140248/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

ΦΕΚ: 5901/Β/2018Αριθμ. 140248/2018 ΦΕΚ 5901/Β/31-12-2018 www.docman.gr Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017. 140248/2018 ΦΕΚ 5901/Β/31-12-2018 Γ. Ειδικότερα, στην περίπτωση έκδοσης της απόφασης Ένταξης Πράξεων του υπομέτρου 11.2 σε χρόνο Τακτοποίηση κατά τον οποίο δεν έχουνΔημοσίων λήξει οι συμβατικές πληρωμών Επενδύσεωνυποχρεώσεις με τη λήξητων τουδικαιούχων οικονομικού έτους των υπ’ αριθμ.2018, 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων του Μέτρου 2142019 και χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους ρύθμιση σχετικών θεμάτων. στις δράσεις 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 του ΠΑΑ 2007-2013, για τα ενταγμένα «Βιολογική κτηνοτροφία» αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές, αντίστοιχα, οι δεσμεύσεις ΟΙαυτών, ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ στο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ των δικαιούχων σε περίπτωση ένταξης τους πλαίσιο των- δράσεων του υπομέτρου 11.2, εκκινούν από την επομένη της λήξης της σύμβασης στο πλαίσιο των δράσεων 1.1 και 1.2 Έχοντας υπόψη: του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα. 1. Τοοφείλουν, άρθρο 2 του ν. 2212/1952 (Α’ 266), τοαπό άρθρο 3, παρ. 5 του ν.δ. Δ. «Οι δικαιούχοι κατ’ έτος, να καλύπτονται νόμιμη σύμβαση με2957/1954 σύμβουλο,(Α’ ο 486) και τα άρθρα και 5 του 4355/1964ή(Α’ΤΕ 146). οποίος υπάγεται στον 1κλάδο ΠΕν.δ.Γεωπόνων Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του 2. Το άρθρο 79, παρ. 3, περ. η’ του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου. Κάθε (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10, παρ. 31 του ν. 4337/2015 (Α’ 129). σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο 3.έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται ενημερώνει, μέσω ΠΣ, την διακυβέρνηση αρμόδια Τα άρθρα 3 και 28, παρ. 2 του να ν. 3979/2011 «Για τηντου ηλεκτρονική και περιφερειακή λοιπές υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που διατάξεις» (Α’ 138). αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο. 4. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Ο σύμβουλος προγραμματική υποχρεούται ναπερίοδο ενημερώνει το δικαιούχο αφορά στην «Α) ορθήΓια εφαρμογή 2007-2013» (Α’ 267)σε καιότι το ν. 4314/2014 τη διαχείριση, τον των απαιτήσεων τουκαιΜέτρου καθώςαναπτυξιακών και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας γιαπερίοδο τη έλεγχο την εφαρμογή παρεμβάσεων για την προγραμματική 2014βιολογική παραγωγή. οφείλει συμβουλεύει για τις βέλτιστες και του 2020, Β) Επιπλέον, Ενσωμάτωση της να Οδηγίας 2012/17 τοτουδικαιούχο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συμβουλίου 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕπαραγωγής. L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση πρακτικές, καθώς και για της τα οφέλη της βιολογικής του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. «Όταν μεταβιβάζεται μια εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής, την 5. Το υποχρέωση άρθρο 90 αυτή του κώδικα έχει ο οαποδέκτης οποίος κυρώθηκε και η προθεσμία με το άρθροτων πρώτο τριών του (3) π.δ.μηνών 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση τηςηλεκτρονικής Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση της και τα κυβερνητικά όργανα». αρχίζει από την ημερομηνία της οριστικοποίησης μεταβίβασης» Επιπρόσθετα, 6.υποχρεούται να π.δ. ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσίακαιτου Τις διατάξεις του 147/2017 «Οργανισμός τουπεριφερειακή Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης» (Α’τυχόν 192). μη τήρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης ΟΠΕΚΕΠΕ, για από πλευράς δικαιούχου. 7. Το υπ΄ αρ. 123/2016 προεδρικό διάταγμα «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύειΜεταρρύθμισης όταν ο δικαιούχος ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή Διοικητικής καιυπάγεται Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. «Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων αντίγραφο τουΨηφιακής πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές και υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση ένταξής του.» » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208). Ε. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται: 8. Το π.δ. 22/2018 (Α’ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και 1. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων και το Υφυπουργών». είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας 9. Το π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και εξαιρετικών περιστάσεων. Υφυπουργών». 2. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς δεν Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης επιτρέπεται η10. αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της με αρ. 91589/3.9.2018 (Β’ 3814) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και παρούσας. Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη». Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων. 3. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες 1 Αριθμ. 140248/2018 ΦΕΚ 5901/Β/31-12-2018 www.docman.gr Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017. 11. Τη με αρ. Υ29/09.10.2015 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γ. Ειδικότερα,Υπουργό στην περίπτωση έκδοσης της απόφασης (Β’ Ένταξης Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 2168).Πράξεων του υπομέτρου 11.2 σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων των υπ’ αριθμ.12. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων του Μέτρου 214 τρόπου Την κοινή υπουργική απόφαση 44009/ΔΕ5154/ 15.10.2013 «Καθορισμός πληρωμήςγια τωνταδαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των1.2 έργων που του ΠΑΑ 2007-2013, ενταγμένα στις δράσεις 1.1 «Βιολογική γεωργία» και τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών», (Β’ 2595). «Βιολογική κτηνοτροφία» αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές, αντίστοιχα, οι δεσμεύσεις των δικαιούχων αυτών, σε περίπτωση ένταξης τους στο πλαίσιο των δράσεων του υπομέτρου υπουργική απόφαση 134453/23.12.2015 «Ρυθμίσεις για1.1τιςκαι πληρωμές των 11.2, εκκινούν13. απόΤην την κοινή επομένη της λήξης της σύμβασης στο πλαίσιο των δράσεων 1.2 δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όπως ισχύει (Β΄ 2857). του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα. 14. Τις αποφάσεις Συντονισμού και Οικονομικών 25812/19.6.1952, Δ. «Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’των έτος,Υπουργών να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση μεαριθ. σύμβουλο, ο 21356/12.3.1953 (Β’ 75), 32965/23.5.1953 (Β’ 128), 39410/30.6.1953 (Β’ οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν 167), λόγω 0202/ΛΟ 607/16.12.1959, 41891/ΛΟ 935/14.11.1960 (Β’ 485), 46450/ΛΟ 975/21.12.1960 (Β’ σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του 3/4.1.1961), 61029/ ΛΟ 393/23.12.1964 (Β’ 118/11.2.1965) και 72589/ΛΟ 67/27.12.1965 (Β’ ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε 6/11.1.1966) «περί τρόπου ενεργείας πληρωμών δημοσίων επενδύσεων κ.λπ.» και την δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών συμβούλου. Κάθε απόφαση αρ. 8511/493/17.1.1972 (Β’ 78) «περί εφαρμογής του διοικητικής αποκέντρωσης στην σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Πριν την παρέλευση του έτους, και για ενταλματοποίηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων» καθώς και την απόφαση κάθε επόμενο Χ.Δ.9035/30.7.1973 έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, ΠΣ, την αρμόδια «περί Γενικών Διατάξεων μέσω που του αναφέρονται στην εκτέλεση, κ.λπ. Έργων για και κάθε Μελετών του Προγράμματος Δημοσίωνκλπ, Επενδύσεων» και περιφερειακή χρηματοδότηση υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση που την απόφαση 4118/ΔΕ-649/29.01.2007. αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο. Ο σύμβουλος 15. υποχρεούται να ενημερώνει δικαιούχο135934/28.12.2015 σε ότι αφορά στην«Αντικατάσταση ορθή εφαρμογή της ΑΠ Την κοινή υπουργική τοαπόφαση 85335/14.8.2015 (ΦΕΚ Β’ 2015) κοινής υπουργικής απόφασης και επανακαθορισμός της των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη λειτουργίας του λογαριασμού 23/200850 για την εθνικήγιασυγχρηματοδότηση των βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο τις βέλτιστες Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής». (Β’2882). πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. 16. Την με 107801/14.10.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Λογαριασμού «Όταν μεταβιβάζεται μιααρ. εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους για τη συγχρηματοδότηση έργων των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας (Σύνορα και εφαρμογής, την υποχρέωση αυτή έχει ο αποδέκτης και η προθεσμία των τριών (3) μηνών Θεωρήσεις/Αστυνομική Συνεργασία) και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της αρχίζει από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της μεταβίβασης» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και καθορισμός λειτουργίας του», (Β’ 3390). Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του 17. τυχόν Τις διατάξεις των Συλλογικών αποφάσεων έτους 2018.διακοπής της σύμβασης ΟΠΕΚΕΠΕ, για μη τήρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς από πλευράς δικαιούχου. 18. Τη με αρ. ΛΟ588/15.6.56 εγκύκλιο του Υπουργείου Συντονισμού περί «Διαδικασίας Χρηματοδότησης Δημοσίων Επενδύσεων». Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. «Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο Τη μετου αρ.στις 32732/21.03.2018 εγκύκλιο υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας καιτου Ανάπτυξης, αντίγραφο του19. πτυχίου αρμόδιες περιφερειακές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω «Οδηγίες για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2018 και τον προγραμματισμό ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση ένταξής του.» » δαπανών ΠΔΕ 2019-2021». Ε. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται: 20. Την με αρ. 37501/04.03.2009 κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 1. Να διατηρούν σταθερόστον το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων και Ενισχύσεων το Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) για την πληρωμή των μέτρων του είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξαιρετικών περιστάσεων. Αλιείας (ΕΠ.Α.Λ.) περιόδου 2007-2013 και της Δράσης 1, «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του τα μέτρου 4.2, «Κοινωνικοοικονομικά τουστο Επιχειρησιακού 2. Να διατηρούν σταθερά αγροτεμάχια με τα οποία έχουνμέτρα» ενταχθεί μέτρο, καθώςΠρογράμματος δεν Αλιείας περιόδου 2000-2006, από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και ρύθμιση επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή του» (ΦΕΚ Β’ 485). παρούσας. 21. των Τηνβοσκοτόπων, με αρ. 2/16570/0026/13.05.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Στην περίπτωση τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες άλλων βοσκοτόπων. 3. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες 2 Αριθμ. 140248/2018 ΦΕΚ 5901/Β/31-12-2018 www.docman.gr Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017. Δημοσιονομικού Ελέγχου / Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γ. Ειδικότερα,Γενικής στην περίπτωση έκδοσης της απόφασης Ένταξης Πράξεων του υπομέτρου Κυβέρνησης», (ΦΕΚ Β’1381). 11.2 σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων των υπ’ αριθμ.22. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων Τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ετών 2018-2019. του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, για τα ενταγμένα στις δράσεις 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 23. Την ανάγκη να διαχωριστούν οι πληρωμές δημοσίωναντίστοιχα, επενδύσεωνοιτου οικονομικού έτους «Βιολογική κτηνοτροφία» αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές, δεσμεύσεις πουαυτών, λήγει, σε να περίπτωση καθορισθεί ένταξης η διαδικασία για το επόμενο και να ρυθμιστεί των δικαιούχων τουςτης στοχρηματοδότησης πλαίσιο των δράσεων του υπομέτρου κάθε σχετικό θέμα. 11.2, εκκινούν από την επομένη της λήξης της σύμβασης στο πλαίσιο των δράσεων 1.1 και 1.2 του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα. 24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού αποφασίζουμε: Δ. «Οι δικαιούχοι οφείλουν,προϋπολογισμού, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω Άρθρο να 1 συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του σύμβαση, θα πρέπει ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου. Κάθε σύμβαση πρέπει ναΠροθεσμία έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. την παρέλευση του έτους, και για Α.1. διενέργειας πληρωμών τουΠριν οικονομικού έτους 2018. κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, την αρμόδια περιφερειακή 1.1 υπηρεσία του χρηματοδότησης ΟΠΕΚΕΠΕ γιαΣυλλογικών κάθε αλλαγή, καταγγελία, που Οι εντολές Αποφάσεων (ΣΑ)ανανέωση δύναται νακλπ, εκτελούνται μέχρι αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο. τις 27 Δεκεμβρίου 2018 και οι εντολές κατανομής έργων μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2018. Ο σύμβουλος 1.2. υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο αφορά στην ορθήτου εφαρμογή Πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικούσεή ότι εξωτερικού σε βάρος προϋπολογισμού των απαιτήσεων του Μέτρου καθώςτου καιοικονομικού της εθνικήςέτους και ενωσιακής νομοθεσίας γιαμέχρι τη την 31 Δημοσίων Επενδύσεων 2018, πραγματοποιούνται βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες Δεκεμβρίου 2018. πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Αναλυτικότερες οδηγίες αναφορικά με τις καταληκτικές προθεσμίες για την πραγματοποίηση «Όταν μεταβιβάζεται μια(παραλαβή εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής κατά τη διάρκεια του πρώτου πληρωμών token, αποστολή web αρχείων στην Τράπεζα της έτους Ελλάδος, ώρα εφαρμογής, την υποχρέωση αυτή έχει ο αποδέκτης η προθεσμία τωντην τριών (3) μηνών αποστολής τελευταίου αρχείου πληρωμώνκαι στην ΤτΕ κ.α.) έως 31.12.2018 αναφέρονται στο epde. αρχίζει από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της μεταβίβασης» Επιπρόσθετα, Ηυποχρεούται να ενημερώνει αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του εξασφάλιση επαρκούς υπόλοιπουτην στους αντίστοιχους λογαριασμούς είναι αναγκαία πριν ΟΠΕΚΕΠΕ, για μη τήρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης τηντυχόν αποστολή των ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής. από πλευράς δικαιούχου. Α.2. Προθεσμία επιστροφής υπολοίπων προκαταβολών. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων «Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται ναυπεύθυνοι καταθέσειλογαριασμών επικυρωμένοδημοσίων 2.1.Γεωπονίας. Οι δικαιούχοι προκαταβολής (διαχειριστές έργων/ κ.λπ.)αρμόδιες καταθέτουν, το αργότερο, μέχρι 31-12-2018,μέσω κάθε αντίγραφο τουεπενδύσεων πτυχίου του στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ του υπόλοιπο προκαταβολής που έχουν αναλάβει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2018, στο ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση ένταξής του.» » λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα φυσικών προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR5901000233100200000020003, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ε. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται: 1. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων και το 2.2. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται: είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας • Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και οι Δημόσιοι Οργανισμοί, που έχουν εξαιρετικών περιστάσεων. ορισθεί διαχειριστές λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 2. Να διατηρούν σταθερά τααπόφαση, αγροτεμάχια με οποίους τα οποίαέχουν έχουνεφαρμογή ενταχθείοιστο μέτρο, καθώς δεν 32965/23.5.53 για τους ισχύουσες ειδικές διατάξεις. επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της • Η Τράπεζα της Ελλάδας από τις αναλήψεις που πραγματοποιεί από τον αντίστοιχο παρούσας. λογαριασμό των δαπανών Εξωτερικού. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων. Α.3. Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. 3. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες 3 Αριθμ. 140248/2018 ΦΕΚ 5901/Β/31-12-2018 www.docman.gr Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017. 3.1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υποχρεούνται να αποστείλουν τα Γ. Ειδικότερα,δικαιολογητικά στην περίπτωση έκδοσης της Ένταξης Πράξεων του υπομέτρου των πληρωμών πουαπόφασης θα γίνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018 σε βάρος του 11.2 σε χρόνο προϋπολογισμού κατά τον οποίο δημοσίων δεν έχουνεπενδύσεων λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις τωνλήγει, δικαιούχων του οικονομικού έτους που στις ΓΔΟΥ του των υπ’ αριθμ.οικείου 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων του Μέτρου Υπουργείου στο Γραφείο Δημοσιονομικού Ελέγχου-Γραφείο 214 Προώθησης Εντολών για Μεταφοράς Πιστώσεων (Γ.Π.Ε.Μ.Π), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το του ΠΑΑ 2007-2013, τα ενταγμένα στις δράσεις 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019. «Βιολογική κτηνοτροφία» αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές, αντίστοιχα, οι δεσμεύσεις των δικαιούχων αυτών, σε περίπτωση ένταξης τους στο πλαίσιο των δράσεων του υπομέτρου έργα των Περιφερειών τα δικαιολογητικά πληρωμών που θα γίνουν 11.2, εκκινούνΓια απότατην επομένη της λήξης της σύμβασης στοτων πλαίσιο των δράσεων 1.1 καιμέχρι 1.2 το τέλος Δεκεμβρίου 2018 σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα. έτους που λήγει, θα αποσταλούν στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το αργότερο μέχρι κατ’ 31 Ιανουαρίου 2019. Δ. «Οι δικαιούχοι οφείλουν, έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω 3.2. Οι ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Δημοσιονομικού Ελέγχου-Γραφείο σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του Προώθησης Εντολών Μεταφοράς Πιστώσεων (Γ.Π.Ε.Μ.Π), του Υπουργείου Εθνικής ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΠΣ εντός τριών μηνών απόπου τηντους απόφαση Ένταξηςσύμφωνα κάθε με την Άμυναςτου εκδίδουν με βάση τα (3) δικαιολογητικά αποστέλλονται δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου. Κάθε προηγούμενη παράγραφο, συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα (τακτικά ή προπληρωμής) σε σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια ενός έτους. Πριν την παρέλευση του έτους, και για βάρος τωνελάχιστη πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους κάθε επόμενο που έτος, ο δικαιούχος ναΜαρτίου ενημερώνει, λήγει, το αργότερουποχρεούται μέχρι το τέλος 2019.μέσω του ΠΣ, την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που 3.3. Γιαμεέργα του ΠΔΕ για τα οποία διαχειριστής είναι η αρμόδια οικονομική υπηρεσία ή αφορά στη σύμβαση το σύμβουλο. νομικό πρόσωπο, η έκδοση των συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες μόνο σε δικαιολογητικό αποδεικτικά Ο σύμβουλος Υπηρεσίες υποχρεούταιπραγματοποιείται να ενημερώνει το με δικαιούχο ότι αφορά στηνταορθή εφαρμογή στοιχεία πραγματοποίησης των πληρωμών, για όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από 01-01των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη 2018 μέχρι το τέλοςοφείλει Δεκεμβρίου 2018, βάσει τοτηςδικαιούχο με αριθμ.για 134453/23.12.2015 βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, να συμβουλεύει τις βέλτιστες κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2857). πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Για τουςμια λογαριασμούς κατηγορίας νομικών για πρώτου τους οποίους «Όταν μεταβιβάζεται εκμετάλλευση ή τμήμα 231 αυτής κατά τηπροσώπων, διάρκεια του έτους η εντολή κατανομής αποτελεί πληρωμή για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα απαιτούμενα εφαρμογής, την υποχρέωση αυτή έχει ο αποδέκτης και η προθεσμία των τριών (3) μηνών δικαιολογητικά για την έκδοση των συμψηφιστικών ενταλμάτων είναι: α. αντίγραφο της αρχίζει από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της μεταβίβασης» οικείας Συλλογικής απόφασης έργων ή μελετών (ΣΑΕ ή ΣΑΜ) β. αντίγραφο εντολής γ. αντίγραφο αποδεικτικού εκτέλεσης Επιπρόσθετα, χρηματοδότησης υποχρεούται να(κατανομής) ενημερώνεικαιτην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία της του ανωτέρω εντολής από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/39549/0026/11.6.2015 ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης (ΦΕΚ Β’ 1138). από πλευράς δικαιούχου. 3.4. Οι τουο δικαιούχος προϋπολογισμού δημοσίων μεταβιβάζονται στους Η δέσμευση αυτή, δενπιστώσεις ισχύει όταν υπάγεται ο ίδιοςεπενδύσεων στον κλάδο που ΠΕ Γεωπόνων ή δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα ισχύουν, εφόσον δεν ανακληθούν, μέχρι ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. «Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο τέλος Μαρτίου 2019. αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3)Ανάκληση μηνών απόαδιαθέτων την απόφαση ένταξής » Α.4. υπολοίπων τουτου.» οικονομικού έτους 2018. Ε. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται: 4.1. Την 31 Δεκεμβρίου 2018 ανακαλούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων 0.20έκτασης που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. και το 1. Να διατηρούν σταθερότης τοκατηγορίας μέγεθος της των αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας Εξαιρούνται: εξαιρετικών περιστάσεων. • Τασταθερά υπόλοιπα λογαριασμών που έχουν ως υπόλογο διαχειριστή 2. Να διατηρούν τα των αγροτεμάχια με τακατηγορίας οποία έχουν231 ενταχθεί στο μέτρο, καθώς -δεν Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Δημόσιο Οργανισμό για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53, καθώς επίσης και αυτών που έχουν ενταχθεί στην παρούσας. κατηγορία των «λοιπών λογαριασμών». Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων. 3. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες 4 Αριθμ. 140248/2018 ΦΕΚ 5901/Β/31-12-2018 www.docman.gr Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017. • Τα υπόλοιπα των λογαριασμών 020.2 για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν Γ. Ειδικότερα,τον στην περίπτωση έκδοσης«Κεντρικός της απόφασης Ένταξης Πράξεων του σύμφωνα υπομέτρου Λογαριασμό 23/200850 Λογαριασμός» και τα οποία με την την 11.2 σε χρόνο κοινή κατά υπουργική τον οποίο απόφαση δεν έχουν135934/28.12.2015 λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων (Β’ 2882) δεν επιστρέφονται και παραμένουν των υπ’ αριθμ.διαθέσιμα 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων του Μέτρου 214 στους λογαριασμούς των έργων για πληρωμές τα επόμενα έτη. του ΠΑΑ 2007-2013, για τα ενταγμένα στις δράσεις 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 • Τα υπόλοιπα του λογαριασμού 20.6 για τα οποία αντίστοιχα, σύμφωνα μεοιτην κοινή υπουργική «Βιολογική κτηνοτροφία» αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές, δεσμεύσεις απόφαση (ΦΕΚτους Β’ στο 3390) δεν επιστρέφονται παραμένουν των δικαιούχων αυτών,107801/14.10.2016 σε περίπτωση ένταξης πλαίσιο των δράσεωνκαι του υπομέτρουδιαθέσιμα στους λογαριασμούς των έργων για πληρωμές τα επόμενα έτη. 11.2, εκκινούν από την επομένη της λήξης της σύμβασης στο πλαίσιο των δράσεων 1.1 και 1.2 του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις πληρωμών δικαιούχων έργων που χρηματοδοτούνται από τους λογαριασμούς και 201150 αντίστοιχα, οι νόμιμη οποίες εκτελούνται το έτοςο2019, ενώ Δ. «Οι δικαιούχοι οφείλουν,200850 κατ’ έτος, να καλύπτονται από σύμβαση μεκατά σύμβουλο, οι αντίστοιχες εντολές χρηματοδότησης των λογαριασμών των οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η ενέργων λόγω (εντολές κατανομής/ΠΙΚΕ), για τις ίδιες δαπάνες, έχουν εκδοθεί το έτος 2018, οι αρμόδιες Υπηρεσίες σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του (ΓΔΟΥ) ενταλματοποιούν τις σχετικές δαπάνες ως δαπάνες του έτους κατά το οποίο αυτές ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΠΣ εντός (3) 2019. μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε τελικά του πληρώθηκαν, ήτοιτριών του έτους δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου. Κάθε σύμβαση πρέπει έχειπεριπτώσεις ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Πριν την παρέλευση του- διαχειριστές έτους, και για 4.2.ναΣτις έργων Δημοσίων Επενδύσεων με υπολόγους Ν.Π.Δ.Δ. ή κάθε επόμενο Ν.Π.Ι.Δ έτος, ο ήδικαιούχος υποχρεούται ενημερώνει,ταμέσω ΠΣ, την αρμόδια Οργανισμούς ή Δημόσιεςνα Επιχειρήσεις, οποίατου καταργούνται ή συγχωνεύονται, αρμόδιεςτουΥπηρεσίες τωνγια αντίστοιχων Φορέων Χρηματοδότησης περιφερειακή οι υπηρεσία ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση των κλπ, έργων που αυτών φροντίζουν για την έκδοση και αποστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάθε κωδικό έργου, αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο. απόφασης αντικατάστασης του καταργούμενου / συγχωνευόμενου φορέα υπολόγουμε να το νέο, όπως προκύπτει μετά την συγχώνευσή του. Ο σύμβουλος διαχειριστή υποχρεούται ενημερώνει το δικαιούχο σε κατάργηση ότι αφοράήστην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη Άρθρο 2 Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες βιολογική παραγωγή. πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019. «Όταν μεταβιβάζεται μια εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους Α.1. Έγκριση πιστώσεων-χρηματοδοτήσεων πληρωμώντων σε βάρος εφαρμογής, την υποχρέωση αυτή έχει ο αποδέκτης και και η προθεσμία τριών του (3) προϋπολογισμού μηνών του ΠΔΕ 2019.της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της μεταβίβασης» αρχίζει από την ημερομηνία Το πρόγραμμα επενδύσεων κατά το έτος 2019, προσδιορίζεται: Επιπρόσθετα, 1.1. υποχρεούται να δημοσίων ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία τουα) με την απόφαση του τήρηση Υπουργού και ή Ανάπτυξης πουδιακοπής θα εκδοθεί αρχές του 2019, ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τωνΟικονομίας υποχρεώσεων μονομερούς τηςστις σύμβασης κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α` 143), συνολικά για από πλευράς δικαιούχου. όλα τα έργα του ΠΔΕ, για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης καθώς και προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων τουή επόμενου Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδοΕπενδύσεων ΠΕ Γεωπόνων έτους 2020 και «Στην β) με τις συλλογικέςαυτή, αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται τα έργα, οι ετήσιες ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. περίπτωση υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο πιστώσεις τους και η τριμηνιαία κατανομή αυτών. αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση ένταξής του.» » Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και μέχρι να δεσμεύονται: πραγματοποιηθεί η έκδοση των επιμέρους συλλογικών αποφάσεων έτους 2019, για να Ε. Οι δικαιούχοι εξασφαλισθεί η ομαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της εκτέλεσης των έργων του προγράμματος, με έκτασης την απόφαση αυτή η διευκόλυνση χρηματοδότησης και 1. Να διατηρούν σταθερό τοπαρέχεται μέγεθος της των αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων και το διενέργειας πληρωμών σε βάρος πιστώσεων τουπεριπτώσεων προσεχούς έτους 2019 ωςβίας ακολούθως: είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στοτων μέτρο, πλην των ανωτέρας εξαιρετικών περιστάσεων. Έργο και μελέτη του ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις του έτους 2018 και σταθερά δεν αποπερατώθηκε ή δεν με αποπληρώθηκε στοενταχθεί έτος αυτό, χρηματοδοτηθεί το 2. Να διατηρούν τα αγροτεμάχια τα οποία έχουν στομπορεί μέτρο,νακαθώς δεν επόμενο έτος μέχρι την έκδοση ΥΑ ή ΣΑ με πλαφόν πίστωσης (προκαταβολή) το οποίο επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της υπολογίζεται ως ακολούθως: παρούσας. α) Για έργο και μελέτη τουαυτών Εθνικού σκέλους περιλαμβάνεται στις ΣΑΕ, ΣΑΜ, Στην περίπτωση τωνκάθε βοσκοτόπων, τμήματα δύνανται ναπου ανανεώνονται με τμήματα ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, 0 και 5, το πλαφόν της προκαταβολής υπολογίζεται από τη μη άλλων βοσκοτόπων. 3. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες 5 Αριθμ. 140248/2018 ΦΕΚ 5901/Β/31-12-2018 www.docman.gr Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη) για το έτος 2017. απορροφηθείσα πίστωση του έτους 2018 + 20% της πίστωσης του έτους 2018 υπό την Γ. Ειδικότερα,προϋπόθεση στην περίπτωση της απόφασης Ένταξης Πράξεων τουπ/υ υπομέτρου το ποσόέκδοσης αυτό να επαρκεί στο υπόλοιπο του εγκεκριμένου του έργου στο έτος 11.2 σε χρόνο 2018. κατά τον οποίο δεν έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις των δικαιούχων των υπ’ αριθμ. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων του Μέτρου 214 β) Για κάθε μελέτη του Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους που περιλαμβάνεται στις, του ΠΑΑ 2007-2013, γιαέργο τα και ενταγμένα στις δράσεις 1.1 «Βιολογική γεωργία» και 1.2 ΣΑ/2 (εξαιρουμένης της ΣΑ 050/2 και όλων των ΣΑ 7--/2), ΣΑ/4, ΣΑ/3, ΣΑ/7 το πλαφόν της «Βιολογική κτηνοτροφία» αγροτεμάχια, βοσκότοπους ή εκτροφές, αντίστοιχα, οι δεσμεύσεις προκαταβολής υπολογίζεται από τητους μη στο απορροφηθείσα του έτους 2018 + 30% της των δικαιούχων αυτών, σε περίπτωση ένταξης πλαίσιο τωνπίστωση δράσεων του υπομέτρου πίστωσης του έτους 2018 υπό την προϋπόθεση το ποσό αυτό να επαρκεί στο του 11.2, εκκινούν από την επομένη της λήξης της σύμβασης στο πλαίσιο των δράσεων 1.1 καιυπόλοιπο 1.2 εγκεκριμένου π/υ του έργου στο έτος 2018. του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα. γ) Για κάθε έργο καιέτος, μελέτη Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους με πουσύμβουλο, περιλαμβάνεται στις Δ. «Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ να του καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση ο ΣΑ/1, ΣΑ/6, ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΝΑ/8 του Κ.Λ. 200850 και στις ΣΑ 7--/2 και 50/2 του Κ.Λ. 201150 οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω του έτους 2018 το πλαφόν της προκαταβολής υπολογίζεται από τη μη απορροφηθείσα σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του πίστωση του έτους 2018 + 30% της πίστωσης του έτους 2018 υπό την προϋπόθεση το ποσό ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΠΣ στο εντός τριών του (3)εγκεκριμένου μηνών απόπ/υτην Ένταξης αυτό νατου επαρκεί υπόλοιπο του απόφαση έργου στο έτος 2018. κάθε δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Πριν την παρέλευση του έτους, «23/200850» και για Ειδικότερα για τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω των Λογαριασμών και κάθε επόμενο «23/201150» έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω ΠΣ, τηνπληρωμή αρμόδιατου 2018) το ανεκτέλεστο υπόλοιπο τους (κατανομή τουτου 2018 μείον αυτόματα από την στο νέο έτος (2019) ως υπόλοιπο λογαριασμό της περιφερειακή μεταφέρεται υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ γιαΤτΕ κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωσηστο κλπ, που ΣΑ και του αντίστοιχου Πίνακα Κατανομής Έργων (ΠΙΚΕ) και εμπεριέχεται στο πλαφόν της αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο. προκαταβολής. Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή Προϋπόθεση για καθώς τη χορήγηση προκαταβολών αποτελεί η υποβολή των απαιτήσεων του Μέτρου και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τηαιτημάτων χρηματοδότησης σύμφωνα ειδικούς το όρους που τυχόν υπάρχουν. βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει με να τους συμβουλεύει δικαιούχο για τις βέλτιστεςΕπαύξηση προϋπολογισμού ή πιστώσεων ή τροποποίηση όρων, προτείνεται από τα Υπουργεία και τις πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Περιφέρειες για έγκριση με τις Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2019, μέσα στις προθεσμίες που θα τεθούν με την Εγκύκλιο κατάρτισης ΠΔΕ «Όταν μεταβιβάζεται μια εκμετάλλευση ή τμήμα αυτήςτου κατά τη2019. διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής, την υποχρέωση αυτή έχει ο αποδέκτης και η προθεσμία των τριών (3) μηνών Οιημερομηνία ανωτέρω εγκρίσεις πιστώσεωνοριστικοποίησης ως προκαταβολή της παύουν να ισχύουν με την έκδοση της αρχίζει από την της ηλεκτρονικής μεταβίβασης» αντίστοιχης υπουργικής απόφασης (απόφαση προέγκρισης) ή συλλογικής απόφασης. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Xρηματοδότηση νέων των έργων διενεργείταιήμετά την έγκριση της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση υποχρεώσεων μονομερούς διακοπής της σύμβασης έτους 2019. από πλευράς δικαιούχου. 1.2. Πληρωμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα τηνκλάδο ανωτέρω παράγραφο ήπρέπει να Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιοςμεστον ΠΕ Γεωπόνων καλύπτονται υποχρεωτικά με πίστωση κατά την έκδοσηνα απόφασης προέγκρισης ή της ΣΑ του ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. «Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται καταθέσει επικυρωμένο έτους 2019. αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση ένταξής του.» » Οι φορείς, στην πρόταση έγκρισης/τροποποίησης των πιστώσεων των έργων, πρέπει να συμπεριλάβουν Ε. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται:τα μεταφερόμενα υπόλοιπα του προηγούμενου έτους καθώς και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία των προκαταβολών και προηγήθηκαν της έγκρισης των πιστώσεων. 1. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων/βοσκοτόπων και το είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας Η ΔΔΕ μέσω του epde ελέγχει και δεν εγκρίνει πίστωση μικρότερη από πραγματοποιηθείσα εξαιρετικών περιστάσεων. πληρωμή. 2. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς δεν Η Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνη των οικείων Υπουργείων, επιτρέπεται η1.3. αλλαγή των αγροτεμαχίων για εκτελεί τα οποίαμεέχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της εντολές χρηματοδότησης εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με όσα καθορίστηκαν ανωτέρω. παρούσας. 1.4. των Τα έργα που ήταν ενταγμένα σε Επιχειρησιακά Προγράμματα του με ΕΣΠΑ 2007-2013 και Στην περίπτωση βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται τμήματα μέχρι τις 30.12.2018 χρηματοδοτούνταν από τις ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8 και ΣΑ/9 δύνανται να άλλων βοσκοτόπων. 3. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες 6 Αριθμ. 140248/2018 ΦΕΚ 5901/Β/31-12-2018 www.docman.gr Μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και τη δαπάνη των φα

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις