βασικά Στοιχεία Φορέα), 8Β (Στόχοι) και 8Γ (Πραγματοποιήσεις).» 7. Το Παράρτημα της αριθμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 23) αντικαθίσταται με το Παράρτημα της παρούσας απόφασης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η παρούσα απόφαση ισχύει για τη στοχοθεσία, τα μηνιαία προγράμματα εκτέλεσης προϋπολογισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών του έτους 2019 και των επόμενων ετών. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (σε εκατ. ευρώ) Οικονομικό έτος Φορέας Κεντρικής Διοίκησης Ειδικός Φορέας ΦΟΡΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μάιος (6) Ιούνιος (7) 0 Σύνολο (8=4+5+6+7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δ 0 0 εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους 0 0 0 0 0 Απλήρωτες Υποχρεώσεις Κρατικού Προϋπολογισμού 0 0 Απλήρωτες Υποχρεώσεις ΠΔΕ εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ιούλιος (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Αύγουστος Σεπτέμβριος Σύνολο Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο (10) (11) (12=8+9+10+11) (13) (14) (15) (16=12+13+14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Δ.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 0 0 0 Απλήρωτες Υποχρεώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού 0 0 0 0 0 0 0 εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Εθνικό σκέλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 0 0 0 0 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων Δ.1 Β 9B 10 A 9A 8Ε 8ΣΤ 9 8Δ 8Γ 8B 4B 5 6 7 8 8A 4A 4 3ΣΤ. 4 3Ε 3ΣΤ 3ΣΤ. 1 3ΣΤ. 2 3ΣΤ. 3 3Δ. 2 0 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές 2340480 δαπάνες Δήμων 236 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού 239 Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 23901 Καταπτώσεις εγγυήσεων 23902 Αναλήψεις χρεών 23905 Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις - Δωρεές -Λοιπές 23903 + 23904 + 23909 κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες 24 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Αγορές αγαθών και υπηρεσιών πλην προμηθειών για 24 πλην 24302 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 24302 Προμήθειες για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 25 Επιδοτήσεις 26 Τόκοι 27 Λοιπές Δαπάνες 29 Πιστώσεις υπό κατανομή (πλην ΠΔΕ) 29101 Αποθεματικό Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης 29102 θέσεων προσωπικού 29103 Πιστώσεις υπό κατανομή για λοιπές δαπάνες Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε 29104 εκτέλεση κοινοτικών και λοιπών προγραμμάτων 29105 Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις 29106 Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή 31 Πάγια περιουσιακά στοιχεία Αγορές οπλικών συστημάτων από προγράμματα 3130101001 + 3130101002 εξοπλισμού 31 πλην 3130101001, πλην 3130101002Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία 33 Τιμαλφή Σύνολο Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού 234 234 πλην 2340480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Απρίλιος (5) 3Δ 3Δ. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο (1+2+3=4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Μάρτιος (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Οικ.έτος ……….. Οικ.έτος ……….. Ιανουάριος Φεβρουάριος Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (1) (2) 0 0 0 0 0 3A. 2 Κατηγορία δαπανών Παροχές σε εργαζομένους Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Αποδοχές σε είδος Παροχές κληρωτών Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ Λοιπά ταμεία Κοινωνικές Παροχές Μεταβιβάσεις Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση Αποδόσεις στην Κεντρική Διοίκηση Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία και στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΥΠΕ-ΠΕΔΥ) 0 23102 + 23103 1 1A 1B 1Γ 1Δ 1E 1E. 1 1E. 2 1E. 3 2 3 3A 3A. 1 3A. 1α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2310201+2310204+2310205+231027 0 3A. 2α Επιχορηγήσεις (πλην υπερωριών και εφημεριών) +2310301+2310304+2310305+23103 70 2310202 + 2310203 + 2310302 + 3A. 2β Επιχορηγήσεις υπερωριών και εφημεριών 2310303 Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής 3A. 3 23104 Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 3A. 3α 23104 πλην 2310480 Επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ 3A. 3β 2310480 Αποδόσεις σε ΟΤΑ 3A. 4 23105 Μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ 3A. 4α Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ 23105 πλην 2310580 3A. 4β 2310580 Αποδόσεις σε OKA 3A. 5 23108 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 3A. 5α Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 23108 πλην 2310880 Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική 3A. 5β 2310880 προσωπικότητα 3A. 6 23109 Λοιπές μεταβιβάσεις 3A. 6α Λοιπές επιχορηγήσεις 23109 πλην 2310980 Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς 3A. 6β 2310980 νομική προσωπικότητα Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και 3B 232 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού 3Γ 233 Λογαριασμός 21 21101 + 21201 + 21301 21102 + 21202 + 21302 21103 + 21203 + 21303 21304 21901 + 21902 + 21903 2190101 + 2190201 + 2190301 2190102 + 2190202 + 2190302 2190103 + 2190203 + 2190303 22 23 231 23101 2310180 α/α Πίνακας 1Α: Στόχοι Κρατικού Προϋπολογισμού 1. Τεύχος Β’ 5861/28.12.2018 68703 21 21101 + 21201 + 21301 21102 + 21202 + 21302 21103 + 21203 + 21303 21304 21901 + 21902 + 21903 2190101 + 2190201 + 2190301 2190102 + 2190202 + 2190302 2190103 + 2190203 + 2190303 22 23 231 23101 2310180 23102 + 23103 1 1A 1B 1Γ 1Δ 1E 1E. 1 1E. 2 1E. 3 2 3 3A 3A. 1 3A. 1α 3A. 2 Κατηγορία δαπανών Παροχές σε εργαζομένους Τακτικές αποδοχές Πρόσθετες αποδοχές Αποδοχές σε είδος Παροχές κληρωτών Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΕΟΠΥΥ Λοιπά ταμεία Κοινωνικές Παροχές Μεταβιβάσεις Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση Αποδόσεις στην Κεντρική Διοίκηση Μεταβιβάσεις σε νοσοκομεία και στις Υγειονομικές Περιφέρειες-Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΥΠΕ-ΠΕΔΥ) 0 Δ Δ.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Απλήρωτες Υποχρεώσεις Κρατικού Προϋπολογισμού 31/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σύνολο (8=4+5+6+7) 0 Απλήρωτες Υποχρεώσεις ΠΔΕ 31/12/2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ιούνιος (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συνολικές Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 0 0 0 0 0 0 0 0 Μάιος (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Απρίλιος (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 εκ των οποίων ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους 0 Σύνολο (1+2+3=4) Απλήρωτες Υποχρεώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού 31/12/2018 Γ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Μάρτιος (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Φεβρουάριος (2) Εθνικό σκέλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 0 0 0 Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 0 0 0 Δ.1 Β 9B 10 A 9A 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) για επενδυτικές 2340480 δαπάνες Δήμων 236 Επιχορηγήσεις επενδύσεων εξωτερικού 239 Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις 23901 Καταπτώσεις εγγυήσεων 23902 Αναλήψεις χρεών 23905 Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις - Δωρεές -Λοιπές 23903 + 23904 + 23909 κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες 24 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Αγορές αγαθών και υπηρεσιών πλην προμηθειών για 24 πλην 24302 Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 24302 Προμήθειες για Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 25 Επιδοτήσεις 26 Τόκοι 27 Λοιπές Δαπάνες 29 Πιστώσεις υπό κατανομή (πλην ΠΔΕ) 29101 Αποθεματικό Πιστώσεις υπό κατανομή για δαπάνες πλήρωσης 29102 θέσεων προσωπικού Πιστώσεις υπό κατανομή για λοιπές δαπάνες 29103 αποδοχών Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις σε 29104 εκτέλεση κοινοτικών και λοιπών προγραμμάτων 29105 Πιστώσεις υπό κατανομή για μεταβιβάσεις 29106 Λοιπές πιστώσεις υπό κατανομή 31 Πάγια περιουσιακά στοιχεία Αγορές οπλικών συστημάτων από προγράμματα 3130101001 + 3130101002 εξοπλισμού 31 πλην 3130101001, πλην 3130101002Λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία 33 Τιμαλφή Σύνολο Δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού 234 234 πλην 2340480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Οικ.έτος ……….. Οικ.έτος ……….. Ιανουάριος Προϋπολογισμός Διαμόρφωση (1) Ιούλιος (9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Αύγουστος (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Σεπτέμβριος Σύνολο (11) (12=8+9+10+11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Οκτώβριος (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Νοέμβριος (14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δεκέμβριος Σύνολο (15) (16=12+13+14+15) ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8Ε 8ΣΤ 9 8Δ 8Γ 8B 4B 5 6 7 8 8A 4A 4 3ΣΤ. 4 3Ε 3ΣΤ 3ΣΤ. 1 3ΣΤ. 2 3ΣΤ. 3 3Δ. 2 3Δ 3Δ. 1 2310201+2310204+2310205+231027 0 3A. 2α Επιχορηγήσεις (πλην υπερωριών και εφημεριών) +2310301+2310304+2310305+23103 70 2310202 + 2310203 + 2310302 + 3A. 2β Επιχορηγήσεις υπερωριών και εφημεριών 2310303 Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής 3A. 3 23104 Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 3A. 3α 23104 πλην 2310480 Επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ 3A. 3β 2310480 Αποδόσεις σε ΟΤΑ 3A. 4 23105 Μεταβιβάσεις σε ΟΚΑ 3A. 4α Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ 23105 πλην 2310580 3A. 4β 2310580 Αποδόσεις σε OKA 3A. 5 23108 Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα 3A. 5α 23108 πλην 2310880 Επιχορηγήσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική 3A. 5β 2310880 προσωπικότητα 3A. 6 23109 Λοιπές μεταβιβάσεις 3A. 6α Λοιπές επιχορηγήσεις 23109 πλην 2310980 Αποδόσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς 3A. 6β 2310980 νομική προσωπικότητα Τρέχουσες μεταβιβάσεις προς οργανισμούς και 3B 232 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) Τρέχουσες μεταβιβάσεις σε φορείς του εξωτερικού 3Γ 233 Λογαριασμός α/α Πίνακας 1Β: Πραγματοποιήσεις Κρατικού Προϋπολογισμού 68704 Τεύχος Β’ 5861/28.12.2018 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 9900 9700 0 0 ΙΟΥΝΙΟΣ 0 0 0 ΕΞΑΜΗΝΟ 0 0 0 0 0 0 Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΜΑΙΟΣ 0 Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΤΡΙΜΗΝΟ 0 0 ΜΑΡΤΙΟΣ 0 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών 0 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις 0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ….. ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Α.Φ.Μ.: 9500+9600 Φόροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές εργοδότη Eισφορές ασφαλισμένων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Τόκοι κεφαλαίων Πρόσοδοι από κινητές αξίες ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Τόκοι κεφαλαίων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Τόκοι κεφαλαίων Έσοδα από δάνεια Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ………. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ (για ΝΠΔΔ) ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΝΠΔΔ 9300+9400 8451 8700 8710 8720 9000 9100+9200 6451 7000 7100 7200 8000 8100 8110 8435 6435 3510 3520 4000 5000 5200 6000 6100 6110 6118 1100 2000 2210+2220 2230+2240 3000 3350 1000 0100 0000 ΚΩΔΙΚΟΣ Ι. ΕΣΟΔΑ Μήνας Αναφοράς : Έτος : Επωνυμία Φορέα : Εποπτεύον Υπουργείο : ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α - ΣΤΟΧΟΙ 0 ΙΟΥΛΙΟΣ 0 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 0 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ Τεύχος Β’ 5861/28.12.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 68705 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας ΣΤΟΧΟΙ ΕΤΟΥΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Τόκοι Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Λοιπά έσοδα ΕΞΟΔΑ Αμοιβές προσωπικού Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων Λοιπές μεταβιβάσεις Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις Λοιπά έξοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς (σύμφωνα με τα εκτιμώμενα κατά τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν.4270/2014) μεγέθη, βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η συμφωνηθείσα μεταβολή απλήρωτων) 0 0 0 Έσοδα υπέρ τρίτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΜΑΡΤΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΤΡΙΜΗΝΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΜΑΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΙΟΥΝΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΞΑΜΗΝΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΙΟΥΛΙΟΣ 0 ΙΟΥΛΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους ή περιόδου αναφοράς (σύμφωνα με τα εκτιμώμενα κατά τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν.4270/2014) μεγέθη, βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η συμφωνηθείσα μεταβολή απλήρωτων) 0 ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΞΑΜΗΝΟ 0 0 0 0 0 0 0 ΙΟΥΝΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 ΜΑΙΟΣ 0 0 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Λοιπές επενδύσεις λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Αγορά Αξιών Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΝΠΔΔ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ) ΕΞΟΔΑ 9900 9610+9620+9810+9820 9850 9540+9550+9740+9750 9500+9600+9700+9800 9410+9420 9340+9350 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 9300+9400 9210+9220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΤΡΙΜΗΝΟ 0 0 ΜΑΡΤΙΟΣ 0 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού 0 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 0 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ….. 9140+9150 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι – Χρεολύσια Τόκοι Χρεολύσια Χορήγηση δανείων ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Δημόσιες σχέσεις Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Ασφαλιστικές παροχές Παροχές κύριας ασφάλισης Παροχές επικουρικής ασφάλισης Παροχές ασθένειας σε είδος Παροχές ασθένειας σε χρήμα Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Βασικός μισθός Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9100+9200 6000 6100 6110 6120 6200 7000 9000 1000 2000 3000 4000 0860+0870+0880 0100+0200 0210 0260 0400 0560 0600 0610 0620 0670 0680 0700 0800 0850 0000 ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 68706 Τεύχος Β’ 5861/28.12.2018 ΕΣΟΔΑ 9700 9900 9500+9600 8451 8700 8710 8720 9000 9100+9200 9300+9400 6451 7000 7100 7200 8000 8100 8110 8435 6435 3510 3520 4000 5000 5200 6000 6100 6110 6118 0000 0100 1000 1100 2000 2210+2220 2230+2240 3000 3350 ΚΩΔΙΚΟΣ Ι. ΕΣΟΔΑ Μήνας Αναφοράς : Έτος : Επωνυμία Φορέα : Εποπτεύον Υπουργείο : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ …. ΕΚΤΕΛΕΣΗ (για ΝΠΔΔ) Α.Φ.Μ.: Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Τόκοι κεφαλαίων Έσοδα από δάνεια Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Τόκοι κεφαλαίων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Τόκοι κεφαλαίων Πρόσοδοι από κινητές αξίες ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων 0 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. Φόροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές εργοδότη Eισφορές ασφαλισμένων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0 ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΙΟΥΝΙΟΣ 0 0 ΜΑΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΝΠΔΔ 0 ΙΟΥΛΙΟΣ 0 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 0 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Τεύχος Β’ 5861/28.12.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 68707 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Τόκοι Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Λοιπά έσοδα ΕΞΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Αμοιβές προσωπικού Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων Λοιπές μεταβιβάσεις Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις Λοιπά έξοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους ή της περιόδου αναφοράς 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 0 0 0 0 0 0 ΜΑΡΤΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΤΡΙΜΗΝΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΜΑΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΙΟΥΝΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΞΑΜΗΝΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΙΟΥΛΙΟΣ 0 ΙΟΥΛΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 0 0 0 0 0 0 0 Έσοδα υπέρ τρίτων 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΞΑΜΗΝΟ 0 0 ΙΟΥΝΙΟΣ 0 0 ΜΑΙΟΣ 0 0 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΤΡΙΜΗΝΟ 0 0 ΜΑΡΤΙΟΣ 0 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) 0 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) Λοιπές επενδύσεις Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Αγορά Αξιών Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι – Χρεολύσια Τόκοι Χρεολύσια Χορήγηση δανείων ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Ασφαλιστικές παροχές Παροχές κύριας ασφάλισης Παροχές επικουρικής ασφάλισης Παροχές ασθένειας σε είδος Παροχές ασθένειας σε χρήμα Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Δημόσιες σχέσεις Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού Βασικός μισθός Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ για ΝΠΔΔ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ) ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ (εκτός Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) ΕΞΟΔΑ 9900 9610+9620+9810+9820 9850 9540+9550+9740+9750 9500+9600+9700+9800 9410+9420 9340+9350 9300+9400 9210+9220 9140+9150 9100+9200 6000 6100 6110 6120 6200 7000 9000 1000 2000 3000 4000 0860+0870+0880 0000 0100+0200 0210 0260 0400 0560 0600 0610 0620 0670 0680 0700 0800 0850 ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 68708 Τεύχος Β’ 5861/28.12.2018 ΕΣΟΔΑ 9700 9900 9500+9600 8451 8700 8710 8720 9000 9100+9200 9300+9400 6451 7000 7100 7200 8000 8100 8110 8435 6435 3510 3520 4000 5000 5200 6000 6100 6110 6118 0000 0100 1000 1100 2000 2210+2220 2230+2240 3000 3350 ΚΩΔΙΚΟΣ Ι. ΕΣΟΔΑ Μήνας Αναφοράς : Έτος : Επωνυμία Φορέα : Εποπτεύον Υπουργείο : …. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. Φόροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Εισφορές εργοδότη Eισφορές ασφαλισμένων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Έσοδα από εκποίηση κ.λπ. κινητών αξιών Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Τόκοι κεφαλαίων Πρόσοδοι από κινητές αξίες ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Τόκοι κεφαλαίων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Επιχορηγήσεις Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό Έσοδα από εκποίηση κινητών αξιών Εκ των οποίων Έσοδα από εκποίηση τίτλων ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) Έσοδα από εκποίηση μετοχών, λοιπών συμμετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων Έσοδα από εκποίηση λοιπών κινητών αξιών (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Τόκοι κεφαλαίων Έσοδα από δάνεια Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια Έσοδα προερχόμενα από επιστροφή χορηγηθέντων δανείων ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών ή Ειδικών Λογαριασμών Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις Λοιπά έσοδα για επενδύσεις ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+5000+6000+7000+8000+9000) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α.Φ.Μ.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ (για ΝΠΔΔ) Δεν συμπληρώνεται - υπολογίζεται αυτόματα ΠΙΝΑΚΑΣ 2Γ - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΜΑΡΤΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΤΡΙΜΗΝΟ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΜΑΙΟΣ 0 0 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΝΠΔΔ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΙΟΥΝΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΞΑΜΗΝΟ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΙΟΥΛΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Τεύχος Β’ 5861/28.12.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 68709 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Λοιπές επενδύσεις Εκ των οποίων τίτλοι ελλην.δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα) μετοχές, λοιπές συμμετοχές και αμοιβαία κεφάλαια λοιπές κινητές αξίες (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών κλπ) Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ ή μέσω ιδίων εσόδων Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας Αγορά Αξιών Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση Ασφαλιστικές παροχές Παροχές κύριας ασφάλισης Παροχές επικουρικής ασφάλισης Παροχές ασθένειας σε είδος Παροχές ασθένειας σε χρήμα Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες Δημόσιες σχέσεις Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τόκοι – Χρεολύσια Τόκοι Χρεολύσια Χορήγηση δανείων ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Βασικός μισθός Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού ΕΞΟΔΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπ/σμό Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ Λοιπά έσοδα ΕΞΟΔΑ Αμοιβές προσωπικού Αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων Λοιπές μεταβιβάσεις Τόκοι Δαπάνες για επενδύσεις Λοιπά έξοδα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ έλλειμμα (-) πλεόνασμα (+) 1. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους ή της περιόδου αναφοράς 2. Ύψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς 3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1) ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 0 0 Τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0 Έσοδα υπέρ τρίτων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (0000+1000+2000+3000+4000+6000+7000+9000+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ)

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις