2/51977/0026/2018

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή απόψεων αναφορικα με  το αν «η σύμβαση παροχής υπηρεσιών του Καταστήματος Κράτησης με ιδιώτη οδοντίατρο περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 και εάν ο Προϊστάμενος του Καταστήματος μπορεί να υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών, χωρίς να έχει χαρακτηρισθεί με διαπιστωτική πράξη του καθ΄ ύλην αρμόδιου υπουργού, το Κατάστημα Κράτησης ΙΙΙ (Νιγρίτας), ως Ανεξάρτητη Επιχειρησιακή Μονάδα (παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4412/16)».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ TMHMA : Γ΄ Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Παναγιώτης Δημόπουλος Τηλέφωνο : 210 6987733 FAX : 210 6987730 E-mail : p.dimopoulos@glk.gr Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018 Αριθ. Πρωτ: 2/51977/0026 Σχετικά : 2/51920/0026 ΠΡΟΣ: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.Ο.Υ.) α. Γραφείο κ. Γ.Δ.Ο.Υ. β. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης γ. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης δ. Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού Λεωφόρος Μεσογείων 96 115 27 Αθήνα ΚΟΙΝ.: 1. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα 2. Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) Λ. Κηφισίας 7 115 23 Αθήνα 3. Όλες τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) ΘΕΜΑ: «Παροχή απόψεων». Σχετ. : Το αριθ. 939/04-07-2018 έγγραφο της Δ.Υ.Ε.Ε. στο ν. Σερρών (ερώτημα 3ο). Με το ανωτέρω σχετικό, τίθενται ερωτήματα σχετικά, μεταξύ άλλων, με το αν «η σύμβαση παροχής υπηρεσιών του Καταστήματος Κράτησης με ιδιώτη οδοντίατρο περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 και εάν ο Προϊστάμενος του Καταστήματος μπορεί να υπογράψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών, χωρίς να έχει χαρακτηρισθεί με διαπιστωτική πράξη του καθ΄ ύλην αρμόδιου υπουργού, το Κατάστημα Κράτησης ΙΙΙ (Νιγρίτας), ως Ανεξάρτητη Επιχειρησιακή Μονάδα (παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4412/16)». Εν προκειμένω, επισημαίνονται τα εξής: 1 Α.1.α. Βάσει συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων: i) 24, παρ. 1 και 9, 69Γ και 129 – 132 του ν. 4270/2014 (Α.143), οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) των Υπουργείων είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την άσκηση των οικονομικών αρμοδιοτήτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών για προμήθειες, παροχή υπηρεσιών και έργα, που διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισμού τους και ii) 24, παρ. 4.γ., 69Δ, παρ. 1 και 69ΣΤ του ανωτέρω νόμου, έως την ολοκλήρωση της εφαρμογής για την ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών και για δαπάνες που διενεργούνται από περιφερειακές υπηρεσίες Υπουργείων, δύναται με κοινή απόφαση (κ.υ.α.) του Υπουργού Οικονομικών και του οικείου Υπουργού, οι ανωτέρω αρμοδιότητες να ανατίθενται στις κατά τόπο αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ίδιου νόμου διατάκτης είναι ο Υπουργός ή το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία ή τις οργανικές διατάξεις όργανο κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του φορέα του, αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του. Κύριος διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του απευθείας από τον προϋπολογισμό του φορέα του. Δευτερεύων διατάκτης είναι ο διατάκτης που αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος πιστώσεων, οι οποίες τίθενται στη διάθεσή του κατ’ εντολή του κύριου διατάκτη με επιτροπικό ένταλμα. Εν προκειμένω, σημειώνεται ότι ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάσει σε υφιστάμενα του υπηρεσιακά όργανα ορισμένες από τις αρμοδιοτήτες διατάκτη και όχι το σύνολο των αρμοδιοτήτων αυτών. Δηλαδή το όργανο στο οποίο μεταβιβάζεται μέρος αρμοδιοτήτων διατάκτη δύναται να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες εκτέλεσης προϋπολογισμού. Έτσι, π.χ. μπορεί να ανατεθεί στον προϊστάμενο επιχειρησιακής μονάδας η αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή και της υπογραφής συμβάσεων που αφορούν την κάλυψη των σχετικών αναγκών της συγκεκριμένης υπηρεσιακής μονάδας [βλ. σελ 1-3 της αριθμ. 2/45897/0026/14-06-2017 (Α.Δ.Α. 65ΟΦΗ-36Κ) εγκυκλίου μας]. γ. Με τις αριθμ. 1268/31-12-2016 (Β.347/2017) και 44827/21-06-2017 (Β.2191) κ.υ.α. ανατέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι προαναφερόμενες, στην παρ. Α.1.α. του παρόντος, αρμοδιότητες στις κατά τόπο αρμόδιες Δ.Υ.Ε.Ε. του Γ.Λ.Κ., για δαπάνες που διενεργούνται από τις δημόσιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ.) και από τις δημόσιες αρχές της δικαστικής λειτουργίας του Κράτους. 2. Με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α.147) προσαρμόσθηκε η εθνική νομοθεσία στο ενωσιακό δίκαιο περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων (άρθρα 1, παρ. 1). Ειδικότερα: 2 α. Στα άρθρα 3 έως 221 (Βιβλίο Ι) του νόμου θεσπίζονται κανόνες για τις διαδικασίες προγραμματισμού και σύναψης δημόσιων συμβάσεων για προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, έργα και διαγωνισμούς μελετών, που πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, από Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές (Κ.Α.Α.), στις οποίες ανήκει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρα 1, παρ. 2, 2, παρ. 1, περ. 1-14, 3, παρ. 1 και 2, καθώς και Προσάρτημα Α΄, Παράρτημα I). β. Στο άρθρο 6 ρυθμίζονται τα θέματα μεθόδων υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. Ο υπολογισμός της αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς Φ.Π.Α., που απαιτείται για την κάλυψη των σχετικών αναγκών της αναθέτουσας αρχής σε δωδεκάμηνη βάση. Ακόμα και αν μια αναθέτουσα αρχή αποτελείται από χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία για όλες τις χωριστές επιχειρησιακές μονάδες. Η επιλογή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε διάταξης του εν λόγω νόμου. Δηλαδή, η σύμβαση δεν κατατέμνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του νόμου, εκτός αν τούτο δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Ωστόσο, αν μία χωριστή επιχειρησιακή μονάδα είναι ανεξαρτήτως υπεύθυνη για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, η αξία των συμβάσεων μπορεί να υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης μονάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα κριτήρια υπαγωγής στην έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προς κάλυψη των αναγκών της. Με διαπιστωτική πράξη του καθ ύλην αρμόδιου οργάνου διοίκησης, εν προκειμένω του Υπουργού Δ.Δ.Α.Δ., ορίζονται οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες του Υπουργείου που πληρούν τα εν λόγω κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις (παρ. 1, 2, 3 και 11). γ. Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν σε συμβάσεις εργασίας υφίσταται ειδική εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νόμου [άρθρο 10, περ. (ζ)]. δ. Οι δημόσιες συμβάσεις για υγειονομικές και λοιπές υπηρεσίες του Προσάρτηματος Α΄, Παράρτημα XIV, υπάγονται στις διατάξεις της Ενότητας 1 «Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες» του Τμήματος IV «Ειδικά καθεστώτα Συμβάσεων» του Βιβλίου I του ανωτέρω νόμου. Για τη σχετική ανάθεση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 107110 και 122 του ίδιου νόμου (λ.χ. για τη δημοσίευση των σχετικών προκηρύξεων εφαρμόζονται οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις των άρθρων 107 και 122). ε. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει τα σχετικά με τον προγραμματισμό και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων θέματα με διαφορετικό τρόπο (άρθρο 377, παρ. 4). 3 στ. Κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016, εκδόθηκε η αριθ. 75555/289/06-07-2017 (Β.2336) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, με την οποία εξειδικεύτηκαν τα κριτήρια για το χαρακτηρισμό μιας υπηρεσίας ενός φορέα ως χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων της ή ορισμένων κατηγοριών αυτών, κατά την έννοια του 2 εδάφιου β` της ίδιας παραγράφου. Ειδικότερα, ως χωριστή επιχειρησιακή μονάδα νοείται η εκάστοτε διοικητική μονάδα η οποία πληροί, σωρευτικά, τα εξής χαρακτηριστικά: i) διαθέτει σημαντικό βαθμό αυτοτελούς διοικητικής ικανότητας, δηλαδή βάσει των οικείων διατάξεων σχεδιάζει, αποφασίζει, συνάπτει και υλοποιεί ανεξάρτητα δημόσιες συμβάσεις και ii) διαθέτει σημαντικό βαθμό δημοσιονομικής αυτοτέλειας δηλαδή έχει στη διάθεση της τις πιστώσεις που απαιτούνται για την σύναψη και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 3). Η αυτοτελής διοικητική ικανότητα της εκάστοτε επιχειρησιακής μονάδας τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν εντός της δομής της λειτουργεί τμήμα ή γραφείο προμηθειών ή έστω διεύθυνση, τμήμα ή γραφείο με αρμοδιότητες που σχετίζονται μεταξύ άλλων με το σχεδιασμό ή τη διενέργεια διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων και η υπογραφή της σύμβασης γίνεται από τον προϊστάμενο ή διοικητή της ανεξάρτητης επιχειρησιακής μονάδας. Σημαντικός βαθμός δημοσιονομικής αυτοτέλειας τεκμαίρεται ότι υφίσταται όταν σε όργανο της επιχειρησιακής μονάδας έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες διατάκτη για τη διαχείριση πιστώσεων ή η επιχειρησιακή μονάδα αποτελεί "ειδικό φορέα" της εκάστοτε υπηρεσίας στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, της Περιφέρειας, του Δήμου ή του νομικού προσώπου στο οποίο αυτή εντάσσεται οργανικά. Σημαντικός βαθμός δημοσιονομικής αυτοτέλειας τεκμαίρεται και για το δευτερεύοντα διατάκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 για συγκεκριμένες πιστώσεις και για κάθε κατηγορία δαπάνης Με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ήτοι ενδεικτικά του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή Πρόεδρου Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών, ορίζονται ως χωριστές επιχειρησιακές μονάδες οι διοικητικές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με την παρούσα. Η διαπιστωτική πράξη, περιλαμβάνει υποχρεωτικά κατ` ελάχιστον την αιτιολογημένη συνδρομή των ανωτέρω κριτηρίων και τεκμηρίων για τον χαρακτηρισμό μιας μονάδας ως επιχειρησιακής, το είδος των συμβάσεων βάσει του κωδικού του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (C.P.V.) και κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. 3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Σωφρονιστικού Κώδικα [ν. 2776/1999 (Α.291)], αν σε συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα (κράτησης) δεν 4 υπηρετεί μόνιμο υγειονομικό προσωπικό, οι ανάγκες καλύπτονται σε 24ωρη βάση με επισκέψεις εξωτερικών ιατρών και νοσοκόμων, που καλούνται από τον διευθυντή του καταστήματος και αμείβονται κατ` επίσκεψη από αυτόν. Οι συμβάσεις κατ` επίσκεψη ιατρών στα καταστήματα κράτησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, συνάπτονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και, της υγείας των κρατουμένων. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, υγείας και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης ύστερα από γνώμη του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου [σχετικές οι αριθμ. 2/81833/0022/20-122010 (Β.2258) και 2/532/0022/24-01-2002 (Β.106) κ.υ.α.). 4. Με τις διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: α. Ιδρύεται, με έδρα τη Νιγρίτα του Νομού Σερρών, το Γενικό Κατάστημα Κράτησης «Κεντρικής Μακεδονίας III, Β΄ Τύπου, που λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, στην οποία υπόκειται και το Τμήμα Οικονομικού [άρθρα 1 και 2 του π.δ. 63/2010 (Α.108)]. β. Στις ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού ανήκει και το προαναφερόμενο κατάστημα κράτησης. Το οικείο Τμήμα Οικονομικού έχει την αρμοδιότητα της διεκπεραίωσης όλων των διαχειριστικών και λογιστικών υποθέσεων του καταστήματος κράτησης [παρ. 17 και 17.2., περ. (β) του άρθρου 2, παρ. 2, περ. (δ) και 3.2, περ. (β) του άρθρου 27 του π.δ. 96/2017 (Α.136)]. γ. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.Ο.Υ.) του ίδιου Υπουργείου ανήκει η μέριμνα για τις προμήθειες που αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία του [περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 96/2017]. 5. Επιπλέον, με την αριθμ. 72923/29-10-2014 (Β.2895) απόφαση του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταβίβασε, μεταξύ άλλων, στους Προϊσταμένους των σωφρονιστικών, θεραπευτικών και ειδικών καταστημάτων κράτησης την αρμοδιότητα για «Τις αποφάσεις και όλα τα έγγραφα γενικά που απαιτούνται για την εκτέλεση προμηθειών κάθε είδους υλικού, μισθώσεων, εκμισθώσεων, αγορών, και εκποιήσεων ακινήτων ή προϊόντων και εκτέλεση εργασιών από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού ή ειδικών λογαριασμών, προς κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας της οποίας προΐστανται, πλην των πράξεων κύρωσης των πρακτικών τακτικών διαγωνισμών.» [περ. (3) του άρθρου 13]. Β. Από το συνδυασμό των ανωτέρω συνάγεται, κατά την άποψή μας, ότι: 1. Η σύμβαση για την παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών προς κάλυψη των σχετικών αναγκών του Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ αποτελεί σύμβαση υγειονομικών υπηρεσιών του ν. 4412/2016 και 5 υπάγεται στο ειδικό καθεστώς συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των διατάξεων των άρθρων 107-110 και 122 του ίδιου νόμου. 2. Αρμόδιο όργανο για τις ενέργειες εκτέλεσης προϋπολογισμού (διατάκτης), πλην της κύρωσης πρακτικού τακτικού διαγωνισμού, που αφορούν τη διενέργεια προμηθειών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών προς κάλυψη των σχετικών αναγκών του Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ, που βρίσκεται στη Νιγρίτα, είναι ο Προϊστάμενός του καταστήματος αυτού. Έτσι, ο εν λόγω προϊστάμενος, ως διοικητικό όργανο, είναι αρμόδιος και για την υπογραφή δημόσιας σύμβασης παροχής οδοντιατρικών (υγειονομικών) υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 3. Ωστόσο, οι διαδικασίες για τη σύναψη σύμβασης (π.χ. κατάρτιση και προώθηση για υπογραφή του σχεδίου σύμβασης) δεν είναι δυνατό να διενεργηθούν από το Τμήμα Οικονομικού του Καταστήματος Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΙ, παρά το ότι βάσει των οργανωτικών διατάξεων του οικείου Υπουργείου, το εν λόγω Τμήμα έχει την αρμοδιότητα της διεκπεραίωσης όλων των σχετικών διαχειριστικών και λογιστικών υποθέσεων του ανωτέρω καταστήματος. Και αυτό διότι, δεν έχει εκδοθεί, όπως ρητά απαιτείται από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρο 6 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 5 της αριθ. 75555/289/06-07-2017 κ.υ.α., η διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου κατά νόμο οργάνου με την οποία διαπιστώνεται ότι το εν λόγω κατάστημα κράτησης πληροί σωρευτικά τα κριτήρια δημοσιονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας (παράλειψη ουσιώδους τύπου), ώστε να υπαχθεί στην έννοια της χωριστής υπηρεσιακής μονάδας, ανεξαρτήτως υπεύθυνης για σύναψη συμβάσεων προς κάλυψη των αναγκών της. Συνεπώς, o έλεγχος, εκκαθάριση και εξόφληση της σχετικής δαπάνης δε δύναται να διενεργηθεί από τη Δ.Υ.Ε.Ε. στο Ν. Σερρών. 4. Επιπλέον, οι διαδικασίες για τη σύναψη της υπόψη σύμβασης δε δύναται να διενεργηθούν ούτε από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.Ο.Υ.) του ίδιου Υπουργείου, καθώς το Τμήμα αυτό είναι αρμόδιο αποκλειστικά και μόνο για τις προμήθειες που αφορούν την Κεντρική Υπηρεσία. 5. Επίσης, βάσει του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.), οι Δ.Υ.Ε.Ε. στους νομούς μπορούν να προβαίνουν στην ενταλματοποίηση και εξόφληση δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, για την κάλυψη αναγκών των περιφερειακών υπηρεσιών υπουργείων, μόνο εάν οι περιφερειακές υπηρεσίες αυτές αποτελούν ειδικούς φορείς του προϋπολογισμού ή εάν μεταφερθούν στους Προϊσταμένους τους (δευτερεύοντες διατάκτες) πιστώσεις με επιτροπικά εντάλματα. Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις (ειδικών φορέων και μεταφοράς πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα στους δευτερεύοντες διατάκτες μέσω του Ο.Π.Σ.Δ.Π.), οι κεντρικές 6 οικονομικές υπηρεσίες (Γ.Δ.Ο.Υ.) των Υπουργείων δεν δύνανται πλέον να προβούν σε καμία σχετική ενέργεια, ήτοι στη δέσμευση πίστωσης, στην ενταλματοποίηση και πληρωμή δαπανών. Γ. Κατόπιν τούτων, πρέπει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας για τη διαχείριση των οικονομικών, διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων του φορέα σας, να προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, προκειμένου να αρθούν οι υφιστάμενες δυσχέρειες. Δ. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίπτωση: 1. Kαθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες επί θεμάτων για την ενιαία εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων του Βιβλίου Ι (άρθρα 3-221) του ν. 4412/2016 (Α.147), που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, είναι πρωτίστως η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και η Διεύθυνση Υποστήριξης και Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-2, του ν. 4013/2011 (Α.204) και 58-59 του π.δ/τος 147/2017 (Α.192), αντίστοιχα. 2. Αρμόδια για την ορθή άσκηση των οικονομικών υποθέσεων ενός φορέα της Γενικής Κυβέρνησης είναι η οικονομική του υπηρεσία. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1) Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού (1) Οικονομικών 2) Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα (1) Δημοσιονομικής Πολιτικής 3) Γραφείο κ. Γενικής Διευθύντριας (1) Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων 5) Διεύθυνση Κατάρτισης και (5) Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων Με εντολή Αναπλ. Υπουργού Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΜΑΡΙΑ ΝΙΦΟΡΟΥ Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος του Αυτ. Γραφείου Γραμματείας και Αρχείου α.α. 7

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις