2/1901/ΔΠΓΚ/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΕκτέλεση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6
INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.01.08 14:55:04 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΘΜΟ΢ΙΟNOMIΚΘ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΘ΢ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙ΢ΣΘΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Θ ΔΘΜΟ΢ΙΟΝΟΜΙΚΘ΢ ΠΟΛΙΣΙΚΘ΢ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝ΢Θ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ΢ ΚΤΒΕΡΝΘ΢Θ΢ Ακινα, 08 Ιανουαρίου 2019 Αρ. πρωτ.: 2/ 1901 /ΔΡΓΚ ΠΡΟ΢: Ωσ πίνακασ διανομισ ΕΚΣΕΛΕ΢Θ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ΢ 2019 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΔΘΓΙΕ΢ ΕΚΣΕΛΕ΢Θ΢ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΘ΢ ΚΤΒΕΡΝΘ΢Θ΢ .................................... 3 1. Γενικό πλαίςιο ............................................................................................................................... 3 2. Κακικοντα Ρροϊςταμζνων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν Υπουργείων και Λοιπϊν Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ ................................................................................................................................... 4 3. Στοχοκεςία – Ρρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ ............................................................... 5 3.1 Φορείσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ......................................................................................................... 5 3.2 Λοιποί Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ .............................................................................................. 6 4. Επιςκόπθςθ δαπανϊν ....................................................................................................................... 7 5. Ραρακολοφκθςθ υποχρεϊςεων ................................................................................................... 7 5.1 Ρρόγραμμα εκκακάριςθσ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων ........................................................... 9 6. Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και αποδόςεισ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ. ........................................ 10 7. Κρατικόσ Ρροχπολογιςμόσ - Κεντρικι Διοίκθςθ......................................................................... 10 7.1 Τακτικόσ Ρροχπολογιςμόσ .......................................................................................................... 11 7.1.1 Ριςτϊςεισ – πορεία εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ ................................................................. 11 7.1.2 Ρρογραμματιςμόσ .................................................................................................................. 13 7.1.3 Ρροςωπικό, Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ ................................................................................ 13 α) Ριςτϊςεισ κζςεων προςωπικοφ ..................................................................................................... 13 β) Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ - Τακτικζσ Αποδοχζσ ............................................................................ 14 γ) Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ - Ρρόςκετεσ αποδοχζσ και αποδοχζσ ςε είδοσ, εφθμερίεσ ................ 15 δ) Μετατάξεισ – ανακατανομζσ – αποςπάςεισ υπαλλιλων των Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ........ 16 ε) Αποςπάςεισ υπαλλιλων των Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ .......................................................... 18 7.1.4 Μεταβιβάςεισ......................................................................................................................... 19 α) Επιχορθγιςεισ................................................................................................................................. 19 β) Αποηθμιϊςεισ λόγω δικαςτικϊν αποφάςεων ................................................................................ 19 7.1.5 Ριςτϊςεισ υπό κατανομι (Μείηονα κατθγορία εξόδων 29) .................................................. 20 7.1.6 Ρολυετείσ υποχρεϊςεισ ......................................................................................................... 21 7.2 Ρροχπολογιςμόσ Δθμοςίων Επενδφςεων .................................................................................. 22 8. Ρροχπολογιςμόσ λοιπϊν φορζων .............................................................................................. 23 8.1 Κατάρτιςθ, ζγκριςθ και αναμόρφωςθ προχπολογιςμϊν λοιπϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ23 8.1.1 Κατάρτιςθ – ζγκριςθ – αναμόρφωςθ προχπολογιςμϊν ....................................................... 23 8.1.2 Ρολυετείσ υποχρεϊςεισ ......................................................................................................... 24 8.1.3 Απολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ 2018 .................................................................................. 25 8.2 Κατάρτιςθ και εκτζλεςθ προχπολογιςμϊν νομικϊν προςϊπων εκτόσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ .... 26 1 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 Β. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ: ............................................................................................................................ 28 ΕΝΣΤΠΑ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ............................................................................................................... 28 ΕΝΤΥΡΟ Ρ1 ......................................................................................................................................... 29 ΑΙΤΘΜΑ ΜΕΤΑΦΟ΢ΑΣ ΡΙΣΤΩΣΘΣ – ΑΥΞΘΣΘ ΡΟΣΟΣΤΟΥ ΔΙΑΘΕΣΘΣ ................................................... 29 ΕΝΤΥΡΟ Ρ2 .......................................................................................................................................... 30 ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Α΢ΙΘΜΟΥ Ρ΢ΟΣΩΡΙΚΟΥ ................................................................................ 30 ΕΝΤΥΡΟ Ρ3Α ....................................................................................................................................... 31 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΘΜΑΤΩΝ ΕΓΚ΢ΙΣΘΣ ΑΝΑΛΘΨΘΣ ΡΟΛΥΕΤΩΝ ΥΡΟΧ΢ΕΩΣΕΩΝ .............. 31 ΕΝΤΥΡΟ Ρ3Β........................................................................................................................................ 32 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΟΦΑΣΘΣ ΕΓΚ΢ΙΣΘΣ ΑΝΑΛΘΨΘΣ ΡΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΡΟΧ΢ΕΩΣΘΣ ...................................... 32 ΕΝΤΥΡΟ Ρ4 .......................................................................................................................................... 34 ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΜΝΘΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕ΢ΓΑΣΙΑΣ ........................................................................................... 34 2 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 Α. ΟΔΘΓΙΕ΢ ΕΚΣΕΛΕ΢Θ΢ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟΤ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΘ΢ ΚΤΒΕΡΝΘ΢Θ΢ 1. Γενικό πλαίςιο Στο ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (Aϋ 143), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, περιλαμβάνονται, ςε ενιαίο κείμενο οι διατάξεισ που αφοροφν το δθμόςιο λογιςτικό και ενςωματϊνεται θ Οδθγία 2011/85/ΕΕ. Ραράλλθλα, διατυπϊνονται με ςυςτθματικό τρόπο γενικζσ αρχζσ για τθν ορκι δθμοςιονομικι διαχείριςθ. Οι αρχζσ αυτζσ δεςμεφουν τα αρμόδια, για τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ, όργανα των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και θ τιρθςι τουσ διαςφαλίηει τθν επίτευξθ των ςτόχων του προχπολογιςμοφ. Επιπλζον, ςυμπεριλαμβάνονται διατάξεισ που κακορίηουν δθμοςιονομικοφσ κανόνεσ και πρακτικζσ για όλουσ τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ βάςει των οποίων επιδιϊκεται θ, εντόσ των ςτόχων και ορίων, ακριβισ εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ. Με το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» ζχουν κακοριςτεί οι διαδικαςίεσ και οι λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων, τον τρόπο τιρθςθσ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων, τισ ευκφνεσ των αρμοδίων οργάνων κ.λπ., ενϊ ζχουν εκδοκεί οι αρικμ. 2/47972/0026/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΘ-4ΕΓ), 2/88681/0026/04.12.2018 (ΑΔΑ: 78Ψ1Θ-9΢0) και 2/47891/ΔΡΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Θ-94Φ) εγκφκλιοι του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ), ςχετικά με τθν τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων και τθν υποβολι των ςχετικϊν εκκζςεων αναφοράσ. Με το π.δ. 54/2018 (Αϋ103) κακορίςτθκε το νζο ςχζδιο λογαριαςμϊν που αποτελεί τθ βάςθ για τθ νζα οικονομικι ταξινόμθςθ του προχπολογιςμοφ, ενϊ προβλζπεται ότι εξυπθρετεί και λοιπζσ ταξινομιςεισ (διοικθτικι, λειτουργικι κ.λπ.). Θ νζα ταξινόμθςθ εφαρμόηεται για τθν Κεντρικι Διοίκθςθ από τθν 1.1.2019, ενϊ ςε επόμενο ςτάδιο κα επεκτακεί ςτο ςφνολο τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ. Με τθν αρικμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Οικονομικι και Διοικθτικι Σαξινόμθςθ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ» (Βϋ3240), όπωσ ιςχφει, κακορίςτθκε, μεταξφ άλλων, θ οικονομικι και θ διοικθτικι ταξινόμθςθ και οι μείηονεσ κατθγορίεσ εςόδων και εξόδων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. Για τθν εκτζλεςθ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 κα χρθςιμοποιθκεί θ νζα οικονομικι και διοικθτικι ταξινόμθςθ. Θ οικονομικι ταξινόμθςθ αντανακλά τθ φφςθ των λογαριαςμϊν και το απαιτοφμενο επίπεδο ανάλυςθσ και ςυγκζντρωςθσ των πλθροφοριϊν και αποτελεί τθ βάςθ ςφνταξθσ των δθμοςιονομικϊν αναφορϊν. Από το ςφνολο των ομάδων λογαριαςμϊν που κακορίηονται ςτο π.δ. 54/2018, για τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ, εκτζλεςθσ και παρακολοφκθςθσ του προχπολογιςμοφ χρθςιμοποιοφνται οι παρακάτω: • ομάδα λογαριαςμϊν 1: Ζςοδα, • ομάδα λογαριαςμϊν 2: Δαπάνεσ, • ομάδα λογαριαςμϊν 3: Ενςϊματα Ράγια, Άυλα Ράγια (αγορζσ – πωλιςεισ), • ομάδα λογαριαςμϊν 4: Χρθματοοικονομικά Ρεριουςιακά Στοιχεία (αγορζσ – πωλιςεισ), • ομάδα λογαριαςμϊν 5: Χρθματοοικονομικζσ Υποχρεϊςεισ (ειςροζσ – εκροζσ). 3 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 H οικονομικι ταξινόμθςθ αναπτφςςεται ςε ζξι βακμοφσ ανάλυςθσ, εκ των οποίων ο πρϊτοσ δθλϊνει τθν ομάδα λογαριαςμϊν, ενϊ ο δεφτεροσ αντιςτοιχεί ςτισ μείηονεσ κατθγορίεσ εςόδων και εξόδων. Ο ζκτοσ βακμόσ ανάλυςθσ περιλαμβάνει τουσ Αναλυτικοφσ Λογαριαςμοφσ Εςόδων και Εξόδων (ΑΛΕ) και καλφπτει τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ, εκτζλεςθσ και παρακολοφκθςθσ του προχπολογιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι δεν προβλζπεται διακριτι κατθγορία λογαριαςμϊν για τθν εξόφλθςθ απλιρωτων υποχρεϊςεων προθγοφμενων οικονομικϊν ετϊν. Κατά ςυνζπεια, οι πιςτϊςεισ για τθν εξόφλθςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν, εγγράφονται ςτουσ αντίςτοιχουσ ΑΛΕ ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ και οι ςχετικζσ υποχρεϊςεισ εξοφλοφνται κατά προτεραιότθτα ςε βάροσ των πιςτϊςεων αυτϊν. Αντίςτοιχα, οι πιςτϊςεισ για τθν αποκατάςταςθ πάγιων προκαταβολϊν του προθγοφμενου ζτουσ εγγράφονται ςτουσ αντίςτοιχουσ ΑΛΕ ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ που αυτζσ αφοροφν. Θ διοικθτικι ταξινόμθςθ αντανακλά τθν οργανωτικι δομι των υπθρεςιϊν των φορζων και ενςωματϊνει τρία τουλάχιςτον επίπεδα πλθροφοριϊν. Το πρϊτο επίπεδο τθσ διοικθτικισ ταξινόμθςθσ αντιπροςωπεφει τον φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, ενϊ και τα τρία επίπεδα αυτισ, όπωσ αναπτφςςονται αναλυτικά ςτθν ωσ άνω υπουργικι απόφαςθ, αντιπροςωπεφουν τουσ ειδικοφσ φορείσ. Τόςο θ οικονομικι όςο και θ διοικθτικι ταξινόμθςθ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ είναι ενιαία για τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό και τον Ρροχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ). 2. Κακικοντα Προϊςταμζνων Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν Τπουργείων και Λοιπϊν Φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ Τα κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ των προϊςταμζνων των οικονομικϊν υπθρεςιϊν των Υπουργείων (Γενικϊν Διευκφνςεων Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν - ΓΔΟΥ) ςτο πλαίςιο τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου και τθσ οικονομικισ εποπτείασ που οφείλουν να αςκοφν ςτουσ εποπτευόμενουσ φορείσ αυτοφ, περιγράφονται αναλυτικά ςτο άρκρο 24 του ν.4270/2014, όπωσ αυτό ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Κατ’ αντιςτοιχία, οι αρμοδιότθτεσ των προϊςταμζνων των οικονομικϊν υπθρεςιϊν των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ περιγράφονται ςτο άρκρο 25 του ίδιου νόμου. Οι υποχρεϊςεισ των προϊςταμζνων οικονομικϊν υπθρεςιϊν των Υπουργείων, αλλά και των λοιπϊν φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, περιγράφονται ςτο άρκρο 26 του ίδιου νόμου. Θ ςτενι ςυνεργαςία του προϊςταμζνου τθσ ΓΔΟΥ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. Για τθν αρτιότερθ οργάνωςθ των διαδικαςιϊν εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ οι προϊςτάμενοι οικονομικϊν υπθρεςιϊν των φορζων και οι προϊςτάμενοι των ΓΔΟΥ, πρζπει να τθροφν και τα παρακάτω:  να μεριμνοφν για τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων του π.δ/τοσ 80/2016 και των κατευκυντιριων γραμμϊν και οδθγιϊν που παρζχονται ςτισ εγκυκλίουσ του ΓΛΚ,  να προγραμματίηουν τισ ανάγκεσ ζωσ το φψοσ των διακεςίμων πιςτϊςεων, αφοφ λθφκοφν υπόψθ και οι ταμειακζσ δυνατότθτεσ του Δθμοςίου,  να προβαίνουν κατά προτεραιότθτα ςε εξόφλθςθ υποχρεϊςεων παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν, αλλά ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ για τθ μθ ςϊρευςθ νζων λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων, 4 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6  να ανταποκρίνονται ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ αναφορικά με τθν τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων, τθν αποςτολι οικονομικϊν ςτοιχείων και ςχετικϊν εκκζςεων εντόσ των χρονικϊν ορίων που ζχουν τεκεί. Για τθν επίτευξθ καλφτερου αποτελζςματοσ κατά τθν εξζταςθ των αιτθμάτων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ οφείλουν να προγραμματίηουν τισ ενζργειεσ, ϊςτε αιτιματα τροποποίθςθσ του προχπολογιςμοφ των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ να υποβάλλονται, ςυγκεντρωτικά, ςτθ Διεφκυνςθ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΔΡΓΚ) μζχρι τισ 10 εκάςτου μθνόσ και να αφοροφν προγραμματιςμζνεσ ανάγκεσ του μινα. Μεμονωμζνα αιτιματα που κα ςτζλνονται μετά τθν προκεςμία αυτι, κα εξετάηονται με τα αιτιματα του επόμενου μινα. 3. ΢τοχοκεςία – Πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ 3.1 Φορείσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ Μεταξφ του Υπουργείου Οικονομικϊν αφενόσ και των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ αφετζρου (τθσ Ρροεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ, των Υπουργείων και των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων), κακϊσ και μεταξφ του Υπουργείου Οικονομικϊν και των Ανεξάρτθτων Διοικθτικϊν Αρχϊν (ΑΔΑ) που ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του προχπολογιςμοφ και ο προχπολογιςμόσ τουσ υπερβαίνει ςυγκεκριμζνο ποςό, όπωσ αυτό κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που εκδίδεται κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του άρκρου 70 του ν.4270/2014, ςυνάπτονται, μζχρι τθν 15θ Ιανουαρίου 2019, ξεχωριςτά μνθμόνια ςυνεργαςίασ με ςτόχο τθ δζςμευςθ για τθν πιςτι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του 2019. Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων των άρκρων 70 και 172 του ν.4270/2014 εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθ ςτοχοκεςία, το πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ και τισ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ απόκλιςθσ από τουσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ. Για το οικονομικό ζτοσ 2019 ιςχφει θ αρικμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «΢τοχοκεςία – Πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ – Παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ» (Βϋ23), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 2/94413/ΔΠΓΚ/21.12.2018 (Βϋ5861) όμοια. Επιςθμαίνεται ότι ειδικά για τον ειδικό φορζα του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν 1023-711-0000000 «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ» το μθνιαίο πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ και οι τριμθνιαίοι δθμοςιονομικοί ςτόχοι τίκενται από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ (ΓΛΚ). Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν ζγκαιρθ ςφνταξθ και αποςτολι των μθνιαίων προγραμμάτων (μθνιαίοι και τριμθνιαίοι ςτόχοι) εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του 2019, κακϊσ και ςτο περιεχόμενο του μνθμονίου ςυνεργαςίασ, αφοφ ςε αυτό πρζπει να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 70 του ν.4270/2014. Επιςθμαίνεται ειδικότερα ότι ςτο μνθμόνιο ςυνεργαςίασ πρζπει να ενςωματϊνονται και προκακοριςμζνεσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ (διοικθτικζσ και διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ, νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείσ να ενεργοποιιςουν ςε περίπτωςθ που από τθ μθνιαία εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τουσ διαφαίνονται πικανζσ αποκλίςεισ από τουσ ςτόχουσ. 5 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 Στο Ραράρτθμα τθσ παροφςασ εγκυκλίου παρζχεται υπόδειγμα Μνθμονίου Συνεργαςίασ για τθν ομαλι εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ και τθ χρθςτι δθμοςιονομικι διαχείριςθ (Ζντυπο 4), μεταξφ των Υπουργείων και του Υπουργείου Οικονομικϊν. Το υπόδειγμα δφναται να χρθςιμοποιείται για τθ ςφνταξθ των μνθμονίων προςαρμοηόμενο ςτισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, κακϊσ και των ΑΔΑ που ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του προχπολογιςμοφ. Πλοι οι φορείσ οφείλουν να υιοκετιςουν μθχανιςμοφσ και να προγραμματίςουν δράςεισ που εξαςφαλίηουν τθ μθνιαία παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ, ζτςι ϊςτε να εντοπίηουν ζγκαιρα τισ αποκλίςεισ από τουσ ςτόχουσ. 3.2 Λοιποί Φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ Μεταξφ των αρμόδιων Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ, πλθν ΟΤΑ, δφναται να ςυνάπτονται μνθμόνια ςυνεργαςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 147 του ν.4270/2014, μζχρι τθν 31θ Ιανουαρίου 2019. Ειδικότερα, οι ΑΔΑ που είναι φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ αλλά δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ, δφναται να ςυνάπτουν μνθμόνια ςυνεργαςίασ με το Υπουργείο Οικονομικϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, μζχρι τθν 31θ Ιανουαρίου 2019, μνθμόνια ςυνεργαςίασ ςυνάπτονται με όλουσ τουσ φορείσ των οποίων ο προχπολογιςμόσ υπερβαίνει ςυγκεκριμζνο ποςό, το οποίο κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που εκδίδεται κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του άρκρου 147 του ν.4270/2014. Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων των άρκρων 147, 157, 173 και 175Α εξειδικεφονται περαιτζρω λεπτομζρειεσ για τθ ςτοχοκεςία, το πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ και τισ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ απόκλιςθσ από τουσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ. Για τθν ζγκαιρθ και ορκι ςφνταξθ των προβλεπόμενων ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ εκκζςεων πρζπει άμεςα να δοκοφν οδθγίεσ από τουσ προϊςταμζνουσ των ΓΔΟΥ ςτουσ φορείσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που εποπτεφουν. Για το οικονομικό ζτοσ 2019 ιςχφει θ αρικμ. 2/2179/ΔΠΓΚ/9.1.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «΢τοχοκεςία – Πρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ – Παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ» (Βϋ23), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 2/94413/ΔΠΓΚ/21.12.2018 (Bϋ5861) όμοια. Αναφορικά με τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) αϋ και βϋ βακμοφ και τα νομικά πρόςωπα αυτϊν, τθν ευκφνθ παρακολοφκθςθσ τθσ κατάρτιςθσ τουλάχιςτον ιςοςκελιςμζνων προχπολογιςμϊν και τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ τουσ ςε μθνιαία βάςθ, ζχει το Ραρατθρθτιριο Οικονομικισ Αυτοτζλειασ των ΟΤΑ (άρκρα 149 και 174 του ν.4270/2014). Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτο περιεχόμενο του μνθμονίου ςυνεργαςίασ, κακϊσ ςε αυτό πρζπει να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 70 του ν.4270/2014. Επιςθμαίνεται ειδικότερα ότι ςτο μνθμόνιο ςυνεργαςίασ πρζπει να ενςωματϊνονται και προκακοριςμζνεσ διορκωτικζσ παρεμβάςεισ (διοικθτικζσ και διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ, νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ κ.λπ.) που οφείλουν οι φορείσ να ενεργοποιιςουν ςε περίπτωςθ που από τθ μθνιαία εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τουσ διαφαίνονται πικανζσ αποκλίςεισ από τουσ ςτόχουσ. 6 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 Οι προϊςτάμενοι οικονομικϊν υπθρεςιϊν και οι διοικιςεισ των φορζων (νοςοκομεία, αςφαλιςτικά ταμεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΡ και ΑΔΑ) οφείλουν να παρακολουκοφν αδιαλείπτωσ τθν εκτζλεςθ των προχπολογιςμϊν τουσ και να διαςφαλίηουν τθν επίτευξθ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων. Το υπόδειγμα Μνθμονίου Συνεργαςίασ, μεταξφ των Υπουργείων και του Υπουργείου Οικονομικϊν (Ζντυπο 4) που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα, δφναται να χρθςιμοποιείται για τθ ςφνταξθ των μνθμονίων ςυνεργαςίασ προςαρμοηόμενο ςτισ ανάγκεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του κάκε φορζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, πλθν ΟΤΑ, κακϊσ και των ΑΔΑ που δεν ανικουν ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ωσ ειδικοί φορείσ του προχπολογιςμοφ. 4. Επιςκόπθςθ δαπανϊν Για το οικονομικό ζτοσ 2019 υλοποιείται πρόγραμμα επιςκόπθςθσ δαπανϊν (spending review) υπό το ςυντονιςμό τθσ Διεφκυνςθσ Αξιολόγθςθσ Δράςεων Γενικισ Κυβζρνθςθσ του ΓΛΚ. Το 2019 κα παρακολουκθκεί θ υλοποίθςθ των δράςεων που ζχουν ςυμφωνθκεί κατά τα ζτθ 2017 και 2018, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ επίτευξθ των ςχετικϊν εξοικονομιςεων. Για το ςκοπό αυτό, πζραν των τριμθνιαίων ςτοιχείων εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ που αποςτζλλονται ςτθ ΔΡΓΚ ςφμφωνα με τθν αρικμ. 2/2179/ΔΡΓΚ/9.1.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Στοχοκεςία – Ρρόγραμμα εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ – Ραρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ» (Βϋ23), όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 2/94413/ΔΡΓΚ/21.12.2018 (Βϋ5861) όμοια, αποςτζλλονται ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ Αξιολόγθςθσ Δράςεων Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςτοιχεία παρακολοφκθςθσ/υλοποίθςθσ, για όλεσ τισ δράςεισ με τισ οποίεσ ςυμμετζχουν ςτθν επιςκόπθςθ δαπανϊν οι φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν αρικμ. 2/24906/ΔΑΔΓΚ/20.03.2018 εγκφκλιο (ΑΔΑ: 6Θ΢7Θ-8Ν1). Σθμειϊνεται ότι οι ςυμφωνθκείςεσ κατά το 2017 εξοικονομιςεισ ζχουν ιδθ ενςωματωκεί ςτα ανϊτατα όρια δαπανϊν των φορζων τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και ςτα επιδιωκόμενα αποτελζςματα των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ και ςυνεπϊσ με μζριμνα των αρμόδιων ΓΔΟΥ ςτουσ προχπολογιςμοφσ των εποπτευόμενων από αυτοφσ φορζων. Επιπροςκζτωσ, για τα Υπουργεία Υγείασ, Ρολιτιςμοφ & Ακλθτιςμοφ και Υποδομϊν & Μεταφορϊν αποςτζλλονται και τα ειδικότερα ςτοιχεία που ζχουν ςυμφωνθκεί κατά το ζτοσ 2018, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ επιςκόπθςθσ δαπανϊν για το 2019, όπωσ ςτοιχεία δεικτϊν, τεκμθρίωςθ υλοποίθςθσ χρονοδιαγράμματοσ δράςεων κ.λπ. Για τα Υπουργεία αυτά, θ επίτευξθ των εξοικονομιςεων που ζχουν ςυμφωνθκεί κατά το 2018 κα παρακολουκθκεί με βάςθ τα χρονοδιαγράμματα, τουσ δείκτεσ και τουσ ςτόχουσ, όπωσ ζχουν τεκεί και ςυμφωνθκεί, τα οποία και πρζπει να τθρθκοφν απαρζγκλιτα. 5. Παρακολοφκθςθ υποχρεϊςεων Θ ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ ι από το κατά νόμο εξουςιοδοτθμζνο όργανο, ςε βάροσ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ, γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ του ν.4270/2014, κακϊσ και του π.δ/τοσ 80/2016. Με τισ διατάξεισ του π.δ/τοσ 80/2016 κακορίηονται επίςθσ οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ των αρμοδίων οργάνων, ο τρόποσ τιρθςθσ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων και ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των πιςτϊςεων. 7 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 Ειδικότερα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του π.δ/τοσ 80/2016 κάκε φορζασ Γενικισ Κυβζρνθςθσ υποχρεοφται να καταγράφει και να τθρεί, ςε ιδιαίτερο βιβλίο ι μθχανογραφικά, τισ διοικθτικζσ πράξεισ με τισ οποίεσ γεννάται ι βεβαιϊνεται υποχρζωςθ προσ τρίτουσ. Το ςφνολο των καταγεγραμμζνων υποχρεϊςεων αποτελεί το Μθτρϊο Δεςμεφςεων του φορζα. Επιπλζον, κάκε φορζασ Γενικισ Κυβζρνθςθσ υποχρεοφται να ςυντάςςει και να αποςτζλλει ςτο ΓΛΚ κάκε μινα περιλθπτικό πίνακα των μζχρι το τζλοσ του προθγοφμενου μινα εκκρεμϊν δεςμεφςεων, απλιρωτων υποχρεϊςεων και λθξιπρόκεςμων οφειλϊν (ςφνοψθ Μθτρϊου Δεςμεφςεων) μζςω τθσ ειδικισ διαδικτυακισ πλατφόρμασ (e-portal), κακϊσ και μθνιαίεσ ςυνοπτικζσ εκκζςεισ, ςχετικά με το φψοσ των υποχρεϊςεων του φορζα, τουσ λόγουσ για τθν εξζλιξι τουσ και ςχετικζσ προτεινόμενεσ δράςεισ για τθ μείωςι τουσ και τριμθνιαίεσ εκκζςεισ για τθν κατάςταςθ και τα προβλιματα που τυχόν υφίςτανται ςτθν τιρθςθ και λειτουργία του Μθτρϊου Δεςμεφςεων. Για τθν τιρθςθ του Μθτρϊου Δεςμεφςεων εφαρμόηονται οι οδθγίεσ που ζχουν παραςχεκεί με τισ αρικμ. 2/47972/0026/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΛΝΘ-4ΕΓ) και 2/88681/0026/04.12.2018 (ΑΔΑ: 78Ψ1Θ-9΢0) εγκυκλίουσ του ΓΛΚ και για τθν υποβολι των ςχετικϊν εκκζςεων αναφοράσ εφαρμόηονται οι οδθγίεσ τθσ αρ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Θ-94Φ) εγκυκλίου του ΓΛΚ. Το Μθτρϊο Δεςμεφςεων αποτελεί εργαλείο παρακολοφκθςθσ και ελζγχου των δαπανϊν δεδομζνου ότι από αυτό εξάγονται πλθροφορίεσ για τθν ωρίμανςθ των υποχρεϊςεων ςε όλα τα ςτάδια ωσ τθν πλθρωμι τουσ. Ταυτόχρονα αποτελεί μθχανιςμό διαςφάλιςθσ τθσ χρθςτισ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, κακϊσ μζςω αυτοφ γίνεται ευχερισ θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ. Ραράλλθλα, αποφεφγεται θ ανάλθψθ υποχρεϊςεων κακ’ υπζρβαςθ των εγκεκριμζνων πιςτϊςεων ι ποςοςτϊν διάκεςθσ, που εκτόσ τθσ αυτοδίκαιθσ ακυρότθτάσ τθσ ςυνεπάγεται και ατομικι ευκφνθ για τα αρμόδια όργανα (άρκρα 11 και 12 του π.δ/τοσ 80/2016). Ο ζλεγχοσ τθσ πορείασ των πιςτϊςεων, θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ των διακζςιμων πιςτϊςεων και των υποχρεϊςεων, θ μθ ςϊρευςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν και θ εξόφλθςθ των τιμολογίων εντόσ των προκεςμιϊν που τίκενται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, αποτελοφν βαςικζσ υποχρεϊςεισ των φορζων. Για το λόγο αυτό οι φορείσ οφείλουν να εξαςφαλίηουν:  τθν παροχι εντόσ των προκεςμιϊν που προβλζπονται, δθλαδι μζςα ςτισ πρϊτεσ είκοςι (20) θμζρεσ του επόμενου μινα από τθ λιξθ του μινα αναφοράσ, ζγκυρων ςτοιχείων (εκκρεμείσ δεςμεφςεισ, απλιρωτεσ υποχρεϊςεισ, λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ), μζςω τθσ ειδικά ςχεδιαςμζνθσ για το ςκοπό αυτό ειδικισ διαδικτυακισ πλατφόρμασ (e-portal),  τθν αποςτολι μθνιαίων και τριμθνιαίων εκκζςεων αναφοράσ (μζχρι τθν τελευταία θμζρα του επόμενου μινα από τθ λιξθ του μινα ι του τριμινου αναφοράσ) για τθν εξζλιξθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων και το μθτρϊο δεςμεφςεων, ςφμφωνα με τα τυποποιθμζνα υποδείγματα που περιλαμβάνονται ςτθν αρικμ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15.6.2018 (ΑΔΑ: Ψ4Γ6Θ-94Φ) εγκφκλιο,  τθν ανάπτυξθ μθχανογραφθμζνου αναλυτικοφ Μθτρϊου Δεςμεφςεων για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων και  τθν παροχι ςτοιχείων εκτζλεςθσ των προχπολογιςμϊν τουσ. 8 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 Επίςθσ, οι φορείσ οφείλουν να μεριμνοφν, κατά λόγο αρμοδιότθτασ, για τθν αποφυγι κακυςτεριςεων ςτισ πλθρωμζσ για εμπορικζσ ςυναλλαγζσ, προκειμζνου να αποφευχκεί θ καταβολι τόκων υπερθμερίασ και λοιπϊν αποηθμιϊςεων ςε περίπτωςθ διενζργειασ πλθρωμϊν εκτόσ των προβλεπομζνων προκεςμιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του άρκρου πρϊτου του ν.4152/2013 (Αϋ 107), με τισ οποίεσ προςαρμόςτθκε θ ελλθνικι νομοκεςία ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16 θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ. 5.1 Πρόγραμμα εκκακάριςθσ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων Με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν.4281/2014 προβλζφκθκε θ δυνατότθτα επιχοριγθςθσ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τουσ, κακϊσ και των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΟΚΑ) για τθν εξόφλθςθ εκκρεμϊν αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ. Με τθν αρικμ. 2/57103/ΔΡΓΚ/23.6.2016 (Βϋ1932) απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ τροποποιικθκε, κακϊσ και με τθν αρικμ. 2/3872/ΔΡΓΚ/13.1.2017 (Βϋ54) κοινι απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν και τθσ Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, όπωσ τροποποιικθκε, προβλζφκθκε θ ενίςχυςθ των προχπολογιςμϊν των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, αποκλειςτικά για τθν εξόφλθςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεϊν τουσ προσ τρίτουσ και για τθν εκκακάριςθ εκκρεμϊν αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ και κακορίςτθκαν οι λεπτομζρειεσ του προγράμματοσ εκκακάριςθσ. Το πρόγραμμα εκκακάριςθσ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων και εκκρεμϊν αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ, ςφμφωνα με τισ ανωτζρω αποφάςεισ, ολοκλθρϊκθκε τθν 31θ.12.2018. Τυχόν υπόλοιπα τθσ επιχοριγθςθσ που δεν χρθςιμοποιικθκαν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ, επιςτρζφονται ςτον Κρατικό Προχπολογιςμό το αργότερο μζχρι το τζλοσ Ιανουαρίου 2019. Θ επιςτροφι πραγματοποιείται με τθν κατάκεςθ του ςχετικοφ ποςοφ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςτον υπολογαριαςμό No 23/200554 με τίτλο «Ε.Δ. - Λογαριαςμόσ χρθματοδότθςθσ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και εκκρεμϊν αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ» (IBAN GR2501000230000000000200554) και αυκθμερόν ενθμζρωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Λογιςτικισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και τθσ Διεφκυνςθσ Ρροχπολογιςμοφ Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ΔΡΓΚ) του ΓΛΚ. Για τθν ορκι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ εκκακάριςθσ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων οι Ρροϊςτάμενοι των ΓΔΟΥ των Υπουργείων και οι εξομοιοφμενοι με αυτοφσ κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 24 του ν.4270/2014, κακϊσ και οι προϊςτάμενοι οικονομικϊν υπθρεςιϊν των λοιπϊν φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, οφείλουν να τθριςουν τα οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ αποφάςεισ και να διαςφαλίςουν τθν ζγκαιρθ και ορκι επιςτροφι των υπολοίπων τθσ επιχοριγθςθσ που δεν χρθςιμοποιικθκαν, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω διαδικαςία. Οι αρμόδιεσ ΓΔΟΥ οφείλουν να αποςτείλουν, ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dpgk@glk.gr, εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου του μθνόσ Ιανουαρίου προςωρινά ςτοιχεία και μζχρι το τζλοσ Ιανουαρίου 2019 οριςτικά ςτοιχεία για τθν εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων και των εκκρεμϊν αιτιςεων ςυνταξιοδότθςθσ μζχρι και το τζλοσ του προγράμματοσ, για το Υπουργείο και για τουσ φορείσ αρμοδιότθτάσ τουσ, ςφμφωνα με τα υποδείγματα των ανωτζρω αποφάςεων. Αντίςτοιχα, μζχρι το τζλοσ Φεβρουαρίου 2019 οφείλουν να αποςτείλουν ςτοιχεία αναφορικά με τισ επιςτροφζσ των υπολοίπων, ςφμφωνα με τα υποδείγματα των ανωτζρω αποφάςεων, εμφανίηοντασ τα ποςά των επιςτροφϊν με αρνθτικό πρόςθμο ςτθ ςτιλθ των επιχορθγιςεων. 9 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 6. Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ και αποδόςεισ υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. – Ε.Σ.Ε.Α.Ε.Π. Με τισ διατάξεισ του ν.4387/2016 ενοποιικθκαν οι υφιςτάμενοι φορείσ κφριασ αςφάλιςθσ ςτον Ενιαίο Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.), ενϊ οι φορείσ επικουρικισ αςφάλιςθσ και τα ταμεία πρόνοιασ ενςωματϊκθκαν ςτο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ και Εφάπαξ Ραροχϊν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Ρ.). Οι υπάλλθλοι και λειτουργοί του Δθμοςίου, όπωσ προςδιορίηονται ςτο άρκρο 4 του ν.4387/2016, από 1.1.2017 υπάγονται για κφρια ςφνταξθ ςτο αςφαλιςτικό – ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Ε.Φ.Κ.Α. και οι ςυντάξεισ τουσ κανονίηονται και καταβάλλονται με βάςθ τισ ρυκμίςεισ του ν.4387/2016. Οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ εργοδότθ για κφρια ςφνταξθ για τουσ ανωτζρω υπαλλιλουσ – λειτουργοφσ του Δθμοςίου καταβάλλονται πλζον ςτον Ε.Φ.Κ.Α., για όλουσ τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ που ενςωματϊνονται ςτον Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα, για το οικονομικό ζτοσ 2019 για τισ εργοδοτικζσ ειςφορζσ των ανωτζρω προςϊπων που υπάγονταν ωσ 31.12.2016 ςτο αςφαλιςτικό - ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Δθμοςίου, ζχει προβλεφκεί ανά φορζα δαπάνθ εργοδοτικϊν ειςφορϊν υπζρ Ε.Φ.Κ.Α. ποςοςτοφ 10%, λόγω τθσ ετιςιασ ςταδιακισ προςαρμογισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του ν.4387/2016 και τθσ αρικμ. 111/30.11.2016 κοινισ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν (Βϋ4005). Κατά τθν εκκακάριςθ τθσ μιςκοδοςίασ 2019, οι αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ πρζπει να φροντίςουν για τθν ορκι τιρθςθ και εμφάνιςθ των εςόδων και εξόδων του προχπολογιςμοφ και ειδικότερα για τθ χωριςτι παρακολοφκθςθ τθσ δαπάνθσ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τουσ υπαλλιλουσ που υπάγονταν ςτο αςφαλιςτικό – ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ του Δθμοςίου ωσ 31.12.2016 και τθσ δαπάνθσ των εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τουσ υπαλλιλουσ που υπάγονταν ςε άλλο αςφαλιςτικό – ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ πλθν Δθμοςίου ωσ 31.12.2016. Για το ςκοπό αυτό ςτθν οικονομικι ταξινόμθςθ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ ζχουν εγγραφεί ΑΛΕ ςτθ μείηονα κατθγορία 21, ενϊ ςτον κϊδικα κατάταξθσ εςόδων – εξόδων των Ν.Ρ.Δ.Δ. ζχουν εγγραφεί αντίςτοιχοι κωδικοί αρικμοί εςόδων – εξόδων. 7.  Κρατικόσ Προχπολογιςμόσ - Κεντρικι Διοίκθςθ Διοίκηση εσόδων και εξόδων του κράτους Θ είςπραξθ των εςόδων και θ πλθρωμι των δαπανϊν του κράτουσ και των ειδικϊν ταμείων γίνεται με βάςθ τισ προβλζψεισ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ δθμοςιολογιςτικζσ διατάξεισ. Το ιςχφον νομικό πλαίςιο και οι ςχετικζσ διοικθτικζσ πράξεισ προςδιορίηουν αναλυτικά τθ διαδικαςία υλοποίθςθσ, τόςο του ςκζλουσ των εςόδων, όςο και του ςκζλουσ των εξόδων του προχπολογιςμοφ. Τα ζςοδα και ζξοδα καταλογίηονται ςτουσ οικείουσ φορείσ και ΑΛΕ, όπωσ αυτοί προςδιορίηονται ςτθν διοικθτικι ταξινόμθςθ και ςτθν οικονομικι ταξινόμθςθ εςόδων και εξόδων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. Ειδικότερα, επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 10 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6  Έσοδα Τα ζςοδα του κράτουσ και των ειδικϊν ταμείων, υπθρεςιϊν και λογαριαςμϊν, βεβαιϊνονται, ειςπράττονται και εμφανίηονται ςτουσ οικείουσ αναλυτικοφσ λογαριαςμοφσ εςόδων του προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τθ νζα οικονομικι ταξινόμθςθ. Βεβαιωκζντα ζςοδα του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 είναι τα ποςά που βεβαιϊνονται κατά τθ διάρκεια αυτοφ, ανεξάρτθτα από τθ χρονικι περίοδο από τθν οποία προζρχονται, όπωσ επίςθσ και τα βεβαιωκζντα ζςοδα του προχπολογιςμοφ του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ (2018) που δεν ζχουν ειςπραχκεί. Τα ζςοδα που ζχουν βεβαιωκεί και δεν ειςπράχκθκαν μζχρι τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ 2018, διαγράφονται λογιςτικά από το ζτοσ αυτό και επαναβεβαιϊνονται ωσ ζςοδα του οικονομικοφ ζτουσ 2019. Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι όςεσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, πζραν του Υπουργείου Οικονομικϊν, εντοπίηουν περιπτϊςεισ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, μθ φορολογικισ φφςεωσ, οι οποίεσ προκφπτουν από ςυμβάςεισ ι άλλα δικαιϊματα του Δθμοςίου και δεν ζχουν αποδοκεί από τουσ υπόχρεουσ, οφείλουν να προβαίνουν άμεςα ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθ βεβαίωςι τουσ ςτθν οικεία Δ.Ο.Υ., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων, κακϊσ και ςτο άρκρο 81 του ν.4270/2014.  Έξοδα Θ υλοποίθςθ των δαπανϊν του προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ αποτελεί κομβικό ςθμείο τθσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του προχπολογιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι με τον προχπολογιςμό κακορίηονται ανϊτατα όρια δαπανϊν. Με τθν πραγματοποίθςθ δαπανϊν επιδιϊκεται θ επίτευξθ ςυγκεκριμζνου αποτελζςματοσ και θ παροχι υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ, γεγονόσ που κακιςτά αναγκαία τθ ςφνδεςθ όλων των δαπανϊν που πραγματοποιοφνται με ςυγκεκριμζνο και μετριςιμο αποτζλεςμα. Τα όρια των πιςτϊςεων που ζχουν κακοριςκεί ςτον προχπολογιςμό προςδιορίηουν το ανϊτατο φψοσ υποχρεϊςεων που μποροφν να αναλθφκοφν εντόσ του 2019, αφοφ βεβαίωσ λθφκοφν υπόψθ κατά προτεραιότθτα οι υποχρεϊςεισ προθγοφμενων ετϊν που βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ αυτζσ. 7.1 Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ 7.1.1 Πιςτϊςεισ – πορεία εκτζλεςθσ προχπολογιςμοφ Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 72 και 73 του ν.4270/2014, το ποςοςτό των πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ που επιτρζπεται να διατεκοφν από τουσ διατάκτεσ κακορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. Ειδικότερα, ποςοςτό ίςο με 10% των πιςτϊςεων του ετιςιου τακτικοφ προχπολογιςμοφ για ελαςτικζσ δαπάνεσ, δεν διατίκεται ζωσ τθν 30ι Ιουνίου κάκε οικονομικοφ ζτουσ, εκτόσ των εξαιρζςεων που προβλζπονται. Θ διάκεςθ των πιςτϊςεων από τθν 1θ Ιουλίου κάκε οικονομικοφ ζτουσ, τελεί υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχει επζλκει, οφτε αναμζνεται ςθμαντικι απόκλιςθ από τα δεςμευτικά όρια δαπανϊν και τουσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ. 11 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 Συνεπϊσ, θ διάκεςθ του ςυνόλου των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων δεν πρζπει να κεωρείται δεδομζνθ. Το ποςοςτό αποδζςμευςθσ των εγγεγραμμζνων ςτον προχπολογιςμό πιςτϊςεων εξαρτάται κάκε φορά από τθν πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και για το λόγο αυτό είναι πικανό να μθν εγκρικεί θ διάκεςθ του ςυνόλου των πιςτϊςεων οριςμζνων κατθγοριϊν δαπανϊν. Για το οικονομικό ζτοσ 2019 τα ποςοςτά διάκεςθσ των πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ ζχουν κακοριςτεί με τθν αρικμ. 2/92835/ΔΠΓΚ/19.12.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Διάκεςθ των πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2019» (ΑΔΑ: 6ΘΥ3Θ-Υ6Μ). Με τισ διατάξεισ του άρκρου 71 του ν.4270/2014 προβλζπονται οι περιπτϊςεισ ανακατανομϊν πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, ενϊ με τθν αρικμ. 2/94263/ΔΠΓΚ/21.12.2018 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανακατανομι πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ» (Βϋ5860), θ οποία ζχει εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων αυτϊν, κακορίηονται λεπτομερϊσ οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ (αυξομειϊςεισ - μεταφορζσ) των πιςτϊςεων του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ, κακϊσ και οι πιςτϊςεισ μθ δεκτικζσ αυξομειϊςεων από τουσ διατάκτεσ. Θ τιρθςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν αποτελεί υποχρζωςθ για όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ υπθρεςίεσ. Διευκρινίηεται ότι θ ανακατανομι των πιςτϊςεων του ειδικοφ φορζα του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ» διενεργείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από ειςιγθςθ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ και Ρροχπολογιςμοφ του ΓΛΚ. Επιςθμαίνεται ότι:  Οι επιχορθγιςεισ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ προσ τα νοςθλευτικά ιδρφματα και το ςφςτθμα ΡΦΥ, κακϊσ και προσ το αςφαλιςτικό ςφςτθμα, είναι απαραίτθτο να διατίκενται όπωσ ζχουν προβλεφκεί και αποτυπωκεί ςτουσ πίνακεσ 3.24 και 3.26 αντίςτοιχα τθσ Ειςθγθτικισ Ζκκεςθσ του Ρροχπολογιςμοφ του 2019, προκειμζνου να αποφεφγονται αποκλίςεισ κατά τθν εκτζλεςθ των προχπολογιςμϊν των εν λόγω φορζων, κακϊσ και του Κοινωνικοφ Ρροχπολογιςμοφ.  Διάκεςθ πιςτϊςεων από το αποκεματικό μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο ςφμφωνα με τθ διαδικαςία και τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 59 του ν.4270/2014. Σθμειϊνεται ότι κάκε τρίμθνο παρουςιάηεται ςτθ Βουλι και κοινοποιείται ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο κατάςταςθ με τουσ φορείσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ που ενιςχφκθκαν από το αποκεματικό και τουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςτθν ενίςχυςθ αυτι.  Θ φπαρξθ πιςτϊςεων ςτον προχπολογιςμό, είτε αυτι προζρχεται από τθν αρχικι κατανομι, είτε από ανακατανομι ι ενίςχυςθ του προχπολογιςμοφ των φορζων, ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ που ςυμμετζχει ςτθ ςχετικι διαδικαςία εγγραφισ ι ανακατανομισ το Τπουργείο Οικονομικϊν, δεν ςυνεπάγεται ςε καμία περίπτωςθ εκ των προτζρων νομιμοποίθςθ των δαπανϊν που πραγματοποιοφνται ςε βάροσ αυτϊν των πιςτϊςεων. Θ ευκφνθ τιρθςθσ των νομίμων προχποκζςεων για τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων και τθν πραγματοποίθςθ δαπανϊν ανικει αποκλειςτικά ςτισ υπθρεςίεσ του φορζα που πραγματοποιεί τθ δαπάνθ. 12 ΑΔΑ: 9Β32Η-0Φ6 7.1.2 Προγραμματιςμόσ Πλοι οι φορείσ οφείλουν να προγραμματίηουν τισ ανάγκεσ τουσ ζωσ το φψοσ των διακζςιμων πιςτϊςεων. Οι φορείσ πρζπει να προγραμματίςουν τισ μθνιαίεσ ανάγκεσ τουσ ςτισ κφριεσ κατθγορίεσ δαπανϊν, κακϊσ τυχόν αποκλίςεισ εξετάηονται κάκε τρίμθνο, λαμβάνοντασ υπόψθ τα προβλεπόμενα ςτισ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων των άρκρων 70 και 172 του ν.4270/2014. Ειδικότερα επιςθμαίνεται ότι οι απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για τθν πλθρωμι ανεξόφλθτων υποχρεϊςεων παρελκόντων ετϊν εγγράφονται ςτουσ ΑΛΕ ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ που αυτζσ αφοροφν και οι εν λόγω υποχρεϊςεισ εξοφλοφνται κατά προτεραιότθτα ςε βάροσ των πιςτϊςεων που κατανζμονται ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ ΑΛΕ. Αντίςτοιχα, οι απαραίτθτεσ πιςτϊςεισ για τθν αποκατάςταςθ πάγιων προκαταβολϊν του προθγοφμενου ζτουσ εγγράφονται ςτουσ ΑΛΕ ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δαπάνθσ που αυτζσ αφοροφν. Με τθν ζναρξθ κάκε οικονομικοφ ζτουσ και πριν από τθν ανάλθψθ οποιαςδιποτε νζασ υποχρζωςθσ, με ευκφνθ των προϊςτάμενων οικονομικϊν υπθρεςιϊν, δεςμεφονται ςτον προχπολογιςμό του φορζα άμεςα και κατ’ απόλυτθ προτεραιότθτα, πιςτϊςεισ ιςόποςεσ με το ανεξόφλθτο μζροσ των αναλιψεων υποχρεϊςεων του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ και πιςτϊςεισ που ζχουν αναλθφκεί ςτο πλαίςιο πολυετϊν υποχρεϊςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 67 του ν.4270/2014, κατά το μζροσ που αφοροφν ςτθ δαπάνθ που βαρφνει τον εκτελοφμενο προχπολογιςμό. Νζεσ υποχρεϊςεισ αναλαμβάνονται ςε βάροσ του εναπομείναντοσ υπολοίπου μετά τισ κατά τα ανωτζρω δεςμεφςεισ πιςτϊςεων. 7.1.3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις