2/94863/ΔΛΓΚ/2018

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕπιστροφή αδιάθετων υπολοίπων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) και απόδοση τόκων τους, σε διακριτούς λογαριασμούς του Ε.Δ. που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, από 1.1.2019 και εφεξής ΑΔΑ: 62ΓΜΗ-ΥΟΙ
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΘΗ΢ΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ι) ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ΢ ΓΕΝΙΚΗ΢ ΚΤΒΕΡΝΗ΢Η΢ ΣMHMA : Β΄, Γ΄ Σαχ. Δ/νςη : Πανεπιςτθμίου 37, 10671 Ακινα Πληροφορίεσ : Μ. Καυκά, Π. Βαςιλόπουλοσ Σηλ. : 210 3338604, 210 3338627 FAX : 210 3338675 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.12.27 14:25:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 62ΓΜΗ-ΥΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΢ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ακινα, 27 Δεκεμβρίου 2018. Αρ. πρωτ. 2/94863/ΔΛΓΚ ΠΡΟ΢: Αποδζκτεσ Πίνακα Διανομήσ ΙΙ) ΔΙΕΤΘΤΝ΢Η ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η΢ ΚΑΙ ΢ΤΝΣΟΝΙ΢ΜΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ΢ ΔΗΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη Πληροφορίεσ Σηλ. FAX : : : : ΘΕΜΑ: «Επιςτροφι αδιάκετων υπολοίπων Χρθματικϊν Ενταλμάτων Προπλθρωμισ(Χ.Ε.Π.) και απόδοςθ τόκων τουσ, ςε διακριτοφσ λογαριαςμοφσ του Ε.Δ. που τθροφνται ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, από 1.1.2019 και εφεξισ.» Α) ΓΕΝΙΚΑ Εν όψει τθσ εφαρμογισ από 1-1-2019 του νζου Λογιςτικοφ Πλαιςίου ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ, το οποίο κεςπίςκθκε με το Π.Δ.54/2018 (Α.103) και προκειμζνου να απλοποιθκεί θ διαδικαςία λογιςτικισ καταγραφισ των επιςτροφϊν των αδιάκετων υπολοίπων των Χρθματικϊν Ενταλμάτων Προπλθρωμισ (Χ.Ε.Π.) που εκδίδονται από φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, με τισ διατάξεισ του άρκρου 70 του ν.4587/2018(Α218) αντικαταςτάκθκε το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 102 του Ν.4270/2014 (Αϋ 143), ωσ εξισ: «Από 1.1.2019 και εφεξισ, τυχόν αδιάκετο υπόλοιπο και ςυναφείσ τόκοι κατατίκενται, εντόσ τθσ αυτισ ωσ άνω προκεςμίασ, ςε διακριτοφσ λογαριαςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που τθροφνται ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.». Β) ΑΔΙΑΘΕΣΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ Χ.Ε.Π. Κατόπιν των ανωτζρω, από 1.1.2019 και εφεξισ, οι υπόλογοι των Χ.Ε.Π. που εκδίδονται από φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, δε κα επιςτρζφουν το τυχόν αδιάκετο υπόλοιπο αυτϊν ςτισ Δ.Ο.Υ, αλλά ςτο λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αρικ. 23/200556 «Ζςοδα από αδιάκετα υπόλοιπα ΧΕΠ» που τθρείται ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ με κωδικό IBAN: GR6801000230000000000200556. ΑΔΑ: 62ΓΜΗ-ΥΟΙ Στον ίδιο ωσ άνω λογαριαςμό του Ε.Δ. ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (Τ.τ.Ε.), από 1-1-2019 και μετά, κα επιςτρζφεται από τουσ υπολόγουσ και το τυχόν αδιάκετο υπόλοιπο των Χ.Ε.Π. που ζχουν εκδοκεί μζχρι τθ λιξθ του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ και για τα οποία δεν κα ζχει γίνει απόδοςθ λογαριαςμοφ μζχρι 31-12-2018. Στο αποδεικτικό κατάκεςθσ ι μεταφοράσ του αδιάκετου υπολοίπου ςτον ωσ άνω τραπεηικό λογαριαςμό, πρζπει να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του υπολόγου, ο αρικμόσ του Χ.Ε.Π. και το ζτοσ ζκδοςισ του. Το αποδεικτικό αυτό πλζον αντιςτοιχεί ςτο προβλεπόμενο ςτθν παρ. 9 του άρκρου 2 του Π.Δ.136/1998 (Αϋ107), τριπλότυπο είςπραξθσ Δ.Ο.Υ. και επιςυνάπτεται από τον υπόλογο ςτα δικαιολογθτικά τακτοποίθςθσ του εντάλματοσ. Στθν περίπτωςθ που το προϊόν του Χ.Ε.Π. επιτρζπεται να κατατίκεται ςε τραπεηικό λογαριαςμό άλλου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, ωσ ενταςςόμενο ςτισ περιοριςτικά οριηόμενεσ εξαιρζςεισ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ υποπαραγράφου Βϋ, τθσ παραγράφου 1 τθσ αρικ. 2/ 82198/ΔΛΔ/24-12-2015 Απόφαςθσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ2866), ςφμφωνα με τθν παρ. 6 αυτισ, και εφόςον ο υπόλογοσ επιβαρυνκεί με τθν καταβολι προμικειασ ι με άλλα τραπεηικά ζξοδα κατά τθ μεταφορά του υπολοίπου του ςτθν Τ.τ.Ε., τότε το ποςό των εν λόγω εξόδων κεωρείται τμιμα τθσ δαπάνθσ για τθν οποία εκδόκθκε το Χ.Ε.Π., ςυνεπϊσ βαρφνει το προϊόν του Χ.Ε.Π., και ωσ εκ τοφτου εκπίπτει από το αδιάκετο υπόλοιπο αυτοφ. Το οικείο τραπεηικό παραςτατικό επιςυνάπτεται από τον υπόλογο ςτα δικαιολογθτικά τακτοποίθςθσ του εντάλματοσ, ωσ αποδεικτικό πλθρωμισ των τραπεηικϊν εξόδων. Εάν το ποςό των τραπεηικϊν εξόδων υπερβαίνει το αδιάκετο υπόλοιπο του Χ.Ε.Π., τότε το υπερβάλλον ποςό των εξόδων καλφπτεται ςυμπλθρωματικά με τθν ζκδοςθ τακτικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ με δικαιοφχο τον υπόλογο. Γ) ΑΠΟΔΟ΢Η ΣΟΚΩΝ Χ.Ε.Π. Το ποςό των τόκων που προζρχεται από τθν κατάκεςθ του προϊόντοσ του Χ.Ε.Π. ςε τραπεηικό λογαριαςμό αποδίδεται, ςε εφαρμογι τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ διάταξθσ, ςτο λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αρικ. 23/200545 «Τόκοι τοποκετιςεων» που επίςθσ τθρείται ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, με κωδικό IBAN: GR7401000230000000000200545. Στο αποδεικτικό μεταφοράσ των τόκων ςτον ωσ άνω τραπεηικό λογαριαςμό, πρζπει να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του υπολόγου, ο αρικμόσ του Χ.Ε.Π. και το ζτοσ ζκδοςισ του. Το αποδεικτικό αυτό πλζον αντιςτοιχεί ςτο προβλεπόμενο ςτθν παρ. 9 του Π.Δ.136/1998 2 ΑΔΑ: 62ΓΜΗ-ΥΟΙ τριπλότυπο είςπραξθσ Δ.Ο.Υ. και επιςυνάπτεται από τον υπόλογο ςτα δικαιολογθτικά τακτοποίθςθσ του εντάλματοσ. Στθν περίπτωςθ που το προϊόν του Χ.Ε.Π. επιτρζπεται να κατατίκεται ςε τραπεηικό λογαριαςμό άλλου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, ςφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν (αρικ. 2/ 82198/ΔΛΔ/24-12-2015 ΦΕΚ Βϋ 2866) και εφόςον ο υπόλογοσ επιβαρυνκεί με τθν καταβολι προμικειασ ι με άλλα τραπεηικά ζξοδα κατά τθ μεταφορά των τόκων ςτθν Τ.τ.Ε., τότε το ποςό των εν λόγω εξόδων εκπίπτει από το ποςό των αποδοτζων τόκων. Το οικείο τραπεηικό παραςτατικό επιςυνάπτεται από τον υπόλογο ςτα δικαιολογθτικά τακτοποίθςθσ του Χ.Ε.Π., ωσ αποδεικτικό πλθρωμισ των τραπεηικϊν εξόδων. Εάν το ποςό των τραπεηικϊν εξόδων υπερβαίνει το ποςό των αποδοτζων τόκων του Χ.Ε.Π., τότε το υπερβάλλον ποςό των εξόδων καλφπτεται ςυμπλθρωματικά με τθν ζκδοςθ τακτικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ με δικαιοφχο τον υπόλογο. Τζλοσ, οι Γ.Δ.Ο.Υ., ωσ αποδζκτεσ τθσ παροφςασ εγκυκλίου, παρακαλοφνται όπωσ μεριμνιςουν για τθν πιςτι εφαρμογι τθσ από τισ Υπθρεςίεσ του οικείου Φορζα, κακϊσ και για τθν κοινοποίθςι τθσ ςε όλουσ τουσ φορείσ και όλεσ τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ που αποτελοφν ειδικοφσ φορείσ του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου τουσ και λειτουργοφν με αυτόνομθ οικονομικι Υπθρεςία. Ο Αναπληρωτήσ Τπουργόσ Οικονομικών Γεώργιοσ Χουλιαράκησ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Αποδέκηες για ενέργεια 1. 2. 3. Προεδρία τθσ Δθμοκρατίασ Ακριβζσ Αντίγραφο Υπθρεςία Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υποκζςεων Ο Προϊςτάμενοσ του Αυτοτελοφσ Όλα τα Υπουργεία Γραφείου Γραμματείασ & Αρχείου α) Γραφεία Υπουργϊν β) Γραφεία Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν γ) Γραφεία Υφυπουργϊν δ) Γραφεία Γενικϊν Γραμματζων ε) Γραφεία Προϊςταμζνων Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν / Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν / Οικονομικϊν Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςε όλεσ τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ που αποτελοφν ειδικοφσ φορείσ του προχπολογιςμοφ τουσ και τισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ) ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΛΣ α) Γραφεία Αρχθγϊν β) ΓΔΟΣΥ, Διευκφνςεισ Οικονομικοφ 3 ΑΔΑ: 62ΓΜΗ-ΥΟΙ 4. 5. 6. 7. Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων Γενικι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων Διεφκυνςθ Ειςπράξεων Πανεπιςτθμίου 20 Τ.Κ. 106 72 Ακινα (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςε όλεσ τισ Δ.Ο.Υ.) Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ α) Γραφεία αςκοφντων κακικοντα Γενικϊν Γραμματζων β) Γενικζσ Διευκφνςεισ Εςωτερικισ Λειτουργίασ (με τθν υποχρζωςθ να τθν κοινοποιιςουν ςτισ Διευκφνςεισ Οικονομικοφ αρμοδιότθτάσ τουσ) Ελεγκτικό Συνζδριο (με τθν παράκλθςθ να κοινοποιθκεί ςτισ υπθρεςίεσ Επιτρόπου) Κοινοποίηζη 1. Όλεσ οι Δθμοςιονομικζσ Υπθρεςίεσ Εποπτείασ και Ελζγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) 2. Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ Διεφκυνςθ Εργαςιϊν Δθμοςίου Τμιμα Σχζςεων με το Δθμόςιο Ε. Βενιηζλου 21 Τ.Κ. 102 50, Ακινα Εζωηερική Διανομή 1. Γραφείο Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν κ. Γ. Χουλιαράκθ 2. Γραφείο Γεν. Γραμματζα Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ κ. Κ. Σπθλιωτόπουλου 3. Γραφείο Γεν. Διευκφντριασ Θθςαυροφυλακίου και Δθμοςιονομικϊν Κανόνων κ. Σ. Μθλιάκου 4. Δ/νςθ Κατάρτιςθσ και Συντονιςμοφ Εφαρμογισ Δθμοςιονομικϊν Κανόνων 5. Δ/νςθ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 6. Τμιματα Αϋ, Βϋ, Γϋ,Δϋ, Εϋ 4 ΑΔΑ: 62ΓΜΗ-ΥΟΙ 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις