2/3085/ΔΛΓΚ/2019

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ ΑΕ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)»(ΑΔΑ:ΨΗ95Η-ΨΤΠ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α΄ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101 65 Αθήνα Πληροφορίες : Π. Βαρελά Τηλέφωνο : 210 3338 660 Fax : 210 3338 659 Ηλεκ/κή Δ/νση: p.varela@glk.gr Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2019.01.11 11:37:04 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΗ95Η-ΨΤΠ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΑΔΑ Αθήνα 11.01.2019 Αρ. πρωτ.: 2/3085/ΔΛΓΚ ΠΡΟΣ: Ως ο πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ ΑΕ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΔΠ)» Σχετικό: ΄Εγγραφο 2/63769/0026/13.09.2018 των Δ/ΝΣΕΩΝ: α) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ και β) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΑΔΑ: ΩΚ7ΨΗ-Ο0Δ) Με αφορμή το γεγονός ότι πολλά ποσά επεστράφησαν στο λογαριασμό Νο 2341149800 του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ύστερα από απόρριψη από την ΔΙΑΣ ΑΕ εντολών για την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων με δικαιούχο τη ΔΕΗ ΑΕ, προβήκαμε σε διαδοχικές και αλλεπάλληλες επαφές με τη ΔΕΗ ΑΕ, τη ΔΙΑΣ ΑΕ και την ΤτΕ, όπου διαπιστώθηκαν τα εξής: Οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ΑΕ εξοφλούνται πλέον με τον 25ψήφιο ηλεκτρονικό κωδικό με τα αρχικά RF που καταχωρείται υποχρεωτικά στα χρηματικά εντάλματα σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό στην «2η περίπτωση», ο οποίος παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: - Τα ψηφία στη σειρά 5-9 όπου εμφανίζουν τον αριθμό -90881- π.χ. RF12908813456789101112131 αφορούν λογαριασμούς κατανάλωσης Φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προπληρωμής - έκπτωσης του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 2/47779/ΔΛΓΚ/15.06.2018 Υπ. Απόφαση και είναι οι μόνοι που εξοφλούνται στο λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και στο IBAN GR12 0110 0400 0000 0400 1534 439. - Τα ψηφία στη σειρά 5-9 όπου εμφανίζουν τον αριθμό -90773- για π.χ. RF12907733456789101112131 αφορούν ιδιώτες, εμπορικά ή επιχειρησιακά τιμολόγια, θα εξοφλούνται στο λογαριασμό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και στο IBAN GR91 0110 1460 0000 1462 0393 380. ..//.. -2- ΑΔΑ: ΨΗ95Η-ΨΤΠ Κατόπιν των ανωτέρω: α) οι λογαριασμοί που στη σειρά 5-9 του κωδικού RF παρουσιάζουν τα στοιχεία -90881- θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοφλούνται στο IBAN GR12 0110 0400 0000 0400 1534439, και β) οι λογαριασμοί που στη σειρά 5-9 παρουσιάζουν τα ψηφία -90773- θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοφλούνται στο IBAN GR91 0110 1460 0000 1462 0393 380. Τέλος, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες που οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ΑΕ παρουσιάζουν τον κωδικό με τα ψηφία -90773- να ερευνήσουν το λόγο για τον οποίο η παροχή δεν είναι στο πρόγραμμα προπληρωμής-έκπτωσης του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε να τυγχάνουν της έκπτωσης που προβλέπεται στην υπ΄ αριθμ. 2/47779/ΔΛΓΚ/15.06.2018 (ΦΕΚ 2279 Β΄) ειδικά για τη ΔΕΗ Α.Ε. Υπουργικής Απόφασης και του παραρτήματος αυτής. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 1.- Όλα τα Υπουργεία α. κ.κ. Προϊστάμενοι Γεν. Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών/Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών/ΓΔΟΣΥ/ΓΔΟΕΣ β. Διευθύνσεις/Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης 2.- Οικονομική Υπηρεσία των ΑΔΑ α. ΑΣΕΠ β. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης γ. Συνήγορο του Πολίτη δ. Συνήγορο του Καταναλωτή ε. Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζ. Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών η. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 3.- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις α. κ.κ. Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής Λειτουργίας β. Διευθύνσεις Οικονομικού και Διοικητικού 4.- Νομικό Συμβούλιο του Κράτους Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 5.- Ελεγκτικό Συνέδριο 11η Υπηρεσία Επιτρόπου Βουρνάζου 4 – 115 21 Αθήνα 6.-΄Ολες τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του ΓΛΚ ..//.. Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας & Αρχείου ΑΔΑ: ΨΗ95Η-ΨΤΠ -3 - ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1.- Γραφείο κ. Υπουργού (1) 2.- Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού (1) 3.- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής (1) 4.- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων (1) 5.- Γραφείο Γεν. Διευθύντριας (1) Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού 6.- Γραφείο κ. Γεν. Διευθύντριας (1) Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων 7.- Γραφείο κ. Γεν Διευθυντή (1) Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 8.- Διεύθυνση Προϋπολογισμού (1) Γενικής Κυβέρνησης 9.- Διεύθυνση Προγραμματισμού (1) και Δημοσιονομικών Στοιχείων 10.- Διεύθυνση Κατάρτισης (5) και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών κανόνων 11.- Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας (1) Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα 12.- Δ/νση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης (1) (Τμήμα Α΄)

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις