10735/651/2012

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων

ΦΕΚ: 2656/B/201910735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 www.docman.gr 10735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: 1. Του ν. 3325/05 (ΦΕΚ Α΄ 68) 8 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 2. Του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) «Απλοποίηση της αδειο-δότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 3. Του αρ. 14 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄90) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις». 4. Του αρ. 22 του ν. 1682/1987 (ΦΕΚ Α΄ 14) «Μέσα και Όργανα Αναπτυξιακής Πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις». 5. Του Π.Δ. 78/2006 (ΦΕΚ Α΄80) «Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 6. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 7. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 8. Toυ Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». 9. Του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ Α΄ 96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ Α 172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ Α 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/89 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του άρθρου 21 του Ν. 2367/95 (ΦΕΚ Α 261) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 182/2005 (ΦΕΚ Α 230) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης». 1 10735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 www.docman.gr 10. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 11. Της υπ’ αριθμ. 30376/Δ106721/2012 (ΦΕΚ Β΄2094) απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά». 12. Της υπ’ αρ. Οικ. 16289/330 (ΦΕΚ 987/Β΄27-05-1999) Κοινή Υπουργική απόφαση «Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπο πίεση». Β. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται 8 δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στην κατασκευή, στην εγκατάσταση και στις απαιτήσεις για τους χώρους εγκατάστασης, στην πρώτη θέση σε λειτουργία, στην επίβλεψη της λειτουργίας, στη συντήρηση και στον έλεγχο, των εξοπλισμών υπό πίεση που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την αποθήκευση ατμού ή υπέρθερμου νερού και που στη συνέχεια της παρούσης θα αναφέρονται ως ατμολέβητες. Εξαιρούνται των διατάξεων της παρούσης οι λέβητες πλοίων. Ατμολέβητες που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις τις σχετικές με το χειρισμό των ατμολεβή-των, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/05) και του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄ 143), επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν ελεύθερα. Ορισμοί: 1. Εγκατάσταση: Η εγκατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ενός ατμολέβητα στο χώρο στον οποίο θα λειτουργήσει. 2. Πρώτη θέση σε λειτουργία: Η για πρώτη φορά λειτουργία ενός ατμολέβητα στο χώρο λειτουργίας του. 3. Καινούριος ατμολέβητας: ο ατμολέβητας που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. 4. Επίβλεψη λειτουργίας: Η ασκούμενη από αρμόδιο πρόσωπο επίβλεψη της λειτουργίας ενός ατμολέβητα, ώστε να ελέγχονται οι συνθήκες και να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία αυτού. 5. Χειρισμός: Ενέργειες ασκούμενες από αρμόδιο πρόσωπο το οποίο φέρει την ευθύνη για την καθημερινή, ασφαλή λειτουργία του ατμολέβητα. 6. Συντήρηση: Οι ασκούμενες από αρμόδιο πρόσωπο εργασίες επιθεώρησης, επιδιόρθωσης και αντικατάστασης, όπως απαιτείται, εξαρτημάτων του ατμολέβητα, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του. 2 10735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 www.docman.gr 7. Ομάδα ατμολεβήτων: Δύο ή περισσότεροι ατμολέβητες εγκατεστημένοι στον ίδιο χώρο. 8. Επισκευή: Κάθε εργασία αντικατάστασης ή στεγανοποίησης μερών υπό πίεση. 9. Μετασκευή: Κάθε τροποποίηση του ατμολέβητα, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη συμμόρφωση αυτού προς τις βασικές απαιτήσεις του σχεδιασμού του ή προς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χρήση του. 10. Αναγνωρισμένος Φορέας: Αναγνωρισμένος φορέας με απόφαση της Διεύθυνσης Ποιότητας για την εφαρμογή της παρούσης ή ήδη κοινοποιημένος φορέας κατά την Οδηγία 97/23/ΕΚ. 8 11. Ελεγκτής: Πρόσωπο που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί τεχνικών επαγγελμάτων και επαγγελματικών δικαιωμάτων έχει το αντίστοιχο δικαίωμα ελέγχου των ατμολεβήτων, ή η αδειοδοτούσα αρχή εφόσον διαθέτει το κατάλληλο προς τούτο προσωπικό, ή αναγνωρισμένος φορέας για την εφαρμογή της παρούσης. Άρθρο 2 Υποχρεώσεις κατασκευαστών ατμολεβήτων 1. Οι ατμολέβητες πρέπει να κατασκευάζονται ή να μετασκευάζονται από κατασκευαστικούς οίκους ή εργοστάσια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης Οικ. 16289/330/99 (ΦΕΚ 987Β) με την οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 97/23/ΕΚ. 2. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν προμηθεύει τον καυστήρα μαζί με τον ατμολέβητα, οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον αγοραστή σχετικά με τους τύπους των καυστήρων που είναι κατάλληλοι για το συγκεκριμένο τύπο ατμολέβητα. Άρθρο 3 Κατάταξη ατμολεβήτων σε κατηγορίες 1. Οι ατμολέβητες και οι ομάδες ατμολεβήτων, όσον αφορά τις απαιτήσεις εγκατάστασης και επίβλεψης, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. 2. Η κατάταξη αυτή βασίζεται στο γινόμενο PS*V, όπου, σύμφωνα και με την Κοινή Υπουργική απόφαση 16289/330/99 (ΦΕΚ 987Β), PS η μέγιστη πίεση λειτουργίας για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός και V ο εσωτερικός όγκος κάθε διαμερίσματος, περιλαμβανομένου του όγκου των στομίων έως την πρώτη σύνδεση, αφαιρουμένου του όγκου των μόνιμων εσωτερικών στοιχείων. 3. Σε περίπτωση ομάδας ατμολεβήτων, η κατηγοριοποίηση της εγκατάστασης προκύπτει από τον ατμολέβητα με το μεγαλύτερο γινόμενο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 4. Στην πρώτη (Α) κατηγορία υπάγονται ατμολέβητες και ομάδες ατμολεβήτων, για τους οποίους το παραπάνω γινόμενο PS*V υπερβαίνει τον αριθμό 40.000 bar. lt και στην τρίτη (Γ) κατηγορία όταν το γινόμενο δεν υπερβαίνει τον αριθμό 10.000 bar.lt και ο όγκος δεν 3 10735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 www.docman.gr υπερβαίνει τα 1.000lt. Όλες οι ενδιάμεσες περιπτώσεις υπάγονται στη δεύτερη (Β) κατηγορία. 5. Οι προθερμαντήρες ύδατος και οι υπερθερμαντήρες θεωρούνται ενιαία μέρη του ατμολέβητα, ακολουθούν την αντίστοιχη κατάταξη και υπόκεινται στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ 987Β). Άρθρο 4 Εγκατάσταση ατμολεβήτων 1. Η συναρμολόγηση και η πρώτη θέση σε λειτουργία ενός ατμολέβητα που ήδη 8 λειτουργούσε σε άλλη θέση πρέπει να γίνεται με την ευθύνη προσώπου που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει το αντίστοιχο δικαίωμα, γεγονός που θα βεβαιώνεται με αντίστοιχη βεβαίωση. 2. Η σύνδεση του ατμολέβητα με κατάλληλα συστήματα τροφοδότησης με νερό, καθώς και με το δίκτυο παροχής ατμού της μονάδας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με μελέτη και ευθύνη προσώπου που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία έχει το αντίστοιχο δικαίωμα. 3. Οι ατμολέβητες Α΄ και Β΄ κατηγορίας, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 3, πρέπει να εγκαθίστανται υποχρεωτικά μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο λεβητοστάσιο, εκτός από ειδικές περιπτώσεις ατμολεβήτων μεγάλου μεγέθους ή ειδικής κατασκευής, οι οποίοι μπορούν να εγκατασταθούν σε υπαίθριο χώρο. 4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση ατμολεβήτων των ανωτέρω κατηγοριών, σε υπόγειο του οποίου το δάπεδο βρίσκεται σε στάθμη κάτω του ενός μέτρου από το φυσικό έδαφος ή το πεζοδρόμιο γύρω από το λεβητοστάσιο. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων ατμολεβήτων Α΄ και Β΄ κατηγορίας σε όροφο ή σε ισόγειο κάτω από το οποίο υπάρχει υπόγειο μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών πρέπει να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και στατικός υπολογισμός του φέροντος τον ατμολέβητα οργανισμού, εγκεκριμένος από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία στον οποίον οι συντελεστές ασφαλείας λαμβάνονται προσαυξημένοι κατά 50%. 5. Το λεβητοστάσιο πρέπει να κατασκευάζεται από άκαυστα υλικά, να έχει επαρκείς διαστάσεις για την άνετη και ασφαλή εκτέλεση όλων των εργασιών στον ατμολέβητα, να φωτίζεται και να αερίζεται επαρκώς και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 6. Ο τοίχος, ο οποίος περιβάλλει το λεβητοστάσιο, πρέπει να είναι καλής και επιμελημένης κατασκευής με ελάχιστο πάχος 0,30 μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα. 7. Το ελάχιστο ύψος του λεβητοστασίου σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο των 5 μέτρων για ατμολέβητες Α΄ κατηγορίας και των 4 μέτρων για ατμολέβητες Β΄ κατηγορίας. Στις ως άνω περιπτώσεις, για την άνετη επίβλεψη και συντήρηση του ατμολέβητα, πάνω από το ψηλότερο σημείο του ατμολέβητα πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος ύψους 1,80 μ. 8. Μεταξύ του ατμολέβητα και του τοίχου του λεβητοστασίου πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος (διάδρομος) με πλάτος 1,20 μέτρα τουλάχιστον για ατμολέβητες Α΄ κατηγορίας και 1,00 μέτρο για ατμολέβητες Β΄ κατηγορίας. 4 10735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 www.docman.gr 9. Οι εξώστες επιθεωρήσεως που βρίσκονται στους ατμολέβητες πρέπει να φωτίζονται καλά, να είναι προσιτοί και να περιβάλλονται με κιγκλίδωμα. Το δάπεδο του λεβητοστασίου πρέπει να είναι επιστρωμένο με σκυροκονίαμα, να έχει γίνει επάλειψη με τσιμεντοκονία ή άλλο άκαυστο υλικό και να έχει επαρκή κλίση για την αποχέτευση των νερών. 10. Η στέγη του λεβητοστασίου πρέπει να είναι ελα-φράς κατασκευής και να μην υπάρχει πάνω από αυτήν χώρος στον οποίο να εκτελείται εργασία για την οποία απαιτείται η συνεχής ύπαρξη προσωπικού. 11. Ατμολέβητες της Γ΄ κατηγορίας δεν είναι απαραίτητο να εγκαθίστανται μέσα σε ιδιαίτερο λεβητοστάσιο, η εγκατάσταση όμως αυτών θα πρέπει να αφήνει επαρκή χώρο γύρω από κάθε ατμολέβητα, για την ευχερή επίβλεψη 8 και συντήρηση αυτού. 12. Οι ατμολέβητες πρέπει να εφοδιάζονται με κατάλληλη καπνοδόχο καλής κατασκευής και με επαρκείς διαστάσεις. Η καπνοδόχος πρέπει να έχει ολικό ύψος ανάλογο με τον απαιτούμενο ελκυσμό για πλήρη και κανονική καύση του καυσίμου στην εστία του ατμολέβητα. Το ύψος της καπνοδόχου πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο ύψος των στεγών κατοικιών ή άλλων χώρων πλησίον του λεβητοστασίου τουλάχιστον κατά 5 μέτρα. 13. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ατμολέβητα της Α΄ κατηγορίας σε απόσταση μικρότερη των 2,50 μέτρων από χώρο που χρησιμοποιείται ως κατοικία, γραφείο και εν γένει για τη συνεχή παραμονή ατόμων προς εργασία ή ξεκούραση. 14. Απαγορεύεται η τοποθέτηση υπαίθριου ατμολέβητα σε απόσταση μικρότερη από 30μ. από ξένη ιδιοκτησία ή χώρο που χρησιμοποιείται ως κατοικία, γραφείο και εν γένει για τη συνεχή παραμονή ατόμων προς εργασία ή ξεκούραση. 15. Η αποθήκευση των καυσίμων γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο εκτός λεβητοστασίου. Η αποθήκευση καυσίμων μέσα στο λεβητοστάσιο ή πάνω από αυτό απαγορεύεται με εξαίρεση την δεξαμενή ημερήσιας κατανάλωσης υγρών καυσίμων. 16. Η εγκατάσταση του ατμολέβητα να προνοεί ώστε σε περίπτωση εκροής ατμού ή θερμού ύδατος από τα ασφαλιστικά του ατμολέβητα ή από αποπήλωση (στρα-τσώνα), να περιοριστούν στο ελάχιστο οι συνέπειες πιθανού ατυχήματος. 17. Απαγορεύεται η εκτέλεση στο χώρο του λεβητοστασίου εργασιών που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του ατμολέβητα. 18. Ο χώρος του λεβητοστασίου πρέπει να διατηρείται καθαρός και δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σε αυτόν υλικών ή αντικειμένων, όπως εύφλεκτα υλικά, η παρουσία των οποίων μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια του χώρου. 5 10735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 www.docman.gr «19. Η εγκατάσταση του λεβητοστασίου πρέπει να καλύπτεται από κατάλληλο πιστοποιητικό πυρασφάλειας.» 1 Άρθρο 5 Πρώτη θέση σε λειτουργία Για την πρώτη θέση σε λειτουργία ατμολέβητα, πρέπει να εκδίδεται από ελεγκτή, πιστοποιητικό παραλαβής, σύμφωνα με την κάτωθι διαδικασία. 1. Για ατμολέβητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Οικ. 16289/330/99 (ΦΕΚ 987Β). 8 Ο ελεγκτής: α) θα επιβεβαιώνει ότι ο ατμολέβητας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης Οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ 987Β) και β) θα πιστοποιεί ότι και η εγκατάσταση του ατμολέβητα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της παρούσης. γ) αν ο ατμολέβητας δεν είναι καινούργιος θα επιθεωρεί τον ατμολέβητα, θα ελέγχει τις ασφαλιστικές διατάξεις εν λειτουργία και θα εκτελεί υδραυλική δοκιμασία εάν έχει παρέλθει η περίοδος περιοδικού ελέγχου. Ειδικότερα, όσον αφορά στην επιβεβαίωση των απαιτήσεων της κοινής υπουργικής απόφασης Οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ 987Β), ο ελεγκτής οφείλει να ελέγχει: α) την ύπαρξη της σήμανσης CE, τη διαθεσιμότητα και το περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης, καθώς και ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την επίθεση της σήμανσης CE. β) την αντιστοίχηση των στοιχείων της δήλωσης συμμόρφωσης προς τον συγκεκριμένο ατμολέβητα γ) ότι ο ατμολέβητας φέρει τις επισημάνσεις που προβλέπονται στην παρ. 3.3 του παραρτήματος I της κοινής υπουργικής απόφασης 16289/330 (ΦΕΚ 987/Β/27-5-99), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. 1Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018- ΦΕΚ: 6210/B/2019 άρθρο 18: -Άρθρο 18 Καταργούμενες Διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται: α) Οι διατάξεις της αριθμ. Φ.15/οικ.1589/104/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν.3325/2005 (Α΄ 68) και σε λοιπές δραστηριότητες» (Β΄ 90), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με την αριθμ. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Φ 15/οικ. 1589/104/27.1.2006 (ΦΕΚ 90 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές − βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια» (Β΄ 977) και την αριθμ. οικ. 12997/145/Φ.15/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας - Επέκταση απαλλαγής πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας» (Β΄ 3284), μόνο αναφορικά με τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες που υπάγονται στην παρούσα. Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ για τις δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. β) Το εδ.(α) της παρ.63 της αριθμ. 3021/19/6/1986 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 847), καθώς και κάθε προγενέστερη γενική ή ειδική διάταξη ή ερμηνευτική εγκύκλιος που αντίκειται στην παρούσα. γ) Η παρ. 19 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ.10735/651/2012 (Β΄ 2656) υπουργικής απόφασης. 6 10735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 www.docman.gr δ) ότι ο ατμολέβητας συνοδεύεται από τις οδηγίες λειτουργίας που προβλέπονται στην παρ. 3.4 του παραρτήματος I της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. 2. Για ατμολέβητες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Οικ. 16289/330/99 (ΦΕΚ 987Β). Ο ιδιοκτήτης του ατμολέβητα προσκομίζει σε κοινοποιημένο φορέα το φάκελο σχεδιασμού, υπογεγραμμένο από μηχανολόγο μηχανικό ή κατάλληλο κατασκευαστή ατμολεβήτων. Ο φάκελος σχεδιασμού κατά ελάχιστο περιλαμβάνει: • Σχέδια κατασκευής • Συνθήκες λειτουργίας 8 • Μελέτη αντοχής • Στοιχεία υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, πιστοποιητικά κατασκευαστή, πιστοποιητικά μη καταστρεπτικών ελέγχων και πιστοποιητικά δοκιμών. • Οδηγίες λειτουργίας Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω είναι υποχρεωτική η αντίστροφη σχεδίαση από αντίστοιχης κατηγορίας κατασκευαστή ατμολεβήτων. Ο κοινοποιημένος φορέας εξετάζει το φάκελο και επιθεωρεί τον ατμολέβητα, ελέγχει τις ασφαλιστικές διατάξεις εν λειτουργία, εκτελεί υδραυλική δοκιμασία εάν έχει παρέλθει η περίοδος περιοδικού ελέγχου και πιστοποιεί ότι και η εγκατάσταση του ατμολέβητα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 της παρούσης. 3. Κατόπιν των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, εκδίδεται πιστοποιητικό παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται: α) Η θέση εγκατάστασης και ο ιδιοκτήτης του ατμολέβητα β) Τα χαρακτηριστικά του ατμολέβητα γ) Η κατηγορία του ατμολέβητα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. δ) Η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τα οκτώ (8) έτη. 4. Ο ιδιοκτήτης του ατμολέβητα διατηρεί φάκελο στον οποίο τηρούνται τα πιστοποιητικά και οι εκθέσεις δοκιμών και ελέγχων του ατμολέβητα. Άρθρο 6 Επίβλεψη της λειτουργίας των Ατμολεβήτων Η επίβλεψη, συντήρηση, επισκευή, χειρισμός, συντήρηση και εγκατάσταση των ατμολεβήτων θα γίνεται από πρόσωπα που έχουν αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τις 7 10735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 ισχύουσες εκάστοτε δικαιωμάτων. διατάξεις περί τεχνικών επαγγελμάτων www.docman.gr και επαγγελματικών Ο επιβλέπων τη λειτουργία του ατμολέβητα οφείλει: 1. Να μεριμνά ώστε να τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας του ατμολέβητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης. 2. Να μεριμνά ώστε ο ατμολέβητας να τροφοδοτείται με νερό κατάλληλης ποιότητας, του οποίου οι αντίστοιχες τιμές θα πρέπει να ελέγχονται, σύμφωνα με πρόγραμμα το οποίο καταρτίζει και οι οποίες να καταχωρούνται στο ημερολόγιο του ατμολέβητα. 8 3. Να μεριμνά ώστε σε εύκολα ορατό σημείο εντός του λεβητοστασίου να αναρτάται πινακίδα, αναγράφουσα με τρόπο ευκρινή τις σημαντικές οδηγίες λειτουργίας του ατμολέβητα, με έμφαση στην παρακολούθηση του εξοπλισμού ελέγχων και περιορισμού. 4. Να καταρτίζει και να μεριμνά ώστε να εφαρμόζεται το πρόγραμμα συντήρησης του ατμολέβητα, όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσης. Άρθρο 7 Ημερολόγιο λειτουργίας ατμολέβητα 1. Για κάθε ατμολέβητα πρέπει να υπάρχει και να τηρείται ειδικό ημερολόγιο όπου αναγράφονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με πρόγραμμα το οποίο καταρτίζει ο επιβλέπων τη λειτουργία του ατμολέβητα, ο οποίος φέρει και την ευθύνη τήρησής του, μετρήσεις και ενδείξεις από τον ατμολέβητα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του εκάστοτε κατασκευαστή. 2. Στο ημερολόγιο του ατμολέβητα αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι στοιχεία: Ημερομηνία, Ώρες λειτουργίας, Πίεση λειτουργίας ατμού, Σκληρότητα και η Ενεργός Οξύτης (pΗ) νερού, πίεση στην έξοδο της αντλίας τροφοδοσίας νερού, θερμοκρασία καυσαερίων και δείκτης αιθάλης, καθώς και πληροφορίες σχετικές με την καθημερινή κατάσταση λειτουργίας του ατμολέβητα. 3. Στο ημερολόγιο του ατμολέβητα αναγράφονται επίσης τα στοιχεία των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της παρούσης. 4. Το ημερολόγιο πρέπει να είναι στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και του φορέα πιστοποίησης και να διατηρείται τουλάχιστον μέχρι τον επόμενο έλεγχο του ατμολέβητα. Άρθρο 8 Συντήρηση των Ατμολεβήτων 1. Η συντήρηση του ατμολέβητα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σύμφωνα με πρόγραμμα το οποίο καταρτίζει ο επιβλέπων τη λειτουργία του ατμολέβητα, ο οποίος φέρει και την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος συντήρησης. 8 10735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 www.docman.gr 2. Ο επιβλέπων τη λειτουργία του ατμολέβητα οφείλει να διατηρεί βιβλίο συντηρήσεων και επισκευών στο οποίο θα περιγράφεται κάθε φορά το είδος των εργασιών οι οποίες έγιναν στον ατμολέβητα ή στον εξοπλισμό που είναι συναρμολογημένος επάνω σε αυτόν (π.χ. ρύθμιση καυστήρα). Στο εν λόγω βιβλίο θα καταχωρούνται επίσης κάθε είδους υλικά που χρησιμοποιούνται (π.χ. ανταλλακτικά) καθώς και τα πιστοποιητικά αυτών. Άρθρο 9 Επανέλεγχος ατμολεβήτων 8 (α) Ο επανέλεγχος των ατμολεβήτων διενεργείται από ελεγκτή με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ατμολέβητα και εκτελείται στις κατωτέρω περιπτώσεις: 1. Όταν ο ατμολέβητας επισκευάζεται ή ελέγχεται περιοδικά, σύμφωνα με τα διαστήματα που προβλέπονται στην κατωτέρω παράγραφο (γ). Κατά τον επανέλεγχο ο φορέας: • ελέγχει την ύπαρξη πιστοποιητικού παραλαβής • επιθεωρεί τον ατμολέβητα • ελέγχει τις ασφαλιστικές διατάξεις εν λειτουργία και • εκτελεί υδραυλική δοκιμασία εάν λήγει η περίοδος περιοδικού ελέγχου. Η υδραυλική δοκιμή εκτελείται σε πίεση μεγαλύτερη της πίεσης λειτουργίας, ως ακολούθως: • Για ατμολέβητες που φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. • Για ατμολέβητες που δεν φέρουν τη σήμανση CE, ή όταν δεν υπάρχουν οδηγίες του κατασκευαστή, μέχρι 50% μεγαλύτερη της πίεσης λειτουργίας του ατμολέβητα κατά την κρίση του ελεγκτή και με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της αρχικής πίεσης δοκιμής, όταν για πρώτη φορά δοκιμάστηκε ο ατμολέβητας. 2. Σε περίπτωση αλλαγής καυστήρα. Στην περίπτωση αυτή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή του ατμολέβητα, όπου είναι διαθέσιμες, ή όπου δεν είναι διαθέσιμες εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο φάκελο σχεδιασμού και εκτελούνται οι εργασίας της ανωτέρω παραγράφου 1. (β) Μετά τη διενέργεια επανελέγχου, εκδίδεται έκθεση ελέγχου η οποία συμπεριλαμβάνει ενδεχόμενες παρατηρήσεις, σχετικές με την ασφαλή λειτουργία του ατμολέβητα. Μετά την άρση των ως άνω παρατηρήσεων, εκδίδεται πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα εξής: • Τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Παραλαβής. • Πληροφορίες για την υδραυλική δοκιμή, εάν έχει διενεργηθεί. • Στοιχεία όλων των ελέγχων που διενεργήθηκαν 9 10735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 www.docman.gr • Δήλωση σχετικά με την ασφαλή λειτουργία του ατμολέβητα • Ημερομηνία, υπογραφή και στοιχεία του ελεγκτή. (γ) Η περίοδος επανελέγχου ορίζεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό παραλαβής ή ελέγχου, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα οκτώ (8) έτη. Ειδικότερα, για ατμολέβητες κατηγορίας Α, Β και Γ και ηλικίας 0 έως 16 έτη η περίοδος επανελέγχου δεν μπορεί να ξεπερνά τα οκτώ (8) έτη. Για ατμολέβητες κατηγορίας Α, Β και Γ και ηλικίας 17 έως 25 έτη η περίοδος επανελέγχου δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία (3) έτη. Για ατμολέβητες κατηγορίας Β και Γ και ηλικίας 26 έτη και άνω η περίοδος επανελέγχου δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία (3) έτη και για ατμολέβητες κατηγορίας Α και ηλικίας 26 ετών και άνω η περίοδος 8 επανελέγχου δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα (1) έτος. (δ) Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται το ημερολόγιο του ατμολέβητα ή ότι έχουν γίνει επισκευές οι οποίες δεν αναφέρονται στο βιβλίο επισκευών και συντηρήσεων, στη διαδικασία του ελέγχου πρέπει να προστίθενται και μη καταστροφικοί έλεγχοι σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα της Σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ-12953 περί ατμολεβήτων και της Σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ-12952 περί υδραυλωτών ατμο-λεβήτων, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν. (ε) Σε περίπτωση μετασκευής, ο ιδιοκτήτης του ατμολέβητα οφείλει να εφαρμόσει τις απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης 16289/330/1999. (στ) Για ατμολέβητες άνω των 26 ετών λειτουργίας, προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας τους, εκτελείται, από ελεγκτή, λεπτομερής έλεγχος του ατμολέβητα και αναλόγως εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου. Άρθρο 10 Κυρώσεις Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσης απόφασης επιβάλλονται με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής, όπως αυτή εκάστοτε ορίζεται, πρόστιμα από χίλια (1.000) μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ ή/και η διακοπή λειτουργίας του ατμολέβητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Με τη διαπίστωση της παράβασης, η Αδειοδοτούσα Αρχή: • Αν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος Α της παρούσης, από την παράβαση δημιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια των εργαζομένων ή των περιοίκων, διακόπτει τη λειτουργία του ατμολέβητα, έως ότου υπάρξει άρση της παράβασης, και επιβάλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου συναρτάται από την Κατηγορία του ατμολέβητα, τη χρονική διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και το ιστορικό της επιχείρησης, όσον αφορά σε προηγούμενες παραβάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος Β της παρούσης. ή • Θέτει εύλογη προθεσμία για την άρση της παράβασης και επιβάλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου συναρτάται από την Κατηγορία του ατμολέβητα, τη χρονική διάρκεια και τη 10 10735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 www.docman.gr σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και το ιστορικό της επιχείρησης, όσον αφορά σε προηγούμενες παραβάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παραρτήματος Β της παρούσης. Σε περίπτωση που η τεθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η Αδειοδοτούσα Αρχή διακόπτει τη λειτουργία του ατμολέβητα. Σε περίπτωση που από έκρηξη ατμολέβητα προκληθεί ατύχημα ή δυστύχημα, ο κάτοχος του ατμολέβητα οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία διενεργεί εξέταση και η οποία, πέραν των ως άνω κυρώσεων, υποβάλλει το πόρισμά της στην οικεία Αστυνομική Αρχή για την ενδεχομένως άσκηση 8 ποινικής διώξεως κατά των υπευθύνων της πρόκλησης του ατυχήματος ή του δυστυχήματος, Μέχρι τη διενέργεια της ως άνω εξέτασης, ο κάτοχος του ατμολέβητα οφείλει επίσης να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από το συμβάν. Σε περίπτωση ατμολέβητα, ο οποίος δεν φέρει τη σήμανση CE και εμπίπτει στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 16289/330/1999, ενημερώνει την 3η Δ/νση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για τις δικές της ενέργειες. Άρθρο 11 Μεταβατικές και Τελικές 1. Οι ατμολέβητες που λειτουργούν νόμιμα, κατά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης ή για τους οποίους έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ άδεια εγκατάστασης, εξακολουθούν να διέπονται, όσον αφορά στις απαιτήσεις εγκατάστασης, από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της παρούσης. Για τους ήδη εγκατεστημένους ατμολέβητες που υπόκεινται σε περιοδικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει αντίγραφο του φακέλου που ενδεχομένως τηρείται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Ανάπτυξης. 2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3, στοιχείο γ, εδάφιο β΄ του άρθρου 14 του Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α 90/17-06-2010), από την έναρξη ισχύος της παρούσας, το β.δ 277/1963 καταργείται στο σύνολό του. 3. Κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος παύει να ισχύει. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Σοβαρότητα Παραβάσεων Οι κάτωθι παραβάσεις συνεπάγονται την επιβολή διακοπής της λειτουργίας του ατμολέβητα: 1. Παραβίαση των απαιτήσεων του άρθρου 4 της παρούσης. 2. Λειτουργία του ατμολέβητα χωρίς πιστοποιητικό παραλαβής. 11 10735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 www.docman.gr 3. Συνθήκες λειτουργίας του ατμολέβητα που δημιουργούν προφανείς κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων ή των περιοίκων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Τρόπος υπολογισμού προστίμου Το ύψος του προστίμου (Π) θα υπολογίζεται ως ακολούθως: Π = Κ * Χ * Σ * Ι * 60.000 Ευρώ, Όπου 8 • Κ: η Κατηγορία του ατμολέβητα και λαμβάνει τις τιμές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Κατηγορία Ατμολέβητα Τιμή Κ Γ 0,2 Β 0,8 Α 1 • Χ: ο χρόνος που διαπιστωμένα διαρκεί η παράβαση και λαμβάνει τις τιμές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Διάρκεια παράβασης σε Τιμή Χ μήνες <= 1 0,1 1 έως 2 0,5 2 έως 6 0,8 >6 1 • Σ: Σοβαρότητα παράβασης και λαμβάνει τις τιμές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Σοβαρότητα Άρθρο Απόφασης Τιμή Σ (κατά την κρίση της Παράβασης Υπηρεσίας) Ήσσονος σημασίας 7 0,4 Σοβαρή 6, 8 0,8 Πολύ Σοβαρή 4, 5, 9 1 • Ι: Ιστορικό παραβάσεων και λαμβάνει τις τιμές: 0,5, όταν δεν υπάρχει ιστορικό παραβάσεων και 1, σε περίπτωση υποτροπής. 12 10735/651/2012 ΦΕΚ – 2656/Β/28-9-2012 www.docman.gr • Το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται για ατμολέβητες κατηγορίας Α στις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, κατηγορίας Β στα χίλια (1.000) ευρώ και κατηγορίας Γ στα πεντακόσια (500) ευρώ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2012 8 13

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις